LINCOCIN VET

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • LINCOCIN VET 100 mg/ ml injektioneste, liuos
 • Annos:
 • 100 mg/ ml
 • Lääkemuoto:
 • injektioneste, liuos
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Eläimet
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • LINCOCIN VET 100 mg/ml injektioneste, liuos
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Linkomysiini

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 7477
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 12-10-1977
 • Viimeisin päivitys:
 • 02-10-2019

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

PAKKAUSSELOSTE

Lincocin vet 100 mg/ml injektioneste, liuos

1.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN

VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE

EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

2.

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Lincocin vet 100 mg/ml injektioneste, liuos

linkomysiini

3.

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Linkomysiinihydrokloridi vastaten linkomysiiniä

100 mg

Bentsyylialkoholi

9,45 mg

Injektionesteisiin käytettävä vesi

4.

KÄYTTÖAIHEET

Linkomysiinille herkkien bakteerien ja mykoplasmojen aiheuttamien infektioiden hoito.

Koira ja kissa: Iho- ja haavainfektioiden hoito.

Sika: Linkomysiinille herkkien mikrobien aiheuttamat infektiot ja infektoituneet niveltulehdukset. Näihin

kuuluvat tavallisimmat artriitin aiheuttajat, kuten Staphylococcus, Streptococcus, Erysipelothrix ja

Mycoplasma spp. Samojen mikrobien aiheuttamat hengityselinsairaudet. Linkomysiini on indisoitu

myös sikadysenterian hoitoon.

5.

VASTA-AIHEET

Maksan toiminnanvajaus. Valmiste on vasta-aiheinen kaneilla, jyrsijöillä, märehtijöillä, hevosella sekä

eläimillä, joiden on todettu olevan yliherkkiä linkomysiinille.

6.

HAITTAVAIKUTUKSET

Valmiste on hyvin siedetty lihakseen injisoituna.

Allergiset reaktiot ovat mahdollisia.

Antibioottien käyttö johtaa toisinaan vastustuskykyisten mikrobien, erityisesti hiivasienten, kasvuun.

Mahasuolikanavan oireet ovat mahdollisia. Mikäli ripulia tai löysiä ulosteita esiintyy, on huolehdittava

nestevajauksen ehkäisemisestä.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7.

KOHDE-ELÄINLAJIT

Sika, koira ja kissa.

8.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Koira ja kissa

20 mg/painokilo (vastaa 1 ml/5 painokiloa) kerran päivässä tai 10 mg/kg kaksi kertaa päivässä.

Antotapa: lihakseen

Sika

10 mg/painokilo (vastaten 1 ml/10 painokiloa) kerran päivässä 3-7 päivän ajan.

Hoitoa voidaan jatkaa 12 päivää, jos se kliinisen arvion mukaan on aiheellista.

Antotapa: lihakseen

9.

ANNOSTUSOHJEET

10.

VAROAIKA

Sika: Teurastus: 6 vrk.

11.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytä huoneenlämmössä (15 - 25

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta erääntymispäivän jälkeen, joka on ilmoitettu etiketissä ja

ulkopakkauksessa.

Säilyvyys avatussa pakkauksessa: 4 viikkoa.

12.

ERITYISVAROITUKSET

Tiineys:

Haitallisuutta sikiöille ei ole havaittu kokeissa käytettäessä valmistetta ohjeannoksilla koirille ja rotille.

Tutkimustuloksia käytön turvallisuudesta tiineille ja imettäville sioille ja kissoille ei ole esitetty.

Linkomysiini erittyy maitoon.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:

Linkomysiini voi tehostaa tiettyjen lihaksia rentouttavien lääkeaineiden vaikutusta.

Linkomysiiniä ei tulisi käyttää kloramfenikolin, erytromysiinin tai makrolidiantibioottien kanssa.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet):

Oireet: pahoinvointi, oksentelu, vaikea paksunsuolentulehdus ja ripuli, iho- ja limakalvoreaktiot, maksan

toiminnanvajaus ja keltaisuus, palautuva veren valkosolujen vähyys.

Oireiden ilmaantuessa lääkitys lopetetaan.

Suolistomikrobien liikakasvun lääkehoito asianmukaisesti sen jälkeen kun mikrobityyppi ja -herkkyys on

määritetty.

Erityistä vastalääkettä ei ole.

