C-VIMIN

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • C-VIMIN 1 g poretabletti
 • Annos:
 • 1 g
 • Lääkemuoto:
 • poretabletti
 • Prescription tyyppi:
 • Itsehoito
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • C-VIMIN 1 g poretabletti
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Askorbiinihappo (C-vitamiini)

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 4489
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 05-10-2006
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini

C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna

askorbiinihappo (C-vitamiini)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on

neuvonut sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta

4.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä selosteessa esitetään:

Mitä C-vimin on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät C-viminiä

Miten C-viminiä otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

C-viminin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä C-vimin on ja mihin sitä käytetään

C-vimin sisältää askorbiinihappoa (C-vitamiinia). C-vitamiinilla on monia tärkeitä tehtäviä elimistössä. Sitä

käytetään mm. eräiden sokereiden, sidekudoksen ja steroidien muodostamiseen ja sen vaikutus kohdistuu

esimerkiksi ihoon.

C-viminiä käytetään C-vitamiinin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon.

C-vitamiinia, jota C-vimin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen

sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta

tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät C-viminiä

Älä käytä C-viminiä

jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

jos saat säännöllisesti deferoksamiinihoitoa (lääke, joka poistaa elimistöstä ylimääräistä rautaa tai alumiinia).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat C-viminiä jos sinulla on tai on ollut

munuaiskiviä, sillä suuret määrät askorbiinihappoa (C-vitamiinia) saattavat lisätä munuaiskivien muodostumista.

Korkea C-vitamiinipitoisuus voi antaa väärän negatiivisen tuloksen virtsan sokeri-liuskatestissä.

Muut lääkevalmisteet ja C-vimin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää

muita lääkkeitä.

Askorbiinihappo (C-vitamiini) saattaa lisätä raudan liikavarastoitumisen hoitoon käytettävän deferoksamiinin

vaikutusta. Jos saat deferoksamiinihoitoa, keskustele lääkärisi kanssa ennen C-viminin käytön aloittamista.

Raskaus ja imetys

C-viminillä ei ole todettu haitallisia vaikutuksia raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttökyky

C-vimin ei vaikuta ajokykyyn liikenteessä tai koneiden käyttökykyyn.

C-viminin sisältää natriumia

Yksi C-vimin appelsiini poretabletti sisältää 267 mg natriumia

Yksi C-vimin sitruuna poretabletti sisältää 275 mg natriumia. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus,

tulee ottaa tämä huomioon.

3.

Miten C-viminiä otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on

määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista , jos olet epävarma.

Suositeltu annos on aikuisille ja kouluikäisille 1/2 - 1 poretabletti kerran vuorokaudessa.

Alle 7-vuotiaille lääkärin määräyksestä.

Poretabletti otetaan liuotettuna vähintään 1/2 lasilliseen vettä.

Jos käytät C-viminiä enemmän kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä

lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden

saamiseksi.

Jos unohdat ottaa C-viminiä

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Käytettäessä suuria annoksia askorbiinihappoa (C-vitamiinia) saattaa esiintyä ripulia ja vatsavaivoja.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista

myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän

lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5.

C-viminin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä

tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä C-vimin appelsiini sisältää

Vaikuttava aine on 1 g: askorbiinihappoa (C-vitamiinia).

Muut aineet ovat vedetön sitruunahappo, natriumvetykarbonaatti, vedetön natriumkarbonaatti,

natriumsyklamaatti, riisitärkkelys, appelsiinimehuesanssi, punajuuriväri (E 162), natriumsitraattidihydraatti,

riboflaviininatriumfosfaatti (E 101), sakkariininatrium, mannitoli.

Mitä C-vimin sitruuna sisältää

Vaikuttava aine on 1 askorbiinihappoa (C-vitamiinia).

