DISPERIN

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • DISPERIN 500 mg tabletti
 • Annos:
 • 500 mg
 • Lääkemuoto:
 • tabletti
 • Prescription tyyppi:
 • Itsehoito
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • DISPERIN 500 mg tabletti
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Asetyylisalisyylihappo
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Acidum acetylsalicylicum Vältä käyttöä iäkkäillä. Älä käytä kipu-, kuume- tai flunssalääkkeenä. Soveltuu käytettäväksi pienellä annoksella antitromboottina. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat verenvuodot ja mahan limakalvovauriot. Voi heikentää verenpainetautiin ja sydämen vajaatoimintaan käytettävien lääkkeiden vaikutusta. Lisää metotreksaatin toksisuutta. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä asetyylisalisyylihappo.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 145
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 08-11-2006
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Disperin 500 mg tabletit

asetyylisalisyylihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Disperin on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Disperin-tabletteja

Miten Disperin-tabletteja otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Disperin-tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Disperin on ja mihin sitä käytetään

Disperin-tablettien vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo, joka alentaa kuumetta sekä lievittää kipua

ja tulehdusta.

Disperin-tabletteja käytetään eri syistä johtuvien särkytilojen sekä kuume- ja reumaattisten sairauksien

hoitoon (esim. päänsärky, hammassärky, kuukautiskivut, lihas- ja nivelsäryt, vilustumistaudit).

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Disperin-tabletteja

Älä ota Disperin-tabletteja

jos olet allerginen asetyylisalisyylihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6) tai muille tulehduskipulääkkeille

jos sinulla on tuore ruoansulatuskanavan haava

jos sinulla on taipumus verenvuotoihin (esim. verenvuototaudin tai verihiutaleiden niukkuuden

vuoksi)

jos sairastat vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa.

Raskauden viimeisen kolmanneksen aikana ei pidä käyttää 100 mg ylittäviä vuorokausiannoksia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Disperin-tabletteja

jos olet alle 16-vuotias lapsi tai nuori. Virusinfektioiden yhteydessä

asetyylisalisyylihappovalmisteet saattavat lisätä Reyen oireyhtymän vaaraa. Sen oireisiin kuuluvat

mm. tajunnan aleneminen ja maksan toimintahäiriöt.

jos sinulla on aiemmin todettu mahahaava

jos sinulla on astma, pitkittynyt nokkosihottuma tai nenäpolyyppeja

jos sinulla on maksan, munuaisten tai sydämen vajaatoimintaa.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Asetyylisalisyylihappo lisää vuotoriskiä, mikä tulee ottaa huomioon kirurgisten toimenpiteiden

yhteydessä. Päätös hoidon jatkamisesta tai keskeyttämisestä tulee perustua huolelliseen arvioon

potilaan riskeistä, ottaen huomioon sekä tromboottisten komplikaatioiden että

verenvuotokomplikaatioiden riski.

Muut lääkevalmisteet ja Disperin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa

muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Disperin-tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät

lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

tietyt veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini, hepariini)

elinsiirron jälkeen hylkimistä estävät lääkkeet (esim. siklosporiini tai takrolimuusi)

muut kipu- ja tulehduskipulääkkeet (esim. kortisonivalmisteet ja tulehduskipulääkkeet)

tietyt syöpä- ja reumalääkkeet (metotreksaatti)

nesteenpoisto- ja muut verenpainelääkkeet (esim. ACE:n estäjät, angiotensiini II –reseptorin

salpaajat)

tietyt mielialalääkkeet (SSRI-lääkkeet)

tietyt sokeritautilääkkeet (sulfonyyliureat)

tietyt epilepsialääkkeet (fenytoiini, valproaatti)

tietyt kihtilääkkeet (probenesidi)

tietyt silmänpainetautilääkkeet (asetatsoliamidi).

Muista mainita Disperin-tablettien käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Disperin ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin. Ota tabletti mielellään ruokailun yhteydessä.

Alkoholi voi voimistaa Disperin-tablettien aiheuttamaa mahan ärsytystä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmiste kuuluu lääkeryhmään (tulehduskipulääkkeet), joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä

vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Raskauden viimeisen kolmanneksen aikana ei pidä käyttää 100 mg ylittäviä vuorokausiannoksia.

Asetyylisalisyylihappo erittyy ihmisen rintamaitoon. Käytettäessä ohjeen mukaista annostusta sillä ei ole

haitallisia vaikutuksia lapseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Disperin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

3.

Miten Disperin-tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tabletit tulee ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä), ja mielellään ruokailun

yhteydessä.

Annostus maksan ja munuaisten vajaatoiminnassa:

Asetyylisalisyylihappoa tulisi käyttää varoen maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastaville

potilaille. Asetyylisalisyylihapon käyttöä tulisi välttää mikäli mahdollista potilailla, joilla on vaikea maksan

tai munuaisten vajaatoiminta.

