Lucentis

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Lucentis
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Lucentis
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • norjan bokmål

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • Ophthalmologicals,
 • Terapeuttinen alue:
 • Våt Makuladegenerasjon, Macular Ødem, Myopi, Degenerative, Diabetes Komplikasjoner
 • Käyttöaiheet:
 • Lucentis er angitt i voksne for:behandling av neovascular (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)behandling av synshemming på grunn av choroidal neovascularisation (CNV)behandling av synshemming på grunn diabetiker macular ødemer (DME)behandling av synshemming på grunn av flekker ødemer sekundært til retinal vene okklusjon (gren RVO eller sentrale RVO).
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 31

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • autorisert
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/H/C/000715
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 21-01-2007
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/H/C/000715
 • Viimeisin päivitys:
 • 25-07-2019

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKNINGSVEDLEGG

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Lucentis 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

ranibizumab

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å få dette legemidlet. Det inneholder

informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt

i dette pakningsvedlegget. (Se avsnitt 4).

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Lucentis er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du får Lucentis

Hvordan Lucentis gis

Mulige bivirkninger

Hvordan du oppbevarer Lucentis

Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1.

Hva Lucentis er og hva det brukes mot

Hva Lucentis er

Lucentis er en oppløsning som injiseres i øyet. Lucentis hører til en gruppe legemidler som kalles

antineovaskulariserende midler. Det inneholder det aktive virkestoffet kalt ranibizumab.

Hva Lucentis brukes mot

Lucentis brukes hos voksne personer til å behandle øyesykdommer som fører til nedsatt syn.

Disse sykdommene kommer av skade på netthinnen (lysfølsomt lag på baksiden av øyet) som følge av:

Vekst av unormale, lekkende blodkar. Dette observeres ved sykdommer som aldersrelatert

makuladegenerasjon (AMD). Det kan også være forbundet med koroidal

neovaskularisering (CNV) forårsaket av patologisk myopi (PM), angioide streker, sentral serøs

korioretinopati eller inflammatorisk CNV.

Makulaødem (hevelse i senter av netthinnen). Denne hevelsen kan komme av diabetes (en

sykdom som kalles diabetisk makulaødem (DME)) eller av blokkeringer i retinale vener i

netthinnen (en sykdom som kalles retinal veneokklusjon (RVO)).

Hvordan Lucentis fungerer

Lucentis kjenner spesifikt igjen og bindes til et protein som heter human vaskulær endotelial

vekstfaktor A (VEGF-A), som finnes i øyet. Overskudd av VEGF-A fører til unormal vekst av blodkar

og til hevelser i øyet, som kan føre til nedsatt syn i sykdommer som AMD, PM, DME, CNV og RVO.

Ved å binde seg til VEGF-A kan Lucentis blokkere dens funksjon og hindre unormal vekst og

hevelser.

I disse sykdommene kan Lucentis hjelpe til med å stabilisere, og i mange tilfeller forbedre synet.

2.

Hva du må vite før du får Lucentis

Du må ikke få Lucentis dersom:

du er allergisk overfor ranibizumab eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet

(listet opp i avsnitt 6)

du har en infeksjon i eller rundt øyet

du har smerter eller rødhet (alvorlig betennelse i øyet)

Advarsler og forsigtighetsregler

Rådfør deg med lege før du får Lucentis.

Lucentis gis som en injeksjon i øyet. Av og til kan det forekomme en infeksjon i den indre delen

av øyet, smerter eller rødhet (betennelse), avløsning eller rift i et av lagene bak i øyet

(netthinneavløsning eller –rift og netthinne pigmentepitel avløsning eller rift), eller fordunkling

av linsen (katarakt) etter behandling med Lucentis. Det er viktig å kartlegge og behandle en

infeksjon eller netthinneavløsning så raskt som mulig. Si straks fra til legen dersom du opplever

for eksempel øyesmerte eller økt ubehag, forverret rødhet i øyet, sløret eller redusert syn, et økt

antall småpartikler i synet eller økt følsomhet overfor lys.

Hos noen pasienter kan trykket i øyet øke i en kort periode rett etter injeksjonen. Dette er noe

som ikke alltid merkes av pasienten, så legen vil kanskje kontrollere dette etter hver injeksjon.

Informer lege hvis du tidligere har hatt tilfeller av øyesykdommer eller øyebehandlinger, eller

hvis du har hatt et slag eller opplevd forbigående tegn på slag (svakhet eller lammelse i lemmer

eller ansikt, tale- eller forståelsesvansker). Denne informasjonen vil tas med i betraktningen av

om Lucentis er riktig behandling for deg.

For mer detaljert informatsjon om bivirkninger, som kan oppstå under behandlig med Lucentis, se

avsnitt 4 (“Mulige bivirkninger”).

Barn og ungdom (under 18 år)

Bruk av Lucentis hos barn og ungdom har ikke blitt fastslått og anbefales derfor ikke.

Andre legemidler og Lucentis

Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet og amming

Kvinner som kan bli gravide må bruke sikker prevensjon under behandling og for ytterligere

minst tre måneder etter siste injeksjon av Lucentis.

