NALCO

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • NALCO 74700PLUS
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • Lääketieteellisen laitteen

Asiakirjat

 • suurelle yleisölle:
 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.


  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle.

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • NALCO 74700PLUS
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Tila

 • Lähde:
 • Ecolab
 • Myyntiluvan numero:
 • 117078E
 • Viimeisin päivitys:
 • 12-03-2018

Alkalmazási Elírás: annostuksen, vuorovaikutukset, sivuvaikutukset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

1 / 16

KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste:

NALCO® 74700PLUS

Aineen tyyppi

Seos

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella:

Aineen ja/tai seoksen käyttötapa

: BIOSIDI

Suositeltavia käyttörajoituksia

: Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT

PAIKALLISEN YHTIÖN TUNNISTETIEDOT

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

PUH: +44 (0)1606 74488

NALCO FINLAND OY (FI)

PL 123 (Palkka Tilanportti 1)

00241 Helsinki, FINLAND

PUH: +358 (0)9 2519 5600

Tuoteturvallisuuden lisätietoja varten: msdseame@nalco.com

1.4 Hätäpuhelinnumero:

+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä

+358 753252898 Suomi

Laatimis-/tarkistuspäivä:

29.08.2017

Versio numero:

KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Hapettavat nesteet, Luokka 3

H272

Metalleja syövyttävät aineet ja seokset, Luokka 1

H290

Välitön myrkyllisyys, Luokka 4

H302

Välitön myrkyllisyys, Luokka 4

H332

Ihosyövyttävyys, Luokka 1A

H314

Vakava silmävaurio, Luokka 1

H318

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, Luokka

3Hengityselimet

H335

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille, Luokka 1

H410

2.2 Merkinnät

Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Varoitusmerkit

Huomiosana

Vaara

Vaaralausekkeet

H272

Voi edistää tulipaloa; hapettava.

H290

Voi syövyttää metalleja.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

2 / 16

H302 + H332

Haitallista nieltynä tai hengitettynä

H314

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä

vaurioittavaa.

H335

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H410

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia

haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkäisy:

P210

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta,

kipinöiltä, avotulelta ja muilta

sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P273

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P280

Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/

silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

P221

Varo sekoittamasta syttyvien materiaalien

kanssa.

Pelastustoimenpiteet:

P303 + P361 + P353

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE

(tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus

välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

P305 + P351 + P338

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:

Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin

ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä

helposti. Jatka huuhtomista.

P310

Ota välittömästi yhteys

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet:

Etikkahappo

Vetyperoksidi

Per-etikkahappo

2.3 Muut vaarat

Ei saa sekoittaa valkaisuaineisiin tai muihin kloorattuihin tuotteisiin - kloorikaasua saattaa muodostua.

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

Kemiallinen nimi

CAS-Nro.

EY-Nro.

REACH-nro

Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut

tiedot aineosasta

(ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Pitoisuus [%]

Etikkahappo

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

Nota B Syttyvät nesteet Luokka 3; H226

Ihosyövyttävyys Luokka 1A; H314

25 - < 30

Vetyperoksidi

7722-84-1

231-765-0

02-2119752423-42

Nota B Hapettavat nesteet Luokka 1; H271

Välitön myrkyllisyys Luokka 4; H302

Välitön myrkyllisyys Luokka 4; H332

Ihosyövyttävyys Luokka 1A; H314

10 - < 20

Per-etikkahappo

79-21-0

201-186-8

Syttyvät nesteet Luokka 3; H226

Orgaaniset peroksidit Tyyppi D; H242

Välitön myrkyllisyys Luokka 4; H302

Välitön myrkyllisyys Luokka 4; H332

Välitön myrkyllisyys Luokka 4; H312

Ihosyövyttävyys Luokka 1A; H314

10 - < 20

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

3 / 16

Välitön myrkyllisyys vesieliöille Luokka 1;

H400

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-

altistuminen Luokka 3; H335

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille Luokka

1; H410

Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitettynä

: Siirretään raittiiseen ilmaan.

Hoito oireiden mukaan.

Hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Iholle saatuna

: Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään

15 minuutin ajan.

Käytettävä mietoa saippuaa, jos saatavilla.

Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.

Jalkineet on puhdistettava perusteellisesti ennen

uudelleenkäyttöä.

Kutsu lääkäri välittömästi.

