HIPREX

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • HIPREX 1 g tabletti
 • Annos:
 • 1 g
 • Lääkemuoto:
 • tabletti
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • HIPREX 1 g tabletti
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Metenamiini
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Methenamini hippuras Soveltuu varauksin iäkkäille. Vältä käyttöä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Hyödytön katetroiduilla potilailla.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 6482
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 11-01-2008
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Hiprex 1g tabletti

Hiprex 1g jauhe

metenamiinihippuraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka

heillä olisikin

samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

Mitä Hiprex on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Hiprexiä

Miten Hiprexiä otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Hiprexin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Hiprex on ja mihin sitä käytetään

Hiprex on lääke, joka estää bakteerien kasvua virtsassa ja pitää virtsan happamana.

Hiprex on virtsateihin vaikuttava antiseptinen lääke, joka estää virtsatieinfektioiden uusiutumista potilailla,

joilla vaiva

on usein toistuva.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Hiprexiä

Älä käytä Hiprexiä

jos olet allerginen metenamiinihippuraatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on kihti

jos sinulla on vaikea nestevajaus

jos sinulla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta tai aineenvaihdunnallinen asidoosi

Muut lääkevalmisteet ja Hiprex

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita

lääkkeitä.

Sulfonamideja tai alkalisoivia aineita sisältäviä lääkkeitä ei pidä käyttää samanaikaisesti Hiprexin kanssa.

Hiprex ruuan ja juoman kanssa

Tabletit voidaan ottaa myös maidon tai hedelmämehun kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai

apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Haittavaikutuksia sikiölle ei ole osoitettu. Hiprex-valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana lääkärin harkinnan

mukaan.

Valmiste erittyy äidinmaitoon, mutta vaikutukset imeväiseen ovat epätodennäköisiä. Neuvottele kuitenkin lääkärin

kanssa, mikäli käytät Hiprexiä imetyksen aikana muuten kuin satunnaisesti.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hiprexillä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3.

Miten Hiprexiä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kun lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Hiprex 1g tablettien suositeltu annos on:

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset: 1 tabletti kahdesti päivässä, mieluummin

virtsaamisen jälkeen aamulla ja illalla.

Lapset: 6-12-vuotiaat: ½ tablettia kahdesti päivässä.

Tabletti voidaan puolittaa tai murskata, ja se voidaan ottaa maidon tai hedelmämehun kanssa.

Hiprex 1g jauheen suositeltu annos on:

Aikuiset: 1 annospussi kahdesti päivässä, mieluummin

virtsaamisen jälkeen aamulla ja illalla. Lapset: Jauhetta ei

suositella alle 12-vuotiaille.

Annospussin sisältö liuotetaan lasilliseen vettä.

Jos otat enemmän Hiprexiä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin,

sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen yleisimmät oireet ovat oksentelu ja mahdollisesti verivirtsaisuus.

Jos unohdat ottaa Hiprexiä

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Hiprexin käytön

Keskustele lääkärin kanssa ennen hoidon lopettamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 potilaalla kymmenestä):

ihottuma, ihon kutina

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 potilaalla sadasta):

pahoinvointi,

oksentelu, vatsavaivat

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä alle 1 potilaalla sadasta):

mahalaukun ärsytys, virtsarakon ärsytys

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

ripuli

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on

vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös

suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän

lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Hiprexin säilyttäminen

Tabletti:

Säilytä alle 30

C. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

Jauhe:

Säilytä alle 25 ºC alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä

tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hiprex sisältää

Vaikuttava aine on metenamiinihippuraatti.

Muut aineet tabletissa ovat vedetön kolloidinen

piidioksidi,

povidoni ja magnesiumstearaatti.

Muut aineet jauheessa ovat sakkariininatrium (E954) ja sitruuna-aromi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tabletit ovat valkoisia, pitkulaisia ja niissä on jakouurre sekä merkintä 3M ja HX.

