DOPMIN

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • DOPMIN 40 mg/ ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten
 • Annos:
 • 40 mg/ ml
 • Lääkemuoto:
 • infuusiokonsentraatti, liuosta varten
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • DOPMIN 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • dopamiini

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 7785
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 01-08-1979
 • Viimeisin päivitys:
 • 02-10-2019

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Dopmin 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

dopamiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

havaitset

haittavaikutuksia,

käänny

lääkärin,

apteekkihenkilökunnan

sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Dopmin on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä,ennen kuin käytät Dopmin-valmistetta

Miten Dopmin-valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Dopmin-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Dopmin on ja mihin sitä käytetään

Dopmin-valmisteen vaikuttava aine on dopamiinihydrokloridi.

Dopamiini on elimistössä esiintyvä katekoliamiini

ja toisen katekoliamiinin noradrenaliinin

välitön

esiaste.

Käyttöaiheet

Kardiogeeninen tai endotoksiinien aiheuttama hypotensio

Hypovoleeminen sokki, joka ei parane kiertävän verivolyymin

korjaamisen jälkeen

Vaikea hoidolle reagoimaton sydämen vajaatoiminta.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dopmin-valmistetta

Älä käytä Dopmin-valmistetta

jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6)

jos sinulla on feokromosytooma

jos sinulla on hoitamattomia takyarytmioita

jos sinulla on taipumus kammiovärinään

jos sinulla on tyreotoksikoosi.

Varoitukset ja varotoimet

Mahdollinen hypovolemia tulee korjata ennen lääkityksen aloittamista.

Infuusion aikana tulee seurata potilaan EKG:tä, verenpainetta ja virtsan eritystä.

Hypoksia, hyperkapnia ja asidoosi heikentävät dopamiinin

tehoa ja lisäävät haittavaikutuksia, joten

nämä tulee hoitaa viimeistään lääkkeen annon yhteydessä.

Perifeerisessä okklusiivisessa verisuonitaudissa on noudatettava varovaisuutta.

Dopamiinin infuusionopeutta tulee hidastaa tai anto joksikin aikaa lopettaa, mikäli esiintyy

ääreisverisuonten supistumisesta johtuvaa diastolisen paineen liiallista nousua ja pulssipaineen laskua,

virtsan erityksen laskua tai rytmihäiriöitä.

Dopamiinia on annettava suureen laskimoon ekstravasaalisen annostelun estämiseksi.

Jos infuusioliuosta pääsee suuria määriä verisuonen ulkopuoliseen kudokseen, tästä voi seurata

kyseisen alueen nekroosi. Tässä tapauksessa fentolamiinia on annettava paikallisesti.

Dopamiini-infuusio on lopetettava vähitellen hypotensioriskin

vuoksi.

Lapset

Dopamiinin optimaalisesta annostelusta lapsille ei ole tietoa.

Muut lääkevalmisteet ja Dopmin

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää

muita lääkkeitä.

MAO:n estäjät (esim. moklobemidi) vahvistavat dopamiinin vaikutuksia sekä pidentävät sen

vaikutusaikaa. Dopamiinia tulee antaa MAO:n estäjiä käyttäville potilaille

suurta varovaisuutta

noudattaen (aloitusannos 1/10 normaaliannoksesta).

Dopamiini lisää hermopäätteestä vapautuvan noradrenaliinin

määrää. Trisykliset antidepressiivit

estävät noradrenaliinin takaisinottoa hermopäätteisiin, jolloin sen vaikutukset lisääntyvät. Näin ollen

antidepressiivejä käyttäville potilaille voidaan antaa pienempiä dopamiiniannoksia

saman

verenkierrollisen vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Dopamiinin käyttö yhdessä halotaanin tai jonkun muun sydäntä ärsyttävän anesteetin kanssa saattaa

aiheuttaa kammioperäisiä rytmihäiriöitä ja verenpaineen nousua. Yhteiskäyttöä tulee välttää.

Fenytoiinin i.v. anto dopamiini-infuusion aikana on aiheuttanut hypotensiota ja bradykardiaa.

Yhteiskäytössä tulee noudattaa varovaisuutta.

Yhdessä ergotalkoloidien kanssa perifeerisen vasokonstriktion riski suurenee.

α-salpaajien vaikutuksesta dopamiinin

vasokonstriktiovaikutus

alenee. β-salpaajat alentavat

dopamiinin

sydänvaikutuksia.