Det finnes ingen erfaringer ved bruk av Lucentis hos gravide kvinner. Lucentis bør ikke brukes

under graviditet med mindre den potensielle fordelen oppveier den potensielle risikoen for

fostret. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være

gravid eller planlegger å bli gravid.

Lucentis anbefales ikke ved amming fordi det ikke er kjent om Lucentis skilles ut i morsmelk

hos mennesker. Rådfør deg med lege eller apotek før behandling med Lucentis.

Kjøring og bruk av maskiner

Etter Lucentis-behandling kan du oppleve forbigående sløring av synet. Dersom dette skjer, må du

vente med å kjøre bil eller bruke maskiner til det går over.

3.

Hvordan Lucentis gis

Lucentis gis, under lokal bedøvelse, som én enkelt injeksjon i øyet av øyelegen. Vanlig dose er en

injeksjon på 0,05 ml (som inneholder 0,5 mg av det aktive virkestoffet). Intervallet mellom to doser

injisert i samme øye skal være minst fire uker. Alle Lucentis-injeksjoner vil bli gitt av din øyelege.

Før injeksjonen vil legen skylle øyet forsiktig for å hindre infeksjon. Legen vil også gi deg

lokalbedøvelse for å redusere eller hindre mulig smerte på grunn av injeksjonen.

Behandlingen innledes med én injisering av Lucentis pr. måned. Legen din vil kontrollere øyets

tilstand og, avhengig av hvordan du reagerer på behandlingen, avgjøre om og når du har behov for

ytterligere behandling.

Detaljert brukerveiledning finnes til slutt i dette vedlegget under ”Tilberedning og administrasjon av

Lucentis”.

Eldre (65 år eller mer)

Lucentis kan brukes til personer over 65 år uten dosejustering.

Før du slutter med Lucentis-behandling

Dersom du vurderer å avbryte Lucentis-behandlingen, bes du møte til neste konsultasjon og drøfte

dette med legen din. Legen vil gi deg råd og finne ut hvor lenge du bør behandles med Lucentis.

Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Bivirkninger forbundet med administrering av Lucentis skyldes enten selve legemidlet eller

injeksjonsprosedyren og påvirker hovedsakelig øyet.

De mest alvorlige bivirkninger er beskrevet nedenfor:

Vanlige alvorlige bivirkninger

(kan ramme opp til 1 av 10 personer): avløsning eller rift i laget bak i

øyet (nethinneavløsning eller rift), fører til lysblink med fordunklinger som utvikler seg til midlertidig

tap av syn, eller fordunkling av linsen (katarakt).

Mindre vanlige alvorlige bivirkninger

(kan ramme opp til 1 av 100 personer): blindhet, infeksjon av

øyeeplet (endoftalmitt) med inflammasjon på innsiden av øyet.

Symptomene som du kan oppleve er smerte eller økt ubehag i øyet, forverring av rødhet i øyet, uklart

eller nedsatt syn, et økt antall små partikler i synet eller økt følsomhet for lys.

Kontakt lege straks

dersom du får noen av disse bivirkningene.

De mest hyppige rapporterte bivirkninger er beskrevet nedenfor:

Svært vanlige bivirkninger

(kan ramme flere enn 1 av 10 personer)

Synsrelaterte bivirkninger er: betennelse i øyet, blødning bakerst i øyet (retinal blødning),

synsforstyrrelser, smerter i øyet, små partikler eller flekker i synet (fordunklinger), blodskutt øye,

øyeirritasjon, følelsen av å ha fått noe i øyet, økt tåreproduksjon, betennelse eller infeksjon langs

kanten av øyelokkene, tørt øye, rødhet eller kløe i øyet og økt trykk i øyet.

Ikke-synsrelaterte bivirkningene er: sår hals, nesetetthet, rennende nese, hodepine og leddsmerter.

Andre bivirkninger som kan forekomme ved Lucentis-behandling er beskrevet nedenfor:

Vanlige bivirkninger

Synsrelaterte er: redusert synsskarphet, hevelse i deler av øyet (det årerike vevet i øyet, hornhinnen),

inflammasjon av kornea (fremste del av øyet), små merker på øyets overflate, tåkesyn, blødning ved

injeksjonsstedet, blødning i øyet, puss i øyet med ledsagende kløe, rødhet og hevelse (konjunktivitt),

følsomhet for lys, ubehag i øyet, hevelse i øyelokket, smerter i øyelokket.

Ikke-synsrelaterte bivirkninger er: urinveisinfeksjon, lavt antall røde blodceller (med symptomer som

tretthet, andpustenhet, svimmelhet, blek hud), angst, hoste, kvalme, allergiske reaksjoner som utslett,

elveblest, kløe og rødming av hud.

Mindre vanlige bivirkninger

Synsrelaterte bivirkninger er: inflammasjon og blødning i den fremste del av øyet, oppsamlinger av

puss i øyet, forandringer i den midterste del av øyets overflate, smerter eller irritasjon på

injeksjonsstedet, unormal følelse i øyet, irritasjon i øyelokket.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette

pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet

som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om

sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.