Aikuiset

Eri syistä johtuvissa särky- ja kuumetiloissa 500–1000 mg korkeintaan 2–3 kertaa vuorokaudessa.

Reumaattisissa tulehdussairauksissa annostus on yksilöllinen, yleensä 3000–5000 mg/vrk jaettuna

3-4 annokseen.

Jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Käyttö lapsille

Reumaattisissa tulehdussairauksissa annostus on yksilöllinen. Lapsille särkylääkkeenä käytettäessä:

2–3-v.

4–6-v.

7–14-v.

12–16 kg

17–23 kg

24–50 kg

100–150 mg

200 mg

250–500 mg

1–3 kertaa vrk:ssa

1–3 kertaa vrk:ssa

1–3 kertaa vrk:ssa

Jatkuvaan käyttöön ja alle 2-vuotiaille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.

Ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille ja nuorille.

Jos otat enemmän Disperin-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostustapauksissa voi tajuissaan olevalle potilaalle antaa ensiapuna

lääkehiiltä.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (yli yhdellä potilaalla sadasta)

ylävatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ruoansulatuskanavan haavaumat ja verenvuoto

pidentynyt verenvuotoaika, vähentynyt verihiutaleiden yhteenliimautuminen

yliherkkyysoireet (kuten nokkosihottumasta johtuva turvotus, keuhkoputkien supistuminen, nuha).

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle yhdellä potilaalla sadasta)

ripuli

allerginen ihottuma.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle yhdellä potilaalla tuhannesta)

anemia, verihiutaleiden ja granulosyyttien niukkuus

ruoansulatuskanavan ahtauma

maksavauriot, maksaentsyymien kohoaminen, Reyen oireyhtymä

ihoreaktiot (esim. ihon punoitus, Stevens-Johnsonin tai Lyellin oireyhtymä)

munuaisten toiminnan häiriöt, nesteen kertyminen elimistöön

anafylaktinen sokki.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Disperin-tablettien säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C:ssa, tiiviisti suljetussa (tölkkipakkaus) alkuperäispakkauksessa suojassa kosteudelta.

Tölkissä on silikageeliä sisältävä kuivausainekapseli suojaamassa tabletteja kosteudelta. Älä poista sitä.

Kuivausainekapselia ei saa niellä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Disperin sisältää

Vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo.

Muut aineet ovat alumiiniaminoasetaatti, raskas magnesiumoksidi, mikrokiteinen selluloosa,

kroskarmelloosinatrium, natriumlauryylisulfaatti, talkki, steariinihappo, vedetön kolloidinen

piidioksidi ja tyydytetty kasviöljy.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Disperin 500 mg on valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, tasainen, viistoreunainen, jakouurteeton,

päällystämätön tabletti. Koodi DISPERIN, halkaisija 13 mm.

Pakkauskoot

100 tablettia; HDPE-tölkki, jossa kuivausainekapseli, HDPE-kierrekorkki.

20 ja 50 tablettia; Alumiini (OPA/Alumiini/PVC)/Alumiini-läpipainopakkaus.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

17.10.2016

Bipacksedel: Information till användaren

Disperin 500 mg tabletter

acetylsalicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din

läkare eller apotekspersonal.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Disperin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Disperin

Hur du tar Disperin

Eventuella biverkningar

Hur Disperin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Disperin är och vad det används för

Den aktiva substansen i Disperin är acetylsalicylsyra som nedsätter feber samt lindrar smärta och

inflammation.

Disperin används vid värk av olika orsaker och vid behandling av feber- och reumatiska sjukdomar

(huvudvärk, tandvärk, menstruationsvärk, led- och muskelvärk, förkylningssjukdomar).

2.

Vad du behöver veta innan du tar Disperin

Ta inte Disperin

om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6) eller andra värkmediciner

om du har färskt sår i magsmältningskanalen

om du har blödningsbenägenhet (t ex har blödarsjuka eller brist på trombocyter)

om du har starkt nedsatt njurfunktion.

Under tredje trimestern av graviditeten skall inte doser över 100 mg per dygn användas.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Disperin om

du är barn eller ungdom under 16 år. Acetylsalicylsyra ökar risken för Reyes syndrom i samband

med virussjukdomar. Till dess symtom hör nedsatt medvetenhetsnivå och rubbningar i

leverfunktion.

du har tidigare haft magsåret

du har astma, långvarig nässelutslag eller näspolyp

du har nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion.

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

Acetylsalicylsyra ökar risken för blödningar, vilket ska tas i beaktande vid kirurgiska åtgärder.

Beslut om fortsättning eller avslutning av användning av acetylsalicylsyra måste basera sig på en

noggrann värdering av riskerna för patienten med beaktande av riskerna både för blodpropp och

blödningar.

