CITROSTERIL DETERFERRI

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • CITROSTERIL DETERFERRI
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • Lääketieteellisen laitteen

Asiakirjat

 • suurelle yleisölle:
 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.


  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle.

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • CITROSTERIL DETERFERRI
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Tila

 • Lähde:
 • Ecolab
 • Myyntiluvan numero:
 • 115232E
 • Viimeisin päivitys:
 • 12-03-2018

Alkalmazási Elírás: annostuksen, vuorovaikutukset, sivuvaikutukset

CITROSTERIL DETERFERRI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi

CITROSTERIL DETERFERRI

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset -

Eurooppa

:

1.1 Tuotetunniste

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käyttötarkoitukset

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Tuotekoodi

:

Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset

1.4 Hätäpuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytyskeskus

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Kastoprosessi

Ei tiedossa.

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201 ESPOO

Puh. 020 7561 400

Fax 020 7561 498

Y-tunnus 0829226-3

fi-tilaukset@ecolab.com

:

Valmistaja/ Jälleenmyyjä/

Maahantuoja

115232E

:

Puhelinnumero

09 471 977 (Myrkytystietokeskus)/ 112 (Hätäkeskuslaitos)

Käyttötarkoitus

:

instrumenttien desinfektioaine

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

Valmistaja/ Jälleenmyyjä/ Maahantuoja

:

Puhelinnumero

020 7561 400 (arkisin 8.00 – 16.00)

Versio

: 1

Luokitus

Xn; R22

C; R34

R52/53

:

:

Terveysvaara

Terveydelle haitallista nieltynä. Syövyttävää.

:

Ympäristövaarat

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä

:

seos

Katso kohdasta 16 yllämainittujen R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

Direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus [DPD]

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY ja sen muutosten mukaan.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkki/merkit

:

Syövyttävä

Vaaramerkintä

:

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

1/13

25 Maaliskuu 2013

CITROSTERIL DETERFERRI

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

:

Muut vaarat, jotka eivät

aiheuta luokitusta

Ei tiedossa.

Lisämerkinnät

:

Sisältää Limonene. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

S-lausekkeet

S2- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

S26- Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä

lääkäriin.

S36/37/39- Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai

kasvonsuojainta.

S45- Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti

lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

R22- Terveydelle haitallista nieltynä.

R34- Syövyttävää.

R52/53- Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia

vesiympäristössä.

R -lausekkeet

Sisältää

:

:

:

Bentsalkoniumkloridi

Epäorgaanisia suoloja

2.3 Muut vaarat

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Tunnisteet

67/548/ETY

Tuotteen/ainesosan

nimi

%

Tyyppi

Asetus (EY) 1272/2008

[CLP]

Luokitus

Rasva-

alkoholietoksylaatteja >

CAS: 68439-46-3

20 -

<25

Xn; R22

Xi; R41, R38

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Bentsalkoniumkloridi

EC: 270-325-2

CAS: 68424-85-1

10 -

<20

Xn; R22

C; R34

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

etyleeniglykolia

REACH #:

01-2119456816-28

EC: 203-473-3

CAS: 107-21-1

Indeksi: 603-027-00-1

<25

Xn; R22

Acute Tox. 4, H302

Eye Irrit. 2, H319

[1] [2]

Epäorgaanisia suoloja

REACH #:

01-2119471836-27

EC: 231-555-9

CAS: 7632-00-0

Indeksi: 007-010-00-4

1 - <5

O; R8

T; R25

N; R50

Ox. Sol. 3, H272

Acute Tox. 3, H301

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Limonene

REACH #:

01-2119529223-47

EC: 227-813-5

CAS: 5989-27-5

Indeksi: 601-029-00-7

0.25 -

<1

Xi; R38

N; R50/53

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

[1] [2]

Amiineja (sisältäen

etanoliamiineja)

EC: 270-414-6

CAS: 68439-70-3

0.1 - <1

Xn; R22

C; R34

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

Seokset

3.2

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

2/13

25 Maaliskuu 2013

CITROSTERIL DETERFERRI

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Ei sisällä muita ainesosia, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja käytettyinä pitoisuuksina

luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBT-aineelle

[4] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vPvB-aineelle

[5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine

Tyyppi

Katso ylläolevien R-

lausekkeiden

täydellinen teksti

kohdasta 16.

