KLERWIPE

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • KLERWIPE 7030 STERILE 70 PERCENT IPA WIPE
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • Lääketieteellisen laitteen

Asiakirjat

 • suurelle yleisölle:
 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.


  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle.

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • KLERWIPE 7030 STERILE 70 PERCENT IPA WIPE
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Tila

 • Lähde:
 • Ecolab
 • Myyntiluvan numero:
 • 112876E
 • Viimeisin päivitys:
 • 12-03-2018

Alkalmazási Elírás: annostuksen, vuorovaikutukset, sivuvaikutukset

Klerwipe 70/30 Sterile 70% IPA Low Particulate Wipe

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi

Klerwipe 70/30 Sterile 70% IPA Low Particulate

Wipe

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset -

Eurooppa

:

1.1 Tuotetunniste

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käyttötarkoitukset

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Tuotekoodi

:

Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset

1.4 Hätäpuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytyskeskus

Pintojen desinfiointiaine. Manuaalinen prosessi

Ei tiedossa.

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201 ESPOO

Puh. 020 7561 400

Fax 020 7561 498

Y-tunnus 0829226-3

fi-tilaukset@ecolab.com

:

Valmistaja/ Jälleenmyyjä/

Maahantuoja

112876E

:

Puhelinnumero

09 471 977 (Myrkytystietokeskus)/ 112 (Hätäkeskuslaitos)

Käyttötarkoitus

:

pintojen desinfektioaine

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

Valmistaja/ Jälleenmyyjä/ Maahantuoja

:

Puhelinnumero

020 7561 400 (arkisin 8.00 – 16.00)

Versio

: 1.1

Luokitus

F; R11

Xi; R36

:

Fysikaaliset/kemialliset

vaarat

:

Helposti syttyvää.

:

Terveysvaara

Ärsyttää silmiä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä

:

seos

Katso kohdasta 16 yllämainittujen R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

Direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus [DPD]

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 199/45/EY ja sen muutosten mukaan.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkki/merkit

:

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

1/12

9 Tammikuu 2012

Klerwipe 70/30 Sterile 70% IPA Low Particulate Wipe

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

:

Muut vaarat, jotka eivät

aiheuta luokitusta

S-lausekkeet

S2- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

S16- Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

S23- Vältettävä huurun hengittämistä.

S26- Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä

lääkäriin.

S51- Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

R11- Helposti syttyvää.

R36- Ärsyttää silmiä.

R67- Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

R -lausekkeet

Sisältää

:

:

:

Helposti syttyvä, Ärsyttävä

2-propanoli

Vaaramerkintä

:

2.3 Muut vaarat

Ei oleellinen.

Ei sisällä muita ainesosia, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja käytettyinä pitoisuuksina

luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBT-aineelle

[4] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vPvB-aineelle

Tyyppi

Tunnisteet

67/548/ETY

Tuotteen/ainesosan

nimi

Katso ylläolevien R-

lausekkeiden

täydellinen teksti

kohdasta 16

%

Tyyppi

Asetus (EY) 1272/2008

[CLP]

Luokitus

Katso kohdasta 16 H-

lausekkeiden

täydelliset tekstit.

2-propanoli

REACH #: 01-

2119457558-25

EC: 200-661-7

CAS: 67-63-0

Indeksi: 603-117-00-0

50-75

F; R11

Xi; R36

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

[1] [2]

Seokset

3.2

Huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja

alaluomea. Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne. Jatka huuhtelua vähintään 10

minuutin ajan. Ota yhteyttä lääkäriin, jos negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai

ovat vakavia.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista

maskia tai paneilmalaitteita. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä

tai esiintyy hengityskatkoksia, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai

happea. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun.

