Jalra

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Jalra
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Jalra
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • dipeptidyylipeptidaasi 4: n (DPP-4) estäjät, diabeteslääkkeet,
 • Terapeuttinen alue:
 • Diabetes Mellitus, tyyppi 2
 • Käyttöaiheet:
 • Vildagliptiini on tarkoitettu hoitoon tyypin 2 diabetesta aikuisilla: monoterapiana: potilailla, diabetestasapainoa ei saada hallintaan ruokavalion ja liikunnan avulla ja joille metformiini ei sovi, koska vasta tai intoleranssi;, osana kahden suun kautta otettavan diabeteslääkkeen yhdistelmähoitoa: metformiiniin potilaille, joiden sokeritasapainoa ei saada maksimaalinen siedetty annos monoterapia metformiinin kanssa;, sulfonyyliurean kanssa potilailla, joiden sokeritasapainoa ei saada maksimaalinen siedetty annos sulfonyyliurean ja joille metformiini ei sovi, koska vasta tai intoleranssi;, tiatsolidiinidionin, potilailla, joiden sokeritasapainoa ei saada riittävästi hallintaan ja joille käyttö tiatsolidiinidionin on sopiva;, osana kolmen suun kautta otettavan diabeteslääkkeen yhdistelmähoitoa: sulfonyyliurean ja metformiinin kanssa, kun ruokavalio ja liikunta plus dual-hoidon kanssa, nämä lääkkeet eivät tarjoa riittävää glukoositasapainoa. Vildagliptiini on tarkoitettu myös käyttää yhdessä insuliinin kanssa
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 18

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/H/C/001048
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 17-11-2008
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/H/C/001048
 • Viimeisin päivitys:
 • 28-09-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/799900/2012 corr.

EMEA/H/C/001048

Julkinen EPAR-yhteenveto

Jalra

vildagliptiini

Tämä on tiivistelmä Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Jalra-valmistetta.

Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt

myyntiluvan myöntämistä puoltavaan lausuntoon ja suosituksiin Jalran käytön ehdoista.

Mitä Jalra on?

Jalra on lääke, jonka vaikuttava aine on vildagliptiini. Sitä saa tabletteina (50 mg).

Mihin Jalraa käytetään?

Jalraa käytetään 2-tyypin diabeteksen hoitoon. Sitä voidaan käyttää seuraavin tavoin:

yksinään (monoterapiana) potilailla, joiden diabetesta ruokavalio ja liikunta eivät ole saaneet

riittävästi hallintaan ja jotka eivät voi käyttää metformiinia;

yhdessä metformiinin, tiatsolidiinidionin tai sulfonyyliurean kanssa (kaksoishoitona), kun niistä

mikään ei yksinään saa potilaan diabetesta riittävästi hallintaan, mutta potilailla, jotka eivät voi

ottaa metformiinia, ainoastaan sulfonyyliurean kanssa;

yhdessä sulfonyyliurean ja metformiinin kanssa (kolmoishoitona) potilailla, joiden diabetesta nämä

lääkkeet ruokavalioon ja liikuntaan yhdistettynä eivät saa riittävästi hallintaan;

insuliiniin yhdistettynä (metformiinin kanssa tai ilman sitä) potilailla, joiden diabetesta ruokavalio

ja liikunta sekä vakioannos insuliinia eivät saa riittävästi hallintaan.

Lääkettä saa vain lääkärin määräyksestä.

Miten Jalraa käytetään?

Jalran suositusannokset aikuisille ovat

Jalra

EMA/488105/2013

Sivu 2/4

yksi tabletti aamulla ja toinen tabletti illalla (100 mg päivässä), kun sitä käytetään yksinään,

metformiinin kanssa, tiatsolidiinidionin kanssa, metformiinin ja sulfonyyliurean kanssa tai insuliinin

kanssa (metformiiniin yhdistettynä tai ilman sitä);

yksi tabletti aamulla (50 mg päivässä), kun sitä käytetään yhdessä sulfonyyliurean kanssa. Myös

pienempää sulfonyyliurea-annosta voidaan harkita liian alhaisten verensokeriarvojen

(hypoglykemian) riskin vähentämiseksi.

