FURESIS

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • FURESIS 500 mg tabletti
 • Annos:
 • 500 mg
 • Lääkemuoto:
 • tabletti
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • FURESIS 500 mg tabletti
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Furosemidi

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 7115
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 14-03-2006
 • Viimeisin päivitys:
 • 14-02-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Furesis 500 mg tabletit

furosemidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Furesis on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Furesis-tabletteja

Miten Furesis-tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Furesis-tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Furesis on ja mihin sitä käytetään

Furesis-tablettien sisältämä furosemidi on nesteenpoistolääke. Se lisää virtsaneritystä, minkä ansiosta

elimistön nestemäärä vähenee ja turvotukset poistuvat.

Furesis-tabletteja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan voimakasta diureettihoitoa, kuten munuaisten

vajaatoiminnassa ja vaikeassa sydämen vajaatoiminnassa.

Furesis-tabletteja saa käyttää ainoastaan sairaaloissa sekä sairaalasta määrättynä jatkohoitona ja

erikoislääkärin valvomassa jatkohoidossa.

Furosemidia, jota Furesis sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa

mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta

terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Furesis-tabletteja

Furesis-tabletteja eivät saa ottaa potilaat, joilla on normaali munuaistoiminta.

Älä ota Furesis-tabletteja

jos olet allerginen furosemidille, sulfonamideille (ns. sulfa-antibiootit),

sulfonyyliureoille

(sokeritaudin hoidossa käytettäviä suun kautta nautittavia lääkkeitä, kuten glibenglamidi,

glipitsidi

tai glimepiridi)

tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on todettu normaali munuaistoiminta

jos sairastat vaikeaa maksan vajaatoimintaa, johon liittyy ajoittain maksakooma (maksan

toimimattomuuden aiheuttama tajuttomuus)

jos sinulla on todettu jokin elimistön neste- tai suolatasapainon häiriö, kuten kuivuminen ja

natriumin tai kaliumin vajaus

jos virtsaaminen estyy tai loppuu tuntemattomasta syystä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin otat Furesis-tabletteja

jos sairastat sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa tai sokeritautia, jolloin lääkäri

suunnittelee sinulle tarpeelliset verinäytteisiin perustuvat laboratorioseurannat furosemidin

turvallisen käytön varmistamiseksi

jos sairastat tai olet sairastanut kihtiä

jos sairastat eturauhasen liikakasvua tai kärsit virtsankarkailusta

jos olet menossa leikkaukseen, joka suoritetaan nukutuksessa (yleisanestesiassa)

jos korvasi alkavat soida tai kuulosi heikkenee hoidon aikana

jos olet iäkäs, jos käytät jotakin muuta lääkitystä, joka voi alentaa verenpainetta, tai jos sinulla

on jokin muu sairaus tai vaiva, johon liittyy verenpaineen alenemisen riski.

Muut lääkevalmisteet ja Furesis-tabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai

saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia

lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Joidenkin lääkkeiden tai Furesis-tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät

lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

kolestipoli

ja kolestyramiini (kolesterolilääkkeitä), jotka tulisi ottaa mieluiten yli 4 tuntia

myöhemmin kuin Furesis-tabletit

probenesidi (kihtilääke)

litium, koska veren litiumpitoisuudet voivat kohota yhtäaikaisessa käytössä liian korkeiksi

tulehduskipulääkkeet

karbamatsepiini ja fenytoiini (epilepsialääkkeet)

antibiootit

teofylliini

(astmalääke)

muut verenpainelääkkeet

digitalis ja sotaloli (sydänlääkkeitä)

kortikosteroidit,

lakritsin sisältämä glykyrritsiini,

amfoterisiini-B (sienilääke)

klofibraatti (kolesterolilääke)

varfariini (veren hyytymistä estävät lääkkeet)

risperidoni (psykoosilääke).

Muista mainita Furesis-hoidosta seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Mainitse Furesis-hoidosta myös mahdollisten virtsanäytteiden yhteydessä, sillä furosemidi voi

muuttaa joidenkin testien tuloksia.

