DALACIN

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • DALACIN 150 mg/ ml injektioneste, liuos
 • Annos:
 • 150 mg/ ml
 • Lääkemuoto:
 • injektioneste, liuos
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • DALACIN 150 mg/ml injektioneste, liuos
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Klindamysiini

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa peruuntunut
 • Myyntiluvan numero:
 • 6963
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 30-06-2018
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

DALACIN 150 mg/ml injektioneste, liuos

klindamysiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan

tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Dalacin on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dalacin-injektionestettä

Miten Dalacin-injektionestettä käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Dalacin-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Dalacin on ja mihin sitä käytetään

Dalacin-injektionesteen vaikuttava aine on klindamysiini. Se on antibiootti,

jota annetaan sinulle

sairaalassa joko lihakseen tai suonensisäisesti laskimoon. Valmisteella hoidetaan tulehduksia, jotka on

aiheuttanut klindamysiinille herkkä bakteeri.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dalacin-injektionestettä

Älä käytä Dalacin-injektionestettä,

jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (klindamysiini)

tai linkomysiinille

tai tämän lääkkeen

jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Dalacin-injektionestettä ei saa antaa keskosille eikä vastasyntyneille, koska valmiste sisältää

bentsyylialkoholia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Dalacin-injektionestettä,

jos sinulla on keskivaikea tai vaikea maksasairaus

jos sinulla on taipumusta ruoansulatuskanavan sairauksiin, etenkin paksusuolitulehdukseen

jos sinulla ilmenee ripulia. Jos ripuli on merkittävää, Dalacin-hoito on ehkä lopetettava.

Antibioottien käyttöön liittyvän ripulin mahdollisuus on huomioitava myös, jos ripuli ilmaantuu

hoidon jälkeen.

Muut lääkevalmisteet ja Dalacin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Lääkärin on erityisen tärkeää tietää, jos käytät

jotain lihasrelaksanttia

rifampisiinia

(antibiootti), sillä se saattaa heikentää klindamysiinin tehoa

varfariinia tai vastaavaa verenohennuslääkettä, koska silloin

sinulla saattaa esiintyä herkemmin

verenvuotoa. Lääkärisi voi joutua määräämään sinut säännöllisiin

hyytymistutkimuksiin

tarkistaakseen kuinka hyvin veresi hyytyy.

Raskaus ja imetys

Dalacin-valmisteen raskauden tai imetyksen aikaisen käytön turvallisuutta ei ole osoitettu.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen kun sinulle annetaan tätä lääkettä.

Dalacin-injektioneste sisältää bentsyylialkoholia

Dalacin-injektioneste sisältää bentsyylialkoholia. Siksi sitä ei saa antaa keskosille eikä

vastasyntyneille. Bentsyylialkoholi

voi aiheuttaa toksisia reaktioita ja allergisia reaktioita imeväisille

ja alle 3-vuotiaille lapsille.

3.

Miten Dalacin-injektionestettä käytetään

Dalacin-injektioneste annetaan sairaalassa joko lihakseen tai laskimoon.

Lääkäri määrittää annoksen potilaan tilan ja sen aiheuttaneen mikrobin mukaan.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa esiintymistiheyden mukaan.

Yleiset (voi esiintyä yli 1 potilaalla sadasta)

Vakava suolistotulehdus (pseudomembranoottinen koliitti),

laskimontukkotulehdus,

täpläinen ja

näppyläinen ihottuma, poikkeavat maksan toimintakoetulokset.

Melko harvinaiset (voi esiintyä alle 1 potilaalla sadasta)

Makuaistin muutokset, sydän- ja hengityspysähdys, verenpaineen lasku, ripuli, pahoinvointi,

nokkosihottuma, monimuotoinen punavihottuma (erythema multiforme), kutina, kipu ja paiseen

muodostus injektiokohdassa.

