MEDROL

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • MEDROL 16 mg tabletti
 • Annos:
 • 16 mg
 • Lääkemuoto:
 • tabletti
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • MEDROL 16 mg tabletti
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Metyyliprednisoloni
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Methylprednisolonum Soveltuu varauksin iäkkäille. Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 7363
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 26-03-2007
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Medrol 4 mg, 16 mg ja 32 mg tabletit

metyyliprednisoloni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Medrol on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Medrol-tabletteja

Miten Medrol-tabletteja käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Medrol-tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Medrol on ja mihin sitä käytetään

Valmisteen vaikuttava aine, metyyliprednisoloni,

on ns. glukokortikoidi. Se lievittää tulehdusreaktiota,

turvotusta, punoitusta, kutinaa ja allergisia oireita. Lääkkeen tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta.

Medrol-tableteilla täydennetään erilaisten sairauksien hoitoa.

Medrol-tabletteja käytetään mm. umpieritys-, reuma-, kollageeni-, iho-, allergia-, silmä-,

ruoansulatuskanava-, hengityselin-, veri- ja hermostosairauksissa sekä turvotuksen, kasvainten ja

elinsiirtojen

yhteydessä.

Metyyliprednisolonia,

jota Medrol sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Medrol-tabletteja

Älä käytä Medrol-tabletteja

jos olet allerginen metyyliprednisolonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6)

jos sinulla on jokin sieni-infektio.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Medrol-valmistetta, jos sinulla on todettu jokin

seuraavista sairauksista:

jokin lääkeaineallergia

kilpirauhasen vajaatoiminta

diabetes

vakava mielialahäiriö tai psykoosi

kouristuskohtauksia

myasthenia gravis (lihasheikkoutta aiheuttava sairaus)

Cushingin tauti (aivolisäkeperäinen lisämunuaiskuoren liikatoiminta)

glaukooma (silmänpainetauti) tai silmäinfektio

sydämen vajaatoiminta tai korkea verenpaine

aiemmin sairastettu veritulppa (kuten laskimoveritulppa) tai alttius sille

maha- tai pohjukaissuolihaava, paksusuoli- tai umpipussitulehdus

maksasairaus, haimatulehdus tai munuaisten vajaatoiminta

osteoporoosi (luukato)

tuberkuloosi

vesirokko tai tuhkarokko

infektio tai jos saat infektion Medrol-hoidon aikana

epäilty tai todettu feokromosytooma (lisämunuaisytimen kasvain)

Keskustele lääkärin kanssa, jos jostain syystä altistut tavallista suuremmalle fyysiselle tai psyykkiselle

stressille Medrol-hoidon aikana. Annostasi on tällöin ehkä suurennettava.

Huomaa, että Medrol-hoito voi heikentää vastustuskykyäsi erilaisille

infektioille. Hoidon aikana

sinulle voi siten puhjeta herkemmin erilaisia infektioita.

Medrol-hoidon aikana voi mahdollisesti ilmetä vakavia psyykkisiä haittavaikutuksia esimerkiksi

masentuneisuutta tai itsemurha-ajatuksia. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee tällaisia oireita.

Pitkäaikainen Medrol-hoito voi aiheuttaa erilaisia silmäoireita. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on

silmän tulehdusoireita tai näköhäiriöitä.

Jos tarvitset Medrol-hoidon aikana rokotuksen, kerro hoidostasi lääkärille ennen rokottamista.

Muut lääkevalmisteet ja Medrol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä?

Lääkärin on erityisen tärkeää tietää, jos käytät jotakin seuraavista lääkeaineista:

isoniatsidi (bakteerilääke)

rifampisiini

(tuberkuloosin hoitoon käytetty lääke)

verenhyytymistä estävät lääkkeet

karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini (kouristuksia estäviä lääkkeitä)

antikolinergit

(hermo-lihasjohtumista lamaavia lääkkeitä)

antikoliiniesteraasit (lihasheikkoussairauden hoitoon käytetyt lääkkeet)

aprepitantti, fosaprepitantti (pahoinvointilääkkeitä)

ketokonatsoli, itrakonatsoli (sienilääkkeitä)

aminoglutemidi

(syöpälääke)

diltiatseemi (lääke, jota käytetään mm. verenpaineen ja rasitusrintakivun hoitoon)

