HYDREX

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • HYDREX 50 mg tabletti
 • Annos:
 • 50 mg
 • Lääkemuoto:
 • tabletti
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • HYDREX 50 mg tabletti
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • hydroklooritiatsidi

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 2945
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 09-02-1966
 • Viimeisin päivitys:
 • 02-10-2019

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Hydrex 50 mg ja Hydrex semi 25 mg tabletit

hydroklooritiatsidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Hydrex on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Hydrex-tabletteja

Miten Hydrex-tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Hydrex-tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Hydrex on ja mihin sitä käytetään

Hydrex-tablettien vaikuttava aine, hydroklooritiatsidi, kuuluu nestettä poistavien lääkkeiden eli

diureettien ryhmään. Hydroklooritiatsidi lisää virtsan erittymistä, jolloin elimistön nestemäärä

vähenee ja sydämen kuorma kevenee.

Hydrex-tabletteja käytetään alentamaan kohonnutta verenpainetta sekä hoitamaan sydän-, munuais- ja

maksaperäistä tai muista syistä johtuvaa turvotusta.

Hydrex-tabletteja käytetään pitkäaikaisesti ja usein pysyvästi etenkin verenpainelääkkeenä.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Hydrex-tabletteja

Älä ota Hydrex-tabletteja

jos olet allerginen hydroklooritiatsidille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6)

jos sinulla on sulfonamidi- ja sulfonyyliurea-allergia (“sulfa-allergia”).

Sulfonyyliureavalmisteita ovat suun kautta otettavat verensokeria alentavia lääkkeet, kuten

glibenklamidi,

klooripropamidi,

tolbutamidi ja glipitsidi

jos sinulla on liian matala veren kaliumpitoisuus (hypokalemia)

jos sinulla on suuri veren kalsiumpitoisuus (hyperkalsemia)

jos sinulla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Hydrex-tabletteja, jos sinulla on:

häiriöitä elimistön neste- tai elektrolyyttitasapainossa

sydämen vajaatoiminta ja voimakkaita turvotuksia

maksakirroosi

Addisonin tauti

kihti

sokeritauti

SLE-tauti (systeeminen lupus erythematosus)

jos koet näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita lisääntyneestä paineesta

silmässäsi ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin

tämän lääkkeen käytön aloittamisesta. Tämä voi

hoitamatta johtaa pysyvään näönmenetykseen. Riski saattaa olla suurentunut, jos sinulla on

aiemmin ollut penisilliini-

tai sulfonamidiallergia

ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla

annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa

tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi

auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun otat Hydrex-tabletteja

Pitkäaikaista Hydrex-hoitoa saavien iäkkäiden henkilöiden sekä sokeritautia, maksakirroosia ja

munuaisten tai sydämen vajaatoimintaa sairastavien henkilöiden suolatasapainoa seurataan

laboratoriokokein.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Hydrex

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Hydrex-tablettien vaikutusta,

jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystä tai annostusohjeita.

Hydrex-tabletteilla voi ilmetä yhteisvaikutuksia mm. muiden verenpainelääkkeiden,

nesteenpoistolääkkeiden, keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden (kuten barbituraattien ja

opioidien),

alkoholin, lihaksia rentouttavien lääkkeiden, digoksiinin,

litiumin,

kortikosteroidien,

beetasalpaajien, eräiden kolesterolia alentavien lääkkeiden (kolestipoli

ja kolestyramiini),

kalsiumsuolojen,

D-vitamiinin,

allopurinolin

(kihtilääke), eräiden antibioottien (trimetopriimi,

tetrasykliinit), amfoterisiini B:n (sienilääke), karbamatsepiinin (käytetään mm. epilepsian hoidossa),

reboksetiinin (masennuslääke) ja tulehduskipulääkkeiden

(kuume- ja särkylääkkeitä) kanssa.