Katso kohdasta 16 H-

lausekkeiden

täydelliset tekstit.

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Huuhtele suu vedellä. Poista mahdolliset

tekohampaat. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on

helppo hengittää. Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Mikäli

oksentelua esiintyy, pää on pidettävä mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta

pääse keuhkoihin. Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista lääkärin apua.

Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Mikäli potilas on

tajuton, aseta hänet lepoasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä

hengitystiet avoimina. Löysää tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai

vyötärönauha.

Ihokosketus

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Huuhtele silmät välittömästi runsaalla

määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja alaluomea. Tarkista onko piilolinssejä ja

poista ne. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Kemiallisten palovammojen

hoito vaatii pikaista lääkärin apua.

Huuhtele altitstunut iho runsaalla vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät.

Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Jatka huuhtelua vähintään 10

minuutin ajan. Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista lääkärin apua.

Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä. Hakeudu välittömästi lääkärin

hoitoon.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä

lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos epäillään, että paikalla on vielä

huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista maskia tai paneilmalaitteita. Jos

henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityskatkoksia,

koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Avustavan henkilön voi

olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Mikäli potilas on tajuton, aseta

hänet lepoasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina.

Löysää tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha. Jos tulipalossa

sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä.

Nieleminen

Hengitys

Silmäkosketus

:

:

:

:

Ensiavun antajien suojaus

:

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Syövyttää silmiä. Syövyttävää.

:

Silmäkosketus

Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee

käyttää asianmukaista maskia tai paneilmalaitteita. Avustavan henkilön voi olla

vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet

huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

3/13

25 Maaliskuu 2013

CITROSTERIL DETERFERRI

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Tietoja lääkärille

Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi

viivästyä.

:

Erityiskäsittelyt

Hengitys

:

Aineesta saattaa vapautua kaasuja, höyryjä tai pölyä, jotka voimakkaasti ärsyttävät

hengityselimiä. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista.

Altistuksesta aiheutuvat vakavat haittavaikutukset voivat ilmetä vasta myöhemmin.

Terveydelle haitallista nieltynä. Saattaa aiheuttaa kemiallisia palovammoja suussa,

nielussa ja vatsassa.

:

Nieleminen

Ihokosketus

:

Syövyttää ihoa. Syövyttävää.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Ihokosketus

Nieleminen

Hengitys

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

hengitysteiden ärsytys

yskintä

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

vatsakivut

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai ärsytys

punoitus

rakkojen syntyminen on mahdollista

:

:

:

Silmäkosketus

:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu

silmien vetisyys

punoitus

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.

:

Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset

tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa

henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Materiaali on haitallista

vesieliöille. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen

pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä.

Vaaralliset palamistuotteet

Aineen tai seoksen vaarat

Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:

hiilidioksidi

hiilimonoksidi

typen oksidit

metallioksidi/metallioksidit

Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen nousua, jolloin säiliö voi rikkoutua

aiheuttaen räjähdysvaaran.

Sammuttajien on käytettäviä sopivia suojavarusteita.

Erityiset palomiesten

suojavarusteet

Tulipalon sattuessa käytä vesisuihkua (sumu), vaahtoa, kuivakemikaalia tai

CO₂:

5.1 Sammutusaineet

:

:

:

Ei tiedossa.

Soveltuvat

sammutusaineet

:

Soveltumattomat

sammutusaineet

:

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityisvarotoimet

palomiehille

:

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

4/13

25 Maaliskuu 2013

CITROSTERIL DETERFERRI

6.2 Ympäristöön

kohdistuvat varotoimet

Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Kerää

läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla,

mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten

määräysten mukaisesti (katso Kohta 13).

Vältä läikkyneen kemikaalin leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai

viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut

ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). Vettä saastuttava

materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle.

Suuri vuoto

:

Laimenna runsaalla vedellä. Imeytä reagoimattomaan materiaaliin ja pistä

asianmukaiseen jätteenhävitysastiaan.

Pieni vuoto

:

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin

pelastushenkilökunta

:

Pelastushenkilökunta

:

6.4 Viittaukset muihin

kohtiin

Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.

Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.

Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman

tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Älä kosketa

vuotanutta materiaalia tai kävele siinä Älä hengitä höyryä tai sumua. Varusta

kohde asianmukaisella ilmanvaihdolla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun

ilmanvaihto on riittämätön. Pue asianmukaiset henkilösuojaimet.

Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta huomioi kohdassa 8

ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista.

Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.

:

:

Varastointilämpötila: 0 - 25°C (32 - 77°F). Säilytettävä paikallisten säädösten

mukaisesti. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta

kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista

materiaaleista (katso kohta 10) ja ruuasta ja juomasta. Pidä astia tiivisti suljettuna,

kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja

pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen

merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa

ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suojatoimet

:

Ohjeet yleisestä

työhygieniasta

:

7.2 Turvallisen varastoinnin

edellyttämät olosuhteet,

mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Varo saamasta silmiin

tai iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä höyryä tai sumua. Ei saa nauttia. Älä päästä

tuotetta ympäristöön. Jos aineesta normaalikäytössä koituu vaaraa hengityselimille,

sitä tulee käyttää vain tiloissa, joissa on asianmukainen tuuletus, tai on käytettävä

asianmukaista hengityksen suojainta. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai

ominaisuuksiltaan vastaavantyyppisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti

käyttökertojen välillä. Tyhjät säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia.

Älä käytä säiliötä uudelleen.

Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään,

varastoidaan tai käytetään. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen

syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet

ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot

hygieniatoimenpiteistä.

:

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

5/13

25 Maaliskuu 2013

CITROSTERIL DETERFERRI

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.3 Erityinen loppukäyttö

Suositukset

:

Teollisuussektorikohtaiset

ratkaisut

:

Ei sovelleta ennen kuin altistus skenaariot aineelle ovat saatavilla.

Ei sovelleta ennen kuin altistus skenaariot aineelle ovat saatavilla.

Käsiensuojaus

(EN 374)

Käytettäessä tuotetta normaalisti ja käyttötarkoituksen mukaisesti hengityssuojainta

ei tarvita.

1 - 4 tuntia : butyylikumi , nitriilikumi .

Suojalasit, kasvonsuojain tai muu täysin kasvot suojaava suojain.

Silmientai kasvojen

suojaus

(EN 166)

Hengityksensuojaus

(EN 143, 14387)

:

:

:

Ihonsuojaus

Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien

mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä.

:

Asianmukaiset tekniset

torjuntatoimenpiteet

:

Jos tämän tuotteen käytössä syntyy pölyä, savua, kaasua, höyryä tai sumua, käytä

suljettuja prosesseja, paikallisimua tai muuta tapaa, jolla työskentelyalueen ilman

epäpuhtaudet pidetään suositusrajojen tai lakisääteisten rajojen alapuolella.

Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn

jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi.

Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia

menetelmiä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että

silmien huuhtelupaikat ja turvasuihkut ovat lähellä työtiloja.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Hygieniatoimenpiteet

:

Seokselle ei ole saatavilla DNEL:iä

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

Seokselle ei ole saatavilla PNEC:itä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Johdettu vaikutukseton altistumistaso

Henkilökohtaiset suojausmenetelmät

Kehonsuojaus

(EN 14605)

:

Muu ihonsuojaus

Asianmukaiset jalkineet ja muut ihon suojaimet tulee valita suoritettavien

toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella ja niiden tulisi olla asiantuntijan

hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä.

Tuotteen/ainesosan nimi

Altistumisen raja-arvot

HTP-arvot

etyleeniglykolia

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi,

12/2011). Imeytyy ihon läpi.

HTP-arvot 15 min: 100 mg/m³ 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min: 40 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 8 h: 50 mg/m³ 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 20 ppm 8 tuntia.

Limonene

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi,

8/2007).

HTP-arvot 8 h: 25 ppm 8 tuntia.

HTP-arvot 8 h: 140 mg/m³ 8 tuntia.

HTP-arvot 15 min: 50 ppm 15 minuuttia.

HTP-arvot 15 min: 280 mg/m³ 15 minuuttia.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

6/13

25 Maaliskuu 2013

CITROSTERIL DETERFERRI

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Ympäristöaltistumisen

ehkäiseminen

:

Ilmanvaihdosta tai työprosessin laitteista aiheutuvat päästöt tulisi tarkistaa sen

varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain

tapauksissa huurunpesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat

tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttäville tasoille.

