Maviret

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Maviret
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Maviret
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • Systeemiset viruslääkkeet,
 • Terapeuttinen alue:
 • Hepatiitti C, Krooninen
 • Käyttöaiheet:
 • Maviret on tarkoitettu kroonisen hepatiitti C-viruksen (HCV) aiheuttaman infektion hoitoon aikuisille ja nuorille vuotiaiden 12.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 7

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/H/C/004430
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 25-07-2017
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/H/C/004430
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-09-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/162449/2019

EMEA/H/C/004430

Maviret (glekapreviiri/pibrentasviiri)

Yleistiedot Maviret-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa

Mitä Maviret on ja mihin sitä käytetään?

Maviret on viruslääke, jolla hoidetaan aikuisten ja 12 vuotta täyttäneiden nuorten kroonista

(pitkäaikaista) hepatiitti C -infektiota, joka on hepatiitti C -viruksen aiheuttama tarttuva maksasairaus.

Maviretin vaikuttavat aineet ovat glekapreviiri ja pibrentasviiri.

Miten Maviret-valmistetta käytetään?

Maviret-valmistetta saa ainoastaan lääkärin määräyksestä, ja hoidon saa aloittaa lääkäri, joka on

perehtynyt kroonista hepatiitti C -infektiota sairastavien potilaiden hoitoon ja joka myös valvoo hoitoa.

Maviret-valmistetta on saatavana tabletteina, jotka sisältävät 100 mg glekapreviiriä ja 40 mg

pibrentasviiriä. Suositusannos on kolme tablettia kerran vuorokaudessa ruokailun yhteydessä 8, 12 tai

16 viikon ajan. Hoidon kesto riippuu siitä, onko potilaalla maksakirroosi (maksan arpeutumista) tai

onko häntä hoidettu aikaisemmin peginterferonilla ja ribaviriinillä, sofosbuviirin kanssa tai ilman sitä tai

sofosbuviirillä ja ribaviriinillä.

Lisätietoja Maviretin käytöstä saa pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Miten Maviret vaikuttaa?

Maviretin vaikuttavat aineet glekapreviiri ja pibrentasviiri salpaavat kahden sellaisen proteiinin

toiminnan, joita hepatiitti C -virus tarvitsee monistuakseen. Glekapreviiri estää proteiinin nimeltä

NS3/4A-proteaasi toiminnan ja pibrentasviiri estää NS5A-proteiinin toiminnan. Salpaamalla näiden

proteiinien toiminnan Maviret estää hepatiitti C -virusta monistumasta ja tartuttamasta uusia soluja.

Maviret (glekapreviiri/pibrentasviiri)

EMA/162449/2019

Sivu 2/3

Mitä hyötyä Maviret-valmisteesta on havaittu tutkimuksissa?

Hepatiitti C -viruksesta on kuusi muunnosta (genotyyppiä), ja Maviretin on osoitettu tehoavan kaikkien

genotyyppien poistamiseen verestä.

Kahdeksassa päätutkimuksessa, joihin osallistui yli 2 300 hepatiitti C:tä sairastavaa aikuista, 99 %:lla

potilaista, joilla ei ollut kirroosia ja joilla oli yleisimmän eli genotyypin 1 aiheuttama infektio,

virustestien tulokset olivat negatiiviset 8 viikkoa Maviret-hoidon jälkeen, ja 97 %:lla potilaista, joilla oli

kirroosi, tulokset olivat negatiiviset 12 viikon kuluttua. Negatiivinen testitulos tarkoittaa, että virusta ei

havaittu. Tulokset olivat samankaltaisia genotyypeissä 2 ja 4–6. Lääkkeen teho genotyypin 3

poistamisessa oli hieman pienempi kuin muissa genotyypeissä (95 %).

Tutkimuksessa, johon osallistui 47 iältään 12–18-vuotiasta lasta, joiden virus oli genotyyppiä 1–4 ja

joilla ei ollut kirroosia, kaikkien potilaiden virustesti oli negatiivinen 12 hoitoviikon jälkeen. Lisäksi

tulokset osoittivat, että lääke imeytyy ja muuntuu elimistössä sekä poistuu elimistöstä samalla tavalla

kuin aikuisilla. Aikuisista saatavissa olevien tietojen perusteella Maviretin oletetaan olevan tehokas

myös lapsilla, joiden virus on genotyyppiä 5 ja 6.

Mitä riskejä Maviretiin liittyy?