Muut raportoidut haittavaikutukset (esiintymistiheys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei

riitä sen tarkkaan arviointiin)

Antibioottilääkitykseen liittyvä suolistotulehdus, emätintulehdus, jyvässolukato (agranulosytoosi),

neutrofiilien puutos (neutropenia), verihiutaleiden niukkuus (trombosytopenia), valkosolukato

(leukopenia), tiettyjen valkosolujen lisääntynyt määrä (eosinofilia), vakavat yliherkkyysreaktiot,

yliherkkyys, vatsakipu, oksentelu, keltaisuus, vaikeat ihoreaktiot (toksinen epidermaalinen nekrolyysi,

Stevens-Johnsonin oireyhtymä, iho- ja systeemioireinen lääkeainereaktio (DRESS), akuutti yleistynyt

märkärakkulainen rokkoihottuma), paikallinen ihoturvotus, hilseilevä ihotulehdus, vesikellomainen

ihotulehdus, tuhkarokkomainen ihottuma, injektiokohdan

ärsytys.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Dalacin-valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dalacin sisältää

Vaikuttava aine on klindamysiini.

1 ml injektionestettä sisältää 150 mg klindamysiiniä

(klindamysiinifosfaattina).

Muut aineet ovat bentsyylialkoholi, dinatriumedetaatti, natriumhydroksidi,

injektionesteisiin

käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmisteen kuvaus:

Väritön neste

Pakkauskoot:

2 ml ja 4 ml lasiampulli

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Puhelin (09) 430 040

Valmistaja

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Puurs

Belgia

Tämä seloste on tarkastettu viimeksi 4.10.2017.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Infuusionopeudet

Klindamysiinifosfaattia ei saa injisoida laskimoon laimentamattomana boluksena.

Se on infusoitava 10–60 minuutin kuluessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Säilytettäessä klindamysiinin

ylläpitotaso seerumissa yli

Nopea infuusio

Ylläpitoinfuusio

4 mikrog/ml

10 mg/min, 30 min

0,75 mg/min

5 mikrog/ml

15 mg/min, 30 min

1,00 mg/min

6 mikrog/ml

20 mg/min, 30 min

1,25 mg/min

Yhden tunnin infuusion aikana tulisi antaa enintään 1 200 mg:n annos.

Injektionesteen laimentaminen iv-antoa varten ja infuusion kesto

Alla olevassa taulukossa on annettu ohjeet injektionesteen laimentamisesta iv-antoa varten ja infuusion

tavanomaisesta kestosta.

Laimennetun injektionesteen klindamysiinipitoisuus ei saa olla yli 18 mg/ml eikä infuusionopeus yli

30 mg/min.

Annos

Liuottimen* määrä

Kesto

300 mg

50 ml

10 min

600 mg

50 ml

20 min

900 mg

50–100 ml

30 min

1 200 mg

100 ml

40 min

*9 mg/ml natriumkloridi-infuusioneste tai 50 mg/ml glukoosi-infuusioneste.

Yli 1200 mg:n annoksia yhden tunnin aikana tapahtuvana kertainfuusiona ei suositella.

Yhteensopimattomuudet

Seuraavat lääkeaineet ovat fysikaalisesti yhteensopimattomia klindamysiinifosfaatin

kanssa:

ampisilliini, natriumfenytoiini, barbituraatit, aminofylliini, kalsiumglukonaatti ja magnesiumsulfaatti.

Annostus

Dalacin-injektioneste annetaan joko laimentamattomana lihakseen tai laimennettuna infuusionesteenä

laskimoon. Katso yllä kohta Injektionesteen laimentaminen iv-antoa varten ja infuusion kesto.

Annostus ja antotapa määritellään infektion vaikeusasteen, potilaan tilan ja epäillyn mikrobin

herkkyyden mukaan.

Aikuiset

Tavallinen annos aikuisille vatsansisäisissä, lantion alueen ja sukupuolielinten

infektioissa sekä muissa

vaikeissa tai komplisoiduissa infektioissa on 2 400–2 700 mg/vrk jaettuna kahteen, kolmeen tai neljään

yhtä suureen annokseen.

Vähemmän komplisoiduissa, herkempien mikrobien aiheuttamissa infektioissa 1 200–1 800 mg/vrk

kolmena tai neljänä yhtä suurena annoksena.

