KLERCIDE CR BIOCIDE Y

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • KLERCIDE CR BIOCIDE Y
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • Lääketieteellisen laitteen

Asiakirjat

 • suurelle yleisölle:
 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.


  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle.

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • KLERCIDE CR BIOCIDE Y
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Tila

 • Lähde:
 • Ecolab
 • Myyntiluvan numero:
 • 112875E
 • Viimeisin päivitys:
 • 12-03-2018

Alkalmazási Elírás: annostuksen, vuorovaikutukset, sivuvaikutukset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset -

Eurooppa

Klercide-CR Biocide Y Unit Dose Concentrate

Versio

: 4

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi

:

Klercide-CR Biocide Y Unit Dose Concentrate

Tuotekoodi

:

112875E

Käyttötarkoitus

:

pintojen desinfektioaine

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käyttötarkoitukset

Pintojen desinfiointiaine. Manuaalinen prosessi

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja/ Jälleenmyyjä/

Maahantuoja

:

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201 ESPOO

Puh. 020 7561 400

Fax 020 7561 498

Y-tunnus 0829226-3

fi-tilaukset@ecolab.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytyskeskus

Puhelinnumero

:

09 471 977 (Myrkytystietokeskus)/ 112 (Hätäkeskuslaitos)

Valmistaja/ Jälleenmyyjä/ Maahantuoja

Puhelinnumero

:

020 7561 400 (arkisin 8.00 – 16.00)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä

:

seos

Direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus [DPD]

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 199/45/EY ja sen muutosten mukaan.

Luokitus

:

Xn; R48/22

C; R35

N; R50

Fysikaaliset/kemialliset

vaarat

:

Ei oleellinen.

Terveysvaarat ihmiselle

:

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa

terveydelle nieltynä. Voimakkaasti syövyttävää.

Ympäristövaarat

:

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Katso ylläolevien R-lausekkeiden täydellinen teksti kohdasta 16

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkki/merkit

:

Vaaramerkintä

:

Syövyttävä, Ympäristölle vaarallinen

Vaaralliset ainesosat

:

N-(3-aminopropyyli)-N-dodekyylipropaani-1,3-diamiini

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Elokuu 2011

1/11

Klercide-CR Biocide Y Unit Dose Concentrate

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

R -lausekkeet

:

R48/22- Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa

terveydelle nieltynä.

R35- Voimakkaasti syövyttävää.

R50- Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

S-lausekkeet

:

S2- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

S23- Vältettävä huurun hengittämistä.

S26- Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä

lääkäriin.

S36/37/39- Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

S38- Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa

hengityksensuojainta.

S45- Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti

lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

2.3 Muut vaarat

Muut vaarat, jotka eivät

aiheuta luokitusta

:

Ei oleellinen.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Luokitus

Tuotteen/ainesosan

nimi

Tunnisteet

%

67/548/ETY

Asetus (EY) 1272/2008

[CLP]

Tyyppi

N-(3-aminopropyyli)-N-

dodekyylipropaani-1,3-

diamiini

EC: 219-145-8

CAS: 2372-82-9

10-20

Xn; R48/22

C; R35

N; R50

Acute Tox. 3, H301

Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

STOT RE 2, H373

Aquatic Acute 1, H400

Katso ylläolevien R-

lausekkeiden

täydellinen teksti

kohdasta 16

Katso kohdasta 16 H-

lausekkeiden

täydelliset tekstit.

Ei sisällä muita ainesosia, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja käytettyinä pitoisuuksina

luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBT-aineelle

[4] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vPvB-aineelle

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmäkosketus

:

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Huuhtele silmät välittömästi runsaalla

määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja alaluomea. Tarkista onko piilolinssejä ja

poista ne. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Kemiallisten palovammojen

hoito vaatii pikaista lääkärin apua.

Hengitys

:

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä

lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos epäillään, että paikalla on vielä

huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista maskia tai paneilmalaitteita. Jos

henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityskatkoksia,

koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Avustavan henkilön voi

olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Mikäli potilas on tajuton, aseta

hänet toipumisasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä ilmatiet avoimina.

Löysää tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha. Jos tulipalossa

sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Elokuu 2011

2/11

Klercide-CR Biocide Y Unit Dose Concentrate

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Ihokosketus

:

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Huuhtele saastunut iho runsaalla vedellä.

Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä

ennen riisumista tai käytä hansikkaita. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan.

Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista lääkärin apua. Pese vaatteet ennen

niiden uudelleenkäyttöä. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä.

Nieleminen

:

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Huuhtele suu vedellä. Poista mahdolliset

tekohampaat. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on

helppo hengittää. Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Mikäli

oksentelua esiintyy, pää on pidettävä mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta

pääse keuhkoihin. Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista lääkärin apua.

Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Mikäli potilas on

tajuton, aseta hänet toipumisasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä

ilmatiet avoimina. Löysää tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai

vyötärönauha.

Ensiavun antajien suojaus

:

Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta,

ei pidä ryhtyä. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää

asianmukaista maskia tai paneilmalaitteita. Avustavan henkilön voi olla vaarallista

antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä

ennen riisumista tai käytä hansikkaita.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Silmäkosketus

:

Vakavasti syövyttävä silmille. Voimakkaasti syövyttävää.

Hengitys

:

Aineesta saattaa vapautua kaasuja, höyryjä tai pölyä, jotka voimakkaasti ärsyttävät

hengityselimiä. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista.

Altistuksesta aiheutuvat vakavat haittavaikutukset voivat ilmetä vasta myöhemmin.

Ihokosketus

:

Vakavasti ihoa syövyttävä. Voimakkaasti syövyttävää.

Nieleminen

:

Saattaa aiheuttaa kemiallisia palovammoja suussa, nielussa ja vatsassa.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Silmäkosketus

:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu

silmien vetisyys

punoitus

Hengitys

:

Ei erityisiä tietoja.

Ihokosketus

:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai ärsytys

punoitus

rakkojen syntyminen on mahdollista

Nieleminen

:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

vatsakivut

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

:

Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi

viivästyä.

Erityiskäsittelyt

:

Ei erityistä hoitoa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine

:

Käytä paloon sopivaa sammutusainetta.

Soveltumaton

sammutusaine

:

Ei tiedossa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Elokuu 2011

3/11

Klercide-CR Biocide Y Unit Dose Concentrate

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Aineen tai seoksen vaarat

:

Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen nousua, jolloin säiliö voi rikkoutua

aiheuttaen räjähdysvaaran.

Vaaralliset palamistuotteet

:

Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:

hiilidioksidi

hiilimonoksidi

typen oksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityisvarotoimet

palomiehille

:

Eristä alue ripeästi evakuoimalla kaikki ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä, jos

kyseessä on tulipalo. Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta, ei pidä ryhtyä. Tämä aine on hyvin myrkyllinen vesieliöille.

Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy

vesistöön tai viemäriin on estettävä.

Erityiset palomiesten

suojavarusteet

:

Sammuttajien on käytettäviä sopivia suojavarusteita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin

pelastushenkilökunta

:

Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta,

ei pidä ryhtyä. Evakuoi ympäröivät alueet. Älä päästä tarpeettomia ja

suojaamattomia ihmisiä alueelle. Älä kosketa vuotanutta materiaalia tai kävele siinä

Älä hengitä höyryä tai sumua. Varusta kohde asianmukaisella ilmanvaihdolla. Käytä

asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmanvaihto on riittämätön. Pue

asianmukaiset henkilösuojaimet.

Pelastushenkilökunta

:

Jos erityistä vaatetusta vaaditaan vuotojen hoitamiseen, ota huomioon kohdassa 8

olevat tiedot soveltuvista ja soveltumattomista materiaaleista. Katso myös kohdasta

8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.

6.2 Ympäristöön

kohdistuvat varotoimet

:

Vältä läikkyneen kemikaalin leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai

viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut

ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma) Vettä saastuttava

materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pieni vuoto

:

Laimenna vedellä ja siivoa mopilla jos veteen sekoittuvaa tai imeytä

reagoimattomaan kuivaan materiaaliin ja pistä asianmukaiseen

jätteidenhävitysastiaan.

Suuri vuoto

:

Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Kerää

läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla,

mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten

määräysten mukaisesti (katso kohta 13).

6.4 Viittaukset muihin

kohtiin

:

Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.

Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.

Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Elokuu 2011

4/11

Klercide-CR Biocide Y Unit Dose Concentrate

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Suojatoimet

:

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Varo saamasta silmiin

tai iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä höyryä tai sumua. Älä nauti. Vältettävä

päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Jos aineesta

normaalikäytössä koituu vaaraa hengityselimille, sitä tulee käyttää vain tiloissa,

joissa on asianmukainen tuuletus, tai on käytettävä asianmukaista hengityksen

suojainta. Säilytettävä alkuperäisessä säiliössä tai vastaavasta materiaalista

valmistetussa hyväksytyssä säiliössä, joka on pidettävä tiiviisti suljettuna, kun se ei

ole käytössä. Tyhjät säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä

säiliötä uudelleen.

Ohjeet yleisestä

työhygieniasta

:

Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään,

varastoidaan tai käytetään. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen

syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet

ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot

hygieniatoimenpiteistä.

7.2 Turvallisen varastoinnin

edellyttämät olosuhteet,

mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

:

Varastointilämpötila: 0 - 25°C (32 - 77°F). Säilytettävä paikallisten säännösten

mukaisesti. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta

kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista

materiaaleista (katso kohta 10) ja ruuasta ja juomasta. Pidä astia tiivisti suljettuna,

kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja

pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen

merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa

ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Suositukset

:

Ei oleellinen.

Teollisuussektorikohtaiset

ratkaisut

:

Ei oleellinen.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Tuotteen/ainesosan nimi

Altistumisen raja-arvot

Altistusraja-arvoa ei tiedossa.

Suositeltavat

tarkkailumenetelmät

:

Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita

henkilökohtaista, työpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon

ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen

selvittämiseksi. Hengitysteitse kemiallisille aineille altistumisen määrittämisessä

käytettävien menetelmien osalta tulee noudattaa eurooppalaista standardia EN 689

ja vaarallisten aineiden määrittämisessä käytettävien menetelmien osalta kansallisia

ohjeita.

Johdettu vaikutukseton altistumistaso

DNEL-arvoja ei saatavilla.

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

PNEC-arvoja ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Elokuu 2011

5/11

Klercide-CR Biocide Y Unit Dose Concentrate

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Asianmukaiset tekniset

ohjausmenetelmät

:

Jos tämän tuotteen käytössä syntyy pölyä, savua, kaasua, höyryä tai sumua, käytä

suljettuja prosesseja, paikallisimua tai muuta tapaa, jolla työskentelyalueen ilman

epäpuhtaudet pidetään suositusrajojen tai lakisääteisten rajojen alapuolella.

Henkilökohtaiset suojausmenetelmät

Hygieniatoimenpiteet

:

Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn

jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi.

Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia

menetelmiä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että

silmien huuhtelupaikat ja turvasuihkut ovat lähellä työtiloja.

Silmien/kasvojensuojus

(EN 166)

:

Kasvonsuojain tai muu täysin kasvot suojaava suojain.

Ihonsuojaus

Käsien suojaus

(EN 374)

:

1 - 4 tuntia : butyylikumi , nitriilikumi .

Kehonsuojaus

(EN 14605)

:

Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien

mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä.

Muu ihonsuojaus

:

Asianmukaiset jalkineet ja muut ihon suojaimet tulee valita suoritettavien

toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella ja niiden tulisi olla asiantuntijan

hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä.

Hengityselinten suojaus

(EN 143, 14387)

:

Käytettäessä tuotetta normaalisti ja käyttötarkoituksen mukaisesti hengityssuojainta

ei tarvita.

Ympäristöaltistumisen

ehkäiseminen

:

Ilmanvaihdosta tai työprosessin laitteista aiheutuvat päästöt tulisi tarkistaa sen

varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain

tapauksissa huurunpesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat

tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttäville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonäkö

Olomuoto

:

Nestemäinen.

Väri

:

Värittömästä vaaleankeltaiseen.

Haju

:

Amiinin kaltainen.

Hajukynnys

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

pH

:

10 - 12 [Pit. (paino-%): 100%]

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Sulamispiste/jäätymispiste

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Kiehumispiste ja kiehumisalue

:

Leimahduspiste

:

> 100°C

Haihtumisnopeus

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Syttyvyys (kiinteät aineet,

kaasut)

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Palamisaika

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Palamisnopeus

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ylin ja alin syttyvyys- tai

räjähdysraja

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Höyryn paine

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Höyryn tiheys

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Suhteellinen tiheys

:

0.98 - 0.99

Liukoisuus/liukoisuudet

:

Liukenee helposti seuraaviin aineisiin: kylmä vesi.