Jauhe on luonnonvalkoinen,

rakeinen jauhe, jossa tummempia oransihtavia rakeita. Sitruunanmakuinen.

Pakkauskoko: 100 tablettia/annospussia.

Myyntiluvan haltija

Meda Oy

Vaisalantie 4

02130 Espoo

Puh. 020-720 9550

info@meda.fi

Valmistaja

3M Health Care Ltd

Derby Road

Loughborough

Leicestershire

LE11 5SF

Englanti.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.12.2016.

Bipacksedel: Information till patienten

Hiprex 1 g tablett

Hiprex 1 g oralt pulver

metenaminhippurat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Den innehåller information som

är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar

sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Hiprex är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Hiprex

Hur du använder Hiprex

Eventuella biverkningar

Hur Hiprex ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Hiprex är och vad det används för

Hiprex är ett läkemedel som förhindrar växt av bakterier i urinen och gör att urinen förblir sur.

Hiprex är ett antiseptiskt läkemedel med effekt på urinvägarna och förhindrar återfall av urinvägsinfektioner hos

patienter med ofta återkommande besvär.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Hiprex

Använd inte Hiprex

om du är allergisk mot metenaminhippurat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har gikt

om du lider av svår vätskebrist

om du har svår lever- eller njurinsufficiens eller metabolisk acidos

Andra läkemedel och Hiprex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Läkemedel innehållande sulfonamider eller alkaliserande ämnen skall inte användas samtidigt som Hiprex.

Hiprex med mat och dryck

Tabletten kan tas med mjölk eller fruktsaft.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga fosterskadande effekter har konstaterats. Hiprex kan användas under graviditet enligt läkarens övervägande.

Preparatet passerar över i modersmjölk, men effekter på barnet är osannolika. Du bör emellertid rådgöra med din läkare

om du använder Hiprex under amningstiden utöver någon enstaka gång.

Körförmåga och användning av maskiner

Hiprex har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

3.

Hur du använder Hiprex

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Tablett:

Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett två gånger dagligen, helst morgon och kväll efter urinering.

Barn: 6

12 år: ½ tablett två gånger dagligen.

Tabletten kan delas eller krossas, och den kan tas med mjölk eller fruktsaft.

Pulver:

Vuxna: 1 dospåse två gånger dagligen, helst morgon och kväll efter urinering.

Barn: Pulvret rekommenderas inte för barn under 12 år.

Innehållet i dospåsen utröres i ett glas vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Hiprex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

De vanligaste symtomen på överdosering är kräkningar och eventuellt blodtillblandad

urin.

Om du har glömt att ta Hiprex

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar ta Hiprex

Diskutera med en läkare innan du avslutar behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):

hudinflammation, klåda

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter):

illamående, kräkning, störningar med magen

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter):

irritation i magsäcken, irritation i urinblåsa

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga

data):

diarré

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta

läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna

information. Du kan också raportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du

bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

www-sidan: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Hiprex ska förvaras

Tablett:

Förvaras vid högst 30

C. Tillslut förpackningen väl.

Pulver:

Förvaras vid högst 25 ºC i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Använd inte detta läkemedel om du märker synliga förändringar i preparatets utseende.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner

som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är metenaminhippurat.

Övriga innehållsämnen i tabletten är vattenfri kolloidal kiseldioxid,

povidon och magnesiumstearat.

Övriga innehållsämnen i pulvret är sackarinnatrium (E954) och citronarom.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Tabletterna är vita och avlånga, de har delskåra och är märkta 3M och HX.

Pulvret är ett naturvitt grynigt pulver med inslag av mörkare orangeskiftande granulat. Citronsmakande.

Förpackningsstorlek: 100 tabletter/dospåsar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda Oy

Vaisalavägen 4

02130 Esbo

Tel. 020-720 9550

info@meda.fi

Tillverkare

3M Health Care Ltd

Derby Road

Loughborough

Leicestershire

LE11 5SF

Storbritannien.

Denna bipacksedel ändrades senast 20.12.2016