etinyyliestradioli/noretisteroni (suun kautta otettava ehkäisyvalmiste)

siklosporiini,

syklofosfamidi, takrolimuusi (immuunivastetta heikentäviä lääkkeitä)

klaritromysiini,

erytromysiini, troleandomysiini

(antibiootteja)

asetyylisalisyylihappo

ja muut senkaltaiset tulehduskipulääkkeet

indinaviiri

(HIV-infektion hoitoon käytettäviä lääkkeitä)

insuliini

ja suun kautta otettavat sokeritautilääkkeet. Metyyliprednisoloni

voi heikentää

sokeritautilääkkeiden verensokeritasoa alentavaa vaikutusta.

Jos käytät jotakin edellä mainituista lääkkeistä samanaikaisesti Medrol-tablettien kanssa,

jommankumman lääkkeen annosta on ehkä muutettava.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Medrol –valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata

sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Greippimehun samanaikainen nauttiminen voi nostaa metyyliprednisolonin

pitoisuutta veressä.

Jos tarvitset rokotuksen, kerro lääkärille, että käytät metyyliprednisolonia.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lääkärin on punnittava, onko hoidosta mahdollisesti saatava hyöty suurempi kuin riski, jonka se

aiheuttaa alkiolle/sikiölle

tai rintaruokintaa saavalle lapselle.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Metyyliprednisolonin

vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole laajasti tutkittu.

Huimausta, kiertohuimausta, näköhäiriöitä ja väsymystä voi esiintyä metyyliprednisolonin

käytön

yhteydessä. Jos tällaisia vaikutuksia ilmenee, sinun ei pidä ajaa tai käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Medrol-tabletit sisältävät laktoosia ja sakkaroosia

Medrol-tabletit sisältävät laktoosia ja sakkaroosia (ks. kohdasta 6 Mitä Medrol sisältää). Jos lääkäri

on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän

lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Medrol-tabletteja käytetään

Lääkäri määrää juuri sinulle sopivan annostuksen. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on

määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aloitusannos on tavallisesti 4

48 mg vuorokaudessa hoidettavan tilan mukaan. Jotkut sairaudet

vaativat hyvinkin suuria hoitoannoksia (esim. 200

1 000 mg vuorokaudessa). Lääkäri pyrkii aina

määräämään pienimmän mahdollisen annoksen, jolla hyvä tulos saavutetaan. Lääkäri muuttaa Medrol-

annosta sen mukaan, miten sairautesi reagoi kuhunkin annokseen.

Medrol 4 mg:n 21 tabletin pakkaus

Medrol 4 mg:n 21 tabletin pakkaukseen on painettu seuraava annoskaavio, jonka mukaisesti lääkäri

voi määrätä lääkettä otettavaksi kerran vuorokaudessa (esim. astman tai nivelreuman äkillisessä

pahenemisvaiheessa): ensimmäisenä päivänä 6 tablettia, toisena päivänä 5 tablettia, kolmantena

päivänä 4 tablettia, neljäntenä päivänä 3 tablettia, viidentenä päivänä 2 tablettia ja kuudentena päivänä

1 tabletti.

Vuoropäivähoito

Jos tarvitset pitkäaikaista hoitoa, lääkäri saattaa määrätä sinulle niin sanotun vuoropäivähoidon. Se

tarkoittaa, että sinun on otettava lääkärin määräämä tavallinen vuorokausiannos kaksinkertaisena joka

toinen aamu.

Jos otat enemmän Medrol-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 - 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Medrol-tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Medrol-tablettien käytön

Pitkäaikaista lääkitystä ei saa lopettaa yhtäkkiä, vaan annosta on pienennettävä vähitellen lääkärin

ohjeiden mukaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hoidon kesto ja käytetty annos vaikuttavat haittavaikutusten esiintymiseen.

Allergiset reaktiot ovat mahdollisia. Jos saat vakavan allergisen reaktion, ota välittömästi yhteyttä

lääkäriin tai ensiapuun.