Yhteiskäytössä dopamiini potensoi diureettien vaikutusta.

COMT:n estäjät (esim. entakaponi) voivat potensoida katekoliamiinien,

kuten dopamiinin,

sydänvaikutuksia. COMT:n estäjiä käyttäville potilaille tulisi käyttää pienempää dopamiiniannosta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Dopamiinin vaikutuksista sikiöön ei ole varmaa tietoa, joten dopamiinia ei tule käyttää raskauden

aikana muuten kuin poikkeustilanteissa.

Dopamiinin kulkeutuminen äidinmaitoon

on epätodennäköistä. Lisäksi mahdollisesti erittynyt

lääkeaine todennäköisesti metaboloituisi

imeväisessä ennen pääsyään systeemikiertoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Dopamiini on sairaalakäytössä oleva lääkeaine, jolla on hyvin lyhyt puoliintumisaika. Kotiuttamisen

jälkeen ei vaikutuksia autolla-ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ole.

Dopmin sisältää natriummetabisulfiittia

Apuaine natriummetabisulfiitti

voi harvoin aiheuttaa vakavia yliherkkyysreaktioita ja bronkospasmia.

3.

Miten Dopmin-valmistetta käytetään

Dopamiini-infuusio annetaan suureen laskimoon, jos mahdollista. Annostus vaihtelee

potilaskohtaisesti. Tavallinen infuusion aloitusannos on 2–5 µg/kg/min dopamiinia, ja se voidaan

vasteen mukaan nostaa ad 5–10 µg/kg/min. Yli 20 µg/kg/min dopamiiniannoksia ei yleensä käytetä,

vaikka yli 50 µg/kg/min annoksiakin on annettu vaikeissa tapauksissa.

Käyttöohjeet terveydenhuollon ammattilaisille on esitetty tämän pakkausselosteen lopussa.

Jos käytät enemmän Dopmin-valmistetta kuin sinun pitäisi

Dopamiinin yliannostukseen liittyvät oireet johtuvat yleensä liiallisesta sympatomimeettisestä

aktiivisuudesta. Koska dopamiinin puoliintumisaika elimistössä on hyvin lyhyt, oireiden hoidoksi

riittää yleensä infuusion lopettaminen. Fentolamiinia voidaan antaa tarvittaessa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):

päänsärky

sydämentykytys, ektooppiset lisälyönnit, sydämen tiheälyöntisyys, rintakipu

hypotensio, verisuonten supistuminen

hengenahdistus

pahoinvointi,

oksentelu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):

ahdistus

sydämen johtumishäiriöt,

sydämen harvalyöntisyys, leventynyt QRS-kompleksi

hypertensio (etenkin yliannostuksen yhteydessä).

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):

kuolio

mustuaisten laajentuneisuus

karvojen nousu

veren runsastyppisyys.

Korkeat dopamiiniannokset voivat aiheuttaa hengenvaarallisia kammioperäisiä rytmihäiriöitä.

Tehohoitopotilailla on raportoitu munuaisvaurioita, heikentynyttä suolen motiliteettia, matalaa

prolaktiinin

seerumipitoisuutta ja immuunivasteen heikkenemistä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Dopmin-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Säilytä alle 25

C. Pidä ampullit ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Käyttövalmis liuos on käytettävä 12 tunnin kuluessa.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dopmin sisältää

Vaikuttava aine on dopamiinihydrokloridi.

Muut aineet ovat natriummetabisulfiitti

(E223) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Lasiampulli (tyyppi I); 5x5 ml.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

2.7.2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÄIN KÄYTÄT DOPMIN-VALMISTETTA

**********************************************************************************

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille. Lisää tietoa valmisteesta löydät Dopmin-

valmisteen valmisteyhteenvedosta.

KOOSTUMUS:

1 ml injektionestettä sisältää 40,0 mg dopamiinihydrokloridia.

Apuaineet ovat natriummetabisulfiitti

ja injektionesteisiin

käytettävä vesi.

ANNOSTUS:

Tarkemmat annostusohjeet ovat valmisteyhteenvetotekstissä.

Antotapa:

Dopamiini-infuusio annetaan, jos mahdollista, suureen laskimoon.

VASTA-AIHEET:

Feokromosytooma

Hoitamattomat takyarytmiat

Taipumus kammiovärinään

Tyreotoksikoosi

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai valmisteen apuaineille.

