GLUCOS FRESENIUS KABI

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • GLUCOS FRESENIUS KABI 100 mg/ ml infuusioneste, liuos
 • Annos:
 • 100 mg/ ml
 • Lääkemuoto:
 • infuusioneste, liuos
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • GLUCOS FRESENIUS KABI 100 mg/ml infuusioneste, liuos
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Hiilihydraatit
 • Tuoteyhteenveto:
 • Entiset kauppanimet: GLUCOS PHARMACIA & UPJOHN GLUCOS

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 7991
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 16-06-2008
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml infuusioneste, liuos

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml infuusioneste, liuos

Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml infuusioneste, liuos

glukoosi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Glucos Fresenius Kabi on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Glucos Fresenius Kabi -infuusionestettä

Miten Glucos Fresenius Kabi -infuusionestettä käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Glucos Fresenius Kabi -infuusionesteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Glucos Fresenius Kabi on ja mihin sitä käytetään

Glucos Fresenius Kabi -infuusionesteet ovat kirkkaita, värittömiä glukoosin vesiliuoksia

laskimonsisäiseen infuusioon (hidas injektio), jota kutsutaan myös tiputukseksi laskimoon.

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml ja 100 mg/ml infuusionesteitä käytetään, kun keho on menettänyt liikaa

nestettä (nestevajaus, dehydraatio).

Kaikkia vahvuuksia voidaan antaa, kun tarvitaan laskimonsisäistä ravitsemusta, yleensä yhdistettynä

aminohappoliuoksiin (proteiiniliuoksiin), vitamiineihin ja lipidiemulsioihin (rasvaemulsioihin).

Tämä pakkausseloste kattaa kolme eri vahvuutta. Näihin liuoksiin viitataan tässä pakkausselosteessa

yhteisnimellä glukoosiliuos.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Glucos Fresenius Kabi -infuusionestettä

Älä käytä Glucos Fresenius Kabi -infuusionestettä

jos olet allerginen glukoosille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Tai jos kärsit yhdestä tai useammasta seuraavassa luetelluista tiloista:

kompensoimaton diabetes, diabeettinen kooma

muu tunnettu glukoosi-intoleranssi

tajuttomuus, joka johtuu korkeasta veren sokeripitoisuudesta (hyperosmolaarinen kooma)

korkea veren sokeripitoisuus (hyperglykemia)

matala veren kaliumpitoisuus (hypokalemia)

liikaa happoja kehossa (metabolinen asidoosi)

hoitamaton liian runsas virtsaneritys (diabetes insipidus)

heikentynyt munuaisten toiminta ilman mahdollisuutta hemofiltraatioon tai dialyysiin

verenvuoto aivoissa tai selkäytimessä

alkoholivieroitus (delirium tremens), jos potilaalla on jo nestevajaus

akuutti shokkitila ja pyörtyminen

akuutti sydämen vajaatoiminta

nesteen kertyminen keuhkoihin (keuhkoedeema)

liikaa nestettä kehossa (hyperhydraatio)

liian vähän nestettä kehossa ja matala verenpaine (hypotoninen dehydraatio).

Lääkäri tarkistaa nämä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Glucos Fresenius Kabi

-infuusionestettä.

Veren glukoosi- ja elektrolyyttipitoisuuksia (erityisesti seerumin kalium- ja fosfaattipitoisuuksia) ja

nestetasapainoa tarkkaillaan säännöllisesti.

Terveydenhuollon ammattilaiset tarkkailevat sinua suuria nestemääriä annettaessa, jos elimistössäsi on

liian paljon tai liian vähän nestettä, jos munuaistesi, sydämesi tai keuhkojesi toiminta on vaikea-asteisesti

heikentynyt ja/tai jos virtsantuotantosi on vähentynyt.

Glukoosinsietokyky voi olla heikentynyt, jos munuaistesi toiminta on heikentynyt tai jos sinulla on

diabetes. Terveydenhuollon ammattilaiset tarkkailevat veresi glukoosi- ja elektrolyyttipitoisuutta

valmisteen annon aikana, jos sinulla on diabetes tai jos munuaistesi toiminta on heikentynyt. Insuliinin

ja/tai kaliumin tarve voi olla muuttunut. Lääkäri tarkistaa nämä.

Glukoosilisä voi laukaista tiamiinin (B

-vitamiinin) puutosoireyhtymän, jos kärsit aliravitsemuksesta.

