Kolbam

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Kolbam
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Kolbam
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • SAPPI-JA MAKSA-HOITO
 • Terapeuttinen alue:
 • Aineenvaihdunta, synnynnäiset virheet
 • Käyttöaiheet:
 • Cholic Acid FGK on tarkoitettu hoitoon synnynnäisistä primaaristen sappihappojen synteesin, vauvoille yhden kuukauden iästä lähtien jatkuvan elinikäisen hoidon kautta aikuisuuteen, johon kuuluvat seuraavat yhden entsyymin vikoja:steroli-27-hydroksylaasin (ilmeten cerebrotendinous xanthomatosis, CTX) puutos;2- (tai alfa-) methylacyl-CoA racemase (AMACR) puutos;kolesteroli-7-alfa-hydroksylaasin (CYP7A1) puutos.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 12

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/H/C/002081
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 19-11-2015
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/H/C/002081
 • Viimeisin päivitys:
 • 31-03-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/100680/2016

EMEA/H/C/002081

Julkinen EPAR-yhteenveto

Kolbam

koolihappo

Tämä on tiivistelmä Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Kolbam-

lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt

suosituksiin myyntiluvan myöntämisestä ja lääkkeen käytön ehdoista. Tarkoituksena ei ole antaa

käytännön neuvoja Kolbamin käytöstä.

Potilas saa Kolbamin käyttöä koskevia käytännön tietoja pakkausselosteesta, lääkäriltä tai apteekista.

Mitä Kolbam on ja mihin sitä käytetään?

Kolbam on lääke, jonka vaikuttava aine on koolihappo. Kyseessä on primaarinen sappihappo, sapen

pääasiallinen aineosa (maksan tuottama neste, joka edistää ruuansulatusta rasvojen osalta).

Kolbam on hyväksytty elinikäiseen hoitoon aikuisille ja vähintään kuukauden ikäisille lapsille, jotka eivät

tuota tarpeeksi primaarisia sappihappoja, kuten koolihappoa, tiettyjen geneettisten poikkeavuuksien

vuoksi, joista aiheutuu seuraavien maksaentsyymien puutos: steroli-27-hydroksylaasi, 2-metyyliasyyli-

CoA-rasemaasi tai kolesteroli-7-hydroksylaasi.

Kun primaarisia sappihappoja ei ole, elimistö tuottaa poikkeavia sappihappoja, jotka voivat vaurioittaa

maksaa ja aiheuttaa mahdollisesti jopa hengenvaarallisen maksan vajaatoiminnan. Sairaus tunnetaan

primaaristen sappihappojen synteesin synnynnäisinä häiriöinä.

Koska primaaristen sappihappojen synteesin synnynnäisiä häiriöitä sairastavien potilaiden määrä on

vähäinen, sairaus katsotaan harvinaiseksi, ja Kolbam määriteltiin harvinaislääkkeeksi (harvinaisten

sairauksien hoitoon käytettävä lääke) 28. lokakuuta 2009.

Miten Kolbamia käytetään?

Kolbamia saa ainoastaan lääkärin määräyksestä. Hoidon saa aloittaa lääkäri, joka on erikoistunut

Kolbamilla hoidettavien sairauksien hoitoon, ja hänen tulee myös valvoa hoitoa.

Kolbam

EMA/100680/2016

Sivu 2/3

Kolbamia on saatavana kapseleina (50 ja 250 mg). Päiväannos valitaan potilaskohtaisesti, ja sitä

muutetaan hoidon aikana potilaan veren ja virtsan sappihappopitoisuuden ja maksan toiminnan

perusteella. Enimmäisannos on 15 mg painokiloa kohden päivässä, eikä sitä saa ylittää.

Kolbam otetaan suunnilleen samaan aikaan joka päivä ruokailun yhteydessä. Pienille lapsille, jotka

eivät osaa niellä kapseleita, kapselit voidaan avata ja sisältö voidaan lisätä äidinmaidonkorvikkeeseen,

pumpattuun rintamaitoon tai peruna- tai hedelmäsoseeseen.

Lisätietoja on pakkausselosteessa.

Miten Kolbam vaikuttaa?

Koolihappo on tärkeä maksan tuottama primaarinen sappihappo. Kolbamin sisältämä koolihappo korvaa

potilaan puuttuvan koolihapon. Tämä edistää epänormaalien sappihappojen tuotannon vähenemistä ja

lisää sapen normaalia toimintaa ruoansulatusjärjestelmässä, jolloin sairauden oireet lievittyvät.

Mitä hyötyä Kolbamista on havaittu tutkimuksissa?

