Conbriza

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Conbriza
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Conbriza
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet,
 • Terapeuttinen alue:
 • Osteoporoosi, postmenopausaalinen
 • Käyttöaiheet:
 • Conbriza on tarkoitettu postmenopausaalisen osteoporoosin hoitoon naisilla, joilla on lisääntynyt murtumisvaara. Sääriluiden murtumien esiintyvyys on merkittävästi pienentynyt; tehoa lonkkamurtumissa ei ole osoitettu. Määritettäessä valinta Conbriza tai muita hoitoja, kuten estrogeenit, yksittäisen postmenopausaalista naista, on otettava huomioon vaihdevuosien oireita, vaikutuksia kohdun ja rintojen kudosten ja sydän-riskit ja hyödyt.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 12

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/H/C/000913
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 16-04-2009
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/H/C/000913
 • Viimeisin päivitys:
 • 23-07-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/374063/2015

EMEA/H/C/000913

Julkinen EPAR-yhteenveto

Conbriza

batsedoksefeeni

Tämä on tiivistelmä Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Conbriza-

valmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut lääkettä ja päätynyt

myyntiluvan myöntämistä puoltavaan lausuntoon sekä Conbrizan käyttöehtoja koskeviin suosituksiin.

Mitä Conbriza on?

Conbriza on lääke, jonka vaikuttava aine on batsedoksifeeni. Lääkevalmistetta saa tabletteina (20 mg).

Mihin Conbrizaa käytetään?

Conbrizaa käytetään osteoporoosin (luita haurastuttavan sairauden) hoitoon vaihdevuodet ohittaneilla

naisilla. Sitä annetaan naisille, joilla on luunmurtumien riski. Conbrizan on osoitettu vähentävän

merkitsevästi murtumia selkärangassa, mutta ei lonkkamurtumia.

Lääkevalmistetta saa vain lääkärin määräyksestä.

Miten Conbrizaa käytetään?

Conbrizan suositusannos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa. Potilaiden on myös saatava myös

kalsium- ja D-vitamiinilisiä, jos he eivät saa niitä riittävästi ruokavaliostaan.

Miten Conbriza vaikuttaa?

Osteoporoosi eli luukato kehittyy, kun luontaisesti hajoavan luun tilalle ei kasva riittävästi uutta luuta.

Luut ohenevat ja haurastuvat vähitellen ja murtuvat todennäköisemmin. Osteoporoosi on yleisempää

naisilla vaihdevuosien jälkeen, kun naishormoni estrogeenin määrä vähenee. Estrogeeni hidastaa

luiden haurastumista ja vähentää niiden murtumariskiä.

Conbriza

EMA/374063/2015

Sivu 2/3

Conbrizan vaikuttava aine batsedoksifeeni on selektiivinen estrogeenireseptorin modulaattori (SERM).

Batsedoksifeeni toimii estrogeenireseptorin agonistina (aine, joka stimuloi estrogeenireseptoria)

joissakin kehon kudoksissa. Batsedoksifeenilla on sama vaikutus luuhun kuin estrogeenilla.

Miten Conbrizaa on tutkittu?

Conbrizaa verrattiin raloksifeeniin (toinen osteoporoosilääke) ja lumelääkkeeseen päätutkimuksessa,

jossa oli mukana noin 7 500 vaihdevuodet ohittanutta naista, joilla oli osteoporoosi. Kaikille

tutkimuksessa mukana olleille annettiin myös kalsium- ja D-vitamiinilisiä. Tehon pääasiallisena mittana

oli uusien selkärankamurtumien lukumäärä kolmen vuoden aikana.

Toisessa päätutkimuksessa, jossa oli mukana 1 583 vaihdevuodet ylittänyttä naista, joilla katsottiin

olevan osteoporoosin riski, Conbrizaa verrattiin raloksifeeniin ja lumelääkkeeseen. Naisia hoidettiin

kahden vuoden ajan, ja he saivat kalsiumlisiä. Tehon pääasiallisena mittana olivat selkärangan

luutiheyden muutokset (luiden kestävyyden mitta) kahden vuoden hoidon jälkeen.

Mitä hyötyä Conbrizasta on havaittu tutkimuksissa?