Hvordan du oppbevarer Lucentis

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og hetteglassetiketten etter

EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C). Skal ikke fryses.

Før bruk kan det uåpnede hetteglasset oppbevares ved romtemperatur (25

C) i opptil 24 timer.

Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Bruk ikke produktet hvis pakningen er skadet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Lucentis

Virkestoff er ranibizumab. Hver ml inneholder 10 mg ranibizumab. Hvert hetteglass inneholder

2,3 mg ranibizumab i 0,23 ml væske. Dette frembringer en brukbar mengde for å gi en

enkeltdose på 0,05 ml inneholdende 0,5 mg ranibizumab.

Andre innholdsstoffer er a,a-trehalosedihydrat, histidinhydrokloridmonohydrat, histidin,

polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.

Hvordan Lucentis ser ut og innholdet i pakningen

Lucentis er en injeksjonsvæske, oppløsning i et hetteglass (0,23 ml). Oppløsningen er en

gjennomsiktig, fargeløs til lys gul væske.

Tre forskellige pakningstyper er tilgjengelige:

Hetteglass + injeksjon sett

Pakning som inneholder ett hetteglass med ranibizumab og gummikork av klorbutyl, én butt

filterkanyle (18G x 1½″, 1,2 mm x 40 mm, 5 mikrometer) for uttrekking av innholdet i hetteglasset, én

kanyle (30G x ½″, 0,3 mm x 13 mm) og én sprøyte (1 ml) for uttrekking av innholdet i hetteglasset og

for intravitreal injeksjon. Alle komponenter er kun til engangsbruk.

Pakning bare med hetteglass

Pakning som inneholder ett hetteglass med ranibizumab og gummikork av klorbutyl. Hetteglasset er

kun til engangsbruk.

Pakning med hetteglass + filterkanyle

Pakning som inneholder ett hetteglass med ranibizumab og gummikork av klorbutyl og én butt

filterkanyle (18G x 1½″, 1,2 mm x 40 mm, 5 mikrometer) for uttrekking av innholdet i hetteglasset.

Alle komponenter er kun til engangsbruk.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Tilvirker

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for

innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret

(The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Vennligst også se avsnitt 3 ”Hvordan Lucentis gis”.

Tilberedning og administrasjon av Lucentis

Engangshetteglass kun til intravitreal bruk.

Lucentis må gis av øyelege som har erfaring med intravitreale injeksjoner.

Ved våt AMD, ved CNV og ved nedsatt syn som skyldes DME eller makulaødem sekundært til RVO,

er anbefalt dose av Lucentis 0,5 mg gitt som én enkelt intravitreal injeksjon. Dette tilsvarer et

injeksjonsvolum på 0,05 ml. Intervallet mellom to doser injisert i samme øye skal være minst fire uker.

Behandling startes med én injeksjon pr. måned til maksimal synsskarphet er oppnåd og/eller det ikke

finnes tegn på sykdomsaktivitet, dvs. ingen endring av synsskarphet og andre tegn og symptomer på

sykdommen under fortsatt behandling. Hos pasienter med våt AMD, DME og RVO kan det initielt

være nødvendig å gi tre eller flere påfølgende månedlige injeksjoner.

Overvåkning og behandlingsintervaller skal deretter bestemmes av legen, og skal baseres på

sykdomsaktivitet, som evaluert av synsskarphet og/eller anatomiske parametre.

Dersom legen vurderer at visuelle og anatomiske parametere indikerer at pasienten ikke vil ha nytte av

fortsatt behandling, bør behandlingen med Lucentis avbrytes.

Overvåkning av sykdomsaktivitet kan inkludere kliniske undersøkelser, funksjonstesting eller

avbildningsteknikker (f.eks. optisk koherenstomografi eller fluoresceinangiografi).

Hvis pasienter behandles i samsvar med et treat-and-extend-regime, kan behandlingsintervallene

forlenges trinnvis når maksimal synsskarphet er oppnådd og/eller det ikke finnes tegn på

sykdomsaktivitet, inntil tegn på sykdomsaktivitet eller nedsatt syn vender tilbake.

Behandlingsintervallet skal forlenges med høyst to uker om gangen for våt AMD og kan forlenges

med opptil én måned om gangen for DME. For RVO kan behandlingsintervallene også gradvis

forlenges, men det er ikke tilstrekkelige data til å konkludere med hensyn til lengden av disse

intervallene. Hvis sykdomsaktivitet vender tilbake, skal behandlingsintervallet forkortes deretter.

Behandling av nedsatt syn som skyldes CNV skal for hver enkelt pasient baseres på

sykdomsaktiviteten. Noen pasienter kan ha behov for én injeksjon i løpet av de første 12 månedene,

mens andre kan ha behov for hyppigere behandling som f.eks. én injeksjon hver måned. For CNV

sekundært til patologisk myopi (PM), kan mange pasienter bare ha behov for én eller to injeksjoner i

løpet av det første året.