Hakeudu lääkärin hoitoon. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet toipumisasentoon ja

ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä ilmatiet avoimina. Löysää tiukka vaatetus

Hengitys

Silmäkosketus

:

:

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

2/12

9 Tammikuu 2012

Klerwipe 70/30 Sterile 70% IPA Low Particulate Wipe

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Huuhtele suu vedellä. Poista mahdolliset tekohampaat. Siirrä henkilö raittiiseen

ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Älä oksennuta ellei

lääkintähenkilöstö kehota siihen. Mikäli oksentelua esiintyy, pää on pidettävä

mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta pääse keuhkoihin. Ota yhteyttä lääkäriin,

jos negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia. Älä koskaan anna

mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet

toipumisasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä ilmatiet avoimina.

Löysää tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha.

Ihokosketus

Huuhtele saastunut iho runsaalla vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät.

Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu. Pese vaatteet ennen niiden

uudelleenkäyttöä. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä.

kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha.

Tietoja lääkärille

Hoida oireita. Ota yhteyttä myrkytyskeskukseen välittömästi jos suuria määriä on

nielty tai hengitetty.

Nieleminen

:

:

:

Erityiskäsittelyt

Ensiavun antajien suojaus

:

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitys

:

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

:

Nieleminen

Ihokosketus

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ärsyttää silmiä.

:

Silmäkosketus

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Ihokosketus

Nieleminen

Hengitys

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

pahoinvointi tai oksetus

päänsärky

uneliaisuus/väsymys

huimaus/pyörrytys

Ei erityisiä tietoja.

Ei erityisiä tietoja.

:

:

:

Silmäkosketus

:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

ärsytys

silmien vetisyys

punoitus

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei erityistä hoitoa.

:

Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta,

ei pidä ryhtyä. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta

suuhun.

Aineen tai seoksen vaarat

Erittäin helposti syttyvä neste. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen

nousua, jolloin säiliö voi rikkoutua aiheuttaen räjähdysvaaran. Viemäriin valuminen

saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran.

Käytä kuivakemikaaleja, CO

:ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.

5.1 Sammutusaineet

:

Älä käytä vesisuihkua.

Soveltuva sammutusaine

:

Soveltumaton

sammutusaine

:

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

3/12

9 Tammikuu 2012

Klerwipe 70/30 Sterile 70% IPA Low Particulate Wipe

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Eristä alue ripeästi evakuoimalla kaikki ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä, jos

kyseessä on tulipalo. Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta, ei pidä ryhtyä. Siirrä säilytysastiat tulipaloalueelta, jos tähän

ei liity riskiä. Käytä vesisuihkua pitääksesi tulelle altistuneet säiliöt viileinä.

Vaaralliset palamistuotteet

Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:

hiilidioksidi

hiilimonoksidi

Sammuttajien on käytettäviä sopivia suojavarusteita.

Erityiset palomiesten

suojavarusteet

:

:

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityisvarotoimet

palomiehille

:

6.2 Ympäristöön

kohdistuvat varotoimet

Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Kerää

läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla,

mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten

määräysten mukaisesti (katso kohta 13). Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja

räjähdyssuojattuja laitteita.

Vältä läikkyneen kemikaalin leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai

viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut

ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma)

Suuri vuoto

:

Laimenna runsaalla vedellä. Imeytä reagoimattomaan materiaaliin ja pistä

asianmukaiseen jätteenhävitysastiaan. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja

räjähdyssuojattuja laitteita.

Pieni vuoto

:

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin

pelastushenkilökunta

:

Pelastushenkilökunta

:

6.4 Viittaukset muihin

kohtiin

Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.

Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.

Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta,

ei pidä ryhtyä. Evakuoi ympäröivät alueet. Älä päästä tarpeettomia ja

suojaamattomia ihmisiä alueelle. Älä kosketa vuotanutta materiaalia tai kävele siinä

Sammuta kaikki sytytyslähteet. Ei kipinöitä, tupakointia tai avotulta vaara-alueella.

Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Varusta kohde asianmukaisella

ilmanvaihdolla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmanvaihto on

riittämätön. Pue asianmukaiset henkilösuojaimet.

Jos erityistä vaatetusta vaaditaan vuotojen hoitamiseen, ota huomioon kohdassa 8

olevat tiedot soveltuvista ja soveltumattomista materiaaleista. Katso myös kohdasta

8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.

:

:

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

4/12

9 Tammikuu 2012

Klerwipe 70/30 Sterile 70% IPA Low Particulate Wipe

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Varastointilämpötila: 0 - 25°C (32 - 77°F). Säilytettävä paikallisten säännösten

mukaisesti. Säilytä eristetyllä ja hyväksytyllä alueella. Varastoi alkuperäissäiliössä

suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa,

poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) ja ruuasta ja juomasta.

Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä erillään hapettavista aineista. Pidä astia tiivisti

suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti

uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen

merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa

ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi.

Suojatoimet

:

Ohjeet yleisestä

työhygieniasta

:

7.2 Turvallisen varastoinnin

edellyttämät olosuhteet,

mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

7.3 Erityinen loppukäyttö

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Älä nauti. Vältä

kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä.

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun

ilmanvaihto on riittämätön. Älä mene varastointialueille ja suljettuihin tiloihin, elleivät

ne ole asianmukaisesti ilmastoituja. Säilytettävä alkuperäisessä säiliössä tai

vastaavasta materiaalista valmistetussa hyväksytyssä säiliössä, joka on pidettävä

tiiviisti suljettuna, kun se ei ole käytössä. Säilytä ja käytä etäällä lämmönlähteistä,

kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Käytä räjähdyssuojattuja

sähkölaitteita (ilmastointi, valaistus ja materiaalin käsittely). Käytä kipinöimättömiä

työkaluja. Vältä sähköstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Pura siirron

aikana syntyvä staattinen sähkövaraus maadoittamalla säiliöt ja laitteet ennen

materiaalien siirron aloittamista tulipalon ja räjähdyksen välttämiseksi. Tyhjät säiliöt

sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen.

Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään,

varastoidaan tai käytetään. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen

syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet

ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot

hygieniatoimenpiteistä.

:

Suositukset

:

Teollisuussektorikohtaiset

ratkaisut

:

Ei oleellinen.

Ei oleellinen.

DNEL-arvoja ei saatavilla.

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

PNEC-arvoja ei saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Johdettu vaikutukseton altistumistaso

Tuotteen/ainesosan nimi

Altistumisen raja-arvot

HTP-arvot

2-propanoli

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi,

7/2009).

HTP-arvot 15 min: 620 mg/m³ 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min: 250 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 8 h: 500 mg/m³ 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 200 ppm 8 tuntia.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

5/12

9 Tammikuu 2012

Klerwipe 70/30 Sterile 70% IPA Low Particulate Wipe

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Käsiensuojaus

(EN 374)

Käytettäessä tuotetta normaalisti ja käyttötarkoituksen mukaisesti hengityssuojainta

ei tarvita.

Ei erityissuosituksia.

Suojalasit.

Silmien/kasvojensuojus

(EN 166)

Hengityselinten suojaus

(EN 143, 14387)

:

:

:

Ihonsuojaus

Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien

mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä.

:

Ympäristöaltistumisen

ehkäiseminen

:

Ilmanvaihdosta tai työprosessin laitteista aiheutuvat päästöt tulisi tarkistaa sen

varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain

tapauksissa huurunpesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat

tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttäville tasoille.

Asianmukaiset tekniset

ohjausmenetelmät

:

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä prosessikotelointia, paikallisimua tai

muuta teknistä kontrollointia, jotta työntekijöiden altistus ilman epäpuhtauksille pysyy

kaikkien suositeltujen tai lakisääteisten altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia

tarvitaan myös pitämään kaasu-, höyry- tai pölypitoisuudet alhaisimman

räjähdysvaarallisen tason alapuolella. Käytä räjähdyssuojattuja ilmastointilaitteita.

Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn

jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi.

Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia

menetelmiä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että

silmien huuhtelupaikat ja turvasuihkut ovat lähellä työtiloja.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Hygieniatoimenpiteet

:

Henkilökohtaiset suojausmenetelmät

Kehonsuojaus

(EN 14605)

:

Muu ihonsuojaus

Termiset vaarat

:

Asianmukaiset jalkineet ja muut ihon suojaimet tulee valita suoritettavien

toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella ja niiden tulisi olla asiantuntijan

hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä.

Ei oleellinen.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto

Sulamispiste/jäätymispiste

Kiehumispiste ja kiehumisalue

Höyryn paine

Höyryn tiheys

Nestemäinen. [absorboitu neste ( pyyhkeet, laput.)]

Alkoholimainen.

Haju

pH

Väritön.

Väri

Haihtumisnopeus

Leimahduspiste

21 °C (Umpikuppi)

6 - 8 [Pit. (paino-%): 100%]

Hajukynnys

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonäkö

Palamisaika

Palamisnopeus

:

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ylin ja alin syttyvyys- tai

räjähdysraja

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Syttyvyys (kiinteät aineet,

kaasut)

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

6/12

9 Tammikuu 2012

Klerwipe 70/30 Sterile 70% IPA Low Particulate Wipe

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Suhteellinen tiheys

Liukoisuus/liukoisuudet

0.872 - 0.883

Liukenee helposti seuraaviin aineisiin: kylmä vesi.

Itsesyttymislämpötila

Jakautumiskerroin: n-

oktanoli/vesi

Räjähtävyys

:

:

:

:

:

Ei yhtään.

Hapettavuus

:

9.2 Muut tiedot

Hajoamislämpötila

:

Ei lisätietoja.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei oleellinen.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Viskositeetti

:

10.6 Vaaralliset

hajoamistuotteet

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältä kaikkia sytytyslähteitä (kipinää tai liekkejä). Älä paineista, leikkaa, hitsaa,

juota, poraa, hierrä tai altista säililöitä kuumuudelle tai muille sytytyslähteille.

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi

syntyä.

Tuote on stabiili.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

:

:

:

10.3 Vaarallisten reaktioiden

mahdollisuus

:

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

:

Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen

ainesosille.

10.5 Yhteensopimattomat

materiaalit

:

Ei erityisiä tietoja.

Välitön myrkyllisyys

2-propanoli

LD50 Suun kautta

Rotta

5000 mg/kg

Tuotteen/ainesosan nimi

Tulos

Laji

Annos

Altistus

Ärsyttävyys/syövyttävyys

2-propanoli

Silmät

- Keskivaikeasti ärsyttävä

Kani

24 tuntia 100

milligrams

Silmät

- Keskivaikeasti ärsyttävä

Kani

10 milligrams

Silmät

- Vaikeasti ärsyttävä

Kani

milligrams

Iho - Lievästi ärsyttävä

Kani

milligrams

Tuotteen/ainesosan nimi

Tulos

Tulos

Altistus

Tarkkailu

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Herkistyminen

Laji

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

7/12

9 Tammikuu 2012

Klerwipe 70/30 Sterile 70% IPA Low Particulate Wipe

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitys

:

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

:

Nieleminen

Ihokosketus

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ärsyttää silmiä.

:

Silmäkosketus

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Yleiset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Syöpää aiheuttava

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Perimää vaurioittava

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Teratogeenisyys

:

Syöpää aiheuttava

Perimää vaurioittava

Teratogeenisyys

Lisääntymiselle vaarallinen

Kehitysvaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Hedelmällisyysvaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja toksikologisiin omaisuuksiin liittyvät oireet

Ihokosketus

Nieleminen

Hengitys

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

pahoinvointi tai oksetus

päänsärky

uneliaisuus/väsymys

huimaus/pyörrytys

Ei erityisiä tietoja.

