Eurartesim

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Eurartesim
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Eurartesim
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • ANTIPROTOZOALS
 • Terapeuttinen alue:
 • Malaria
 • Käyttöaiheet:
 • Eurartesim on tarkoitettu monimutkaisen Plasmodium falciparum malarian hoitoon aikuisilla, lapsilla ja imeväisillä, jotka ovat vähintään 6 kuukautta ja joiden paino on vähintään 5 kg. On otettava huomioon viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä malarian aineet.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 10

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/H/C/001199
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 26-10-2011
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/H/C/001199
 • Viimeisin päivitys:
 • 23-07-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/526898/2016

EMEA/H/C/001199

Julkinen EPAR-yhteenveto

Eurartesim

piperakiinitetrafosfaatti/artenimoli

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee lääkevalmistetta

nimeltä Eurartesim. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut

lääkevalmistetta ja päätynyt puoltavaan lausuntoon myyntiluvan myöntämisestä sekä suosituksiin

Eurartesimin käytön ehdoista.

Mitä Eurartesim on?

Eurartesim on malarialääke, jonka vaikuttavat aineet ovat piperakiinitetrafosfaatti ja artenimoli. Sitä

on saatavana tabletteina (160 mg/20 mg; 320 mg/40 mg).

Mihin Eurartesimia käytetään?

Eurartesimia käytetään Plasmodium falciparum -loisen aiheuttaman komplisoitumattoman malarian

hoitoon. Komplisoitumaton tarkoittaa sitä, ettei sairauteen liity vakavia, henkeä uhkaavia oireita. Sitä

voidaan käyttää aikuisilla sekä vähintään kuuden kuukauden ikäisillä ja vähintään viiden kilon

painoisilla lapsilla.

Lääkevalmiste on reseptilääke.

Miten Eurartesimia käytetään?

Eurartesimia otetaan kerran päivässä kolmena peräkkäisenä päivänä samaan aikaan joka päivä. Annos

määräytyy potilaan painon mukaan. Tabletit niellään veden kera tyhjään mahaan vähintään kolme

tuntia ennen ateriaa tai vähintään kolme tuntia aterian jälkeen. Tabletit voi murskata ja sekoittaa

veteen tarvittaessa. Lisää tietoja on pakkausselosteessa.

Miten Eurartesim vaikuttaa?

Malaria on infektiotauti, jonka aiheuttaa Plasmodium-niminen loinen, ja se leviää infektoituneen

hyttysen puremasta. Eurartesimin vaikuttavat aineet piperakiinitetrafosfaatti ja artenimoli ovat

Eurartesim

EMA/526898/2016

Sivu 2/3

malarialääkkeitä, jotka tappavat P. falciparum -loisen. Piperakiinitetrafosfaatti on ns. 2-kinoloni. Se on

kemiallisesti samantapainen kuin muut laajalti saatavana olevat malarialääkkeet. Sen oletetaan

vaikuttavan estämällä eloonjäämiseen tarvittavan vaiheen loisen metaboliassa. Artenimoli on

luonnollisen artemisiniinin johdos. Tapaa, jolla se tappaa loisen, ei tunneta tarkkaan, mutta sen

oletetaan vaurioittavan loisen solukalvojärjestelmää.

Miten Eurartesimia on tutkittu?

Eurartesimia tutkittiin kahdessa päätutkimuksessa, johon osallistui P. falciparum -loisen aiheuttamaa

komplisoitumatonta malariaa sairastavia potilaita. Ensimmäisessä tutkimuksessa Eurartesimia

verrattiin toiseen, artesunaattia ja meflokiinia sisältävään malarialääkkeeseen 1 150 potilaalla. Tehon

pääasiallisena mittana oli niiden potilaiden määrä, jotka olivat parantuneet 63 päivän kuluttua

hoidosta. Toisessa tutkimuksessa Eurartesimia verrattiin toiseen, artemeetteria ja lumefantriinia

sisältävään malarialääkkeeseen 1 553 lapsella. Tehon pääasiallisena mittana oli niiden potilaiden

määrä, jotka olivat parantuneet 28 päivän kuluttua hoidosta.

Mitä hyötyä Eurartesimista on havaittu tutkimuksissa?

Eurartesimin osoitettiin olevan tehokas P. falciparum -loisen aiheuttaman komplisoitumattoman

malarian hoidossa. Ensimmäisessä tutkimuksessa 97 prosenttia Eurartesimia saaneista potilaista oli

parantunut 63 päivän kuluttua hoidosta; vertailulääkkeellä hoidettujen potilaiden kohdalla vastaava

osuus oli 95 prosenttia. Toisessa tutkimuksessa 93 prosenttia Eurartesimia saaneista potilaista oli

parantunut 28 päivän kuluttua hoidosta; vertailulääkkeellä hoidettujen potilaiden kohdalla vastaava

osuus oli 95 prosenttia.

Mitä riskejä Eurartesimiin liittyy?

Aikuisilla yleisimmät Eurartesimiin liittyvät sivuvaikutukset (1–10 potilaalla sadasta) ovat anemia

(punaisten verisolujen vähäisyys), päänsärky, QTc-ajan pidentyminen (sydämen sähköisen toiminnan

muutos, joka voi aiheuttaa hengenvaarallisia rytmihäiriöitä), takykardia (sydämen taajalyöntisyys),

heikkous ja kuume. Lapsilla yleisimmät Eurartesimiin liittyvät sivuvaikutukset (useammalla kuin

yhdellä potilaalla 10:stä) ovat flunssa, yskä ja kuume. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista

Eurartesimin ilmoitetuista sivuvaikutuksista.

Eurartesimia ei saa antaa potilaille, joilla on vaikea malaria. Sitä ei saa myöskään antaa potilaille, joilla

QTc-aika on pidentynyt tai joilla on QTc-ajan on pidentymisen riski, joilla on rytmihäiriöitä tai jotka

käyttävät mahdollisesti sydämen rytmiin vaikuttavia lääkkeitä. Pakkausselosteessa on täydellinen

luettelo rajoituksista.

Miksi Eurartesim on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea katsoi, että Eurartesimin on osoitettu olevan tehokas P. falciparum -loisen

aiheuttaman komplisoitumattoman malarian hoidossa ja että sen sivuvaikutukset ovat verrattavissa

muiden samankaltaisten lääkkeiden sivuvaikutuksiin. Lääkevalmistekomitea otti QTc-ajan pitenemistä

koskevan mahdollisen riskin huomioon ja lisäsi tuotetietoihin rajoituksia potilaille koituvan riskin

minimoimiseksi. Komitea totesi, että Eurartesim täyttää Maailman terveysjärjestön laatimat P.

falciparum -loisen aiheuttamaa malariaa koskevat hoitosuositukset ja että se on uusi vaihtoehtoinen

artemisiniiniyhdistelmähoito, joka sisältää kahta eri tavalla toimivaa vaikuttavaa ainetta. Siksi komitea

katsoi, että Eurartesimin hyöty ylittää sen riskit, ja suositteli myyntiluvan myöntämistä Eurartesimia

varten.

Eurartesim

EMA/526898/2016

Sivu 3/3

Miten voidaan varmistaa Eurartesimin turvallinen käyttö?

Eurartesimia markkinoiva yhtiö toimittaa kaikille Eurartesimia oletettavasti määrääville tai käyttäville

lääkäreille perehdytyspaketin, joka sisältää tärkeää tietoa lääkkeen oikeasta käytöstä sekä luettelon

lääkkeistä, joiden kanssa Eurartesimia ei saa käyttää, QTc-ajan pidentymistä koskevan riskin

pienentämiseksi. Eurartesimin pakkaukseen on määrä sisällyttää ohjeet lääkkeen ottamisesta

vähintään kolme tuntia ennen ateriaa tai vähintään kolme tuntia aterian jälkeen. Yhtiö saattaa myös

päätökseen tutkimuksen Eurartesimin vaikutuksista sydämeen.

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on lisätty suositukset ja varotoimet, joita

terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden on syytä noudattaa, jotta Eurartesimin käyttö olisi

turvallista ja tehokasta.

Muita tietoja Eurartesimista

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Eurartesimia

varten 27. lokakuuta 2011.

Eurartesimia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla

osoitteessa ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.

Lisätietoja Eurartesim-hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon) tai lääkäriltä

tai apteekista.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 07-2016.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Eurartesim 160 mg/20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Piperakiinitetrafosfaatti/artenimoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Eurartesim on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat tai lapsesi ottaa Eurartesimia

Miten Eurartesimia otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Eurartesimin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Eurartesim on ja mihin sitä käytetään

Eurartesimin sisältämät vaikuttavat aineet ovat piperakiinitetrafosfaatti ja artenimoli. Eurartesimia

käytetään komplisoitumattoman malarian hoitoon kun suun kautta otettava lääke on asianmukaista.

Malarian aiheuttaa

Plasmodium

-loisen aiheuttama infektio, joka leviää tartunnan saaneen hyttysen

pureman välityksellä.

Plasmodium

-loisia on eri tyyppejä. Eurartesim tappaa

Plasmodium falciparum

loisen.

Tätä lääkettä voivat ottaa aikuiset, nuoret, lapset ja yli 6 kuukauden ikäiset imeväiset, jotka painavat

vähintään 5 kg.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat tai lapsesi ottaa Eurartesimia

Älä ota tai anna lapsellesi Eurartesimia:

jos olet tai lapsesi on allerginen vaikuttaville aineille, piperakiinitetrafostaatille tai artenimolille

tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6);

jos sinulla tai lapsellasi on vakava malariainfektio, joka on vaikuttanut kehonosiin kuten

aivoihin, keuhkoihin tai munuaisiin;

jos sinulla tai lapsellasi on jokin sydämen toiminnan häiriö, kuten muutoksia sydämen rytmissä

tai lyöntinopeudessa, tai jokin sydänsairaus;

jos tiedät jonkun suvussasi (vanhempi, isovanhempi tai sisarus) kuolleen äkillisesti

sydänsairauden takia tai jos jollain suvussasi on ollut synnynnäinen sydänsairaus;

jos sinulla tai lapsellasi on muutoksia kehon suolojen tasapainossa (elektrolyyttitasapainon

häiriöitä);

jos otat tai jos lapsesi ottaa muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydänrytmiin, esim.:

kinidiini, disopyramidi, prokainamidi, amiodaroni, dofetilidi, ibutilidi, hydrokinidiini tai

sotaloli;

masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet, esim. amitriptyliini, fluoksetiini tai sertraliini;

mielenterveysongelmien hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten fenotiatsiimit, sertindoli,

sultopridi, klooripromatsini, haloperidoli, mesoridatsiini, pimotsidi tai tioridatsiini;

infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet. Näitä ovat muutamat bakteeri-infektioiden

hoitoon käytettävät lääketyypit (makrolidit [kuten erytromysiini tai klaritromysiini] ja

fluorokinolonit [kuten moksifloksasiini ja sparfloksasiini]) ja sieni-infektioiden hoitoon

käytettävät lääketyypit (mukaan lukien flukonatsoli ja imidatsoli) sekä pentamidiini

(käytetään tietyntyyppisen keuhkokuumeen hoitoon) ja sakinaviiri (käytetään HIV:n

hoitoon);

allergioiden ja tulehdusten hoitoon käytettävät antihistamiinit, kuten terfenadiini,

astemitsoli tai mitsolastiini;

tietyt vatsavaivojen hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten sisapridi, domperidoni ja

droperidoli;

muut lääkkeet, kuten vinka-alkaloidit ja arsenikkitrioksidi (käytetään tiettyjen syöpien

hoitoon), bepridili (käytetään rasitusrintakivun hoitoon), difemaniili (käytetään

mahavaivojen hoitoon), levometadyyli ja metadoni (käytetään huumeriippuvuuden hoitoon)

sekä probukoli (käytetään korkeiden kolesteriarvojen hoitoon).

jos olet äskettäin ottanut tai jos lapsellesi on äskettäin (esimerkiksi viimeisen kuukauden sisällä)

annettu jotakin seuraavista lääkkeistä malarian hoitoon tai ehkäisyyn: meflokiini, halofantriini,

lumefantriini, klorokiini tai kiniini.

Jos jokin edellä mainituista koskee lastasi, tai olet epävarma, kerro siitä lääkärille tai

apteekkihenkilökunnalle ennen Eurartesimin antamista.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat tai annat tätä lääkettä:

jos sinulla tai lapsellasi on maksa- tai munuaisvaivoja;

jos sinulla tai lapsellasi on malariainfektio, jonka aiheuttaja on jokin muu loinen kuin

Plasmodium falciparum

jos otat tai olet ottanut tai lapsesi ottaa tai on ottanut muita lääkkeitä malarian hoitoon (muita

kuin yllä mainittuja);

jos olet raskaana tai imetät (ks. alla);

jos olet tai lapsesi on nainen/tyttö, jos olet iäkäs (yli 65 vuotta) tai jos oksentelet tai lapsesi

oksentelee;

jos otat tai lapsesi ottaa tiettyjä lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa aineenvaihdunnallisia

yhteisvaikutuksia. Esimerkkejä näistä lääkkeistä on kohdassa ”Muut lääkevalmisteet ja

Eurartesim”.

Jos olet epävarma minkä tahansa edellä mainitun suhteen, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Lapset

Tätä lääkettä ei saa antaa alle 6 kuukauden ikäisille eikä alle 5 kg:n painoisille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Eurartesim

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinä tai lapsesi parhaillaan käytätte tai olette äskettäin

käyttäneet tai saatatte käyttää muita lääkkeitä. Jotkut lääkkeet voivat muuttaa Eurartesimin vaikutusta

ja lääkärisi saattaa päättää, ettei Eurartesim ole sopiva hoito tai että ylimääräisiä tarkastuksia tarvitaan

sinä aikana, kun käytät tai lapsesi käyttää lääkkeitä, jotka voivat aikaansaada yhteisvaikutuksia.

Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi (useiden muiden lisäksi):

tietyt korkean veren kolesterolin hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. atorvastatiini, lovastatiini,

simvastatiini);

korkean verenpaineen ja sydänvaivojen hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. diltiatseemi,

nifedipiini, nitrendipiini, verapamiili, felodipiini, amlodipiini);

tietyt HIV:n hoitoon käytettävät lääkkeet (antiretroviraaliset lääkkeet): proteaasin estäjät (esim.

amprenaviiri, atatsanaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri), non-nukleosidi-

käänteiskopioijaentsyymin estäjät (esim. efavirentsi, nevirapiini);

tietyt mikrobi-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. telitromysiini, rifampisiini,

dapsoni);

unilääkkeet: bentsodiatsepiinit (esim. midatsolami, triatsolami, diatsepami, alpratsolami,

tsaleploni, tsolpidemi);

epileptisten kohtausten ehkäisyyn/hoitoon käytettävät lääkkeet: barbituraatit (esim.

fenobarbitaali, karbamatsepiini ja fenytoiini;

elinsiirtojen jälkeen sekä autoimmuunisairauksissa käytettävät lääkkeet (esim. syklosporiini,

takrolimuusi);

sukupuolihormonit, myös hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden sisältämät (esim. gestodeeni,

progesteroni, estradioli, testosteroni);

glukokortikoidit (hydrokortisoni, deksametasoni);

omepratsoli (käytetään mahan liikahappoisuuteen liittyvien sairauksien hoitoon);

parasetamoli (käytetään kivun ja kuumeen hoitoon);

teofylliini (käytetään keuhkoputkien ilmanvirtauksen parantamiseen);

nefatsodoni (käytetään masennuksen hoitoon);

aprepitantti (käytetään pahoinvoinnin hoitoon);

tietyt nukutusaineena käytettävät kaasut (kuten enfluraani, halotaani ja isofluraani)

Eurartesim ruuan ja juoman kanssa

Eurartesim-tabletteja tulee ottaa pelkän veden kanssa.

Eurartesimia ei tule ottaa greippimehun kanssa mahdollisten yhteisvaikutusten takia.

Raskaus ja imetys

Kerro lääkärille, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai tulevasi raskaaksi tai jos imetät.

Eurartesimia ei tule käyttää raskauden aikana, jos lääkäri voi määrätä sinulle vaihtoehtoista hoitoa. Jos

saat Eurartesimia raskauden aikana, raskauden tulos merkitään raskausrekisteriin.

Sinun ei tule imettää sinä aikana, kun saat tätä lääkettä, sillä lääkettä voi kulkeutua rintamaidon kautta

lapseen.

Jos otat folaattilisää sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriön ehkäisyyn, voit jatkaa lisän ottamista

Eurartesim-hoidon aikana.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Voit ajaa ja käyttää koneita Eurartesimin ottamisen jälkeen sen jälkeen, kun sairautesi on parantunut.

3.

Miten Eurartesimia otetaan

Ota Eurartesimia juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Tämä lääke tulee ottaa tyhjään mahaan. Jokainen annos tulee ottaa aikaisintaan 3 tunnin kuluttua

syömisestä, eikä Eurartesim-annoksen jälkeen saa syödä mitään 3 tuntiin. Vettä saa juoda milloin

tahansa.

Jos tabletit ovat vaikeita niellä, voit murskata ne ja sekoittaa veteen. Juo veteen sekoitettu lääke heti.

Eurartesim-kuuri kestää kolme peräkkäistä päivää. Ota kunakin päivänä yksi annos. Annos tulee ottaa

suurin piirtein samaan aikaan jokaisena kolmena päivänä.

Päiväannos riippuu

potilaan kehonpainosta

. Lääkäri on määrännyt sinun tai lapsesi painon mukaan

sopivan annoksen seuraavasti:

Kehonpaino

(kg)

Päiväannos (mg)

Tablettien lukumäärä

yhteensä

5 - alle 7

Puoli 160 mg/20 mg -tablettia päivässä

1,5 tablettia

7 - alle 13

Yksi 160 mg/20 mg -tabletti päivässä

3 tablettia

13 - alle 24

Yksi 320 mg/40 mg -tabletti päivässä

3 tablettia

24 - alle 36

Kaksi 320 mg/40 mg -tablettia päivässä

6 tablettia

36 - alle 75

Kolme 320 mg/40 mg -tablettia päivässä

9 tablettia

75 – 100

Neljä 320 mg/40 mg -tablettia päivässä

12 tablettia

Jos painosi on yli 100 kg, noudata lääkärin määräämää annostusta.

Oksentaminen lääkkeen oton jälkeen

Jos oksentaminen tapahtuu:

30 minuutin sisällä Eurartesimin ottamisesta, koko annos on otettava uudelleen.

31–60 minuutin sisällä Eurartesimin ottamisesta, puolet annoksesta on otettava uudelleen.

Jos oksennat tai lapsesi oksentaa myös toisen annoksen, älä ota tai anna lapsellesi enää uutta annosta.

Ota kiireellisesti yhteys lääkäriin malarian hoitamiseksi jollakin muulla lääkkeellä.

Lääkkeen otto malariainfektion uusiutuessa

Jos saat tai lapsesi saa uuden malariakohtauksen, voit ottaa toisen Eurartesim-hoitokuurin yhden

vuoden kuluessa, jos lääkäri katsoo sen olevan asianmukaista. Yhden vuoden aikana ei saa ottaa

enempää kuin kaksi hoitokuuria. Käänny infektion uusiutuessa lääkärin puoleen. Toista

Eurartesim-kuuria ei tule ottaa 2 kuukauden sisällä ensimmäisestä kuurista.

Jos saat tai lapsesi saa yli kaksi infektiota vuoden sisällä, lääkäri määrää jotakin vaihtoehtoista

hoitoa.

Jos otat tai lapsesi ottaa enemmän Eurartesim-tabletteja kuin sinun tai hänen pitäisi

Jos otat tai lapsesi ottaa enemmän kuin suositellun annoksen, kerro siitä lääkärille. Lääkäri saattaa

suositella lapsesi tai itsesi erityistä tarkkailua, sillä suositusta korkeammilla annoksilla voi olla vakava

ei-toivottu vaikutus sydämeen (ks. myös kohta 4).

Jos unohdat tai lapsesi unohtaa ottaa Eurartesimia

Jos Eurartesimin toisen annoksen ottaminen oikeaan aikaan unohtuu, annos tulee ottaa heti

muistettaessa. Kolmas (viimeinen) annos otetaan noin 24 tunnin kuluttua toisesta annoksesta. Jos

unohdat tai lapsesi unohtaa ottaa kolmannen (viimeisen) annoksen oikeaan aikaan, annos tulee ottaa

heti muistettaessa. Enempää kuin yksi annos ei koskaan tule ottaa samana päivänä unohtuneen

annoksen korvaamiseksi.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Jos lopetat tai lapsesi lopettaa Eurartesimin oton

Jotta lääke toimisi tehokkaasti, sinun tai lapsesi tulee ottaa tabletit ohjeiden mukaan ja 3-päiväistä

hoitokuuria tulee jatkaa loppuun asti. Jos sinä et tai lapsesi ei kykene tähän, kerro lääkärille tai

apteekkihenkilökunnalle.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Useimmat haittavaikutukset eivät ole vakavia, ja ne häviävät yleensä muutaman päivän tai viikon

kuluessa hoidon jälkeen.

Jos lapsellasi ilmenee ihottumaa tai kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotusta, johon liittyy

nielemis- tai hengitysvaikeuksia, kyseessä saattaa olla allerginen reaktio. Ota silloin välittömästi yhteys

lääkäriin tai hakeudu välittömästi lähimmän sairaalan ensiapupoliklinikalle. Ota tämä pakkausseloste

mukaasi.

QT-ajan pidentymiseksi kutsuttu sydänongelma saattaa ilmaantua Eurartesimia otettaessa ja muutaman

päivän kuluessa viimeisen annoksen jälkeen. Se voi aiheuttaa hengenvaarallisen sydänrytmin häiriön.

Lääkäri saattaa mitata sydämen sähkökäyrän (elektrokardiogrammi eli EKG-koe) hoidon

aikana ja viimeisen annoksen antamisen jälkeen. Lääkäri ilmoittaa, milloin kokeet tehdään.

Jos huomaat mitä tahansa muutoksia sydämensykkeessä tai sinulla tai lapsellasi on oireita (esim.

sydämen tykytyksiä tai epäsäännöllinen sydämensyke), sinun pitää ottaa yhteys lääkäriin

mahdollisimman nopeasti ja ennen kuin on aika antaa seuraava annos.

Joskus malariahoidon saamisen jälkeen voi ilmetä punasoluihin liittyvä ongelma, jota kutsutaan

hemolyyttiseksi anemiaksi. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle tai lapsellesi kehittyy yksi tai useampi

seuraavista oireista Eurartesim-hoidon jälkeen: ihon kalpeus, yleinen voimattomuus, päänsärky,

hengenahdistus ja nopea sydämensyke etenkin liikunnan yhteydessä, sekavuus, huimaus tai virtsan

tumma väri.

Haittavaikutukset aikuisilla

Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

Anemia, päänsärky, sydänrytmin häiriöt (EKG-muutokset tai havaittava epätavallisen nopea

sydämensyke tai sydämentykytys), kuume, yleinen voimattomuus.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta)

Influenssa, hengitystieinfektiot, huono ruokahalu tai ruokahaluttomuus, huimaus, kouristukset,

epäsäännöllinen tai hidas sydämensyke, yskä, oksentelu, vatsakipu, ripuli, pahoinvointi, maksan

tulehtuminen tai suureneminen, suurentuneet maksa-arvot, kutina, lihas- ja nivelkipu.

Haittavaikutukset lapsilla

Hyvin yleiset (saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä)

Influenssa, yskä, kuume.

Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

Hengitysinfektio, korvatulehdus, anemia, tiettyjen verisolutyyppien (veren valkosolujen ja

verihiutaleiden) poikkeavuudet, huono ruokahalu tai ruokahaluttomuus, silmäinfektio,

sydämensykkeen häiriöt (muutos kuten aikuisilla, EKG-muutokset), vatsakipu, oksentelu, ripuli,

ihotulehdukset, ihottuma, yleinen voimattomuus.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta)

Veren punasolujen poikkeavuudet, verihiutaleiden liiallinen määrä, tiettyjen elinten (kuten maksan tai

pernan) suureneminen, imusolmukkeiden turvotus, kouristukset (kohtaukset), päänsärky, poikkeavat

sydänäänet (lääkärin kuulemana stetoskoopilla), nenäverenvuoto, nuha, pahoinvointi, suutulehdus,

maksatulehdus tai maksan laajentuma, keltaisuus, suurentuneet maksa-arvot verikokeissa, ihon kutina

ja tulehtuminen, nivelkipu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Eurartesimin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (”Käyt. viim.”).