Silmäkosketus

: Huuhdellaan välittömästi runsaalla määrällä vettä, myös

silmäluomien alta, vähintään 15 minuuttia.

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka

huuhtomista.

Kutsu lääkäri välittömästi.

Nieltynä

: Suu huuhdellaan vedellä.

EI saa oksennuttaa.

Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun

kautta.

Kutsu lääkäri välittömästi.

Ensiapua antavien

henkilöiden suojaaminen

: Hätätapauksessa on vaara arvioitava ennen toimenpiteisiin

ryhtymistä. Älä aseta itseäsi loukkaantumisvaaraan. Ota

yhteyttä hätäkeskukseen epäselvyyksien esiintyessä.Käytä

vaadittuja henkilönsuojaimia.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine

: Vaahto

Hiilidioksidi

Jauhe

Muut sammutusaineet, jotka soveltuvat luokan B tulipalojen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

4 / 16

sammutukseen

Käytettävä vesisuihketta tai vesisumua sekä kasteltava

huolellisesti palava materiaali suurten tulipalojen yhteydessä.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat

tulipalossa

: Palovaara

Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä.

Liekin takaisinlyönti on mahdollinen huomattavalta

etäisyydeltä.

Erityiset palomiesten suojavarusteet

Hapetin. Kosketus toisen aineen kanssa saattaa aiheuttaa

tulipalon.

Hapetin; materiaali on hapettavaa ainetta, joka voi reagoida

helposti muiden aineiden kanssa erityisesti kuumennettaessa

sitä.

Vaaralliset palamistuotteet

: Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:

Hiilioksidit

Typpioksidit (NOx)

Rikkioksidit

Fosforioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten

suojavarusteet

: Tulipalon sattuessa on käytettävä happipulloin varustettua

paineilmahengityslaitetta ja suojavaatetusta.

Lisätietoja

: Vesisuihkua voidaan käyttää avaamattomien säiliöiden

jäähdyttämiseen. Saastunut sammutusvesi on kerättävä

erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin. Tulipalon jäännöksien

ja saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava

paikallisten viranomaisten määräysten mukaan. Vältettävä

tulipalossa ja/tai räjähdyksessä syntyvän savun hengittämistä.

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Ohjeita muu kuin

pelastushenkilökunta

: Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

Poistettava kaikki sytytyslähteet.

Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset

pidettävä tuulen yläpuolella.

Vältettävä tuotteen hengittämistä, nielemistä sekä sen

joutumista iholle ja silmiin.

Liuottimien konsentraation ollessa kattoarvojen yläpuolella on

käytettävä tähän tarkoitukseen hyväksyttyä

hengityksensuojainta.

Varmistettava, että ainaostaan koulutettu henkilökunta

suorittaa puhdistustyöt.

Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

Ohjeita pelastushenkilökunta

: Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta

huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat

materiaalit. soveltumattomista materiaaleista.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristöön kohdistuvat

varotoimet

: Ei saa päästää maaperään tai pinta- tai pohjaveteen.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

5 / 16

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusohjeet

: Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti.

Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.

Roiskuneita tai vuotaneita happoja ja emäksiä ei saa koskaan

imeyttää sahanpuruun, hakkeeseen tms. materiaaleihin.

Jäte on eristettävä siten, että se ei pääse kosketuksiin

yhteensopimattomien materiaalien kanssa. Pienet vuodot

imeytetään hiekkaan tai imeytysjauheeseen ja laimennetaan

vähintään 10-kertaisella vesimäärällä. Siirrettävä avosuiseen

astiaan ja edelleen turvalliseen paikkaan neutralointia* /

hävittämistä varten. Suurten vuotojen yhteydessä imeytettävä

vuoto ja evakuoitava alue, odotettava kunnes reaktio lakkaa ja

kerättävä talteen hävittämistä varten. Hankittava lupa

paikalliselta jätevesiviranomaiselta jätteen päästämiseksi

yleiseen viemäriin. *NEUTRALOINTI: neutraloidaan

laimentamisen jälkeen sopivalla emäksellä kuten esim.

natriumbikarbonaatilla.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.

Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.

Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Turvallisen käsittelyn ohjeet

: Staattisen sähkön purkaus voi sytyttää orgaanisia höyryjä.

Sen välttämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Ei

saa niellä. Pidettävä erillään tulesta, kipinöistä ja kuumista

pinnoista. Älä hengitä pölyä/ savua/ kaasua/ sumua/ höyryä/

suihketta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai

vaatteisiin. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Käytettävä ainoastaan tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto.