Päivittäinen annos ei saa ylittää kahta tablettia (100 mg).

Jalraa ei suositella potilaille, joilla on keskivaikeita tai vaikeita munuaisongelmia, eikä

hemodialyysihoitoa (veren puhdistustekniikka) saavien, loppuvaiheen munuaissairautta sairastavien

potilaiden hoitoon. Jalran käyttöä ei myöskään suositella potilaille, joilla on maksaongelmia.

Miten Jalra vaikuttaa?

Tyypin 2 diabetes on sairaus, jossa haima ei tuota riittävästi insuliinia veren glukoosi- eli

sokeripitoisuuden säätelyyn tai jossa elimistö ei pysty käyttämään insuliinia tehokkaasti. Jalran

vaikuttava aine, vildagliptiini, on dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) estäjä. Se vaikuttaa estämällä

inkretiinihormonien hajoamista elimistössä. Näitä hormoneja vapautuu aterian jälkeen, ja ne aktivoivat

haiman tuottamaan insuliinia. Nostamalla veren inkretiinihormonipitoisuutta vildagliptiini stimuloi

haimaa tuottamaan lisää insuliinia silloin, kun veren sokeripitoisuus on korkea. Vildagliptiini ei vaikuta

silloin, kun verensokeri on alhainen. Vildagliptiini myös vähentää maksan tuottaman sokerin määrää

nostamalla insuliinin ja laskemalla glukagonihormonin pitoisuutta. Yhdessä nämä prosessit pienentävät

veren glukoosipitoisuutta ja auttavat tyypin 2 diabeteksen hallintaa.

Miten Jalraa on tutkittu?

Jalraa tutkittiin 11 päätutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä yli 5 000 tyypin 2 diabetesta

sairastavaa potilasta, joiden veren glukoositasapaino ei ollut riittävästi hallinnassa.

Viidessä näistä tutkimuksista tarkasteltiin Jalran vaikutuksia otettuna yksinään yhteensä 3 644

potilaalla, ja sitä verrattiin lumelääkkeeseen, metformiiniin, rosiglitatsoniin (eräs tiatsolidiinidioni) tai

gliklatsidiin (eräs sulfonyyliurea).

Neljässä tutkimuksessa Jalran vaikutuksia verrattiin 50 tai 100 mg:n päiväannoksena 24 viikon ajan

otettuna lumelääkkeeseen, kun niitä käytettiin lisähoitona yhdistettynä jo käytössä olleeseen

metformiiniin (544 potilasta), pioglitatsoniin (eräs tiatsolidiinidioni, 463 potilasta), glimepiridiin (eräs

sulfonyyliurea, 515 potilasta) tai insuliiniin (296 potilasta).

Lisätutkimuksessa Jalraa verrattiin lisänä annettuun lumelääkkeeseen 318 potilaalla, jotka jo saivat

metformiinia ja glimepiridiä.

Lisätutkimuksessa Jalraa verrattiin samanaikaisesti annettuun lumelääkkeeseen 449 potilaalla, jotka jo

saivat vakioannoksen pitkävaikutteista insuliinia. Jotkut potilaat saivat myös metformiinia.

Kaikissa tutkimuksissa tehon tärkein mitta oli muutos glykosyloituneen hemoglobiinin (HbA1c)

pitoisuuden muutos veressä, minkä perusteella voi päätellä, kuinka hyvin verensokeritasapaino on

hallinnassa.

Mitä hyötyä Jalrasta on havaittu tutkimuksissa?

Yksin käytettynä Jalra vähensi tehokkaasti HbA1c-pitoisuutta, mutta se ei ollut niin tehokas kuin

vertailulääkkeet. Tutkimuksessa, jossa Jalraa verrattiin metformiiniin, metformiinin tulokset olivat

Jalra

EMA/488105/2013

Sivu 3/4

merkitsevästi paremmat: HbA1c-pitoisuus oli alentunut 1,5 prosenttiyksikköä 52 viikon kuluttua

verrattuna noin 1 prosenttiyksikön alenemiseen potilailla, jotka saivat Jalraa.