Hydrex ruuan ja juoman kanssa

Tabletit tulee ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Yleensä lääkäri ohjaa sinua käyttämään toista lääkettä Hydrex-valmisteen sijasta, sillä Hydrex-

valmisteen käyttöä ei suositella raskauden aikana. Tämä johtuu siitä, että Hydrex-valmiste kulkeutuu

istukan läpi ja sen käyttö kolmannen raskauskuukauden jälkeen voi aiheuttaa haittavaikutuksia sikiölle

ja vastasyntyneelle.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Hydrex-tabletteja ei pidä käyttää

rintaruokinnan aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hydrex voi aivan hoidon alussa aiheuttaa huimausta, mikä voi heikentää suorituskykyä liikenteessä ja

erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Hyvän hoitotasapainon vallitessa valmisteen ei tiedetä

vaikuttavan suorituskykyyn.

Hydrex sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että on sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen

tämän lääkkeen ottamista.

3.

Miten Hydrex-tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Annostusta ei tule muuttaa omatoimisesti. Jos Hydrex-tablettien vaikutus on mielestäsi liian voimakas

tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Tabletit tulee ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä).

Lääke tulee ottaa säännöllisesti.

Hoidon alkuvaiheessa virtsaa erittyy normaalia enemmän ja virtsaamistarve tihenee. Hoidon jatkuessa

lääkkeen vaikutus tasaantuu.

Jos otat enemmän Hydrex-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Voit saada seuraavia oireita voimakkaina: pahoinvointi,

oksentelu, vatsavaivat, yleinen heikotus,

alaraajojen lihaskouristukset tai huimaus.

Osa oireista voi johtua liian suuresta hoitoannoksesta. Kerro niistä lääkärille, joka tarvittaessa arvioi

hoitoannoksen uudelleen.

Jos unohdat ottaa Hydrex-tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä

unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Lääkeannoksen muistaa parhaiten, kun sen ottaa aina samaan aikaan päivästä.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Hydrex-tablettien oton

Hydrex-tabletteja käytetään yleensä pitkiä aikoja. Älä keskeytä lääkitystä omin päin, koska se voi

aiheuttaa hankalia oireita.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

saa.

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä)

matala veren kaliumpitoisuus,

korkea veren virtsahappopitoisuus,

korkea verensokeri, korkea

veren rasva-ainepitoisuus suurten annosten yhteydessä

huimaus, päänsärky, heikotus, väsymys.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta)

veren elektrolyyttihäiriöt

kuten korkea kalsiumpitoisuus,

matala magnesium-, natrium-, kloridi-

ja/tai fosfaattipitoisuus

ruokahaluttomuus

sydämen rytmihäiriöt

pystyasennossa ilmenevä matala verenpaine

oksentelu, pahoinvointi,

kova vatsakipu, ripuli, ummetus

ihottuma, nokkosrokko

herkistyminen valolle.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta)

matala veren valkosolu- ja/tai verihiutalepitoisuus

anemia

allerginen reaktio, ihon punatäpläisyys

unihäiriöt, masennus, tuntoharha

näköhäiriöt, äkillinen sulkukulmaglaukooma

(silmänpaineen nousu)

verisuonitulehdus,

allerginen keuhkotulehdus, keuhkopöhö, haimatulehdus, maksatulehdus,

munuaisten välikudoksen tulehdus, maksansisäinen sapenvirtauksen estyminen

toksinen epidermaalinen nekrolyysi

munuaisten vajaatoiminta

impotenssi

kuume.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Hydrex-tablettien säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Pidä tölkki tiiviisti

suljettuna, koska valmiste on herkkä kosteudelle.

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Tölkissä on silikageeliä sisältävä kuivausainekapseli suojaamassa tabletteja kosteudelta. Älä poista

sitä. Kuivausainekapselia ei saa niellä.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”Käyt. viim.”) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hydrex sisältää

Vaikuttava aine on hydroklooritiatsidi,

jota on 50 mg tai 25 mg yhdessä tabletissa.

Muut aineet ovat perunatärkkelys, laktoosimonohydraatti,

liivate, povidoni, talkki ja

magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Hydrex 50 mg on valkoinen, tasainen ja viistoreunainen, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti.