Furesis-tabletit ruuan ja juoman kanssa

Niele tabletit kokonaisina tai puolitettuina tyhjään mahaan eli vähintään tunti ennen ruokailua tai

2 tuntia ruokailun jälkeen. Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin.

Tupakointi voi heikentää furosemidin tehoa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Furesis-tabletit voivat hoitoa aloitettaessa laskea verenpainetta niin, että se aiheuttaa huimausta ja

pyörrytystä. Jos sinulla on näitä oireita, älä aja autoa tai käytä koneita. Nämä oireet yleensä häviävät

hoidon jatkuessa, jonka jälkeen estettä autolla ajoon tai koneiden käyttämiseen ei ole.

3.

Miten Furesis-tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Jos Furesis-tablettien vaikutus on mielestäsi liian

voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Furesis-tablettien annostus on yksilöllinen.

Suositeltu annos aikuisille on ½–4 tablettia (250–2000 mg)

päivässä.

Niele tabletit kokonaisina tyhjään mahaan eli vähintään tunti ennen ruokailua tai 2 tuntia ruokailun

jälkeen. Tabletin voi myös jakaa yhtä suuriin annoksiin. Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat

tabletin.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla

lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti.

Jos otat enemmän Furesis-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Furesis-tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä

unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Varmista

ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Furesis-tablettien oton

Furesis-hoitoa ei tule keskeyttää yhtäkkisesti, koska hoidettava sairaus saattaa äkillisesti paheta. Älä

muuta annosta tai lopeta lääkitystä omatoimisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

saa. Haittavaikutuksia ilmenee herkemmin potilailla, jotka ovat huonokuntoisia ja joilla on useita

sairauksia.

Lopeta Furesis-tablettien käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään

päivystyspoliklinikkaan,

jos sinulla on seuraavia oireita:

voimakas pyörrytys tai pyörtyminen, voimakas huimaus, lihaskrampit tai sydämen rytmihäiriöt

tai voimakkaat mahakivut

vaikeat iho- ja limakalvoreaktiot, kuten purppuranpunaiset iholäiskät, ihon kuoriutuminen ja

rakkulointi.

Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista, jos sinulla on seuraavia oireita:

suun kuivuminen,

jatkuva jano, virtsamäärän epänormaali väheneminen, virtsaamisvaikeudet,

voimattomuus, näköhäiriöt, tunnottomuus, korvien soiminen, kuulon heikkeneminen,

nivelkivut,

ihottumat tai taipumus saada mustelmia aiempaa herkemmin.

Muut haittavaikutukset:

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

elimistön kuivuminen (dehydraatio), suolatasapainon häiriöt (kaliumin, magnesiumin,

natriumin tai kalsiumin puute), elimistön happoemästasapainon häiriöt (hypokloreeminen

metabolinen alkaloosi).

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

verensokerisäätelyn heikkeneminen, veren virtsahapon runsaus (hyperurikemia), kihti, veren

rasva-arvojen muutokset, verimäärän pieneneminen, matala verenpaine

levottomuus, huimaus, päänsärky, tunto- ja näköhäiriöt

kuulon menetys (joskus korjautumaton)

sydämen rytmihäiriöt

suun kuivuminen,

jatkuva jano, pahoinvointi,

suolen toiminnan häiriöt, lihaskrampit

virtsaamishäiriöt, virtsaumpi

voimattomuus, väsymys.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

luuytimen toiminnan heikkeneminen, valkosolujen kato (leukopenia, agranulosytoosi),

verisolujen tuotannon väheneminen (aplastinen anemia), punasolujen ennenaikaisesta

hajoamisesta johtuva anemia (hemolyyttinen anemia), verihiutaleiden kato

korvien soiminen (tinnitus), kuulon heikkeneminen

verisuoni-, munuais- tai haimatulehdus, sapensalpaus

ihottumat, valoyliherkkyys

kuume.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

huimaus, pyörtyminen ja tajunnan menetys (oireisen hypotension vuoksi)

allergiset iho- ja limakalvoreaktiot (osa vaikeita)

akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (lääkkeen aiheuttama äkillinen,

kuumeinen

ihottuma).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Furesis-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Furesis sisältää

Vaikuttava aine on furosemidi, jota on 500 mg yhdessä tabletissa.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, polysorbaatti 80, liivate, trinatriumfosfaatti,

natriumtärkkelysglykolaatti,

vedetön kolloidinen piidioksidi

ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti, halkaisija

13 mm.