Termiset vaarat

:

Ei oleellinen.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto

Sulamispiste/jäätymispiste

Kiehumispiste ja kiehumisalue

Höyrynpaine

Suhteellinen tiheys

Höyryntiheys

Liukoisuus (liukoisuudet)

Nestemäinen.

1.03 - 1.06

Liukenee helposti seuraaviin aineisiin: kylmä vesi.

Hajusteen kaltainen.

Haju

pH

Oranssi. [Vaalea]

Väri

Haihtumisnopeus

Itsesyttymislämpötila

Leimahduspiste

> 100°C

6.5 - 8.5 [Pit. (paino-%): 100%]

Hajukynnys

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/

vesi

Räjähtävyys

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ei yhtään.

Hapettavuus

:

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonäkö

9.2 Muut tiedot

Palamisaika

Palamisnopeus

:

:

Hajoamislämpötila

:

Ei lisätietoja.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei oleellinen.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Viskositeetti

:

Ylin ja alin syttyvyys- tai

räjähdysraja

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Syttyvyys (kiinteät aineet,

kaasut)

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Tuote on stabiili.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

:

10.3 Vaarallisten

reaktioiden mahdollisuus

:

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

:

Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen

ainesosille.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

7/13

25 Maaliskuu 2013

CITROSTERIL DETERFERRI

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.6 Vaaralliset

hajoamistuotteet

10.4 Vältettävät olosuhteet

Ei erityisiä tietoja.

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi

syntyä.

:

:

10.5 Yhteensopimattomat

materiaalit

:

Ei erityisiä tietoja.

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Välitön myrkyllisyys

Rasva-

alkoholietoksylaatteja > 5EO

LD50 Ihon kautta

Rotta

>5000 mg/kg

LD50 Suun kautta

Rotta

1400 mg/kg

Bentsalkoniumkloridi

LD50 Ihon kautta

Kani

3340 mg/kg

LD50 Suun kautta

Rotta

344 mg/kg

Epäorgaanisia suoloja

LD50 Suun kautta

Rotta

180 mg/kg

Limonene

LD50 Ihon kautta

Kani

>5000 mg/kg

LD50 Suun kautta

Rotta

4400 mg/kg

Tuotteen/ainesosan nimi

Tulos

Laji

Annos

Altistus

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Perimää vaurioittava

Teratogeenisyys

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ärsyttävyys/syövyttävyys

Bentsalkoniumkloridi

Iho - Vaikeasti ärsyttävä

Kani

25 milligrams

etyleeniglykolia

Silmät

- Lievästi ärsyttävä

Kani

24 tuntia 500

milligrams

Silmät

- Lievästi ärsyttävä

Kani

1 tuntia 100

milligrams

Silmät

- Keskivaikeasti ärsyttävä

Kani

6 tuntia 1440

milligrams

Iho - Lievästi ärsyttävä

Kani

milligrams

Tuotteen/ainesosan nimi

Tulos

Tulos

Altistus

Tarkkailu

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Herkistyminen

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Laji

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Reitti

ATE-arvo

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Todennäköisiä

altistumisreittejä koskevat

tiedot

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

8/13

25 Maaliskuu 2013

CITROSTERIL DETERFERRI

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Hengitys

:

Aineesta saattaa vapautua kaasuja, höyryjä tai pölyä, jotka voimakkaasti ärsyttävät

hengityselimiä. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista.

Altistuksesta aiheutuvat vakavat haittavaikutukset voivat ilmetä vasta myöhemmin.

Terveydelle haitallista nieltynä. Saattaa aiheuttaa kemiallisia palovammoja suussa,

nielussa ja vatsassa.

:

Nieleminen

Ihokosketus

:

Syövyttää ihoa. Syövyttävää.

Syövyttää silmiä. Syövyttävää.

:

Silmäkosketus

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Yleiset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Syöpää aiheuttavat

vaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Perimää vaurioittava

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Teratogeenisyys

:

Kehitysvaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Hedelmällisyysvaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja toksikologisiin omaisuuksiin liittyvät oireet

Ihokosketus

Nieleminen

Hengitys

Ei erityisiä tietoja.