Ei saa sekoittaa valkaisuaineisiin tai muihin kloorattuihin

tuotteisiin - kloorikaasua saattaa muodostua.

Erityisiä suojautumis- ja

hygieniaohjeita

: Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön

mukaisesti. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne

ennen seuraavaa käyttöä. Pese kasvot, kädet ja muu

mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Huolehdittava että hätäsuihku /silmienhuuhtelupaikka on

lähellä roiskeiden varalta.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset

varastolle ja säiliöille

: Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Säilytettävä

viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytettävä erillään

hapettimista. Säilytettävä erillään pelkistimistä. Säilytettävä

erillään vahvoista emäksistä. Säilytettävä erillään syttyvistä

kemikaaleista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Säilytä tiiviisti

suljettuna. Säilytettävä sopivissa etiketillä varustetuissa

säiliöissä. Painemurtumia voi esiintyä ellei astia ole

asianmukaisesti varustettu ilmareijällä.

Sopiva aine

: Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

6 / 16

Sopimaton aine

ei määritetty

7.3 Erityinen loppukäyttö

Erityiset käyttötavat

: BIOSIDI

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Työperäisen altistumisen raja-arvot

Aineosat

CAS-Nro.

Arvotyyppi

(Altistusmuoto)

Valvontaa koskevat

muuttujat

Peruste

Etikkahappo

64-19-7

HTP-arvot 8h

5 ppm

13 mg/m3

FI OEL

HTP-arvot 15 min

10 ppm

25 mg/m3

FI OEL

Vetyperoksidi

7722-84-1

HTP-arvot 8h

1 ppm

1.4 mg/m3

FI OEL

HTP-arvot 15 min

3 ppm

4.2 mg/m3

FI OEL

HTP-arvot 8h

1 ppm

1.4 mg/m3

FI OEL

HTP-arvot 15 min

3 ppm

4.2 mg/m3

FI OEL

Per-etikkahappo

79-21-0

HTP-arvot 8h

0.2 ppm

0.6 mg/m3

FI OEL

HTP-arvot 15 min

0.5 ppm

1.5 mg/m3

FI OEL

DNEL

Vetyperoksidi

Käyttötarkoitus: Työntekijät

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: lyhytaikainen – paikallinen

Arvo: 3 mg/m3

Käyttötarkoitus: Työntekijät

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – paikalliset vaikutukset

Arvo: 1.4 mg/m3

Per-etikkahappo

Käyttötarkoitus: Työntekijät

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – systeemiset vaikutukset

Arvo: 0.6 mg/m3

Käyttötarkoitus: Työntekijät

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit – systeemiset vaikutukset

Arvo: 0.6 mg/m3

Käyttötarkoitus: Työntekijät

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – paikalliset vaikutukset

Arvo: 0.6 mg/m3

Käyttötarkoitus: Työntekijät

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit – paikalliset vaikutukset

Arvo: 0.6 mg/m3

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

7 / 16

Käyttötarkoitus: Työntekijät

Altistumisreitit: Ihokosketus

Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit – paikalliset vaikutukset

Arvo: 0.12

Käyttötarkoitus: Kuluttajat

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – systeemiset vaikutukset

Arvo: 0.6 mg/m3

Käyttötarkoitus: Kuluttajat

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit – systeemiset vaikutukset

Arvo: 0.6 mg/m3

Käyttötarkoitus: Kuluttajat

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkäaikaiset – paikalliset vaikutukset

Arvo: 0.6 mg/m3

Käyttötarkoitus: Kuluttajat

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit – paikalliset vaikutukset

Arvo: 0.3 mg/m3

PNEC

Vetyperoksidi

Makea vesi

Arvo: 0.0126 mg/l

Merivesi

Arvo: 0.0126 mg/l

Ajoittainen vapautuminen

Arvo: 0.0138 mg/l

Arvo: 4.66 mg/l

Makean veden sedimentti

Arvo: 0.047 mg/kg

Merisedimentti

Arvo: 0.047 mg/kg

Maaperä

Arvo: 0.0023 mg/kg

Per-etikkahappo

Makea vesi

Arvo: 0.000224 mg/l

Makean veden sedimentti

Arvo: 0.00018 mg/kg

Vesi

Arvo: 0.051 mg/l

Maaperä

Arvo: 0.32 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tarkoituksenmukaiset tekniset ehkäisytoimenpiteet

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

8 / 16

Korkeahyötysuhteinen poistoilmajärjestelmä.

