KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • Lääketieteellisen laitteen

Asiakirjat

 • suurelle yleisölle:
 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.


  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle.

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Tila

 • Lähde:
 • Ecolab
 • Myyntiluvan numero:
 • 112868E
 • Viimeisin päivitys:
 • 12-03-2018

Alkalmazási Elírás: annostuksen, vuorovaikutukset, sivuvaikutukset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset -

Eurooppa

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

Versio

: 1

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi

:

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

Tuotekoodi

:

112868E

Käyttötarkoitus

:

pintojen desinfektioaine

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käyttötarkoitukset

Pintojen desinfiointiaine. Manuaalinen prosessi

Pintojen desinfiointiaine. Suihke ja pyyhintä manuaalinen prosessi

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja/ Jälleenmyyjä/

Maahantuoja

:

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201 ESPOO

Puh. 020 7561 400

Fax 020 7561 498

Y-tunnus 0829226-3

fi-tilaukset@ecolab.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytyskeskus

Puhelinnumero

:

09 471 977 (Myrkytystietokeskus)/ 112 (Hätäkeskuslaitos)

Valmistaja/ Jälleenmyyjä/ Maahantuoja

Puhelinnumero

:

020 7561 400 (arkisin 8.00 – 16.00)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä

:

seos

Direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus [DPD]

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 199/45/EY ja sen muutosten mukaan.

Luokitus

:

F; R11

Fysikaaliset/kemialliset

vaarat

:

Helposti syttyvää.

Terveysvaarat ihmiselle

:

Ei oleellinen.

Ympäristövaarat

:

Ei oleellinen.

Katso ylläolevien R-lausekkeiden täydellinen teksti kohdasta 16

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkki/merkit

:

Vaaramerkintä

:

Helposti syttyvä

R -lausekkeet

:

R11- Helposti syttyvää.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Toukokuu 2011

1/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

S-lausekkeet

:

S2- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

S16- Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

2.3 Muut vaarat

Muut vaarat, jotka eivät

aiheuta luokitusta

:

Ei oleellinen.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Luokitus

Tuotteen/ainesosan

nimi

Tunnisteet

%

67/548/ETY

Asetus (EY) 1272/2008

[CLP]

Tyyppi

Etanolia

EC: 200-578-6

CAS: 64-17-5

Indeksi: 603-002-00-5

50-75

F; R11

Flam. Liq. 2, H225

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Katso ylläolevien R-

lausekkeiden

täydellinen teksti

kohdasta 16

Katso kohdasta 16 H-

lausekkeiden

täydelliset tekstit.

Ei sisällä lisäainesosia, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja käytettyinä pitoisuuksina

luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

Tyyppi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1207/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBT-aineelle

[4] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1207/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vPvB-aineelle

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmäkosketus

:

Huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja

alaluomea. Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne. Jatka huuhtelua vähintään 10

minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ilmenee ärsytystä.

Hengitys

:

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityskatkoksia,

koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Avustavan henkilön voi

olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Ota yhteyttä lääkäriin, jos

negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia. Mikäli potilas on tajuton,

aseta hänet toipumisasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä ilmatiet

avoimina. Löysää tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha.

Ihokosketus

:

Huuhtele saastunut iho runsaalla vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät.

Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu. Pese vaatteet ennen niiden

uudelleenkäyttöä. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä.

Nieleminen

:

Huuhtele suu vedellä. Poista mahdolliset tekohampaat. Siirrä henkilö raittiiseen

ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Älä oksennuta ellei

lääkintähenkilöstö kehota siihen. Mikäli oksentelua esiintyy, pää on pidettävä

mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta pääse keuhkoihin. Ota yhteyttä lääkäriin,

jos negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia. Älä koskaan anna

mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet

toipumisasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä ilmatiet avoimina.

Löysää tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha.

Ensiavun antajien suojaus

:

Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta,

ei pidä ryhtyä. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta

suuhun.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Toukokuu 2011

2/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Silmäkosketus

:

Voi aiheuttaa silmä-ärsytystä.