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

vatsakivut

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai ärsytys

punoitus

rakkojen syntyminen on mahdollista

:

:

:

Silmäkosketus

:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu

silmien vetisyys

punoitus

Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset

vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen

Pitkäaikainen altistuminen

Mahdolliset välittömät

vaikutukset

:

Mahdolliset viiveellä

esiintyvät vaikutukset

:

Mahdolliset välittömät

vaikutukset

:

Mahdolliset viiveellä

esiintyvät vaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Muut tiedot

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Rasva-alkoholietoksylaatteja

> 5EO

Akuutti LC50 8.5 mg/l

Kalat

96 tuntia

Bentsalkoniumkloridi

Akuutti LC50 0.515 mg/l

Kalat

96 tuntia

etyleeniglykolia

Akuutti LC50 8050 mg/l

Kalat

96 tuntia

Epäorgaanisia suoloja

Akuutti LC50 <1 mg/l

Kalat

96 tuntia

Tuotteen/ainesosan nimi

Laji

Tulos

Altistus

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

9/13

25 Maaliskuu 2013

CITROSTERIL DETERFERRI

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

LogP

ow

BCF

Mahdollisesti

aiheuttava

12.3 Biokertyvyys

12.6 Muut haitalliset

vaikutukset

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Tuotteen/ainesosan nimi

etyleeniglykolia

-1.36

alhainen

Epäorgaanisia suoloja

-3.7

alhainen

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Päätelmä/yhteenveto

:

Tuotteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet ovat pesuaineasetuksen 648/2004/EY

vaatimusten mukaisesti biologisesti hajoavia.

PBT

:

Ei sovelleta.

vPvB

:

Ei sovelleta.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

:

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Maaperä/vesi-kerroin (K

OC

)

:

Ei määritetty seokselle.

Kulkeutuvuus

:

Ei määritetty seokselle.

Euroopan jäteluettelo (EWC)

Kyllä.

Ongelmajäte

:

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tyhjät

säiliöt tai säkit

voivat sisältää tuotejäämiä. Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

Merkittäviä määriä tuotejätettä ei tule hävittää viemärin kautta, vaan se tulee

käsitellä kemikaalijätteiden käsittelylaitoksessa. Käytä ylimääräisten ja

kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä.

Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina

noudatettava ympäristö- ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten

vaatimuksia. Vältä läikkyneen kemikaalin leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään,

vesistöön tai viemäreihin.

:

Hävitysmenetelmät

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote

Pakkaaminen

Jätekoodi

Jätteen nimi

Hävitysmenetelmät

:

20 01 29*

pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.

Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

10/13

25 Maaliskuu 2013

CITROSTERIL DETERFERRI

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Erityiset varotoimenpiteet

:

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole

puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät säiliöt tai

säkit

voivat sisältää tuotejäämiä. Vältä läikkyneen kemikaalin leviämistä, vuotoa ja

pääsyä maaperään, vesistöön tai viemäreihin.

DESINFIOINTIAINE,

NESTEMÄINEN,

SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.

(Bentsalkoniumkloridi,

NATRIUMNITRIITTI

DISINFECTANT,

LIQUID, CORROSIVE,

N.O.S. (Benzalkonium

chloride, Sodium

nitrite). Marine

pollutant

Disinfectant, liquid,

corrosive, n.o.s.

(Benzalkonium

chloride, Sodium

nitrite)

UN1903

DESINFIOINTIAINE,

NESTEMÄINEN,

SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.

(Bentsalkoniumkloridi,

NATRIUMNITRIITTI

UN1903

UN1903

UN1903

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 YK-numero

14.2

Kuljetuksessa

käytettävä

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen

vaaraluokka

14.4

Pakkausryhmä

ADN/ADNR

14.5

Ympäristövaarat

14.6 Erityiset

varotoimet

käyttäjälle

14.7 Kuljetus irtolastina

Marpol 73/78 -sopimuksen II

liitteen ja IBC-säännöstön

mukaisesti

Kyllä.

Kyllä.

Yes.

:

Ei oleellinen.

Ei yhtään.

Ei yhtään.

None.

None.

Muut EU-määräykset

Ei sovelleta.

Liite XVII – Tiettyjen

vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja

tuotteiden valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja käytön rajoitukset

:

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -

lainsäädäntö

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

11/13

25 Maaliskuu 2013

CITROSTERIL DETERFERRI

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Kansalliset määräykset

Suomi

15.2

Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tämä tuote sisältää ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole vielä arvioitu.