Kun Jalraa lisättiin jo käytössä olleeseen lääkitykseen tyypin 2 diabeteksen hoidossa, se laski HbA1c-

pitoisuuksia tehokkaammin kuin lumelääke. Metformiinin ja pioglitatsonin kanssa käytettynä 100 mg:n

päiväannos oli tehokkaampi kuin 50 mg:n päiväannos, ja HbA1c-pitoisuus laski 0,8–1,0

prosenttiyksikköä. Glimepiridiin yhdistettynä sekä 50 että 100 mg:n päiväannos laski pitoisuutta noin

0,6 prosenttiyksikköä. Sitä vastoin lumelääkettä lääkitykseensä lisänneiden potilaiden HbA1c-

pitoisuuden muutokset olivat vähäisempiä ja vaihtelivat 0,3 prosenttiyksikön laskusta 0,2

prosenttiyksikön nousuun.

Metformiiniin ja glimepiriidiin yhdistetty 50 mg Jalra kaksi kertaa päivässä otettuna laski HbA1c-

pitoisuutta 1 prosenttiyksikön, kun lumelääkettä saaneilla potilailla sen väheni 0,3 prosenttiyksikköä.

Tutkimuksessa, johon osallistui 296 insuliinia saavaa potilasta, Jalran lisääminen aikaansai suuremman

HbA1c-pitoisuuden laskun kuin lumelääkkeen lisääminen, mutta vaikutuksen laajuus oli vähäinen

mahdollisesti sen takia, että tutkimuksessa oli pitkäaikaispotilaita, joiden paraneminen oli

epätodennäköisempää. Toisessa, insuliinia saaneen 449 potilaan tutkimuksessa vaikutuksen laajuus oli

kuitenkin merkitsevä. Jalraa insuliinin lisänä metformiinin kanssa tai ilman sitä saaneiden potilaiden

HbA1c-pitoisuus laski 0,77 prosenttiyksikköä verrattuna lumelääkettä insuliinin lisänä saaneiden

potilaiden 0,05 prosenttiyksikön laskuun.

Mitä riskejä Jalraan liittyy?

Jalran yleisin sivuvaikutus (1–10 potilaalla sadasta) on huimaus. Pakkausselosteessa on täydellinen

luettelo kaikista Jalran sivuvaikutuksista, myös niistä, joita voi esiintyä otettaessa Jalraa muiden

diabeteslääkkeiden kanssa.

Jalraa ei saa antaa henkilöille, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) vildagliptiinille tai lääkevalmisteen

muille ainesosille. Sen käyttö sydänsairauksia sairastavilla potilailla tulee rajoittaa potilaisiin, joiden

sairaus on lievä.

Koska vildagliptiini on liitetty maksaongelmiin, potilaille on tehtävä maksatestejä maksan toiminnan

tarkastamiseksi ennen Jalra-hoitoa ja säännöllisesti hoidon aikana.

Miksi Jalra on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea totesi, että Jalra on tehokas, kun se yhdistetään metformiiniin,

tiatsolidiinidioniin tai sulfonyyliureaan (kaksoishoitona), sulfonyylilureaan ja metformiiniin

(kolmoishoito) tai insuliiniin metformiinin kanssa tai ilman sitä, ja katsoi, että sen hyöty

lisälääkityksenä on sen riskejä suurempi.

CHMP pohti myös Jalran käyttöä yksinomaisena hoitona ja totesi, että se alensi tehokkaasti

verensokeria mutta ei niin tehokkaasti kuin metformiini. Niinpä Jalraa on syytä käyttää vain potilailla,

joille metformiini ei sovi joko sen aiheuttamien sivuvaikutusten vuoksi tai siksi, että heillä on sairaus,

joka aiheuttaa sen, ettei metformiini sovi heille.

Muita tietoja Jalrasta

Euroopan komissio myönsi Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Jalraa varten 19.

marraskuuta 2008.

