LIDOCARD

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • LIDOCARD 20 mg/ ml injektioneste, liuos
 • Annos:
 • 20 mg/ ml
 • Lääkemuoto:
 • injektioneste, liuos
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • LIDOCARD 20 mg/ml injektioneste, liuos
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Lidokaiini

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 6395
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 05-02-2010
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Lidocard 20 mg/ml injektioneste, liuos

lidokaiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan

tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Lidocard on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lidocardia

Miten Lidocardia käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Lidocardin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Lidocard on ja mihin sitä käytetään

Lidocardin vaikuttava aine on lidokaiinihydrokloridi.

Lidocard on rytmihäiriölääke, jota käytetään kammioperäisessä tiheälyöntisyydessä, kammiovärinässä

ja kammiolisälyönneissä akuutin sepelvaltimotaudin yhteydessä.

Lääkettä voidaan kokeilla myös supraventrikulaarisessa takykardiassa, tosin teho ei ole läheskään yhtä

hyvä kuin kammioperäisissä rytmihäiriöissä.

Lidokaiinihydrokloridi,

jota Lidocard sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lidocardia

Älä käytä Lidocardia

jos olet allerginen lidokaiinille,

muille amidirakenteisille paikallispuudutteille tai tämän

lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

jos sinulla on täydellinen eteis-kammiokatkos.

jos sinulla on sydämen vajaatoimintaa ja harvalyöntisyyttä (lyöntitiheys alle 60/min).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin käytät Lidocardia

jos sinulla on maksan vajaatoiminta, sydämen vajaatoiminta (CHF), vähentynyt hapensaanti,

alhainen verenpaine, sydämen johtumishäiriöitä, sydämen harvalyöntisyys, veren

kaliumniukkuus,

hengityslama, veren epänormaali vähyys tai sokki.

jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta.

jos sinulla on eteisvärinä.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Lidocard

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Lidocardin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät

lääkkeitä samanaikaisesti:

tietyt sydän- ja verenpainelääkkeet (beetasalpaajat, propranololi)

tietyt vatsalääkkeet (simetidiini)

tietyt epilepsialääkkeet (fenytoiini)

tietyt rytmihäiriölääkkeet (prokaiiniamidi,

kinidiini,

amiodaroni)

tietyt anestesiassa käytettävät lääkkeet (suksametoni)

tietyt masennuslääkkeet (fluvoksamiini)

tietyt antibiootit (siprofloksasiini,

erytromysiini, kinupristiini/dalfopristiini)

kokaiini

suun kautta otettavat ehkäisy- tai hormonikorvaushoitovalmisteet

Muista mainita Lidocardin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lidocardia voi käyttää ohjeen mukaisesti raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lidocardilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3.

Miten Lidocardia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos

olet epävarma.

Akuutissa vaiheessa injisoidaan 2,5–5 ml Lidocardia laskimoon (1–1,5 mg/kg lidokaiinia).

Tarvittaessa voidaan antaa lisäannoksia puolet alkuannoksesta 2–3 kertaa 5 minuutin välein. Annosta

3 mg/kg ei pidä ylittää kahden ensimmäisen tunnin aikana. Lapsille soveltuva injisoitava annos

lidokaiinia on 1 mg/kg. Jos kerta-annoksella saadaan suotuisa tulos, on hoitoa syytä jatkaa antamalla

lidokaiinia tippa-infuusiona 2–4 mg minuutissa. Lapsille infuusionopeudeksi

soveltuu 10–50 mikrog

lidokaiinia/kg/minuutti.

Käyttöohjeet terveydenhuollon ammattilaisille on esitetty tämän pakkausselosteen lopussa.

Jos käytät enemmän Lidocardia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Lidokaiinimyrkytyksen oireet ovat lähinnä keskushermostoperäisiä (apnea, kouristukset, kooma ja

hengityslama) ja sydänperäisiä (hypotensio ja asystole).