Pakkauskoot: 20 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.3.2018

Bipacksedel: Information till användaren

Furesis 500 mg tabletter

furosemid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Furesis är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Furesis-tabletter

Hur du tar Furesis-tabletter

Eventuella biverkningar

Hur Furesis-tabletter ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Furesis är och vad det används för

Furosemid som ingår i Furesis-tabletterna är ett urindrivande läkemedel. Det ökar utsöndringen av urin

varvid kroppens vätskemängd minskar och svullnaderna försvinner.

Furesis-tabletter används vid tillstånd som kräver kraftig diuretikabehandling,

såsom vid nedsatt

njurfunktion och svår hjärtsvikt.

Furesis-tabletter får endast användas av sjukhuspersonalen. De används också vid fortsatt behandling

efter en sjukhusvistelse eller vid fortsatt behandling som övervakas av en specialläkare.

Furosemid, som finns i Furesis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation.

Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Furesis-tabletter

Furesis-tabletter får inte användas av patienter med normal njurfunktion.

Ta inte Furesis-tabletter

om du är allergisk mot furosemid, sulfonamider (sk. sulfaantibiotika), sulfonylureapreparat

(blodsockersänkande läkemedel som tas genom munnen, t.ex. glibenklamid,

glipizid

eller

glimepirid)

eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har normal njurfunktion

om du lider av gravt nedsatt leverfunktion med tidvis förekommande leverkoma (medvetslöshet

på grund av störd leverfunktion)

om du har konstaterats ha rubbningar i kroppens vätske- eller saltbalans, såsom uttorkning och

brist på natrium eller kalium

om urinblåsans tömning blir försvårad eller upphävd av en okänd orsak.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Furesis-tabletter

om du lider av nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion eller sockersjuka. I dessa falla kontrollerar

läkaren behandlingens trygghet med regelbundna blodprov.

om du har eller har haft gikt

om du har förstorad prostata eller urininkontinens

om du ska opereras under narkos (allmän anestesi)

om det börjar ringa i öronen eller hörseln nedsätter under behandlingen

om du är äldre, om du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller om du har någon

annan sjukdom som medför risk för sänkt blodtryck.

Andra läkemedel och Furesis-tabletter

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner, receptfria mediciner, naturprodukter och

naturmedel.

Effekten av vissa läkemedel eller av Furesis-tabletter kan förändras eller du kan få biverkningar, om de

används samtidigt. Till dessa läkemedel hör:

kolestipol och kolestyramin (kolesterolläkemedel), som inte bör intas innan minst 4 timmar har

gått från intagning av Furesis-tabletter

probenicid (medel mot gikt)

litium, eftersom sambruket kan leda till för höga litiumhalter i blodet

användning av antiinflammatoriska läkemedel

karbamazepin och fenytoin (antiepileptika)

antibiotika

teofyllin (medel mot astma)

andra blodtrycksmediciner

digitalis och sotalol (hjärtmediciner)

kortikosteroider, glycyrrizin (som finns i lakrits), amfotericin-B (svampmedicin)

klofibrat (kolesterolläkemedel)

warfarin (läkemedel som hindrar blodets koagulation)

risperidon (psykosläkemedel).

Kom ihåg att tala om att du använder Furesis-tabletter i samband med följande läkarbesök.

I samband med eventuella urinprov skall du omnämna att du behandlas med Furesis-tabletter, för

furosemid kan påverka vissa testresultat.

Furesis-tabletter med mat och dryck

Svälj tabletten hel eller ta en halva tablett på tom mage, d.v.s minst en timme före måltid eller

2 timmar efter måltid. Drick ett glas vatten eller annan dryck, när du tar tabletten.