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat läpipainopakkauksen olevan auki.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Eurartesim sisältää

Vaikuttavat aineet ovat piperakiinitetrafosfaatti ja artenimoli.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 160 mg piperakiinitetrafosfaattia (tetrahydraattina) ja 20 mg

artenimolia.

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: esigelatinisoitu tärkkelys, dekstriini, hypromelloosi (E 464), kroskarmelloosinatrium,

magnesiumstearaatti (E 572).

Kalvopäällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi (E 171), makrogoli 400.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Eurartesim-tabletit ovat valkoisia kalvopäällysteisiä kohokuvioituja tabletteja, joissa on jakouurre.

160 mg/20 mg -tablettien toisella puolella on kirjaimet ’S’ ja ’T’. Tabletit on pakattu

läpipainopakkauksiin, jotka sisältävät 3 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Alfasigma S.p.A.

Via Ragazzi del ’99, n. 5

40133 Bologna

Italia

Puh:

+39 051 6489602

Faksi: +39 051 388689

Sähköposti: antonietta.pazardjiklian@alfasigma.com

Valmistaja

Alfasigma S.p.A.

Via Pontina km. 30,400

00071 Pomezia (Rooma)

Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Alfasigma Belgium sprl/bvba

Tel: +32 (0)2 420 93 16

eurartesim.be@alfasigma.com

Nederland

Deutschland

Alfasigma Nederland BV

Pharmore GmbH

Tel: +31 30 6702020

Tel: +49 (0) 5451 9690-0

info.nl@alfasigma.com

service@pharmore.de

España

Portugal

Alfasigma España, S.L.

Alfasigma Portugal, Lda

Tel: +34 93 415 48 22

Tel: +351 217 226 110

info.es@alfasigma.com

geral@alfasigma.com

France

Alfasigma France

Tél: +33 1 45 21 0269

regulatory.fr@alfasigma.com

Ελλάδα

A VIPharma International A.E.

Τηλ: +30 210-6194170

info@avipharma.gr

Italy

Alfasigma S.p.A.

Tel: +39 051 6489602

antonietta.pazardjiklian@alfasigma.com

Κύπρος

ISANGEN PHARMA CYPRUS LTD

Τηλ: +357 24-638833

info@isangenpharma.com.cy

България,

Česká republika, Danmark, Eesti, Hrvatska,

Ireland, Ísland, Latvija, Lietuva,

Magyarország, Malta, Norge, Österreich, Polska, România, Slovenija, Slovenská republika,

Suomi/Finland, Sverige.

Alfasigma S.p.A.

Италия, Olaszország, Itàlie, Italja, Italien, Italia, Itaalia, Włochy, Italija, Ítalía, taliansko, Itālija

Teл/Tel/Tlf/Sími/Puh: +39 051 6489602

alfasigmaspa@legalmail.it

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi kuukausi VVVV

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu/.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Eurartesim 320 mg/40 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Piperakiinitetrafosfaatti/artenimoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Eurartesim on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat tai lapsesi ottaa Eurartesimia

Miten Eurartesimia otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Eurartesimin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Eurartesim on ja mihin sitä käytetään

Eurartesimin sisältämät vaikuttavat aineet ovat piperakiinitetrafosfaatti ja artenimoli. Eurartesimia

käytetään komplisoitumattoman malarian hoitoon kun suun kautta otettava lääke on asianmukaista.

Malarian aiheuttaa

Plasmodium

-loisen aiheuttama infektio, joka leviää tartunnan saaneen hyttysen

pureman välityksellä.

Plasmodium

-loisia on eri tyyppejä. Eurartesim tappaa

Plasmodium falciparum

loisen.

Tätä lääkettä voivat ottaa aikuiset, nuoret, lapset ja yli 6 kuukauden ikäiset imeväiset, jotka painavat

vähintään 5 kg.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat tai lapsesi ottaa Eurartesimia

Älä ota tai anna lapsellesi Eurartesimia:

jos olet tai lapsesi on allerginen vaikuttaville aineille, piperakiinitetrafostaatille tai artenimolille

tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6);

jos sinulla tai lapsellasi on vakava malariainfektio, joka on vaikuttanut kehonosiin kuten

aivoihin, keuhkoihin tai munuaisiin;

jos sinulla tai lapsellasi on jokin sydämen toiminnan häiriö, kuten muutoksia sydämen rytmissä

tai lyöntinopeudessa, tai jokin sydänsairaus;

jos tiedät jonkun suvussasi (vanhempi, isovanhempi tai sisarus) kuolleen äkillisesti

sydänsairauden takia tai jos jollain suvussasi on ollut synnynnäinen sydänsairaus;

jos sinulla tai lapsellasi on muutoksia kehon suolojen tasapainossa (elektrolyyttitasapainon

häiriöitä);

jos otat tai jos lapsesi ottaa muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydänrytmiin, esim.:

kinidiini, disopyramidi, prokainamidi, amiodaroni, dofetilidi, ibutilidi, hydrokinidiini tai

sotaloli;

masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet, esim. amitriptyliini, fluoksetiini tai sertraliini;

mielenterveysongelmien hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten fenotiatsiimit, sertindoli,

sultopridi, klooripromatsini, haloperidoli, mesoridatsiini, pimotsidi tai tioridatsiini;

infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet. Näitä ovat muutamat bakteeri-infektioiden

hoitoon käytettävät lääketyypit (makrolidit [kuten erytromysiini tai klaritromysiini] ja

fluorokinolonit [kuten moksifloksasiini ja sparfloksasiini]) ja sieni-infektioiden hoitoon

käytettävät lääketyypit (mukaan lukien flukonatsoli ja imidatsoli) sekä pentamidiini

(käytetään tietyntyyppisen keuhkokuumeen hoitoon) ja sakinaviiri (käytetään HIV:n

hoitoon);

allergioiden ja tulehdusten hoitoon käytettävät antihistamiinit, kuten terfenadiini,

astemitsoli tai mitsolastiini;

tietyt vatsavaivojen hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten sisapridi, domperidoni ja

droperidoli;

muut lääkkeet, kuten vinka-alkaloidit ja arsenikkitrioksidi (käytetään tiettyjen syöpien

hoitoon), bepridili (käytetään rasitusrintakivun hoitoon), difemaniili (käytetään

mahavaivojen hoitoon), levometadyyli ja metadoni (käytetään huumeriippuvuuden

hoitoon) sekä probukoli (käytetään korkeiden kolesteriarvojen hoitoon).

jos olet äskettäin ottanut tai jos lapsellesi on äskettäin (esimerkiksi viimeisen kuukauden sisällä)

annettu jotakin seuraavista lääkkeistä malarian hoitoon tai ehkäisyyn: meflokiini, halofantriini,

lumefantriini, klorokiini tai kiniini.

Jos jokin edellä mainituista koskee lastasi, tai olet epävarma, kerro siitä lääkärille tai

apteekkihenkilökunnalle ennen Eurartesimin antamista.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat tai annat tätä lääkettä:

jos sinulla tai lapsellasi on maksa- tai munuaisvaivoja;

jos sinulla tai lapsellasi on malariainfektio, jonka aiheuttaja on jokin muu loinen kuin

Plasmodium falciparum

jos otat tai olet ottanut tai lapsesi ottaa tai on ottanut muita lääkkeitä malarian hoitoon (muita

kuin yllä mainittuja);

jos olet raskaana tai imetät (ks. alla);

jos olet tai lapsesi on nainen/tyttö, jos olet iäkäs (yli 65 vuotta) tai jos oksentelet tai lapsesi

oksentelee;

jos otat tai lapsesi ottaa tiettyjä lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa aineenvaihdunnallisia

yhteisvaikutuksia. Esimerkkejä näistä lääkkeistä on kohdassa ”Muut lääkevalmisteet ja

Eurartesim”.

Jos olet epävarma minkä tahansa edellä mainitun suhteen, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

Lapset

Tätä lääkettä ei saa antaa alle 6 kuukauden ikäisille eikä alle 5 kg:n painoisille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Eurartesim

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinä tai lapsesi parhaillaan käytätte tai olette äskettäin

käyttäneet tai saatatte käyttää muita lääkkeitä. Jotkut lääkkeet voivat muuttaa Eurartesimin vaikutusta

ja lääkärisi saattaa päättää, ettei Eurartesim ole sopiva hoito tai että ylimääräisiä tarkastuksia tarvitaan

sinä aikana, kun käytät tai lapsesi käyttää lääkkeitä, jotka voivat aikaansaada yhteisvaikutuksia.

Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi (useiden muiden lisäksi):

tietyt korkean veren kolesterolin hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. atorvastatiini, lovastatiini,

simvastatiini);

korkean verenpaineen ja sydänvaivojen hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. diltiatseemi,

nifedipiini, nitrendipiini, verapamiili, felodipiini, amlodipiini);

tietyt HIV:n hoitoon käytettävät lääkkeet (antiretroviraaliset lääkkeet): proteaasin estäjät (esim.

amprenaviiri, atatsanaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri), non-nukleosidi-

käänteiskopioijaentsyymin estäjät (esim. efavirentsi, nevirapiini);

tietyt mikrobi-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. telitromysiini, rifampisiini,

dapsoni);

unilääkkeet: bentsodiatsepiinit (esim. midatsolami, triatsolami, diatsepami, alpratsolami,

tsaleploni, tsolpidemi);

epileptisten kohtausten ehkäisyyn/hoitoon käytettävät lääkkeet: barbituraatit (esim.

fenobarbitaali, karbamatsepiini ja fenytoiini;

elinsiirtojen jälkeen sekä autoimmuunisairauksissa käytettävät lääkkeet (esim. syklosporiini,

takrolimuusi);

sukupuolihormonit, myös hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden sisältämät (esim. gestodeeni,

progesteroni, estradioli, testosteroni);

glukokortikoidit (hydrokortisoni, deksametasoni);

omepratsoli (käytetään mahan liikahappoisuuteen liittyvien sairauksien hoitoon);

parasetamoli (käytetään kivun ja kuumeen hoitoon);

teofylliini (käytetään keuhkoputkien ilmanvirtauksen parantamiseen);

nefatsodoni (käytetään masennuksen hoitoon);

aprepitantti (käytetään pahoinvoinnin hoitoon);

tietyt nukutusaineena käytettävät kaasut (kuten enfluraani, halotaani ja isofluraani)

Eurartesim ruuan ja juoman kanssa

Eurartesim-tabletteja tulee ottaa pelkän veden kanssa.

Eurartesimia ei tule ottaa greippimehun kanssa mahdollisten yhteisvaikutusten takia.

Raskaus ja imetys

Kerro lääkärille, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai tulevasi raskaaksi tai jos imetät.

Eurartesimia ei tule käyttää raskauden aikana, jos lääkäri voi määrätä sinulle vaihtoehtoista hoitoa. Jos

saat Eurartesimia raskauden aikana, raskauden tulos merkitään raskausrekisteriin.

Sinun ei tule imettää sinä aikana, kun saat tätä lääkettä, sillä lääkettä voi kulkeutua rintamaidon kautta

lapseen.

Jos otat folaattilisää sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriön ehkäisyyn, voit jatkaa lisän ottamista

Eurartesim-hoidon aikana.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Voit ajaa ja käyttää koneita Eurartesimin ottamisen jälkeen sen jälkeen, kun sairautesi on parantunut.

3.

Miten Eurartesimia otetaan

Ota Eurartesimia juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Tämä lääke tulee ottaa tyhjään mahaan. Jokainen annos tulee ottaa aikaisintaan 3 tunnin kuluttua

syömisestä, eikä Eurartesim-annoksen jälkeen saa syödä mitään 3 tuntiin. Vettä saa juoda milloin

tahansa.

Jos tabletit ovat vaikeita niellä, voit murskata ne ja sekoittaa veteen. Juo veteen sekoitettu lääke heti.

Eurartesim-kuuri kestää kolme peräkkäistä päivää. Ota kunakin päivänä yksi annos. Annos tulee ottaa

suurin piirtein samaan aikaan jokaisena kolmena päivänä.

Päiväannos riippuu

potilaan kehonpainosta

. Lääkäri on määrännyt sinun tai lapsesi painon mukaan

sopivan annoksen seuraavasti:

Kehonpaino

(kg)

Päiväannos (mg)

Tablettien lukumäärä

yhteensä

5 - alle 7

Puoli 160 mg/20 mg -tablettia päivässä

1,5 tablettia

7 - alle 13

Yksi 160 mg/20 mg -tabletti päivässä

3 tablettia

13 - alle 24

Yksi 320 mg/40 mg -tabletti päivässä

3 tablettia

24 - alle 36

Kaksi 320 mg/40 mg -tablettia päivässä

6 tablettia

36 - alle 75

Kolme 320 mg/40 mg -tablettia päivässä

9 tablettia

75 – 100

Neljä 320 mg/40 mg -tablettia päivässä

12 tablettia

Jos painosi on yli 100 kg, noudata lääkärin määräämää annostusta.

Oksentaminen lääkkeen oton jälkeen

Jos oksentaminen tapahtuu:

30 minuutin sisällä Eurartesimin ottamisesta, koko annos on otettava uudelleen.

31–60 minuutin sisällä Eurartesimin ottamisesta, puolet annoksesta on otettava uudelleen.

Jos oksennat tai lapsesi oksentaa myös toisen annoksen, älä ota tai anna lapsellesi enää uutta annosta.

Ota kiireellisesti yhteys lääkäriin malarian hoitamiseksi jollakin muulla lääkkeellä.

Lääkkeen otto malariainfektion uusiutuessa

Jos saat tai lapsesi saa uuden malariakohtauksen, voit ottaa toisen Eurartesim-hoitokuurin yhden

vuoden kuluessa, jos lääkäri katsoo sen olevan asianmukaista. Yhden vuoden aikana ei saa ottaa

enempää kuin kaksi hoitokuuria. Käänny infektion uusiutuessa lääkärin puoleen. Toista

Eurartesim-kuuria ei tule ottaa 2 kuukauden sisällä ensimmäisestä kuurista.

Jos saat tai lapsesi saa yli kaksi infektiota vuoden sisällä, lääkäri määrää jotakin vaihtoehtoista

hoitoa.

Jos otat tai lapsesi ottaa enemmän Eurartesim-tabletteja kuin sinun tai hänen pitäisi

Jos otat tai lapsesi ottaa enemmän kuin suositellun annoksen, kerro siitä lääkärille. Lääkäri saattaa

suositella lapsesi tai itsesi erityistä tarkkailua, sillä suositusta korkeammilla annoksilla voi olla vakava

ei-toivottu vaikutus sydämeen (ks. myös kohta 4).

Jos unohdat tai lapsesi unohtaa ottaa Eurartesimia

Jos Eurartesimin toisen annoksen ottaminen oikeaan aikaan unohtuu, annos tulee ottaa heti

muistettaessa. Kolmas (viimeinen) annos otetaan noin 24 tunnin kuluttua toisesta annoksesta. Jos

unohdat tai lapsesi unohtaa ottaa kolmannen (viimeisen) annoksen oikeaan aikaan, annos tulee ottaa

heti muistettaessa. Enempää kuin yksi annos ei koskaan tule ottaa samana päivänä unohtuneen

annoksen korvaamiseksi.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Jos lopetat tai lapsesi lopettaa Eurartesimin oton

Jotta lääke toimisi tehokkaasti, sinun tai lapsesi tulee ottaa tabletit ohjeiden mukaan ja 3-päiväistä

hoitokuuria tulee jatkaa loppuun asti. Jos sinä et tai lapsesi ei kykene tähän, kerro lääkärille tai

apteekkihenkilökunnalle.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Useimmat haittavaikutukset eivät ole vakavia, ja ne häviävät yleensä muutaman päivän tai viikon

kuluessa hoidon jälkeen.

Jos lapsellasi ilmenee ihottumaa tai kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotusta, johon liittyy

nielemis- tai hengitysvaikeuksia, kyseessä saattaa olla allerginen reaktio. Ota silloin välittömästi yhteys

lääkäriin tai hakeudu välittömästi lähimmän sairaalan ensiapupoliklinikalle. Ota tämä pakkausseloste

mukaasi.

QT-ajan pidentymiseksi kutsuttu sydänongelma saattaa ilmaantua Eurartesimia otettaessa ja muutaman

päivän kuluessa viimeisen annoksen jälkeen. Se voi aiheuttaa hengenvaarallisen sydänrytmin häiriön.

Lääkäri saattaa mitata sydämen sähkökäyrän (elektrokardiogrammi eli EKG-koe) hoidon

aikana ja viimeisen annoksen antamisen jälkeen. Lääkäri ilmoittaa, milloin kokeet tehdään.

Jos huomaat mitä tahansa muutoksia sydämensykkeessä tai sinulla tai lapsellasi on oireita (esim.

sydämen tykytyksiä tai epäsäännöllinen sydämensyke), sinun pitää ottaa yhteys lääkäriin

mahdollisimman nopeasti ja ennen kuin on aika antaa seuraava annos.

Joskus malariahoidon saamisen jälkeen voi ilmetä punasoluihin liittyvä ongelma, jota kutsutaan

hemolyyttiseksi anemiaksi. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle tai lapsellesi kehittyy yksi tai useampi

seuraavista oireista Eurartesim-hoidon jälkeen: ihon kalpeus, yleinen voimattomuus, päänsärky,

hengenahdistus ja nopea sydämensyke etenkin liikunnan yhteydessä, sekavuus, huimaus tai virtsan

tumma väri.

Haittavaikutukset aikuisilla

Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

Anemia, päänsärky, sydänrytmin häiriöt (EKG-muutokset tai havaittava epätavallisen nopea

sydämensyke tai sydämentykytys), kuume, yleinen voimattomuus.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta)

Influenssa, hengitystieinfektiot, huono ruokahalu tai ruokahaluttomuus, huimaus, kouristukset,

epäsäännöllinen tai hidas sydämensyke, yskä, oksentelu, vatsakipu, ripuli, pahoinvointi, maksan

tulehtuminen tai suureneminen, suurentuneet maksa-arvot, kutina, lihas- ja nivelkipu.

Haittavaikutukset lapsilla

Hyvin yleiset (saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä)

Influenssa, yskä, kuume.

Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

Hengitysinfektio, korvatulehdus, anemia, tiettyjen verisolutyyppien (veren valkosolujen ja

verihiutaleiden) poikkeavuudet, huono ruokahalu tai ruokahaluttomuus, silmäinfektio,

sydämensykkeen häiriöt (muutos kuten aikuisilla, EKG-muutokset), vatsakipu, oksentelu, ripuli,

ihotulehdukset, ihottuma, yleinen voimattomuus.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta)

Veren punasolujen poikkeavuudet, verihiutaleiden liiallinen määrä, tiettyjen elinten (kuten maksan tai

pernan) suureneminen, imusolmukkeiden turvotus, kouristukset (kohtaukset), päänsärky, poikkeavat

sydänäänet (lääkärin kuulemana stetoskoopilla), nenäverenvuoto, nuha, pahoinvointi, suutulehdus,

maksatulehdus tai maksan laajentuma, keltaisuus, suurentuneet maksa-arvot verikokeissa, ihon kutina

ja tulehtuminen, nivelkipu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Eurartesimin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (”Käyt. viim.”).

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat läpipainopakkauksen olevan auki.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Eurartesim sisältää

Vaikuttavat aineet ovat piperakiinitetrafosfaatti ja artenimoli.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 320 mg piperakiinitetrafosfaattia (tetrahydraattina) ja 40 mg

artenimolia.

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: esigelatinisoitu tärkkelys, dekstriini, hypromelloosi (E 464), kroskarmelloosinatrium,

magnesiumstearaatti (E 572).

Kalvopäällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi (E 171), makrogoli 400.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Eurartesim-tabletit ovat valkoisia kalvopäällysteisiä kohokuvioituja tabletteja, joissa on jakouurre.

320 mg/40 mg -tableteissa on kaksi ’σ’-kirjainta toisella puolella. Tabletit on pakattu

läpipainopakkauksiin, jotka sisältävät 3, 6, 9 tai 12 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Alfasigma S.p.A.

Via Ragazzi del ’99, n. 5

40133 Bologna

Italia

Puh:

+39 051 6489602

Faksi: +39 051 388689

Sähköposti: antonietta.pazardjiklian@alfasigma.com

Valmistaja

Alfasigma S.p.A.

Via Pontina km. 30,400

00071 Pomezia (Rooma)

Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Alfasigma Belgium sprl/bvba

Tel: +32 (0)2 420 93 16

eurartesim.be@alfasigma.com

Nederland

Deutschland

Alfasigma Nederland BV

Pharmore GmbH

Tel: +31 30 6702020

Tel: +49 (0) 5451 9690-0

info.nl@alfasigma.com

service@pharmore.de

España

Portugal

Alfasigma España, S.L.

Alfasigma Portugal, Lda

Tel: +34 93 415 48 22

Tel: +351 217 226 110

info.es@alfasigma.com

geral@alfasigma.com

France

Alfasigma France

Tél: +33 1 45 21 0269

regulatory.fr@alfasigma.com

Ελλάδα

A VIPharma International A.E.

Τηλ: +30 210-6194170

info@avipharma.gr

Italy

Alfasigma S.p.A.

Tel: +39 051 6489602

antonietta.pazardjiklian@alfasigma.com

Κύπρος

ISANGEN PHARMA CYPRUS LTD

Τηλ: +357 24-638833

info@isangenpharma.com.cy

България,

Česká republika, Danmark, Eesti, Hrvatska,

Ireland, Ísland, Latvija, Lietuva,

Magyarország, Malta, Norge, Österreich, Polska, România, Slovenija, Slovenská republika,

Suomi/Finland, Sverige.

Alfasigma S.p.A.

Италия, Olaszország, Itàlie, Italja, Italien, Italia, Itaalia, Włochy, Italija, Ítalía, taliansko, Itālija

Teл/Tel/Tlf/ Sími/Puh: +39 051 6489602

alfasigmaspa@legalmail.it

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi kuukausi VVVV

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu/.

Liite IV

Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Tieteelliset päätelmät

Ottaen huomioon arviointiraportin, jonka lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on

tehnyt artenimolia/piperakiinitetrafosfaattia koskevista määräajoin julkaistavista

turvallisuusraporteista (PSUR) lääkevalmistekomitean (CHMP) päätelmät ovat seuraavat:

Myyntiluvan haltijan suorittaman

hemolyyttisen anemian

signaalia koskevan kirjallisuuskatsauksen

perusteella vaikuttaa siltä, että lieväasteista hemolyysiä saattaa esiintyä suun kautta annettavaa

artemisiinia sisältävän yhdistelmähoidon jälkeen. Lisäksi Eurartesim-hoidon jälkeen on raportoitu

useita hyvin dokumentoituja hemolyyttisen anemian tapauksia, joille ei ollut selvää vaihtoehtoista

selitystä (ja joista kaksi esiintyi pienillä lapsilla). Vaikeissa hemolyysitapauksissa sairaalahoito ja

verensiirto voivat olla tarpeen. Näin ollen PRAC katsoo, että valmistetietoihin tulee lisätä varoitus

viiveellä ilmaantuvan hemolyyttisen anemian riskistä, jotta terveydenhuollon ammattilaiset, potilaat

ja potilaiden hoitajat voivat olla tarkkaavaisia asiaankuuluvien merkkien ja oireiden varalta.

Varoituksissa tulee mainita, millä aikavälillä tapahtumien voidaan odottaa esiintyvän, mitkä ovat

hemolyysin riskitekijöitä / mitkä potilaat kuuluvat riskiryhmään, ja miten tapahtumien ilmaantuessa

on toimittava.

Lääkevalmistekomitea (CHMP) on yhtä mieltä PRAC:n tekemistä päätelmistä.