Yhteensopimattomuudet:

Raportoituja yhteensopimattomuuksia erityisesti seuraavissa liuoksissa: bentsyylipenisilliini-,

fenytoiininatrium-, ampisilliininatrium- sekä sulfadiatsiininatriumliuoksissa.

Linkomysiinin kanssa yhteensopimattomia aineita ovat lisäksi kefalotiini, kloksasilliini, hydrokortisoni,

novobiosiini, streptomysiini ja B-ryhmän vitamiinit.

13.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI

JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

14.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

29.9.2016

15.

MUUT TIEDOT

Pakkaus: 50 ml, 100 ml ja 250 ml, injektiopullo, butyylikumitulppa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

BIPACKSEDEL FÖR

Lincocin vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Zoetis Finland Oy

Datagränden 4

00330 Helsingfors

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Lincocin vet 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

linkomycin

3.

DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Linkomycinihydroklorid motsvarande linkomycin

100 mg

Bensylalkohol

9,45 mg

Vatten för injektionsvätskor

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Behandling av infektioner orsakade av linkomycinkänsliga bakterier och mykoplasma.

Hund och katt: Behandling av hud- och sårinfektioner.

Svin: Infektioner orsakade av linkomycinkänsliga bakterier och infekterade artriter. Till dessa hör de

vanligaste orsakarna av artrit, såsom Staphylococcus, Streptococcus, Erysipelothrix och

Mycoplasma spp. Sjukdomar i andningsorganen orsakade av samma mikrober. Linkomycin är också

indicerat för behandling av svindysenteri.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Leverfunktionsstörning. Läkemedlet är kontraindicerat för kaniner, gnagare, idisslare, hästar samt för

djur som är överkänsliga mot linkomycin.

6.

BIVERKNINGAR

Läkemedlet har tolererats bra vid intramuskulär injektion.

Allergiska reaktioner är möjliga.

Användning av antibiotika leder ibland till tillväxt av resistenta mikrober , särskilt jästsvamp.

Magtarmsymtom är möjliga. Om det uppstår diarré eller lösa avföringar är det viktigt att förebygga

uttorkning.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala

om det för veterinären.

7.

DJURSLAG

Svin, hund och katt.

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG

Hund och katt

20 mg/kroppskilo (motsvarar 1 ml/5 kroppskilo) en gång i dygnet eller 10 mg/kg två gånger i dygnet.

Administreringssätt: intramuskulär injektion

Svin

10 mg/ kroppskilo (motsvarar 1 ml/10 kroppskilo) en gång i dygnet under 3-7 dagar.

Behandligen kan fortsätta i 12 dagar, om det enligt klinisk bedömning är befogat.

Administreringssätt: intramuskulär injektion

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

10.

KARENSTID

Svin: Slakt: 6 dygn.

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i rumstemperatur (15 - 25

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och ytterförpackningen.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 4 veckor.

12.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Dräktighet:

Skadlighet för foster har inte konstaterats i studier på hund och råtta, vid administrering med

rekommenderade doser. Det finns inga studier över användningssäkerheten hos dräktiga och diande

svin och katter.

Linkomycin utsöndras i mjölken.

Samverkningar med andra läkemedel och övriga samverkningar:

Linkomycin kan stärka vissa specifika muskelrelaxanters verkningar.

Linkomycin ska inte användas med kloramfenikol, erytromycin eller makrolidiantibiotika.

Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift):

Symtom: illamående, kräkningar, allvarlig tjocktarmsinflammation och diarré, hud- och

slemhinnereaktioner, leverfunktionsstörning och gulhet, reversibel leukopeni (brist på vita blodkroppar).

Om symtom uppstår ska läkemedelsbehandlingen avbrytas.

Adekvat behandling av överväxt av tarmmikrober efter att mikrobtyp och

-känslighet har utretts.

Inget specifikt motgift är känt.

Blandbarhetsproblem:

Det har rapporterats om blandbarhetsproblem särskilt i följande lösningar: bensylpenicillin-,

fenytoinnatrium-, ampicillinnatrium- samt sulfadiazinnatriumlösning.

Dessutom är kefalotin, kloxacillin, hydrokortison, novobiocin, streptomycin och B-gruppens vitaminer

inte blandbara med linkomycin.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ

ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

29.9.2016

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningar: 50 ml, 100 ml och 250 ml, injektionsflaska, butylgummipropp.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.