Lyhytaikaisessa hoidossa ei yleensä ilmene haittavaikutuksia. Seuraavassa listattuja haittavaikutuksia

voi esiintyä lähinnä pitkäaikaisessa hoidossa:

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

elimistön puolustuskyvyn heikkenemisestä aiheutuvat infektiot, muut infektiot

lääkeyliherkkyysreaktiot (mukaan lukien vakavat yliherkkyysreaktiot)

veren valkosolujen määrän nousu

Cushingin tautia muistuttava tila (mm. painonnousu, kasvojen pyöristyminen, rasvan

kertyminen niskaan, lihasheikkous, ihon haurastuminen), aivolisäkkeen etulohkon

vajaatoiminta, steroidien käytön lopettamisen yhteydessä esiintyvä vieroitusoireyhtymä (mm.

ruokahaluttomuus, pahoinvointi,

oksentelu, uneliaisuus, päänsärky, kuume, nivelkipu,

hilseily,

lihaskipu, painonlasku ja/tai verenpaineen lasku)

elimistön liiallinen happamuus, natriumin ja nesteen kertyminen elimistöön,

kaliumin

puutteesta johtuva veren liiallinen

emäksisyys, veren rasvahäiriö, sokerien sietokyvyn

heikkeneminen, insuliinin

tai suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden tarpeen lisääntyminen

diabeetikoilla, rasvakudoksen paikallinen kertyminen kehoon, ruokahalun lisääntyminen (voi

johtaa painonnousuun)

mielialahäiriöt (mukaan lukien masentuneisuus, euforinen mieliala, mielialan heilahtelu,

psyykkinen riippuvuus, itsemurha-ajatukset), psykoottiset häiriöt (mukaan lukien maanisuus,

harhaluulot, aistiharhat ja skitsofrenia), psykoottinen käytös, persoonallisuuden muutos,

sekavuustila, ahdistuneisuus, epänormaali käytös, unettomuus, ärtyneisyys

kallonsisäisen paineen kohoaminen, johon liittyy silmän näköhermon nystyn turvotus,

kouristuskohtaukset, muistinmenetys, häiriöt kognitiivisissa toiminnoissa esim.

havaitsemisessa, oppimisessa ja muistissa, heitehuimaus, päänsärky

silmän verkkokalvon ja suonikalvon sairaus, kaihi, silmänpainetauti, silmien

ulospullistuminen

kiertohuimaus

sydämen vajaatoiminta sille alttiilla potilailla

lisääntynyt veren hyytyminen, kohonnut verenpaine, verenpaineen liiallinen aleneminen

keuhkoveritulppa, hikka

mahalaukun tai pohjukaissuolen haava, joka voi puhjeta ja vuotaa, suolen puhkeaminen,

mahalaukun verenvuoto, haimatulehdus, haavainen ruokatorvitulehdus, ruokatorvitulehdus,

vatsan turpoaminen, vatsakipu, ripuli, ruoansulatushäiriö, pahoinvointikohtauksittain

esiintyvä

paikallinen ihoturvotus (angioedeema), liikakarvoitus,

pienet verenpurkaumat, mustelmat,

ihon oheneminen ja haurastuminen, punoitus, liikahikoilu,

ihon arpijuovat, ihottuma, kutina,

nokkosihottuma, akne

lihasheikkous, lihaskipu, lihassairaus, lihasten surkastuminen, luukato, luukuolio,

patologiset

murtumat, hermosairaudesta johtuva nivelsairaus, nivelkipu,

kasvun hidastuminen

lisämunuaisytimen

kasvaimeen liittyvä kriisi

epäsäännöllinen kuukautiskierto

haavan paranemisen heikkeneminen, turvotus, väsymys, huonovointisuus

maksaentsyymipitoisuuksien nousu

kohonnut silmänpaine, heikentynyt hiilihydraattien

sietokyky, veren kaliumarvon

pieneneminen, kalsiumin määrän lisääntyminen virtsassa, muutokset veriarvoissa,

ihotestireaktioiden heikentyminen

selkärangan kompressiomurtuma, jännerepeämä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5.

Medrol-tablettien säilyttäminen

4 mg ja 16 mg: Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

32 mg: Säilytä alle 25

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Medrol sisältää

Vaikuttava aine on metyyliprednisoloni. Yksi tabletti sisältää 4 mg, 16 mg tai 32 mg

metyyliprednisolonia.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti

(4 mg tabletti: 80 mg; 16 mg tabletti: 159 mg; 32 mg

tabletti: 318 mg), sakkaroosi, maissitärkkelys, kalsiumstearaatti, nestemäinen parafiini (vain

16 mg ja 32 mg tabletit).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmisteiden kuvaukset:

4 mg tabletti: valkoinen, puolikupera, soikea tabletti, joka on toiselta puolelta ristiuurteinen ja jonka

toisella puolella on merkintä ”Medrol 4”. Koko 7,8 x 5,6 mm.