YHTEENSOPIMATTOMUUDET:

Dopmin 40 mg/ml infuusiokonsentraattia ei saa sekoittaa emäksisiin liuoksiin,

kuten

natriumbikarbonaattiliuokseen. Dopamiini inaktivoituu

emäksisissä liuoksissa.

KÄYTTÖ- JA KÄSITTELYOHJEET:

Kun 1 ampulli (5 ml) Dopmin 40 mg/ml infuusiokonsentraattia sekoitetaan 100 ml:aan 0,9 %

keittosuolaliuosta tai 5 % glukoosiliuosta, sisältää 1 tippa valmista liuosta n. 80 µg dopamiinia (n.

95 µg dopamiinihydrokloridia). Laskentaperuste: 1 ml = 20 tippaa.

SÄILYTYS:

Säilytä alle 25 °C. Pidä ampullit ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Käyttövalmis liuos on käytettävä

12 tunnin kuluessa.

Bipacksedel: Information till patienten

Dopmin 40 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

dopaminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Dopmin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Dopmin

Hur du använder Dopmin

Eventuella biverkningar

Hur Dopmin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Dopmin är och vad det används för

Den aktiva substansen i Dopmin är dopaminhydroklorid.

Dopamin är en kroppsegen katekolamin och ett direkt förstadium till en annan katekolamin

noradrenalin.

Användningsområden

Kardiogen eller från endotoxiner härstammande hypotension

Hypovolemisk chock som inte går över efter korrigering av den cirkulerande blodvolymen

Svår hjärtsvikt som inte reagerar till behandling.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Dopmin

Använd inte Dopmin

om du är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har feokromocytom

om du har obehandlade takyarytmier

om du har benägenhet för kammarflimmer

om du har tyreotoxikos.

Varningar och försiktighet

Före behandling med Dopmin skall eventuell hypovolemi korrigeras.

Patientens EKG, blodtryck och urinflöde följs noggrant under infusionen.

Hypoxi, hyperkapni och acidos minskar dopaminets effekt och ökar förekomsten av biverknignar.

Dessa skall behandlas senast när infusionen ges.

Försiktighet bör iakttas vid ocklusiv perifer kärlsjukdom.

Infusionshastigheten skall minskas eller tillfälligt

avbrytas, om det förekommer kraftig stegring av

diastoliskt tryck och minskning av pulstryck, vilka beror på sammandragning av perifera blodkärl,

eller om det förekommer minskad urinutsöndring eller rytmrubbningar.

Dopamin skall ges i en stor ven för att undvika extravasal administrering.

Om stora mängder av infusionslösning

läcker från blodkärl ut i vävnaderna, kan detta leda till nekros

av kringliggande vävnad. I sådant fall skall fentolamin ges lokalt.

Dopamin infusion skall avslutas gradvis på grund av risk för hypotension.

Barn

Optimal dosering av dopamin för barn vet man inte.

Andra läkemedel och Dopmin

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

MAO-hämmare (t.ex. moklobemid) förstärker effekten av dopamin och förlänger dess verkningstid.

För patienter som använder MAO-hämmare skall dopamin ges med stor försiktighet (begynnelsedosen

1/10 av den vanliga dosen).

Dopamin ökar mängden noradrenalin som frigörs från nervändan. Tricykliska antidepressiva hämmar

återupptaget av noradrenalin till nervändarna, vilket ökar dess effekter. Således kan patienter som

använder antidepressiva medel ges mindre dopamindoser för att nå den samma cirkulatoriska effekten.

Användning av dopamin tillsammans med halotan eller något annat hjärtstimulerande anestetikum kan

förorsaka rytmrubbningar som härstammar från hjärtkamrarna och ökat blodtryck. Samtidig

användning skall undvikas.

När fenytoin har getts i.v. under dopamininfusion

har det förekommit hypotension och bradykardi.

Försiktighet bör iakttas om de används samtidigt.

Risken för perifer vasokonstriktion ökar om Dopamin ges tillsammans med ergotalkaloider.

α-blockerare minskar dopaminets vasokontraherande effekt. β-blockerare minskar dopaminets effekt

på hjärtat.

Effekten av diuretika förstärks vid kombinationsterapi med dopamin.