Myyntilupien ehtojen muuttamista puoltavat perusteet

Artenimolia/piperakiinitetrafosfaattia koskevien tieteellisten päätelmien perusteella

lääkevalmistekomitea katsoo, että artenimolia/piperakiinitetrafosfaattia sisältävien lääkevalmisteiden

hyöty-haittatasapaino on muuttumaton edellyttäen, että valmistetietoja muutetaan ehdotetulla tavalla.

Lääkevalmistekomitea suosittelee myyntiluvan/myyntilupien muuttamista.

LIITE I

VALMISTEYHTEENVETO

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta

turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eurartesim 160 mg/20 mg tabletti, kalvopäällysteinen.

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 160 mg piperakiinitetrafosfaattia (tetrahydraattina; PKP)

ja 20 mg artenimolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti).

Valkoinen, pitkulainen, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti (pituus 11,5 mm, leveys

5,5 mm, paksuus 4,4 mm), jossa on jakouurre ja jonka toiselle puolelle on merkitty kirjaimet ”S”

ja ”T”.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Eurartesim on tarkoitettu komplisoitumattoman

Plasmodium falciparum -

malarian hoitoon

aikuisilla, nuorilla, lapsilla ja vähintään 6 kuukauden ikäisillä, vähintään 5 kg:n painoisilla

imeväisillä.

Viralliset ohjeet malarialääkkeiden asianmukaisesta käytöstä on otettava huomioon.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Eurartesim-kuuri käsittää kolme annosta, jotka tulee antaa kolmena peräkkäisenä päivänä samaan

aikaan päivästä.

Annoksen tulee perustua kehonpainoon alla olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti:

Kehon-

paino (kg)

Päiväannos (mg)

Tabletin vahvuus ja tablettien lukumäärä

annosta kohden

PKP

Artenimoli

5 - < 7

½ × 160 mg:n/20 mg:n tablettia

7 - < 13

1 × 160 mg:n/20 mg:n tabletti

13 - < 24

1 × 320 mg:n/40 mg:n tabletti

24 - < 36

2 × 320 mg:n/40 mg:n tablettia

36 - < 75

3 × 320 mg:n/40 mg:n tablettia

75 - 100

1 280

4 × 320 mg:n/40 mg:n tablettia

> 100

Tietoja, joihin perustaa annossuositusta > 100 kg painaville potilaille, ei ole

saatavilla.

Jos potilas oksentaa 30 minuutin sisällä Eurartesimin ottamisesta, koko annos tulee antaa

uudelleen. Jos potilas oksentaa 30–60 minuutin sisällä, puolet annoksesta tulee antaa uudelleen.

Eurartesimia ei saa annostella uudelleen useammin kuin kerran. Jos potilas oksentaa toisen

annoksen, malariahoito tulee vaihtaa toiseen.

Jos annos unohtuu, se tulee ottaa heti muistettaessa, minkä jälkeen suositeltua kuuria tulee jatkaa

loppuun asti.

Toistetusta hoitokuurista ei ole saatavilla tietoja.

Eurartesimia ei saa antaa enempää kuin kaksi kuuria 12 kuukauden sisällä (ks. kohdat 4.4 ja 5.3).

Toista Eurartesim-kuuria ei tule antaa 2 kuukauden sisällä ensimmäisen kuurin päättymisestä

piperakiinin pitkän eliminaation puoliintumisajan vuoksi (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Kliiniset tutkimukset Eurartesim-tableteilla eivät kattaneet 65-vuotiaita tai sitä vanhempia

potilaita, joten annossuosituksia ei voida antaa. Varovaisuutta tulee kuitenkin noudattaa, kun

valmistetta annetaan iäkkäille potilaille, ottaen huomioon mahdollinen ikääntymisen aiheuttama

maksan ja munuaisten toiminnan heikkeneminen sekä sydänsairauksien mahdollisuus (ks. kohdat

4.3 ja 4.4).

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta

Eurartesimia ei ole arvioitu kohtalaista tai vaikeaa maksan tai munuaisten vajaatoimintaa

sairastavilla tutkimuspotilailla. Varovaisuutta on siksi noudatettava, kun Eurartesimia annetaan

tällaisille potilaille (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Eurartesimin turvallisuutta ja tehoa alle 6 kuukauden ikäisten imeväisten tai alle 5 kg:n painoisten

lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja näistä pediatrisista osajoukoista ei ole saatavilla.

Antotapa

Eurartesim tulee ottaa suun kautta veden kanssa ilman ruokaa.

Jokainen annos tulee ottaa vähintään 3 tuntia edellisen aterian jälkeen.

Kunkin annoksen jälkeen tulee olla syömättä vähintään 3 tuntia.

Potilaille, jotka eivät pysty nielemään tabletteja, esim. pienille lapsille, Eurartesim voidaan

murskata ja sekoittaa veteen. Suspensio tulee käyttää heti sekoittamisen jälkeen.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

WHO:n määritelmän mukainen vakava malaria

Äkillisiä kuolemantapauksia tai synnynnäistä pitkää QTc-aikaa suvussa

Synnynnäinen QTc-ajan pidentymä tai sairaus, jonka tiedetään pidentävän QTc-aikaa

Aikaisemmin esiintynyt oireileva sydänarytmia tai kliinisesti merkitsevä bradykardia

Mikä tahansa sydänarytmialle altistava sydänsairaus kuten vakava hypertensio, vasemman

kammion hypertrofia (mukaan lukien hypertrofinen kardiomyopatia) tai kongestiivinen

sydämen vajaatoiminta, johon liittyy vasemman kammion pienentynyt ejektiofraktio

Elektrolyyttihäiriöt, etenkin hypokalemia, hypokalsemia tai hypomagnesemia

Sellaisten lääkevalmisteiden käyttö, joiden tiedetään pidentävän QTc-aikaa. Näitä ovat

(muun muassa):

rytmihäiriölääkkeet (esim. amiodaroni, disopyramidi, dofetilidi, ibutilidi,

prokainamidi, kinidiini, hydrokinidiini, sotaloli)

neuroleptit (esim. fenotiatsiinit, sertindoli, sultopridi, klooripromatsini, haloperidoli,

mesoridatsiini, pimotsidi tai tioridatsiini), masennuslääkkeet

tietyt mikrobilääkkeet mukaan lukien seuraaviin luokkiin kuuluvat lääkevalmisteet:

makrolidit (esim. erytromysiini, klaritromysiini),

fluorokinolonit (esim. moksifloksasiini, sparfloksasiini),

imidatsoli- ja triatsolisienilääkkeet

sekä pentamidiini ja sakinaviiri)

tietyt ei-sedatiiviset antihistamiinit (esim. terfenadiini, astemitsoli, mitsolastiini)

sisapridi, droperidoli, domperidoni, bepridiili, difemaniili, probukoli, levometadyyli,

metadoni, vinka-alkaloidit, arsenikkitrioksidi

äskettäinen hoito lääkevalmisteilla, joiden tiedetään pidentävän QTc-aikaa ja jotka

saattavat vielä olla jäljellä verenkierrossa kun Eurartesim-hoito aloitetaan (esim.

meflokiini, halofantriini, lumefantriini, klorokiini, kiniini ja muut malarialääkkeet) niiden

eliminaation puoliintumisaika huomioiden.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Eurartesimia ei tule käyttää vakavan falciparum-malarian hoitoon (ks. kohta 4.3) eikä,

riittämättömän tutkimustiedon vuoksi,

Plasmodium

vivax-,

Plasmodium

malariae-

Plasmodium ovale

-loisen aiheuttaman malarian hoitoon.

Piperakiinin pitkä puoliintumisaika (noin 22 vrk) on otettava huomioon, jos hoidon

epäonnistumisen tai uuden malariainfektion vuoksi aloitetaan hoito toisella malarialääkkeellä (ks.

tämä kohta sekä kohdat 4.3 ja 4.5).

Piperakiini on lievä CYP3A4:n estäjä. Varovaisuutta suositellaan kun Eurartesim-hoitoon

liitetään lääkevalmisteita, joilla on erilaisia CYP3A4:ää estäviä, indusoivia tai CYP3A4:n kanssa

kilpailevia muotoja, sillä joidenkin lääkkeiden terapeuttiset ja/tai toksiset vaikutukset voivat

muuttua.

Piperakiini on myös CYP3A4:n substraatti. Piperakiinin plasmapitoisuuden lievää (< 2-kertaista)

nousua oli havaittavissa kun sitä annosteltiin samanaikaisesti voimakkaiden CYP3A4-estäjien

kanssa, mikä aiheutti QTc-ajan pidentymiseen kohdistuvan vaikutuksen mahdollista pahenemista

(ks. kohta 4.5).

Piperakiinille altistuminen saattaa myös lisääntyä kun sitä annostellaan samanaikaisesti lievien tai

keskivoimakkaiden CYP3A4-estäjien (esim. suun kautta otettavien ehkäisyvalmisteiden) kanssa.

Sen vuoksi on noudatettava varovaisuutta, kun Eurartesimia annostellaan minkä tahansa

CYP3A4-estäjän kanssa, ja EKG:n tarkkailua on harkittava.

Koska tiedot piperakiinin moniannoksen farmakokinetiikasta puuttuvat, minkä tahansa

voimakkaan CYP3A4-estäjän annostelusta on kehotettava luopumaan Eurartesimin aloittamisen

(so. ensimmäisen annoksen) jälkeen (ks. kohdat 4.5 ja 5.2).

Eurartesimia ei tule käyttää raskauden aikana, jos muita sopivia ja tehokkaita malarialääkkeitä on

saatavilla (ks. kohta 4.6).

Koska tulokset karsinogeenisuustutkimuksista puuttuvat, eikä toistetuista hoitokuureista ole

kliinistä kokemusta ihmisillä, useampaa kuin kahta Eurartesim-kuuria ei pidä antaa 12 kuukauden

sisällä (ks. kohdat 4.2 ja 5.3).

Vaikutukset sydämen repolarisaatioon

Eurartesimilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa suoritettiin rajoitettu määrä EKG-kokeita

hoidon aikana. Nämä osoittivat QTc-ajan pidentyneen Eurartesim-hoidon yhteydessä useammin

ja laajemmin vertailulääkkeisiin verrattuna (lisätietoja vertailulääkkeistä, ks. kohta 5.1).

Kliinisissä tutkimuksissa esiintyneiden sydänhaittatapahtuminen analyysi osoitti, että tapahtumia

raportoitiin useammin Eurartesim-hoitoa saavilla potilailla kuin potilailla, joita hoidettiin

vertailumalarialääkkeillä (ks. kohta 4.8). Kahdesta Faasin III tutkimuksesta toisessa ilmoitettiin

kolmella potilaalla 767:stä (0,4 %) ennen Eurartesimin kolmatta annosta olevan QTcF-aika > 500

ms kun taas vertailuryhmässä sitä ei ollut.

Eurartesimin mahdollista QTc-aikaa pidentävää vaikutusta tutkittiin terveistä koehenkilöistä

koostuvissa rinnakkaisryhmissä, jotka ottivat kaikki lääkeannokset runsasrasvaisen/-kalorisen

aterian (~ 1000 kilokaloria) kanssa, niukkarasvaisen/-kalorisen aterian (~ 400 kilokaloria) kanssa

tai paasto-olosuhteissa. Plaseboon verrattuna suurimmat keskimääräiset QTcF-ajan pidentymiset

Eurartesim-hoidon 3. päivänä vastaavissa lääkeannosolosuhteissa olivat 45,2, 35,5 ja 21,0

millisekuntia. Paasto-olosuhteissa todettu QTcF-ajan pidentyminen (21,0 msek) kesti 4–11 tuntia

viimeisen, 3. päivänä annetun annoksen jälkeen, minkä jälkeen se laski lumeeseen verrattuna 11,8

millisekuntiin 24 tunnin kohdalla ja 7,5 millisekuntiin 48 tunnin kohdalla. Kellään terveistä

vapaaehtoisista, jotka saivat lääkettä paasto-olosuhteissa, ei todettu pidempää QTcF-aikaa kuin

480 millisekuntia, tai yli 60 millisekunnin pidentymistä lähtötasoon verrattuna. Vähärasvaisen

aterian kanssa annokset ottaneista (64 henkilöä) 3:lla oli pidempi QTcF-aika kuin 480

millisekuntia. Runsasrasvaisen aterian kanssa annokset ottaneista (64 henkilöä) 10 ylitti tämän

rajan. Tutkimuspotilaista kenelläkään QTcF-arvo ei ylittänyt 500 millisekuntia missään

annosteluryhmässä.

EKG-koe tulee tehdä mahdollisimman aikaisin Eurartesim-hoidon aikana ja EKG:n seurantaa

tulee käyttää potilailla, joilla voi olla suurempi riski saada rytmihäiriöitä QTc-ajan pidentymisen

yhteydessä (ks. tämän kohdan loppuosa).

Kun se on kliinisesti asianmukaista, EKG-koetta tulee harkita kaikille potilaille ennen viimeistä

kolmesta päivittäisestä annoksesta sekä noin 4-6 tunnin kuluttua viimeisestä annoksesta, sillä

QTc-ajan pidentymisen riski voi olla suurimmillaan tänä aikana (ks. kohta 5.2). Yli 500

millisekunnin QTc-ajat on yhdistetty mahdollisesti hengenvaarallisten kammiotakykardioiden

korostuneeseen riskiin. Näin suurta pidentymistä osoittavilla potilailla tulee sen vuoksi EKG:tä

tarkkailla sitä seuraavien 24-48 tunnin aikana. Näille potilaille ei saa antaa lisää Eurartesim-

annoksia, vaan heille on annettava jotakin vaihtoehtoista malariahoitoa.

Naispuolisilla ja iäkkäillä potilailla on aikuisia miespotilaita pidempi QTc-aika. Näin ollen he

voivat olla herkempiä QTc-aikaa pidentävien lääkkeiden kuten Eurartesimin vaikutuksille, mikä

edellyttää erityistä varovaisuutta.

Viiveellä ilmaantuva hemolyyttinen anemia

Viiveellä ilmaantuvaa hemolyyttistä anemiaa on todettu enintään yhden kuukauden kuluttua

laskimonsisäistä artesunaattia ja suun kautta annettavaa artemisiinia sisältävästä

yhdistelmähoidosta, myös Eurartesim-valmistetta käytettäessä. Riskitekijöitä saattavat olla nuori

ikä (alle 5-vuotiaat lapset) ja aikaisempi hoito laskimonsisäisellä artesunaatilla.

Potilaita ja hoitajia tulee kehottaa tarkkaavaisuuteen hoidon jälkeisen hemolyysin merkkien ja

oireiden, kuten kalpeuden, keltaisuuden, virtsan tumman värin, kuumeen, väsymyksen,

hengenahdistuksen, huimauksen ja sekavuuden varalta.

Pediatriset potilaat

Erityisiä varotoimia suositellaan pienillä lapsilla oksentelun yhteydessä, sillä

elektrolyyttihäiriöiden ilmaantuminen on heillä todennäköistä. Häiriöt saattavat lisätä

Eurartesimin QTc-aikaa pidentävää vaikutusta (ks. kohta 4.3).

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta

Eurartesimia ei ole arvioitu kohtalaista tai vaikeaa munuaisten tai maksan vajaatoimintaa

sairastavilla potilailla (ks. kohta 4.2). Piperakiinin suurten plasmapitoisuuksien mahdollisuuden

vuoksi suositellaan varovaisuutta sekä EKG:n ja veren kaliumtasojen seurantaa, jos Eurartesimia

annetaan potilaille, joilla on keltatauti ja/tai kohtalainen tai vaikea munuaisten tai maksan

vajaatoiminta.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Eurartesim on vasta-aiheinen potilailla, jotka jo käyttävät muita lääkevalmisteita, joiden tiedetään

pidentävän QTc-aikaa, sillä farmakodynaamisen, QTc-aikaan pidentävästi vaikuttavan

yhteisvaikutuksen riski on olemassa (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Eurartesimilla on tehty rajoitettu määrä lääkkeiden välisiä farmakokineettisiä

yhteisvaikutustutkimuksia aikuisille terveille koehenkilöille. Sen vuoksi arvio mahdollisten

lääkkeiden välisten yhteisvaikutusten esiintymisestä perustuu joko

in vivo

in vitro

tutkimuksiin.

Eurartesimin vaikutus samanaikaisesti annettuihin lääkevalmisteisiin

Piperakiini metaboloituu CYP3A4-entsyymin vaikutuksesta, ja se on tämän entsyymin estäjä.

Eurartesimin samanaikainen annostelu suun kautta otettavan midatsolaamin 7,5 mg:n, CYP3A4-

koetinsubstraatin, kanssa aiheutti midatsolaamille ja sen metaboliiteille altistumisen lievää

(≤ 2-kertaista) lisääntymistä terveille aikuisille koehenkilöille. Tämä estovaikutus ei enää ollut

ilmeistä yksi viikko Eurartesimin viimeisen annostelun jälkeen. Sen vuoksi erityistä huomiota

tulee kiinnittää silloin, kun kapean terapeuttisen indeksin lääkevalmisteita (esim.

retroviruslääkevalmisteita ja syklosporiinia) annetaan samanaikaisesti Eurartesimin kanssa.

In vitro

-tutkimuksista saatujen tietojen mukaan piperakiini metaboloituu vähäisessä määrin

CYP2C19-entsyymin vaikutuksesta, ja se on myös tämän entsyymin estäjä. On siis mahdollista,

että piperakiini hidastaa muiden CYP2C19-substraattien, kuten omepratsolin, metaboliaa, jolloin

niiden plasmapitoisuus suurenee ja toksisuus lisääntyy.

Piperakiini saattaa nopeuttaa CYP2E1-substraattien metaboliaa, jolloin substraattien kuten

parasetamolin tai teofylliinin sekä enfluraani-, halotaani- ja isofluraani-anestesiakaasujen

plasmapitoisuus pienenee. Pääseuraus tästä yhteisvaikutuksesta voi olla samanaikaisesti

annettujen lääkevalmisteiden tehon heikkeneminen.

Artenimolin antaminen voi johtaa CYP1A2-toiminnan lievään heikentymiseen. Varovaisuutta

suositellaan siksi, kun Eurartesimia annetaan samanaikaisesti CYP1A2-entsyymin metaboloimien

kapean terapeuttisen indeksin lääkevalmisteiden, kuten teofylliinin, kanssa. On epätodennäköistä,

että mahdolliset vaikutukset kestävät yli 24 tuntia viimeisestä artenimoliannoksesta.

Samanaikaisesti annettujen lääkevalmisteiden vaikutus Eurartesimiin

Piperakiini metaboloituu CYP3A4-entsyymin vaikutuksesta

in vitro

. Suun kautta otettavan

klaritromysiinin (voimakas CYP3A4-estäjän koetin) kerta-annoksen samanaikainen annostelu

Eurartesimin kerta-annoksen kanssa aiheutti piperakiinille altistumisen lievää (≤ 2-kertaista)

lisääntymistä terveillä koehenkilöillä. Tämä lisääntynyt altistuminen malarialääkkeiden

yhdistelmälle saattaa pahentaa QTc-aikaan kohdistuvaa vaikutusta (ks. kohta 4.4). Sen vuoksi on

noudatettava erityistä varovaisuutta, kun Eurartesimia annetaan potilaille, jotka jo käyttävät

voimakkaita CYP3A4-estäjiä (esim. jotkut proteaasin estäjät [amprenaviiri, atatsanaviiri,

indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri], nefatsodoni tai verapamiili) ja EKG-seurantaa on harkittava

piperakiinin suurempien plasmapitoisuuksien riskin vuoksi (ks. kohta 4.4).

Entsyymejä indusoivat lääkevalmisteet kuten rifampisiini, karbamatsepiini, fenytoiini,

fenobarbitaali ja mäkikuisma (Hypericum perforatum) alentavat todennäköisesti piperakiinin

plasmapitoisuuksia. Myös artenimolin pitoisuudet voivat laskea. Samanaikaista hoitoa tällaisilla

lääkevalmisteilla ei suositella.

Pediatriset potilaat

Lääkkeiden yhteisvaikutustutkimuksia on tehty vain aikuisille. Yhteisvaikutusten laajuutta

pediatrisilla potilailla ei tunneta. Yllä mainitut aikuisilla esiintyneet yhteisvaikutukset ja kohdassa

4.4 mainitut varoitukset on otettava huomioon pediatrisilla potilailla.

Suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet

Annosteltaessa terveille naisille Eurartesimilla oli vain minimaalinen vaikutus suun kautta

otettavan ehkäisyhoidon estrogeeni/progestiini-yhdistelmään: se lisäsi etinyyliestradiolin

imeytymisnopeutta (geometrisenä C

:in keskivertona ilmaistuna) noin 28 %, mutta se ei

merkitsevästi muuttanut etinyyliestradiolille ja levonorgestreelille altistumista, eikä se vaikuttanut

ehkäisyaktiviteettiin, mikä todettiin follikkelia stimuloivan hormonin (FSH), luteinisoivan

hormonin (LH) ja progesteronin samansuuruisten plasmapitoisuuksien perusteella suun kautta

annettavan ehkäisyhoidon jälkeen joko samanaikaisen Eurartesim-annostelun kanssa tai ilman

Eurartesimia.

Yhteisvaikutukset ruoan kanssa

Piperakiinin imeytyminen lisääntyy rasvaisen ruoan käytön yhteydessä (ks. kohdat 4.4 ja 5.2),

mikä voi vahvistaa aineen vaikutusta QTc-aikaan. Eurartesim tulee siksi ottaa ainoastaan veden

kanssa kohdassa 4.2 kuvatulla tavalla. Eurartesimia ei tule ottaa greippimehun kanssa, sillä se

suurentaa todennäköisesti piperakiinin pitoisuutta plasmassa.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Artenimolin ja piperakiinin käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole riittävästi tietoa.

Eläinkokeiden perusteella Eurartesimin epäillään aiheuttavan vakavia syntymävikoja, kun sitä

annetaan ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana (ks. kohdat 4.4 ja 5.3). Artemisiniinin

johdoksilla tehdyissä lisääntymistutkimuksissa on havaittu teratogeenisiä vaikutuksia.

Vaikutusten riski oli suurempi raskauden alkuvaiheessa (ks. kohta 5.3). Piperakiini ei ollut

teratogeeninen rotilla ja kaneilla. Perinataalisissa ja postnataalisissa tutkimuksissa rotilla

piperakiini yhdistettiin synnytyskomplikaatioihin. Neonataalisessa kehityksessä ei kuitenkaan

ilmennyt viiveitä kohdussa altistuksen tai maidon kautta altistuksen jälkeen.

Eurartesimia ei tule käyttää raskauden aikana silloin kun muita sopivia ja tehokkaita

malarialääkkeitä on saatavilla (ks. kohta 4.4).

Imetys

Tiedot eläinkokeista viittaavat siihen, että piperakiinia erittyy rintamaitoon, mutta ihmisiä

koskevia tietoja ei ole. Eurartesimia ottavien naisten ei tule imettää hoidon aikana.

Hedelmällisyys

Erityisiä tietoja piperakiinin vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole. Haittavaikutuksia ei

kuitenkaan ole raportoitu kliinisestä käytöstä huolimatta. Lisäksi eläintutkimusten tulokset

osoittavat, ettei artenimoli vaikuta niin naaraiden kuin urostenkaan hedelmällisyyteen.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Kliinisissä tutkimuksissa kerätyt haittavaikutustiedot viittaavat siihen, ettei Eurartesimilla ole

haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn sen jälkeen, kun potilas on toipunut

akuutista infektiosta.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Eurartesimin turvallisuutta on arvioitu kahdessa avoimessa vaiheen III tutkimuksessa, joihin

osallistui 1 239 enintään 18-vuotiasta pediatrista potilasta ja 566 yli 18-vuotiasta aikuista

potilasta, joista kaikki saivat Eurartesim-hoitoa.

Satunnaistetussa tutkimuksessa, jossa 767 komplisoitumatonta

P

falciparum

-malariaa

sairastavaa aikuista ja lasta altistettiin Eurartesimille, 25 %:lla koehenkilöistä katsottiin olleen

haittavaikutus. Minkään yksittäisen lääkkeestä johtuvan haittavaikutuksen esiintyvyys ei ollut

≥ 5 %. Yleisimmät haittavaikutukset, joiden esiintyvyys oli ≥ 1,0 %, olivat: päänsärky (3,9 %),

pidentynyt QTc-aika EKG:ssä (3,4 %),

P

falciparum

-infektio (3,0 %), anemia (2,8 %),

eosinofilia (1,7 %), alentunut hemoglobiini (1,7 %), sinustakykardia (1,7 %), astenia (1,6 %),

[alentunut] hematokriitti (1,6 %), kuume (1,5%), alentunut punasolumäärä (1,4 %). Yhteensä 6

(0,8 %) koehenkilöistä sai vakavia haittavaikutuksia tutkimuksessa.