Pitoisuudet ilmassa on pidettävä työpaikan ilman raja-arvostandardien alapuolella.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

Erityisiä suojautumis- ja

hygieniaohjeita

: Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön

mukaisesti.Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne

ennen seuraavaa käyttöä.Pese kasvot, kädet ja muu

mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn

jälkeen.Huolehdittava että hätäsuihku /silmienhuuhtelupaikka

on lähellä roiskeiden varalta.

Silmien tai kasvojen suojaus

(EN 166)

: Naamiomalliset suojasilmälasit

Kasvosuojain

Käsiensuojaus (EN 374)

: Suositellaan ehkäisevää ihonsuojausta

Käsineet

Nitriilikumi

butyylikumi

Läpäisyaika: 1-4 tuntia

Minimipaksuus butyylikumille on 0.7 mm, nitriilikumille 0.4 mm

tai vastaava (pyydä lisätietoja käsinevalmistajalta / edustajalta

Suojakäsineet on riisuttava ja vaihdettava, jos esiintyy

merkkejä hajoamisesta tai kemikaalin läpäisystä.

Ihonsuojaus / Kehon suojaus

(EN 14605)

: Henkilökohtainen suojavarustus, johon kuuluvat: sopivat

suojakäsineet, tiiviisti asettuvat suojalasit ja suojavaatetus

Hengityksensuojaus (EN

143, 14387)

: Jos hengitysvaaroja ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa

teknisin suojelukeinoin tai toimenpitein, menetelmillä tai

menettelytavoilla harkitse sertifioidun hengityssuojaimen

käyttöä. Suojaimen tulee täyttää EU määräykset (89/656 /

ETY, 89/686 / ETY) , tai vastaavat, jossa on suodatin tyyppi:

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Erityiset ohjeet

: Harkittava varastointisäiliöiden vallitusta.

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

neste

Väri

: Väritön

Haju

: katkera

Leimahduspiste

72 °C

Menetelmä: suljettu kuppi

0.5 - 1.5

Hajukynnys

: Tietoja ei ole käytettävissä

Sulamis- tai jäätymispiste

: Tietoja ei ole käytettävissä

Kiehumispiste ja

kiehumisalue

> 100 °C

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

9 / 16

Haihtumisnopeus

: Tietoja ei ole käytettävissä

Syttyvyys (kiinteät aineet,

kaasut)

: Tietoja ei ole käytettävissä

Räjähdysraja, ylempi

: Tietoja ei ole käytettävissä

Räjähdysraja, alempi

: Tietoja ei ole käytettävissä

Höyrynpaine

: Tietoja ei ole käytettävissä

Suhteellinen höyryntiheys

: Tietoja ei ole käytettävissä

Suhteellinen tiheys

1.13 - 1.15

Vesiliukoisuus

: Tietoja ei ole käytettävissä

Liukoisuus muihin liuottimiin

: Tietoja ei ole käytettävissä

Jakautumiskerroin: n-

oktanoli/vesi

: Tietoja ei ole käytettävissä

Itsesyttymislämpötila

: Tietoja ei ole käytettävissä

Lämpöhajoaminen

: Tietoja ei ole käytettävissä

Viskositeetti, dynaaminen

: Tietoja ei ole käytettävissä

Viskositeetti, kinemaattinen

: Tietoja ei ole käytettävissä

Räjähtävyys

: Tietoja ei ole käytettävissä

Hapettavuus

Aine tai seos on luokiteltu hapettavaksi ja sen kategoria on 3.

9.2 Muut tiedot

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Likaantuminen saattaa aiheuttaa vaarallista paineen nousua - suljetut astiat saattavat rikkoutua.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot

: Ei saa sekoittaa valkaisuaineisiin tai muihin kloorattuihin

tuotteisiin - kloorikaasua saattaa muodostua.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet

Kuumuus, liekit ja kipinät.

Suorat lämmönlähteet.