Dalacin-valmisteella on saatu hyviä hoitotuloksia jopa 4 800 mg:n vuorokausiannoksella.

Yli 600 mg:n lihaksensisäisiä kerta-annoksia ei suositella.

Pediatriset potilaat

Dalacin-injektioneste sisältää 9 mg/ml bentsyylialkoholia,

minkä vuoksi valmistetta ei saa antaa

keskosille eikä vastasyntyneille.

Yli 1 kuukauden ikäiset lapset

Lihakseen tai laskimoon: 20–40 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen tai neljään yhtä suureen annokseen.

Annosta on pienennettävä, jos kyseessä on erittäin pienikokoinen

lapsi.

Annostus eri käyttöaiheissa

Beetahemolyyttiset streptokokki-infektiot

Beetahemolyyttisten streptokokkien aiheuttamissa infektioissa hoitoa on annettava vähintään

10 vuorokauden ajan.

Lantion alueen tulehdussairauksien hoito sairaalassa

900 mg klindamysiiniä laskimoon kahdeksan tunnin välein yhdessä sellaisen laskimonsisäisen

antibiootin kanssa, joka tehoaa gramnegatiivisiin

aerobisiin bakteereihin: esimerkiksi ensin 2,0 mg/kg

gentamysiiniä ja sitten 1,5 mg/kg kahdeksan tunnin välein potilaalle, jonka munuaiset toimivat

normaalisti. Laskimonsisäistä lääkitystä jatketaan vähintään neljän vuorokauden ajan ja vähintään

48 tunnin ajan siitä, kun potilaan tila paranee. Tämän jälkeen hoitoa jatketaan antamalla 450 mg

klindamysiiniä suun kautta kuuden tunnin välein. Hoidon kokonaiskesto on

10–14 vuorokautta.

Toksoplasminen enkefaliitti AIDS-potilaalla

600–1 200 mg klindamysiiniä laskimoon tai 600–1 200 mg klindamysiiniä suun kautta kuuden tunnin

välein kahden viikon ajan. Tämän jälkeen 300–600 mg suun kautta kuuden tunnin välein. Hoito kestää

tavallisesti 8–10 viikkoa. Hoitoon lisätään 25–75 mg/vrk pyrimetamiinia suun kautta 8–10 viikon

ajaksi. Jos pyrimetamiiniannos on tätä suurempi, potilaalle tulisi antaa lisäksi

10–20 mg/vrk foolihappoa.

Pneumocystis jiroveci AIDS-potilaalla

600–900 mg klindamysiiniä laskimoon kuuden tunnin välein tai 900 mg laskimoon kahdeksan tunnin

välein tai 300–450 mg klindamysiiniä suun kautta kuuden tunnin välein 21 vuorokauden ajan. Hoitoon

yhdistetään 15–30 mg primakiinia

suun kautta kerran vuorokaudessa 21 päivän ajan.

Säilytys

Käytä injektioneste 24 tunnin kuluessa käyttövalmiiksi

saattamisesta.

Säilytä huoneenlämmössä (15–25

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Bipacksedel: Information till patienten

DALACIN 150 mg/ml injektionsvätska, lösning

klindamycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Dalacin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Dalacin

Hur du använder Dalacin

Eventuella biverkningar

Hur Dalacin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Dalacin är och vad det används för

Den aktiva substansen i Dalacin injektionsvätska är klindamycin. Det är ett antibiotikum

som ges dig

antingen intramuskulärt eller intravenöst på sjukhuset. Det används vid behandling av inflammationer

förorsakade av bakterier känsliga för klindamycin.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Dalacin

Använd inte Dalacin

om du är allergisk mot aktiv substans (klindamycin) eller linkomycin

eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Dalacin injektionsvätska innehåller bensylalkohol och får därför inte ges till för tidigt födda barn eller

nyfödda.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Dalacin,

om du har medelsvår eller svår leversjukdom

om du har benägenhet för sjukdomar i matsmältningskanalen, särskilt tjocktarmsinflammation

om du får diarré. Om diarrén är svår, bör behandlingen med Dalacin kanske slutas. Diarré som

eventuellt beror på användning av antibiotika bör även iakttagas om diarrén uppkommer efter

behandlingen.