Lucentis og fotokoagulasjon med laser ved DME og makulaødem sekundært til BRVO

Det foreligger noe erfaring med administrasjon av Lucentis samtidig med fotokoagulasjon med laser.

Når behandlingene gis på samme dag, skal Lucentis administreres minst 30 minutter etter

laserbehandlingen. Lucentis kan administreres hos pasienter som tidligere har fått fotokoagulasjon

med laser.

Behandling med Lucentis og fotodynamisk behandling med verteporfin ved CNV sekundært til PM

Det er ingen erfaringer med samtidig administrering av Lucentis og vertepofin.

Lucentis må undersøkes visuelt for partikler og misfarging før bruk.

Injeksjonsprosedyren må utføres under aseptiske forhold, noe som inkluderer bruk av kirurgisk

hånddesinfeksjon, sterile hansker, steril tildekking og steril øyelokkspekulum (eller tilsvarende) og

tilgang for steril parasentese (hvis nødvendig). Pasientens anamnese for overfølsomhetsreaksjoner må

vurderes grundig før gjennomføring av den intravitreale prosedyren. Adekvat anestesi og et

bredspektret topisk antibiotikum til desinfisering av periokulær hud, øyelokk og okulær overflate må

administreres før injeksjonen i samsvar med lokal praksis.

Hetteglass + injeksjon sett

Alle komponenter er sterile og kun til engangsbruk. Hvis det er tegn som tyder på at pakningen for en

eller flere av komponentene er skadet eller klusset med, skal komponentene ikke brukes. Sterilitet kan

ikke garanteres med mindre forseglingen av hver komponent er intakt. Gjenbruk kan føre til infeksjon

eller annen sykdom/skade.

Pakning bare med hetteglass

Hetteglasset er kun til engangsbruk. Etter injeksjon skal ikke anvendt produkt kastes. Hvis det er tegn

som tyder på at hetteglasset er skadet eller klusset med, skal hetteglasset ikke brukes. Sterilitet kan

ikke garanteres med mindre forseglingen av pakningen er intakt.

For forberedelse og intravitreal injeksjon er følgende medisinsk utstyr til engangsbruk nødvendig:

en 5 mikrometer filterkanyle (18G)

en 1 ml sprøyte (med strek som angir 0,05 ml)

en kanyle (30G x ½")

Dette medisinske utstyret er ikke inkludert i Lucentis pakken.

Pakning med hetteglass og filterkanyle

Alle komponenter er sterile og kun til engangsbruk. Hvis det er tegn som tyder på at pakningen for en

eller flere av komponentene er skadet eller klusset med, skal komponentene ikke brukes. Sterilitet kan

ikke garanteres med mindre forseglingen av hver komponent er intakt. Gjenbruk kan føre til infeksjon

eller annen sykdom/skade.

For forberedelse og intravitreal injeksjon er følgende medisinsk utstyr til engangsbruk nødvendig:

en 5 mikrometer filterkanyle (18G x 1½″, 1,2 mm x 40 mm, vedlagt)

en 1 ml sprøyte (med strek som angir 0,05 ml, ikke inkludert i Lucentis pakken)

en kanyle (30G x ½", ikke inkludert i Lucentis pakken)

Vennligst følg disse retningslinjen ved forberedelse og administrasjon av Lucentis til intravitereal

injeksjon:

1. Før uttrekking må den ytre delen av gummikorken på hetteglasset

desinfiseres.

2. En 5 mikrometer –filterkanyle (18G x 1½″, 1,2 mm x 40 mm,

5 mikrometer) festes på en 1 ml-sprøyte ved bruk av aseptisk

teknikk. Press filterkanylen midt ned i hetteglassets gummikork inntil

nålen når hetteglassets bunn.

3. Innholdet i hetteglasset med Lucentis trekkes ut fra hetteglasset i

loddrett stilling. For å få opp hele innholdet, holdes hetteglasset svakt

hellende til slutt.

4. Sørg for at stempelet trekkes tilstrekkelig tilbake når hetteglasset

tømmes, for å være sikker på at filterkanylen tømmes helt.

5. La filterkanylen bli sittende i hetteglasset og fjern sprøyten fra

filterkanylen. Filterkanylen må kastes etter uttrekking av innholdet

fra hetteglasset og ikke brukes til den intravitreale injeksjonen.

6. En steril kanyle (30G x ½″, 0,3 mm x 13 mm) monteres aseptisk

på sprøyten.

7. Fjern forsiktig hetten fra den sterile kanylen uten å fjerne kanylen

fra sprøyten.

Merk: Hold på underdelen på den sterile kanylen mens hetten fjernes.

8. Fjern forsiktig luften fra sprøyten sammen med den overflødige

oppløsning og juster dosen slik at innholdet skyves ut til

sprøytestempelet står overfor streken som angir 0,05 ml på sprøyten.

Sprøyten er nå klar til injeksjon.

Merk: Sprøyten skal ikke tørkes av, og stempelet må ikke trekkes

tilbake.