Riski on erityisen merkittävä, jos aliravitsemuksen syynä on:

alkoholin väärinkäyttö

anoreksia

pitkäaikainen paastoaminen

olet raskaana ja sinulla on vaikeaa pahoinvointia ja/tai oksentelua

Lääkäri saattaa päättää antaa sinulle lisää B

-vitamiinia ennen glukoosin antoa ja sen aikana.

Glukoosiliuoksen käyttöä ei suositella, jos:

jonkin aivojesi osan verensaanti on heikentynyt (akuutti iskeeminen aivohalvaus), koska korkean

veren sokeripitoisuuden on ilmoitettu pahentavan aivovauriota ja estävän paranemista

olet saanut päävamman viimeksi kuluneen 24 tunnin aikana.

Terveydenhuollon ammattilaiset seuraavat veren sokeripitoisuutta tarkasti sellaisten jaksojen aikana,

jolloin aivojesi verenpaine on korkea.

Muut lääkevalmisteet ja Glucos Fresenius Kabi

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää

muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Glukoosin katsotaan olevan

turvallista annossuositusten mukaan käytettynä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Glucos Fresenius Kabi ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

3.

Miten Glucos Fresenius Kabi -infuusionestettä käytetään

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa sinulle glukoosiliuosta. Se annetaan tiputuksena laskimoon

(laskimonsisäinen infuusio) tai injektiona ihon alle riippuen siitä, mitä glukoosiliuoksen vahvuutta

käytetään.

Lääkäri päättää sinulle sopivan annoksen sekä milloin ja kuinka se annetaan. Lääkäri ottaa

päätöksessään huomioon ikäsi, painosi, fyysisen tilasi ja muut saamasi hoidot.

Jos käytät enemmän Glucos Fresenius Kabi -infuusionestettä kuin sinun pitäisi

Terveydenhuollon ammattilaiset antavat sinulle glukoosiliuosta ja siksi on epätodennäköistä, että saisit

suuremman annoksen kuin sinun pitäisi. Jos sinulle annetaan vahingossa yliannos, valmisteen anto

lopetetaan ja saat oireista riippuvaa hoitoa.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Osmoottista diureesia (lisääntynyttä virtsaamista), joka voi johtaa elimistön kuivumiseen, voi esiintyä jos

annossuositukset ylitetään.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia:

Tuntematon (saatavilla oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

lisääntynyt virtsantuotanto (polyuria)

korkea veren sokeripitoisuus (hyperglykemia), nestevajaus (dehydraatio) ja

elektrolyyttiepätasapaino, kuten veren matala kaliumpitoisuus (hypokalemia), magnesiumpitoisuus

(hypomagnesemia) ja fosfaattipitoisuus (hypofosfatemia)

antotekniikkaan liittyvät haittavaikutukset, kuten kehon lämpötilan nousu, injektiokohdan tulehdus,

paikallinen kipu tai reaktio, laskimon ärsytys, laskimon tulehdus liuoksen antokohdassa

(laskimotromboosi tai flebiitti), liuoksen antaminen vahingossa laskimon ulkopuolelle

(ekstravasaatio, joka voi aiheuttaa kudoksen vaurioitumisen) tai kehon liiallinen nestemäärä

(hypervolemia) ja nesteen kertyminen (edeema) yliannoksen vuoksi.

Korkeita veren glukoosipitoisuuksia (hyperglykemia), glukoosia virtsassa (glukosuria) ja nestettä

keuhkoissa (keuhkoedeema) voi ilmetä, jos liuosta annetaan liian nopeasti.

Hoidon aikana terveydenhuollon ammattilaiset saattavat tarkkailla sinua. Jos jokin haittavaikutus

muuttuu vakavaksi, lääkäri tai sairaanhoitaja pystyy auttamaan sinua. Jos olet huolissasi

haittavaikutuksista, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Glucos Fresenius Kabi -infuusionesteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle +25 °C. Ei saa jäätyä.

Älä käytä tätä lääkettä pussissa ja laatikossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä hiukkasia tai pakkaus on vahingoittunut.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin

menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Glucos Fresenius Kabi sisältää

Vaikuttava aine on glukoosi.

Muut aineet ovat kloorivetyhappo (pH:n säätöön, vain 50 mg/ml ja 100 mg/ml), natriumhydroksidi

(pH:n säätöön, vain 50 mg/ml ja 100 mg/ml) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml and 100 mg/ml ovat kirkkaita, värittömiä ja steriilejä liuoksia, joissa ei

ole elektrolyyttejä eikä näkyviä hiukkasia. 50 mg/ml on isotoninen, 100 mg/ml on hypertoninen.