Halkaisija 9 mm, koodi ORN 224.

Hydrex semi 25 mg on valkoinen, tasainen ja viistoreunainen, jakouurteellinen,

päällystämätön

tabletti. Halkaisija 7 mm.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin

Pakkauskoot: 30 ja 100 tablettia, HD-polyetyleenitölkki

ja -kierrekorkki sekä kuivatusaineena

silikageelikapseli.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.11.2018.

Bipacksedel: Information till användaren

Hydrex 50 mg och Hydrex semi 25 mg tabletter

hydroklortiazid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Hydrex är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du ta Hydrex

Hur du tar Hydrex

Eventuella biverkningar

Hur Hydrex ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Hydrex är och vad det används för

Hydroklortiazid,

den aktiva substansen i Hydrex-tabletterna, tillhör gruppen vätskedrivande läkemedel

d.v.s. diuretika. Det ökar utsöndringen av urin varvid vätskemängden i kroppen och hjärtats belastning

minskar.

Hydrex-tabletter används för att sänka ett förhöjt blodtryck samt för att behandla svullnad till följd av

nedsatt hjärt-, njur- och leverfunktion eller svullnader till följd av andra orsaker.

Speciellt som blodtrycksmedicin kan behandlingen med Hydrex vara långvarig och ofta bestående.

2.

Vad du behöver veta innan du ta Hydrex

Ta inte Hydrex

om du är allergisk mot hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

om du är överkänslig för sulfonamid eller sulfonylureapreparat (”sulfa-allergi”).

Sulfonylureapreparat är blodsockersänkande läkemedel som tas genom munnen, såsom

glibenklamid,

klorpropamid, tolbutamid och glipizid

om du har för låg halt av kalium i blodet (hypokalemi)

om du har ökad halt av kalcium i blodet (hyperkalcemi)

om du har svår njursvikt eller allvarligt nedsatt leverfunktion.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Hydrex, om du har

rubbad vätske- eller elektrolytbalans i kroppen

nedsatt hjärtfunktion och kraftiga svullnader

leverkirros

Addisons sjukdom

gikt

sockersjuka

SLE (systemisk lupus erythematosus)

om du upplever en synnedsättning eller ögonsmärta. Dessa kan vara symtom på en ökning av

trycket i ögat och kan ske inom timmar till veckor efter att du tagit detta läkemedel. Detta kan

leda till permanent synförlust, om det inte behandlas. Om du tidigare har haft en penicillin- eller

sulfonamidallergi kan du löpa större risk att utveckla detta

haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under behandlingen. Behandling

med hydroklorotiazid,

särskilt långvarig användning med höga doser, kan öka risken för vissa

typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer). Skydda din hud från exponering för

solljus och UV-strålar medan du tar Hydrex.

Saltbalansen hos äldre personer med långvarig Hydrex-behandling samt hos personer med

sockersjuka, leverkirros och nedsatt njur- eller hjärtfunktion kommer att uppföljas med

laboratorieprov.

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

Andra läkemedel och Hydrex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel kan påverkas eller de kan påverka effekten av Hydrex, om de används

samtidigt. Läkaren kan då förändra medicineringen eller doseringen.

Hydrex kan ha samverkningar bl.a. med andra blodtrycksmediciner, vätskedrivande läkemedel,

läkemedel som påverkar centrala nervsystemet (såsom barbiturater och opioider), alkohol,

muskelrelaxerande medel, digoxin, litium, kortikosteroider, betablockerare, vissa kolesterolsänkande

medel (kolestipol och kolestyramin), kalciumsalter, D-vitamin, allopurinol

(en giktmedicin), vissa

antibiotika (trimetoprim, tetracykliner), amfotericin B (en svampmedicin), karbamazepin (används

t.ex. vid behandling av epilepsi), reboxetin (ett läkemedel mot depression) och

inflammationshämmande och smärtstillande medel (feber- och värkmediciner).