Andra läkemedel och Dalacin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt för läkaren att veta om du använder

något muskelavslappnande läkemedel

rifampicin (antibiotikum),

då det kan minska effekten av klindamycin

warfarin eller motsvarande bloduttunnande läkemedel, eftersom du då lättare kan drabbas av

blödningar. Läkaren kan vara tvungen att ordinera dig till regelbundna koagulationstester för att

bestämma hur väl ditt blod koagulerar.

Graviditet och amning

Säkerhet av Dalacin vid användning under graviditet eller amning har inte påvisats.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Dalacin injektionsvätska innehåller bensylalkohol

Dalacin injektionsvätska innehåller bensylalkohol. Därför får Dalacin ej ges till för tidigt födda barn

eller nyfödda. Bensylalkohol kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos spädbarn och barn

under 3 år.

3.

Hur du använder Dalacin

Dalacin injektionsvätskan ges antingen intramuskulärt eller intravenöst på sjukhuset.

Läkaren bestämmer dosen på grund av patientens tillstånd och den misstänkta mikroben.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Möjliga biverkningarna har listats nedan enligt förekomstfrekvens.

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 patienter)

Allvarlig tarminflammation (pseudomembranös kolit), inflammation och propp i en ven, hudutslag

som ger prickar och nippor, onormala leverfunktionsvärden.

Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 patienter)

Förändrade smakförnimmelser, hjärt- eller andningsstopp, sänkt blodtryck, diarré, illamående,

nässelutslag, erythema multiforme blåsor på huden, klåda, smärta och formation av böld vid

injektionstället.

Andra rapporterade biverkningar (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data)

Tarminflammation som beror på användning av antibiotika,

vaginit, agranulocytos, sjuklig minskning

av neutrofiler i blodet (neutropeni), minskning av antalet trombocyter i blodet (trombosytopeni),

minskning av vita blodkroppar i blodet (leukopeni), ökning av en viss typ av vita blodkropparna

(eosinofiler), allvarliga överkänslighetsreaktioner, överkänslighet, magont, kräkningar, gulsot,

allvarliga hudreaktioner (toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnson syndrom, läkemedelsreaktion

med hud- och systemsymtom (DRESS), allt vanligare akuta hudutslag med varblåsor), svullnad i hud

och slemhinnor, mjällande hudinfektioner, hudinfektion med vatten blåsor, mässling likande

hudutslag, irritation av injektionsstället.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Dalacin ska förvaras

Förvaras vid rumstemperatur (15–25

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är klindamycin. En milliliter innehåller 150 mg klindamycin (som

klindamycinfosfat).

Övriga innehållsämnen är bensylalkohol,

dinatriumedetat, natriumhydroxid, vatten för

injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Produktbeskrivning

Färglös lösning

Förpackningsstorlekar

Glasampull av 2 ml och 4 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer Oy

Datagränden 4

00330 Helsingfors

Telefon (09) 430 040

Tillverkare

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Puurs

Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast 4.10.2017.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Infusionshastighet

Klindamycinfosfat får inte injiceras som en intravenös bolus utan spädning.

Det skall infuseras under 10–60 minuter enligt de angivna anvisningarna.

För att upprätthålla

klindamycinnivån

i serum över

Snabb infusion

Underhållsinfusion

4 mikrog/ml

10 mg/min, 30 min

0,75 mg/min

5 mikrog/ml

15 mg/min, 30 min

1,00 mg/min

6 mikrog/ml

20 mg/min, 30 min

1,25 mg/min

Under en en timmes infusion ges åt patienten maximalt en dos på 1200 mg.

Spädning av injektionsvätska för intravenös administrering och infusionstid

Anvisningar för spädning av injektionsvätskan för intravenös administrering och de vanliga

infusionstiderna finns i tabellen nedan. Koncentrationen av klindamycin i den utspädda

injektionsvätskan får ej överstiga 18 mg/ml och infusionshastigheten får ej överstiga 30 mg/min.

