DEPO-MEDROL

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • DEPO-MEDROL 40 mg/ ml injektioneste, suspensio
 • Annos:
 • 40 mg/ ml
 • Lääkemuoto:
 • injektioneste, suspensio
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • DEPO-MEDROL 40 mg/ml injektioneste, suspensio
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Metyyliprednisoloni
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Methylprednisoloni acetas Soveltuu varauksin iäkkäille. Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 4491
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 26-03-2007
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio

metyyliprednisoloniasetaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Depo-Medrol on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Depo-Medrol-valmistetta

Miten Depo-Medrol-valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Depo-Medrol-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Depo-Medrol on ja mihin sitä käytetään

Depo-Medrol sisältää metyyliprednisoloniasetaattia. Metyyliprednisoloni kuuluu glukokortikoidien

ryhmään. Se lievittää tulehdusoireita ja poistaa allergisia oireita.

Depo-Medrol-valmistetta käytetään monien eri sairauksien aiheuttamien tulehdusoireiden hoitoon usein

samanaikaisesti muun hoidon lisänä, muun muassa seuraavien sairauksien tai tilojen hoidossa:

reumataudit

umpierityshäiriöt

ihosairaudet verisairaudet

allergiset sairaudet

maha-suolikanavan sairaudet

hengitysteiden ja keuhkojen sairaudet

hermoston sairaudet

turvotustilat

silmäsairaudet

nivelten ja pehmytkudosten tulehdustilat.

Metyyliprednisolonia, jota Depo-Medrol sisältää, voidaan käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Depo-Medrol-valmistetta

Älä käytä Depo-Medrol-valmistetta

jos olet allerginen metyyliprednisolonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6)

jos sinulla on jokin sieni-infektio

jos olet juuri saanut tai saamassa rokotteen, joka sisältää eläviä tai heikennettyjä eläviä

taudinaiheuttajia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Depo-Medrol-valmistetta,

jos sinulla on

lääkeaineallergia

tuberkuloosi

herpes simplex -viruksen aiheuttama sarveiskalvotulehdus

Cushingin oireyhtymä (aivolisäkeperäinen lisämunuaiskuoren liikatoiminta)

vesirokko tai tuhkarokko

diabetes

osteoporoosi (luukato)

munuaisten vajaatoiminta

aiemmin sairastettu veritulppa (kuten laskimoveritulppa) tai alttius sille

jokin maksasairaus. Tällöin lääkäri saattaa joutua pienentämään annostustasi.

haimatulehdus

epäilty tai todettu feokromosytooma (lisämunuaisytimen kasvain)

kilpirauhasen vajaatoiminta

psyykkisiä häiriöitä (vakava mielialahäiriö tai psykoosi)

epilepsia

myasthenia gravis (lihasheikkoutta aiheuttava sairaus)

glaukooma (silmänpainetauti) tai silmäinfektio

sydämen vajaatoiminta tai korkea verenpaine

maha- tai pohjukaissuolihaava, tulehduksellinen suolistosairaus (haavainen paksusuolitulehdus) tai

umpipussitulehdus (divertikkelitulehdus).

Kortikosteroidit saattavat estää tulehdusoireiden havaitsemista ja heikentää vastustuskykyä.

Pitkäaikainen päivittäinen glukokortikoidihoito voi jarruttaa lapsen kasvua. Siksi sitä saa käyttää vain

vaikeimpien sairauksien hoidossa.

Jos tarvitset Depo-Medrol-hoidon aikana rokotuksen, kerro hoidostasi lääkärille ennen rokottamista.

Muut lääkevalmisteet ja Depo-Medrol

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää

muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Depo-Medrol voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon ja muut lääkkeet voivat puolestaan vaikuttaa

Depo-Medrol-valmisteen tehoon. Tällaisia lääkkeitä ovat:

epilepsialääkkeet (fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini)

tuberkuloosilääkkeet (rifampisiini, isoniatsidi)

antibiootit (troleandomysiini, klaritromysiini, erytromysiini)

sienilääkkeet (ketokonatsoli, itrakonatsoli)

tulehduskipulääke, asetyylisalisyylihappo

veren hyytymistä ehkäisevät lääkkeet

lihasrelaksantit (pankuroni, vekuroni)

diabeteslääkkeet

pahoinvointilääkkeet (aprepitantti, fosaprepitantti)

HIV-viruslääkkeet (indinaviiri)

aromataasientsyymin estäjät (aminoglutemidi)

kalsiuminestäjät (diltiatseemi)

ehkäisyvalmisteet (etinyyliestradioli/noretisteroni)

immuunivastetta vähentävät lääkkeet (siklosporiini, syklofosfamidi, takrolimuusi)

diureetit (nesteenpoistolääkkeet).

