MALVITONA

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • MALVITONA oraaliliuos
 • Lääkemuoto:
 • oraaliliuos
 • Prescription tyyppi:
 • Itsehoito
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • MALVITONA oraaliliuos
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • B-vitamiinien muut yhdistelmävalmisteet

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 6523
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 18-04-2007
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Malvitona oraaliliuos

tiamiininitraatti

riboflaviininatriumfosfaatti

pyridoksiinihydrokloridi

nikotiiniamidi

dekspantenoli

kofeiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Malvitona on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Malvitonaa

Miten Malvitonaa otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Malvitonan säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Malvitona on ja mihin sitä käytetään

Malvitona on B-vitamiineja ja kofeiinia sisältävä liuos. Malvitonan suositeltu päivittäinen annos

sisältää B-vitamiineja määrät, jotka yhdessä ravinnosta saatavien B-vitamiinien kanssa takaavat

riittävän päivittäisen saannin.

Malvitonaa käytetään väsymys- ja ruokahaluttomuustilojen

hoitoon.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Malvitonaa

Älä ota Malvitonaa

jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

jos sinulla on maksakirroosi

jos sinulla on maksatulehdus (hepatiitti)

jos sinulla on haimatulehdus (pankreatiitti)

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin otat Malvitonaa.

Lapset ja nuoret

Vain lääkärin ohjeen mukaan.

Muut lääkevalmisteet ja Malvitona

Tämän lääkevalmisteen sisältämä alkoholimäärä voi muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai

saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Malvitonaa ei suositella käytettäväksi raskauden tai imetyksen aikana valmisteen sisältämän alkoholin

vuoksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämän lääkevalmisteen sisältämä alkoholimäärä voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai

tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin

lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue

koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet

epävarma.

Tärkeää tietoa Malvitonan sisältämistä aineista

Tämä lääkevalmiste sisältää 19,8 tilavuusprosenttia etanolia (alkoholia) eli enimmillään 4,71 g per

annos (30 ml), mikä vastaa 119 ml olutta tai 50 ml viiniä per annos. Haitallinen alkoholismissa.

Otettava huomioon raskaana olevilla ja imettävillä naisilla, lapsilla ja suuren riskin ryhmissä kuten

potilailla, joilla on maksasairaus tai epilepsia.

Malvitonan vuorokausiannos sisältää 99 mg kofeiinia, joka vastaa noin yhden kahvikupillisen

sisältämää kofeiinimäärää.

3.

Miten Malvitonaa otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille on 30 millilitraa kahdesti päivässä. Lääke niellään.

Käyttö lapsille ja nuorille

Vain lääkärin ohjeen mukaan.

Jos otat enemmän Malvitonaa kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Malvitonaa

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Malvitonan sisältämät kofeiini ja alkoholi voivat häiritä nukahtamista ja heikentää unen laatua.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5.

Malvitonan säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C).

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Malvitona sisältää

Vaikuttavat aineet ovat tiamiininitraatti

25 mikrog, riboflaviininatriumfosfaatti vastaten

riboflaviinia 30 mikrog, pyridoksiinihydrokloridi 30 mikrog, nikotiiniamidi

0,165 mg,

dekspantenoli 0,140 mg sekä kofeiini 1,650 mg per yksi millilitra oraaliliuosta.

Muut aineet ovat etanoli, vedetön ja tanskalainen hedelmäviini (alkoholipitoisuus

15,7 % w/v),

propyyligallaatti, sitruunalimetti, sitruunahappomonohydraatti

ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kellanruskea, kirkas oraaliliuos. 700 ml liuosta lasipullossa.

Myyntiluvan haltija

Recip AB

Box 906

S-170 09 Solna

Ruotsi

Valmistaja

L-A-W Services GmbH

Leipziger Arzneimittelwerk

Elisabeth-Schumacher-Straße 54/56

04328 Leipzig

Saksa

Lisätietoja Suomessa antaa

Meda Oy

Vaisalantie 4

02130 Espoo

Puh: 020 720 9550

S-posti: info@meda.fi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.11.2015.

Bipacksedel: Information till användaren

Malvitona oral lösning

tiaminnitrat

riboflavinnatriumfosfat

pyridoxinhydroklorid

nikotinamid

dexpanthenol

koffein

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din

läkare eller apotekspersonal.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Malvitona är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Malvitona

Hur du tar Malvitona

Eventuella biverkningar

Hur Malvitona ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Malvitona är och vad det används för

Malvitona är en lösning som innehåller B-vitaminer och koffein. Malvitonas rekommenderade dagliga

dosering räcker till för att tillsammans med B-vitaminerna i födan säkra det dagliga B-vitaminbehovet.

Malvitona används för behandling av tillstånd med trötthet och aptitlöshet.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Malvitona

Använd inte Malvitona

om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du lider av levercirrhos

om du lider av hepatit (inflammation i levern)

om du lider av pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Malvitona.

Barn och ungdomar

Endast enligt läkarens ordination.

Andra läkemedel och Malvitona

Mängden alkohol i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Malvitona bör icke användas under graviditet eller amning på grund av alkoholhalten i preparatet.

Körförmåga och användning av maskiner

Mängden alkohol i detta läkemedel kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Malvitona innehåller etanol och koffein

Detta läkemedel innehåller 19,8 volymprocent etanol (alkohol) d.v.s. upp till 4,71 g per dos (30 ml),

motsvarande 119 ml öl, eller 50 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska

uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med

leversjukdom eller epilepsi.

En dygnsdos av Malvitona innehåller 99 mg koffein, vilket ungefär motsvarar koffeinmängden i en

kopp kaffe.

3.

Hur du tar Malvitona

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från

läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är 30 ml 2 gånger dagligen. Läkemedlet ska sväljas.

Användning för barn och ungdomar

Endast enligt läkarens ordination.

Om du har använt för stor mängd av Malvitona

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Malvitona

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Malvitona innehåller koffein och alkohol, vilka kan störa insomnandet och försämra sömnens kvalitet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

5.

Hur Malvitona ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C).

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Använd inte detta läkemedel om du märker synliga förändringar i preparatets utseende.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är tiaminnitrat 25 mikrog, riboflavinnatriumfosfat motsvarande

riboflavin 30 mikrog, pyridoxinhydroklorid

30 mikrog, nikotinamid 0,165 mg, dexpanthenol

0,140 mg och koffein 1,650 mg.

Övriga innehållsämnen är etanol, vattenfri och danskt fruktvin (alkoholhalt 15,7 % w/v),

propylgallat, citronlimett, citronsyramonohydrat och vatten, renat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

En gulbrun, klar orallösning. 700 ml lösning i en glasflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning

Recip AB

Box 906

S-170 09 Solna

Sverige

Tillverkare

L-A-W Services GmbH

Leipziger Arzneimittelwerk

Elisabeth-Schumacher-Straße 54/56

04328 Leipzig

Tyskland

I Finland ges ytterligare information av

Meda Oy

Vaisalavägen 4

02130 Esbo

Tel: 020 720 9550

E-post: info@meda.fi

Denna bipacksedel ändrades senast 11.11.2015.