Kanylen føres inn 3,5-4,0 mm posterior til limbus i glasslegemekaviteten. Unngå den horisontale

meridianen og sikt mot midten av øyeeplet. Injeksjonsvolumet på 0,05 ml injiseres, og det sklerale

injeksjonsstedet varieres ved påfølgende injeksjoner.

Etter injeksjon skal du ikke sette hetten på kanylen igjen eller fjerne den fra sprøyten. Kast den brukte

sprøyten sammen med kanylen i en sprøyteboks eller i samsvar med lokale krav.

0,05 ml

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Lucentis 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

ranibizumab

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å få dette legemidlet. Det inneholder

informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt

i dette pakningsvedlegget. (Se avsnitt 4).

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Lucentis er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du får Lucentis

Hvordan Lucentis gis

Mulige bivirkninger

Hvordan du oppbevarer Lucentis

Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon

1.

Hva Lucentis er og hva det brukes mot

Hva Lucentis er

Lucentis er en oppløsning som injiseres i øyet. Lucentis hører til en gruppe legemidler som kalles

antineovaskulariserende midler. Det inneholder det aktive virkestoffet kalt ranibizumab.

Hva Lucentis brukes mot

Lucentis brukes hos voksne personer til å behandle øyesykdommer som fører til nedsatt syn.

Disse sykdommene kommer av skade på netthinnen (lysfølsomt lag på baksiden av øyet) som følge av:

Vekst av unormale, lekkende blodkar. Dette observeres ved sykdommer som aldersrelatert

makuladegenerasjon (AMD) Det kan også være forbundet med koroidal

neovaskularisering (CNV) forårsaket av patologisk myopi (PM), angioide streker, sentral serøs

korioretinopati eller inflammatorisk CNV.

Makulaødem (hevelse i senter av netthinnen). Denne hevelsen kan komme av diabetes (en

sykdom som kalles diabetisk makulaødem (DME)) eller av blokkeringer i retinale vener i

netthinnen (en sykdom som kalles retinal veneokklusjon (RVO)).

Hvordan Lucentis fungerer

Lucentis kjenner spesifikt igjen og bindes til et protein som heter human vaskulær endotelial

vekstfaktor A (VEGF-A), som finnes i øyet. Overskudd av VEGF-A fører til unormal vekst av blodkar

og til hevelser i øyet, som kan føre til nedsatt syn i sykdommer som AMD, PM, DME, CNV og RVO.

Ved å binde seg til VEGF-A kan Lucentis blokkere dens funksjon og hindre unormal vekst og

hevelser.

I disse sykdommene kan Lucentis hjelpe til med å stabilisere, og i mange tilfeller forbedre synet.

2.

Hva du må vite før du får Lucentis

Du må ikke få Lucentis dersom:

du er allergisk overfor ranibizumab eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet

(listet opp i avsnitt 6)

du har en infeksjon i eller rundt øyet

du har smerter eller rødhet (alvorlig betennelse i øyet)

Advarsler og forsigtighetsregler

Rådfør deg med lege før du får Lucentis.

Lucentis gis som en injeksjon i øyet. Av og til kan det forekomme en infeksjon i den indre delen

av øyet, smerter eller rødhet (betennelse), avløsning eller rift i et av lagene bak i øyet

(netthinneavløsning eller –rift og netthinne pigmentepitel avløsning eller rift), eller fordunkling

av linsen (katarakt) etter behandling med Lucentis. Det er viktig å kartlegge og behandle en

infeksjon eller netthinneavløsning så raskt som mulig. Si straks fra til legen dersom du opplever

for eksempel øyesmerte eller økt ubehag, forverret rødhet i øyet, sløret eller redusert syn, et økt

antall småpartikler i synet eller økt følsomhet overfor lys.

Hos noen pasienter kan trykket i øyet øke i en kort periode rett etter injeksjonen. Dette er noe

som ikke alltid merkes av pasienten, så legen vil kanskje kontrollere dette etter hver injeksjon.

Informer lege hvis du tidligere har hatt tilfeller av øyesykdommer eller øyebehandlinger, eller

hvis du har hatt et slag eller opplevd forbigående tegn på slag (svakhet eller lammelse i lemmer

eller ansikt, tale- eller forståelsesvansker). Denne informasjonen vil tas med i betraktningen av

om Lucentis er riktig behandling for deg.

For mer detaljert informatsjon om bivirkninger, som kan oppstå under behandlig med Lucentis, se

avsnitt 4 (“Mulige bivirkninger”).

Barn og ungdom (under 18 år)

Bruk av Lucentis hos barn og ungdom har ikke blitt fastflått og anbefales derfor ikke.

Andre legemidler og Lucentis

Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet og amming

Kvinner som kan bli gravide må bruke sikker prevensjon under behandling og for ytterligere

minst tre måneder etter siste injeksjon av Lucentis.

Det finnes ingen erfaringer ved bruk av Lucentis hos gravide kvinner. Lucentis bør ikke brukes

under graviditet med mindre den potensielle fordelen oppveier den potensielle risikoen for

fostret. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være

gravid eller planlegger å bli gravid.

Lucentis anbefales ikke ved amming fordi det ikke er kjent om Lucentis skilles ut i morsmelk

hos mennesker. Rådfør deg med lege eller apotek før behandling med Lucentis.