Toisessa satunnaistetussa tutkimuksessa Eurartesimille altistettiin 1 038 iältään 0,5–5-vuotiasta

lasta, ja 71 %:n heistä arvioitiin saaneen haittavaikutuksen. Seuraavien haittavaikutusten havaittu

esiintyvyys oli ≥ 5,0 %: yskä (32 %), kuume (22,4 %), influenssa (16,0 %),

P. falciparum

infektio (14,1 %), ripuli (9,4 %), oksentelu (5,5 %) ja ruokahaluttomuus (5,2 %). Yhteensä 15

(1,5 %) koehenkilöistä sai vakavia haittavaikutuksia tutkimuksessa.

Taulukkomuotoinen luettelo haittavaikutuksista

Alla olevissa taulukoissa haittavaikutukset on lueteltu elinjärjestelmän ja esiintyvyyden mukaan.

Haittavaikutukset on kussakin esiintyvyysluokassa lueteltu vakavuuden mukaan alenevassa

järjestyksessä. Esiintyvyysluokat ovat: hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, < 1/10), melko

harvinainen (≥1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen

(<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Tämän kohdan taulukko

koskee ainoastaan aikuisia potilaita. Vastaava pediatrisia potilaita koskeva taulukko on esitetty

omassa kohdassaan jäljempänä.

Haittavaikutusten esiintyvyys Eurartesimilla tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin osallistuneilla

aikuisilla potilailla:

Elinjärjestelmäluokka

Hyvin

yleiset

Yleiset

Melko harvinaiset

Infektiot

P. falciparum

-infektio

Hengitystieinfektio

Influenssa

Veri ja imukudos

Anemia

Aineenvaihdunta ja

ravitsemus

Ruokahaluttomuus

Hermosto

Päänsärky

Kouristukset

Huimaus

Elinjärjestelmäluokka

Hyvin

yleiset

Yleiset

Melko harvinaiset

Sydän

Pidentynyt QTc-aika

Takykardia

Sydämen johtumishäiriöt

Sinusarytmia

Bradykardia

Hengityselimet,

rintakehä ja välikarsina

Yskä

Ruoansulatuselimistö

Oksentelu

Ripuli

Pahoinvointi

Vatsakipu

Maksa ja sappi

Hepatiitti

Hepatomegalia

Suurentuneet maksa-

arvot

Iho ja ihonalainen kudos

Kutina

Luusto, lihakset ja

sidekudos

Artralgia

Myalgia

Yleisoireet ja

antopaikassa todettavat

haitat

Astenia

Kuume

Valittujen haittavaikutusten kuvaus

Eurartesimin todetut haittavaikutukset olivat enimmäkseen lieviä ja suurin osa niistä oli

vaarattomia. Vaikutukset kuten yskä, kuume, päänsärky

P. falciparum

-infektio, anemia, astenia,

ruokahaluttomuus ja havaitut verisoluparametrien muutokset ovat yhdenmukaisia niiden

vaikutusten kanssa, joita akuuttia malariaa sairastavilla potilailla odotetaan ilmenevän. Vaikutus

QTc-ajan pidentymiseen todettiin 2. päivänä, ja se oli hävinnyt 7. päivään mennessä (jolloin

seuraava EKG otettiin).

Pediatriset potilaat

Haittavaikutusten esiintyvyys pediatrisilla potilailla on esitetty alla olevassa taulukossa. Suurin

osa pediatrisista kokemuksista on saatu 0,5–5 vuoden ikäisiltä afrikkalaisilta lapsilta.

Haittavaikutusten esiintyvyys Eurartesimilla tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin osallistuneilla

pediatrisilla potilailla:

Elinjärjestelmäluokka

Hyvin yleiset

Yleiset

Melko harvinaiset

Infektiot

Influenssa

P. falciparum

-infektio

Hengitystieinfektio

Korvainfektio

Veri ja imukudos

Trombosytopenia

Leukopenia/Neutro-

penia

Leukosytoosi,

muualla

luokittelematon

Anemia

Trombosytemia

Splenomegalia

Lymfadenopatia

Hypokromia

Elinjärjestelmäluokka

Hyvin yleiset

Yleiset

Melko harvinaiset

Aineenvaihdunta ja

ravitsemus

Ruokahaluttomuus

Hermosto

Kouristukset

Päänsärky

Silmät

Konjuktiviitti

Sydän

Pidentynyt QT/QTc-

aika

Epäsäännöllinen

sydämensyke

Sydämen johtumishäiriöt

Sydämen sivuäänet

Hengityselimet,

rintakehä ja välikarsina

Yskä

Nuha

Nenäverenvuoto

Ruoansulatuselimistö

Oksentelu

Ripuli

Vatsakipu

Suutulehdus

Pahoinvointi

Maksa ja sappi

Hepatiitti

Hepatomegalia

Suurentuneet maksa-arvot

Ikterus

Iho ja ihonalainen kudos

Dermatiitti

Ihottuma

Akantoosi

Kutina

Luusto, lihakset ja

sidekudos

Artralgia

Yleisoireet ja

antopaikassa todettavat

haitat

Kuume

Astenia

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Kliinisissä tutkimuksissa yhdeksän potilasta sai tarkoitetun kumulatiivisen Eurartesim-annoksen

kaksinkertaisena. Näiden potilaiden turvallisuusprofiili ei eronnut suositellun annoksen saaneiden

potilaiden profiilista eikä kenelläkään potilaista ilmoitettu olleen mitään vakavia

haittavaikutuksia.

Epäillyissä yliannostustapauksissa potilaalle tulee antaa oireenmukaista ja tukevaa hoitoa tarpeen

mukaan. Potilaan EKG:tä tulee seurata mahdollisen QTc-ajan pidentymisen vuoksi (ks. kohta

4.4).

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: alkueläinlääkkeet, malarialääkkeet, artemisiniini ja sen johdokset,

yhdistelmät,

ATC-koodi: P01BF05.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Artenimoli kykenee saavuttamaan korkean pitoisuuden loisia sisältävissä punasoluissa. Aineen

endoperoksidisillan uskotaan olevan olennainen sen malariaa parantavan vaikutuksen kannalta.

Sen uskotaan aikaansaavan vapaiden radikaalien aiheuttamia vaurioita loisen

membraanijärjestelmissä seuraavilla tavoilla:

estämällä

falciparum

-loisen sarkoplasmisen/endoplasmisen retikulumin kalsium-ATPaasia

häiritsemällä mitokondriaalisten elektronien kuljetusta

häiritsemällä loisen kuljetusproteiineja

estämällä loisen mitokondrioiden toimintaa.

Piperakiinin tarkkaa toimintamekanismia ei tunneta, mutta todennäköisesti se vastaa

rakenteeltaan hyvin samankaltaisen klorokiinin toimintamekanisimia. Klorokiini sitoutuu

(potilaan hemoglobiinista johdettuun) toksiseen hemiin malarialoisen sisällä ja estää sen

detoksifikaation polymerisaatiovaiheen kautta.

Piperakiini kuuluu biskinoliineihin, joiden on todettu tehoavan hyvin klorokiinille resistentteihin

Plasmodium

-kantoihin

in vitro

. Biskinoliinien kookas rakenne saattaa olla tärkeä niiden

klorokiiniresistenttien kantojen vastaisen toiminnan kannalta, ja sen vaikutus saattaa perustua

seuraaviin mekanismeihin:

klorokiinia loisen ravintovakuolista vievien kuljettajaproteiinien esto

hemin hajotusprosessin esto loisen ravintovakuolissa.

Resistenssiä piperakiinille (monoterapiana käytettynä) on raportoitu.

Eurartesimin tehoa ja turvallisuutta on arvioitu kahdessa suuressa satunnaistetussa avoimessa

kliinisessä tutkimuksessa:

Tutkimus DM040010 tehtiin aasialaisilla aikuisilla ja pediatrisilla potilailla, joilla oli

komplisoitumaton

P

falciparum

-malaria. Eurartesim-hoitoa verrattiin artesunaatin ja meflokiinin

yhdistelmään (AS + MK). Ensisijainen päätetapahtuma oli 63. päivänä määritetty PCR-korjattu

paranemisprosentti

.

Tutkimus DM040011 tehtiin afrikkalaisilla pediatrisilla potilailla, joilla oli komplisoitumaton

P

falciparum

-malaria. Eurartesim-hoitoa verrattiin artemeetterin ja lumefantriinin yhdistelmään

(A + L).

Ensisijainen päätetapahtuma oli 28. päivänä määritetty PCR-korjattu paranemisprosentti.

Ensisijaisen päätetapahtuman tulokset mITT*-populaatioiden osalta olivat seuraavat (*modified

intent to treat; mITT-populaatioiksi määriteltiin kaikki satunnaistetut potilaat, jotka saivat

vähintään yhden annoksen tutkimuslääkettä, lukuun ottamatta potilaita, jotka lopettivat

tutkimukseen osallistumisen tuntemattomasta syystä):

Tutkimus

PCR-korjattu paranemisprosentti (mITT)

Eurartesim

AS + MK

A + L

95 %:n kaksipuolinen

luottamusväli

hoitovälille (Eurartesim

- vertailulääke); p-arvo

DM040010

(n = 1087)

97,0 %

95,3 %

(-0,84, 4,19) %

p = 0,161

DM040011

(n = 1524)

92,7 %

94,8 %

(-4,59, 0,45) %

p = 0,128

Kummankin tutkimuksen tulokset osoittivat, ettei Eurartesim ollut vertailulääkettä huonompi.

Todellinen hoidon epäonnistumisprosentti alitti kummassakin tutkimuksessa WHO:n asettaman

5 %:n tehokynnyksen.

Aasialaisen ja afrikkalaisen tutkimuksen ikäryhmäkohtaiset PCR-korjatut paranemisprosentit

mITT-populaatioissa olivat seuraavat:

Tutkimus

PCR-korjattu paranemisprosentti (mITT)

Eurartesim

AS + MK

A + L

95 %:n kaksipuolinen

luottamusväli hoitovälille

(Eurartesim - vertailulääke);

p-arvo

DM040010

(n = 1087)

≤ 5 vuotta

> 5 - ≤ 12 vuotta

> 12 - ≤ 18 vuotta

> 18 - ≤ 64 vuotta

100,0 %

98,2 %

97,3 %

96,6 %

100,0 %

96,5 %

100,0 %

94,4 %

(-3,67, 7,09) %; 0,605

(-6,40, 0,99) %; 1,000

(-0,98, 5,30) %; 0,146

DM040011

(n = 1524)

≤ 1 vuotta

> 1 - ≤ 2 vuotta

> 2 - ≤ 5 vuotta

91,5 %

92,6 %

93,0 %

98,5 %

94,6 %

94,0 %

(-12,66, -1,32) %

; 0,064

(-6,76, 2,63) %; 0,413

(-4,41, 2,47) %; 0,590

(1)

Tämä luottamusväli on asymptoottinen, koska tarkkaa luottamusväliä ei voitu laskea.

5.2

Farmakokinetiikka

Artenimolin ja piperakiinin farmakokineettisiä profiileja on tutkittu eläinmalleilla ja eri

ihmisryhmillä (terveillä koehenkilöillä sekä aikuisilla ja pediatrisilla potilailla).

Imeytyminen

Artenimoli imeytyy erittäin nopeasti. T

-arvo kerta-annoksen ja toistettujen annosten jälkeen on

noin 1–2 h. Potilailla artenimolin keskimääräinen C

(CV %) ja AUC

olivat 752 (47%) ng/ml

sekä

2 002 (45 %) ng/ml*h (arvot mitattiin ensimmäisen Eurartesim-annoksen jälkeen).

Artenimolin biologinen hyötyosuus on todennäköisesti suurempi malariapotilailla kuin terveillä

koehenkilöillä, mahdollisesti koska malaria itsessään vaikuttaa artenimolin dispositioon. Tämä

saattaa johtua malariaan liittyvästä maksan toiminnan heikkenemisestä, joka suurentaa

artenimolin biologista hyötyosuutta (ensimmäisen maksavaikutuksen heikkeneminen)

vaikuttamatta artenimolin ilmeiseen eliminaation puoliintumisaikaan, joka on

imeytymisnopeuden rajoittama. Terveillä miespuolisilla koehenkilöillä paasto-olosuhteissa

artenimolin keskimääräinen C

ja AUC

vaihtelivat väleillä 180–252 ng/ml sekä 516–

684 ng/ml*h.

Systeeminen altistus artenimolille oli hieman pienempi viimeisen Eurartesim-annoksen jälkeen

verrattuna ensimmäiseen annokseen (enintään 15 % pienempi). Artenimolin farmakokineettisten

parametrien todettiin olevan samankaltaisia aasialaisilla ja valkoihoisilla terveillä koehenkilöillä.

Artenimolille altistus viimeisenä hoitopäivänä oli suurempi naispuolisilla kuin miespuolisilla

koehenkilöillä; ero oli suurimmillaan 30 %.

Artenimolille altistus suureni 43 % terveillä koehenkilöillä, kun annos annettiin runsasrasvaisen/-

kalorisen aterian yhteydessä.

Piperakiini, joka on voimakkaasti lipofiilinen yhdiste, imeytyy hitaasti. Piperakiinin T

-arvo

ihmisillä on noin 5 h kerta-annoksen ja toistettujen annosten jälkeen. Potilailla keskimääräinen

(CV %) ja AUC

0-24

olivat 179 (62 %) ng/ml sekä 1 679 (47 %) ng/ml*h (arvot mitattiin

ensimmäisen Eurartesim-annoksen jälkeen). Hitaan eliminaation vuoksi piperakiinin

plasmapitoisuus kumuloituu noin kolminkertaiseksi toistettujen annosten jälkeen. Piperakiinin

farmakokineettisten parametrien todettiin olevan samankaltaisia aasialaisilla ja valkoihoisilla

terveillä koehenkilöillä. Piperakiinin huippupitoisuus plasmassa Eurartesim-hoidon viimeisenä

päivänä oli kuitenkin suurempi naispuolisilla koehenkilöillä; ero miespuolisiin koehenkilöihin oli

30–50 %

Piperakiinille altistus noin kolminkertaistuu terveillä koehenkilöillä, kun annos annetaan

runsasrasvaisen/-kalorisen aterian yhteydessä. Tähän farmakokineettiseen vaikutukseen liittyy

lisääntynyt QT-aikaa pidentävä vaikutus. Tästä syystä Eurartesim tulee antaa veden kanssa

aikaisintaan 3 tunnin kuluttua viimeisen ruokailun jälkeen eikä mitään ruokaa saa syödä 3 tuntiin

kunkin annoksen jälkeen (ks. kohta 4.2).

Jakautuminen

Sekä piperakiini että artenimoli sitoutuvat suuressa määrin ihmisen plasman proteiineihin.

In vitro

-tutkimuksissa saadut sitoutumisprosentit olivat 44–93 % artenimolille ja > 99 % piperakiinille.

In vitro

- ja

in vivo

-eläintutkimusten perusteella piperakiinilla ja artenimolilla on myös taipumus

kumuloitua punasoluihin.

Artenimolin jakautumistilavuus ihmisillä oli pieni (0,8 l/kg; CV 35,5 %). Piperakiinin

farmakokineettiset parametrit ihmisillä viittaavat suureen jakautumistilavuuteen (730 l/kg; CV

37,5 %).

Biotransformaatio

Artenimoli muuttuu pääasiassa α-artenimoli-β-glukuronidiksi (α-artenimoli-G). Ihmisen maksan

mikrosomeilla tehdyt tutkimukset osoittivat artenimolin metaboloituvan UDP-

glukuronosyylitransferaasin (UGT1A9 ja UGT2B7) vaikutuksesta α-artenimoli-G:ksi ilman

sytokromi P450 -välitteistä metaboliaa.

Lääkkeiden väliset

in vitro

-yhteisvaikutustutkimukset

osoittivat artenimolin estävän CYP1A2-entsyymiä, joten on mahdollista, että artenimoli suurentaa

CYP1A2-substraattien plasmapitoisuutta (ks. kohta 4.5).

In vitro

-metaboliatutkimukset osoittivat ihmisen maksasolujen metaboloivan piperakiinia

(kahden tunnin inkubaation jälkeen 37 °C:ssa piperakiinista oli jäljellä noin 85 %). Piperakiinia

metaboloi pääasiassa CYP3A4 sekä vähäisemmässä määrin CYP2C9 ja CYP2C19. Piperakiinin

havaittiin olevan CYP3A4:n estäjä (myös aikariippuvaisella tavalla) ja vähemmässä määrin myös

CYP2C19:n estäjä. Se myös stimuloi CYP2E1:n toimintaa.

Piperakiinin metaboliittiprofiilissa ei havaittu muutoksia ihmisen maksasoluissa, kun piperakiinia

inkuboitiin niissä yhdessä artenimolin kanssa. Piperakiinin päämetaboliitit olivat

karboksyylihappo-pilkkoutumistuote ja mono-N-oksidoitu tuote.

Ihmisille tehdyissä tutkimuksissa piperakiinin osoitettiin olevan lievä CYP3A4-entsyymin estäjä

kun taas CYP3A4:n aktiviteetin voimakkaat estäjät estivät lievästi piperakiinin metabolian

aktiviteettia (ks. kohta 4.5).

Eliminaatio

Artenimolin eliminaation puoliintumisaika on noin 1 h. Keskimääräinen oraalisen annoksen

puhdistuma aikuisilla malariapotilailla oli 1,34 l/h/kg. Pediatrisilla potilailla tämä puhdistuma oli

hieman suurempi, mutta ero aikuisiin ei ollut merkittävä (< 20 %). Artenimoli eliminoituu

metabolian (pääasiassa glukurokonjugaation) kautta. Sen puhdistuma oli hieman pienempi

naispuolisilla kuin miespuolisilla terveillä koehenkilöillä. Tietoja artenimolin erittymisestä

ihmisellä on vähän. Kirjallisuudessa on kuitenkin raportoitu muuttumattomien artemisiniinin

johdosten erittyvän ihmisen virtsaan ja ulosteeseen merkityksettöminä määrinä.

Piperakiinin eliminaation puoliintumisaika on noin 22 vrk aikuisilla potilailla ja noin 20 vrk

pediatrisilla potilailla.

Keskimääräinen oraalisen annoksen puhdistuma oli aikuisilla

malariapotilailla 2,09 l/h/kg ja pediatrisilla potilailla 2,43 l/h/kg. Pitkän eliminaation

puoliintumisajan vuoksi piperakiini kumuloituu toistettujen annosten jälkeen.

Eläintutkimuksissa radioaktiivisesti merkitty piperakiini poistui sapen kautta; erittyminen virtsaan

oli hyvin vähäistä.

Farmakokinetiikka erityispotilasryhmissä

Erityisiä farmakokineettisiä tutkimuksia maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai

iäkkäillä potilailla ei ole tehty.

Pediatrisessa farmakokineettisessä tutkimuksessa hyvin rajoittuneen otoksen perusteella

artenimolin farmakokinetiikassa havaittiin vähäisiä eroja pediatristen ja aikuisryhmien välillä.

Keskimääräinen puhdistuma oli hieman nopeampi pediatrisilla potilailla (1,45 l/h/kg) verrattuna

aikuispotilaisiin (1,34 l/h/kg), kun taas keskimääräinen jakautumistilavuus oli pienempi

pediatrisilla potilailla (0,705 l/kg) verrattuna aikuispotilaisiin (0,801 l/kg).

Sama vertailu osoitti, että piperakiinin imeytymisvakio ja terminaalinen puoliintumisaika olivat

lapsilla pääosin samat kuin aikuisilla. Ilmeinen puhdistuma oli kuitenkin nopeampi pediatrisessa

ryhmässä (1,30 l/h/kg; aikuisilla 1,14 l/k/kg), ja ilmeinen kokonaisjakautumistilavuus pienempi

(623 l/kg; aikuisilla 730 l/kg).

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Yleinen toksisuus

Kirjallisuudessa olevat tiedot piperakiinin kroonisesta toksisuudesta koirilla ja apinoilla viittaavat

kohtalaiseen hepatotoksisuuteen ja lievään, korjautuvaan kokonaisleukosyytti- ja

kokonaisneutrofiililukujen pienentymiseen.

Tärkeimmät ei-kliiniset turvallisuuteen liittyvät löydökset toistuvan annostelun jälkeen olivat

intrasytoplasmisen basofiilisen granulaarisen aineksen tunkeutuminen makrofageihin, mikä on

yhdenmukaista fosfolipidoosin kanssa, sekä degeneratiiviset leesiot useissa elimissä ja

kudoksissa. Näitä haittavaikutuksia todettiin koe-eläimillä, jotka saivat hoitoannoksia vastaavia

määriä lääkeainetta. Siksi haitoilla voi olla kliinistä merkitystä. Ei tiedetä, ovatko nämä toksiset

vaikutukset korjautuvia.

Artenimoli ja piperakiini eivät olleet genotoksisia/klastogeenisia

in vitro

- ja

in vivo

-kokeissa.

Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty.

Artenimoli aiheuttaa alkiokuolleisuutta ja epämuodostumia rotilla ja kaneilla.

Piperakiini ei aiheuttanut epämuodostumia rotilla ja kaneilla. Perinataalista ja postnataalista

kehitystä koskeneessa tutkimuksessa (segmentti III), jossa naarasrottia hoidettiin 80 mg/kg:n

annoksilla, joidenkin eläinten synnytys viivästyi, mikä johti vastasyntyneiden kuolemaan.

Normaalisti synnyttäneiden naaraiden eloon jääneiden jälkeläisten kehitys, käytös ja kasvu olivat

normaaleja kohdussa altistuksen tai maidon kautta altistuksen jälkeen.

Lisääntymistoksisuustutkimuksia ei ole tehty artenimolin ja piperakiinin yhdistelmällä.

Keskushermostoon kohdistuva toksisuus

Artemisiniinin johdokset saattavat olla neurotoksisia ihmisille ja eläimille. Mahdollinen

neurotoksisuus riippuu voimakkaasti artenimoliaihiolääkkeiden annoksesta, antoreitistä ja

koostumuksesta. Ihmisillä suun kautta annetun artenimolin neurotoksisuutta voidaan pitää hyvin

epätodennäköisenä ottaen huomioon artenimolin nopea puhdistuma sekä lyhyt altistus

artenimolille (3 päivän hoito malariapotilailla). Artenimolin aiheuttamista leesioista ei ollut

viitteitä spesifisissä tumakkeissa rotilla ja koirilla, edes tappavilla annoksilla.

Kardiovaskulaarinen toksisuus

Vaikutuksia verenpaineeseen sekä PR- ja QRS-aikoihin ilmeni suurilla piperakiiniannoksilla.

Tärkein mahdollinen sydänvaikutus liittyi sydämen johtoratajärjestelmään.

HERG-kokeessa piperakiinin IC

-arvo oli 0,15 µmol ja artenimolin 7,7 µmol. Artenimoli ja

piperakiini yhdessä eivät estä hERG:tä voimakkaammin kuin yhdisteet erikseen.

Fototoksisuus

Artenimoli ei ole fototoksinen, sillä se ei absorboi alueella 290–700 nm.

Piperakiinin absorptiomaksimi on 352 nm. Koska piperakiinia on ihossa (noin 9 %

pigmentoitumattomilla rotilla ja vain 3 % pigmentoituneilla rotilla), lieviä fototoksisia reaktioita

(turvotusta ja punoitusta) havaittiin UV-säteilylle altistetuilla hiirillä 24 tuntia oraalisen annoksen

jälkeen.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Ydin

Esigelatinisoitu tärkkelys

Dekstriini

Hypromelloosi (E 464)

Kroskarmelloosinatrium

Magnesiumstearaatti (E 572)

Kalvopäällyste

Hypromelloosi (E 464)

Titaanidioksidi (E 171)

Makrogoli 400

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

2 vuotta.