Hydrex med mat och dryck

Tabletter skall tas med en riklig mängd vätska (till exempel ett glas vatten).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Vanligtvis råder läkaren dig då att använda någon annan medicin istället för Hydrex, eftersom

användning av Hydrex under graviditeten inte rekommenderas. Det här beror på att Hydrex passerar

moderkakan och kan vid användning efter tredje graviditetsmånaden orsaka biverkningar på fostret

och det nyfödda barnet.

Amning

Tala om för läkaren, om du ammar eller du ska börja amma. Hydrex ska inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Hydrex kan i början av behandlingen förorsaka svindel, som kan försämra prestationsförmågan i

trafiken och i andra precisionskrävande uppgifter. När en god vårdbalans uppnåtts, påverkar preparatet

inte prestationsförmågan.

Hydrex innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Hydrex

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Ändra aldrig dosen utan att tala med läkaren. Om du finner att effekten av Hydrex är för stark eller för

svag, kontakta läkaren eller apotekspersonal.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Tabletter skall tas med en riklig mängd vätska (till exempel ett glas vatten).

Kom ihåg att ta läkemedlet regelbundet.

I början av behandlingen utsöndras mera urin än normalt, vilket medför ett oftare förekommande

urineringsbehov. Vid fortsatt behandling utjämnas läkemedlets effekt.

Om du har tagit för stor mängd av Hydrex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Följande symtom kan vara starka: illamående, kräkningar, magbesvär, allmän svaghet,

muskelkramper på benen och fötterna eller svindel.

En del av symtomen kan bero på för stor dosering. Berätta om dem för läkaren som vid behov kan

omvärdera doseringen.

Om du har glömt att ta Hydrex

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för följande dos, ska du inte ta

den bortglömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Det är lättare att komma ihåg att ta läkemedlet om det alltid tas vid samma tidpunkt på dygnet.

Kontrollera inför semester eller resa att du har tillräckligt av läkemedlet.

Om du slutar att ta Hydrex

Hydrex används vanligen under en lång tidsperiod. Du skall inte avbryta behandlingen på egen hand,

eftersom detta kan förorsaka besvärliga symtom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga biverkningar (hos färre än en av 10):

hypokalemi, hyperurikemi, hyperglukos, hyperlipidemi

med stora doser

svindel, huvudvärk, svaghet, trötthet.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än en av 100):

elektrolytrubbningar i blodet liksom hypomagnesemi, hyponatremi, hyperkalsemi,

hypokloremisk alkalos, hypofosfatemi

aptitlöshet

hjärtrytmrubbningar

ortostatisk hypotoni

kräkning, illamående, kolik, diarré, förstoppning

eksem, nässelfeber

ljuskänslighet.

Sällsynta biverkningar (hos färre än en av 1 000):

leukopeni, trombosytopeni, agranulosytos

anemi

allergisk chock, hudblödning

sömnstörningar, depression, parestesi

synstörningar, plötslig trångvinkelglaukom

(förhöjt tryck i ögat)

vaskulit, allergisk pneumoni, lungödem, bukspottkörtelinflammation, leverinflammation,

interstitiell nefrit, intrahepatisk kolestas

toxisk epidermal nekrolys

njursvikt

impotens

feber.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Hydrex ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C. Tillslut burken väl, eftersom preparatet är fuktkänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

I burken finns en torkmedelkapsel av silikagel som skyddar tabletterna mot fukt. Ta inte bort den.

Torkmedelkapsel får inte sväljas.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg. dat”. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Detta åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är hydroklortiazid,

varav det finns 50 mg eller 25 mg i en tablett.

Övriga innehållsämnen är potatisstärkelse, laktosmonohydrat, gelatin, povidon, talk och

magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hydrex 50 mg är vit, jämn och odragerade tabletter med sneda kanter och skåra. Diameter 9 mm,

koden ORN 224.

Hydrex semi 25 mg är vit, jämn och odragerade tabletter med sneda kanter och skåra. Diameter 7 mm.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Förpackningsstorlekar: 30 och 100 tabletter, HD-polyetylenburk och -skruvkork och som torkmedel en

silikagelkapsel.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Denna bipacksedel ändrades senast 5.11.2018.