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

saa.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

Huimaus, tuntohäiriöt, uneliaisuus

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

Ajan- ja paikantajun hämärtyminen (desorientaatio), sekavuus, psykoosi, hermostuneisuus,

kiihtymys, hyvänolontunne

Vapina, puheen sammaltaminen, tajuttomuus, kooma, kouristukset

Näköhäiriöt

Korvien soiminen

Sydämen rytmi- ja johtumishäiriöt,

sydämen harvalyöntisyys, sydänpysähdys

Alhainen verenpaine

Hengitysvaikeudet, hengityslama

Oksentelu, nielemisvaikeudet

Lihasnykäykset

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

Methaemoglobinemia (ihon sinertyminen)

Yliherkkyysreaktiot (anafylaktoidiset reaktiot, turvotus)

Erilaiset ihottumat, nokkosrokko

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5.

Lidocardin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä 15–25 °C alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Valmis Lidocard-infuusioliuos on käytettävä heti.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lidocard sisältää

Vaikuttava aine on lidokaiinihydrokloridi.

Muut aineet ovat natriumkloridi, natriumhydroksidi 5 M ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön neste.

Pakkauskoko 5 ml. Ampulleissa on kaksi värirengasta; ylempi on keltainen ja alempi tummansininen.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.1.2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÄIN KÄYTÄT LIDOCARDIA

******************************************************************************

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille. Lisää tietoa valmisteesta löydät

Lidocardin valmisteyhteenvedosta

Koostumus:

1 ml Lidocard injektionestettä sisältää:

lidokaiinihydrokloridia 20,0 mg

natriumkloridia 6,0 mg

natriumhydroksidia

5 M (→ pH 6–7)

injektionesteisiin

käytettävää vettä ad 1 ml

Annostus:

Akuutissa vaiheessa injisoidaan Lidocardia laskimoon 2,5–5 ml (1–1,5 mg/kg lidokaiinia). Lapsille

soveltuva injisoitava annos lidokaiinia on 1 mg/kg.

Sopiva infuusionopeus on 1–2 ml (20–40 tippaa) minuutissa. Lapsille infuusionopeudeksi

soveltuu

10–50 mikrog lidokaiinia/kg/minuutti.

Jos nesteiden antoa on tarpeen rajoittaa, poistetaan 500 ml:n infuusionestepullosta 100 ml

keittosuolaliuosta/glukoosiliuosta,

ja lisätään 100 ml (20 x 5 ml) Lidocardia. Valmis liuos sisältää

4 mg/ml lidokaiinia. Sopiva infuusionopeus on 0,5–1,0 ml (10–20 tippaa) minuutissa.

Tiputusnopeus ja hoidon kesto määräytyvät hoidon vaikutuksen mukaan. Potilaan EKG:tä on

seurattava hoidon aikana.

Lidokaiinin

profylaktinen käyttö sairaalan ulkopuolella ei ole toistaiseksi vakiintunut. Mikäli

lidokaiinia annetaan esim. sydäninfarktipotilaalle ennen sairaalaan kuljetusta, määräytyy annos

kuljetuksen kestoajan mukaan: Alle 20 min kestävässä kuljetuksessa annetaan Lidocardia 2,5–5 ml

laskimoon. Yli 20 min kuljetuksessa annetaan Lidocardia 4 ml laskimoon ja 10 ml lihakseen, jolloin

saadaan nopeasti alkava ja n. 1,5 tuntia kestävä lääkevaikutus.

Tarkemmat annostusohjeet ovat valmisteyhteenvetotekstissä.

Vasta-aiheet:

Lidokaiiniallergia tai allergia muille amidirakenteisille paikallispuudutteille.

Täydellinen eteis-kammiokatkos, ellei käytetä samanaikaisesti sähköistä tahdistusta. II-asteen

eteiskammiokatkoksessa on syytä varautua tahdistamaan potilaan sydäntä.

Profylaktisen käytön kontraindikaatioina pidetään myös manifestia sydämen vajaatoimintaa ja

bradykardiaa (lyöntitiheys alle 60/min).

Käyttö- ja käsittelyohjeet:

Infuusioliuoksen valmistaminen:

Tarvittava infuusioliuos saadaan laimentamalla Lidocardia joko

fysiologiseen keittosuolaliuokseen [esim. Natrosteril 9 mg/ml (0,9 %), 500 ml:n lasipullo] tai

5 % glukoosiliuokseen [esim. Glucosteril 50 mg/ml (5 %), 500 ml:n lasipullo].