Glukos Fresenius Kabi 200 mg/ml on kirkas, väritön tai kellertävä, hypertoninen ja steriili liuos, jossa ei

ole elektrolyyttejä eikä näkyviä hiukkasia.

Sitä on saatavilla seuraavissa pakkauksissa ja pakkausko’oissa:

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml

Polypropyleeni-muovipussi (Freeflex), jossa on injektioportti neulaa varten tai (Freeflex+),

jossa on lisäysportti (luer lock) neulattomaan käyttöön:

40 x 50 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

15 x 500 ml

10 x 1000 ml

60 x 50 ml

50 x 100 ml

30 x 250 ml

20 x 500 ml

65 x 50 ml

55 x 100 ml

35 x 250 ml

70 x 50 ml

60 x 100 ml

40 x 250 ml

Polyetyleenipullot (Kabipac):

10 x 100 ml

10 x 250 ml

10 x 500 ml

10 x 1000 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

20 x 500 ml

30 x 250 ml

30 x 500 ml

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml

Polypropyleeni-muovipussi (Freeflex), jossa on injektioportti neulaa varten tai (Freeflex+),

jossa on lisäysportti (luer lock) neulattomaan käyttöön:

15 x 500 ml

10 x 1000 ml

20 x 500 ml

Polyetyleenipullot (Kabipac):

10 x 100 ml

10 x 250 ml

10 x 500 ml

10 x 1000 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

20 x 500 ml

30 x 500 ml

Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml

Polypropyleeni-muovipussi (Freeflex), jossa on injektioportti neulaa varten:

15 x 500 ml

10 x 1000 ml

20 x 500 ml

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Ruotsi

Valmistaja

Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norja tai

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, Saksa tai

Fresenius Kabi France, Louviers Cedex, Ranska tai

Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o., Kutno, Puola

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Fresenius Kabi AB,

Valimotie 13 b B, 00380 Helsinki. Puh. (09) 428 1550.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.7.2017.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Nesteen ja energian tarve riippuu potilaan iästä, painosta sekä metabolisesta ja kliinisestä tilasta.

Hoitavan lääkärin tulee määritellä annos ja antonopeus.

Aikuisille suositellaan suurimmaksi infuusionopeudeksi 0,25 g glukoosia/painokg/h, maksimiannos

vuorokaudessa on 6 g glukoosia/painokg.

Lapsille suositellaan suurimmaksi infuusionopeudeksi 0,8–1,5 g glukoosia/painokg/h, päiväannos

esitetään taulukossa.

Suositeltu parenteraalinen glukoosiannos lapsille (g/painokg/vrk)

Kehon paino (kg)

Päivä 1

Päivä 2

Päivä 3

Päivä 4

< 3

3–10

16–18

10–15

12–14

15–20

10–12

20–30

< 12

> 30

< 10

Glukoosi infuusionestettä ei saa antaa samalla nesteensiirtolaitteella samanaikaisesti veren kanssa tai

ennen tai jälkeen sen annon.

Veren glukoosi ja elektrolyyttipitoisuudet ja nestetasapaino on tarkistettava säännöllisesti. Seerumin

kaliumpitoisuuden sekä ja veren glukoosi- ja fosfaattipitoisuuksien seuranta on erityisen tärkeää.

Glukoosia sisältävän parenteraalisen ravitsemuksen ja matalan fosfaattipitoisuuden välillä on havaittu

yhteys. Hypofosfatemiassa suositellaan ylimääräistä fosfaattilisää.

Bipacksedel: Information till användaren

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml infusionsvätska, lösning

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml infusionsvätska, lösning

Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml infusionsvätska, lösning

glukos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Glucos Fresenius Kabi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Glucos Fresenius Kabi

Hur du använder Glucos Fresenius Kabi

Eventuella biverkningar

Hur Glucos Fresenius Kabi ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Glucos Fresenius Kabi är och vad det används för

Glucos Fresenius Kabi infusionsvätska, lösning är en klar lösning av glukos i vatten för intravenös

infusion (långsam injektion), även kallad dropp i en ven.

Glucos Fresenius Kabi 50 och 100 mg/ml används när kroppen har förlorat mycket vatten

(dehydrering).

Alla styrkor kan ges när intravenös näring behövs, oftast i kombination med aminosyra- (protein-)

lösningar, vitaminer och lipid- (fett-) emulsioner.