Kolbamia tutkittiin yhdessä päätutkimuksessa, johon osallistui 52 primaaristen sappihappojen synteesin

synnynnäisiä häiriöitä sairastavaa potilasta. Näistä seitsemällä potilaalla oli steroli-27-hydroksylaasin,

2-metyyliasyyli-CoA-rasemaasin tai kolesteroli-7-hydroksylaasin puutos. Tehon pääasiallisena mittana

olivat muutokset sappihappopitoisuudessa ja maksan toiminnassa ennen Kolbam-hoitoa ja sen jälkeen.

Kolbamin teho hyväksytyissä käyttöaiheissa vahvistettiin tämän tutkimuksen tulosten perusteella. Tulos

vastasi kliinisiä odotuksia ja kirjallisuudesta saatuja tietoja.

Mitä riskejä Kolbamiin liittyy?

Kolbamin sivuvaikutukset ovat yleensä lieviä tai keskivaikeita ja ohimeneviä. Yleisimmät

sivuvaikutukset (joita saattaa aiheutua useammalle kuin yhdelle potilaalle kymmenestä) ovat

perifeerinen neuropatia (käsien ja jalkojen hermovauriot), ripuli, pahoinvointi, happorefluksi

(mahahapon nouseminen suuhun), ruokatorven tulehdus, keltatauti (ihon ja silmien keltaisuus), iho-

ongelmat (leesiot) ja huonovointisuus.

Kolbamia ei saa käyttää yhdessä fenobarbitaalin (epilepsialääke) kanssa

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista ilmoitetusta sivuvaikutuksista ja rajoituksista.

Miksi Kolbam on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea (CHMP) katsoi, että Kolbamin hyöty on sen riskejä suurempi, ja suositteli, että se

hyväksytään käyttöön EU:ssa. Lääkevalmistekomitea katsoi, että Kolbam vaikuttaa suotuisasti potilailla,

joilla on seuraavien maksaentsyymien puutos: steroli-27-hydroksylaasi, 2-metyyliasyyli-CoA-rasemaasi

ja kolesteroli-7-hydroksylaasi. Turvallisuuden osalta todettakoon, että sivuvaikutukset eivät olleet

vakavia ja ne korjaantuivat itsekseen.

Kolbamille on myönnetty myyntilupa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tämä johtuu siitä, että sairauden

harvinaisuuden vuoksi Kolbamista ei ole ollut mahdollista saada täydellisiä tietoja. Euroopan

lääkevirasto tarkastaa vuosittain mahdollisesti saataville tulevat uudet tiedot, ja tätä yhteenvetoa

päivitetään tarvittaessa.

Kolbam

EMA/100680/2016

Sivu 3/3

Mitä tietoja Kolbamista odotetaan vielä saatavan?

Koska Kolbamille on myönnetty myyntilupa poikkeuksellisissa olosuhteissa, Kolbamia markkinoiva

yhtiö seuraa sen hyötyä ja turvallisuutta potilasrekisterin avulla ja toimittaa vuotuiset päivitykset.

Miten voidaan varmistaa Kolbamin turvallinen ja tehokas käyttö?

Kolbamin mahdollisimman turvallisen käytön varmistamiseksi on laadittu riskinhallintasuunnitelma.

Sen perusteella Kolbamin valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on lisätty turvallisuustietoa,

mukaan lukien tiedot asianmukaisista varotoimista terveydenhoidon ammattilaisten ja potilaiden

noudatettaviksi.

Lisäksi Kolbamia markkinoiva yhtiö toimittaa kaikille lääkäreille, joiden odotetaan määräävän tätä

lääkettä, koulutusmateriaalia, jossa on tietoa Kolbamin oikeasta ja turvallisesta käytöstä

Lisätietoja löytyy riskinhallintasuunnitelman yhteenvedosta

Muuta tietoa Kolbamista

Euroopan komissio myönsi 20. marraskuuta 2015 koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan

myyntiluvan Kolbamia varten.

Kolbamia koskeva EPAR-arviointilausunto kokonaisuudessaan sekä riskinhallintasuunnitelman

yhteenveto ovat viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports Lisätietoja Kolbam-hoidosta saa pakkausselosteesta

(sisältyy myös EPAR-lausuntoon), lääkäriltä tai apteekista.

Tiivistelmä harvinaislääkekomitean Kolbamista antamasta lausunnosta on viraston verkkosivustolla:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 02-2016.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Kolbam 50 mg kovat kapselit

Kolbam 250 mg kovat kapselit

koolihappo

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta

turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Kolbam on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Kolbam -valmistetta

Miten Kolbam -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Kolbam -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

MITÄ KOLBAM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Kolbam sisältää ainetta nimeltä koolihappo.