Jalra

EMA/488105/2013

Sivu 4/4

Jalraa koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan EMAn verkkosivustolla kohdassa website

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Lisätietoja

Jalra-hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon), lääkäriltä tai apteekista.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 11-2012.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Jalra 50 mg tabletit

vildagliptiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Jalra on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Jalraa

Miten Jalraa otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Jalran säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Jalra on ja mihin sitä käytetään

Jalran sisältämä vaikuttava aine, vildagliptiini, kuuluu suun kautta otettaviksi diabeteslääkkeiksi

kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään.

Jalraa käytetään tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuisten potilaiden hoitoon. Sitä käytetään, kun

diabetesta ei saada hallintaan pelkän ruokavalion ja liikunnan avulla. Se auttaa veren

sokeripitoisuuden säätelemisessä. Lääkärisi määrää Jalraa joko yksinään tai tiettyjen muiden jo

käyttämiesi diabeteslääkkeiden kanssa, jos niillä ei ole saatu aikaiseksi riittävää tehoa diabeteksen

hallinnassa.

Tyypin 2 diabetes kehittyy, jos elimistö ei tuota riittävästi insuliinia tai jos elimistön tuottama

insuliini ei toimi asianmukaisella tavalla. Se voi kehittyä myös, jos elimistö tuottaa liikaa glukagonia.

Insuliini on aine, joka auttaa pienentämään veren sokeripitoisuutta, etenkin ruokailun jälkeen.

Glukagoni on aine, joka käynnistää sokerin tuotannon maksassa ja aiheuttaa siten veren

sokeripitoisuuden suurenemista. Haima tuottaa kumpaakin näistä aineista.

Jalran vaikutustapa

Jalran vaikutuksesta haima tuottaa enemmän insuliinia ja vähemmän glukagonia. Tämä auttaa veren

sokeripitoisuuden säätelemisessä. Tämän lääkkeen on osoitettu alentavan veren sokeripitoisuutta,

mikä saattaa estää diabeteksen aiheuttamia muita sairauksia. Vaikka aloitatkin nyt lääkityksen

diabeteksen hoitoon, on tärkeää jatkaa ruokavalion ja/tai liikuntaohjelman noudattamista siten kuin

sinulle on suositeltu.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Jalraa

Älä ota Jalraa

jos olet allerginen vildagliptiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6). Jos epäilet olevasi allerginen vildagliptiinille tai Jalran jollekin muulle aineelle,

älä ota tätä lääkettä, vaan kysy neuvoa lääkäriltä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät

Jalraa,

jos sinulla on tyypin 1 diabetes (elimistösi ei tuota insuliinia) tai jos sinulla on diabeettinen

ketoasidoosi

jos käytät diabeteslääkkeenä jotakin sulfonyyliureavalmistetta (lääkäri saattaa pienentää

sulfonyyliurea-annostasi verensokerin liiallisen laskun [hypoglykemian] välttämiseksi, jos

käytät sulfonyyliureaa yhdessä Jalran kanssa)

jos sinulla on keskivaikea tai vaikea munuaissairaus (sinun tulee ottaa alhaisempi Jalra-annos)

jos saat dialyysihoitoa

jos sinulla on maksasairaus

jos kärsit sydämen vajaatoiminnasta

jos sinulla on tai on ollut haimasairaus.

Jos olet käyttänyt vildagliptiinia aikaisemmin, mutta sinun piti lopettaa sen käyttö maksasairauden

takia, sinun ei tule käyttää tätä lääkettä.

Diabetekseen liittyy yleisenä komplikaationa diabeettisia ihovaurioita. Noudata lääkärin tai hoitajan

antamia ohjeita ihon ja jalkojen hoidosta. Sinua kehotetaan kiinnittämään huomiota Jalra-hoidon

aikana ilmaantuviin rakkuloihin tai haavaumiin. Jos tällaisia ilmaantuu, ota heti yhteyttä lääkäriin.