Tarkoitusta varten poistetaan 500 ml:n infuusionestepullosta 50 ml liuosta, ja lisätään 50 ml (10 x

5 ml) Lidocardia. Valmis infuusioliuos sisältää 2 mg/ml lidokaiinia.

Säilytys:

Säilytä huoneenlämmössä 15–25 °C alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Valmis Lidocard-infuusioliuos on käytettävä heti.

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Bipacksedel: Information till patienten

Lidocard 20 mg/ml injektionsvätska, lösning

lidokainhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Lidocard är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Lidocard

Hur du använder Lidocard

Eventuella biverkningar

Hur Lidocard ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Lidocard är och vad det används för

Den aktiva substansen i Lidocard är lidokainhydroklorid.

Lidocard är rytmstörning läkemedel, som använder för kammartakykardi, kammarflimmer och

hjärtkammarprematurslag i akut kranskärlsjukdom.

Läkemedlet kan också provas vid supraventrikulär takykardi. Effekten är dock inte lika bra som vid

kammararytmier.

Lidokainhydroklorid

som finns i Lidocard kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Lidocard

Använd inte Lidocard

om du är allergisk mot lidokainhydroklorid, andra lokalanalgetika av amidtyp eller mot något

annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har ett totalt atrioventrikulärt block (AV-block).

om du har nedsatt hjärtfunktion och bradykardi (slagfrekvens under 60/min).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Lidocard

om du har nedsatt leverfunktion, hjärtsvikt (CHF), minskat åtkomst syre (hypoxi), lågt

blodtryck, ledningsstörningar, långsam hjärtfrekvens (bradykardi), för låg halt av kalium i

blodet (hypokalemi), andningsförlamning, minskat blodvolym

(hypovolemi) eller chock.

om du har nedsatt njurfunktion.

om du har förmaksflimmer.

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

Andra läkemedel och Lidocard

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel eller av Lidocard kan förändras eller du kan få biverkningar, om de

används samtidigt:

vissa hjärt- och blodtrycksmediciner (beta-receptorblockerande medel, propranolol)

vissa magmediciner (cimetidin)

vissa epilepsiläkemedel (fenytoin)

vissa läkemedel mot rytmstörningar (procainamid, kinidin,

amiodaron)

vissa läkemedel som används i samband med anestesi (suxameton)

vissa depressionsläkemedel (fluvoksamin)

vissa antibiotika (siprofloxacin, erytromysin, kinupristin/dalfopristin)

kokain

preventiv- eller hormonersättningspreparat som tas via munnen

Kom ihåg att tala om att du använder Lidocard i samband med följande läkarbesök.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Lidocard kan användas enligt anvisningarna under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Lidocard har inte skadliga effekter på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

3.

Hur du använder Lidocard

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Vid akut skede injiceras 2,5–5 ml Lidocard in i venen (1–1,5 mg/kg lidokain). Vid behov kan

extradoser som utgör hälften av begynnelsedosen ges 2–3 gånger med 5 minuters mellanrum. Dosen

på 3 mg/kg ska inte överstigas under de två första timmarna. För barn är en passande lidokain dos

1 mg/kg. Om engångsdosen ger en god effekt, skall behandlingen fortsättas med att ge lidokain som

infusion (dropp) 2–4 mg per minut. För barn är en passande infusionshastighet 10–50 mikrogram

lidokain/kg/minut.

Bruksanvisningar för hälso- och sjukvårdspersonal är presenterande i slutet av denna information.

Om du har använt för stor mängd av Lidocard

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Symtom på lidokainförgiftning berör mestadels centrala nervsystemet (apné, kramper, koma och

andningsförlamning)

och hjärtat (hypotension och asystole).

