MASTITAR RETARD VET

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • MASTITAR RETARD VET intramammaarisuspensio
 • Lääkemuoto:
 • intramammaarisuspensio
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Eläimet
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • MASTITAR RETARD VET intramammaarisuspensio
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Prokaiinipenisilliini, yhdistelmävalmisteet muiden bakteerilääkkeiden kanssa
 • Tuoteyhteenveto:
 • Entiset kauppanimet: VONAPEN RETARD VET

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 8310
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 10-03-1982
 • Viimeisin päivitys:
 • 03-10-2019

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

PAKKAUSSELOSTE

Mastitar retard vet intramammaarisuspensio,

ummessa olevalle lehmälle

1.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA

VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

JOS ERI

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

Virbac

1ere avenue 2065 M-LID

F-06516 Carros

Ranska

Erän vapautttamisesta vastaavat valmistajat:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Alankomaat

Virbac

1ere avenue 2065 M-LID

F-06516 Carros

Ranska

Markkinoija Suomessa:

Orion Oyj ORION PHARMA Eläinlääkkeet

PL 425

FI-20101 Turku

2.

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Mastitar retard vet, intramammaarisuspensio

3.

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Yksi ruisku (8 g) sisältää vaikuttavina aineina: bentsyylipenisilliiniprokaiinia 500.000 IU (=500 mg)

ja neomysiinisulfaattia vastaten 300 mg neomysiiniä.

4.

KÄYTTÖAIHEET

Valmiste on tarkoitettu penisilliinille ja neomysiinille herkkien bakteerien aiheuttamien utaretu-

lehdusten hoitoon ja ennaltaehkäisyyn lehmien ummessaoloaikana.

5.

VASTA-AIHEET

Valmistetta ei tule käyttää eläimelle, jolla on todettu yliherkkyys penisilliinille tai neomysiinille.

6.

HAITTAVAIKUTUKSET

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7.

KOHDE-ELÄINLAJI

Lehmä.

8.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Yksi ruiskullinen jokaiseen utareneljännekseen umpeenpanon yhteydessä viimeistään 5

viikkoa ennen laskettua poikimista.

Utare lypsetään ensin tyhjäksi ja vetimet puhdistetaan huolellisesti.

Ruiskua ravistetaan hyvin ennen käyttöä.

9.

ANNOSTUSOHJEET

10.

VAROAIKA

Maito:

Maidon varoaika päättyy 5 vuorokauden kuluttua poikimisesta.

Jos lääkkeen annon ja poikimisen välinen aika on lyhyempi kuin 30 vuorokautta,

varoaika on 35 vuorokautta.

Teurastus:

35 vuorokautta.

11.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei saa jäätyä.

Viimeinen käyttökuukausi ja -vuosi on merkitty pakkaukseen, valmistetta ei saa käyttää tämän

ajankohdan jälkeen.

EI LASTEN ULOTTUVILLE EIKÄ NÄKYVILLE.

12.

ERITYISVAROITUKSET

Varotoimet käyttäjälle

Penisilliinit voivat aiheuttaa yliherkkyysreaktioita injisoituna, hengitettyinä, syötyinä tai

ihokontaktilla. Joskus reaktiot voivat olla hengenvaarallisia. Jos olet yliherkkä beetalaktaameille tai

neomysiinille, älä käsittele valmistetta. Jos saat sellaisia oireita, kuten ihottumaa, kasvojen, huulien tai

kurkunpään turvotusta tai hengitysvaikeuksia, ota yhteyttä lääkäriin.

13.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI

JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

14.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

08.07.2010

BIPACKSEDEL

Mastitar retard vet intramammär suspension,

sintidsbehandling

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Virbac .

1ere avenue 2065 M-LID

F-06516 Carros

Frankrike

Tillverkare:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederländerna

Virbac .

1ere avenue 2065 M-LID

F-06516 Carros

Frankrike

Representerat in Finland av:

Orion Oyj ORION PHARMA Eläinlääkkeet

PB 425

FI-20101 Åbo

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Mastitar retard vet intramammär suspension

3.

DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En spruta (8 g) innehåller följande aktiva innehållsämnen: bensylpenicillinprokain 500.000 IU och

neomycinsulfat motsvarande 300 mg neomycin.

4.

INDIKATIONER

Produkten är avsedd för behandling och vid förebyggande av sintidsmastiter orsakade av

mikroorganismer som är känsliga för penicillin- och neomycin.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Produkten bör ej användas för djur, som är överkänsliga för penicillin eller neomycin.

6.

BIVERKNINGAR

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala

om det för veterinären.

7.

DJURSLAG

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

En spruta per juverfjärdedel vid sinläggning senast 5 veckor före beräknad kalvning.

Före behandling skall juvret mjölkas ur och spenen rengöras noggrant.

Omskakas före användning.

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

10.

KARENSTID

Mjölk:

Karenstiden för mjölken upphör 5 dygn efter kalvning. Om tiden mellan administration

av läkemedlet och kalvning är kortare än 30 dygn är karenstiden 35 dygn.

Slakt:

35 dygn

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Får ej frysas.

Sista användningsmånaden- och dagen är märkt på förpackningen. Preparatet bör inte användas efter

detta datum.

FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN.

12.

SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Försiktighetsåtgärder för användaren

Penicilliner kan åstadkomma överkänslighetsreaktioner om man injiserar, andas eller äter av dem samt

vid hudkontakt. Ibland kan reaktionerna vara livshotande. Om du är överkänslig för betalaktamer eller

neomycin, undvik hantering av produkten. Vid symptom som eksem, svullnad av ansikte, läppar,

struphuvud eller andningssvårigheter kontakta läkare.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

08.07.2010