Kjøring og bruk av maskiner

Etter Lucentis-behandling kan du oppleve forbigående sløring av synet. Dersom dette skjer, må du

vente med å kjøre bil eller bruke maskiner til det går over.

3.

Hvordan Lucentis gis

Lucentis gis, under lokal bedøvelse, som én enkelt injeksjon i øyet av øyelegen. Vanlig dose er en

injeksjon på 0,05 ml (som inneholder 0,5 mg av det aktive virkestoffet). Den ferdigfylte sprøyten

inneholder mer enn den anbefalte dosen på 0,5 mg. Det ekstraherbare volumet skal ikke brukes i sin

helhet. Det overflødige volumet skal fjernes før injisering. Hvis hele volumet i den ferdigfylte

sprøyten injiseres, kan det føre til overdose.

Intervallet mellom to doser injisert i samme øye skal være minst fire uker. Alle injeksjoner vil bli gitt

av din øyelege.

Før injeksjonen vil legen skylle øyet forsiktig for å hindre infeksjon. Legen vil også gi deg

lokalbedøvelse for å redusere eller hindre mulig smerte på grunn av injeksjonen.

Behandlingen innledes med én injisering av Lucentis pr. måned. Legen din vil kontrollere øyets

tilstand og, avhengig av hvordan du reagerer på behandlingen, avgjøre om og når du har behov for

ytterligere behandling.

Detaljert brukerveiledning finnes til slutt i dette vedlegget under ”Tilberedning og administrasjon av

Lucentis”.

Eldre(65 år eller mer)

Lucentis kan brukes til personer over 65 år uten dosejustering.

Før du slutter med Lucentis-behandling

Dersom du vurderer å avbryte Lucentis-behandlingen, bes du møte til neste konsultasjon og drøfte

dette med legen din. Legen vil gi deg råd og finne ut hvor lenge du bør behandles med Lucentis.

Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Bivirkninger forbundet med administrering av Lucentis skyldes enten selve legemidlet eller

injeksjonsprosedyren og påvirker hovedsakelig øyet.

De mest alvorlige bivirkninger er beskrevet nedenfor:

Vanlige alvorlige bivirkninger

(kan ramme opp til 1 av 10 personer): avløsning eller rift i laget bak i

øyet (nethinneavløsning eller rift), fører til lysblink med fordunklinger som utvikler seg til midlertidig

tap av syn, eller fordunkling av linsen (katarakt).

Mindre vanlige alvorlige bivirkninger

(kan ramme opp til 1 av 100 personer): blindhet, infeksjon av

øyeeplet (endoftalmitt) med inflammasjon på innsiden av øyet.

Symptomene som du kan oppleve er smerte eller økt ubehag i øyet, forverring av rødhet i øyet, uklart

eller nedsatt syn, et økt antall små partikler i synet eller økt følsomhet for lys.

Kontakt lege straks

dersom du får noen av disse bivirkningene.

De mest hyppige rapporterte bivirkninger er beskrevet nedenfor:

Svært vanlige bivirkninger

(kan ramme flere enn 1 av 10 personer)

Synsrelaterte bivirkninger er: betennelse i øyet, blødning bakerst i øyet (retinal blødning),

synsforstyrrelser, smerter i øyet, små partikler eller flekker i synet (fordunklinger), blodskutt øye,

øyeirritasjon, følelsen av å ha fått noe i øyet, økt tåreproduksjon, betennelse eller infeksjon langs

kanten av øyelokkene, tørt øye, rødhet eller kløe i øyet og økt trykk i øyet.

Ikke-synsrelaterte bivirkningene er: sår hals, nesetetthet, rennende nese, hodepine og leddsmerter.

Andre bivirkninger som kan forekomme ved Lucentis-behandling er beskrevet nedenfor:

Vanlige bivirkninger

Synsrelaterte er: redusert synsskarphet, hevelse i deler av øyet (det årerike vevet i øyet, hornhinnen),

inflammasjon av kornea (fremste del av øyet), små merker på øyets overflate, tåkesyn, blødning ved

injeksjonsstedet, blødning i øyet, puss i øyet med ledsagende kløe, rødhet og hevelse (konjunktivitt),

følsomhet for lys, ubehag i øyet, hevelse i øyelokket, smerter i øyelokket.

Ikke-synsrelaterte bivirkninger er: urinveisinfeksjon, lavt antall røde blodceller (med symptomer som

tretthet, andpustenhet, svimmelhet, blek hud), angst, hoste, kvalme, allergiske reaksjoner som utslett,

elveblest, kløe og rødming av hud.

Mindre vanlige bivirkninger

Synsrelaterte bivirkninger er: inflammasjon og blødning i den fremste del av øyet, oppsamlinger av

puss i øyet, forandringer i den midterste del av øyets overflate, smerter eller irritasjon på

injeksjonsstedet, unormal følelse i øyet, irritasjon i øyelokket.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette

pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale meldesystemet

som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om

sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.