Hengitys

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ihokosketus

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Nieleminen

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Silmäkosketus

:

Ei erityisiä tietoja.

Hengitys

:

Ei erityisiä tietoja.

Ihokosketus

:

Ei erityisiä tietoja.

Nieleminen

:

Ei erityisiä tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

:

Hoida oireita. Ota yhteyttä myrkytyskeskukseen välittömästi jos suuria määriä on

nielty tai hengitetty.

Erityiskäsittelyt

:

Ei erityistä hoitoa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine

:

Käytä kuivakemikaaleja, CO

:ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.

Soveltumaton

sammutusaine

:

Älä käytä vesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat

:

Erittäin helposti syttyvä neste. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen

nousua, jolloin säiliö voi rikkoutua aiheuttaen räjähdysvaaran. Viemäriin valuminen

saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran.

Vaaralliset palamistuotteet

:

Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:

hiilidioksidi

hiilimonoksidi

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityisvarotoimet

palomiehille

:

Eristä alue ripeästi evakuoimalla kaikki ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä, jos

kyseessä on tulipalo. Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta, ei pidä ryhtyä. Siirrä säilytysastiat tulipaloalueelta, jos tähän

ei liity riskiä. Käytä vesisuihkua pitääksesi tulelle altistuneet säiliöt viileinä.

Erityiset palomiesten

suojavarusteet

:

Sammuttajien on käytettäviä sopivia suojavarusteita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin

pelastushenkilökunta

:

Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta,

ei pidä ryhtyä. Evakuoi ympäröivät alueet. Älä päästä tarpeettomia ja

suojaamattomia ihmisiä alueelle. Älä kosketa vuotanutta materiaalia tai kävele siinä

Sammuta kaikki sytytyslähteet. Ei kipinöitä, tupakointia tai avotulta vaara-alueella.

Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Varusta kohde asianmukaisella

ilmanvaihdolla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmanvaihto on

riittämätön. Pue asianmukaiset henkilösuojaimet.

Pelastushenkilökunta

:

Jos erityistä vaatetusta vaaditaan vuotojen hoitamiseen, ota huomioon kohdassa 8

olevat tiedot soveltuvista ja soveltumattomista materiaaleista. Katso myös kohdasta

8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Toukokuu 2011

3/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.2 Ympäristöön

kohdistuvat varotoimet

:

Vältä läikkyneen kemikaalin leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai

viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut

ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma)

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pieni vuoto

:

Laimenna vedellä ja siivoa mopilla jos veteen sekoittuvaa tai imeytä

reagoimattomaan kuivaan materiaaliin ja pistä asianmukaiseen

jätteidenhävitysastiaan. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja

laitteita.

Suuri vuoto

:

Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Kerää

läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla,

mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten

määräysten mukaisesti (katso kohta 13). Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja

räjähdyssuojattuja laitteita.

6.4 Viittaukset muihin

kohtiin

:

Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.

Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.

Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suojatoimet

:

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Älä nauti. Vältä

kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä.

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun

ilmanvaihto on riittämätön. Älä mene varastointialueille ja suljettuihin tiloihin, elleivät

ne ole asianmukaisesti ilmastoituja. Säilytettävä alkuperäisessä säiliössä tai

vastaavasta materiaalista valmistetussa hyväksytyssä säiliössä, joka on pidettävä

tiiviisti suljettuna, kun se ei ole käytössä. Säilytä ja käytä etäällä lämmönlähteistä,

kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Käytä räjähdyssuojattuja

sähkölaitteita (ilmastointi, valaistus ja materiaalin käsittely). Käytä kipinöimättömiä

työkaluja. Vältä sähköstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Pura siirron

aikana syntyvä staattinen sähkövaraus maadoittamalla säiliöt ja laitteet ennen

materiaalien siirron aloittamista tulipalon ja räjähdyksen välttämiseksi. Tyhjät säiliöt

sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen.

Ohjeet yleisestä

työhygieniasta

:

Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään,

varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen

syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet

ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot

hygieniatoimenpiteistä.

