INTEROX AG

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • INTEROX AG
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • Lääketieteellisen laitteen

Asiakirjat

 • suurelle yleisölle:
 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.


  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle.

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • INTEROX AG
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Tila

 • Lähde:
 • Ecolab
 • Myyntiluvan numero:
 • 114110E
 • Viimeisin päivitys:
 • 12-03-2018

Alkalmazási Elírás: annostuksen, vuorovaikutukset, sivuvaikutukset

FDS / P 19183

/ 1/5/2010 / Finland / Tiedote versio 1.2 / Tiedotteen toimituspäivä 22.12.2008

1/11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

INTEROX ® AG-BATH 35S

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Kauppanimi

INTEROX ® AG-BATH 35S

Kemiallinen nimi

Vetyperoksidi

Synonyymit

Vetyperoksidi, Vesiliuos

Molekyylikaava

H2O2

Molekyylipaino

34 g/mol

1.2. Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa

Käyttötarkoitus

Desinfiointiaine

1.3. Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot

Osoite

SOLVAY CHEMICALS FINLAND OY

YRJONOJANTIE 2

FI- 45910 VOIKKAA

Puhelin

+358207459400

Telefax

+358207459495

1.4. Hätänumero ja puhelinnumero yhteydenottoja varten

Hätäpuhelinnumero

+44(0)208 762 8322 [CareChem 24] (Europe)

FI: +358-2041-5151 (Kemikaalin tunnistustiedot)

Sähköpostiosoite

sdstracking@solvay.com

2. VAARAN YKSILÖINTI

Olomuoto

neste

Väri

väritön

Haju

katkera

Valmiste on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY mukaan.

Hapettavuus

Terveydelle haitallista nieltynä.

Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

Vakavan silmävaurion vaara.

INTEROX ® AG-BATH 35S

FDS / P 19183

/ 1/5/2010 / Finland / Tiedote versio 1.2 / Tiedotteen toimituspäivä 22.12.2008

2/11

3. KOOSTUMUS JA/TAI AINESOSIA KOSKEVAT TIEDOT

Aineen nimi

(CAS-Nro. / EY-Nro. / Liite I)

Pitoisuus

(W/W)

Varoitusmerk

ki, R-

lausekkeet ja

muut tiedot

aineosasta

R-lausekkeet

Vetyperoksidi

ca. 35 %

(7722-84-1 / 231-765-0 / 008-003-00-9 )

O

R 8

C

R35

Xn

R20/22

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1. Hengitys

Siirretään raittiiseen ilmaan.

Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

4.2. Roiskeet silmiin

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan.

Mikäli on vaikeuksia luomien avaamisessa, käytettävä kipua lievittävää silmänhuuhteluainetta

(oksibuprokaiini).

Heti yhteys erikoislääkäriin kaikissa tapauksissa.

4.3. Ihokosketus

Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä.

Roiskeet huuhdeltava runsaalla vedellä.

Pidettävä lämpimänä ja rauhallisessa paikassa.

Otettava yhteys lääkäriin.

4.4. Nieleminen

Kutsu lääkäri välittömästi.

Potilas viedään välittömästi sairaalaan.

Mikäli potilas on tajuissaan:

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

EI saa oksennuttaa.

Mikäli potilas on tajuton mutta hengittää:

Tekohengitys ja/tai happikaasu saattavat olla tarpeellisia.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1. Sopivat sammutusaineet

Vesi

Vesisuihku

5.2. Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Ei ole.

5.3. Erityiset altistumisvaarat tulipalossa

Lämpöhajoamisessa vapautunut happi voi ylläpitää palamista.

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

Kosketus syttyviin aineisiin voi aiheuttaa syttymisen tai räjähdyksen.

Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

5.4. Erityiset palomiesten suojavarusteet

Evakuoitava henkilökunta turvallisiin alueisiin.

INTEROX ® AG-BATH 35S

FDS / P 19183

/ 1/5/2010 / Finland / Tiedote versio 1.2 / Tiedotteen toimituspäivä 22.12.2008

3/11

Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta.

Jouduttaessa aivan lähelle käytettävä haponkestävää suojavaatetusta.

