INCIDIN CLEAN

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • INCIDIN CLEAN
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • Lääketieteellisen laitteen

Asiakirjat

 • suurelle yleisölle:
 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.


  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle.

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • INCIDIN CLEAN
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Tila

 • Lähde:
 • Ecolab
 • Myyntiluvan numero:
 • 116356E
 • Viimeisin päivitys:
 • 12-03-2018

Alkalmazási Elírás: annostuksen, vuorovaikutukset, sivuvaikutukset

Versio:

01.00

Julkaisupäivämäärä: 14/06/2013

Tarkistuspäivämäärä: 14.06.2013

Sivu

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(REACH-asetukset (EY) N:o 1907/2006 – 453/2010)

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1.

Tuotetunniste

Tuotenimi: Incidin-puhdistuspyyhkeet

Tuotekoodi: 3077660 & 3077920

1.2.

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

suositella: Puhdistuspyyhkeet kovien pintojen puhdistamiseen

1.3.

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen rekisteröity nimi: Pal International Limited

Osoite: Bilton Way, Lutterworth, Leicestershire, LE17 4JA, Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin: +44 (0) 1455 555 700 Faksi: +44 (0) 1455 555 755

Sähköposti: info@palinternational.com

www.palinternational.com

1.4.

Hätäpuhelinnumero

Puhelin: +44 (0) 1455 555 742 (09:00 – 17:30)

Puhelin: +44 (0) 7725 204 194 (Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella virka-aikoina)

www.palinternational.com

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytyskeskus: 09 471 977

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1.

Aineen tai seoksen luokitus asetusten 67/548/EC, 1999/45/EC,

1272/2008/EY mukaan

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetusten DSD(67/548/EY), DPD(1999/45/EY) ja

CLP(1272/2008/EY) mukaan.

2.2.

Etiketin merkinnät

Tämä tuote ei vaadi piktogrammeja asetusten DPD(1999/45/EY) ja CLP(1272/2008/EY)

mukaan.

2.3.

Muut vaarat

Muita riskejä ei ole tiedossa.

Versio:

01.00

Julkaisupäivämäärä: 14/06/2013

Tarkistuspäivämäärä: 14.06.2013

Sivu

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA

3.1.

Aineet tai seokset

Ainesosat

CAS-nro

EY-nro

Luokitus

(67/548/ETY)

Asetus

luokittelusta

(EY) N:o

1272/2008

Sisältö (%)

Alkyylipolyglukosi

68515-73-1

500-220-1

Xi; R41

Silmävaurio 1,

H318

<0.1%

Undekyyliglukosidi

98283-67-1

308-766-0

Xi; R36

<0.5%

Bronopoli

52-51-7

200-143-0

Xn; R21/22

Xi; R37/38

Xi;R41

N; R50

<0.01%

Voit katsoa tässä osiossa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit kohdasta 16.

Voit katsoa tässä osiossa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit kohdasta 16.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1.

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleistä

Yleisen säännön mukaan epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa tulee aina ottaa

yhteys lääkäriin.

Tajutonta ihmistä EI SAA KOSKAAN yrittää saada nielemään mitään.

Hengitys

Siirrä pois altistumispaikalta, pidä levossa ja lämpimänä. Ota yhteys lääkäriin, mikäli

hengittäminen on vaikeaa.

Silmiin joutunut aine

Huuhtele huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä. Jos punoitusta, kipua tai näkökyvyn

heikkenemistä ilmenee, ota yhteys silmälääkäriin.

Ihokontakti

Poista kontaminoitunut vaatetus ja peseydy vedellä ja saippualla tai sallitulla

puhdistusaineella. Jos kontaminoitunut alue on laaja ja/tai iho on vaurioitunut, tulee

ottaa yhteys lääkäriin tai viedä potilas sairaalaan.

Nieleminen

Huuhtele suu huolellisesti vedellä. Ei saa oksennuttaa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin ja näytä etiketti.

Versio:

01.00

Julkaisupäivämäärä: 14/06/2013

Tarkistuspäivämäärä: 14.06.2013

Sivu

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1.

Sammutusaineet

Tulipalon sattuessa käytä tilanteeseen soveltuvia sammutusaineita.

5.1.1.

Soveltuvat sammutusaineet

Kuivat kemialliset aineet

Vaahto

Hiilidioksidi (CO2)

Vesi

5.1.2.

Soveltumattomat sammutusaineet

Ei ole tiedossa.