Altistuminen auringonpaisteelle.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit

: Vahvat emäkset

Voimakkaat hapettimet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet

Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:

Hiilioksidit

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

10 / 16

Typpioksidit (NOx)

Rikkioksidit

Fosforioksidit

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Todennäköisiä

altistumisreittejä koskevat

tiedot

Hengitys, Roiskeet silmiin, Ihokosketus

Myrkyllisyys

Tuote

Välitön myrkyllisyys suun

kautta

Välittömän myrkyllisyyden estimaatti : 1,531 mg/kg

Välitön myrkyllisyys

hengitysteiden kautta

: Välittömän myrkyllisyyden estimaatti : 4.66 mg/l

Altistumisaika: 4 h

Välitön myrkyllisyys ihon

kautta

Välittömän myrkyllisyyden estimaatti : > 2,000 mg/kg

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Vakava silmävaurio/silmä-

ärsytys

: Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Hengitysteiden tai ihon

herkistyminen

: Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Syöpää aiheuttavat

vaikutukset

: Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Lisääntymisvaikutuksia

: Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Sukusolujen perimää

vaurioittavat vaikutukset

: Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Teratogeenisuus

: Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Elinkohtainen myrkyllisyys –

kerta-altistuminen

: Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Elinkohtainen myrkyllisyys –

toistuva altistuminen

: Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Aspiraatiomyrkyllisyys

: Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.

Aineosat

Välitön myrkyllisyys suun

kautta

: Etikkahappo

LD50 Rotta: 3,310 mg/kg

Vetyperoksidi

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

11 / 16

LD50 Rotta: 486 mg/kg

Aineosat

Välitön myrkyllisyys

hengitysteiden kautta

: Per-etikkahappo

LC50 Rotta: 1.5 mg/l

Altistumisaika: 4 h

Aineosat

Välitön myrkyllisyys ihon

kautta

: Etikkahappo

LD50 Kani: 1,060 mg/kg

Mahdolliset terveysvaikutukset

Silmät

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Aiheuttaa vakavia ihosyöpymiä.

Nieleminen

Haitallista nieltynä. Aiheuttaa ruoansulatuskanavan

syöpymiä.

Hengitys

Saattaa aiheuttaa hengityselinten ärsytystä. Haitallista

hengitettynä. Saattaa aiheuttaa nenän, kurkun ja

keuhkojen ärsytystä.

Pitkäaikainen altistuminen

Terveysvaurioita ei tunneta eikä niitä oleteta esiintyvän

normaalikäytössä.

Saadut kokemukset ihmisen altistumisesta

Roiskeet silmiin

Punoitus, Kipu, Syövyttävyys

Ihokosketus

Punoitus, Kipu, Syövyttävyys

Nieleminen

Syövyttävyys, Vatsakipuja

Hengitys

Hengityselinten ärsytys, Yskä

Lisätietoja

: Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus

Tuote

Ympäristövaikutukset

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia

haittavaikutuksia.

Myrkyllisyys kalalle

: Tietoja ei ole käytettävissä

Myrkyllisyys Daphnialle ja

muille veden

selkärangattomille.

: Tietoja ei ole käytettävissä

Myrkyllisyys leville

: Tietoja ei ole käytettävissä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

12 / 16

Aineosat

Myrkyllisyys kalalle

: Etikkahappo

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (kirjolohi): 1,000 mg/l

Per-etikkahappo

96 h LC50: 0.8 mg/l

Aineosat

Myrkyllisyys Daphnialle ja

muille veden

selkärangattomille.

: Etikkahappo

48 h EC50 Daphnia magna (vesikirppu): 39.6 mg/l

Per-etikkahappo

48 h EC50: 0.73 mg/l

Aineosat

Myrkyllisyys leville

: Etikkahappo

72 h EC50 Skeletonema costatum (piilevä): 1,000 mg/l

Vetyperoksidi

72 h EC50: 1.38 mg/l

Per-etikkahappo

72 h EC50: 0.7 mg/l

Aineosat

Myrkyllisyys bakteereille

: Per-etikkahappo

5.1 mg/l

Menetelmä: OECD TG 209

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote

Tietoja ei ole käytettävissä

Aineosat

Biologinen hajoavuus

Etikkahappo

Tulos: Helposti biologisesti hajoava.

Vetyperoksidi

Tulos: Ei määritettävissä - epäorgaaninen

Per-etikkahappo

Tulos: Helposti biologisesti hajoava.

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole käytettävissä

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole käytettävissä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

13 / 16

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote

Arvio

Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan

olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai

erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0.1 %:n tai

korkeammilla tasoilla.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti.Käyttäjän tulee määritellä

jätekoodit, mieluiten keskustellen jätehuoltoviranomaisten kanssa.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote

: Tuotetta ei saa päästää leviämään viemäreihin, vesistöihin tai

maaperään.