Ensimmäisessä tutkimuksessa Conbriza vähensi lumelääkettä tehokkaammin selkärangan uuden

murtuman riskiä. Kolmen vuoden jälkeen 2 prosentilla Conbrizaa saavista potilaista (35 potilaalla 1

724:stä) oli uusia murtumia verrattuna 4 prosenttiin lumelääkettä saaneista potilaista (59 potilaalla

1 741:stä). Ero oli merkittävämpi niiden potilaiden alaryhmässä, joilla murtumariski oli suurempi

ennen tutkimuksen aloittamista. Conbriza ei osoittautunut tehokkaaksi muiden kuin selkärangan

murtumien ehkäisyssä.

Toisessa tutkimuksessa Conbriza oli lumelääkettä tehokkaampi selkärangan luutiheyden

säilyttämisessä. Kahden vuoden jälkeen keskimääräinen luutiheys säilyi melkein muuttumattomana

naisilla, jotka olivat saaneet Conbrizaa, mutta naisilla, jotka olivat saaneet lumelääkettä, luutiheys

väheni 1 prosentin.

Molemmissa päätutkimuksissa Conbrizan teho vastasi raloksifeenia.

Mitä riskejä Conbrizaan liittyy?

Yleisimmät Conbrizan sivuvaikutukset (useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä) ovat kuumat aallot,

lihaskouristukset ja perifeerinen ödeema (turvotus varsinkin nilkoissa ja jalkaterissä).

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Conbrizan ilmoitetuista sivuvaikutuksista.

Conbrizaa ei saa käyttää naisilla, joilla on ollut tromboembolisia tapahtumia laskimoissa

(verihyytymien muodostumisesta verisuonissa johtuvia ongelmia), mukaan lukien

syvälaskimotromboosi (verihyytymä syvällä olevassa laskimossa, yleensä jalassa), keuhkoembolia

(verihyytymä keuhkoissa) tai verkkokalvon keskilaskimon tromboosi (verihyytymä silmän takaosassa).

Sitä ei saa käyttää naisilla, joilla on tuntemattomasta syystä johtuvaa kohtuverenvuotoa, eikä naisilla,

joilla on merkkejä tai oireita kohdun limakalvon syövästä. Conbriza on tarkoitettu ainoastaan

vaihdevuodet ohittaneille naisille. Sitä ei saa antaa naisille, jotka voivat tulla raskaaksi.

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista.

Miksi Conbriza on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea katsoi Conbrizan hyödyn olevan sen riskejä suurempi ja suositteli myyntiluvan

myöntämistä sille.

Conbriza

EMA/374063/2015

Sivu 3/3

Miten voidaan varmistaa Conbrizan turvallinen ja tehokas käyttö?

Conbrizan mahdollisimman turvallisen käytön varmistamiseksi on kehitetty riskinhallintasuunnitelma.

Tämän suunnitelman mukaisesti Conbrizan valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on

sisällytetty turvallisuustietoa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille tarkoitetut

asianmukaiset varotoimet.

Muita tietoja Conbrizasta

Euroopan komissio myönsi Conbrizaa varten koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan

myyntiluvan 17. huhtikuuta 2009.

Conbriza-valmistetta koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan EMAn verkkosivustolla

kohdassa ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

Lisätietoja Conbriza-hoidosta saat pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon) tai lääkäriltä

tai apteekista.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 06-2015.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

CONBRIZA 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

batsedoksifeeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee mysö sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä CONBRIZA on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat CONBRIZAa

Miten CONBRIZAa otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

CONBRIZAn säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä CONBRIZA on ja mihin sitä käytetään

CONBRIZA sisältää vaikuttavana aineena batsedoksifeenia. Se on lääke, joka kuuluu ei-

hormonaalisten lääkkeiden ryhmään nimeltä selektiiviset estrogeenireseptorin modulaattorit (SERM).

Sitä käytetään osteoporoosin hoitoon menopaussin saavuttaneilla naisilla silloin kun heidän

murtumariskinsä on lisääntynyt. Se toimii hidastamalla tai estämällä luun ohenemista näillä naisilla.

Tätä lääkevalmistetta ei pidä käyttää miesten osteoporoosin hoitoon.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat CONBRIZAa

Älä ota CONBRIZAa

jos olet allerginen batsedoksifeenille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

jos sinulla on tai on ollut veritulppa (esim. alaraajojen verisuonissa, keuhkoissa tai silmissä).

jos olet raskaana tai voisit vielä tulla raskaaksi. Lääke saattaa vahingoittaa vielä syntymätöntä

lastasi jos otat sitä raskauden aikana.

jos sinulla on mikä tahansa selittämätön emätinvuoto. Lääkärisi täytyy tutkia se.