6.4

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Eurartesim-tabletit on pakattu PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkauksiin, jotka sisältävät 3

tablettia.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisvaatimuksia

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Alfasigma S.p.A

Via Ragazzi del ’99, n. 5

40133 Bologna

Italia

Puh:

+39 051 6489602

Faksi: +39 051 388689

Sähköposti: antonietta.pazardjiklian@alfasigma.com

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/716/005

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 27. lokakuuta 2011

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 09 syyskuu 2016

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu/.

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta

turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eurartesim 320 mg/40 mg tabletti, kalvopäällysteinen.

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 320 mg piperakiinitetrafosfaattia (tetrahydraattina; PKP)

ja 40 mg artenimolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti).

Valkoinen, pitkulainen, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti (pituus 16 mm, leveys 8 mm,

paksuus 5,5 mm), jossa on jakouurre ja jonka toiselle puolelle on merkitty kaksi ”σ”-kirjainta.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Eurartesim on tarkoitettu komplisoitumattoman

Plasmodium falciparum -

malarian hoitoon

aikuisilla, nuorilla, lapsilla ja vähintään 6 kuukauden ikäisillä, vähintään 5 kg:n painoisilla

imeväisillä.

Viralliset ohjeet malarialääkkeiden asianmukaisesta käytöstä on otettava huomioon.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Eurartesim-kuuri käsittää kolme annosta, jotka tulee antaa kolmena peräkkäisenä päivänä samaan

aikaan päivästä.

Annoksen tulee perustua kehonpainoon alla olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti:

Kehon-

paino (kg)

Päiväannos (mg)

Tabletin vahvuus ja tablettien lukumäärä

annosta kohden

PKP

Artenimoli

5 - < 7

½ × 160 mg:n/20 mg:n tablettia

7 - < 13

1 × 160 mg:n/20 mg:n tabletti

13 - < 24

1 × 320 mg:n/40 mg:n tabletti

24 - < 36

2 × 320 mg:n/40 mg:n tablettia

36 - < 75

3 × 320 mg:n/40 mg:n tablettia

75 - 100

1 280

4 × 320 mg:n/40 mg:n tablettia

> 100

Tietoja, joihin perustaa annossuositusta > 100 kg painaville potilaille, ei ole

saatavilla.

Jos potilas oksentaa 30 minuutin sisällä Eurartesimin ottamisesta, koko annos tulee antaa

uudelleen. Jos potilas oksentaa 30–60 minuutin sisällä, puolet annoksesta tulee antaa uudelleen.

Eurartesimia ei saa annostella uudelleen useammin kuin kerran. Jos potilas oksentaa toisen

annoksen, malariahoito tulee vaihtaa toiseen.

Jos annos unohtuu, se tulee ottaa heti muistettaessa, minkä jälkeen suositeltua kuuria tulee jatkaa

loppuun asti.

Toistetusta hoitokuurista ei ole saatavilla tietoja.

Eurartesimia ei saa antaa enempää kuin kaksi kuuria 12 kuukauden sisällä (ks. kohdat 4.4 ja 5.3).

Toista Eurartesim-kuuria ei tule antaa 2 kuukauden sisällä ensimmäisen kuurin päättymisestä

piperakiinin pitkän eliminaation puoliintumisajan vuoksi (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Kliiniset tutkimukset Eurartesim-tableteilla eivät kattaneet 65-vuotiaita tai sitä vanhempia

potilaita, joten annossuosituksia ei voida antaa. Varovaisuutta tulee kuitenkin noudattaa, kun

valmistetta annetaan iäkkäille potilaille, ottaen huomioon mahdollinen ikääntymisen aiheuttama

maksan ja munuaisten toiminnan heikkeneminen sekä sydänsairauksien mahdollisuus (ks. kohdat

4.3 ja 4.4).

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta

Eurartesimia ei ole arvioitu kohtalaista tai vaikeaa maksan tai munuaisten vajaatoimintaa

sairastavilla tutkimuspotilailla. Varovaisuutta on siksi noudatettava, kun Eurartesimia annetaan

tällaisille potilaille (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Eurartesimin turvallisuutta ja tehoa alle 6 kuukauden ikäisten imeväisten tai alle 5 kg:n painoisten

lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja näistä pediatrisista osajoukoista ei ole saatavilla.

Antotapa

Eurartesim tulee ottaa suun kautta veden kanssa ilman ruokaa.

Jokainen annos tulee ottaa vähintään 3 tuntia edellisen aterian jälkeen.

Kunkin annoksen jälkeen tulee olla syömättä vähintään 3 tuntia.

Potilaille, jotka eivät pysty nielemään tabletteja, esim. pienille lapsille, Eurartesim voidaan

murskata ja sekoittaa veteen. Suspensio tulee käyttää heti sekoittamisen jälkeen.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

WHO:n määritelmän mukainen vakava malaria

Äkillisiä kuolemantapauksia tai synnynnäistä pitkää QTc-aikaa suvussa

Synnynnäinen QTc-ajan pidentymä tai sairaus, jonka tiedetään pidentävän QTc-aikaa

Aikaisemmin esiintynyt oireileva sydänarytmia tai kliinisesti merkitsevä bradykardia

Mikä tahansa sydänarytmialle altistava sydänsairaus kuten vakava hypertensio, vasemman

kammion hypertrofia (mukaan lukien hypertrofinen kardiomyopatia) tai kongestiivinen

sydämen vajaatoiminta, johon liittyy vasemman kammion pienentynyt ejektiofraktio

Elektrolyyttihäiriöt, etenkin hypokalemia, hypokalsemia tai hypomagnesemia

Sellaisten lääkevalmisteiden käyttö, joiden tiedetään pidentävän QTc-aikaa. Näitä ovat

(muun muassa):

rytmihäiriölääkkeet (esim. amiodaroni, disopyramidi, dofetilidi, ibutilidi,

prokainamidi, kinidiini, hydrokinidiini, sotaloli)

neuroleptit (esim. fenotiatsiinit, sertindoli, sultopridi, klooripromatsini, haloperidoli,

mesoridatsiini, pimotsidi tai tioridatsiini), masennuslääkkeet

tietyt mikrobilääkkeet mukaan lukien seuraaviin luokkiin kuuluvat lääkevalmisteet:

makrolidit (esim. erytromysiini, klaritromysiini),

fluorokinolonit (esim. moksifloksasiini, sparfloksasiini),

imidatsoli- ja triatsolisienilääkkeet

sekä pentamidiini ja sakinaviiri)

tietyt ei-sedatiiviset antihistamiinit (esim. terfenadiini, astemitsoli, mitsolastiini)

sisapridi, droperidoli, domperidoni, bepridiili, difemaniili, probukoli, levometadyyli,

metadoni, vinka-alkaloidit, arsenikkitrioksidi

äskettäinen hoito lääkevalmisteilla, joiden tiedetään pidentävän QTc-aikaa ja jotka

saattavat vielä olla jäljellä verenkierrossa kun Eurartesim-hoito aloitetaan (esim.

meflokiini, halofantriini, lumefantriini, klorokiini, kiniini ja muut malarialääkkeet) niiden

eliminaation puoliintumisaika huomioiden.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Eurartesimia ei tule käyttää vakavan falciparum-malarian hoitoon (ks. kohta 4.3) eikä,

riittämättömän tutkimustiedon vuoksi,

Plasmodium

vivax-,

Plasmodium

malariae-

Plasmodium ovale

-loisen aiheuttaman malarian hoitoon.

Piperakiinin pitkä puoliintumisaika (noin 22 vrk) on otettava huomioon, jos hoidon

epäonnistumisen tai uuden malariainfektion vuoksi aloitetaan hoito toisella malarialääkkeellä (ks.

tämä kohta sekä kohdat 4.3 ja 4.5).

Piperakiini on lievä CYP3A4:n estäjä. Varovaisuutta suositellaan kun Eurartesim-hoitoon

liitetään lääkevalmisteita, joilla on erilaisia CYP3A4:ää estäviä, indusoivia tai CYP3A4:n kanssa

kilpailevia muotoja, sillä joidenkin lääkkeiden terapeuttiset ja/tai toksiset vaikutukset voivat

muuttua.

Piperakiini on myös CYP3A4:n substraatti. Piperakiinin plasmapitoisuuden lievää (< 2-kertaista)

nousua oli havaittavissa kun sitä annosteltiin samanaikaisesti voimakkaiden CYP3A4-estäjien

kanssa, mikä aiheutti QTc-ajan pidentymiseen kohdistuvan vaikutuksen mahdollista pahenemista

(ks. kohta 4.5).

Piperakiinille altistuminen saattaa myös lisääntyä kun sitä annostellaan samanaikaisesti lievien tai

keskivoimakkaiden CYP3A4-estäjien (esim. suun kautta otettavien ehkäisyvalmisteiden) kanssa.

Sen vuoksi on noudatettava varovaisuutta, kun Eurartesimia annostellaan minkä tahansa

CYP3A4-estäjän kanssa, ja EKG:n tarkkailua on harkittava.

Koska tiedot piperakiinin moniannoksen farmakokinetiikasta puuttuvat, minkä tahansa

voimakkaan CYP3A4-estäjän annostelusta on kehotettava luopumaan Eurartesimin aloittamisen

(so. ensimmäisen annoksen) jälkeen (ks. kohdat 4.5 ja 5.2).

Eurartesimia ei tule käyttää raskauden aikana, jos muita sopivia ja tehokkaita malarialääkkeitä on

saatavilla (ks. kohta 4.6).

Koska tulokset karsinogeenisuustutkimuksista puuttuvat, eikä toistetuista hoitokuureista ole

kliinistä kokemusta ihmisillä, useampaa kuin kahta Eurartesim-kuuria ei pidä antaa 12 kuukauden

sisällä (ks. kohdat 4.2 ja 5.3).

Vaikutukset sydämen repolarisaatioon

Eurartesimilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa suoritettiin rajoitettu määrä EKG-kokeita

hoidon aikana. Nämä osoittivat QTc-ajan pidentyneen Eurartesim-hoidon yhteydessä useammin

ja laajemmin vertailulääkkeisiin verrattuna (lisätietoja vertailulääkkeistä, ks. kohta 5.1).

Kliinisissä tutkimuksissa esiintyneiden sydänhaittatapahtuminen analyysi osoitti, että tapahtumia

raportoitiin useammin Eurartesim-hoitoa saavilla potilailla kuin potilailla, joita hoidettiin

vertailumalarialääkkeillä (ks. kohta 4.8). Kahdesta Faasin III tutkimuksesta toisessa ilmoitettiin

kolmella potilaalla 767:stä (0,4 %) ennen Eurartesimin kolmatta annosta olevan QTcF-aika > 500

ms kun taas vertailuryhmässä sitä ei ollut.

Eurartesimin mahdollista QTc-aikaa pidentävää vaikutusta tutkittiin terveistä koehenkilöistä

koostuvissa rinnakkaisryhmissä, jotka ottivat kaikki lääkeannokset runsasrasvaisen/-kalorisen

aterian (~ 1000 kilokaloria) kanssa, niukkarasvaisen/-kalorisen aterian (~ 400 kilokaloria) kanssa

tai paasto-olosuhteissa. Plaseboon verrattuna suurimmat keskimääräiset QTcF-ajan pidentymiset

Eurartesim-hoidon 3. päivänä vastaavissa lääkeannosolosuhteissa olivat 45,2, 35,5 ja 21,0

millisekuntia. Paasto-olosuhteissa todettu QTcF-ajan pidentyminen (21,0 msek) kesti 4–11 tuntia

viimeisen, 3. päivänä annetun annoksen jälkeen, minkä jälkeen se laski lumeeseen verrattuna 11,8

millisekuntiin 24 tunnin kohdalla ja 7,5 millisekuntiin 48 tunnin kohdalla. Kellään terveistä

vapaaehtoisista, jotka saivat lääkettä paasto-olosuhteissa, ei todettu pidempää QTcF-aikaa kuin

480 millisekuntia, tai yli 60 millisekunnin pidentymistä lähtötasoon verrattuna. Vähärasvaisen

aterian kanssa annokset ottaneista (64 henkilöä) 3:lla oli pidempi QTcF-aika kuin 480

millisekuntia. Runsasrasvaisen aterian kanssa annokset ottaneista (64 henkilöä) 10 ylitti tämän

rajan. Tutkimuspotilaista kenelläkään QTcF-arvo ei ylittänyt 500 millisekuntia missään

annosteluryhmässä.

EKG-koe tulee tehdä mahdollisimman aikaisin Eurartesim-hoidon aikana ja EKG:n seurantaa

tulee käyttää potilailla, joilla voi olla suurempi riski saada rytmihäiriöitä QTc-ajan pidentymisen

yhteydessä (ks. tämän kohdan loppuosa).

Kun se on kliinisesti asianmukaista, EKG-koetta tulee harkita kaikille potilaille ennen viimeistä

kolmesta päivittäisestä annoksesta sekä noin 4-6 tunnin kuluttua viimeisestä annoksesta, sillä

QTc-ajan pidentymisen riski voi olla suurimmillaan tänä aikana (ks. kohta 5.2). Yli 500

millisekunnin QTc-ajat on yhdistetty mahdollisesti hengenvaarallisten kammiotakykardioiden

korostuneeseen riskiin. Näin suurta pidentymistä osoittavilla potilailla tulee sen vuoksi EKG:tä

tarkkailla sitä seuraavien 24-48 tunnin aikana. Näille potilaille ei saa antaa lisää Eurartesim-

annoksia, vaan heille on annettava jotakin vaihtoehtoista malariahoitoa.

Naispuolisilla ja iäkkäillä potilailla on aikuisia miespotilaita pidempi QTc-aika. Näin ollen he

voivat olla herkempiä QTc-aikaa pidentävien lääkkeiden kuten Eurartesimin vaikutuksille, mikä

edellyttää erityistä varovaisuutta.

Viiveellä ilmaantuva hemolyyttinen anemia

Viiveellä ilmaantuvaa hemolyyttistä anemiaa on todettu enintään yhden kuukauden kuluttua

laskimonsisäistä artesunaattia ja suun kautta annettavaa artemisiinia sisältävästä

yhdistelmähoidosta, myös Eurartesim-valmistetta käytettäessä. Riskitekijöitä saattavat olla nuori

ikä (alle 5-vuotiaat lapset) ja aikaisempi hoito laskimonsisäisellä artesunaatilla.

Potilaita ja hoitajia tulee kehottaa tarkkaavaisuuteen hoidon jälkeisen hemolyysin merkkien ja

oireiden, kuten kalpeuden, keltaisuuden, virtsan tumman värin, kuumeen, väsymyksen,

hengenahdistuksen, huimauksen ja sekavuuden varalta.

Pediatriset potilaat

Erityisiä varotoimia suositellaan pienillä lapsilla oksentelun yhteydessä, sillä

elektrolyyttihäiriöiden ilmaantuminen on heillä todennäköistä. Häiriöt saattavat lisätä

Eurartesimin QTc-aikaa pidentävää vaikutusta (ks. kohta 4.3).

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta

Eurartesimia ei ole arvioitu kohtalaista tai vaikeaa munuaisten tai maksan vajaatoimintaa

sairastavilla potilailla (ks. kohta 4.2). Piperakiinin suurten plasmapitoisuuksien mahdollisuuden

vuoksi suositellaan varovaisuutta sekä EKG:n ja veren kaliumtasojen seurantaa, jos Eurartesimia

annetaan potilaille, joilla on keltatauti ja/tai kohtalainen tai vaikea munuaisten tai maksan

vajaatoiminta.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Eurartesim on vasta-aiheinen potilailla, jotka jo käyttävät muita lääkevalmisteita, joiden tiedetään

pidentävän QTc-aikaa, sillä farmakodynaamisen, QTc-aikaan pidentävästi vaikuttavan

yhteisvaikutuksen riski on olemassa (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

Eurartesimilla on tehty rajoitettu määrä lääkkeiden välisiä farmakokineettisiä

yhteisvaikutustutkimuksia aikuisille terveille koehenkilöille. Sen vuoksi arvio mahdollisten

lääkkeiden välisten yhteisvaikutusten esiintymisestä perustuu joko

in vivo

in vitro

tutkimuksiin.

Eurartesimin vaikutus samanaikaisesti annettuihin lääkevalmisteisiin

Piperakiini metaboloituu CYP3A4-entsyymin vaikutuksesta, ja se on tämän entsyymin estäjä.

Eurartesimin samanaikainen annostelu suun kautta otettavan midatsolaamin 7,5 mg:n, CYP3A4-

koetinsubstraatin, kanssa aiheutti midatsolaamille ja sen metaboliiteille altistumisen lievää

(≤ 2-kertaista) lisääntymistä terveille aikuisille koehenkilöille. Tämä estovaikutus ei enää ollut

ilmeistä yksi viikko Eurartesimin viimeisen annostelun jälkeen. Sen vuoksi erityistä huomiota

tulee kiinnittää silloin, kun kapean terapeuttisen indeksin lääkevalmisteita (esim.

retroviruslääkevalmisteita ja syklosporiinia) annetaan samanaikaisesti Eurartesimin kanssa.

In vitro

-tutkimuksista saatujen tietojen mukaan piperakiini metaboloituu vähäisessä määrin

CYP2C19-entsyymin vaikutuksesta, ja se on myös tämän entsyymin estäjä. On siis mahdollista,

että piperakiini hidastaa muiden CYP2C19-substraattien, kuten omepratsolin, metaboliaa, jolloin

niiden plasmapitoisuus suurenee ja toksisuus lisääntyy.

Piperakiini saattaa nopeuttaa CYP2E1-substraattien metaboliaa, jolloin substraattien kuten

parasetamolin tai teofylliinin sekä enfluraani-, halotaani- ja isofluraani-anestesiakaasujen

plasmapitoisuus pienenee. Pääseuraus tästä yhteisvaikutuksesta voi olla samanaikaisesti

annettujen lääkevalmisteiden tehon heikkeneminen.

Artenimolin antaminen voi johtaa CYP1A2-toiminnan lievään heikentymiseen. Varovaisuutta

suositellaan siksi, kun Eurartesimia annetaan samanaikaisesti CYP1A2-entsyymin metaboloimien

kapean terapeuttisen indeksin lääkevalmisteiden, kuten teofylliinin, kanssa. On epätodennäköistä,

että mahdolliset vaikutukset kestävät yli 24 tuntia viimeisestä artenimoliannoksesta.

Samanaikaisesti annettujen lääkevalmisteiden vaikutus Eurartesimiin

Piperakiini metaboloituu CYP3A4-entsyymin vaikutuksesta

in vitro

. Suun kautta otettavan

klaritromysiinin (voimakas CYP3A4-estäjän koetin) kerta-annoksen samanaikainen annostelu

Eurartesimin kerta-annoksen kanssa aiheutti piperakiinille altistumisen lievää (≤ 2-kertaista)

lisääntymistä terveillä koehenkilöillä. Tämä lisääntynyt altistuminen malarialääkkeiden

yhdistelmälle saattaa pahentaa QTc-aikaan kohdistuvaa vaikutusta (ks. kohta 4.4). Sen vuoksi on

noudatettava erityistä varovaisuutta, kun Eurartesimia annetaan potilaille, jotka jo käyttävät

voimakkaita CYP3A4-estäjiä (esim. jotkut proteaasin estäjät [amprenaviiri, atatsanaviiri,

indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri], nefatsodoni tai verapamiili) ja EKG-seurantaa on harkittava

piperakiinin suurempien plasmapitoisuuksien riskin vuoksi (ks. kohta 4.4).

Entsyymejä indusoivat lääkevalmisteet kuten rifampisiini, karbamatsepiini, fenytoiini,

fenobarbitaali ja mäkikuisma (Hypericum perforatum) alentavat todennäköisesti piperakiinin

plasmapitoisuuksia. Myös artenimolin pitoisuudet voivat laskea. Samanaikaista hoitoa tällaisilla

lääkevalmisteilla ei suositella.

Pediatriset potilaat

Lääkkeiden yhteisvaikutustutkimuksia on tehty vain aikuisille. Yhteisvaikutusten laajuutta

pediatrisilla potilailla ei tunneta. Yllä mainitut aikuisilla esiintyneet yhteisvaikutukset ja kohdassa

4.4 mainitut varoitukset on otettava huomioon pediatrisilla potilailla.

Suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet

Annosteltaessa terveille naisille Eurartesimilla oli vain minimaalinen vaikutus suun kautta

otettavan ehkäisyhoidon estrogeeni/progestiini-yhdistelmään: se lisäsi etinyyliestradiolin

imeytymisnopeutta (geometrisenä C

:in keskivertona ilmaistuna) noin 28 %, mutta se ei

merkitsevästi muuttanut etinyyliestradiolille ja levonorgestreelille altistumista, eikä se vaikuttanut

ehkäisyaktiviteettiin, mikä todettiin follikkelia stimuloivan hormonin (FSH), luteinisoivan

hormonin (LH) ja progesteronin samansuuruisten plasmapitoisuuksien perusteella suun kautta

annettavan ehkäisyhoidon jälkeen joko samanaikaisen Eurartesim-annostelun kanssa tai ilman

Eurartesimia.

Yhteisvaikutukset ruoan kanssa

Piperakiinin imeytyminen lisääntyy rasvaisen ruoan käytön yhteydessä (ks. kohdat 4.4 ja 5.2),

mikä voi vahvistaa aineen vaikutusta QTc-aikaan. Eurartesim tulee siksi ottaa ainoastaan veden

kanssa kohdassa 4.2 kuvatulla tavalla. Eurartesimia ei tule ottaa greippimehun kanssa, sillä se

suurentaa todennäköisesti piperakiinin pitoisuutta plasmassa.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Artenimolin ja piperakiinin käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole riittävästi tietoa.

Eläinkokeiden perusteella Eurartesimin epäillään aiheuttavan vakavia syntymävikoja, kun sitä

annetaan ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana (ks. kohdat 4.4 ja 5.3). Artemisiniinin

johdoksilla tehdyissä lisääntymistutkimuksissa on havaittu teratogeenisiä vaikutuksia.

Vaikutusten riski oli suurempi raskauden alkuvaiheessa (ks. kohta 5.3). Piperakiini ei ollut

teratogeeninen rotilla ja kaneilla. Perinataalisissa ja postnataalisissa tutkimuksissa rotilla

piperakiini yhdistettiin synnytyskomplikaatioihin. Neonataalisessa kehityksessä ei kuitenkaan

ilmennyt viiveitä kohdussa altistuksen tai maidon kautta altistuksen jälkeen.

Eurartesimia ei tule käyttää raskauden aikana silloin kun muita sopivia ja tehokkaita

malarialääkkeitä on saatavilla (ks. kohta 4.4).

Imetys

Tiedot eläinkokeista viittaavat siihen, että piperakiinia erittyy rintamaitoon, mutta ihmisiä

koskevia tietoja ei ole. Eurartesimia ottavien naisten ei tule imettää hoidon aikana.

Hedelmällisyys

Erityisiä tietoja piperakiinin vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole. Haittavaikutuksia ei

kuitenkaan ole raportoitu kliinisestä käytöstä huolimatta. Lisäksi eläintutkimusten tulokset

osoittavat, ettei artenimoli vaikuta niin naaraiden kuin urostenkaan hedelmällisyyteen.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Kliinisissä tutkimuksissa kerätyt haittavaikutustiedot viittaavat siihen, ettei Eurartesimilla ole

haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn sen jälkeen, kun potilas on toipunut

akuutista infektiosta.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Eurartesimin turvallisuutta on arvioitu kahdessa avoimessa vaiheen III tutkimuksessa, joihin

osallistui 1 239 enintään 18-vuotiasta pediatrista potilasta ja 566 yli 18-vuotiasta aikuista

potilasta, joista kaikki saivat Eurartesim-hoitoa.