Hvordan du oppbevarer Lucentis

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og den ferdigfylte sprøyten

etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i kjøleskap (2°C – 8°C). Skal ikke fryses.

Før bruk kan det forseglede brettet oppbevares ved romtemperatur (25°C) i opptil 24 timer.

Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i det forseglede brettet i emballasjen for å beskytte mot lys.

Bruk ikke produktet hvis pakningen er skadet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Lucentis

Virkestoff er ranibizumab. Hver ml inneholder 10 mg ranibizumab. En ferdigfyldt sprøyte

inneholder 0,165 ml tilsvarende 1,65 mg ranibizumab. Dette frembringer en brukbar mengde for

å gi en enkeltdose på 0,05 ml inneholdende 0,5 mg ranibizumab.

Andre innholdsstoffer er a,a-trehalosedihydrat, histidinhydrokloridmonohydrat, histidin,

polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.

Hvordan Lucentis ser ut og innholdet i pakningen

Lucentis er en injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt sprøyte. Den ferdigfylte sprøyten

inneholder 0,165 ml gjennomsiktig, fargeløs til lys gul, vandig væske. Den ferdigfylte sprøyten

inneholder mer enn den anbefalte dosen på 0,5 mg. Det ekstraherbare volumet skal ikke brukes i sin

helhet. Det overflødige volumet skal fjernes før injisering. Hvis hele volumet i den ferdigfylte

sprøyten injiseres, kan det føre til overdose.

Pakningsstørrelse på én ferdigfylt sprøyte, pakket i et forseglet brett. Den ferdigfylte sprøyten er kun

til engangsbruk.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Tilvirker

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Tyskland

Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for

innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret

(The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Vennligst også se avsnitt 3 ”Hvordan Lucentis gis”.

Tilberedning og administrasjon av Lucentis

Ferdigfylt sprøyte til engangsbruk, og kun til intravitreal bruk.

Lucentis må gis av øyelege som har erfaring med intravitreale injeksjoner.

Ved våt AMD, ved CNV og ved nedsatt syn som skyldes DME eller makulaødem sekundært til RVO,

er anbefalt dose av Lucentis 0,5 mg gitt som én enkelt intravitreal injeksjon. Dette tilsvarer et

injeksjonsvolum på 0,05 ml. Intervallet mellom to doser injisert i samme øye skal være minst fire uker.

Behandling startes med én injeksjon pr. måned til maksimal synsskarphet er oppnåd og/eller det ikke

finnes tegn på sykdomsaktivitet, dvs. ingen endring av synsskarphet og andre tegn og symptomer på

sykdommen under fortsatt behandling. Hos pasienter med våt AMD, DME og RVO kan det initielt

være nødvendig å gi tre eller flere påfølgende månedlige injeksjoner.

Overvåkning og behandlingsintervaller skal deretter bestemmes av legen, og skal baseres på

sykdomsaktivitet, som evaluert av synsskarphet og/eller anatomiske parametre.

Dersom legen vurderer at visuelle og anatomiske parametere indikerer at pasienten ikke vil ha nytte av

fortsatt behandling, bør behandlingen med Lucentis avbrytes.

Overvåkning av sykdomsaktivitet kan inkludere kliniske undersøkelser, funksjonstesting eller

avbildningsteknikker (f.eks. optisk koherenstomografi eller fluoresceinangiografi).

Hvis pasienter behandles i samsvar med et treat-and-extend-regime, kan behandlingsintervallene

forlenges trinnvis når maksimal synsskarphet er oppnådd og/eller det ikke finnes tegn på

sykdomsaktivitet, inntil tegn på sykdomsaktivitet eller nedsatt syn vender tilbake.

Behandlingsintervallet skal forlenges med høyst to uker om gangen for våt AMD og kan forlenges

med opptil én måned om gangen for DME. For RVO kan behandlingsintervallene også gradvis

forlenges, men det er ikke tilstrekkelige data til å konkludere med hensyn til lengden av disse

intervallene. Hvis sykdomsaktivitet vender tilbake, skal behandlingsintervallet forkortes deretter.

Behandling av nedsatt syn som skyldes CNV skal for hver enkelt pasient baseres på

sykdomsaktiviteten. Noen pasienter kan ha behov for én injeksjon i løpet av de første 12 månedene,

mens andre kan ha behov for hyppigere behandling som f.eks. én injeksjon hver måned. For CNV

sekundært til patologisk myopi (PM), kan mange pasienter bare ha behov for én eller to injeksjoner i

løpet av det første året.

Lucentis og fotokoagulasjon med laser ved DME og makulaødem sekundært til BRVO

Det foreligger noe erfaring med administrasjon av Lucentis samtidig med fotokoagulasjon med laser.

Når behandlingene gis på samme dag, skal Lucentis administreres minst 30 minutter etter

laserbehandlingen. Lucentis kan administreres hos pasienter som tidligere har fått fotokoagulasjon

med laser.

Behandling med Lucentis og fotodynamisk behandling med verteporfin ved CNV sekundært til PM

Det er ingen erfaringer med samtidig administrering av Lucentis og verteprofin.