Elimistö muodostaa luontaisesti koolihappoa maksassa. Koolihappo on osa sappinestettä, joka edistää

ruoansulatusta sekä rasvojen ja vitamiinien imeytymistä ravinnosta. Koolihappo edistää myös lasten

normaalia kasvua. Jos potilaalla on sairaus nimeltä synnynnäinen sappihappojen synteesin häiriö,

elimistö ei muodosta koolihappoa ja sappinestettä normaalisti. Tällöin muodostuu ja kertyy

epänormaaleja aineita, jotka voivat vaurioittaa maksaa.

Kolbam -valmistetta käytetään tällaisten synnynnäisten sappihappojen synteesin häiriöiden hoitoon.

Korvaamalla puuttuvan koolihapon se stimuloi normaalin sappinesteen tuotantoa ja auttaa estämään

epänormaalien aineiden kertymistä maksaan. Koolihappohoito auttaa kasvavien lasten maksaa ja

sappinesteen kiertojärjestelmää kehittymään normaalisti.

Kolbam -valmistetta voidaan käyttää yhden kuukauden iästä alkaen. Kyseisiä sairauksia sairastavat

tarvitsevat hoitoa koko elämänsä ajan.

2.

MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN OTAT KOLBAM -VALMISTETTA

Älä ota Kolbam -valmistetta

jos olet allerginen koolihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos käytät fenobarbitaalia (epilepsian hoitoon tarkoitettu lääke). Katso kohta ”Muut

lääkevalmisteet ja Kolbam”.

Varoitukset ja varotoimet

Lääkäri ottaa hoidon aikana erilaisia veri- ja virtsakokeita. Ne osoittavat, miten elimistösi sietää

lääkettä, ja auttavat oikean annoksen määrittämisessä. Kokeita on tehtävä tavallista useammin, jos

sinulla on kasvupyrähdys, jos olet sairas tai raskaana.

Jos sinulla on sairaus nimeltä familiaalinen hypertriglyseridemia, lääkäri saattaa nostaa

koolihappoannostasi.

Lääkäri kertoo, jos koolihappohoito on jostain syystä lopetettava.

Lapset

Koolihapon turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu alle yhden kuukauden ikäisillä vauvoilla.

Iäkkäät potilaat

Koolihapon turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu yli 65-vuotiailla.

Muut lääkevalmisteet ja Kolbam

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

ottaa muita lääkkeitä.

Fenobarbitaali voi estää koolihapon vaikutuksen. Älä ota fenobarbitaalia koolihappohoidon aikana.

Katso edellä kohta ”Älä ota Kolbam -valmistetta”.

Siklosporiini voi vaikuttaa koolihappopitoisuuksiin. Jos lääkäri pitää siklosporiinin käyttöä

välttämättömänä, hän seuraa tarkasti sappihappojen pitoisuutta veressä ja virtsassa ja muuttaa

koolihappoannosta tarvittaessa.

Veren kolesterolipitoisuuden pienentämiseen tarkoitetut lääkkeet, kuten kolestyramiini ja kolestipoli

sekä tietyt alumiinia sisältävät antasidit (mahan happamuutta vähentävät lääkkeet), voivat vaikuttaa

koolihapon imeytymiseen. Lääkäri neuvoo ottamaan koolihappoa vähintään viisi tuntia ennen toisen

lääkkeen ottamista tai viisi tuntia sen jälkeen.

Esimerkiksi nämä lääkkeet voivat vaikuttaa Kolbam -valmisteen toimintaan:

estrogeeni

ehkäisypillerit

veren rasvapitoisuutta pienentävät lääkkeet, kuten klofibraatti.

Ne lisäävät kolesterolin tuotantoa maksassa, mikä estää koolihapon normaalia toimintaa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai

apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Koolihappohoitoa voidaan harkita raskauden aikana, jos lääkäri katsoo, että potilaalle koituva hyöty

on suurempi kuin mahdolliset riskit. Kysy lääkäriltä neuvoa.

Imetystä voi jatkaa koolihappohoidon aikana, sillä koolihapon pitoisuus rintamaidossa on niin pieni,

ettei siitä ole haittaa lapselle.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämän lääkkeen ei odoteta vaikuttavan kykyysi ajaa tai käyttää koneita.

3.

MITEN KOLBAM -VALMISTETTA OTETAAN

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Suositeltu annos perustuu painoosi (10–15 mg painokiloa kohden), ja lääke otetaan kerta-annoksena

kerran päivässä tai kahteen annokseen jaettuna, toinen aamulla ja toinen illalla. Lääkäri kertoo,

montako kapselia sinun on otettava ja mihin aikaan.

Kapselit on suositeltavaa ottaa aterian yhteydessä, sillä se voi tehostaa koolihapon vaikutusta ja

pienentää ripulin riskiä.