Ei erityisiä tietoja.

:

:

:

Silmäkosketus

:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

ärsytys

silmien vetisyys

punoitus

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Viivästyneet ja välittömät vaikutukset ja myös krooniset vaikutukset lyhyestä ja pitkäaikaisesta altistumisesta

Lyhytaikainen altistuminen

Pitkäaikainen altistuminen

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Tieto todennäköisistä

altistumisreiteistä

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Mahdolliset välittömät

vaikutukset

:

Mahdolliset viiveellä

esiintyvät vaikutukset

:

Mahdolliset välittömät

vaikutukset

:

Mahdolliset viiveellä

esiintyvät vaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Muut tiedot

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

8/12

9 Tammikuu 2012

Klerwipe 70/30 Sterile 70% IPA Low Particulate Wipe

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

LogP

ow

BCF

Mahdollisesti

aiheuttava

12.3 Biokertyvyys

12.6 Muut haitalliset

vaikutukset

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Tuotteen/ainesosan nimi

2-propanoli

0.05

alhainen

12.1 Myrkyllisyys

2-propanoli

Akuutti LC50 >1400 mg/L

Kalat

96 tuntia

Tuotteen/ainesosan nimi

Laji

Tulos

Altistus

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Päätelmä/yhteenveto

:

Tuotteen ekologinen määritys nojautuu raaka-aineiden ja/tai niihin verrattavien

aineiden tietoihin. Helposti ja nopeasti hajoava. Kaikki tuotteen sisältämät orgaaniset

aineet saavuttavat 'helposti hajoava' - testissä arvot > 60% BOD/COD tai CO2-

kehitys tai > 70% DOC väheneminen. Tämä vastaa raja-arvoja 'helposti

hajoava/readily degradable' (esim. OECD-menetelmän 301 mukaisesti).

PBT

:

Ei oleellinen.

vPvB

:

Ei oleellinen.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

:

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Maaperä/vesi-kerroin (K

OC

)

:

Ei määritetty seokselle.

Kulkeutuvuus

:

Ei määritetty seokselle.

Euroopan jäteluettelo (EWC)

Kyllä.

Ongelmajäte

:

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tyhjät

säiliöt tai säkit

voivat sisältää tuotejäämiä. Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

Merkittäviä määriä tuotejätettä ei tule hävittää viemärin kautta, vaan se tulee käsitellä

kemikaalijätteiden käsittelylaitoksessa. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien

tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Tämän tuotteen, liuosten ja

mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö- ja

jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Vältä läikkyneen

kemikaalin leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai viemäreihin.

:

Hävitysmenetelmät

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote

Pakkaaminen

Jätekoodi

Jätteen nimi

20 01 13*

liuottimet

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

9/12

9 Tammikuu 2012

Klerwipe 70/30 Sterile 70% IPA Low Particulate Wipe

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Hävitysmenetelmät

:

Erityiset varotoimenpiteet

:

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.

Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää.

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole

puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät säiliöt tai

säkit

voivat sisältää tuotejäämiä. Höyry tuotejäämistä voi aiheuttaa erittäin helposti

syttyvän tai räjähtävän ilmakehän säiliön sisällä. Älä leikkaa, hitsaa tai riko säiliöitä

ellei niitä ole puhdistettu huolellisesti sisäpuolelta. Vältä läikkyneen kemikaalin

leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai viemäreihin.

KIINTEÄT AINEET

SISÄLTÄVÄT

PALAVIA NESTEITÄ,

N.O.S. (Isopropanoli)

SOLIDS

CONTAINING

FLAMMABLE LIQUID,

N.O.S. (Isopropanol)

Solids containing

flammable liquid, n.o.s.