Satunnaistetussa tutkimuksessa, jossa 767 komplisoitumatonta

P

falciparum

-malariaa

sairastavaa aikuista ja lasta altistettiin Eurartesimille, 25 %:lla koehenkilöistä katsottiin olleen

haittavaikutus. Minkään yksittäisen lääkkeestä johtuvan haittavaikutuksen esiintyvyys ei ollut

≥ 5 %. Yleisimmät haittavaikutukset, joiden esiintyvyys oli ≥ 1,0 %, olivat: päänsärky (3,9 %),

pidentynyt QTc-aika EKG:ssä (3,4 %),

P

falciparum

-infektio (3,0 %), anemia (2,8 %),

eosinofilia (1,7 %), alentunut hemoglobiini (1,7 %), sinustakykardia (1,7 %), astenia (1,6 %),

[alentunut] hematokriitti (1,6 %), kuume (1,5%), alentunut punasolumäärä (1,4 %). Yhteensä 6

(0,8 %) koehenkilöistä sai vakavia haittavaikutuksia tutkimuksessa.

Toisessa satunnaistetussa tutkimuksessa Eurartesimille altistettiin 1 038 iältään 0,5–5-vuotiasta

lasta, ja 71 %:n heistä arvioitiin saaneen haittavaikutuksen. Seuraavien haittavaikutusten havaittu

esiintyvyys oli ≥ 5,0 %: yskä (32 %), kuume (22,4 %), influenssa (16,0 %),

P. falciparum

infektio (14,1 %), ripuli (9,4 %), oksentelu (5,5 %) ja ruokahaluttomuus (5,2 %). Yhteensä 15

(1,5 %) koehenkilöistä sai vakavia haittavaikutuksia tutkimuksessa.

Taulukkomuotoinen luettelo haittavaikutuksista

Alla olevissa taulukoissa haittavaikutukset on lueteltu elinjärjestelmän ja esiintyvyyden mukaan.

Haittavaikutukset on kussakin esiintyvyysluokassa lueteltu vakavuuden mukaan alenevassa

järjestyksessä. Esiintyvyysluokat ovat: hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko

harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen

(<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Tämän kohdan taulukko

koskee ainoastaan aikuisia potilaita. Vastaava pediatrisia potilaita koskeva taulukko on esitetty

omassa kohdassaan jäljempänä.

Haittavaikutusten esiintyvyys Eurartesimilla tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin osallistuneilla

aikuisilla potilailla:

Elinjärjestelmäluokka

Hyvin

yleiset

Yleiset

Melko harvinaiset

Infektiot

P. falciparum

-infektio

Hengitystieinfektio

Influenssa

Veri ja imukudos

Anemia

Aineenvaihdunta ja

ravitsemus

Ruokahaluttomuus

Hermosto

Päänsärky

Kouristukset

Huimaus

Elinjärjestelmäluokka

Hyvin

yleiset

Yleiset

Melko harvinaiset

Sydän

Pidentynyt QTc-aika

Takykardia

Sydämen johtumishäiriöt

Sinusarytmia

Bradykardia

Hengityselimet,

rintakehä ja välikarsina

Yskä

Ruoansulatuselimistö

Oksentelu

Ripuli

Pahoinvointi

Vatsakipu

Maksa ja sappi

Hepatiitti

Hepatomegalia

Suurentuneet maksa-

arvot

Iho ja ihonalainen kudos

Kutina

Luusto, lihakset ja

sidekudos

Artralgia

Myalgia

Yleisoireet ja

antopaikassa todettavat

haitat

Astenia

Kuume

Valittujen haittavaikutusten kuvaus

Eurartesimin todetut haittavaikutukset olivat enimmäkseen lieviä ja suurin osa niistä oli

vaarattomia. Vaikutukset kuten yskä, kuume, päänsärky

P. falciparum

-infektio, anemia, astenia,

ruokahaluttomuus ja havaitut verisoluparametrien muutokset ovat yhdenmukaisia niiden

vaikutusten kanssa, joita akuuttia malariaa sairastavilla potilailla odotetaan ilmenevän. Vaikutus

QTc-ajan pidentymiseen todettiin 2. päivänä, ja se oli hävinnyt 7. päivään mennessä (jolloin

seuraava EKG otettiin).

Pediatriset potilaat

Haittavaikutusten esiintyvyys pediatrisilla potilailla on esitetty alla olevassa taulukossa. Suurin

osa pediatrisista kokemuksista on saatu 0,5–5 vuoden ikäisiltä afrikkalaisilta lapsilta.

Haittavaikutusten esiintyvyys Eurartesimilla tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin osallistuneilla

pediatrisilla potilailla:

Elinjärjestelmäluokka

Hyvin yleiset

Yleiset

Melko harvinaiset

Infektiot

Influenssa

P. falciparum

-infektio

Hengitystieinfektio

Korvainfektio

Veri ja imukudos

Trombosytopenia

Leukopenia/Neutro-

penia

Leukosytoosi, muualla

luokittelematon

Anemia

Trombosytemia

Splenomegalia

Lymfadenopatia

Hypokromia

Aineenvaihdunta ja

ravitsemus

Ruokahaluttomuus

Elinjärjestelmäluokka

Hyvin yleiset

Yleiset

Melko harvinaiset

Hermosto

Kouristukset

Päänsärky

Silmät

Konjuktiviitti

Sydän

Pidentynyt QT/QTc-

aika

Epäsäännöllinen

sydämensyke

Sydämen

johtumishäiriöt

Sydämen sivuäänet

Hengityselimet,

rintakehä ja välikarsina

Yskä

Nuha

Nenäverenvuoto

Ruoansulatuselimistö

Oksentelu

Ripuli

Vatsakipu

Suutulehdus

Pahoinvointi

Maksa ja sappi

Hepatiitti

Hepatomegalia

Suurentuneet maksa-

arvot

Ikterus

Iho ja ihonalainen kudos

Dermatiitti

Ihottuma

Akantoosi

Kutina

Luusto, lihakset ja

sidekudos

Artralgia

Yleisoireet ja

antopaikassa todettavat

haitat

Kuume

Astenia

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

4.9

Yliannostus

Kliinisissä tutkimuksissa yhdeksän potilasta sai tarkoitetun kumulatiivisen Eurartesim-annoksen

kaksinkertaisena. Näiden potilaiden turvallisuusprofiili ei eronnut suositellun annoksen saaneiden

potilaiden profiilista eikä kenelläkään potilaista ilmoitettu olleen mitään vakavia

haittavaikutuksia.

Epäillyissä yliannostustapauksissa potilaalle tulee antaa oireenmukaista ja tukevaa hoitoa tarpeen

mukaan. Potilaan EKG:tä tulee seurata mahdollisen QTc-ajan pidentymisen vuoksi (ks. kohta

4.4).

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: alkueläinlääkkeet, malarialääkkeet, artemisiniini ja sen johdokset,

yhdistelmät,

ATC-koodi: P01BF05.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Artenimoli kykenee saavuttamaan korkean pitoisuuden loisia sisältävissä punasoluissa. Aineen

endoperoksidisillan uskotaan olevan olennainen sen malariaa parantavan vaikutuksen kannalta.

Sen uskotaan aikaansaavan vapaiden radikaalien aiheuttamia vaurioita loisen

membraanijärjestelmissä seuraavilla tavoilla:

estämällä

falciparum

-loisen sarkoplasmisen/endoplasmisen retikulumin kalsium-ATPaasia

häiritsemällä mitokondriaalisten elektronien kuljetusta

häiritsemällä loisen kuljetusproteiineja

estämällä loisen mitokondrioiden toimintaa.

Piperakiinin tarkkaa toimintamekanismia ei tunneta, mutta todennäköisesti se vastaa

rakenteeltaan hyvin samankaltaisen klorokiinin toimintamekanisimia. Klorokiini sitoutuu

(potilaan hemoglobiinista johdettuun) toksiseen hemiin malarialoisen sisällä ja estää sen

detoksifikaation polymerisaatiovaiheen kautta.

Piperakiini kuuluu biskinoliineihin, joiden on todettu tehoavan hyvin klorokiinille resistentteihin

Plasmodium

-kantoihin

in vitro

. Biskinoliinien kookas rakenne saattaa olla tärkeä niiden

klorokiiniresistenttien kantojen vastaisen toiminnan kannalta, ja sen vaikutus saattaa perustua

seuraaviin mekanismeihin:

klorokiinia loisen ravintovakuolista vievien kuljettajaproteiinien esto

hemin hajotusprosessin esto loisen ravintovakuolissa.

Resistenssiä piperakiinille (monoterapiana käytettynä) on raportoitu.

Eurartesimin tehoa ja turvallisuutta on arvioitu kahdessa suuressa satunnaistetussa avoimessa

kliinisessä tutkimuksessa:

Tutkimus DM040010 tehtiin aasialaisilla aikuisilla ja pediatrisilla potilailla, joilla oli

komplisoitumaton

P

falciparum

-malaria. Eurartesim-hoitoa verrattiin artesunaatin ja meflokiinin

yhdistelmään (AS + MK). Ensisijainen päätetapahtuma oli 63. päivänä määritetty PCR-korjattu

paranemisprosentti

.

Tutkimus DM040011 tehtiin afrikkalaisilla pediatrisilla potilailla, joilla oli komplisoitumaton

P

falciparum

-malaria. Eurartesim-hoitoa verrattiin artemeetterin ja lumefantriinin yhdistelmään

(A + L).

Ensisijainen päätetapahtuma oli 28. päivänä määritetty PCR-korjattu paranemisprosentti.

Ensisijaisen päätetapahtuman tulokset mITT*-populaatioiden osalta olivat seuraavat (*modified

intent to treat; mITT-populaatioiksi määriteltiin kaikki satunnaistetut potilaat, jotka saivat

vähintään yhden annoksen tutkimuslääkettä, lukuun ottamatta potilaita, jotka lopettivat

tutkimukseen osallistumisen tuntemattomasta syystä):

Tutkimus

PCR-korjattu paranemisprosentti (mITT)

Eurartesim

AS + MK

A + L

95 %:n kaksipuolinen

luottamusväli

hoitovälille (Eurartesim

- vertailulääke); p-arvo

DM040010

(n = 1087)

97,0 %

95,3 %

(-0,84, 4,19) %

p = 0,161

DM040011

(n = 1524)

92,7 %

94,8 %

(-4,59, 0,45) %

p = 0,128

Kummankin tutkimuksen tulokset osoittivat, ettei Eurartesim ollut vertailulääkettä huonompi.

Todellinen hoidon epäonnistumisprosentti alitti kummassakin tutkimuksessa WHO:n asettaman

5 %:n tehokynnyksen.

Aasialaisen ja afrikkalaisen tutkimuksen ikäryhmäkohtaiset PCR-korjatut paranemisprosentit

mITT-populaatioissa olivat seuraavat:

Tutkimus

PCR-korjattu paranemisprosentti (mITT)

Eurartesim

AS + MK

A + L

95 %:n kaksipuolinen

luottamusväli hoitovälille

(Eurartesim - vertailulääke);

p-arvo

DM040010

(n = 1087)

≤ 5 vuotta

> 5 - ≤ 12 vuotta

> 12 - ≤ 18 vuotta

> 18 - ≤ 64 vuotta

100,0 %

98,2 %

97,3 %

96,6 %

100,0 %

96,5 %

100,0 %

94,4 %

(-3,67, 7,09) %; 0,605

(-6,40, 0,99) %; 1,000

(-0,98, 5,30) %; 0,146

DM040011

(n = 1524)

≤ 1 vuotta

> 1 - ≤ 2 vuotta

> 2 - ≤ 5 vuotta

91,5 %

92,6 %

93,0 %

98,5 %

94,6 %

94,0 %

(-12,66, -1,32) %

; 0,064

(-6,76, 2,63) %; 0,413

(-4,41, 2,47) %; 0,590

(1)

Tämä luottamusväli on asymptoottinen, koska tarkkaa luottamusväliä ei voitu laskea.

5.2

Farmakokinetiikka

Artenimolin ja piperakiinin farmakokineettisiä profiileja on tutkittu eläinmalleilla ja eri

ihmisryhmillä (terveillä koehenkilöillä sekä aikuisilla ja pediatrisilla potilailla).

Imeytyminen

Artenimoli imeytyy erittäin nopeasti. T

-arvo kerta-annoksen ja toistettujen annosten jälkeen on

noin 1–2 h. Potilailla artenimolin keskimääräinen C

(CV %) ja AUC

olivat 752 (47%) ng/ml

sekä

2 002 (45 %) ng/ml*h (arvot mitattiin ensimmäisen Eurartesim-annoksen jälkeen).

Artenimolin biologinen hyötyosuus on todennäköisesti suurempi malariapotilailla kuin terveillä

koehenkilöillä, mahdollisesti koska malaria itsessään vaikuttaa artenimolin dispositioon. Tämä

saattaa johtua malariaan liittyvästä maksan toiminnan heikkenemisestä, joka suurentaa

artenimolin biologista hyötyosuutta (ensimmäisen maksavaikutuksen heikkeneminen)

vaikuttamatta artenimolin ilmeiseen eliminaation puoliintumisaikaan, joka on

imeytymisnopeuden rajoittama. Terveillä miespuolisilla koehenkilöillä paasto-olosuhteissa

artenimolin keskimääräinen C

ja AUC

vaihtelivat väleillä 180–252 ng/ml sekä 516–

684 ng/ml*h.

Systeeminen altistus artenimolille oli hieman pienempi viimeisen Eurartesim-annoksen jälkeen

verrattuna ensimmäiseen annokseen (enintään 15 % pienempi). Artenimolin farmakokineettisten

parametrien todettiin olevan samankaltaisia aasialaisilla ja valkoihoisilla terveillä koehenkilöillä.

Artenimolille altistus viimeisenä hoitopäivänä oli suurempi naispuolisilla kuin miespuolisilla

koehenkilöillä; ero oli suurimmillaan 30 %.

Artenimolille altistus suureni 43 % terveillä koehenkilöillä, kun annos annettiin runsasrasvaisen/-

kalorisen aterian yhteydessä.

Piperakiini, joka on voimakkaasti lipofiilinen yhdiste, imeytyy hitaasti. Piperakiinin T

-arvo

ihmisillä on noin 5 h kerta-annoksen ja toistettujen annosten jälkeen. Potilailla keskimääräinen

(CV %) ja AUC

0-24

olivat 179 (62 %) ng/ml sekä 1 679 (47 %) ng/ml*h (arvot mitattiin

ensimmäisen Eurartesim-annoksen jälkeen). Hitaan eliminaation vuoksi piperakiinin

plasmapitoisuus kumuloituu noin kolminkertaiseksi toistettujen annosten jälkeen. Piperakiinin

farmakokineettisten parametrien todettiin olevan samankaltaisia aasialaisilla ja valkoihoisilla

terveillä koehenkilöillä. Piperakiinin huippupitoisuus plasmassa Eurartesim-hoidon viimeisenä

päivänä oli kuitenkin suurempi naispuolisilla koehenkilöillä; ero miespuolisiin koehenkilöihin oli

30–50 %

Piperakiinille altistus noin kolminkertaistuu terveillä koehenkilöillä, kun annos annetaan

runsasrasvaisen/-kalorisen aterian yhteydessä. Tähän farmakokineettiseen vaikutukseen liittyy

lisääntynyt QT-aikaa pidentävä vaikutus. Tästä syystä Eurartesim tulee antaa veden kanssa

aikaisintaan 3 tunnin kuluttua viimeisen ruokailun jälkeen eikä mitään ruokaa saa syödä 3 tuntiin

kunkin annoksen jälkeen (ks. kohta 4.2).

Jakautuminen

Sekä piperakiini että artenimoli sitoutuvat suuressa määrin ihmisen plasman proteiineihin.

In vitro

-tutkimuksissa saadut sitoutumisprosentit olivat 44–93 % artenimolille ja > 99 % piperakiinille.

In vitro

- ja

in vivo

-eläintutkimusten perusteella piperakiinilla ja artenimolilla on myös taipumus

kumuloitua punasoluihin.

Artenimolin jakautumistilavuus ihmisillä oli pieni (0,8 l/kg; CV 35,5 %). Piperakiinin

farmakokineettiset parametrit ihmisillä viittaavat suureen jakautumistilavuuteen (730 l/kg; CV

37,5 %).

Biotransformaatio

Artenimoli muuttuu pääasiassa α-artenimoli-β-glukuronidiksi (α-artenimoli-G). Ihmisen maksan

mikrosomeilla tehdyt tutkimukset osoittivat artenimolin metaboloituvan UDP-

glukuronosyylitransferaasin (UGT1A9 ja UGT2B7) vaikutuksesta α-artenimoli-G:ksi ilman

sytokromi P450 -välitteistä metaboliaa.

Lääkkeiden väliset

in vitro

-yhteisvaikutustutkimukset

osoittivat artenimolin estävän CYP1A2-entsyymiä, joten on mahdollista, että artenimoli suurentaa

CYP1A2-substraattien plasmapitoisuutta (ks. kohta 4.5).

In vitro

-metaboliatutkimukset osoittivat ihmisen maksasolujen metaboloivan piperakiinia

(kahden tunnin inkubaation jälkeen 37 °C:ssa piperakiinista oli jäljellä noin 85 %). Piperakiinia

metaboloi pääasiassa CYP3A4 sekä vähäisemmässä määrin CYP2C9 ja CYP2C19. Piperakiinin

havaittiin olevan CYP3A4:n estäjä (myös aikariippuvaisella tavalla) ja vähemmässä määrin myös

CYP2C19:n estäjä. Se myös stimuloi CYP2E1:n toimintaa.

Piperakiinin metaboliittiprofiilissa ei havaittu muutoksia ihmisen maksasoluissa, kun piperakiinia

inkuboitiin niissä yhdessä artenimolin kanssa. Piperakiinin päämetaboliitit olivat

karboksyylihappo-pilkkoutumistuote ja mono-N-oksidoitu tuote.

Ihmisille tehdyissä tutkimuksissa piperakiinin osoitettiin olevan lievä CYP3A4-entsyymin estäjä

kun taas CYP3A4:n aktiviteetin voimakkaat estäjät estivät lievästi piperakiinin metabolian

aktiviteettia (ks. kohta 4.5).

Eliminaatio

Artenimolin eliminaation puoliintumisaika on noin 1 h. Keskimääräinen oraalisen annoksen

puhdistuma aikuisilla malariapotilailla oli 1,34 l/h/kg. Pediatrisilla potilailla tämä puhdistuma oli

hieman suurempi, mutta ero aikuisiin ei ollut merkittävä (< 20 %). Artenimoli eliminoituu

metabolian (pääasiassa glukurokonjugaation) kautta. Sen puhdistuma oli hieman pienempi

naispuolisilla kuin miespuolisilla terveillä koehenkilöillä. Tietoja artenimolin erittymisestä

ihmisellä on vähän. Kirjallisuudessa on kuitenkin raportoitu muuttumattomien artemisiniinin

johdosten erittyvän ihmisen virtsaan ja ulosteeseen merkityksettöminä määrinä.

Piperakiinin eliminaation puoliintumisaika on noin 22 vrk aikuisilla potilailla ja noin 20 vrk

pediatrisilla potilailla.

Keskimääräinen oraalisen annoksen puhdistuma oli aikuisilla

malariapotilailla 2,09 l/h/kg ja pediatrisilla potilailla 2,43 l/h/kg. Pitkän eliminaation

puoliintumisajan vuoksi piperakiini kumuloituu toistettujen annosten jälkeen.

Eläintutkimuksissa radioaktiivisesti merkitty piperakiini poistui sapen kautta; erittyminen virtsaan

oli hyvin vähäistä.

Farmakokinetiikka erityispotilasryhmissä

Erityisiä farmakokineettisiä tutkimuksia maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla tai

iäkkäillä potilailla ei ole tehty.

Pediatrisessa farmakokineettisessä tutkimuksessa hyvin rajoittuneen otoksen perusteella

artenimolin farmakokinetiikassa havaittiin vähäisiä eroja pediatristen ja aikuisryhmien välillä.

Keskimääräinen puhdistuma oli hieman nopeampi pediatrisilla potilailla (1,45 l/h/kg) verrattuna

aikuispotilaisiin (1,34 l/h/kg), kun taas keskimääräinen jakautumistilavuus oli pienempi

pediatrisilla potilailla (0,705 l/kg) verrattuna aikuispotilaisiin (0,801 l/kg).

Sama vertailu osoitti, että piperakiinin imeytymisvakio ja terminaalinen puoliintumisaika olivat

lapsilla pääosin samat kuin aikuisilla. Ilmeinen puhdistuma oli kuitenkin nopeampi pediatrisessa

ryhmässä (1,30 l/h/kg; aikuisilla 1,14 l/k/kg), ja ilmeinen kokonaisjakautumistilavuus pienempi

(623 l/kg; aikuisilla 730 l/kg).

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Yleinen toksisuus

Kirjallisuudessa olevat tiedot piperakiinin kroonisesta toksisuudesta koirilla ja apinoilla viittaavat

kohtalaiseen hepatotoksisuuteen ja lievään, korjautuvaan kokonaisleukosyytti- ja

kokonaisneutrofiililukujen pienentymiseen.

Tärkeimmät ei-kliiniset turvallisuuteen liittyvät löydökset toistuvan annostelun jälkeen olivat

intrasytoplasmisen basofiilisen granulaarisen aineksen tunkeutuminen makrofageihin, mikä on

yhdenmukaista fosfolipidoosin kanssa, sekä degeneratiiviset leesiot useissa elimissä ja

kudoksissa. Näitä haittavaikutuksia todettiin koe-eläimillä, jotka saivat hoitoannoksia vastaavia

määriä lääkeainetta. Siksi haitoilla voi olla kliinistä merkitystä. Ei tiedetä, ovatko nämä toksiset

vaikutukset korjautuvia.

Artenimoli ja piperakiini eivät olleet genotoksisia/klastogeenisia

in vitro

- ja

in vivo

-kokeissa.

Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty.

Artenimoli aiheuttaa alkiokuolleisuutta ja epämuodostumia rotilla ja kaneilla.

Piperakiini ei aiheuttanut epämuodostumia rotilla ja kaneilla. Perinataalista ja postnataalista

kehitystä koskeneessa tutkimuksessa (segmentti III), jossa naarasrottia hoidettiin 80 mg/kg:n

annoksilla, joidenkin eläinten synnytys viivästyi, mikä johti vastasyntyneiden kuolemaan.

Normaalisti synnyttäneiden naaraiden eloon jääneiden jälkeläisten kehitys, käytös ja kasvu olivat

normaaleja kohdussa altistuksen tai maidon kautta altistuksen jälkeen.

Lisääntymistoksisuustutkimuksia ei ole tehty artenimolin ja piperakiinin yhdistelmällä.

Keskushermostoon kohdistuva toksisuus

Artemisiniinin johdokset saattavat olla neurotoksisia ihmisille ja eläimille. Mahdollinen

neurotoksisuus riippuu voimakkaasti artenimoliaihiolääkkeiden annoksesta, antoreitistä ja

koostumuksesta. Ihmisillä suun kautta annetun artenimolin neurotoksisuutta voidaan pitää hyvin

epätodennäköisenä ottaen huomioon artenimolin nopea puhdistuma sekä lyhyt altistus

artenimolille (3 päivän hoito malariapotilailla). Artenimolin aiheuttamista leesioista ei ollut

viitteitä spesifisissä tumakkeissa rotilla ja koirilla, edes tappavilla annoksilla.

Kardiovaskulaarinen toksisuus

Vaikutuksia verenpaineeseen sekä PR- ja QRS-aikoihin ilmeni suurilla piperakiiniannoksilla.

Tärkein mahdollinen sydänvaikutus liittyi sydämen johtoratajärjestelmään.

HERG-kokeessa piperakiinin IC

-arvo oli 0,15 µmol ja artenimolin 7,7 µmol. Artenimoli ja

piperakiini yhdessä eivät estä hERG:tä voimakkaammin kuin yhdisteet erikseen.

Fototoksisuus

Artenimoli ei ole fototoksinen, sillä se ei absorboi alueella 290–700 nm.

Piperakiinin absorptiomaksimi on 352 nm. Koska piperakiinia on ihossa (noin 9 %

pigmentoitumattomilla rotilla ja vain 3 % pigmentoituneilla rotilla), lieviä fototoksisia reaktioita

(turvotusta ja punoitusta) havaittiin UV-säteilylle altistetuilla hiirillä 24 tuntia oraalisen annoksen

jälkeen.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Ydin

Esigelatinisoitu tärkkelys

Dekstriini

Hypromelloosi (E 464)

Kroskarmelloosinatrium

Magnesiumstearaatti (E 572)

Kalvopäällyste

Hypromelloosi (E 464)

Titaanidioksidi (E 171)

Makrogoli 400

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

2 vuotta.