:

≥15 - <30% ionittomia tensidejä

≥5 - <15% kationisia tensidejä

Sisältää hajusteita: (Limonene, Citral)

Ainesosat pesuaineasetuksen 648/2004/EY mukaisesti:

Viereinen merkki ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhennettyjen H-

lausekkeiden täydellinen

teksti

:

Lyhenteet

:

ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä

sisävesikuljetusta

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

BCF = Biologinen kertymistekijä

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus

(EU) No. 1272/2008]

DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso

DPD = Direktiivi vaarallisista valmisteista [1999/45/EC]

EU:n komissio = Euroopan komissio

EUH-lausekkeet = CLP kohtaiset vaaralausekkeet

IATA =Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus

LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient

MARPOL 73/78 = International Convention for the Prevention of Pollution From

Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)

OEL= Korkein hyväksyttävä altistumistaso

PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

REACH = Kemikaalien rekisteröinti-, arviointi-, rajoitus- ja lupamenettely [asetus

(EU) No. 1907/2006]

RID = Asetus vaarallisten aineiden kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta

REACH # = REACH Rekisteröintinumero

vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä

H226

Syttyvä neste ja höyry.

H272

Voi edistää tulipaloa; hapettava.

H301

Myrkyllistä nieltynä.

H302

Haitallista nieltynä.

H314

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H315

Ärsyttää ihoa.

H317

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H318

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H319

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H400

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

H410

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia

haittavaikutuksia.

H411

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12/13

25 Maaliskuu 2013

CITROSTERIL DETERFERRI

KOHTA 16: Muut tiedot

25 Maaliskuu 2013

Painopäivä

Julkaisupäivä/

Tarkistuspäivä

Versio

Edellä oleva informaatio, joka perustuu tuotteen valmistukseen valmistusmaassa käytettyyn reseptiin on

käsittääksemme virheetön. Koska tiedot, standardit ja säännökset muuttuvat sekä käyttö- ja

käsittelyolosuhteet ovat vaikutuspiirimme ulkopuolella, emme takaa tämän informaation täydellisyyttä tai

jatkuvaa virheettömyyttä.

Huomautus lukijalle

Edellinen päiväys

:

:

:

:

R8- Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

R10- Syttyvää.

R25- Myrkyllistä nieltynä.

R22- Terveydelle haitallista nieltynä.

R34- Syövyttävää.

R41- Vakavan silmävaurion vaara.

R38- Ärsyttää ihoa.

R43- Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

R50- Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

R50/53- Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia

vesiympäristössä.

R52/53- Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia

vesiympäristössä.

:

Lyhennettyjen R-

lausekkeiden täydellinen

teksti

O - Hapettava

T - Myrkyllinen

C - Syövyttävä

Xn - Haitallinen

Xi - Ärsyttävä

N - Ympäristölle vaarallinen

:

Luokitusten täydelliset

tekstit [DSD/DPD]

25 Maaliskuu 2013

Ei tarkastettu aikaisemmin

Luokitusten täydelliset

tekstit [CLP/GHS]

:

Acute Tox. 3, H301

VÄLITÖN MYRKYLLISYYS: ORAALINEN - Kategoria 3

Acute Tox. 4, H302

VÄLITÖN MYRKYLLISYYS: ORAALINEN - Kategoria 4

Aquatic Acute 1, H400

VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Kategoria 1

Aquatic Chronic 1, H410

KROONINEN MYRKYLLISYYS - Kategoria 1

Aquatic Chronic 2, H411

KROONINEN MYRKYLLISYYS - Kategoria 2

Eye Dam. 1, H318

VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Kategoria 1

Eye Irrit. 2, H319

VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Kategoria 2

Flam. Liq. 3, H226

SYTTYVÄT NESTEET - Kategoria 3

Ox. Sol. 3, H272

HAPETTAVAT KIINTEÄT AINEET - Kategoria 3

Skin Corr. 1B, H314

IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Kategoria 1B

Skin Irrit. 2, H315

IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Kategoria 2

Skin Sens. 1, H317

IHOA HERKISTÄVÄ - Kategoria 1

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

13/13

25 Maaliskuu 2013

 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.

  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle. • Asiakirjat muilla kielillä saatavilla tässä