16 mg tabletti: valkoinen, kupera, soikea tabletti, joka on toiselta puolelta ristiuurteinen ja jonka

toisella puolella on merkintä ”Medrol 16”. Koko 10,1 x 7,2 mm.

32 mg tabletti: valkoinen, soikea, ristiuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”Upjohn

176”. Koko 12,2 x 8,7 mm.

Pakkauskoot:

4 mg tabletti: 21 tablettia PVC-läpipainopakkauksessa. 30 ja 100 tablettia HDPE-muovipurkissa, jossa

on lapsiturvallinen korkki.

16 mg tabletti: 50 tablettia HDPE-muovipurkissa, jossa on lapsiturvallinen

korkki.

32 mg tabletti: 20 tablettia lasipurkissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Puhelin (09) 430 040

Valmistaja

Pfizer Italia S.r.l.

Localita Marino del Tronto

63100 Ascoli Piceno (AP)

Italia

Tämä pakkausseloste on tarkastettu viimeksi 13.2.2017

Bipacksedel: Information till användaren

Medrol 4 mg, 16 mg och 32 mg tabletter

metylprednisolon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Medrol är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Medrol

Hur du använder Medrol

Eventuella biverkningar

Hur Medrol ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Medrol är och vad det används för

Den aktiva substansen i preparatet, metylprednisolon,

är en så kallad glukokortikoid. Det lindrar

inflammationsreaktioner,

svullnad, rodnad, klåda och allergiska symtom. Läkemedlets exakta

verkningssätt är inte känt.

Medrol tabletter används för att komplettera behandlingen av olika sjukdomar.

Medrol används vid till exempel endokrinologiska,

reumatiska, kollagen-, hud-, allergiska, ögon-,

mag-tarmkanalens, andningsorgan-, blod- och nervsjukdomar samt vid svullnad, svulster och

organtransplantation.

Metylprednisolon som finns i Medrol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Medrol

Använd inte Medrol

om du är allergisk mot metylprednisolon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

om du har en svampinfektion.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Medrol, om någon av följande sjukdomar konstateras hos dig:

någon form av läkemedelsöverkänslighet

nedsatt sköldkörtelfunktion

diabetes

allvarlig förstämningssyndrom eller psykos

kramper

myasthenia gravis (sjukdom som orsakar muskelsvaghet)

Cushings sjukdom (hypofysrelaterad överfunktion av binjurebarken)

glaukom (blodtryckssjukdom) eller ögoninfektion

hjärtsvikt eller högt blodtryck

du har tidigare haft en blodpropp (som en venös blodpropp) eller du är benägen för det

magsår eller tolvfingertarmsår, inflammation i tjocktarmen eller divertiklar

leversjukdom, inflammation i bukspottkörteln eller njursvikt

osteoporos (benskörhet)

tuberkulos

vattkoppor eller mässling

infektion, eller du får en infektion under tiden du använder Medrol

misstänkt eller konstaterad feokromocytom (tumör i binjuremärgen).

Rådgör med läkaren om du av någon orsak blir utsatt för ovanligt stor stress under behandlingen med

Medrol. Då kan det vara nödvändigt att öka din dos.

Observera att Medrol behandlingen kan försvaga din motståndskraft mot olika infektioner. Därför kan

olika infektioner förekomma lättare än vanligt under behandlingen.

Allvarliga psykiska biverkningar såsom nedstämdhet eller självmordstankar kan eventuellt förekomma

under behandlingen med Medrol. Kontakta en läkare om du upplever dessa symtom.

Långvarig Medrol behandling kan orsaka olika ögonsymtom. Kontakta läkaren om du får symtom av

ögoninflammation

eller synrubbningar.

Om du behöver vaccination under behandlingen med Medrol, berätta om behandlingen för läkaren före

vaccinationen.