Puhdistettava likaantunut pinta huolellisesti.

5.5. Muut tiedot

Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

Pidettävä astiat ja lähiympäristö viileänä vesisumulla.

Vaaraa saa lähestyä vain tuulen suunnasta.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1. Henkilökohtaiset suojatoimet

Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

Eristettävä alue.

Säilytettävä erillään Yhteensopimattomat tuotteet.

Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin.

Kosketuksessa syttyvään aineeseen tuote on pidettava märkänä runsaalla vedellä.

6.2. Ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estäminen

Rajoitettu määrä

Huuhdeltava viemäriin runsaalla vedellä.

Suuret määrät

Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille.

6.3. Puhdistusohjeet

Padottava.

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen.

Laimennettava runsaalla vedellä.

Ei saa lisätä kemiallisia aineita.

Talteenotettua ainetta on käsiteltävä hävittämistä koskevan luvun mukaisesti.

Vuotoja ei saa koskaan kaataa takaisin alkuperäispakkauksiin uudelleenkäyttöä varten.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1. Käsittely

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

Suojattava lämmöltä.

Säilytettävä erillään Yhteensopimattomat tuotteet.

Ei saisi tulla kosketukseen näiden kanssa:

Orgaaniset materiaalit

Käytettävä ainoastaan laitteita ja materiaaleja, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.

Ennen toimenpiteiden suorittamista putkistot ja astiat on passivoitava valmistajan suosittelemalla

tavalla.

Käyttämätöntä materiaalia ei saa koskaan palauttaa varastosäiliöihin.

Käytettävä vain alueella, jossa runsaan veden saantimahdollisuus

Tuotteen käsittelyyn käytettyjä astioita ja välineitä tulee käyttää ainoastaan tälle tuotteelle.

7.2. Varastointi

Säilytettävä viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa.

Suojattava lämmöltä.

Säilytettävä erillään Yhteensopimattomat tuotteet.

Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.

Varastoitava säiliössä, jossa on venttiili.

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa.

Säiliö on pidettävä suljettuna.

Pidä allastetulla alueella.

Säiliöiden kunto ja lämpötila on tarkistettava säännöllisesti.

INTEROX ® AG-BATH 35S

FDS / P 19183

/ 1/5/2010 / Finland / Tiedote versio 1.2 / Tiedotteen toimituspäivä 22.12.2008

4/11

Tietoa bulkkikäsittelyyn liittyvistä erityisistä varotoimenpiteistä on saatavilla kysyttäessä.

7.3. Erityiset käyttötavat

Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteyttä: Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

7.4. Pakkausmateriaali

alumiini 99,5 %

ruostumaton teräs 304L / 316L

hyväksytyt HDPE-laadut

7.5. Muut tiedot

Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

Tuotetta ei saa ilman varoventtiiliä sulkea putkistoon suljettujen ventiilien väliin tai säiliöön.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET

8.1. Altistumisen raja-arvot

Vetyperoksidi

Suomi. Työperäisen altistuksen raja-arvot 2005

haitalliseksi tunnettu pitoisuus = 1 ppm

haitalliseksi tunnettu pitoisuus = 1,4 mg/m3

Huomautuksia: Known Harmful Concentration (Liite 1).

Suomi. Työperäisen altistuksen raja-arvot 2005

Lyhytaikainen altistuksen raja-arvo = 3 ppm

Lyhytaikainen altistuksen raja-arvo = 4,2 mg/m3

Huomautuksia: Known Harmful Concentration (Liite 1).

US. ACGIH Threshold Limit Values 01 2006

haitalliseksi tunnettu pitoisuus = 1 ppm

8.2. Altistumisen torjunta

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

Käytettävä teknisiä menetelmiä työpaikan ilman raja-arvojen noudattamiseksi.

Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

8.2.1. Työperäisen altistumisen torjunta

8.2.1.1. Hengityselinten suojaus

Mikäli esiintyy päästöjä, tyypin NO-P3 suodattimella varustettu kasvonaamari.