Maviretin yleisimpiä sivuvaikutuksia (joita saattaa esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä) ovat

päänsärky ja väsymys.

Maviret-valmistetta ei saa antaa potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta. Sitä ei saa myöskään

käyttää yhdessä tiettyjen lääkkeiden kanssa. Niitä ovat

atorvastatiini, simvastatiini (veren kolesterolipitoisuutta alentavia lääkkeitä)

dabigatraanieteksilaatti (verihyytymiä ehkäisevä lääke)

etinyyliestradiolia sisältävät valmisteet (kuten ehkäisylääkkeet)

rifampisiini (tavallisesti tuberkuloosin hoitoon käytettävä antibiootti)

karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini, primidoni (epilepsialääkkeitä)

mäkikuisma (kasvirohdosvalmiste masennuksen ja ahdistuneisuuden hoitoon).

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Maviretin rajoituksista ja sivuvaikutuksista.

Miksi Maviret on hyväksytty EU:ssa?

Maviretin on osoitettu olevan erittäin tehokas hepatiitti C -viruksen poistamisessa verestä, varsinkin

potilailla, joita ei ole hoidettu aiemmin tai joilla ei ole kirroosia. Etu muihin samanlaisiin lääkkeisiin

verrattuna on myös se, että Maviret-valmistetta voidaan antaa ilman ribaviriiniä, eikä annosta tarvitse

muuttaa potilailla, joilla on vakavia munuaisongelmia. Maviretin sivuvaikutukset eivät aiheuta erityistä

huolta sen turvallisuudesta.

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Maviretin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan

myöntää myyntilupa EU:ssa.

Miten voidaan varmistaa Maviretin turvallinen ja tehokas käyttö?

Maviret-valmistetta markkinoiva yhtiö tekee tutkimuksen potilailla, joilla on ollut aiemmin maksasyöpä,

maksasyövän uusiutumisen riskin arvioimiseksi Maviretin kaltaisilla suoraan vaikuttavilla viruslääkkeillä

annettavan hoidon jälkeen. Tutkimus tehdään ottaen huomioon tiedot, joiden mukaan Maviretin kanssa

Maviret (glekapreviiri/pibrentasviiri)

EMA/162449/2019

Sivu 3/3

samaan luokkaan kuuluvilla lääkkeillä hoidetuilla potilailla, joilla on ollut maksasyöpä, voisi olla syövän

varhaisen uusiutumisen riski.

Suositukset ja varotoimet, joita terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa,

jotta Maviretin käyttö olisi turvallista ja tehokasta, sisältyvät myös valmisteyhteenvetoon ja

pakkausselosteeseen.

Kuten kaikkien lääkkeiden, myös Maviretin käyttöä koskevia tietoja seurataan jatkuvasti. Maviretista

ilmoitetut sivuvaikutukset arvioidaan huolellisesti ja kaikki tarvittavat toimet suoritetaan potilaiden

suojelemiseksi.

Muita tietoja Maviret-valmisteesta

Maviret sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 26. heinäkuuta 2017.

Lisää tietoa Maviretista on saatavissa viraston verkkosivustolla

osoitteessa ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Maviret.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 03-2019.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Maviret 100 mg/40 mg kalvopäällysteiset tabletit

glekapreviiri/pibrentasviiri

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta

turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Maviret on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Maviret-lääkettä

Miten Maviret-lääkettä käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Maviretin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Maviret on ja mihin sitä käytetään

Maviret on viruslääke, jota käytetään aikuisilla ja nuorilla (12-vuotiaista alle 18-vuotiaisiin)

pitkäaikaisen (kroonisen) C-hepatiitin hoitoon (hepatiitti C -viruksen aiheuttama maksatulehdus). Sen

vaikuttavat aineet ovat glekapreviiri ja pibrentasviiri.

Maviret vaikuttaa estämällä hepatiitti C -virusta lisääntymästä ja tartuttamasta uusia soluja. Näin

infektio pystytään hävittämään elimistöstä.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Maviret-lääkettä

Älä ota Maviret-lääkettä jos:

olet allerginen glekapreviirille, pibrentasviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle

(lueteltu tämän selosteen kohdassa 6).

sinulla on jokin muu vaikea maksavaiva kuin C-hepatiitti.

käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

atatsanaviiri (HIV-infektion hoitoon)

atorvastatiini tai simvastatiini (kolesterolin alentamiseen)

karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini, primidoni (käytetään yleensä epilepsian

hoitoon)

dabigatraanieteksilaatti (veritulppien ehkäisyyn)

etinyyliestradiolia sisältävät lääkkeet (kuten ehkäisyvalmisteet, mm. ehkäisyrenkaat ja

ehkäisytabletit)

rifampisiini (infektiolääke)

mäkikuisma (Hypericum perforatum) (lievän masennuksen hoitoon käytettävä

rohdosvalmiste).