7.2 Turvallisen varastoinnin

edellyttämät olosuhteet,

mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

:

Varastointilämpötila: 0 - 25°C (32 - 77°F). Säilytettävä paikallisten säännösten

mukaisesti. Säilytä eristetyllä ja hyväksytyllä alueella. Varastoi alkuperäissäiliössä

suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa,

poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) ja ruuasta ja juomasta.

Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä erillään hapettavista aineista. Pidä astia tiivisti

suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti

uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen

merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa

ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Suositukset

:

Ei oleellinen.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Toukokuu 2011

4/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Teollisuussektorikohtaiset

ratkaisut

:

Ei oleellinen.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Tuotteen/ainesosan nimi

Altistumisen raja-arvot

Etanolia

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi,

7/2009).

HTP-arvot 15 min: 2500 mg/m³ 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min: 1300 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 8 h: 1900 mg/m³ 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 1000 ppm 8 tuntia.

Suositeltavat

tarkkailumenetelmät

:

Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita

henkilökohtaista, työpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon

ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen

selvittämiseksi. Hengitysteitse kemiallisille aineille altistumisen määrittämisessä

käytettävien menetelmien osalta tulee noudattaa eurooppalaista standardia EN 689

ja vaarallisten aineiden määrittämisessä käytettävien menetelmien osalta kansallisia

ohjeita.

Johdettu vaikutukseton altistumistaso

DNEL-arvoja ei saatavilla.

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

PNEC-arvoja ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset

ohjausmenetelmät

:

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä prosessikotelointia, paikallisimua tai

muuta teknistä kontrollointia, jotta työntekijöiden altistus ilman epäpuhtauksille pysyy

kaikkien suositeltujen tai lakisääteisten altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia

tarvitaan myös pitämään kaasu-, höyry- tai pölypitoisuudet alhaisimman

räjähdysvaarallisen tason alapuolella. Käytä räjähdyssuojattuja ilmastointilaitteita.

Henkilökohtaiset suojausmenetelmät

Hygieniatoimenpiteet

:

Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn

jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi.

Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia

menetelmiä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että

silmien huuhtelupaikat ja turvasuihkut ovat lähellä työtiloja.

Silmien/kasvojensuojus

(EN 166)

:

Ei erityissuosituksia.

Ihonsuojaus

Käsien suojaus

(EN 374)

:

Ei erityissuosituksia.

Kehonsuojaus

(EN 14605)

:

Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien

mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä.

Muu ihonsuojaus

:

Asianmukaiset jalkineet ja muut ihon suojaimet tulee valita suoritettavien

toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella ja niiden tulisi olla asiantuntijan

hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä.

Hengityselinten suojaus

(EN 143, 14387)

:

Käytettäessä tuotetta normaalisti ja käyttötarkoituksen mukaisesti hengityssuojainta

ei tarvita.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Toukokuu 2011

5/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Ympäristöaltistumisen

ehkäiseminen

:

Ilmanvaihdosta tai työprosessin laitteista aiheutuvat päästöt tulisi tarkistaa sen

varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain

tapauksissa huurunpesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat

tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttäville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonäkö

Olomuoto

:

Nestemäinen.

Väri

:

Väritön.

Haju

:

Alkoholimainen.

Hajukynnys

:

Ei soveltuva ja/tai ei määritetty seokselle.

pH

:

7.5 [Pit. (paino-%): 100%]

Ei soveltuva ja/tai ei määritetty seokselle.

Sulamispiste/jäätymispiste

:

Ei soveltuva ja/tai ei määritetty seokselle.

Kiehumispiste ja kiehumisalue

:

Leimahduspiste

:

21 °C (Suljettu kuppi)

Haihtumisnopeus

:

Ei soveltuva ja/tai ei määritetty seokselle.

Syttyvyys (kiinteät aineet,

kaasut)

:

Ei soveltuva ja/tai ei määritetty seokselle.

Palamisaika

:

Ei soveltuva ja/tai ei määritetty seokselle.

Palamisnopeus

:

Ei soveltuva ja/tai ei määritetty seokselle.