Andra läkemedel och Medrol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

Det är särskilt viktigt för läkaren att veta om du använder något av följande läkemedel:

isoniazid (antibakteriellt läkemedel)

rifampicin (läkemedel som används vid behandling av tuberkulos)

läkemedel som förhindrar blodlevring

karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (mot kramper)

antikolinergika (läkemedel som blockerar neuromuskulära synapser)

kolinesterashämmare (läkemedel mot muskelsvaghet)

aprepitant, fosaprepitant (läkemedel mot illamående)

ketokonazol, itrakonazol (svampmediciner)

aminoglutemid

(läkemedel mot cancer)

diltiazem (läkemedel som används bl.a. vid behandling av högt blodtryck och

belastningsutlöst bröstsmärta)

etinylestradiol/noretisteron

(preventivmedel som tas via munnen)

ciklosporin, cyklofosfamid, takrolimus (läkemedel som nedsätter immunförsvaret)

klaritromycin, erytromycin, troleandomycin (antibiotika)

acetylsalicylsyra och andra liknande inflammationshämmande värkmediciner

indinavir (läkemedel som används vid behandling av HIV-infektion)

insulin och diabetesmedel som tas via munnen. Metylprednisolon kan minska den

blodsockersänkande effekten av diabetesmedlen.

Om du använder något av de ovannämnda läkemedlen tillsammans med Medrol, kan det vara

nödvändigt att ändra dosen på någotdera läkemedlet.

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Medrol och din läkare kan vilja övervaka dig noga

om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Samtidigt intag av grapejuice kan öka halten av metylprednisolon i blodet.

Om du behöver vaccineras, berätta för läkaren att du använder metylprednisolon.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Läkaren måste överväga om den möjliga nyttan av behandlingen är större än risken som den orsakar

embryot/fostret eller barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Metylprednisolonets effekt på körförmågan och användningen av maskiner har inte just studerats.

Svindel, yrsel, synstörningar och trötthet kan uppkomma under användning av metylprednisolon. Om

du känner av dessa effekter, kör då inte bil och använd inte heller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Medrol innehåller laktos och sackaros

Medrol tabletter innehåller laktos och sackaros (se avsnitt 6 Innehållsdeklaration). Om du inte tål

vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du använder Medrol

Läkaren anpassar doseringen individuellt för dig. Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens

anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Begynnelsedosen är vanligtvis 4

48 mg per dygn beroende på det behandlade tillståndet. Vissa

sjukdomar kräver rätt stora behandlingsdoser (t.ex. 200

1 000 mg per dygn). Läkaren försöker alltid

ordinera den lägsta möjliga dosen som ger ett gott resultat. Läkaren anpassar dosen av Medrol enligt

hur sjukdomen reagerar på de individuella doserna.

Medrol 4 mg, förpackning av 21 tabletter

Det finns ett doseringsschema på förpackningen av Medrol 4 mg/21 tabletter enligt vilken läkaren kan

ordinera att medicinen intas en gång om dygnet (t.ex. vid ett akut försämringsskede vid astma eller

ledgångsreumatism): den första dagen 6 tabletter, andra dagen 5 tabletter, tredje dagen 4 tabletter,

fjärde dagen 3 tabletter, femte dagen 2 tabletter och sjätte dagen 1 tablett.

Varannandagsbehandling

Om du behöver långvarig behandling, kan läkaren ordinera dig en så kallad varannandagsbehandling.

Det betyder att du måste inta den vanliga dygnsdosen dubbelt varannan morgon.

Om du har tagit för stor mängd av Medrol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 09 - 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Medrol

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Medrol

Långvarig behandling skall inte avslutas plötsligt utan dosen bör minskas gradvis enligt läkarens

anvisningar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Behandlingens längd och den använda dosen påverkar förekomsten av biverkningar.

Allergiska reaktioner är möjliga. Om du får en allvarlig allergisk reaktion, kontakta omedelbart en

läkare eller förstahjälpen.