Käyttö lapsille

Jos vauva tai lapsi ei osaa niellä kapseleita, avaa kapseli varovasti kiertämällä sitä ja lisää kapselin

sisältö äidinmaidonkorvikkeeseen, pumpattuun rintamaitoon tai hedelmäsoseeseen puhtaassa astiassa.

Seos on nautittava heti valmistamisen jälkeen.

Kapselin sisällön sekoittaminen ruokaan peittää lääkkeen epämiellyttävän maun. Kapselin sisältö

säilyy pieninä rakeina maidossa tai ruoka-aineessa.

On tärkeää, että kapselin koko sisältö annetaan vauvalle tai lapselle, joka ei osaa niellä kokonaisia

kapseleita. Jos lapsi sylkee osan annoksesta ulos suusta tai kieltäytyy ottamasta sitä, se on yritettävä

antaa uudelleen.

Käyttö aikuisille

Nielaise kapseli kokonaisena veden kanssa juuri ennen ateriaa tai heti aterian jälkeen. Älä pureskele

kapseleita. Älä ota enempää kapseleita kuin lääkäri on määrännyt.

Jos otat enemmän Kolbam -valmistetta kuin sinun pitäisi

Koolihappo ei todennäköisesti aiheuta vakavia sivuvaikutuksia, mutta kysy lääkäriltä neuvoa, jos olet

ottanut tai lapsesi on ottanut lääkettä enemmän kuin lääkäri on määrännyt.

Jos unohdat ottaa Kolbam -valmistetta

Ota seuraava annos heti kun muistat, kunhan seuraavaan annokseen on yli 12 tuntia. Älä ota

kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Kolbam -valmisteen käytön

Tämä lääke on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Jos lopetat sen käytön, sapen epänormaalien

aineiden pitoisuudet voivat palautua hoitoa edeltäneelle tasolle ja maksa voi vaurioitua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (voivat esiintyä alle yhdellä henkilöllä kymmenestä)

närästys (mahansisällön nousu ruokatorveen)

ripuli

huonovointisuus

ihon keltaisuus (keltatauti)

ihovauriot

lievä pahoinvointi

pistelyn tunne (lievä perifeerinen neuropatia).

Haittavaikutukset, joiden yleisyyttä ei tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

kohonneet maksaentsyymit (transaminaasipitoisuudet seerumissa)

sappikivet

lievä pistely (kutina).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

KOLBAM -VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja pullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen

(EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ei saa säilyttää yli 30 °C:n lämpötilassa.

Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna. Käytettävä kolmen kuukauden kuluessa

avaamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA

Mitä Kolbam sisältää

Vaikuttava aine on koolihappo.

Kolbam 50 mg: yksi kapseli sisältää 50 mg koolihappoa.

Kolbam 250 mg: yksi kapseli sisältää 250 mg koolihappoa.

Muut aineet ovat

Kapselin sisältö:

silikoitu mikrokiteinen selluloosa

magnesiumstearaatti

Kapselin kuori:

liivate

titaanidioksidi (E171)

Kolbam 50 mg sisältää myös punaista rautaoksidia (E172)

Painomuste

Shellakkapäällyste (E904)

Propyleeniglykoli (E1520)

Väkevä ammoniakki (E527)

Kaliumhydroksidi (E525)

Musta rautaoksidi (E172)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Kolbam -valmistetta on saatavana kovina kapseleina. Kapselit sisältävät valkoista jauhetta. 50 mg:n

kapselit ovat oransseja (musta painatus "ASK001" ja "50mg"). 250 mg:n kapselit ovat valkoisia

(musta painatus "ASK002" ja "250mg").

Pakkaus sisältää 90 kapselia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Retrophin Europe Limited

Palmerston House

Fenian Street

Dublin 2, Irlanti

Puh: +353 86 803 8014

info@retrophin.com

Valmistaja

Patheon France

40 boulevard de champaret

38300 Bourgoin-Jallieu

Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi PP kuukausi VVVV.

Tämän lääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisin perustein. Se tarkoittaa, että

lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellistä tietoa sairauden harvinaisuuden vuoksi.

Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain uudet tiedot tästä lääkkeestä ja tarvittaessa päivittää tämän

pakkausselosteen.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta

http://www.ema.europa.eu. Siellä on myös linkkejä muille harvinaisten sairauksien ja

harvinaislääkkeiden www-sivuille.

Liite IV

Euroopan lääkeviraston päätelmät myyntiluvan myöntämisestä poikkeuksellisissa

olosuhteissa

Euroopan lääkeviraston päätelmät:

Myyntilupa poikkeuksellisissa olosuhteissa

Käsiteltyään hakemuksen Euroopan lääkevirasto katsoo, että hyöty-riskisuhde on myönteinen, ja

suosittelee myyntiluvan myöntämistä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Lisätietoja on Euroopan

julkisessa arviointilausunnossa (EPAR).