Jos mahdollista, kierrätystä suositellaan hävittämisen tai

polton sijasta.

Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, on jäte hävitettävä

paikallisten säädösten mukaisesti.

Jätteet on toimitettava hyväksyttyyn

jätteidenkäsittelylaitokseen.

Likaantunut pakkaus

: Hävitettävä kuten käyttämätön tuote.

Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksyttyyn

jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten.

Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.

Ohjeet jätekoodeille

: Inorganic wastes containing dangerous substances. If this

product is used in any further processes, the final user must

redefine and assign the most appropriate European Waste

Catalogue Code. It is the responsibility of the waste generator

to determine the toxicity and physical properties of the

material generated to determine the proper waste

identification and disposal methods in compliance with

applicable European (EU Directive 2008/98/EC) and local

regulations.

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Laivaaja/lastinantaja/lähettäjä on velvollinen varmistamaan että pakkaukset, etiketit ja merkinnät

noudattavat valittua kuljetusmuotoa.

Maakuljetukset (ADR/ADN/RID)

14.1 YK-numero:

UN 3098

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen

nimi:

HAPETTAVA NESTE, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S. (Etikkahappo,

Vetyperoksidi, Per-etikkahappo)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

5.1, 8

14.4 Pakkausryhmä:

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

14 / 16

14.5 Ympäristövaarat:

Kyllä

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle:

Ei määritettävissä

Ilmakuljetukset (IATA)

14.1 YK-numero:

UN 3098

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen

nimi:

HAPETTAVA NESTE, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S. (Etikkahappo,

Vetyperoksidi, Per-etikkahappo)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

5.1 , 8

14.4 Pakkausryhmä:

14.5 Ympäristövaarat:

Kyllä

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle:

Ei määritettävissä

Merikuljetukset (IMDG/IMO)

14.1 YK-numero:

UN 3098

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen

nimi:

HAPETTAVA NESTE, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S. (Etikkahappo,

Vetyperoksidi, Per-etikkahappo)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

5.1 , 8

14.4 Pakkausryhmä:

14.5 Ympäristövaarat:

Kyllä (Vesistöjä saastuttava (Marine Pollutant))

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle:

Ei määritettävissä

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -

sopimuksen II liitteen ja IBC-

säännöstön mukaisesti:

Ei määritettävissä

KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -

lainsäädäntö:

KANSAINVÄLISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

USAn FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) Federal Food, Drug and Cosmetic Act

Tuote on hyväksytty käytettäväksi tilanteissa, joissa tuotteen on täytettävä FDAn säädökset, seuraavin

ehdoin: 21 CFR 176.170 Paperin ja kartongin komponentit jotka ovat kosketuksissa vesi- ja rasvapitoisten

elintarvikkeiden kanssa ja 21 CFR 176.180 Paperin ja kartongin komponentit jotka ovat kosketuksissa

kuivien elintarvikkeiden kanssa.

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa:

Maksimikäyttöannos

Rajoitukset

0.5% (AS PRODUCT)

kuivapainokuidusta

For use as a slimicide in process water during the manufacture of paper and paperboard intended to contact

food.

KANSAINVÄLISET KEMIKAALIVALVONNAN LAIT

KANSALLISET MÄÄRÄYKSET (SAKSA)

Riskejä arvioivan FEDERAL INSTITUTE FOR RISK ASSESSMENT (BfR) -laitoksen suositus

Acceptable Sections: In compliance with recommendation BfR XXXVI

Limitation Value: 0.16 %

Limit. Value Comment: product based on dry fiber

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

15 / 16

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Procedure used to derive the classification according to ASETUS (EY) N:o 1272/2008

Luokitus

Peruste

Hapettavat nesteet 3, H272

Perustuu tuotetietoon tai arvioon

Metalleja syövyttävät aineet ja seokset 1, H290

Perustuu tuotetietoon tai arvioon

Välitön myrkyllisyys 4, H302

Laskentamenetelmä

Välitön myrkyllisyys 4, H332

Laskentamenetelmä

Ihosyövyttävyys 1A, H314

Perustuu tuotetietoon tai arvioon

Vakava silmävaurio 1, H318

Perustuu tuotetietoon tai arvioon

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen 3,

H335

Laskentamenetelmä

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille 1, H410

Laskentamenetelmä

H-lausekkeiden koko teksti

H226

Syttyvä neste ja höyry.