Älä ota Maviret-lääkettä, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, kysy neuvoa

lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen Maviretin ottoa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärisi kanssa, jos sinulla on jokin seuraavista, sillä lääkäri haluaa kenties seurata

vointiasi tavallista tarkemmin:

muita maksavaivoja kuin C-hepatiitti

nykyinen tai aiempi hepatiitti B -virusinfektio

diabetes. Veresi glukoosipitoisuutta on ehkä seurattava tavallista tarkemmin ja/tai

diabeteslääkitystäsi pitää muuttaa Maviret-hoidon aloittamisen jälkeen. Joidenkin potilaiden

verensokeripitoisuus on pienentynyt (hypoglykemia) Maviret-valmisteen kaltaisilla lääkkeillä

annettavan hoidon aloittamisen jälkeen.

Verikokeet

Lääkäri tekee verikokeita ennen Maviret-hoitoa, hoidon aikana ja hoidon jälkeen voidakseen

arvioida Maviret-hoidon soveltuvuuden sinulle ja päättää hoidon keston

selvittää, onko hoito vaikuttanut ja onko hepatiitti C -virus poistunut elimistöstäsi.

Lapset

Älä anna tätä lääkettä alle 12-vuotiaille lapsille. Maviret-lääkkeen käyttöä alle 12-vuotiailla lapsilla ei

ole vielä tutkittu.

Muut lääkevalmisteet ja Maviret

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen Maviret-lääkkeen ottamista, jos käytät jotakin

seuraavassa taulukossa mainituista lääkkeistä. Lääkärin on ehkä muutettava näiden lääkkeiden

annosta.

Lääkkeet, joiden käytöstä on kerrottava lääkärille ennen Maviret-lääkkeen ottoa

Lääke

Lääkkeen käyttötarkoitus

siklosporiini, takrolimuusi

immuunijärjestelmän toiminnan

lamaamiseen

darunaviiri, efavirentsi, lopinaviiri, ritonaviiri

HIV-infektion hoitoon

Digoksiini

sydänvaivojen hoitoon

fluvastatiini, lovastatiini, pitavastatiini,

pravastatiini, rosuvastatiini

veren kolesterolipitoisuuden

alentamiseen

varfariini ja muut samankaltaiset lääkkeet*

veritulppien ehkäisyyn

*Lääkärisi saattaa teettää verikokeita aiempaa tiheämmin veren hyytymisen tarkistamiseksi.

Jos jokin edellä mainituista koskee sinua (tai olet epävarma asiasta), keskustele lääkärin tai

apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Maviret-lääkkeen ottoa.

Raskaus ja raskauden ehkäisy

Maviret-lääkkeen raskauden aikaisen käytön vaikutuksia ei tunneta. Jos olet raskaana, epäilet olevasi

raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä,

sillä Maviretin käyttö raskausaikana ei ole suositeltavaa. Etinyyliestradiolia sisältäviä

ehkäisyvalmisteita ei saa käyttää yhdessä Maviretin kanssa.

Imetys

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Maviret-lääkettä, jos imetät. Ei tiedetä, erittyvätkö

Maviret-lääkkeen kaksi vaikuttavaa ainetta rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Maviret ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn eikä työkalujen tai koneiden käyttökykyyn.

Maviret sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen

tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Maviret-lääkettä käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri kertoo, miten pitkään Maviret-valmistetta

käytetään.

Annostus

Suositeltu annos aikuisille ja nuorille (12 – < 18-vuotiaille) on kolme Maviret 100 mg/40 mg -tablettia

yhtä aikaa kerran päivässä.

Yhdessä läpipainopakkauksessa olevat kolme tablettia muodostavat yhden vuorokausiannoksen.

Lääkkeen ottaminen

Ota tabletit ruoan kanssa.

Nielaise tabletit kokonaisina.

Tabletteja ei saa pureskella, murskata eikä pilkkoa, sillä tämä voi vaikuttaa veren Maviret-

lääkepitoisuuksiin.