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa Depo-Medrol –valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta

seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Greippimehun samanaikainen nauttiminen voi nostaa metyyliprednisolonin pitoisuutta veressä.

Jos käytät edellä mainittuja lääkkeitä, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin sinulle annetaan Depo-

Medrol-valmistetta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmisteen käytöstä saatavaa hyötyä on punnittava tarkasti mahdollisia äitiin tai sikiöön kohdistuvia

haittavaikutuksia vasten ennen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Lääkäri päättää valmisteen

käytöstä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Depo-Medrol -valmisteen käyttö ei yleensä vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Jos sinulla

ilmenee pyörrytystä, huimausta, väsymystä tai näköhäiriöitä, älä aja tai käytä koneita.

3.

Miten Depo-Medrol-valmistetta käytetään

Lääkäri tai hoitohenkilökunta antaa Depo-Medrol-valmistetta injektiona niveleen, ihon sisään, lihakseen

tai peräruiskeena peräsuoleen.

Lääkäri määrää sinulle sopivan annoksen hoidettavan sairauden mukaan, esim.

Niveleen annettava annos on nivelen koosta riippuen 480 mg (0,12 ml) 1, 5 tai useamman viikon

välein

Jänne- ja limapussivammojen hoitoon annos on 430 mg (0,10,75 ml)

Ihon sisäisesti annettuna leesioihin annos on 2060 mg (0,51,5 ml)

Lihakseen annettava annos on 40120 mg (13 ml) tarvittaessa 1-4 viikon välein

Peräruiskeena 40120 mg (13 ml) 3-7 kertaa viikossa.

Käyttö lapsille

Vakavissa tiloissa lapsille annettava annostus määräytyy tilan vaikeusasteen mukaan.

Jos saat enemmän Depo-Medrol-valmistetta kuin sinun pitäisi

On erittäin epätodennäköistä, että lääkäri tai hoitohenkilökunta antaa sinulle liian suuren annoksen

Depo-Medrol-valmistetta. Depo-Medrol-valmisteen äkillinen yliannostus ei kuitenkaan yleensä aiheuta

oireita.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

elimistön puolustuskyvyn heikkenemisestä aiheutuvat infektiot ja muut infektiot

veren valkosolujen määrän nousu

lääkeyliherkkyysreaktiot (mukaan lukien vakavat yliherkkyysreaktiot)

Cushingin tautia muistuttava tila (mm. painonnousu ja kasvojen pyöristyminen), aivolisäkkeen

etulohkon vajaatoiminta, steroidien käytön lopettamisen yhteydessä esiintyvä

vieroitusoireyhtymä (mm. ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu, uneliaisuus, päänsärky,

kuume, nivelkipu, hilseily, lihaskipu, painonlasku ja/tai verenpaineen lasku)

aineenvaihduntaan liittyvä elimistön liiallinen happamuus, natriumin ja nesteen kertyminen

elimistöön, kaliumin puutteesta johtuva veren liiallinen emäksisyys, veren rasvahäiriö, sokerien

sietokyvyn heikkeneminen, insuliinin tai suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden tarpeen

lisääntyminen diabeetikoilla, rasvakudoksen paikallinen kertyminen kehoon, ruokahalun

lisääntyminen (voi johtaa painon nousuun)

mielialan häiriöt (mielialan vaihtelut, psyykkinen riippuvuus, itsemurha-ajatukset,

masentuneisuus ja euforinen mieliala), psykoottiset häiriöt (mukaan lukien maanisuus,

harhaluulot, aistiharhat ja skitsofrenia), persoonallisuuden muutos, sekavuustila, ahdistuneisuus,

epänormaali käytös, unettomuus, ärtyvyys

kallonsisäisen paineen kohoaminen, kouristuskohtaukset, muistinmenetys, häiriöt kognitiivisissa

toiminnoissa esim. havaitsemisessa, oppimisessa ja muistissa, heitehuimaus, päänsärky

silmän verkkokalvon ja suonikalvon sairaus, sokeutuminen, kaihi, kohonnut silmänpaine, silmien

ulospullistuminen

kiertohuimaus

sydämen vajaatoiminta sille alttiilla potilailla

lisääntynyt veren hyytyminen, verenpaineen liiallinen aleneminen, korkea verenpaine

keuhkoveritulppa, hikka

mahan ja ruoansulatuselimistön oireet (mm. mahahaava, haimatulehdus, ruokatorvitulehdus,

vatsakipu, ripuli, ruoansulatushäiriö, pahoinvointi), mahalaukun tai pohjukaissuolen haava, joka

voi puhjeta ja vuotaa verta

metyyliprednisoloni voi aiheuttaa maksavaurioita. Maksatulehdusta ja

maksaentsyymipitoisuuksien nousua on ilmoitettu esiintyneen.