Käytettävä riippumatonta hengityssuojainta 1) osittain suljetuissa tiloissa, 2) mikäli happea on

riittämättömästi, 3) suurissa hallitsemattomissa päästöissä, 4) kaikissa olosuhteissa, joissa

suodattimella varustettu suojain ei anna tarpeeksi suojaa.

Käytettävä vain kansainväliset/kansalliset normit täyttävää hengityssuojainta.

8.2.1.2. Käsien suojaus

Suojakäsineet - läpäisemättömät ja kemiallisesti kestävät.

Kumikäsineet

Otettava huomioon valmistajan antamat läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevat tiedot sekä

työpaikan erityisolosuhteet (mekaaninen rasitus, kosketuksen kestoaika).

8.2.1.3. Silmiensuojaus

On käytettävä kemikaaleja kestäviä suojalaseja.

Mikäli todennäköisesti esiintyy roiskeita, käytä:

Tiiviisti asettuvat suojalasit

Kasvosuojain

8.2.1.4. Ihonsuojaus / Kehon suojaus

Suojapuku

Mikäli todennäköisesti esiintyy roiskeita, käytä:

Esiliina

INTEROX ® AG-BATH 35S

FDS / P 19183

/ 1/5/2010 / Finland / Tiedote versio 1.2 / Tiedotteen toimituspäivä 22.12.2008

5/11

Saappaat

Sopiva aine

Kumituotteita

8.2.1.5. Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Käytetään ainoastaan alueella, jossa on turvasuihku.

Silmänhuuhtelupullo, jossa puhdasta vettä

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

8.2.2. Ympäristöaltistumisen torjuminen

Huuhteluvettä on käsiteltävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1. Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Olomuoto

neste

Väri

väritön

Haju

katkera

9.2. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot

pH

1 - 4

Huomautuksia

: Näennäinen pH

Kiehumispiste/kiehumisalu

e

108 °C (H2O2 35 %)

Syttyvyys

Huomautuksia

: Tuote ei ole syttyvä.

Räjähtävyys

Räjähdysvaara:

Huomautuksia

: Tiettyjen materiaalien kanssa (katso kohta 10).,

Kuumennettaessa:

Hapettavuus

Huomautuksia

: Hapettavuus

Höyrynpaine

1 mbar (H2O2 50 %)

Huomautuksia

: Osapaine (H2O2)

Lämpötila

: 30 °C

12 mbar (H2O2 50 %)

Huomautuksia

: Kokonaispaine (H2O2 + H2O)

Lämpötila

: 20 °C

72 mbar (H2O2 50 %)

Huomautuksia

: Kokonaispaine (H2O2 + H2O)

Lämpötila

: 50 °C

Suhteellinen tiheys

Tiheys

1,1 (H2O2 27,5 %)

Liukoisuus

Liukenee seuraaviin:

Vesi

Polaariset orgaaniset liuottimet

Jakaantumiskerroin: n-

oktanoli/vesi

log Pow:

-1,1

Viskositeetti

Viskositeetti

1,07 mPa.s (H2O2 27,5 %)

Lämpötila

: 20 °C

INTEROX ® AG-BATH 35S

FDS / P 19183

/ 1/5/2010 / Finland / Tiedote versio 1.2 / Tiedotteen toimituspäivä 22.12.2008

6/11

Suhteellinen höyryntiheys

1 (H2O2 50 %)

9.3. Muut tiedot

jäätymispiste

-33 °C (H2O2 35 % )

Itsesyttyvyys

Huomautuksia

: Tuote ei ole syttyvä.

Pintajännitys

74 mN/m (H2O2 27,5 %)

Lämpötila

: 20 °C

Hajoamislämpötila

>= 60 °C

Huomautuksia

: Itsekiihtyvän hajoamisen lämpötila (SADT)

< 60 °C

Huomautuksia

: Hidas hajoaminen

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1. Stabiilisuus

Eksotermisen vaaran mahdollisuus

Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.2. Vältettävät olosuhteet

Likaantuminen

Ei saa ylikuumentaa termisen hajoamisen välttämiseksi.