Oksentaminen Maviret-lääkkeen ottamisen jälkeen voi vaikuttaa veren Maviret-lääkepitoisuuksiin.

Tämä voi heikentää Maviretin tehoa.

Jos oksennat alle 3 tunnin kuluessa Maviretin ottamisesta, ota uusi annos.

Jos oksennat yli 3 tunnin kuluttua Maviretin ottamisesta, uutta annosta ei tarvitse ottaa. Ota

seuraava annos tavanomaiseen aikaan.

Jos otat enemmän Maviret-lääkettä kuin sinun pitäisi

Jos otat vahingossa suositeltua suuremman annoksen, ota heti yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimpään

sairaalaan. Ota lääkepakkaus mukaasi, jotta voit näyttää lääkärille, mitä lääkettä olet ottanut.

Jos unohdat ottaa Maviret-lääkettä

On tärkeää, ettet unohda ottaa Maviret-lääkeannosta.

Jos unohdat lääkeannoksen, mieti, milloin Maviret olisi viimeksi pitänyt ottaa:

Jos huomaat asian 18 tunnin kuluessa Maviret-lääkkeen tavanomaisesta ottoajankohdasta, ota

annos mahdollisimman pian. Ota sitten seuraava annos tavanomaiseen aikaan.

Jos huomaat asian 18 tunnin tai yli 18 tunnin kuluttua Maviret-lääkkeen tavanomaisesta

ottoajankohdasta, odota ja ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista

annosta (kahta annosta liian tiiviisti peräkkäin).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos huomaat jonkin seuraavista

haittavaikutuksista:

Hyvin yleiset: voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä

voimakas väsymys

päänsärky

Yleiset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä

pahoinvointi

ripuli

voimattomuus tai energian puute

Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

kutina

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Maviretin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

”EXP” jälkeen.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Maviret sisältää

Vaikuttavat aineet ovat glekapreviiri ja pibrentasviiri. Yksi tabletti sisältää 100 mg

glekapreviiria ja 40 mg pibrentasviiria.

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: kopovidoni (tyyppi K 28), E-vitamiinin polyeteeniglykolisuksinaatti,

vedetön kolloidinen piidioksidi, propyleeniglykolimonokaprylaatti (tyyppi II),

kroskarmelloosinatrium, natriumstearyylifumaraatti.

Tabletin kalvopäällyste: hypromelloosi (E464), laktoosimonohydraatti, titaanidioksidi,

makrogoli 3350, punainen rautaoksidi (E172).

Maviret-lääkkeen kuvaus ja pakkauskoko

Maviret-tabletti on vaaleanpunainen, pitkänomainen, molemmilta puolilta kupera kalvopäällysteinen

tabletti, jonka koko on 18,8 mm x 10,0 mm ja jonka toisella puolella on kaiverrus ”NXT”.

Maviret-tabletit on pakattu 3 tablettia sisältäviin folioläpipainopakkauksiin. Maviret on pakattu

84 tabletin pakkauksiin, joiden sisällä on 4 kpl 21 kalvopäällysteistä tablettia sisältäviä koteloita.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

AbbVie SA

Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva

AbbVie UAB

Tel: +370 5 205 3023

България

АбВи ЕООД

Тел.: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg

AbbVie SA

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +420 233 098 111

Magyarország

AbbVie Kft.

Tel.: +36 1 455 8600

Danmark

AbbVie A/S

Tlf: +45 72 30-20-28

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited

Tel: +356 22983201

Deutschland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland

AbbVie B.V.

Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

Tel: +372 623 1011

Norge

AbbVie AS

Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich

AbbVie GmbH

Tel: +43 1 20589-0

España

AbbVie Spain, S.L.U.

Tel: +34 91 384 09 10

Polska

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 372 78 00

France

AbbVie

Tél: +33 (0)1 45 60 13 00

Portugal

AbbVie, Lda.

Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska

AbbVie d.o.o.

Tel: +385 (0)1 5625 501

România

AbbVie S.R.L.

Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

AbbVie Limited

Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

AbbVie S.r.l.

Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland

AbbVie Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Sverige

AbbVie AB

Τηλ: +357 22 34 74 40

Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija

AbbVie SIA

Tel: +371 67605000

United Kingdom

AbbVie Ltd

Tel: +44 (0)1628 561090

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu.

Jos haluat kuunnella tämän pakkausselosteen tai pyytää siitä kopion isotekstisenä, ota yhteys

myyntiluvan haltijan paikalliseen edustajaan.