Jakautumiskerroin: n-

oktanoli/vesi

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Itsesyttymislämpötila

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Elokuu 2011

6/11

Klercide-CR Biocide Y Unit Dose Concentrate

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Hajoamislämpötila

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Viskositeetti

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Räjähtävyys

:

Ei oleellinen.

Hapettavuus

:

Ei yhtään.

9.2 Muut tiedot

Ei lisätietoja.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

:

Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen

ainesosille.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

:

Tuote on stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden

mahdollisuus

:

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

10.4 Vältettävät olosuhteet

:

Ei erityisiä tietoja.

10.5 Yhteensopimattomat

materiaalit

:

Ei erityisiä tietoja.

10.6 Vaaralliset

hajoamistuotteet

:

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi

syntyä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Ärsyttävyys/syövyttävyys

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Herkistyminen

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Perimää vaurioittava

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Syöpää aiheuttava

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Lisääntymiselle vaarallinen

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Teratogeenisyys

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Tieto todennäköisistä

altistumisreiteistä

:

Ei määritetty seokselle.

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitys

:

Aineesta saattaa vapautua kaasuja, höyryjä tai pölyä, jotka voimakkaasti ärsyttävät

hengityselimiä. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista.

Altistuksesta aiheutuvat vakavat haittavaikutukset voivat ilmetä vasta myöhemmin.

Nieleminen

:

Saattaa aiheuttaa kemiallisia palovammoja suussa, nielussa ja vatsassa.

Ihokosketus

:

Vakavasti ihoa syövyttävä. Voimakkaasti syövyttävää.

Silmäkosketus

:

Vakavasti syövyttävä silmille. Voimakkaasti syövyttävää.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Elokuu 2011

7/11

Klercide-CR Biocide Y Unit Dose Concentrate

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja toksikologisiin ominaisuuksiin liittyvät oireet

Hengitys

:

Ei erityisiä tietoja.

Nieleminen

:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

vatsakivut

Ihokosketus

:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai ärsytys

punoitus

rakkojen syntyminen on mahdollista

Silmäkosketus

:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu

silmien vetisyys

punoitus

Viivästyneet ja välittömät vaikutukset ja myös krooniset vaikutukset lyhyestä ja pitkäaikaisesta altistumisesta

Lyhytaikainen altistuminen

Mahdolliset välittömät

vaikutukset

:

Ei määritetty seokselle.

Mahdolliset viiveellä

esiintyvät vaikutukset

:

Ei määritetty seokselle.

Pitkäaikainen altistuminen

Mahdolliset välittömät

vaikutukset

:

Ei määritetty seokselle.

Mahdolliset viiveellä

esiintyvät vaikutukset

:

Ei määritetty seokselle.

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Yleiset

:

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa

terveydelle nieltynä.

Syöpää aiheuttava

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Perimää vaurioittava

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Teratogeenisyys

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Kehitysvaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Hedelmällisyysvaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Muut tiedot

:

Ei määritetty seokselle.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi

Tulos

Laji

Altistus

N-(3-aminopropyyli)-N-

dodekyylipropaani-1,3-

diamiini

Akuutti EC50 0.073 mg/L

Vesikirppu

48 tuntia

Akuutti LC50 0.45 mg/L

Kalat

96 tuntia

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Päätelmä/yhteenveto

:

Tuotteen ekologinen määritys nojautuu raaka-aineiden ja/tai niihin verrattavien

aineiden tietoihin. Tuotteen sisältämien orgaanisten komponenttien summa

saavuttaa testissä 'helposti hajoava' arvot > 60% BOD/COD tai CO2-kehitys tai >

70% DOC- väheneminen. Tämä vastaa raja-arvoja 'helposti hajoava /readily

degradable' (esim. OECD-mentelmien 301 mukaisesti).

12.3 Biokertyvyys

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Elokuu 2011

8/11

Klercide-CR Biocide Y Unit Dose Concentrate

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Maaperä/vesi-kerroin (K

OC

)

:

Ei määritetty seokselle.

Kulkeutuvuus

:

Ei määritetty seokselle.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT

:

Ei oleellinen.

vPvB

:

Ei oleellinen.

12.6 Muut haitalliset

vaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote

Hävitysmenetelmät

:

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tyhjät

säiliöt tai säkit

voivat sisältää tuotejäämiä. Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

Merkittäviä määriä tuotejätettä ei tule hävittää viemärin kautta, vaan se tulee käsitellä

kemikaalijätteiden käsittelylaitoksessa. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien

tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Tämän tuotteen, liuosten ja

mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö- ja

jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Vältä läikkyneen

kemikaalin leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai viemäreihin.