jos sinulla on aktiivinen kohtusyöpä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat CONBRIZAa

sillä se saattaa lisätä veritulppariskiäsi. Vaikka veritulpat ovat hyvin harvinaisia, ne voivat

aiheuttaa vakavia lääketieteellisiä ongelmia tai invaliditeetin tai johtaa kuolemaan. Keskustele

lääkärisi kanssa selvittääksesi, onko veritulppariskisi suurentunut.

jos sinulla on immobilisaatio (et pysty liikkumaan) jonkin aikaa, esim. olet pyörätuolipotilas,

istut pitkiä aikoja kerrallaan tai sinun on oltava vuoteessa toipuessasi leikkauksesta tai

sairaudesta. Jos matkustat pitkiä matkoja, sinun täytyy kävellä hieman tai tehdä jalkojen

liikuntaharjoituksia säännöllisin välein. Tämä sen takia, että pitkään samassa asennossa

istuminen saattaa haitata hyvää verenkiertoa ja lisätä veritulpan riskiäsi. Jos sinun on pysyttävä

liikkumatta pitkän aikaa tai joudut leikkaukseen, on tärkeätä että keskustelet lääkärisi kanssa

tavoista, joilla veritulpan riskiä voidaan vähentää.

jos olet premenopausaalinen. CONBRIZAa on vain tutkittu menopaussin jo saavuttaneilla

naisilla, joten sen käyttö ei ole suositeltavaa.

jos triglyseridien (yksi veressäsi oleva rasvatyyppi) taso veressäsi on aikaisemmin ollut koholla.

jos sinulla on maksa- tai vakavia munuaisongelmia.

jos sinulla CONBRIZAa ottaessasi esiintyy mitä tahansa emätinvuotoa, sinun tulee keskustella

lääkärisi kanssa.

jos sinulla on rintasyöpä, sillä kokemus tämän lääkkeen käytöstä tätä sairautta potevilla naisilla

on riittämätön.

Yllä on joitakin niistä syistä, joiden vuoksi tämä valmiste ei ehkä ole sinulle sopiva. Jos mikä tahansa

niistä soveltuu sinuun, keskustele lääkärisi kanssa ennen lääkkeen ottamista.

Muut lääkevalmisteet ja CONBRIZA

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita

lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

CONBRIZA on tarkoitettu käytettäväksi vain postmenopausaalisilla naisilla. Sitä eivät saa ottaa

raskaana olevat naiset tai naiset, joiden on vielä mahdollista tulla raskaaksi. Älä käytä tätä lääkettä,

jos imetät, sillä ei ole tiedossa, erittyykö se äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos tunnet olosi raukeaksi tämän lääkkeen ottamisen jälkeen, vältä ajamista tai koneiden käyttämistä.

Tämän lääkkeen käytön aikana saatat huomata näkökykyyn liittyviä ongelmia esim. näön

hämärtymistä. Jos tällaista esiintyy, sinun on vältettävä ajamista tai koneiden käyttämistä kunnes

lääkärisi kertoo sinulle, että voit turvallisesti tehdä niin.

CONBRIZA sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää laktoosia (eräs sokerityyppi). Jos lääkärisi on kertonut sinulle, että sinulla on

jonkin sokerin intoleranssi, ota yhteys lääkäriisi ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten CONBRIZAa otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Sinun tulee jatkaa tämän lääkevalmisteen ottamista

niin pitkään kuin lääkäri on käskenyt sinua ottamaan. Jotta tämä lääke voisi hoitaa osteoporoosia, sitä

täytyy ottaa joka päivä.

Suositeltu annos on yksi tabletti suun kautta päivittäin. Useamman kuin yhden tabletin

ottaminen päivittäin ei lisää hoidon tehoa ja voi aiheuttaa lisäriskejä.

Voit ottaa tabletin mihin aikaan päivästä tahansa joko ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Tämän lääkkeen kanssa tulee ottaa riittävä määrä kalsiumia ja D-vitamiinia. Keskustele

lääkärisi kanssa selvittääksesi, saatko ruokavaliostasi riittävästi kalsiumia ja D-vitamiinia, vai

tarvitsetko kalsium- ja D-vitamiinilisiä. Jos otat kalsium- ja/tai D-vitamiinilisiä, voit ottaa ne

samanaikaisesti tämän lääkkeen kanssa.

Jos otat enemmän CONBRIZAa kuin sinun pitäisi

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos olet vahingossa ottanut enemmän CONBRIZAa kuin

sinun olisi pitänyt.