6.4

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Eurartesim-tabletit on pakattu PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkauksiin, jotka sisältävät 3, 6, 9

tai 12 tablettia.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisvaatimuksia

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Alfasigma S.p.A

Via Ragazzi del ’99, n. 5

40133 Bologna

Italia

Puh:

+39 051 6489602

Faksi: +39 051 388689

Sähköposti: antonietta.pazardjiklian@alfasigma.com

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/716/001

EU/1/11/716/002

EU/1/11/716/003

EU/1/11/716/004

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 27. lokakuuta 2011

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 09 syyskuu 2016

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu/.

LIITE II

A.

ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA

VALMISTAJA

B.

TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT

EHDOT TAI RAJOITUKSET

C.

MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET

D.

EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT

LÄÄKEVALMISTEEN TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ

A.

ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA

Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite

Alfasigma S.p.A.

Via Pontina Km 30.400

IT-00071 Pomezia (RM)

Italia

B.

TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET

Reseptilääke.

C.

MYYNTILUVAN MUUT EHDOT JA EDELLYTYKSET

Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset

Tämän lääkevalmisteen osalta velvoitteet määräaikaisten turvallisuuskatsausten toimittamisesta

on määritelty Euroopan Unionin viitepäivämäärät (EURD) ja toimittamisvaatimukset sisältävässä

luettelossa, josta on säädetty Direktiivin 2001/83/EC Artiklassa 107c(7), ja kaikissa luettelon

myöhemmissä päivityksissä, jotka on julkaistu Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla.

D.

EHDOT TAI RAJOITUKSET, JOTKA KOSKEVAT LÄÄKEVALMISTEEN

TURVALLISTA JA TEHOKASTA KÄYTTÖÄ

Riskinhallintasuunnitelma (RMP)

Myyntiluvan haltijan on suoritettava vaaditut lääketurvatoimet ja interventiot myyntiluvan

moduulissa 1.8.2 esitetyn sovitun riskinhallintasuunnitelman sekä mahdollisten sovittujen

riskinhallintasuunnitelman myöhempien päivitysten mukaisesti.

Päivitetty RMP tulee toimittaa

Euroopan lääkeviraston pyynnöstä

kun riskinhallintajärjestelmää muutetaan, varsinkin kun saadaan uutta tietoa, joka saattaa

johtaa hyöty-riskiprofiilin merkittävään muutokseen, tai kun on saavutettu tärkeä tavoite

(lääketurvatoiminnassa tai riskien minimoinnissa).

Jos määräaikaisen turvallisuuskatsauksen toimittaminen ja riskinhallintasuunnitelman päivitys

osuvat samaan aikaan, ne voidaan toimittaa samanaikaisesti.

Lisätoimenpiteet riskien minimoimiseksi

Myyntiluvan haltijan tulee varmistaa, että kaikille niille lääkäreille, joiden odotetaan määräävän

Eurartesimia, toimitetaan terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu koulutuspaketti, joka

sisältää seuraavat:

Valmisteyhteenveto

Pakkausseloste

Lääkärin tiedote, joka sisältää

Käytön vasta-aiheet ja luettelo lääkkeistä, joiden käyttö

samanaikaisesti on vasta-aiheista

Lääkärin tiedotteen tulee sisältää seuraavat avaintiedot:

Eurartesim voi pitkittää QTc-aikaa, mikä saattaa aiheuttaa mahdollisesti kuolemaan

johtavan rytmihäiriön.

Piperakiinin imeytyminen lisääntyy ruoan yhteydessä, ja sen vuoksi QTc-ajan

pitkittymisen riskin vähentämiseksi potilaita tulee kehottaa ottamaan tabletit veden kanssa

ilman ruokaa vähintään kolmen tunnin kuluttua viimeisestä ruokailusta. Mitään ruokaa ei

saa syödä 3 tunnin kuluessa kunkin annoksen ottamisen jälkeen.

Eurartesim on vasta-aiheinen potilaille, joilla on vakava malaria maailman terveysjärjestön

(WHO) määrityksen mukaisesti, sekä potilaille, joiden anemneesissa on kliinisiä

sairauksia, jotka saattavat aiheuttaa QTc-ajan pitkittymistä, samoin potilaille, jotka ottavat

tunnetusti QTc-aikaa pidentäviä lääkkeitä.

EKG-seurannan suositukset.

‘Käytön vasta-aiheet ja luettelo lääkkeistä, joiden käyttö samanaikaisesti on vasta-

aiheista’

–julkaisun tarkoitus ja käyttö.

Teratogeenisuuden riski on olemassa, ja siksi Eurartesimiä ei saa käyttää tilanteissa, joissa

muita asianmukaisia ja tehokkaita malarialääkkeitä on saatavissa.

Potilaiden informoimisen välttämättömyys Eurartesim-hoitoon liittyvistä tärkeistä riskeistä

ja lääkkeen käyttöön liittyvistä asianmukaisista varotoimenpiteistä.

Potilaita tulee kehottaa ottamaan yhteyttä lääkäriinsä haittavaikutusten ilmaantuessa ja

lääkärien/apteekkihenkilökunnan tulee raportoida Eurartesimin aiheuttamat epäillyt

haittavaikutukset sekä erityisesti ne haittavaikutukset, jotka liittyvät QT-ajan

pidentymiseen.

Raskausrekisterin olemassaolo ja tarkoitus sekä yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka

potilastiedot siihen lisätään.

Niissä jäsenvaltioissa, joissa EU:n turvarekisteri on saatavissa, koulutusmateriaalin tulee

sisältää tiedot rekisteristä ja ohjeet siitä, kuinka potilastiedot siihen lisätään.

Velvoite toteuttaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisiä toimenpiteitä

Myyntiluvan haltijan on toteutettava seuraavat toimenpiteet esitetyn aikataulun mukaisesti:

Kuvaus

Määräaika

Lisävahvistukseksi siitä, että Eurartesimin käyttö on sydämelle turvallinen

niillä potilailla, joilla todetaan komplisoitumattoman malarian merkkejä ja

oireita, mukaan lukien Eurartesimin annon vaikutus QTc-aikoihin,

myyntiluvan haltijan tulee toimittaa tätä aihetta käsittelevän epidemiologisen

tutkimuksen tulokset CHMP:n hyväksymän protokollan mukaisesti.

31. joulukuuta

2018

LIITE III

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eurartesim 160 mg/20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

piperakiinitetrafosfaatti/artenimoli

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 160 mg piperakiinitetrafosfaattia (tetrahydraattina) ja

20 mg artenimolia.

3.

LUETTELO APUAINEISTA

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletti, kalvopäällysteinen

3 tablettia

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ota vähintään 3 tuntia ennen tai jälkeen ruokailun.

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.

ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN

TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI,

JOS TARPEEN

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Alfasigma S.p.A.

Via Ragazzi del ’99, n. 5

40133 Bologna

Italia

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/716/005 3 tabletti, kalvopäällysteinen

13.

ERÄNUMERO

Erä

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.

KÄYTTÖOHJEET

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Eurartesim

17.

YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18.

YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero} [tuotekoodi]

SN: {numero} [sarjanumero]

NN: {numero} [lääkkeen kansallinen korvaus- tai muu tunnistenumero]

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eurartesim 160 mg/20 mg tabletti

piperakiinitetrafosfaatti/artenimoli

2.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Alfasigma S.p.A

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.

ERÄNUMERO

Erä

5.

MUUTA

ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT MERKINNÄT

ULKOPAKKAUS

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eurartesim 320 mg/40 mg tabletti, kalvopäällysteinen

piperakiinitetrafosfaatti/artenimoli

2.

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 320 mg piperakiinitetrafosfaattia (tetrahydraattina) ja

40 mg artenimolia.

3.

LUETTELO APUAINEISTA

4.

LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ

Tabletti, kalvopäällysteinen 3 tablettia

Tabletti, kalvopäällysteinen 6 tablettia

Tabletti, kalvopäällysteinen 9 tablettia

Tabletti, kalvopäällysteinen 12 tablettia

5.

ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT)

Suun kautta.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä.

6.

ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POISSA LASTEN

ULOTTUVILTA JA NÄKYVILTÄ

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

7.

MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN

Ota vähintään 3 tuntia ennen tai jälkeen ruokailun.

8.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

9.

ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

10.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN

TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI,

JOS TARPEEN

11.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE

Alfasigma S.p.A.

Via Ragazzi del ’99, n. 5

40133 Bologna

Italia

12.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

EU/1/11/716/001 3 tabletti, kalvopäällysteinen

EU/1/11/716/002 6 tabletti, kalvopäällysteinen

EU/1/11/716/003 9 tabletti, kalvopäällysteinen

EU/1/11/716/004 12 tabletti, kalvopäällysteinen

13.

ERÄNUMERO

Erä

14.

YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU

Reseptilääke.

15.

KÄYTTÖOHJEET

16.

TIEDOT PISTEKIRJOITUKSELLA

Eurartesim

17.

YKSILÖLLINEN TUNNISTE – 2D-VIIVAKOODI

2D-viivakoodi, joka sisältää yksilöllisen tunnisteen

18.

YKSILÖLLINEN TUNNISTE – LUETTAVISSA OLEVAT TIEDOT

PC: {numero} [tuotekoodi]

SN: {numero} [sarjanumero]

NN: {numero} [lääkkeen kansallinen korvaus- tai muu tunnistenumero]

LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA TAI LEVYISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT

MERKINNÄT

LÄPIPAINOPAKKAUS

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Eurartesim 320 mg/40 mg tabletti

piperakiinitetrafosfaatti/artenimoli

2.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI

Alfasigma S.p.A

3.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ

Käyt. viim.

4.

ERÄNUMERO

Erä

5.

MUUTA

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Eurartesim 160 mg/20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Piperakiinitetrafosfaatti/artenimoli

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta

turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Eurartesim on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat tai lapsesi ottaa Eurartesimia

Miten Eurartesimia otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Eurartesimin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Eurartesim on ja mihin sitä käytetään

Eurartesimin sisältämät vaikuttavat aineet ovat piperakiinitetrafosfaatti ja artenimoli.

Eurartesimia käytetään komplisoitumattoman malarian hoitoon kun suun kautta otettava lääke on

asianmukaista.

Malarian aiheuttaa

Plasmodium

-loisen aiheuttama infektio, joka leviää tartunnan saaneen

hyttysen pureman välityksellä.

Plasmodium

-loisia on eri tyyppejä. Eurartesim tappaa

Plasmodium

falciparum

-loisen.

Tätä lääkettä voivat ottaa aikuiset, nuoret, lapset ja yli 6 kuukauden ikäiset imeväiset, jotka

painavat vähintään 5 kg.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat tai lapsesi ottaa Eurartesimia

Älä ota tai anna lapsellesi Eurartesimia:

jos olet tai lapsesi on allerginen vaikuttaville aineille, piperakiinitetrafostaatille tai

artenimolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6);

jos sinulla tai lapsellasi on vakava malariainfektio, joka on vaikuttanut kehonosiin kuten

aivoihin, keuhkoihin tai munuaisiin;

jos sinulla tai lapsellasi on jokin sydämen toiminnan häiriö, kuten muutoksia sydämen

rytmissä tai lyöntinopeudessa, tai jokin sydänsairaus;

jos tiedät jonkun suvussasi (vanhempi, isovanhempi tai sisarus) kuolleen äkillisesti

sydänsairauden takia tai jos jollain suvussasi on ollut synnynnäinen sydänsairaus;

jos sinulla tai lapsellasi on muutoksia kehon suolojen tasapainossa (elektrolyyttitasapainon

häiriöitä);

jos otat tai jos lapsesi ottaa muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydänrytmiin, esim.:

kinidiini, disopyramidi, prokainamidi, amiodaroni, dofetilidi, ibutilidi, hydrokinidiini

tai sotaloli;

masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet, esim. amitriptyliini, fluoksetiini tai

sertraliini;

mielenterveysongelmien hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten fenotiatsiimit, sertindoli,

sultopridi, klooripromatsini, haloperidoli, mesoridatsiini, pimotsidi tai tioridatsiini;

infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet. Näitä ovat muutamat bakteeri-infektioiden

hoitoon käytettävät lääketyypit (makrolidit [kuten erytromysiini tai klaritromysiini] ja

fluorokinolonit [kuten moksifloksasiini ja sparfloksasiini]) ja sieni-infektioiden

hoitoon käytettävät lääketyypit (mukaan lukien flukonatsoli ja imidatsoli) sekä

pentamidiini (käytetään tietyntyyppisen keuhkokuumeen hoitoon) ja sakinaviiri

(käytetään HIV:n hoitoon);

allergioiden ja tulehdusten hoitoon käytettävät antihistamiinit, kuten terfenadiini,

astemitsoli tai mitsolastiini;

tietyt vatsavaivojen hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten sisapridi, domperidoni ja

droperidoli;

muut lääkkeet, kuten vinka-alkaloidit ja arsenikkitrioksidi (käytetään tiettyjen syöpien

hoitoon), bepridili (käytetään rasitusrintakivun hoitoon), difemaniili (käytetään

mahavaivojen hoitoon), levometadyyli ja metadoni (käytetään huumeriippuvuuden

hoitoon) sekä probukoli (käytetään korkeiden kolesteriarvojen hoitoon).

jos olet äskettäin ottanut tai jos lapsellesi on äskettäin (esimerkiksi viimeisen kuukauden

sisällä) annettu jotakin seuraavista lääkkeistä malarian hoitoon tai ehkäisyyn: meflokiini,

halofantriini, lumefantriini, klorokiini tai kiniini.

Jos jokin edellä mainituista koskee lastasi, tai olet epävarma, kerro siitä lääkärille tai

apteekkihenkilökunnalle ennen Eurartesimin antamista.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat tai annat tätä lääkettä:

jos sinulla tai lapsellasi on maksa- tai munuaisvaivoja;

jos sinulla tai lapsellasi on malariainfektio, jonka aiheuttaja on jokin muu loinen kuin

Plasmodium falciparum

jos otat tai olet ottanut tai lapsesi ottaa tai on ottanut muita lääkkeitä malarian hoitoon

(muita kuin yllä mainittuja);

jos olet raskaana tai imetät (ks. alla);

jos olet tai lapsesi on nainen/tyttö, jos olet iäkäs (yli 65 vuotta) tai jos oksentelet tai lapsesi

oksentelee;

jos otat tai lapsesi ottaa tiettyjä lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa aineenvaihdunnallisia

yhteisvaikutuksia. Esimerkkejä näistä lääkkeistä on kohdassa ”Muut lääkevalmisteet ja

Eurartesim”.

Jos olet epävarma minkä tahansa edellä mainitun suhteen, kysy lääkäriltä tai

apteekkihenkilökunnalta.

Lapset

Tätä lääkettä ei saa antaa alle 6 kuukauden ikäisille eikä alle 5 kg:n painoisille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Eurartesim

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinä tai lapsesi parhaillaan käytätte tai olette

äskettäin käyttäneet tai saatatte käyttää muita lääkkeitä. Jotkut lääkkeet voivat muuttaa

Eurartesimin vaikutusta ja lääkärisi saattaa päättää, ettei Eurartesim ole sopiva hoito tai että

ylimääräisiä tarkastuksia tarvitaan sinä aikana, kun käytät tai lapsesi käyttää lääkkeitä, jotka

voivat aikaansaada yhteisvaikutuksia. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi (useiden muiden

lisäksi):

tietyt korkean veren kolesterolin hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. atorvastatiini,

lovastatiini, simvastatiini);

korkean verenpaineen ja sydänvaivojen hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. diltiatseemi,

nifedipiini, nitrendipiini, verapamiili, felodipiini, amlodipiini);

tietyt HIV:n hoitoon käytettävät lääkkeet (antiretroviraaliset lääkkeet): proteaasin estäjät

(esim. amprenaviiri, atatsanaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri), non-nukleosidi-

käänteiskopioijaentsyymin estäjät (esim. efavirentsi, nevirapiini);

tietyt mikrobi-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. telitromysiini, rifampisiini,

dapsoni);

unilääkkeet: bentsodiatsepiinit (esim. midatsolami, triatsolami, diatsepami, alpratsolami,

tsaleploni, tsolpidemi);

epileptisten kohtausten ehkäisyyn/hoitoon käytettävät lääkkeet: barbituraatit (esim.

fenobarbitaali, karbamatsepiini ja fenytoiini;

elinsiirtojen jälkeen sekä autoimmuunisairauksissa käytettävät lääkkeet (esim.

syklosporiini, takrolimuusi);

sukupuolihormonit, myös hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden sisältämät (esim.

gestodeeni, progesteroni, estradioli, testosteroni);

glukokortikoidit (hydrokortisoni, deksametasoni);

omepratsoli (käytetään mahan liikahappoisuuteen liittyvien sairauksien hoitoon);

parasetamoli (käytetään kivun ja kuumeen hoitoon);

teofylliini (käytetään keuhkoputkien ilmanvirtauksen parantamiseen);

nefatsodoni (käytetään masennuksen hoitoon);

aprepitantti (käytetään pahoinvoinnin hoitoon);

tietyt nukutusaineena käytettävät kaasut (kuten enfluraani, halotaani ja isofluraani)

Eurartesim ruuan ja juoman kanssa

Eurartesim-tabletteja tulee ottaa pelkän veden kanssa.

Eurartesimia ei tule ottaa greippimehun kanssa mahdollisten yhteisvaikutusten takia.

Raskaus ja imetys

Kerro lääkärille, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai tulevasi raskaaksi tai jos imetät.

Eurartesimia ei tule käyttää raskauden aikana, jos lääkäri voi määrätä sinulle vaihtoehtoista

hoitoa. Jos saat Eurartesimia raskauden aikana, raskauden tulos merkitään raskausrekisteriin.

Sinun ei tule imettää sinä aikana, kun saat tätä lääkettä, sillä lääkettä voi kulkeutua rintamaidon

kautta lapseen.

Jos otat folaattilisää sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriön ehkäisyyn, voit jatkaa lisän

ottamista Eurartesim-hoidon aikana.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen

aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Voit ajaa ja käyttää koneita Eurartesimin ottamisen jälkeen sen jälkeen, kun sairautesi on

parantunut.

3.

Miten Eurartesimia otetaan

Ota Eurartesimia juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista,

jos olet epävarma.

Tämä lääke tulee ottaa tyhjään mahaan. Jokainen annos tulee ottaa aikaisintaan 3 tunnin kuluttua

syömisestä, eikä Eurartesim-annoksen jälkeen saa syödä mitään 3 tuntiin. Vettä saa juoda milloin

tahansa.

Jos tabletit ovat vaikeita niellä, voit murskata ne ja sekoittaa veteen. Juo veteen sekoitettu lääke

heti.

Eurartesim-kuuri kestää kolme peräkkäistä päivää. Ota kunakin päivänä yksi annos. Annos tulee

ottaa suurin piirtein samaan aikaan jokaisena kolmena päivänä.

Päiväannos riippuu

potilaan kehonpainosta

. Lääkäri on määrännyt sinun tai lapsesi painon

mukaan sopivan annoksen seuraavasti:

Kehonpaino

(kg)

Päiväannos (mg)

Tablettien lukumäärä

yhteensä

5 - alle 7

Puoli 160 mg/20 mg -tablettia päivässä

1,5 tablettia

7 - alle 13

Yksi 160 mg/20 mg -tabletti päivässä

3 tablettia

13 - alle 24

Yksi 320 mg/40 mg -tabletti päivässä

3 tablettia

24 - alle 36

Kaksi 320 mg/40 mg -tablettia päivässä

6 tablettia

36 - alle 75

Kolme 320 mg/40 mg -tablettia

päivässä

9 tablettia

75 – 100

Neljä 320 mg/40 mg -tablettia päivässä

12 tablettia

Jos painosi on yli 100 kg, noudata lääkärin määräämää annostusta.

Oksentaminen lääkkeen oton jälkeen

Jos oksentaminen tapahtuu:

30 minuutin sisällä Eurartesimin ottamisesta, koko annos on otettava uudelleen.

31–60 minuutin sisällä Eurartesimin ottamisesta, puolet annoksesta on otettava uudelleen.

Jos oksennat tai lapsesi oksentaa myös toisen annoksen, älä ota tai anna lapsellesi enää uutta

annosta. Ota kiireellisesti yhteys lääkäriin malarian hoitamiseksi jollakin muulla lääkkeellä.

Lääkkeen otto malariainfektion uusiutuessa

Jos saat tai lapsesi saa uuden malariakohtauksen, voit ottaa toisen Eurartesim-hoitokuurin

yhden vuoden kuluessa, jos lääkäri katsoo sen olevan asianmukaista. Yhden vuoden aikana

ei saa ottaa enempää kuin kaksi hoitokuuria. Käänny infektion uusiutuessa lääkärin

puoleen. Toista Eurartesim-kuuria ei tule ottaa 2 kuukauden sisällä ensimmäisestä kuurista.

Jos saat tai lapsesi saa yli kaksi infektiota vuoden sisällä, lääkäri määrää jotakin

vaihtoehtoista hoitoa.

Jos otat tai lapsesi ottaa enemmän Eurartesim-tabletteja kuin sinun tai hänen pitäisi

Jos otat tai lapsesi ottaa enemmän kuin suositellun annoksen, kerro siitä lääkärille. Lääkäri saattaa

suositella lapsesi tai itsesi erityistä tarkkailua, sillä suositusta korkeammilla annoksilla voi olla

vakava ei-toivottu vaikutus sydämeen (ks. myös kohta 4).

Jos unohdat tai lapsesi unohtaa ottaa Eurartesimia

Jos Eurartesimin toisen annoksen ottaminen oikeaan aikaan unohtuu, annos tulee ottaa heti

muistettaessa. Kolmas (viimeinen) annos otetaan noin 24 tunnin kuluttua toisesta annoksesta. Jos

unohdat tai lapsesi unohtaa ottaa kolmannen (viimeisen) annoksen oikeaan aikaan, annos tulee

ottaa heti muistettaessa. Enempää kuin yksi annos ei koskaan tule ottaa samana päivänä

unohtuneen annoksen korvaamiseksi.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Jos lopetat tai lapsesi lopettaa Eurartesimin oton

Jotta lääke toimisi tehokkaasti, sinun tai lapsesi tulee ottaa tabletit ohjeiden mukaan ja 3-päiväistä

hoitokuuria tulee jatkaa loppuun asti. Jos sinä et tai lapsesi ei kykene tähän, kerro lääkärille tai

apteekkihenkilökunnalle.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan

niitä saa. Useimmat haittavaikutukset eivät ole vakavia, ja ne häviävät yleensä muutaman päivän

tai viikon kuluessa hoidon jälkeen.

Jos lapsellasi ilmenee ihottumaa tai kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotusta, johon liittyy

nielemis- tai hengitysvaikeuksia, kyseessä saattaa olla allerginen reaktio. Ota silloin välittömästi

yhteys lääkäriin tai hakeudu välittömästi lähimmän sairaalan ensiapupoliklinikalle. Ota tämä

pakkausseloste mukaasi.

QT-ajan pidentymiseksi kutsuttu sydänongelma saattaa ilmaantua Eurartesimia otettaessa ja

muutaman päivän kuluessa viimeisen annoksen jälkeen. Se voi aiheuttaa hengenvaarallisen

sydänrytmin häiriön.

Lääkäri saattaa mitata sydämen sähkökäyrän (elektrokardiogrammi eli EKG-koe) hoidon

aikana ja viimeisen annoksen antamisen jälkeen. Lääkäri ilmoittaa, milloin kokeet tehdään.

Jos huomaat mitä tahansa muutoksia sydämensykkeessä tai sinulla tai lapsellasi on oireita

(esim. sydämen tykytyksiä tai epäsäännöllinen sydämensyke), sinun pitää ottaa yhteys

lääkäriin mahdollisimman nopeasti ja ennen kuin on aika antaa seuraava annos.