(Isopropanol)

UN3175

KIINTEÄT AINEET

SISÄLTÄVÄT

PALAVIA NESTEITÄ,

N.O.S. (Isopropanoli)

UN3175

UN3175

UN3175

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 YK-numero

14.2 Kuljetuksessa

käytettävä

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen

vaaraluokka

14.4

Pakkausryhmä

ADN/ADNR

14.5

Ympäristövaarat

14.6 Erityiset

varotoimet

käyttäjälle

14.7 Kuljetus irtolastina

Marpol 73/78 -sopimuksen II

liitteen ja IBC-säännöstön

mukaisesti

:

Ei oleellinen.

Ei yhtään.

Ei yhtään.

None.

None.

Muut EU-määräykset

Ei oleellinen.

Liite XVII – Tiettyjen

vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja tuotteiden

valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja käytön rajoitukset

:

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -

lainsäädäntö

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

10/12

9 Tammikuu 2012

Klerwipe 70/30 Sterile 70% IPA Low Particulate Wipe

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Kansalliset määräykset

Suomi

15.2

Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tämä tuote sisältää ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole vielä arvioitu.

:

Toimialakoodi

Käyttötarkoituskoodi

:

:

39.1.

1/9/2012.

Painopäivä

:

R11- Helposti syttyvää.

R36- Ärsyttää silmiä.

R67- Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

:

Lyhennettyjen R-

lausekkeiden täydellinen

teksti

F - Helposti syttyvä

Xi - Ärsyttävä

:

Luokitusten täydelliset

tekstit [DSD/DPD]

Viereinen merkki ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhennettyjen H-

lausekkeiden täydellinen

teksti

:

Lyhenteet

:

ADN/ADNR = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä

sisävesikuljetusta

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

BCF = Biologinen kertymistekijä

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus

(EU) No. 1272/2008]

DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso

DPD = Direktiivi vaarallisista valmisteista [1999/45/EC]

EU:n komissio = Euroopan komissio

EUH-lausekkeet = CLP kohtaiset vaaralausekkeet

IATA =Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus

LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient

MARPOL 73/78 = International Convention for the Prevention of Pollution From

Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)

OEL= Korkein hyväksyttävä altistumistaso

PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

REACH = Kemikaalien rekisteröinti-, arviointi-, rajoitus- ja lupamenettely [asetus

(EU) No. 1907/2006]

RID = Asetus vaarallisten aineiden kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta

REACH # = REACH Rekisteröintinumero

vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä

Luokitusten täydelliset

tekstit [DSD/DPD]

:

H224

Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.

H225

Helposti syttyvä neste ja höyry.

H228

Syttyvä kiinteä aine.

H319

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Eye Irrit. 2, H319

VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Kategoria 2

Flam. Liq. 1, H224

SYTTYVÄT NESTEET - Kategoria 1

Flam. Liq. 2, H225

SYTTYVÄT NESTEET - Kategoria 2

Flam. Sol. 1, H228

SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET - Kategoria 1

STOT SE 3, H336

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-

ALTISTUMINEN [Narkoottiset vaikutukset] - Kategoria 3

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

11/12

9 Tammikuu 2012

Klerwipe 70/30 Sterile 70% IPA Low Particulate Wipe

KOHTA 16: Muut tiedot

Julkaisupäivä/

Tarkistuspäivä

Versio

Edellä oleva informaatio, joka perustuu tuotteen valmistukseen valmistusmaassa käytettyyn reseptiin on

käsittääksemme virheetön. Koska tiedot, standardit ja säännökset muuttuvat sekä käyttö- ja

käsittelyolosuhteet ovat vaikutuspiirimme ulkopuolella, emme takaa tämän informaation täydellisyyttä tai

jatkuvaa virheettömyyttä.

Huomautus lukijalle

Edellinen päiväys

:

:

:

1/9/2012.

Ei tarkastettu aikaisemmin.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12/12

9 Tammikuu 2012

 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.

  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle. • Asiakirjat muilla kielillä saatavilla tässä