Mängden av spädningsvätska*

Infusionstid

300 mg

50 ml

10 min

600 mg

50 ml

20 min

900 mg

50-100 ml

30 min

1 200 mg

100 ml

40 min

*9 mg/ml natriumklorid

infusionsvätska eller 50 mg/ml glukosinfusionsvätska.

Över 1200 mg doser rekommenderas inte under en entimmes infusion.

Inkompatibilitet

De följande läkemedlen är fysikaliskt inkompatibla med klindamycinfosfat: ampicillin,

natriumfenytoin, barbiturater, aminofyllin, kalciumglukonat

och magnesiumsulfat.

Dosering

Dalacin injektionsvätskan ges antingen outspätt intramuskulärt eller utspätt intravenöst som

infusionsvätska. Se avsnitt Spädning av injektionsvätska för intravenös administrering och infusionstid

ovan.

Dosering och administreringssätt beror på svårighetsgraden av infektionen, patientens tillstånd och den

misstänkta mikrobens känslighet.

Vuxna

Den vanliga dosen för vuxna vid intraabdominala infektioner, infektioner i bäckenområdet och vid

genitala infektioner samt andra svåra eller komplicerade infektioner är 2 400–2 700 mg/dygn uppdelat

på två, tre eller fyra lika stora doser.

Vid mindre komplicerade infektioner förorsakade av känsligare mikrober 1 200–1 800 mg/dygn

uppdelat på tre eller fyra lika stora doser.

Bra behandlingsresultater har fåtts även med en dygnsdos på 4 800 mg Dalacin.

Intramuskulära engångsdoser som överskrider 600 mg rekommenderas inte.

Pediatriska patienter

Detta läkemedelspreparat innehåller 9 mg/ml bensylalkohol och får därför ej ges till för tidigt födda

barn eller nyfödda.

Barn i ålder över 1 månad

Intramuskulärt eller intravenöst: 20–40 mg/kg/dygn uppdelat på tre eller fyra lika stora doser. Dosen

skall minskas, om barnet är mycket litet till växten.

Dosering vid olika indikationer

Betahemolytiska streptokockinfektioner

Vid infektioner förorsakade av betahemolytiska streptokocker skall behandlingen ges i minst 10 dygn.

Behandling av infektionssjukdomar i bäckenområdet på sjukhus

900 mg klindamycin intravenöst med åtta timmars intervall tillsammans med en sådan intravenös

antibiotikum

som har effekt på gramnegativa aeroba bakterier: till exempel, först 2,0 mg/kg

gentamycin uppföljd av 1,5 mg/kg med åtta timmars intervall hos patienter med normal njurfunktion.

Intravenös administrering skall pågå i minst fyra dygn och fortsättas i minst 48 timmar efter att

patientens tillstånd förbättrats. Därefter skall behandlingen fortsättas genom att ge 450 mg

klindamycin genom munnen med sex timmars intervall. Den totala behandlingstiden är 10–14 dygn.

Enkefalit vid toxoplasmos hos AIDS patienter

600–1 200 mg klindamycin intravenöst eller 600–1 200 mg klindamycin genom munnen med sex

timmars intervall i två veckor. Därefter ges 300–600 mg genom munnen med sex timmars intervall.

Behandlingen skall vanligen pågå i 8–10 veckor. Behandlingen skall kompletteras med 25–

75 mg/dygn pyrimetamin genom munnen i 8–10 veckor. Om pyrimetamindosen är högre borde

patienten ges också 10–20 mg/dygn folsyra.

Pneumocystis jiroveci hos AIDS patienter

600–900 mg klindamycin intravenöst med sex timmars intervall eller 900 mg intravenöst med åtta

timmars intervall eller 300–450 mg klindamycin genom munnen med sex timmars intervall i 21 dygn.

Behandlingen skall kompletteras med 15–30 mg primakin genom munnen en gång om dygnet i 21

dygn.

Förvaring

Använd injektionsvätskan inom 24 timmar efter beredning för användning.

Förvaras vid rumstemperatur (15–25

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatumet på förpackningen.