Jos unohdat ottaa CONBRIZAa

Jos unohdat ottaa tabletin, ota se niin pian kuin muistat. Jos kuitenkin on jo lähes aika ottaa seuraava

annos tätä lääkettä, jätä unohtamasi annos väliin ja ota vain seuraava aikataulun mukainen annos. Älä

ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat CONBRIZAn oton

Jos päätät lopettaa tämän lääkkeen ottamisen ennen määrätyn hoitojakson loppumista, sinun on

keskusteltava asiasta lääkärin kanssa ennen lääkehoidon lopettamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset – Lopeta CONBRIZAn käyttö ja käänny välittömästi lääkärin

puoleen.

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta)

Jos sinulla ilmenee veritulpan oireita alaraajoissa tai keuhkoissa, esim. kivuliasta turvotusta ja

punoitusta jaloissa, äkillistä rintakipua tai hengitysvaikeuksia.

Jos sinulla ilmenee veritulpan oireita silmässä (verkkokalvon laskimossa), esim. toispuolisia

näköhäiriöitä tai näön heikkenemistä tai hämärtymistä tai näkökyvyn menetystä yhdessä

silmässä.

Jos kohdassa ”Älä ota CONBRIZAa” luetellut tilanteet koskevat sinua.

Tuntematon (esiintyvyys ei ole tiedossa)

Jos sinulla on muita silmään ja/tai näkökykyyn vaikuttavia tapahtumia (kipinöintiä tai

valonvälähdyksiä, näkökentän kapenemista ja silmän tai silmäluomen turpoamista).

Muut haittavaikutukset

Jotkut potilaat ovat saaneet seuraavia haittavaikutuksia CONBRIZAa ottaessaan:

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä):

Lihaskouristukset (alaraajan lihaskrampit mukaan lukien)

Kuumat aallot

Käsien, jalkaterien ja säärien turvotus (perifeerinen edeema).

Yleiset (alle 1 potilaalla kymmenestä):

Allerginen reaktio (yliherkkyys ja nokkosihottuma mukaan lukien)

Ihottuma, kutina

Suun kuivuminen

Veren triglyseridien nousu (veressäsi oleva rasva)

Maksaentsyymien nousu

Raukeus.

Tuntematon (esiintyvyys ei ole tiedossa)

Sydämentykytys (tietoisuus omista sydämenlyönneistä).

Kuivasilmäisyys, silmäkipu, huonontunut näön terävyys, näkökyvyn heikkeneminen,

blefarospasmi (epänormaali, tahdosta riippumaton silmäluomien räpyttely tai kouristus).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

CONBRIZAn säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.)

jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä CONBRIZA sisältää

Vaikuttava aine on batsedoksifeeni. Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää

batsedoksifeeniasetaattia, joka vastaa 20 mg batsedoksifeenia.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti (ks. kohta 2 ”CONBRIZA sisältää laktoosia”),

hienokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys (maissi), natriumtärkkelysglykolaatti,

natriumlauryylisulfaatti, kolloidinen vedetön pii, magnesiumstearaatti, askorbiinihappo,

hypromelloosi, titaanidioksidi (E171) ja makrogoli 400.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

CONBRIZA toimitetaan valkoisena tai lähes valkoisena kapselin muotoisena, kalvopäällysteisenä

tablettina, jossa on merkintä “WY20”. Tabletit on pakattu PVC/Aclar -läpipainopakkauksiin ja ne

ovat saatavissa 7, 28, 30, 84 tai 90 tabletin pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgia.

Valmistaja: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Little Connell Newbridge, County Kildare, Irlanti.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel:+32 (0)2 554 62 11

Latvijā

Pfizer Luxembourg SARL filiāle

Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

България

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Клон Бьлгария

Teл: +359 2 970 4333

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas

Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

Česká Republika

Pfizer s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft

Tel:+36 1 488 3700

Danmark

Pfizer ApS

Tlf:+45 44 201 100

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel:+35621 344610

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: +49 (0) 800 8535555

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel.: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf:+47 67 526 100

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel:+34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel:+48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél:+33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade

Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s

področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf

Simi: +354 540 8000

Slovenská Republika

Pfizer Luxembourg SARL,

organizačná zložka

Tel: + 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer Italia S.r.l.

Tel:+39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel:+358 (0)9 430 040

Kύπρος

Pfizer Hellas (Cyprus Branch) A.E.

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel:+46 (0)8 550 520 00

United Kingdom

Pfizer Limited,

Tel: +44 (0) 1304 616161

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {pvm}.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta

http://www.ema.europa.eu/.