5.2.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Ei ole tiedossa.

5.3.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palotorjunta tulisi jättää vain siihen koulutetulle henkilöstölle. Älä jää vaara-alueelle

ilman hengityssuojavarustusta ja suojavaatetusta. Estä sammutusvettä pääsemästä

vesistöön tai pohjaveteen.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1.

Henkilökohtaiset suojatoimet, suojavarusteet ja menettelyt hätätilanteissa

Katso kohdissa 7 ja 8 luetellut turvallisuustoimenpiteet.

6.2.

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Älä päästä viemärijärjestelmään.

6.3.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdista mieluiten pesuaineella, älä käytä liuottimia.

6.4.

Viittaukset muihin kohtiin

Tietoa suositelluista henkilönsuojaimista, ks. kohta 8.

Tietoa jätteenkäsittelystä, ks. kohta 13.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Varastointitiloihin liittyvät vaatimukset pätevät kaikkiin tiloihin, joissa seosta käsitellään.

7.1.

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Erityisiä toimenpiteitä ei vaadita, jos tuotetta käytetään ohjeiden mukaan.

Toimenpiteet tulipalon estämiseksi

Erityisiä toimenpiteitä ei vaadita, jos tuotetta käytetään ohjeiden mukaan. Tuotetta ei voi

polttaa.

Versio:

01.00

Julkaisupäivämäärä: 14/06/2013

Tarkistuspäivämäärä: 14.06.2013

Sivu

Suositellut laitteet ja toimenpiteet

Henkilönsuojaimet, ks. kohta 8.

Huomioi etiketissä mainitut toimenpiteet sekä teollisuuden turvallisuusmääräykset.

Kielletyt laitteet ja toimenpiteet

Paikoissa, joissa seosta käytetään, ei saa tupakoida, syödä tai juoda.

7.2.

Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

Säilytä kuivassa paikassa, erillään vahvoista hapettimista ja vahvasta haposta.

Varastointi

Säilytä pakkaus tiukasti suljettuna kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa.

Pakkaus

Erityisiä toimenpiteitä ei vaadita, jos tuotetta käytetään ohjeiden mukaan.

7.3.

Erityinen loppukäyttö

Ei ole tietoa.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1.

Valvontaa koskevat muuttujat

Työperäisen altistumisen raja-arvot

Ainesosat

TWA – 8 h

STEL – 15 min

8.2.

Altistumisen ehkäiseminen

8.2.1

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Erityisiä teknisiä torjuntatoimenpiteitä ei vaadita, jos tuotetta käytetään ohjeiden

mukaan.

8.2.2

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus

Vältä aineen joutumista silmiin.

Tiloissa, joissa tuotetta käsitellään jatkuvasti, tulee olla silmänhuuhteluasemat.

Ihonsuojaus

Erityisiä henkilönsuojaimia ei tarvita, jos tuotetta käytetään ohjeiden mukaan.

Hengityksensuojaus

Erityisiä henkilönsuojaimia ei tarvita, jos tuotetta käytetään ohjeiden mukaan.

Versio:

01.00

Julkaisupäivämäärä: 14/06/2013

Tarkistuspäivämäärä: 14.06.2013

Sivu

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1.

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Kostea kuituliinamateriaali

Haju

Lievä kemiallinen haju

Hajukynnys

Ei tietoa

pH 5–7

Sulamis- tai jäätymispiste

Ei tietoa

Kiehumispiste ja kiehumisalue

Ei tietoa

Leimahduspiste

>60 ˚C

Haihtumisnopeus

Ei tietoa

Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)

Ei tietoa

Räjähdysrajat

Ei tietoa

Höyrynpaine

Ei tietoa

Höyryn tiheys

Ei tietoa

Suhteellinen tiheys

Ei tietoa

Vesiliukoisuus

Liukeneva

Liukoisuus muissa liuottimissa

Ei tietoa

Viskositeetti

Ei tietoa

Räjähtävyys

Ei tietoa

Hapettavuus

Ei tietoa

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1.

Reaktiivisuus

Tuote ei ole reaktiivinen, kun noudatetaan suositeltuja varastointi- ja

käsittelytoimenpiteitä (ks. kohta 7).

10.2.

Kemiallinen stabiilisuus

Tämä tuote on stabiili, kun noudatetaan suositeltuja käsittely- ja varastointitoimenpiteitä

(ks. kohta 7).

10.3.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Erityisiä vaarallisia reaktioita ei pidetä todennäköisinä.