Maksasi toiminta tutkitaan erillisellä testillä ennen Jalra-hoidon aloittamista, kolmen kuukauden

välein ensimmäisen vuoden aikana ja sen jälkeen ajoittain, jotta mahdolliset maksaentsyymiarvojen

suurenemiset voidaan havaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Lapset ja nuoret

Jalran käyttöä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoitoon ei suositella.

Muut lääkevalmisteet ja Jalra

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai

saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Lääkärisi saattaa katsoa tarpeelliseksi muuttaa Jalra-annostasi jos käytät muita lääkkeitä kuten:

tiatsideja tai muita diureetteja (kutsutaan myös nesteenpoistolääkkeiksi)

kortikosteroideja (käytetään tavallisesti tietynlaisten tulehdusten hoitamiseen)

kilpirauhaslääkkeitä

tiettyjä hermostoon vaikuttavia lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Sinun ei tule käyttää Jalraa raskauden aikana.

Ei tiedetä, erittyykö Jalra äidinmaitoon. Sinun ei tule

käyttää Jalraa, jos imetät tai aiot imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos sinua huimaa Jalran käytön aikana, älä aja äläkä käytä koneita.

Jalra sisältää laktoosia

Jalra sisältää laktoosia (maitosokeri). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla

on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Jalraa otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Kuinka paljon ja milloin Jalraa otetaan

Otettavien Jalra-tablettien määrä riippuu kunkin potilaan tilasta. Lääkärisi kertoo sinulle otettavien

Jalra-tablettien tarkan määrän. Enimmäisvuorokausiannos on 100 mg.

Tavanomainen Jalra-annos on joko

50 mg vuorokaudessa aamuisin yhtenä annoksena, jos käytät Jalraa yhdessä sulfonyyliurea-

nimisen lääkkeen kanssa.

100 mg vuorokaudessa jaettuna 50 mg:n annokseen aamuisin ja 50 mg:n annokseen iltaisin, jos

käytät Jalraa yksinään, yhdessä metformiini -nimisen lääkkeen tai glitatsonin kanssa, yhdessä

metformiinin ja sulfonyyliurean kanssa tai yhdessä insuliinin kanssa.

50 mg vuorokaudessa aamuisin, jos sinulla on keskivaikea tai vaikea munuaissairaus tai saat

dialyysihoitoa.

Miten Jalraa otetaan

Niele tabletit kokonaisina veden kanssa.

Miten pitkään Jalraa otetaan

Ota Jalraa päivittäin niin kauan kuin lääkärisi on määrännyt. Voit joutua käyttämään tätä

lääkitystä pitkään.

Lääkärisi seuraa tilaasi säännöllisesti tarkistaakseen, että hoito vaikuttaa halutulla tavalla.

Jos otat enemmän Jalraa kuin sinun pitäisi

Jos otat liian monta Jalra-tablettia tai jos joku muu on ottanut lääkkettäsi,

ota heti yhteyttä

lääkäriisi

. Saatat tarvita lääkärinhoitoa. Jos sinun on mentävä lääkäriin tai sairaalaan, ota

lääkepakkaus mukaasi.

Jos unohdat ottaa Jalraa

Jos unohdat ottaa lääkeannoksen, ota se heti, kun muistat. Ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan.

Jos on melkein aika ottaa seuraava annos, jätä unohtamasi annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista

annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Jalran käytön

Älä keskeytä Jalran ottamista ellei lääkärisi niin määrää. Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkityksen

kestosta, käänny lääkärisi puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Osa oireista saattaa vaatia välitöntä lääkärinhoitoa:

Lopeta Jalran käyttö ja mene heti lääkärin vastaanotolle, jos sinulle ilmaantuu seuraavia

haittavaikutuksia:

Angioedeema (harvinainen: voi esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1000:sta): Oireisiin

kuuluu kasvojen, kielen tai kurkun turpoamista, nielemisvaikeuksia, hengitysvaikeuksia,

äkillisesti ilmaantunutta ihottumaa tai nokkosihottumaa, jotka ovat ”angioedeema” –nimiseen

reaktioon mahdollisesti liittyviä oireita.