Lucentis må undersøkes visuelt for partikler og misfarging før bruk.

Injeksjonsprosedyren må utføres under aseptiske forhold, noe som inkluderer bruk av kirurgisk

hånddesinfeksjon, sterile hansker, steril tildekking og steril øyelokkspekulum (eller tilsvarende) og

tilgang for steril parasentese (hvis nødvendig). Pasientens anamnese for overfølsomhetsreaksjoner må

vurderes grundig før gjennomføring av den intravitreale prosedyren. Adekvat anestesi og et

bredspektret topisk antibiotikum til desinfisering av periokulær hud, øyelokk og okulær overflate må

administreres før injeksjonen i samsvar med lokal praksis.

Den ferdigfylte sprøyten er kun til engangsbruk. Den ferdigfylte sprøyten er steril. Bruk ikke dette

produktet hvis emballasjen er skadet.Steriliteten til den ferdigfylte sprøyten kan ikke garanteres med

mindre brettet er forseglet. Bruk ikke den ferdigfylte sprøyten hvis løsningen er misfarget, grumsete

eller inneholder partikler.

Den ferdigfylte sprøyten inneholder mer enn den anbefalte dosen på 0,5 mg. Det ekstraherbare

volumet i den ferdigfylte sprøyten (0,1 ml) skal ikke brukes i sin helhet. Det overflødige volumet skal

fjernes før injisering. Hvis hele volumet i den ferdigfylte sprøyten injiseres, kan det føre til overdose.

For å fjerne luftboblene og det overflødige legemiddelvolumet trykker du stemplet forsiktig inn, til

kanten under gummistopperens kuppel er på linje med det sorte dosemerket på sprøyten (tilsvarende

0,05 ml, dvs. 0,5 mg ranibizumab).

Til intravitreal injeksjon skal det brukes en steril injeksjonsnål på 30G x ½″.

Følg denne bruksanvisningen for å klargjøre Lucentis for intravitreal administrasjon:

Innledning

Les alle instruksjoner nøye før du bruker den ferdigfylte sprøyten.

Den ferdigfylte sprøyten er kun til engangsbruk. Den ferdigfylte sprøyten er steril.

Bruk ikke dette produktet hvis emballasjen er skadet. Åpningen av det forseglede

brettet og alle påfølgende trinn skal utføres under aseptiske forhold.

Merk: Dosen skal settes til 0,05 ml.

Beskrivelse av

den ferdigfylte

sprøyten

Klargjør

Kontroller at pakningen inneholder følgende:

En steril, ferdigfylt sprøyte i et forseglet brett.

Trekk lokket av sprøytebrettet, og ta sprøyten forsiktig ut ved bruk av

aseptisk teknik.

Figur 1

Sprøytehette

0,05 ml dosemerke

Fingergrep

Stempel

Gummistopper

Luerlock

Kontroller

sprøyten

Kontoller følgende:

Sprøytehetten er ikke frakoblet luerlock-

adapteren.

Sprøyten er ikke skadet.

Løsningen er klar, fargeløs til lysegul og

inneholder ikke partikler.

Hvis noe av det ovenstående ikke

stemmer, skal du kaste den ferdigfylte

sprøyten og bruke en ny.

Fjern

sprøytehetten

Knekk av sprøytehetten (den skal ikke

dreies eller vris) (se figur 2).

Kast sprøytehetten (se figur 3).

Figur 2

Figur 3

Fest nålen

Fest en steril injeksjonskanyle på

30G x ½″ til sprøyten ved å skru den på

luerlock-adapteren til den sitter godt (se

figur 4).

Fjern forsiktig kanylehetten ved å trekke

den rett av (se figur 5).

Merk: Tørk ikke av kanylen på noe

tidspunkt.

Figur 4

Figur 5

Frigjør

luftbobler

Hold sprøyten vertikalt.

Hvis det er luftbobler, banker du lett på

sprøyten med fingeren til boblene stiger

opp til toppen (se figur 6).

Figur 6

Still inn dosen

Hold sprøyten i øyenivå og skyv stemplet

forsiktig inn, til

kanten under

gummistopperens kuppel

er på linje

med dosemerket (se figur 7). Luftbobler

og overflødig oppløsning skyves da ut, og

dosen stilles inn på 0,05 ml.

Merk: Stemplet er ikke festet til

gummistopperen. Dette er for å unngå at

luft trekkes inn i sprøyten.

Figur 7

Injiser

Injiseringen skal skje under aseptiske forhold.

Injeksjonskanylen føres inn 3,5-4,0 mm posterior til limbus i

glaslegemekaviteten. Unngå den horisontale meridianen og sikt mot midten

av globen.

Injiser langsomt til gummistopperen når bunnen av sprøyten, for å tilføre

volumet på 0,05 ml.

Bruk et annet skleralt sted til påfølgende injeksjoner.

Etter injeksjon skal du ikke sette hetten på kanylen igjen eller fjerne den fra

sprøyten. Kast den brukte sprøyten sammen med kanylen i en sprøyteboks

eller i samsvar med lokale krav.