Joskus malariahoidon saamisen jälkeen voi ilmetä punasoluihin liittyvä ongelma, jota kutsutaan

hemolyyttiseksi anemiaksi. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle tai lapsellesi kehittyy yksi tai

useampi seuraavista oireista Eurartesim-hoidon jälkeen: ihon kalpeus, yleinen voimattomuus,

päänsärky, hengenahdistus ja nopea sydämensyke etenkin liikunnan yhteydessä, sekavuus,

huimaus tai virtsan tumma väri.

Haittavaikutukset aikuisilla

Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

Anemia, päänsärky, sydänrytmin häiriöt (EKG-muutokset tai havaittava epätavallisen nopea

sydämensyke tai sydämentykytys), kuume, yleinen voimattomuus.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta)

Influenssa, hengitystieinfektiot, huono ruokahalu tai ruokahaluttomuus, huimaus, kouristukset,

epäsäännöllinen tai hidas sydämensyke, yskä, oksentelu, vatsakipu, ripuli, pahoinvointi, maksan

tulehtuminen tai suureneminen, suurentuneet maksa-arvot, kutina, lihas- ja nivelkipu.

Haittavaikutukset lapsilla

Hyvin yleiset (saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä)

Influenssa, yskä, kuume.

Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

Hengitysinfektio, korvatulehdus, anemia, tiettyjen verisolutyyppien (veren valkosolujen ja

verihiutaleiden) poikkeavuudet, huono ruokahalu tai ruokahaluttomuus, silmäinfektio,

sydämensykkeen häiriöt (muutos kuten aikuisilla, EKG-muutokset), vatsakipu, oksentelu, ripuli,

ihotulehdukset, ihottuma, yleinen voimattomuus.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta)

Veren punasolujen poikkeavuudet, verihiutaleiden liiallinen määrä, tiettyjen elinten (kuten

maksan tai pernan) suureneminen, imusolmukkeiden turvotus, kouristukset (kohtaukset),

päänsärky, poikkeavat sydänäänet (lääkärin kuulemana stetoskoopilla), nenäverenvuoto, nuha,

pahoinvointi, suutulehdus, maksatulehdus tai maksan laajentuma, keltaisuus, suurentuneet maksa-

arvot verikokeissa, ihon kutina ja tulehtuminen, nivelkipu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit

ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän

kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän

lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Eurartesimin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (”Käyt.

viim.”). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat läpipainopakkauksen olevan auki.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Eurartesim sisältää

Vaikuttavat aineet ovat piperakiinitetrafosfaatti ja artenimoli.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 160 mg piperakiinitetrafosfaattia (tetrahydraattina) ja

20 mg artenimolia.

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: esigelatinisoitu tärkkelys, dekstriini, hypromelloosi (E 464),

kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti (E 572).

Kalvopäällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi (E 171), makrogoli 400.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Eurartesim-tabletit ovat valkoisia kalvopäällysteisiä kohokuvioituja tabletteja, joissa on

jakouurre.

160 mg/20 mg -tablettien toisella puolella on kirjaimet ’S’ ja ’T’. Tabletit on pakattu

läpipainopakkauksiin, jotka sisältävät 3 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Alfasigma S.p.A.

Via Ragazzi del ’99, n. 5

40133 Bologna

Italia

Puh:

+39 051 6489602

Faksi: +39 051 388689

Sähköposti: antonietta.pazardjiklian@alfasigma.com

Valmistaja

Alfasigma S.p.A.

Via Pontina km. 30,400

00071 Pomezia (Rooma)

Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Alfasigma Belgium sprl/bvba

Tel: +32 (0)2 420 93 16

eurartesim.be@alfasigma.com

Nederland

Deutschland

Alfasigma Nederland BV

Pharmore GmbH

Tel: +31 30 6702020

Tel: +49 (0) 5451 9690-0

info.nl@alfasigma.com

service@pharmore.de

España

Portugal

Alfasigma España, S.L.

Alfasigma Portugal, Lda

Tel: +34 93 415 48 22

Tel: +351 217 226 110

info.es@alfasigma.com

geral@alfasigma.com

France

Alfasigma France

Tél: +33 1 45 21 0269

regulatory.fr@alfasigma.com

Ελλάδα

A VIPharma International A.E.

Τηλ: +30 210-6194170

info@avipharma.gr

Italy

Alfasigma S.p.A.

Tel: +39 051 6489602

antonietta.pazardjiklian@alfasigma.com

Κύπρος

ISANGEN PHARMA CYPRUS LTD

Τηλ: +357 24-638833

info@isangenpharma.com.cy

България,

Česká republika, Danmark, Eesti, Hrvatska, Ireland, Ísland, Latvija, Lietuva,

Magyarország, Malta, Norge, Österreich, Polska, România, Slovenija, Slovenská republika,

Suomi/Finland, Sverige,UK.

Alfasigma S.p.A.

Италия, Olaszország, Itàlie, Italja, Italien, Italia, Itaalia, Włochy, Italija, Ítalía, taliansko, Itālija

Teл/Tel/Tlf/Sími/Puh: +39 051 6489602

alfasigmaspa@legalmail.it

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi kuukausi VVVV

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu/.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Eurartesim 320 mg/40 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Piperakiinitetrafosfaatti/artenimoli

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta

turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi

haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Eurartesim on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat tai lapsesi ottaa Eurartesimia

Miten Eurartesimia otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Eurartesimin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Eurartesim on ja mihin sitä käytetään

Eurartesimin sisältämät vaikuttavat aineet ovat piperakiinitetrafosfaatti ja artenimoli.

Eurartesimia käytetään komplisoitumattoman malarian hoitoon kun suun kautta otettava lääke on

asianmukaista.

Malarian aiheuttaa

Plasmodium

-loisen aiheuttama infektio, joka leviää tartunnan saaneen

hyttysen pureman välityksellä.

Plasmodium

-loisia on eri tyyppejä. Eurartesim tappaa

Plasmodium

falciparum

-loisen.

Tätä lääkettä voivat ottaa aikuiset, nuoret, lapset ja yli 6 kuukauden ikäiset imeväiset, jotka

painavat vähintään 5 kg.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat tai lapsesi ottaa Eurartesimia

Älä ota tai anna lapsellesi Eurartesimia:

jos olet tai lapsesi on allerginen vaikuttaville aineille, piperakiinitetrafostaatille tai

artenimolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6);

jos sinulla tai lapsellasi on vakava malariainfektio, joka on vaikuttanut kehonosiin kuten

aivoihin, keuhkoihin tai munuaisiin;

jos sinulla tai lapsellasi on jokin sydämen toiminnan häiriö, kuten muutoksia sydämen

rytmissä tai lyöntinopeudessa, tai jokin sydänsairaus;

jos tiedät jonkun suvussasi (vanhempi, isovanhempi tai sisarus) kuolleen äkillisesti

sydänsairauden takia tai jos jollain suvussasi on ollut synnynnäinen sydänsairaus;

jos sinulla tai lapsellasi on muutoksia kehon suolojen tasapainossa (elektrolyyttitasapainon

häiriöitä);

jos otat tai jos lapsesi ottaa muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydänrytmiin, esim.:

kinidiini, disopyramidi, prokainamidi, amiodaroni, dofetilidi, ibutilidi, hydrokinidiini

tai sotaloli;

masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet, esim. amitriptyliini, fluoksetiini tai

sertraliini;

mielenterveysongelmien hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten fenotiatsiimit,

sertindoli, sultopridi, klooripromatsini, haloperidoli, mesoridatsiini, pimotsidi tai

tioridatsiini;

infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet. Näitä ovat muutamat bakteeri-infektioiden

hoitoon käytettävät lääketyypit (makrolidit [kuten erytromysiini tai klaritromysiini]

ja fluorokinolonit [kuten moksifloksasiini ja sparfloksasiini]) ja sieni-infektioiden

hoitoon käytettävät lääketyypit (mukaan lukien flukonatsoli ja imidatsoli) sekä

pentamidiini (käytetään tietyntyyppisen keuhkokuumeen hoitoon) ja sakinaviiri

(käytetään HIV:n hoitoon);

allergioiden ja tulehdusten hoitoon käytettävät antihistamiinit, kuten terfenadiini,

astemitsoli tai mitsolastiini;

tietyt vatsavaivojen hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten sisapridi, domperidoni ja

droperidoli;

muut lääkkeet, kuten vinka-alkaloidit ja arsenikkitrioksidi (käytetään tiettyjen

syöpien hoitoon), bepridili (käytetään rasitusrintakivun hoitoon), difemaniili

(käytetään mahavaivojen hoitoon), levometadyyli ja metadoni (käytetään

huumeriippuvuuden hoitoon) sekä probukoli (käytetään korkeiden kolesteriarvojen

hoitoon).

jos olet äskettäin ottanut tai jos lapsellesi on äskettäin (esimerkiksi viimeisen kuukauden

sisällä) annettu jotakin seuraavista lääkkeistä malarian hoitoon tai ehkäisyyn: meflokiini,

halofantriini, lumefantriini, klorokiini tai kiniini.

Jos jokin edellä mainituista koskee lastasi, tai olet epävarma, kerro siitä lääkärille tai

apteekkihenkilökunnalle ennen Eurartesimin antamista.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat tai annat tätä lääkettä:

jos sinulla tai lapsellasi on maksa- tai munuaisvaivoja;

jos sinulla tai lapsellasi on malariainfektio, jonka aiheuttaja on jokin muu loinen kuin

Plasmodium falciparum

jos otat tai olet ottanut tai lapsesi ottaa tai on ottanut muita lääkkeitä malarian hoitoon

(muita kuin yllä mainittuja);

jos olet raskaana tai imetät (ks. alla);

jos olet tai lapsesi on nainen/tyttö, jos olet iäkäs (yli 65 vuotta) tai jos oksentelet tai lapsesi

oksentelee;

jos otat tai lapsesi ottaa tiettyjä lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa aineenvaihdunnallisia

yhteisvaikutuksia. Esimerkkejä näistä lääkkeistä on kohdassa ”Muut lääkevalmisteet ja

Eurartesim”.

Jos olet epävarma minkä tahansa edellä mainitun suhteen, kysy lääkäriltä tai

apteekkihenkilökunnalta.

Lapset

Tätä lääkettä ei saa antaa alle 6 kuukauden ikäisille eikä alle 5 kg:n painoisille lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Eurartesim

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinä tai lapsesi parhaillaan käytätte tai olette

äskettäin käyttäneet tai saatatte käyttää muita lääkkeitä. Jotkut lääkkeet voivat muuttaa

Eurartesimin vaikutusta ja lääkärisi saattaa päättää, ettei Eurartesim ole sopiva hoito tai että

ylimääräisiä tarkastuksia tarvitaan sinä aikana, kun käytät tai lapsesi käyttää lääkkeitä, jotka

voivat aikaansaada yhteisvaikutuksia. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi (useiden muiden

lisäksi):

tietyt korkean veren kolesterolin hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. atorvastatiini,

lovastatiini, simvastatiini);

korkean verenpaineen ja sydänvaivojen hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. diltiatseemi,

nifedipiini, nitrendipiini, verapamiili, felodipiini, amlodipiini);

tietyt HIV:n hoitoon käytettävät lääkkeet (antiretroviraaliset lääkkeet): proteaasin estäjät

(esim. amprenaviiri, atatsanaviiri, indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri), non-nukleosidi-

käänteiskopioijaentsyymin estäjät (esim. efavirentsi, nevirapiini);

tietyt mikrobi-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. telitromysiini, rifampisiini,

dapsoni);

unilääkkeet: bentsodiatsepiinit (esim. midatsolami, triatsolami, diatsepami, alpratsolami,

tsaleploni, tsolpidemi);

epileptisten kohtausten ehkäisyyn/hoitoon käytettävät lääkkeet: barbituraatit (esim.

fenobarbitaali, karbamatsepiini ja fenytoiini;

elinsiirtojen jälkeen sekä autoimmuunisairauksissa käytettävät lääkkeet (esim.

syklosporiini, takrolimuusi);

sukupuolihormonit, myös hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden sisältämät (esim.

gestodeeni, progesteroni, estradioli, testosteroni);

glukokortikoidit (hydrokortisoni, deksametasoni);

omepratsoli (käytetään mahan liikahappoisuuteen liittyvien sairauksien hoitoon);

parasetamoli (käytetään kivun ja kuumeen hoitoon);

teofylliini (käytetään keuhkoputkien ilmanvirtauksen parantamiseen);

nefatsodoni (käytetään masennuksen hoitoon);

aprepitantti (käytetään pahoinvoinnin hoitoon);

tietyt nukutusaineena käytettävät kaasut (kuten enfluraani, halotaani ja isofluraani)

Eurartesim ruuan ja juoman kanssa

Eurartesim-tabletteja tulee ottaa pelkän veden kanssa.

Eurartesimia ei tule ottaa greippimehun kanssa mahdollisten yhteisvaikutusten takia.

Raskaus ja imetys

Kerro lääkärille, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai tulevasi raskaaksi tai jos imetät.

Eurartesimia ei tule käyttää raskauden aikana, jos lääkäri voi määrätä sinulle vaihtoehtoista

hoitoa. Jos saat Eurartesimia raskauden aikana, raskauden tulos merkitään raskausrekisteriin.

Sinun ei tule imettää sinä aikana, kun saat tätä lääkettä, sillä lääkettä voi kulkeutua rintamaidon

kautta lapseen.

Jos otat folaattilisää sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriön ehkäisyyn, voit jatkaa lisän

ottamista Eurartesim-hoidon aikana.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen

aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Voit ajaa ja käyttää koneita Eurartesimin ottamisen jälkeen sen jälkeen, kun sairautesi on

parantunut.

3.

Miten Eurartesimia otetaan

Ota Eurartesimia juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista,

jos olet epävarma.

Tämä lääke tulee ottaa tyhjään mahaan. Jokainen annos tulee ottaa aikaisintaan 3 tunnin kuluttua

syömisestä, eikä Eurartesim-annoksen jälkeen saa syödä mitään 3 tuntiin. Vettä saa juoda milloin

tahansa.

Jos tabletit ovat vaikeita niellä, voit murskata ne ja sekoittaa veteen. Juo veteen sekoitettu lääke

heti.

Eurartesim-kuuri kestää kolme peräkkäistä päivää. Ota kunakin päivänä yksi annos. Annos tulee

ottaa suurin piirtein samaan aikaan jokaisena kolmena päivänä.

Päiväannos riippuu

potilaan kehonpainosta

. Lääkäri on määrännyt sinun tai lapsesi painon

mukaan sopivan annoksen seuraavasti:

Kehonpaino

(kg)

Päiväannos (mg)

Tablettien lukumäärä

yhteensä

5 - alle 7

Puoli 160 mg/20 mg -tablettia päivässä

1,5 tablettia

7 - alle 13

Yksi 160 mg/20 mg -tabletti päivässä

3 tablettia

13 - alle 24

Yksi 320 mg/40 mg -tabletti päivässä

3 tablettia

24 - alle 36

Kaksi 320 mg/40 mg -tablettia päivässä

6 tablettia

36 - alle 75

Kolme 320 mg/40 mg -tablettia

päivässä

9 tablettia

75 – 100

Neljä 320 mg/40 mg -tablettia päivässä

12 tablettia

Jos painosi on yli 100 kg, noudata lääkärin määräämää annostusta.

Oksentaminen lääkkeen oton jälkeen

Jos oksentaminen tapahtuu:

30 minuutin sisällä Eurartesimin ottamisesta, koko annos on otettava uudelleen.

31–60 minuutin sisällä Eurartesimin ottamisesta, puolet annoksesta on otettava uudelleen.

Jos oksennat tai lapsesi oksentaa myös toisen annoksen, älä ota tai anna lapsellesi enää uutta

annosta. Ota kiireellisesti yhteys lääkäriin malarian hoitamiseksi jollakin muulla lääkkeellä.

Lääkkeen otto malariainfektion uusiutuessa

Jos saat tai lapsesi saa uuden malariakohtauksen, voit ottaa toisen Eurartesim-hoitokuurin

yhden vuoden kuluessa, jos lääkäri katsoo sen olevan asianmukaista. Yhden vuoden aikana

ei saa ottaa enempää kuin kaksi hoitokuuria. Käänny infektion uusiutuessa lääkärin

puoleen. Toista Eurartesim-kuuria ei tule ottaa 2 kuukauden sisällä ensimmäisestä kuurista.

Jos saat tai lapsesi saa yli kaksi infektiota vuoden sisällä, lääkäri määrää jotakin

vaihtoehtoista hoitoa.

Jos otat tai lapsesi ottaa enemmän Eurartesim-tabletteja kuin sinun tai hänen pitäisi

Jos otat tai lapsesi ottaa enemmän kuin suositellun annoksen, kerro siitä lääkärille. Lääkäri saattaa

suositella lapsesi tai itsesi erityistä tarkkailua, sillä suositusta korkeammilla annoksilla voi olla

vakava ei-toivottu vaikutus sydämeen (ks. myös kohta 4).

Jos unohdat tai lapsesi unohtaa ottaa Eurartesimia

Jos Eurartesimin toisen annoksen ottaminen oikeaan aikaan unohtuu, annos tulee ottaa heti

muistettaessa. Kolmas (viimeinen) annos otetaan noin 24 tunnin kuluttua toisesta annoksesta. Jos

unohdat tai lapsesi unohtaa ottaa kolmannen (viimeisen) annoksen oikeaan aikaan, annos tulee

ottaa heti muistettaessa. Enempää kuin yksi annos ei koskaan tule ottaa samana päivänä

unohtuneen annoksen korvaamiseksi.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Jos lopetat tai lapsesi lopettaa Eurartesimin oton

Jotta lääke toimisi tehokkaasti, sinun tai lapsesi tulee ottaa tabletit ohjeiden mukaan ja 3-päiväistä

hoitokuuria tulee jatkaa loppuun asti. Jos sinä et tai lapsesi ei kykene tähän, kerro lääkärille tai

apteekkihenkilökunnalle.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan

niitä saa. Useimmat haittavaikutukset eivät ole vakavia, ja ne häviävät yleensä muutaman päivän

tai viikon kuluessa hoidon jälkeen.

Jos lapsellasi ilmenee ihottumaa tai kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotusta, johon liittyy

nielemis- tai hengitysvaikeuksia, kyseessä saattaa olla allerginen reaktio. Ota silloin välittömästi

yhteys lääkäriin tai hakeudu välittömästi lähimmän sairaalan ensiapupoliklinikalle. Ota tämä

pakkausseloste mukaasi.

QT-ajan pidentymiseksi kutsuttu sydänongelma saattaa ilmaantua Eurartesimia otettaessa ja

muutaman päivän kuluessa viimeisen annoksen jälkeen. Se voi aiheuttaa hengenvaarallisen

sydänrytmin häiriön.

Lääkäri saattaa mitata sydämen sähkökäyrän (elektrokardiogrammi eli EKG-koe) hoidon

aikana ja viimeisen annoksen antamisen jälkeen. Lääkäri ilmoittaa, milloin kokeet tehdään.

Jos huomaat mitä tahansa muutoksia sydämensykkeessä tai sinulla tai lapsellasi on oireita

(esim. sydämen tykytyksiä tai epäsäännöllinen sydämensyke), sinun pitää ottaa yhteys

lääkäriin mahdollisimman nopeasti ja ennen kuin on aika antaa seuraava annos.

Joskus malariahoidon saamisen jälkeen voi ilmetä punasoluihin liittyvä ongelma, jota kutsutaan

hemolyyttiseksi anemiaksi. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle tai lapsellesi kehittyy yksi tai

useampi seuraavista oireista Eurartesim-hoidon jälkeen: ihon kalpeus, yleinen voimattomuus,

päänsärky, hengenahdistus ja nopea sydämensyke etenkin liikunnan yhteydessä, sekavuus,

huimaus tai virtsan tumma väri.

Haittavaikutukset aikuisilla

Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

Anemia, päänsärky, sydänrytmin häiriöt (EKG-muutokset tai havaittava epätavallisen nopea

sydämensyke tai sydämentykytys), kuume, yleinen voimattomuus.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta)

Influenssa, hengitystieinfektiot, huono ruokahalu tai ruokahaluttomuus, huimaus, kouristukset,

epäsäännöllinen tai hidas sydämensyke, yskä, oksentelu, vatsakipu, ripuli, pahoinvointi, maksan

tulehtuminen tai suureneminen, suurentuneet maksa-arvot, kutina, lihas- ja nivelkipu.

Haittavaikutukset lapsilla

Hyvin yleiset (saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä)

Influenssa, yskä, kuume.

Yleiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä)

Hengitysinfektio, korvatulehdus, anemia, tiettyjen verisolutyyppien (veren valkosolujen ja

verihiutaleiden) poikkeavuudet, huono ruokahalu tai ruokahaluttomuus, silmäinfektio,

sydämensykkeen häiriöt (muutos kuten aikuisilla, EKG-muutokset), vatsakipu, oksentelu, ripuli,

ihotulehdukset, ihottuma, yleinen voimattomuus.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta)

Veren punasolujen poikkeavuudet, verihiutaleiden liiallinen määrä, tiettyjen elinten (kuten

maksan tai pernan) suureneminen, imusolmukkeiden turvotus, kouristukset (kohtaukset),

päänsärky, poikkeavat sydänäänet (lääkärin kuulemana stetoskoopilla), nenäverenvuoto, nuha,

pahoinvointi, suutulehdus, maksatulehdus tai maksan laajentuma, keltaisuus, suurentuneet maksa-

arvot verikokeissa, ihon kutina ja tulehtuminen, nivelkipu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit

ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän

kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Eurartesimin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (”Käyt.

viim.”). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat läpipainopakkauksen olevan auki.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Eurartesim sisältää

Vaikuttavat aineet ovat piperakiinitetrafosfaatti ja artenimoli.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 320 mg piperakiinitetrafosfaattia (tetrahydraattina) ja

40 mg artenimolia.

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: esigelatinisoitu tärkkelys, dekstriini, hypromelloosi (E 464),

kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti (E 572).

Kalvopäällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi (E 171), makrogoli 400.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Eurartesim-tabletit ovat valkoisia kalvopäällysteisiä kohokuvioituja tabletteja, joissa on

jakouurre.

320 mg/40 mg -tableteissa on kaksi ’σ’-kirjainta toisella puolella. Tabletit on pakattu

läpipainopakkauksiin, jotka sisältävät 3, 6, 9 tai 12 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Alfasigma S.p.A.

Via Ragazzi del ’99, n. 5

40133 Bologna

Italia

Puh:

+39 051 6489602

Faksi: +39 051 388689

Sähköposti: antonietta.pazardjiklian@alfasigma.com

Valmistaja

Alfasigma S.p.A.

Via Pontina km. 30,400

00071 Pomezia (Rooma)

Italia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Alfasigma Belgium sprl/bvba

Tel: +32 (0)2 420 93 16

eurartesim.be@alfasigma.com

Nederland

Deutschland

Alfasigma Nederland BV

Pharmore GmbH

Tel: +31 30 6702020

Tel: +49 (0) 5451 9690-0

info.nl@alfasigma.com

service@pharmore.de

España

Portugal

Alfasigma España, S.L.

Alfasigma Portugal, Lda

Tel: +34 93 415 48 22

Tel: +351 217 226 110

info.es@alfasigma.com

geral@alfasigma.com

France

Alfasigma France

Tél: +33 1 45 21 0269

regulatory.fr@alfasigma.com

Ελλάδα

A VIPharma International A.E.

Τηλ: +30 210-6194170

info@avipharma.gr

Italy

Alfasigma S.p.A.

Tel: +39 051 6489602

antonietta.pazardjiklian@alfasigma.com

Κύπρος

ISANGEN PHARMA CYPRUS LTD

Τηλ: +357 24-638833

info@isangenpharma.com.cy

България,

Česká republika, Danmark, Eesti, Hrvatska, Ireland, Ísland, Latvija, Lietuva,

Magyarország, Malta, Norge, Österreich, Polska, România, Slovenija, Slovenská republika,

Suomi/Finland, Sverige, UK.

Alfasigma S.p.A.

Италия, Olaszország, Itàlie, Italja, Italien, Italia, Itaalia, Włochy, Italija, Ítalía, taliansko, Itālija

Teл/Tel/Tlf/ Sími/Puh: +39 051 6489602

alfasigmaspa@legalmail.it

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi kuukausi VVVV

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla

http://www.ema.europa.eu/.