Ongelmajäte

:

Kyllä.

Euroopan jäteluettelo (EWC)

Jätekoodi

Jätteen nimi

20 01 29*

pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

Pakkaaminen

Hävitysmenetelmät

:

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.

Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle toimittamista

tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista.

Erityiset varotoimenpiteet

:

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole

puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät säiliöt tai

säkit

voivat sisältää tuotejäämiä. Vältä läikkyneen kemikaalin leviämistä, vuotoa ja

pääsyä maaperään, vesistöön tai viemäreihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 YK-numero

UN2735

UN2735

UN2735

UN2735

14.2 Kuljetuksessa

käytettävä

virallinen nimi

AMIINIT,

NESTEMÄISET,

SYÖVYTTÄVÄT,

N.O.S.

(Alkyyliamiineja)

AMIINIT,

NESTEMÄISET,

SYÖVYTTÄVÄT,

N.O.S.

(Alkyyliamiineja)

AMINES, LIQUID,

CORROSIVE, N.O.S.

(Alkylamine(s)).

Marine pollutant

Amines, liquid,

corrosive, n.o.s.

(Alkylamine(s))

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Elokuu 2011

9/11

Klercide-CR Biocide Y Unit Dose Concentrate

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.3 Kuljetuksen

vaaraluokka

14.4

Pakkausryhmä

14.5

Ympäristövaarat

Kyllä.

Yes.

Yes.

Kyllä.

14.6 Erityiset

varotoimet

käyttäjälle

Ei mitään.

Ei mitään.

None.

None.

14.7 Kuljetus irtolastina

Marpol 73/78 -sopimuksen II

liitteen ja IBC-säännöstön

mukaisesti

:

Ei oleellinen.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -

lainsäädäntö

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII – Tiettyjen

vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja tuotteiden

valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja käytön rajoitukset

:

Ei oleellinen.

Muut EU-määräykset

Toimialakoodi

:

Käyttötarkoituskoodi

:

39.1.

15.2

Kemikaaliturvallisuusarviointi

:

Tämä tuote sisältää ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole vielä arvioitu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Viereinen merkki ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

:

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus

(EU) No. 1272/2008]

DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EUH-lausekkeet = CLP kohtaiset vaaralausekkeet

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

RRN = REACH Rekisteröintinumero

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Elokuu 2011

10/11

Klercide-CR Biocide Y Unit Dose Concentrate

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhennettyjen H-

lausekkeiden täydellinen

teksti

:

H301

Myrkyllistä nieltynä.

H302

Haitallista nieltynä.

H314

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H318

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H373

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa

altistumisessa.

H400

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Luokitusten täydelliset

tekstit [DSD/DPD]

:

Acute Tox. 3, H301

VÄLITÖN MYRKYLLISYYS: ORAALINEN - Kategoria 3

Acute Tox. 4, H302

VÄLITÖN MYRKYLLISYYS: ORAALINEN - Kategoria 4

Aquatic Acute 1, H400

VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Kategoria 1

Eye Dam. 1, H318

VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Kategoria 1

Skin Corr. 1A, H314

IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Kategoria 1A

STOT RE 2, H373

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA

ALTISTUMINEN - Kategoria 2

Lyhennettyjen R-

lausekkeiden täydellinen

teksti

:

R48/22- Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa

terveydelle nieltynä.

R35- Voimakkaasti syövyttävää.

R50- Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Luokitusten täydelliset

tekstit [DSD/DPD]

:

C - Syövyttävä

Xn - Haitallinen

N - Ympäristölle vaarallinen

Painopäivä

:

12 Elokuu 2011

Julkaisupäivä/

Tarkistuspäivä

:

12 Elokuu 2011

Edellinen päiväys

:

2 Elokuu 2011

Versio

:

Huomautus lukijalle

Edellä oleva informaatio, joka perustuu tuotteen valmistukseen valmistusmaassa käytettyyn reseptiin on

käsittääksemme virheetön. Koska tiedot, standardit ja säännökset muuttuvat sekä käyttö- ja

käsittelyolosuhteet ovat vaikutuspiirimme ulkopuolella, emme takaa tämän informaation täydellisyyttä tai

jatkuvaa virheettömyyttä.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Elokuu 2011

11/11

 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.

  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle. • Asiakirjat muilla kielillä saatavilla tässä