iho-oireet, mm. kohtauksittain esiintyvä paikallinen ihoturvotus (angioedeema), liikakarvoitus,

pienet verenpurkaumat, mustelmaherkkyys, ihon punoitus, liikahikoilu, ihon arpijuovat, ihottuma,

kutina, nokkosihottuma, akne, ihon pigmenttihäiriöt

lihasheikkous, lihaskipu tai lihassairaus, lihasten surkastuminen, luukato (osteoporoosi),

luukuolio, patologiset murtumat, hermosairaudesta johtuva nivelsairaus, nivelkipu, kasvun

hidastuminen lapsilla

lisämunuaisytimen kasvaimeen liittyvä kriisi

epäsäännöllinen kuukautiskierto

haavan paranemisen hidastuminen, turvotus, väsymys, huonovointisuus, ihoreaktiot

antopaikassa

kohonnut silmänpaine, heikentynyt hiilihydraattien sietokyky, veren matala kaliumpitoisuus,

kalsiumin määrän lisääntyminen virtsassa, muutokset veriarvoissa, ihotestireaktioiden

heikkeneminen

selkärangan kompressiomurtuma, jännerepeämä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5.

Depo-Medrol-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa tai etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.

viim. tai Exp.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Depo-Medrol sisältää

Vaikuttava aine on metyyliprednisoloniasetaatti. Yksi millilitra injektionestettä sisältää 40 mg

metyyliprednisoloniasetaattia.

Muut aineet ovat:

Makrogoli 3350, natriumkloridi, myristyyli-γ-pikoliinikloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, maitomainen suspensio.

Lasinen injektiopullo: 1 ml ja 2 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Valmistaja

Pfizer Manufactuirng Belgium N.V./S.A., Puurs, Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.2.2017

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Käyttöohje

Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio

Varotoimet

Tämä valmiste on tarkoitettu vain kerta-antoon. Kun tarvittava annos on annettu, on mahdollisesti

jäljelle jäänyt injektioneste hävitettävä.

Yhteensopimattomuudet

Mahdollisten fysikaalisten yhteensopimattomuuksien vuoksi steriiliä Depo-Medrol-injektionestettä

(metyyliprednisoloniasetaatti) ei saa laimentaa eikä sekoittaa muihin liuoksiin.

Säilytys

Säilytä alle 25

Käyttö- ja käsittely- sekä hävittämisohjeet

Valmiste ei ole tarkoitettu annettavaksi laskimonsisäisenä injektiona eikä infuusiona.

Tarkista injektioneste hiukkas- ja värimuutosten varalta silmämääräisesti ennen käyttöä.

Ravista hyvin ennen käyttöä.

Älä käytä valmistetta kestoajan päätyttyä.

Hävitä käyttämätön valmiste tai jäte paikallisten vaatimusten mukaisesti.

13.2.2017

Bipacksedel: Information till patienten

Depo-Medrol 40 mg/ml injektionsvätska, suspension

metylprednisolonacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart till dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Depo-Medrol är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Depo-Medrol

Hur du använder Depo-Medrol

Eventuella biverkningar

Hur Depo-Medrol ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Depo-Medrol är och vad det används för

Depo-Medrol innehåller metylprednisolonacetat. Metylprednisolon ingår i gruppen glukokortikoider.

Den lindrar infektioner och minskar allergiska symtom.

Depo-Medrol används för att minska inflammationssymtom vid många olika sjukdomar, ofta kombinerat

med annan vård. Preparatet används bl.a. vid följande sjukdomar eller hälsotillstånd:

reumatiska sjukdomar

endokrina sjukdomar

hudsjukdomar, blodsjukdomar

allergiska sjukdomar

sjukdomar i mag-tarmkanalen

sjukdomar i luftvägarna och lungorna

sjukdomar i nervsystemet

ödem

ögonsjukdomar

led- och vävnadsinflammationer.