Denna bipacksedel omfattar tre olika styrkor. Dessa lösningar kommer kollektivt att benämnas Glucos

Fresenius Kabi i denna bipacksedel.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Glucos Fresenius Kabi

Använd inte Glucos Fresenius Kabi

om du är allergisk mot glukos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

Eller om du har av en eller flera av följande:

Obehandlad diabetes, diabeteskoma

Annan känd glukosöverkänslighet

Medvetslöshet som följd av högt blodsocker (hyperosmolär koma)

Högt blodsocker (hyperglykemi)

Låga nivåer av kalium i blodet (hypokalemi)

För mycket syra i kroppen (metabolisk acidos)

Obehandlad utsöndring av stora mängder urin (diabetes insipidus)

Nedsatt njurfunktion utan möjlighet till hemofiltration eller dialys

Blödning i hjärnan eller ryggraden

Alkoholabstinens (deliruim tremens) om patienten redan är uttorkad

Akut chocktillstånd och kollaps

Akut hjärtsvikt

Vätskeansamling i lungorna (lungödem)

För mycket vätska i kroppen (hyperhydrering)

Inte tillräckligt med vätska i kroppen, med lågt blodtryck (hypoton dehydrering).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Glucos Fresenius Kabi.

Blodsocker, elektrolyter (speciellt serumkalium och fosfat) och vätskebalans ska kontrolleras

regelbundet.

Vårdpersonal kommer att övervaka dig vid infusion av stora volymer om du har för mycket eller inte

tillräckligt med vätska i kroppen, kraftigt nedsatt funktion av njurar, hjärta och lungor och/eller minskad

urinproduktion.

Glukostoleransen kan sjunka om du har nedsatt njurfunktion eller diabetes. Vårdpersonal kommer att

övervaka dina glukosnivåer och elektrolyter under administering om du är diabetiker eller har nedsatt

njurfunktion. Dina behov av insulin och/eller kalium kan ändras. Din läkare kommer att kontrollera

dessa.

Om du är undernärd kan infusion av kolhydrater utlösa ett tiaminbristsyndrom (vitamin B

). Detta gäller

särskilt om orsaken till undernäring är:

alkoholmissbruk

anorexi

fasta under en lång tid

om du är gravid och har kraftigt illamående och/eller kräkningar.

Läkaren kan besluta att ge dig extra vitamin B

före och under administreringen av glukos.

Användning av glukoslösning rekommenderas inte om:

tillförseln av blod till en del av hjärnan minskar (akut ischemisk stroke) eftersom högt blodsocker

har rapporterats öka hjärnskador och försämra läkningen

du har fått en huvudskada under de senaste 24 timmarna

Blodsockernivån kommer att övervakas noga av medicinsk personal vid högt blodtryck i hjärnan.

Andra läkemedel och Glucos Fresenius Kabi

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din

läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel. Glukos anses säkert när det används

enligt rekommendationerna.

Körförmåga och användning av maskiner

Glucos Fresenius Kabi har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner.

3.

Hur du använder Glucos Fresenius Kabi

Glucos Fresenius Kabi kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska. Det kommer att ges till

dig som dropp i en ven (intravenös infusion) eller som en injektion under huden beroende på vilken

styrka av Glucos Fresenius Kabi som används.

Din läkare kommer att bestämma den rätta dosen för dig och när och hur den ska ges. Läkaren

kommer att betänka din ålder, vikt, fysiska tillstånd och vilka andra behandlingar du får.

Om du använder mer Glucos Fresenius Kabi än du borde

Glucos Fresenius Kabi ges av sjukvårdspersonal, det är därför osannolikt att du skulle få en större dos

än vad du borde. Om du av misstag fått en överdos kommer administreringen att avbrytas och du

kommer att få behandling beroende på symtomen.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om doseringsrekommendationerna överskrids kan osmotisk diures (ökad urinproduktion) som kan leda

till uttorkning uppstå.

Andra eventuella biverkningar inkluderar:

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Ökad urinproduktion (polyuri)

Högt blodsocker (hyperglykemi), uttorkning och elektrolytobalans, t.ex. låga nivåer av kalium

(hypokalemi), magnesium (hypomagnesemi) och fosfat (hypofosfatemi) i blodet

Biverkningar relaterade till administreringsteknik inklusive feber, infektion vid injektionsstället,

lokal smärta eller reaktion, venös irritation, inflammation i venen där lösningen ges (ventrombos

eller flebit), oavsiktlig administrering av lösningen utanför venen (extravasation, som kan skada

vävnaden) eller för mycket vätska i kroppen (hypervolemi) och vätskeansamling (ödem) som

orsakas av överdosering.