Maksasairaus (hepatiitti) (harvinainen). Oireisiin kuuluu ihon ja silmien keltaisuutta,

pahoinvointia, ruokahaluttomuutta tai virtsan tummumista, jotka ovat maksasairauteen

(hepatiitti) mahdollisesti liittyviä oireita.

Haimatulehdus (pankreatiitti) (yleisyyttä ei tunneta): Oireisiin kuuluu voimakas ja

keskeytymätön kipu vatsassa, joka voi säteillä selkään ja lisäksi aiheuttaa pahoinvointia ja

oksentelua.

Muita haittavaikutuksia

Osalla Jalran ja metformiinin yhdistelmää käyttäneistä potilaista on esiintynyt seuraavia

haittavaikutuksia:

Yleiset (voivat esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä): Vapina, päänsärky, huimaus,

pahoinvointi, alhainen verensokeri

Melko harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta): Väsymys

Osalla Jalran ja sulfonyyliurean yhdistelmää käyttäneistä potilaista on esiintynyt seuraavia

haittavaikutuksia:

Yleiset: Vapina, päänsärky, huimaus, heikotus, alhainen verensokeri

Melko harvinaiset: Ummetus

Hyvin harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10 000:sta): Kurkkukipu,

nenän vuotaminen

Osalla Jalran ja glitatsonin yhdistelmää käyttäneistä potilaista on esiintynyt seuraavia

haittavaikutuksia:

Yleiset: Painon nousu, käsien, nilkkojen tai jalkojen turvotus (edeema)

Melko harvinaiset: Päänsärky, voimattomuus, alhainen verensokeri

Joillain pelkkää Jalraa käyttäneillä potilailla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia:

Yleiset: Huimaus

Melko harvinaiset: Päänsärky, ummetus; käsien, nilkkojen tai jalkojen turvotus (edeema),

nivelkipu, alhainen verensokeri

Hyvin harvinaiset: Kurkkukipu, nenän vuotaminen, kuume

Joillakin potilailla on esiintynyt Jalran, metformiinin ja sulfonyyliurean käytön aikana seuraavia

haittavaikutuksia:

Yleiset: Huimaus, vapina, heikotus, verensokerin lasku, voimakas hikoilu

Joillakin potilailla on esiintynyt Jalran ja insuliinin käytön aikana (metformiinin kanssa tai ilman)

seuraavia haittavaikutuksia:

Yleiset: Päänsärky, vilunväristykset, pahoinvointi, verensokerin lasku, närästys

Melko harvinaiset: Ripuli, ilmavaivat.

Markkinoille tulon jälkeen on raportoitu myös seuraavia haittavaikutuksia:

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Kutiava ihottuma, haimatulehdus, paikallinen ihon tai rakkuloiden kuoriutuminen, lihassärky

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen

ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Jalran säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen

käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu ”EXP” jälkeen Viimeinen käyttöpäivämäärä

tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä sellaista Jalra-pakkausta, joka on vaurioitunut tai jos siinä on merkkejä

peukaloinnista.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Jalra sisältää

Vaikuttava aine on vildagliptiini.

Yksi tabletti sisältää 50 mg vildagliptiinia.

Muut aineet ovat vedetön laktoosi, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti

(tyyppi A) ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Jalra 50 mg -tabletit ovat pyöreitä, valkoisia tai vaalean kellertäviä ja litteitä, ja niissä on toisella

puolella merkintä ”NVR” ja toisella puolella ”FB”.

Jalra 50 mg on saatavilla 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 112, 180 tai 336 tabletin pakkauksissa ja kolmesta

112 tablettia sisältävästä kotelosta koostuvissa monipakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irlanti

Valmistaja

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

Portugal

Bialport-Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 22 986 61 00

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland

Apontis Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 2173 48 4949

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

A.E. Tηλ: +30 210 74 88 821

España

Esteve Pharmaceuticals, S.A.

Tel: +34 93 446 60 00

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta

http://www.ema.europa.eu