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga biverkningar (hos fler än 1 av 100):

svindel, känselstörningar, sömnighet

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än en av 100):

desorientering, förvirring, psykos, nervositet, känsla av upprördhet, känsla av väldefinnande

darrning, sluddrigt tal, medvetslöshet, koma, kramper

olika synrubbningar

öronringningar

arytmier, ledningsstörningar,

bradykardi, hjärtstopp

hypotensio

andningssvårigheter, andningsstopp

kräkning, svårighet att svälja

muskelryckningar

Sällsynta biverkningar (hos färre än en av 1 000):

methemoglobinemi

(blåaktig hud)

allergisk reaktion (anafylaxi, ödema)

olika hudsymtom, urtikari

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

5.

Hur Lidocard ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid rumstemperatur 15–25 °C i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Färdig Lidocard-infusionslösning

skall användas omedelbart.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är lidokainhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumhydroxid

5 M och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Klar, färglös vätska.

Förpackningsstorlek 5 ml. Ampullerna har två färgade ringar; den övre är gul och den nedre är

mörkblå.

Innehavare av godkännande för försäljning

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Oyj

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Denna bipacksedel ändrades senast 17.1.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUR DU SKA ANVÄNDA LIDOCARD

*******************************************************************************

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal. För ytterligare information, se

produktresumén för Lidocard.

Sammansättning:

1 ml Lidocard injektionsvätska innehåller:

lidokainhydroklorid

20,0 mg

natriumklorid 6,0 mg

natriumhydroxid 5 M (→ pH 6–7)

vatten för injektionsvätskor ad 1 ml

Dosering:

Vid akut skede injiceras 2,5–5 ml Lidocard in i venen (1–1,5 mg/kg lidokain). För barn är en passande

lidokain dos 1 mg/kg.

Den lämpliga infusionshastigheten är 1–2 ml (20–40 droppar) per minut. För barn är en passande

infusionshastighet 10–50 mikrogram lidokain/kg/minut.

Om tillförseln av vätskor måste avgränsas, ta bort 100 ml koksaltlösning/glukoslösning

från flaskan

som innehåller 500 ml infusionsvätska och tillsätt 100 ml (20 x 5 ml) Lidocard. Den färdiga lösningen

innehåller 4 mg/ml lidokain. Den lämpliga infusionshastigheten är 0,5–1,0 ml (10–20 droppar) per

minut.

Dropphastigheten och behandlingslängden är beroende av behandlingens effekt. Patientens EKG skall

övervakas under behandlingen.

Profylaktisk användning av lidokain utanför sjukhuset har tillsvidare inte blivit etablerad. Om lidokain

ges t.ex. för en patient med hjärtinfarkt före transport till sjukhuset, beror dosen på transporttiden: Om

sjuktransporten tar under 20 min, ges 2,5–5 ml Lidocard in i venen. Om sjuktransporten tar över

20 min, ges 4 ml Lidocard in i venen och 10 ml in i muskeln. Då börjar läkemedelseffekten snart och

varar ca 1,5 timmar.

Närmare doseringsanvisningar finns i produktresumén.

Kontraindikationer:

Allergi mot lidokain eller andra lokalanestetika av amidtyp.

Totalt AV-block, om man samtidigt inte använder en elektronisk pacemaker. Vid AV-block

grad II är det skäl att vara beredd att använda en pacemaker.

Manifest nedsatt hjärtfunktion och bradykardi (slagfrekvens under 60/min) anses också vara

kontraindikationer för profylaktisk användning.

Anvisningar för användning och hantering:

Beredning av infusionslösning:

Den behövliga mängden infusionslösning

fås genom att upplösa Lidocard med antingen

fysiologisk koksaltlösning [t.ex. Natrosteril 9 mg/ml (0,9 %), en glasflaska på 500 ml] eller

5 % glukoslösning

[t.ex. Glucosteril 50 mg/ml (5 %), en glasflaska på 500 ml].

Ta bort 50 ml lösning från flaskan som innehåller 500 ml infusionsvätska och tillsätt 50 ml (10 x 5 ml)

Lidocard. Den färdiga infusionslösningen innehåller 2 mg/ml lidokain.

Förvaring:

Förvaras vid rumstemperatur 15–25 °C i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Färdig Lidocard-infusionslösning

skall användas omedelbart.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.