Högt blodsocker (hyperglykemi), glukos i urinen (glukosuri) och vätska i lungorna (lungödem) kan

förekomma om lösningen administreras för snabbt.

Du kan övervakas av sjukvårdspersonal under behandlingen. Om någon biverkan blir värre kommer

läkaren eller sjuksköterskan att hjälpa dig. Om biverkningar oroar dig, prata med läkare eller

sjuksköterska.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

I Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

I Finland

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Glucos Fresenius Kabi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst +25 °C. Får ej frysas.

Används före utgångsdatum som anges på påsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om du ser synliga partiklar eller om behållaren är skadad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är glukos.

Övriga innehållsämnen är saltsyra (pH-justering, endast 50 mg/ml och 100 mg/ml),

natriumhydroxid (pH-justering, endast 50 mg/ml och 100 mg/ml), vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml och 100 mg/ml är klara, färglösa, och sterila lösningar utan elektrolyter

och synliga partiklar. 50 mg/ml är isoton, 100 mg/ml är hyperton.

Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml är en klar, färglös till svagt gul, hyperton, och steril lösning utan

elektrolyter och synliga partiklar.

Den finns i följande behållare och förpackningsstorlekar:

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml

Freeflex (påse av polypropen) med injektionsport för nål, alternativt Freeflex+ med

injektionsport för luer-lock:

40 x 50 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

15 x 500 ml

10 x 1000 ml

60 x 50 ml

50 x 100 ml

30 x 250 ml

20 x 500 ml

65 x 50 ml

55 x 100 ml

35 x 250 ml

70 x 50 ml

60 x 100 ml

40 x 250 ml

KabiPac (flaska av polyetylen):

10 x 100 ml

10 x 250 ml

10 x 500 ml

10 x 1000 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

20 x 500 ml

30 x 250 ml

30 x 500 ml

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml

Freeflex (påse av polypropen) med injektionsport för nål, alternativt Freeflex+ med

injektionsport för luer-lock:

15 x 500 ml

10 x 1000 ml

20 x 500 ml

KabiPac (flaska av polyetylen):

10 x 100 ml

10 x 250 ml

10 x 500 ml

10 x 1000 ml

40 x 100 ml

20 x 250 ml

20 x 500 ml

30 x 500 ml

Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml

Freeflex (påse av polypropen) med injektionsport för nål:

15 x 500 ml

10 x 1000 ml

20 x 500 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Sverige

Tillverkare

Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norge eller

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, Tyskland eller

Fresenius Kabi France, Louviers Cedex, Frankrike eller

Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o., Kutno, Polen

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för

innehavaren av godkännandet för försäljning i Finland: Fresenius Kabi AB, Gjuterivägen 13 b B, 00380

Helsingfors. Tel. (09) 428 1550.

Denna bipacksedel ändrades senast i Finland 18.7.2017, i Sverige 2017-01-26.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso-och sjukvårdspersonal:

Behovet av vätskor och energi beror på patientens ålder, kroppsvikt, metabola status och kliniska

tillstånd. Dosering och administreringshastighet bör bestämmas av den behandlande läkaren.

Till vuxna rekommenderas en maximal infusionshastighet på 0,25 g glukos/kg kroppsvikt/timme med en

maximal daglig dos på 6 g glukos/kg kroppsvikt.

Pediatrisk population

Till barn rekommenderas en maximal infusionshastighet på 0,8–1,5 g glukos/kg kroppsvikt/timme och

det dagliga behovet av glukos visas i tabellen.

Rekommenderad parenteral glukostillförseln för barn (g/kg kroppsvikt och dag)

Kroppsvikt (kg)

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

< 3

3–10

16–18

10–15

12–14

15–20

10–12

20–30

< 12

> 30

< 10

Glucos Fresenius Kabi kan inte administreras genom samma infart som blod, inte före, under eller efter.

Blodsocker, elektrolyter och vätskebalans ska kontrolleras regelbundet. Övervakning av serumkalium,

blodsocker och fosfat är särskilt viktigt. Ett samband mellan parenteral nutrition med glukos och låga

fosfatnivåer har observerats. Extra fosfat rekommenderas för patienter med hypofosfatemi.