10.3. Vältettävät materiaalit

Hapot, Emäkset, Metallit, metallisuolat, Pelkistävät aineet, Orgaaniset materiaalit, Syttyvät materiaalit

10.4. Vaaralliset hajoamistuotteet

Happi

Muita vaarallisia hajoamistuotteita saattaa vapautua.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 myrkyllisyystiedot

Akuutti myrkyllisyys suun kautta

LD50, rotta, 1.232 mg/kg (H2O2 35 %)

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse

LC50, 4 h, rotta, 2,000 mg/m3 (Vetyperoksidi)

Akuutti myrkyllisyys ihon kautta

LD50, kani, > 2,000 mg/kg (H2O2 35 %)

Ihon ärsytys

kani, Ihon ärsytys (H2O2 35 %)

Silmien ärsytys

Vakavan silmävaurion vaara. (H2O2 35 %)

Ärsyttävyys (muut)

Hengitys, hiiri, Ärsyttää hengityselimiä., RD 50 = 665 mg/m3, (Vetyperoksidi)

Herkistyminen

marsut, Laboratorioeläimissä tuote ei ole aiheuttanut herkistymistä.

Krooninen myrkyllisyys

Suun kautta, Pitkäaikainen altistus, Eri lajit, Kohde-elimet: Mahan ja suoliston, havaittu vaikutus

Hengitys, Toistuva altistus, koira, LOEL (Alin huomattavissa oleva vaikutustaaso): 14,6 mg/m3,

ärsyttävät vaikutukset

INTEROX ® AG-BATH 35S

FDS / P 19183

/ 1/5/2010 / Finland / Tiedote versio 1.2 / Tiedotteen toimituspäivä 22.12.2008

7/11

Karsinogeenisuus

Suun kautta, Pitkäaikainen altistus, hiiri, Kohde-elimet: pohjukaissuoli, syöpää aiheuttavat

Dermaalinen, Pitkäaikainen altistus, hiiri, Eläinkokeet eivät osoittaneet syöpää aiheuttavia

vaikutuksia.

Genotoksisuus in vitro

In vitro -kokeet ovat osoittaneet mutageenisia vaikutuksia.

Genotoksisuus in vivo

Eläinkokeet eivät osoittaneet mutageenisia vaikutuksia.

Mahdolliset vaarat (yhteenveto)

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

Vakavan silmävaurion vaara.

Syöpävaikutukset eivät ole sovellettavissa ihmiseen.

11.2. terveysvaikutukset

päävaikutukset

Ärsyttävää iholle ja limakalvoille

Vakavan silmävaurion vaara.

Hengitys

Höyryjen hengittäminen ärsyttää hengitysteitä, voi aiheutta kurkkukipua ja yskää.

Toistuva tai pitkäaikainen altistus: Voi aiheuttaa kurkun karheutumista, nenäverenvuotoa, krooninen

keuhkoputkentulehdus.

Roiskeet silmiin

Ärsyttää silmiä voimakkaasti

Punoitus

Kyynelvuoto

Kudoksen turpoaminen

Vakavan silmävaurion vaara.

Ihokosketus

Ärsyttävyys

Voi esiintyä: Syövyttävää?

Nieleminen

Voimakas ärsytys

Nieleminen aiheuttaa palovammoja yläruoansulatus- ja hengitysteihin.

Pahoinvointi

Oksentelu

vatsan pöhöttyminen, röyhtäily

Kemiallisen keuhkokuumeen vaara tuotteen aspiraatiosta hengityselimiin.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1. Myrkyllisyys eliöille

Akuutti myrkyllisyys

Kalat, Pimephales promelas, LC50, 96 h, 16,4 mg/l

Kalat, Pimephales promelas, NOEC, 96 h, 5 mg/l

Äyriäiset, EC50, 48 h, 2,4 mg/l

Äyriäiset, NOEC, 48 h, 1 mg/l

Krooninen myrkyllisyys

nilviäiset, NOEC, 56 Päivät, 2 mg/l

Levät, Chlorella vulgaris, EC50, kasvuvauhti, 72 h, 4,3 mg/l

Levät, Chlorella vulgaris, NOEC, 72 h, 0,1 mg/l

INTEROX ® AG-BATH 35S

FDS / P 19183

/ 1/5/2010 / Finland / Tiedote versio 1.2 / Tiedotteen toimituspäivä 22.12.2008

8/11

12.2. Kulkeutuvuus

Ilma, Haihtuvuus, Henryn lain vakio (H) = 1 Pa.m³/mol

Olosuhteet: 20 ºC

Huomautuksia: merkityksetön

Ilma, tiivistyy kosketuksissa vesipisaroihin

Huomautuksia: huuhtoutuu sateessa

Vesi

Huomautuksia: Tuote haihtuu helposti.