Rökning kan minska effekten av furosemid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Furesis-tabletter kan i början av behandlingen sänka blodtrycket och således förorsaka svindel och

yrsel. Om detta förekommer skall man varken köra eller använda maskiner. Symtomen avtar vanligen

när behandlingen pågår, varefter man kan köra och använda maskiner som vanligt.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Furesis-tabletter

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker. Om du finner att effekten av Furesis är för stark eller för svag, kontakta läkaren eller apoteket.

Doseringen av Furesis-tabletter är individuell. Recommenderad dos för vuxna är ½–4 tabletter

(250-2000 mg) dagligen.

Svälj tabletten hel på tom mage, d.v.s minst en timme före måltid eller 2 timmar efter måltid. Tabletten

kan också delas i två lika stora doser. Drick ett glas vatten eller annan dryck, när du tar tabletten.

Läkemedlet ger jämn effekt om det alltid tas vid samma tidpunkt på dygnet. På detta sätt är det också

lättare att komma ihåg att ta läkemedlet.

Kom ihåg att ta läkemedlet regelbundet.

Om du har tagit för stor mängd av Furesis-tabletter

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Furesis-tabletter

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för följande dos, ska du inte ta

den bortglömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Kontrollera inför

semester eller resa att du har tillräckligt

av läkemedlet.

Om du slutar att ta Furesis-tabletter

Man ska inte plötsligt avbryta Furesis-behandlingen, eftersom den behandlade sjukdomen kan akut bli

värre. Ändra inte på doseringen eller avsluta läkemedelsbehandlingen på egen hand.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Biverkningar oftast förekommer hos patienter med dåligt skick och flera sjukdomar.

Sluta att ta Furesis-tabletter och kontakta omedelbart läkare eller närmaste jourpoliklinik

om du får

följande symtom:

kraftig svindel eller ett svimningsanfall,

stark yrsel, muskelkramper eller rytmstörningar i hjärtat

eller kraftigt magknip

svåra hud- och slemhinnereaktioner, såsom purpurröda hudfläckar, flagnande hud och

blåsbildning.

Kontakta läkare så snart som möjligt om du får följande symtom:

muntorrhet, kontinuerlig törst, onormal minskning av urinmängden, urineringsbesvär,

kraftlöshet, synrubbningar, känslolöshet, öronsusning, nedsatt hörsel, ledvärk, hudutslag eller

ökad benägenhet för blånader.

Andra biverkningar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

uttorkning (dehydrering), störningar i saltbalansen (brist på kalium, magnesium, natrium eller

kalcium), störningar i kroppens syra-basjämvikten (hypoklorisk metabolisk alkalos).

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

minskad känslighet för blodsocker, ökad mängd urinsyra i blodet (hyperurikemi), gikt,

förändringar i blodets fettvärden, nedsatt blodmängd, lågt blodtryck

nervositet, yrsel, huvudvärk, känsel- och synstörningar

dövhet (ibland bestående)

rytmrubbningar

muntorrhet, kontinuerlig törst, illamående, försämrad tarmpassage, muskelkramper

urineringsstörningar, urinstopp

kraftlöshet, trötthet.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

försämring av benmärgsfunktion, minskat antal vita blodkroppar (leukopeni, agranulocytos),

minskad bildning

av blodceller (aplastisk anemi), anemi som beror på en förtidig upplösning av

röda blodkroppar (hemolytisk anemi), minskat antal blodplättar

öronsusning (tinnitus), nedsatt hörsel

kärlinflammation, njurinflammation, bukspottkörtelinflammation, gallstopp

utslag, överkänslighet för ljus

feber.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakat av lågt blodtryck)

allergiska reaktioner på hud och i slemhinnor (en del svåra)

akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (plötsliga läkemedelsutslag med feber).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Furesis-tabletter ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är furosemid, varav det finns 500 mg i en tablett.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin

cellulosa, polysorbat 80, gelatin, trinatriumfosfat,

natriumstärkelseglykolat, vattenfri kolloidal

kiseldioxid och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit eller nästan vit, rund, konvex, odragerad tablett med skåra, diameter 13 mm.

Förpackningsstorlekar: 20 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Denna bipacksedel ändrades senast 28.3.2018