10.4.

Vältettävät olosuhteet

Äärimmäiset lämpötilat

Suoralle auringonvalolle altistuminen

10.5.

Yhteensopimattomat materiaalit

Vältä kontaktia hapettaviin aineisiin. Liinoja ei saa käyttää yhdessä anionisten

materiaalien ja saippuoiden kanssa, sillä ne lyhentävät liinojen käyttöikää ja

antibakteerista tehokkuutta

10.6.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Lämpöhajoaminen saattaa vapauttaa tai muodostaa hiilimonoksidia (CO) taihiilidioksidia

(CO2).

Versio:

01.00

Julkaisupäivämäärä: 14/06/2013

Tarkistuspäivämäärä: 14.06.2013

Sivu

KOHTA 11: TOKSIKOLOGISET TIEDOT

11.1.

Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Toistuva tai pitkitetty altistuminen seokselle saattaa aiheuttaa ihon luonnollisen rasvan

vähenemistä sekä johtaa ei-allergiseen kosketusihottumaan ja imeytymiseen ihon kautta.

Seos

Seoksesta ei ole saatavilla toksikologisia tietoja.

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

Ei ärsytä oikein käytettynä.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys:

Ei ärsytä oikein käytettynä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ei ärsytä oikein käytettynä.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1.

Myrkyllisyys

Aineen vaarallisuudesta vesiympäristölle ei ole tietoa.

Seokset

Seoksen vaarallisuudesta vesiympäristölle ei ole tietoa.

12.2.

Pysyvyys ja hajoavuus

Ei ole tietoa.

12.3.

Biokertyvyys

Ei ole tietoa.

12.4.

Liikkuvuus maaperässä

Ei ole tietoa.

12.5.

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei ole tietoa.

12.6.

Muut haitalliset vaikutukset

Ei ole tietoa.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1.

Jätteiden käsittelymenetelmät

Kemikaalijäämät, mukaan lukien saastuneet kanisterit, lasketaan yleensä

ongelmajätteeksi, ja niitä koskevat paikalliset säännökset. Neuvoja saat paikallisilta

jäteviranomaisilta tai voit palkata lisensoidun kemikaalijätteiden hävittämiseen

erikoistuneen yrityksen huolehtimaan jätteistä.

Versio:

01.00

Julkaisupäivämäärä: 14/06/2013

Tarkistuspäivämäärä: 14.06.2013

Sivu

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Tätä tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksen kannalta vaaralliseksi hyödykkeeksi

kuljetukseen liittyvissä asetuksissa.

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1.

Tiettyä ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja

ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Ei luokiteltu asetusten DSD (67/548/EY), DPD (1999/45/EY) ja CLP (1272/2008/EY)

mukaan

15.2.

Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei saatavissa

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen vaara- ja turvallisuuslausekkeiden tekstit kokonaisuudessaan:

R21/22:

Haitallinen kosketuksissa ihoon ja nieltynä

R36:

Ärsyttää silmiä

R37/38:

Ärsyttää hengitysteitä ja ihoa

R41:

Saattaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa silmille

R50:

Erittäin myrkyllinen vesieliöille

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen vaarojen ja suojatoimien tekstit kokonaisuudessaan:

H318:

Vahingoittaa silmiä vakavasti

Lyhenteet:

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista.

IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstä.

IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto.

ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö

RID: Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö.

Tämä tiedote on laadittu käyttämällä ulkoisia tietoja niin itsenäisistä kuin hankkijoidemme

laboratorioista.

Tämä

turvallisuustiedote

sisältää

kaikki

tarvittavat

tiedot

COSHH-arvioinnin

tekemiseen. Tämä asiakirja EI itsessään korvaa käyttäjän omaa harkintaa työpaikan riskien

arvioimisessa terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien säädösten mukaan.

Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annettujen tietojen uskotaan olevan antohetkellä oikein.

Emme

hyväksy

vastuuta

mistään

suoraan

yrityksen

tuotteen

tässä

Versio:

01.00

Julkaisupäivämäärä: 14/06/2013

Tarkistuspäivämäärä: 14.06.2013

Sivu

käyttöturvallisuustiedotteessa

annettujen

ohjeiden

käytöstä

johtuvista

menetyksistä

vahingoista, varsinkaan taloudellisista menetyksistä, ellei laki määrää muuta.

 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.

  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle. • Asiakirjat muilla kielillä saatavilla tässä