maaperä/sedimentti

Huomautuksia: merkityksetön haihtuminen ja imeytyminen

12.3. Pysyvyys ja hajoavuus

Abioottinen hajoaminen

Ilma, epäsuora foto-oksidaatio, t 1/2 alaraja 16 - 20 h

Olosuhteet: herkistin: OH-radikaalit

Vesi, redox-reaktio, t 1/2 alaraja 25 - 100 h

Olosuhteet: mineraali- ja entsymaattinen katalyysi, suolaton vesi

Vesi, redox-reaktio, t 1/2 alaraja 50 - 70 h

Olosuhteet: mineraali- ja entsymaattinen katalyysi, suolavesi

Maaperä, redox-reaktio, t 1/2 alaraja 0,05 - 15 h

Olosuhteet: mineraalikatalyysi

Biologinen hajoaminen

aerobinen, t 1/2 < 2 min

Olosuhteet: biologinen käsittelyliete

Huomautuksia: Helposti biologisesti hajoava.

aerobinen, t 1/2 alaraja 0,3 - 5 d

Olosuhteet: suolaton vesi

Huomautuksia: Helposti biologisesti hajoava.

anaerobinen

Huomautuksia: ei määritettävissä

Vaikutukset jäteveden käsittelylaitoksiin, Estoaine > 30 mg/l

Huomautuksia: inhiboiva vaikutus

12.4. Kertyvyys eläviin kudoksiin

Kertyvyys eläviin kudoksiin

Tulos: Ei biokerry.

12.5. Muut haitalliset vaikutukset

tietoja ei ole käytettävissä

12.6. Mahdolliset vaarat (yhteenveto)

Myrkyllistä vesieliöille.

Ympäristöhaitat ovat kuitenkin rajoitettuja johtuen tuotteen ominaisuuksista:

. myrkyttömät hajoamistuotteet (H2O ja O2).

Luonnostaan biohajoava.

Ei biokerry.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1. Jätteet jäännöksistä / käyttämättömistä tuotteista

Paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

Rajoitettu määrä

Laimennettava runsaalla vedellä.

Huuhdeltava viemäriin runsaalla vedellä.

Suuret määrät

Otettava yhteys valmistajaan.

INTEROX ® AG-BATH 35S

FDS / P 19183

/ 1/5/2010 / Finland / Tiedote versio 1.2 / Tiedotteen toimituspäivä 22.12.2008

9/11

13.2. Pakkauskäsittely

Tyhjät säiliöt.

Puhdistettava säiliö vedellä.

Huuhteluvettä on käsiteltävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

Älä huuhtele säiliöitä aineen täyttöjen välillä.

Tyhjät ja puhtaat astiat tulee käyttää, kierrättää tai hävittää säädösten mukaisesti.

14. KULJETUSTIEDOT

YK numero

2014

IATA-säädökset

Luokka

Oheisvaarat

Syövyttävä

Pakkausryhmä

ICAO-Varoituslipukkeet

5.1 + 8

Oikea laivauksessa käytettävä nimi: HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

IMDG

Luokka

Oheisvaarat

Syövyttävä

Pakkausryhmä

IMDG-Varoituslipukkeet

5.1 + 8

HI/YK-Nro.

2014

EmS:

F-H, S-Q

Oikea laivauksessa käytettävä nimi: VETYPEROKSIDI, VESILIUOS

ADR

Luokka

Oheisvaarat

Pakkausryhmä

ADR/RID-Varoituslipukkeet

5.1 + 8

HI/YK-Nro.