COMT-hämmare (t.ex. entakapon) kan potentiera hjärteffekterna av katekolaminer, såsom dopamin.

Patienter som använder COMT-hämmare borde använda en mindre dopamindos.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inte säker information av dopaminets påverkan på fostret, så dopamin ska inte användas

under graviditet i annat fall än vid undantagstillstånd.

Det är osannolikt att dopamin skulle gå över i modersmjölken. Dessutom skulle antagligen det

utsöndrade läkemedlet metabolisera i spädbarnet innan det skulle nå den systemiska cirkulationen.

Körförmåga och användning av maskiner

Dopamin är ett läkemedel för sjukhusanvändning,

som har en kort halveringstid. Det finns ingen effekt

på förmågan att framföra fordon och använda maskiner efter utskrivning från sjukhuset.

Dopmin innehåller natriummetabisulfit

Hjälpämnet natriummetabisulfit

kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i

luftrören.

3.

Hur du använder Dopmin

Dopamininfusionen ges i en stor ven, om möjligt. Doseringen varierar mellan olika patienter. Lämplig

begynnelsedos är 2–5 µg/kg/min,

som sedan kan ökas ad 5–10 µg/kg/min beroende på terapeutiskt

svar. Dopamindoser som överstiger 20 µg/kg/min används vanligen inte, även om doser över

50 µg/kg/min har använts vid svåra fall.

Bruksanvisningar för hälso- och sjukvårdspersonal är presenterade i slutet av denna information.

Om du använt för stor mängd av Dopmin

Symtom på överdos av dopamin beror vanligen på överdriven sympatikomimetisk

aktivitet. Eftersom

dopaminets halveringstid i kroppen är mycket kort, räcker vanligen avbrytandet av infusionen för

behandling av symtomen. Fentolamin kan ges vid behov.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga biverkningar (hos fler än 1 patient av 100)

huvudvärk

hjärtklappning,

ektopiska extraslag, takykardi, bröstsmärta

hypotension, kärlsammandragning

dyspné

illamående, kräkningar.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 patient av 100)

ångest

störningar i hjärtats retledningssystem, bradykardi, bredare QRS-komplex

hypertension.

Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av 1 000)

nekros

pupillutvidgning

hårresning

azotemi.

Höga dopamindoser kan förorsaka livsfarliga rytmrubbningar som härstammar från hjärtkamrarna.

Njurskador, nedsatt tarmmotilitet, låg halt av prolaktin i serum och nedsatt immunförsvar har

rapporterats hos patienter i intensivvård.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Dopmin ska förvaras

Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvara ampuller i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Färdigberedd infusionslösning

skall användas inom 12 timmar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dopaminhydroklorid.

Övriga innehållsämnena är natriummetabisulfit (E223) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Glasampull (typ I); 5x5 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Denna bipacksedeln ändrades senast

2.7.2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUR DU SKA ANVÄNDA DOPMIN

*********************************************************************************

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal. För ytterligare information, se

produktresumén för Dopmin.

SAMMANSÄTTNING:

1 milliliter injektionsvätska innehåller 40,0 mg dopaminhydroklorid. Hjälpämnena är

natriummetabisulfit (E223) och vatten för injektionsvätskor.

DOSERING:

Närmare doseringsanvisningar finns i produktresumén.

Administreringssätt:

Dopamininfusionen ges i en stor ven, om möjligt.

KONTRAINDIKATIONER:

Feokromocytom

Obehandlade takyarytmier

Benägenhet för kammarflimmer

Tyreotoxikos

Överkänslighet för det verksamma ämnet eller någon beståndsdel i preparatet.

INKOMPATIBILITETER:

Dopmin 40 mg/ml koncentrat till infusionsvätska får inte blandas med alkaliska lösningar, som t.ex.

natriumbikarbonatlösning. Alkaliska lösningar inaktiverar dopaminet.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH HANTERING:

När 1 ampull (5 ml) Dopmin 40 mg/ml koncentrat till infusionsvätska späds med 100 ml 0,9 %

koksaltlösning eller 5 % glukoslösning,

innehåller 1 droppe färdig lösning ca 80 µg dopamin (ca 95 µg

dopaminhydroklorid). Beräkningsgrund: 1 ml = 20 droppar.

FÖRVARING:

Förvaras vid högst 25 °C. Förvara ampuller i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Färdigberedd

infusionslösning

skall användas inom 12 timmar.