Andra läkemedel och Disperin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel eller av Disperin kan förändras eller du kan få biverkningar, om de

används samtidigt. Till dessa läkemedel hör:

vissa läkemedel som hindrar blodets koagulation (t.ex. warfarin, heparin)

läkemedel mot avstötning av organ efter transplantation (t.ex. ciklosporin och takrolimus)

andra läkemedel mot smärta och inflammation (t.ex. kortisonläkemedel och antiinflammatoriska

läkemedel)

vissa läkemedel mot cancer och reumatism (t.ex. metotrexat)

diuretika och andra blodtrycksmediciner (t.ex. ACE-hämmare, angiotensin II -receptorblockerare)

vissa antidepressiva läkemedel (SSRI-läkemedel)

vissa diabetesmediciner (sulfonylurea)

vissa epilepsimediciner (fenytoin, valproat)

vissa giktmediciner (probenecid)

vissa glaucommediciner (acetazolamid).

Kom ihåg att tala om att du använder Disperin i samband med följande läkarbesök.

Disperin med mat, dryck och alkohol

Drick ett glas vatten eller annan dricka, när du tar tabletten. Tabletten skall tas helst i samband med

måltid.

Alkohol kan förstärka Disperins retande verkan på magen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Produkten hör till en grupp av läkemedel (inflammationshämmande värkmediciner), som kan försvåra

möjligheten att bli gravid. Påverkan är reversibel, d.v.s. upphör när man slutar använda dessa typer av

läkemedel.

Under tredje trimestern av graviditeten skall inte doser över 100 mg per dygn användas.

Acetylsalicylsyra utsöndras i bröstmjölk. Om doseringen följer bruksanvisningarna, har medlet ingen

skadlig verkan på barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Disperin påverkar varken förmågan att köra eller förmågan att använda maskiner.

3.

Hur du tar Disperin

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare

eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tabletterna skall tas med tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten) och helst i samband med måltid.

Dosering vid nedsatt njur- och leverfunktion:

Acetylsalicylsyra måste användas med försiktighet till patienter som har nedsatt njur- eller

leverfunktion. Användning av acetylsalicylsyra bör om möjligt undvikas hos patienter med gravt

nedsatt njur- eller leverfunktion.

Vuxna

Vid värk- och febertillstånd av olika orsaker 500–1000 mg högst 2–3 gånger per dag.

Vid reumatiska inflammationssjukdomar är doseringen individuell, oftast 3000–5000 mg per dygn

fördelat i 3–4 doser.

Fortsatt användning endast enligt läkarordination.

Användning för barn

Vid reumatiska inflammationssjukdomar är doseringen individuell. Som värkmedel för barn:

2–3 år

12–16 kg

100–150 mg

1–3 ggr/dygn

4–6 år

17–23 kg

200 mg

1–3 ggr/dygn

7–14 år

24–50 kg

250–500 mg

1–3 ggr/dygn

Fortsatt användning och för barn under 2 år endast enligt läkarordination. Rekommenderas inte i första

hand som febernedsättande medicin för barn och ungdomar.

Om du har tagit för stor mängd av Disperin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt

rådgivning. Vid överdosering kan medicinskt kol ges som första hjälp till en patient vid medvetande.

Ta läkemedelsförpackningen med, om du uppsöker läkare eller sjukhus.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Vanliga biverkningar (hos fler än en patient av 100):

övre magsmärtor, illamående, kräkning, sår i matsmältningskanalen förknippad med blödning

förlängning av blödningstiden, minskad sammanklumpning av blodplättar

överkänslighetssymtom (t.ex. svullnad orsakad av nässelutslag; bronkospasmer; snuva).

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än en patient av 100):

diarré

allergiskt eksem.

Sällsynta biverkningar (hos färre än en patient av 1000):

anemi, brist på trombocyter och granulocyter

förträngning i matsmältningskanalen

leverskada, förhöjda leverenzymvärden, Reyes syndrom

hudreaktioner (t.ex. rodnad på huden, Stevens-Johnsons eller Lyells syndrom)

störningar i njurfunktion, vätskeansamling i kroppen

anafylaktisk chock.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Disperin ska förvaras

Förvaras under 25

C, i väl tillsluten (burkförpackning) originalförpackning skyddad mot fukt.

I burken finns en torkmedelkapsel av silikagel som skyddar tabletterna mot fukt. Ta inte bort den.

Torkmedelkapsel får inte sväljas.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra.

Övriga innehållsämnen är aluminaminoacetat, tung magnesium-oxid, mikrokristallin cellulosa,

kroskarmellosnatrium, natriumlaurylsulfat, talk, stearinsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid och

mättad växtolja.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Disperin 500 mg är vita eller nästan vita, runda, plana, odragerade tabletter med fasade kanter och utan

brytskåra. Kod DISPERIN, diameter 13 mm.

Förpackningsstorlekar

100 tabletter; HDPE-burk med en torkmedelkapsel, HDPE-skruvlock.

20 och 50 tabletter; aluminium (OPA/Aluminium/PVC)/aluminium-blister.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Denna bipacksedeln ändrades senast

17.10.2016