Metylprednisolon, som Depo-Medrol innehåller, kan även användas vid behandlingen av andra

sjukdomar än de som nämnts i denna bipacksedel. Vid behov fråga råd av din läkare, apotekspersonal

eller annan hälsovårdspersonal och följ alltid de instruktioner du fått av dem.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Depo-Medrol

Använd inte Depo-Medrol

om du är allergisk mot metylprednisolon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6)

om du lider av en svampinfektion

om du nyss har vaccinerats eller skall vaccineras med vaccin som innehåller levande eller

försvagade levande patogener.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Depo-Medrol ifall du har

läkemedelsallergier

tuberkulos

hornhinneinflammation orsakad av herpes simplex-virus

Cushings syndrom (överproduktion av kortisol i binjurebarken)

vattkoppor eller mässling

diabetes

osteoporos (benskörhet)

njursvikt

tidigare haft en blodpropp (som en venös blodpropp) eller du är benägen för det

någon leversjukdom. Läkaren kan vid behov minska på doseringen.

bukspottskörtelinflammation

misstänkt eller diagnostiserad feokromocytom (tumör i binjuremärgen)

sköldkörtelunderfunktion

psykiska problem (allvarligt förstämningssyndrom eller psykos)

epilepsi

myasthenia gravis (en sjukdom som orsakar svaghet i musklerna)

glaukom (förhöjt ögontryck) eller ögoninflammation

hjärtsvikt eller högt blodtryck

magsår i magsäcken eller tolvfingertarmen, inflammatorisk tarmsjukdom (blödande

tjocktarmsinflammation) eller inflammation i divertikeln (divertikulit).

Kortikosteroider kan hindra att symtom av infektioner märks och försämra motståndskraften.

Långvarig daglig användning av glukokortikoider kan hämma barnets tillväxt. Därför får

glukokortikoider användas bara vid behandlingen av de allvarligaste sjukdomarna.

Berätta för läkaren om din behandling med Depot-Medrol om du bör vaccineras under den tiden du

vårdas.

Andra läkemedel och Depo-Medrol

Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas

använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

Depo-Medrol kan ha en inverkan på andra läkemedel och andra läkemedel kan ha en inverkan på

Depo-Medrol. Sådana läkemedel är:

epilepsiläkemedel (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin)

tuberkulosläkemedel (rifampicin, isoniazid)

antibiotika (troleandomycin, klaritromycin, erytromycin)

svampmediciner (ketokonazol, itrakonazol)

antiinflammatoriska mediciner, acetylsalicylsyra

läkemedel som hämmar blodets koagulation

muskelrelaxanter (pankuron, vekuron)

diabetesläkemedel

läkemedel mot illamående (aprepitant, fosaprepitant)

läkemedel mot HIV-virus (indinavir)

hämmare av enzymet aromatas (aminoglutetimid)

kalciumantagonister (diltiazem)

orala preventivmedel (etinylestradiol/noretisteron)

läkemedel som försvagar immunförsvaret (ciklosporin, cyklofosfamid, takrolimus)

diuretika (vätskeutdrivande läkemedel).

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Depo-Medrol och din läkare kan vilja övervaka dig noga

om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Samtidig intagning av grapejuice kan höja halten av metylprednisolon i blodet.

Diskutera med din läkare före användningen av Depo-Medrol om du använder ovan nämnda

läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din

läkare innan du använder detta läkemedel.

Nyttan av preparatet bör noga övervägas mot preparatets eventuella biverkningar för mamman eller

fostret före användning av preparatet under graviditet eller amning. Läkaren bestämmer om

användningen av preparatet under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Depo-Medrol påverkar vanligtvis inte förmågan att köra eller förmågan att använda maskiner. Ifall du

känner svindel, yrsel, trötthet eller har synrubbningar bör du inte köra eller använda maskiner.

3.

Hur du använder Depo-Medrol

Läkaren eller vårdpersonalen injicerar Depo-Medrol in i leden, i huden, i muskeln eller ger det som ett

lavemang i ändtarmen.

Din läkare bestämmer den rätta dosen för dig utgående från din sjukdom, t.ex.

in i leden ges, beroende på ledens storlek, 4

80 mg (0,1

2 ml) med 1, 5 eller flera veckors

mellanrum

för skador i senor och slemsäck ges 4

30 mg (0,1

0,75 ml)

intradermalt för lesion ges 20

60 mg (0,5

1,5 ml)

i muskeln ges 40-120 mg (1

3 ml) vid behov med 1

4 veckors mellanrum

rektalt ges 40120 mg (13 ml) 3

7 gånger i veckan.

Användning för barn

Vid allvarliga fall bestäms dosering enligt barnets tillstånd.

Om du har fått för stor mängd av Depo-Medrol

Det är ytterst osannolikt att läkaren eller vårdpersonalen ger dig en för stor dos av Depo-Medrol.