Ylin ja alin syttyvyys- tai

räjähdysraja

:

Alempi: 3.1%

Höyryn paine

:

Ei soveltuva ja/tai ei määritetty seokselle.

Höyryn tiheys

:

Ei soveltuva ja/tai ei määritetty seokselle.

Suhteellinen tiheys

:

0.85 - 0.89

Liukoisuus/liukoisuudet

:

Liukenee helposti seuraaviin aineisiin: kylmä vesi.

Jakautumiskerroin: n-

oktanoli/vesi

:

Ei soveltuva ja/tai ei määritetty seokselle.

Itsesyttymislämpötila

:

Ei soveltuva ja/tai ei määritetty seokselle.

Hajoamislämpötila

:

Ei soveltuva ja/tai ei määritetty seokselle.

Viskositeetti

:

Ei soveltuva ja/tai ei määritetty seokselle.

Räjähtävyys

:

Ei oleellinen.

Hapettavuus

:

Ei yhtään.

9.2 Muut tiedot

Ei lisätietoja.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

:

Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen

ainesosille.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

:

Tuote on stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden

mahdollisuus

:

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

10.4 Vältettävät olosuhteet

:

Vältä kaikkia sytytyslähteitä (kipinää tai liekkejä). Älä paineista, leikkaa, hitsaa,

juota, poraa, hierrä tai altista säililöitä kuumuudelle tai muille sytytyslähteille.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Toukokuu 2011

6/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.5 Yhteensopimattomat

materiaalit

:

Ei erityisiä tietoja.

10.6 Vaaralliset

hajoamistuotteet

:

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi

syntyä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Ärsyttävyys/syövyttävyys

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Herkistyminen

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Perimää vaurioittava

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Syöpää aiheuttava

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Lisääntymiselle vaarallinen

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Teratogeenisyys

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Tieto todennäköisistä

altistumisreiteistä

:

Ei määritetty seokselle.

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitys

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Nieleminen

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ihokosketus

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Silmäkosketus

:

Voi aiheuttaa silmä-ärsytystä.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja toksikologisiin omaisuuksiin liittyvät oireet

Hengitys

:

Ei erityisiä tietoja.

Nieleminen

:

Ei erityisiä tietoja.

Ihokosketus

:

Ei erityisiä tietoja.

Silmäkosketus

:

Ei erityisiä tietoja.

Viivästyneet ja välittömät vaikutukset ja myös krooniset vaikutukset lyhyestä ja pitkäaikaisesta altistumisesta

Lyhytaikainen altistuminen

Mahdolliset välittömät

vaikutukset

:

Ei määritetty seokselle.

Mahdolliset viiveellä

esiintyvät vaikutukset

:

Ei määritetty seokselle.

Pitkäaikainen altistuminen

Mahdolliset välittömät

vaikutukset

:

Ei määritetty seokselle.

Mahdolliset viiveellä

esiintyvät vaikutukset

:

Ei määritetty seokselle.

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Yleiset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Syöpää aiheuttava

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Toukokuu 2011

7/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Perimää vaurioittava

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Teratogeenisyys

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Kehitysvaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Hedelmällisyysvaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Muut tiedot

:

Ei määritetty seokselle.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Päätelmä/yhteenveto

:

Tuotteen ekologinen määritys nojautuu raaka-aineiden ja/tai niihin verrattavien

aineiden tietoihin. Helposti ja nopeasti hajoava. Kaikki tuotteen sisältämät orgaaniset

aineet saavuttavat 'helposti hajoava' - testissä arvot > 60% BOD/COD tai CO2-

kehitys tai > 70% DOC väheneminen. Tämä vastaa raja-arvoja 'helposti

hajoava/readily degradable' (esim. OECD-menetelmän 301 mukaisesti).

12.3 Biokertyvyys

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Maaperä/vesi-kerroin (K

OC

)

:

Ei määritetty seokselle.

Kulkeutuvuus

:

Ei määritetty seokselle.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT

:

Ei oleellinen.

vPvB

:

Ei oleellinen.