Vid kortvarig behandling förekommer i allmänhet inte några biverkningar. Följande biverkningar kan

förekomma främst vid långvarig behandling:

Biverkningar med ingen känd frekvens

utbrott av infektioner till följd av kroppens försvagade motståndskraft, andra infektioner

läkemedelsöverkänslighetsreaktioner (inklusive allvarliga överkänslighetsreaktioner)

stor mängd av vita blodkroppar

Cushing-liknande symtombild (bl.a. viktökning,

rundare ansiktsform, fettansamling kring

nacken, muskelsvaghet, förskörning av huden), nedsatt funktion i undre hjärnbihanget,

abstinenssyndrom då användningen av steroider avslutas (t.ex. aptitlöshet, illamående,

kräkning, hypersomni, huvudvärk, feber, ledvärk, avlagning, muskelvärk, viktminskning

och/eller blodtryck)

överdriven surhet i kroppen, ansamling av natrium och vätska i kroppen, för basiskt blod som

beror på kaliumbrist, dyslipidemi,

minskad tolerans för socker, ökat behov av insulin eller

diabetesmedel i tablettform hos diabetiker, riklig förekomst av fettknölar eller fetvävnad på

ovanliga platser, ökad aptit (kan leda till viktökning)

affektiva störningar (inklusive depression, eufori, humörsvängningar, psykiskt beroende,

självmordstankar), psykotiska störningar (inklusive mani, vanföreställningar, sinnesvillor och

schizofreni), psykotiskt beteende, personlighetsförändringar, förvirringstillstånd, ångest,

onormalt beteende, sömnlöshet, irritabilitet

förhöjt tryck i skallen med svullnad av synnervspapillen, kramper, minnesförlust, störningar i

kognitiva funktioner t.ex. i varseblivning, inlärning och minne, svindel, huvudvärk

sjukdom i ögats näthinnan och åderhinnan, starr, glaukom, utstående ögon

yrsel

hjärtsvikt hos benägna patienter

ökad levring av blodet, förhöjt blodtryck, för lågt blodtryck

blodpropp i lungan, hicka

mag- eller tolvfingertarmsår som kan brista och blöda, tarmbristning, blödning i magsäcken,

bukspottkörtelinflammation

sår och inflammation i matstrupen, matstrupsinflammation,

uppsvullen buk, magont, diarré, matsmältningsrubbning, illamående

anfallsvis lokal hudsvullnad (angioödem), ökad behåring, små hudblödningar,

blåmärken,

förtunning och förskörning av huden, rodnad, uttalad svettning, hudstrimmor, utslag, klåda,

nässelutslag, akne

muskelsvaghet, muskelvärk, muskelsjukdom,

muskelförtvining,

benskörhet, osteonekros,

patologiska frakturer, ledsjukdom på grund av en nervsjukdom, ledvärk, tillväxthämning

kris med tumör i binjuremärgen

oregelbunden menstruation

försämrad sårläkning, ödem, trötthet, illamående

förändringar i leverfunktionstester

förhöjt ögontryck, minskad tolerans mot kolhydrater, minskat kaliumvärde, ökad mängd

kalcium i urinen, förändringar i blodvärdena, försämring av hudtestreaktioner

benbrott i ryggraden förorsakat av kompression, senbristning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

näms i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

5.

Hur Medrol ska förvaras

4 mg och 16 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

32 mg: Förvaras vid högst 25

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (Utg. dat.). Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är metylprednisolon. En tablett innehåller 4 mg, 16 mg eller 32 mg

metylprednisolon.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (4 mg tablett: 80 mg; 16 mg tablett: 159 mg; 32 mg

tablett: 318 mg), sackaros, majsstärkelse, kalciumstearat, flytande paraffin (endast 16 mg och

32 mg tabletter).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Produktbeskrivningar:

4 mg tablett: vit, halvkonvex, oval tablett med en krossformig delskåra på ena sidan och märkt på

andra sidan “Medrol 4”. Storlek 7,8 x 5,6 mm.

16 mg tablett: vit, konvex, oval tablett med en krossformig delskåra på ena sidan och märkt på andra

sidan “Medrol 16”. Storlek 10,1 x 7,2 mm.

32 mg tablett: vit, oval tablett med en krossformig delskåra, märkt på ena sidan “Upjohn 176”. Storlek

12,2 x 8,7 mm.

Förpackningsstorlekar:

4 mg tablett: 21 tabletter i PVC blisterförpackning. 30 och 100 tabletter i HDPE plastburk som har en

barnsäker förslutning.

16 mg tablett: 50 tabletter i HDPE plastburk som har en barnsäker förslutning.

32 mg tablett: 20 tabletter i glasburk.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Oy

Datagränden 4

00330 Helsingfors

Telefon (09) 430 040

Tillverkare

Pfizer Italia S.r.l.

Localita Marino del Tronto

63100 Ascoli Piceno (AP)

Italien

Denna bipacksedel ändrades senast 13.2.2017