Plötslig överdosering av Depo-Medrol förorsakar dock vanligtvis inte symtom.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare får inte dem.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

infektioner som uppstår p.g.a. nedsatt immunförsvar och andra infektioner

ökning av vita blodkroppar

reaktioner p.g.a. läkemedelsöverkännslighet (även allvarliga)

tillstånd liknande Cushings syndrom (bl.a. viktökning, månansikte), hypopituitarism

(adenohypofysinsufficiens), abstinenssyndrom vid avslutning av steroidanvändning (bl.a.

nedsatt aptit, illamående, kräkningar, sömnighet, huvudvärk, feber, ledvärk, mjäll, muskelvärk,

viktnedgång och/eller sänkt blodtryck)

metabolic asidosis, ansamling av natrium och vätska i kroppen, kaliumbrist som leder till att

blodet blir alltför alkaliskt, dyslipidemi, minskad tolerans för socker, ökat behov av insulin eller

användning av orala diabetesläkemedel hos diabetiker, ansamling av fettvävnad på isolerade

ställen på kroppen, ökad aptit (kan leda till viktökning),

affektiva störningar (omväxlande sinnestillstånd, psykisk addiktion, självmordstankar,

depression och eufori), psykotiska störningar (inklusive mani, vanföreställningar, hallucinationer

och schizofreni), förändringar i personligheten, förvirringstillstånd, ångest, onormalt beteende,

sömnlöshet, irritabilitet

förhöjt intrakraniellt tryck, kramper, minnesförluster, störningar i kognitiva funktioner, bl.a. i att

iaktaga, lära sig och minnas, svindel, huvudvärk

sjukdom i ögats näthinnan och åderhinnan, starr, blindhet, förhöjt ögontryck, utstående

ögonglober,

svindel

hjärtsvikt hos patienter som har benägenhet för det

ökad levring av blodet, för lågt blodtryck, förhöjt blodtryck

blodpropp i lungan, hicka

symtom i magen och i matspjälkningsorganen (bl.a. magsår, bukspottkörtelinflammation,

infektion i matstrupen, ont i magen, diarrè, matsmältningsstörning, illamående), sår i magsäcken

eller i tolvfingertarmen som kan perforera och blöda

metylprednisolon kan skada levern. Hepatit (leverinflammation) och ökning av leverenzymerna

har rapporterats.

hudsymtom, bl.a. lokala svullnader i huden (angioödem), ökad hårtillväxt, små åderbråck,

benägenhet för blåmärken, hudrodnad, ökad svettning, ärrstrimmor på huden, utslag, klåda,

urtikaria, acne, pigmentförändringar

muskelsvaghet, muskelvärk eller muskelsjukdom, muskelatrofi, benskörhet (osteoporos),

benvävsdöd, patologiska benbrott, ledsjukdom p.g.a. nervsjukdom, ledvärk, hämmad tillväxt hos

barn

kris med tumör i binjuremärgen

oregelbunden menstruation

förlängd sårläkningstid, ödem, trötthet, illamående, lokala hudreaktioner vid administrering

förhöjt ögontryck, försämrad tolerans av kolhydrater, låg kaliumhalt i blodet, ökat halt av

kalcium i urinet, förändringar i blodvärdena, försvagade reaktioner i hudtest

kompressionsfrakturer i ryggraden, bristingar i senor.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

5.

Hur Depo-Medrol ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25

Används före utgångsdatum som anges på yttre förpackningen eller etiketten efter Utg.dat/EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är metylprednisolonacetat. En milliliter injektionsvätska innehåller 40 mg

metylprednisolonacetat.

Övriga innehållsämnen är:

Makrogol 3350, natriumklorid, myristyl-γ-pikolinklorid, vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, mjölkaktig suspension.

Injektionsflaska av glas: 1 ml och 2 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Oy

Datagränden 4

00330 Helsingfors

Tillverkare

Pfizer Manufacturing Belgium N.V./S.A., Puurs, Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast 13.2.2017

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Bruksanvisning

Depo-Medrol 40 mg/ml injektionsvätska, suspension

Försiktighetsåtgärder

Detta preparat är avsett för engångsadministrering endast. Efter administrering av dosen skall möjligt

överbliven injektionsvätska kasseras.

Blandbarhet

På grund av möjliga fysikaliska inkompatibiliteter skall steril Depo-Medrol injektionsvätska

(metylprednisolonacetat) inte utspädas eller blandas med andra lösningar.

Förvaring

Förvaras vid högst 25

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Detta preparat är inte avsett för administrering genom intravenös injicering eller infusion.

Före användning kontrollera injektionsvätskan på ögonmått för möjliga partikel- eller färgförändringar.

Skaka väl före användning.

Använd ej läkemedlet efter utgångsdatumet.

Kassera oanvänt läkemedel och avfall enligt gällande lokala anvisningar.

13.2.2017