58/2014

Oikea laivauksessa käytettävä nimi: VETYPEROKSIDI, VESILIUOS

RID

Luokka

Oheisvaarat

Pakkausryhmä

ADR/RID-Varoituslipukkeet

5.1 + 8

HI/YK-Nro.

58/2014

Oikea laivauksessa käytettävä nimi: VETYPEROKSIDI, VESILIUOS

IATA: kielletty yli 40 %

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1.

EY-merkintä

Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet: Vetyperoksidi

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti.

Varoitusmerkk

i(merkit)

Haitallinen

R-lausekkeet

Terveydelle haitallista nieltynä.

R37/38

Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

INTEROX ® AG-BATH 35S

FDS / P 19183

/ 1/5/2010 / Finland / Tiedote versio 1.2 / Tiedotteen toimituspäivä 22.12.2008

10/11

Vakavan silmävaurion vaara.

S-lausekkeet

S 1/2

Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla

vedellä ja mentävä lääkäriin.

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla

määrällä vettä.

S36/37/39

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja

silmien- tai kasvonsuojainta.

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia

hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä

etikettiä, mikäli mahdollista).

15.2.

Muut tiedot

Liuoksen prosenttiosuus on ilmoitettava tuotenimen vieressä.

15.3.

Luettelotiedot

Toxic Substance Control Act -

luettelo (TSCA)

Luettelon mukaisesti?

Australian Inventory of Chemical

Substances (AICS)

Luettelon mukaisesti?

Canadian Domestic Substances

List (DSL)

Luettelon mukaisesti?

Korean Existing Chemicals List

(ECL)

Luettelon mukaisesti?

Luettelo EU:n olemassa olevista

aineista (EINECS)

Luettelon mukaisesti?

Japanese Existing and New

Chemical Substances (MITI List)

(ENCS)

Luettelon mukaisesti?

Inventory of Existing Chemical

Substances (China) (IECS)

Luettelon mukaisesti?

Philippine Inventory of

Chemicals and Chemical

Substances (PICCS)

Luettelon mukaisesti?

New Zealand Inventory (in

preparation) (NZ)

Luettelon mukaisesti?

15.4.

Muut ohjeet

Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjuntaa koskeva lainsäädäntö, Direktiivi

96/82/EY ei koske

H2O2 < 50 %

Euroopan jäteluokituslista, Päätös (2000/532/EY), Ongelmajäte, Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit

sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty., Seuraavat jätekoodit ovat vain ehdotuksia:

16 09 03 (H2O2)

16. MUUT TIEDOT

16.1. Hallinnollinen tiedote

Yleistarkistus

Uuden painokset toimittaminen asiakkaille

16.2. R-lausekkeiden teksti on mainittu kohdassa 3

R 5: Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

INTEROX ® AG-BATH 35S

FDS / P 19183

/ 1/5/2010 / Finland / Tiedote versio 1.2 / Tiedotteen toimituspäivä 22.12.2008

11/11

R 8: Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

R20/22: Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

R35: Voimakkaasti syövyttävää.

Tämä käyttöturvallisuustiedote on tarkoitettu vain tiettyihin maihin, joissa se on käyttökelpoinen. Tämä

käyttöturvallisuustiedote ei esimerkiksi ole tarkoitettu käytettäväksi eikä levitettäväksi Pohjois-Amerikassa. Ota

yhteys Solvay America -yrityksen edustajaan saadaksesi Pohjois-Amerikassa virallisen

käyttöturvallisuustiedotteen.

Annetut tiedot vastaavat nykyisiä tietojamme ja kokemustamme tuotteesta, eivätkä ne ole tyhjentäviä. Tämä

koskee tuotetta, joka on spesifikaation mukainen, jollei muuta ole mainittu. Tällöin yhdistelmien ja sekoituksien

ollessa kyseessä on varmistauduttava, ettei uusia vaaroja ilmene. Missään tapauksessa käyttäjä ei vapaudu

noudattamasta kaikkia tuotetta, henkilökohtaista hygieniaa, työsuojelua ja ympäristönsuojelua koskevia lakeja,

säädöksiä ja ohjeistoja.

 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.

  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle. • Asiakirjat muilla kielillä saatavilla tässä