CHORULON VET

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • CHORULON VET 1500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
 • Annos:
 • 1500 IU
 • Lääkemuoto:
 • injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Eläimet
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • CHORULON VET 1500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Koriongonadotropiini

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 8308
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 10-03-1982
 • Viimeisin päivitys:
 • 03-10-2019

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

PAKKAUSSELOSTE

Chorulon vet 1500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Chorulon vet 5000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

1.

MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA

VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS

ERI

Myyntiluvan haltija

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5830 AA Boxmeer

Alankomaat

Valmistajat:

Intervet International B.V.

Intervet International GmbH

Wim de Körverstraat 35

Feldstrasse 1a

5831 AN Boxmeer

D-85716 Unterschleissheim

Alankomaat

Saksa

2.

ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Chorulon vet 1500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Chorulon vet 5000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

3.

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Vaikuttavana aineena on koriongonadotropiini, jota on yhdessä kuiva-ainepullossa 1500 tai 5000 IU.

Muut kuiva-aineessa käytetyt aineet ovat mannitoli, dinatriumfosfaattidihydraatti ja

natriumdivetyfosfaattidihydraatti. Liuotin sisältää dinatriumfosfaatti- ja

natriumdivetyfosfaattidihydraattia sekä injektionesteisiin käytettävää vettä.

Valmisteen kuvaus:

kuiva-aine: valkoinen jauhekakku

liuotin: kirkas, väritön liuos

käyttövalmis tuote: kirkas liuos

4.

KÄYTTÖAIHEET

Nauta: Munasarjarakkulat ja viivästynyt ovulaatio.

Tamma: Viivästynyt ovulaatio.

Koriongonadotropiini (HCG) vapauttaa aivolisäkkeestä LH -hormonia, joka edistää follikkelien

kypsymistä ja aiheuttaa ovulaation. LH -hormoni edistää myös keltarauhasen muodostumista sekä

ylläpitää sen toimintaa.

5.

VASTA-AIHEET

Ei tunnettuja.

6.

HAITTAVAIKUTUKSET

Yliherkkyysreaktiota saattaa esiintyä joissakin harvoissa tapauksissa heti iv-injektion jälkeen.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7.

KOHDE-ELÄINLAJIT

Nauta, hevonen.

8.

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Eläinlääkäri määrää tarvittavan annoksen suuruuden ja injisoi lääkkeen.

Injektio pistetään laskimoon tai lihaksensisäisesti.

Annos on 1500 - 3000 IU iv tai im.

Kuiva-aineen liuottamiseen käytetään yksi injektiopullo liuotinta (= 5 ml).

3000 IU:n annosta varten otetaan 3 ml liuosta käyttövalmiiksi saatetusta 5000 IU:n injektiopullosta.

9.

ANNOSTUSOHJEET

Ei erityisiä ohjeita.

10.

VAROAIKA

Maito: nolla vrk.

Teurastus: nolla vrk.

11.

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Säilytä käyttökuntoon saatettu valmiste jääkapissa (2 °C - 8 °C) ja käytä 24 tunnin kuluessa.

Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

12.

ERITYISVAROITUKSET

Ei saa käyttää tiineyden aikana.

Jos valmistetta joutuu iholle, se on heti huuhdeltava pois runsaalla vedellä.

13.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI

JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämätön valmiste tai siitä peräisin oleva jätemateriaali on toimitettava apteekkiin tai

ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi.

14.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

10.08.2011

15.

MUUT TIEDOT

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta:

Intervet Oy, Espoo

puh. 010 2310 750

BIPACKSEDEL

Chorulon vet 1500 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Chorulon vet 5000 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare för godkännande för försäljning Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5830 AA Boxmeer

Nederländerna

Tillverkare:

Intervet International B.V.

eller

Intervet Internationa GmbH

Wim de Körverstraat 35

Feldstrasse 1a

5831 AN Boxmeer

D-85716 Unterschleissheim

Nederländerna

Tyskland

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Chorulon vet 1500 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Chorulon vet 5000 IU pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

3.

DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Det aktiva innehållsämnet är choriongonadotropin, varav det i en flaska pulver finns 1500 eller 5000

IU. Övriga innehållsämnen i torrsubstansen är mannitol, dinatriumfosfatdihydrat och

natriumdivätefosfatdihydrat.

Lösningsmedlet innehåller dinatriumfosfat- och natriumdivätefosfatdihydrat och vatten för

injektionsvätskor.

Beskrivning av produkten:

- pulver: vit pulverkaka

- lösningsmedel: klar, färglös vätska

- färdigberedd produkt: klar lösning

4.

INDIKATIONER

Nötkreatur: Ovariella follikelcystor och fördröjd ovulation.

Sto: Fördröjd ovulation.

Choriongonadotropin (HCG) frisätter LH –hormon i hjärnbihanget. LH -hormonet främjar folliklarnas

mognande och framkallar ovulationen. Dessutom främjar LH -hormonet bildning av gulkroppen samt

uppehåller dess funktion.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Inga kända.

6.

BIVERKNINGAR

Överkänslighetsreaktioner kan uppträda i sällsynta fall genast efter iv-injektionen. Om du observerar

allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för din

veterinären.

7.

DJURSLAG

Nötkreatur och sto.

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄGAR

En veterinär bestämmer doseringen och injicerar läkemedlet.

Injektionen ges intravenöst eller intramuskulärt.

Dosen är 1500 - 3000 IU iv eller im.

För att lösa upp pulvret används en flaska lösningsmedel (= 5 ml). För en dos på 3000 IU används 3

ml av den färdigberedda lösningen från injektionsflaskan på 5000 IU.

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Inga särskilda anvisningar.

10.

KARENSTID

Mjölk: noll dygn.

Slakt: noll dygn.

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Färdigberedd injektionslösning ska förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C) och användas inom 24 timmar.

Får ej användas efter utgångsdatumet på förpackningen.

12.

SÄRSKILDA VARNINGAR

Får ej användas under dräktighet.

Ifall man får detta läkemedelspreparat på huden, ska det omedelbart sköljas bort med riklig mängd

vatten.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Oanvänd produkt eller avfall därav skall föras till apotek eller problemavfallscentralen för förstöring.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

10.08.2011

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos den nationella

representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Intervet Oy, Esbo

tel. 010 2310 750