12.6 Muut haitalliset

vaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote

Hävitysmenetelmät

:

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tyhjät

säiliöt tai säkit

voivat sisältää tuotejäämiä. Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

Merkittäviä määriä tuotejätettä ei tule hävittää viemärin kautta, vaan se tulee käsitellä

kemikaalijätteiden käsittelylaitoksessa. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien

tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Tämän tuotteen, liuosten ja

mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö- ja

jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Vältä läikkyneen

kemikaalin leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai viemäreihin.

Ongelmajäte

:

Kyllä.

Euroopan jäteluettelo (EWC)

Jätekoodi

Jätteen nimi

20 01 13*

liuottimet

Pakkaaminen

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Toukokuu 2011

8/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Hävitysmenetelmät

:

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.

Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle toimittamista

tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista.

Erityiset varotoimenpiteet

:

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole

puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät säiliöt tai

säkit

voivat sisältää tuotejäämiä. Höyry tuotejäämistä voi aiheuttaa erittäin helposti

syttyvän tai räjähtävän ilmakehän säiliön sisällä. Älä leikkaa, hitsaa tai riko säiliöitä

ellei niitä ole puhdistettu huolellisesti sisäpuolelta. Vältä läikkyneen kemikaalin

leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai viemäreihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 YK-numero

UN1170

UN1170

UN1170

UN1170

14.2 Kuljetuksessa

käytettävä

virallinen nimi

ETANOLILIUOS

ETANOLILIUOS

ETHANOL SOLUTION Ethanol solution

14.3 Kuljetuksen

vaaraluokka

14.4

Pakkausryhmä

14.5

Ympäristövaarat

14.6 Erityiset

varotoimet

käyttäjälle

Ei mitään.

Ei mitään.

None.

None.

14.7 Kuljetus irtolastina

Marpol 73/78 -sopimuksen II

liitteen ja IBC-säännöstön

mukaisesti

:

Ei oleellinen.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -

lainsäädäntö

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII – Tiettyjen

vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja tuotteiden

valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja käytön rajoitukset

:

Ei oleellinen.

Muut EU-määräykset

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Toukokuu 2011

9/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -

Toimialakoodi

:

Käyttötarkoituskoodi

:

39.1.

15.2

Kemikaaliturvallisuusarviointi

:

Tämä tuote sisältää ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole vielä arvioitu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Viereinen merkki ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

:

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus

(EU) No. 1272/2008]

DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EUH-lausekkeet = CLP kohtaiset vaaralausekkeet

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

RRN = REACH Rekisteröintinumero

Lyhennettyjen H-

lausekkeiden täydellinen

teksti

:

H224

Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.

H225

Helposti syttyvä neste ja höyry.

H315

Ärsyttää ihoa.

H319

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Luokitusten täydelliset

tekstit [DSD/DPD]

:

Eye Irrit. 2, H319

VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Kategoria 2

Flam. Liq. 1, H224

SYTTYVÄT NESTEET - Kategoria 1

Flam. Liq. 2, H225

SYTTYVÄT NESTEET - Kategoria 2

Skin Irrit. 2, H315

IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Kategoria 2

Lyhennettyjen R-

lausekkeiden täydellinen

teksti

:

R11- Helposti syttyvää.

Luokitusten täydelliset

tekstit [DSD/DPD]

:

F - Helposti syttyvä

Painopäivä

:

12 Toukokuu 2011

Julkaisupäivä/

Tarkistuspäivä

:

12 Toukokuu 2011

Edellinen päiväys

:

Ei tarkastettu aikaisemmin

Versio

:

Huomautus lukijalle

Edellä oleva informaatio, joka perustuu tuotteen valmistukseen valmistusmaassa käytettyyn reseptiin on

käsittääksemme virheetön. Koska tiedot, standardit ja säännökset muuttuvat sekä käyttö- ja

käsittelyolosuhteet ovat vaikutuspiirimme ulkopuolella, emme takaa tämän informaation täydellisyyttä tai

jatkuvaa virheettömyyttä.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12 Toukokuu 2011

10/10

 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.

  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle. • Asiakirjat muilla kielillä saatavilla tässä