H242

Palovaarallinen kuumennettaessa.

H271

Aiheuttaa tulipalo-tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava.

H302

Haitallista nieltynä.

H312

Haitallista joutuessaan iholle.

H314

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H332

Haitallista hengitettynä.

H335

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H400

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

H410

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Muiden lyhenteiden koko teksti

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisävesitse; ADR - Euroopan

sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AICS - Australian kemiallisten aineiden

luettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP - Kemikaalien luokitusta,

merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR - Karsinogeeni, mutageeni tai

lisääntymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi; DSL - Kotitalousaineiden luettelo

(Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number - Euroopan yhteisön numero; ECx - x %:n

vasteeseen liittyvä pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen liittyvä kuormausnopeus; EmS - Hätäohjelma; ENCS -

Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx

- x %:n kasvunopeusvasteeseen liittyvä

pitoisuus; GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu järjestelmä; GLP - Hyvä laboratoriokäytäntö; IARC -

Kansainvälinen syöpätutkimuslaitos; IATA - Kansainvälinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvälinen koodi

vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti

inhiboiva

pitoisuus;

ICAO

Kansainvälinen

siviili-ilmailujärjestö;

IECSC

Kiinassa

olemassa

olevien

kemiallisten aineiden luettelo; IMDG - Kansainväliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvälinen

merenkulkujärjestö;

ISHL

Teollisuusturvallisuus-

terveyslaki

(Japani);

Kansainvälinen

standardointijärjestö; KECI - Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava

pitoisuus 50 %:lle testiryhmästä; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmästä (mediaani tappava annos);

MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkäisyä koskeva kansainvälinen sopimus; n.o.s. - Ei

muuten

määritelty;

NO(A)EC

havaittua

(haitta)vaikutuspitoisuutta;

NO(A)EL

havaittua

(haitta)vaikutustasoa;

NOELR

havaittavaa

vaikutuskuormitusnopeutta;

NZIoC

Uuden-Seelannin

kemikaaliluettelo;

OECD

Talousyhteistyö

-kehitysjärjestö;

OPPTS

Kemikaaliturvallisuuden

saastumisen

ehkäisyn

toimisto;

Pysyvä,

biokertyvä

myrkyllinen

aine;

PICCS

Filippiinien

kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Määrällinen) Rakenteen ja aktiivisuuden välinen suhde; REACH - Asetus

kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista (EC) nro 1907/2006;

RID - Kansainvälistä vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevat määräykset; SADT - Itsekiihtyvän

hajoamisen

lämpötila;

Käyttöturvallisuustiedote;

TCSI

Taiwanin

kemikaaliluettelo;

TRGS

Vaarallisten aineiden tekninen sääntö; TSCA - Myrkyllisten aineiden sääntelyasetus (Yhdysvallat); UN -

Yhdistyneet kansakunnat; vPvB - Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

NALCO® 74700PLUS

16 / 16

Tiedotteen laatimisessa

käytetyt tärkeimmät lähteet

: IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk

of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization,

International Agency for Research on Cancer.

Keskeiset kirjallisuusviitteet ja tietolähteet, joita on saatettu

käyttää asiantuntija-arvion kanssa tämän

käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen: eurooppalaiset

asetukset/ direktiivit (mukaan lukien (EY) N:o 1907/2006, (EY)

N:o 1272/2008), toimittajan tiedot, internet,Euroopean

kemikaalitietojärjestelmä ESIS, yhdenmukaistettu

kansainvälinen kemiallisten tietojen tietokanta IUCLID,

ERIcard-palvelu, muut kuin eurooppalaiset, viralliset

sääntelytiedot sekä muut tietolähteet.

Laatija

: Regulatory Affairs

Käyttöturvallisuustiedotteessa mainitut luvut annetaan muodossa: 1,000 ,000 = 1 miljoona ja 1,000 =

tuhat.0.1 = 1 kymmenesosa ja 0.001 = 1 tuhannesosa.

TARKISTETUT TIEDOT: Tähän versioon tehdyt säännöstely- ja terveystietojen merkittävät muutokset

on merkitty viivalla käyttöturvallisuustiedotteen vasempaan reunaan.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä.

Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta,

jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot

koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä

toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.

  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle. • Asiakirjat muilla kielillä saatavilla tässä