Muut aineet ovat vedetön sitruunahappo, natriumvetykarbonaatti, vedetön natriumkarbonaatti,

natriumsyklamaatti, riisitärkkelys, sitruunamehuesanssi, punajuuriväri (E 162), natriumsitraattidihydraatti,

riboflaviininatriumfosfaatti (E 101), sakkariininatrium.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

C-vimin appelsiini: Pyöreä, tasainen kellertävänvalkoinen tabletti, jossa runsaasti appelsiininpunaisia täpliä.

C-vimin sitruuna: Pyöreä, tasainen kellertävänvalkoinen tabletti, jossa runsaasti sitruunanpunaisia täpliä.

25 poretablettia muoviputkilossa.

Myyntiluvan haltija

Meda Oy

Vaisalantie 4

02130 Espoo

puh. 020-720 9550

info@meda.fi

Valmistaja

Hermes Artzneimittel GmbH, Wolfratshausen, Saksa.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.2.2014.

Bipacksedel: Information till användaren

C-vimin 1 g brustablett, apelsin

C-vimin 1 g brustablett, citron

askorbinsyra (vitamin C)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller

apotekspersonal.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om följande:

Vad C-vimin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder C-vimin

Hur du använder C-vimin

Eventuella biverkningar

Hur C-vimin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad C-vimin är och vad det används för

C-vimin innehåller askorbinsyra (vitamin C). Vitamin C har många viktiga funktioner i kroppen; det används bl.a.

för bildningen av vissa socker, bindväv och steroider. Det inverkar t.ex. på huden.

C-vimin används vid behandling av C-vitamin brist och för att förebygga brist på vitamin C.

Vitamin C som finns i C-vimin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna

produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid

deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder C-vimin

Använd inte C-vimin

- om du är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du får regelbunden behandling med deferoxamin, som används för att avlägsna överskott av järn eller

aluminium från kroppen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar C-vimin om du har eller har haft njursten, eftersom höga halter

av askorbinsyra (vitamin C) kan öka risken för njursten.

Hög halt av vitamin C kan ge falskt negativ reaktion vid sticktest av socker i urin.

Andra läkemedel och C-vimin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Askorbinsyra (vitamin C) kan öka effekt av deferoxamin som används för behandling av kronisk järnupplagring.

Om du använder deferoxamin, tala med din läkare innan du börjar använda C-vimin.

Graviditet och amning

Inga ogynnsamma effekter har påvisats vid användning av C-vimin under graviditet och amning.

Körmåga och använding av maskiner

C-vimin påverkar inte din förmåga att köra bil eller att sköta maskiner.

C-vimin innehåller natrium

En C-vimin apelsin brustablett innehåller 267 mg natrium.

En C-vimin citron brustablett innehåller 275 mg natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig

kost.

3.

Hur du använder C-vimin

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller

apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och barn i skolåldern är 1/2 - 1 brustablett en gång om dygnet.

Till barn under 7 år endast enligt läkares ordination.

Brustabletten bör upplösas i minst 1/2 glas vatten före användning.

Om du har använt för stor mängd av C-vimin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare,

sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta C-vimin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Höga doser av askorbinsyra (vitamin C) kan orsaka diarré och magbesvär.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också raportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

www-sidan: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Register över läkemedelsbiverkningar

PB 55

FI-00034 Fimea

5.

Hur C-vimin ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Tillslut förpackningen väl.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med

mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad innehåller C-vimin apelsin

Den aktiva substansen är 1 g askorbinsyra (vitamin C).

Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, vattenfri natriumkarbonat,

natriumcyklamat, risstärkelse, apelsinessens, rödbetsextrakt (E 162), natriumcitratdihydrat,

riboflavinnatriumfosfat (E 101), sackarinnatrium, mannitol.

Vad innehåller C-vimin citron

Den aktiva substansen är 1 g askorbinsyra (vitamin C).

Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, vattenfri natriumkarbonat,

natriumcyklamat, risstärkelse, citronessens, rödbetsextrakt (E 162), natriumcitratdihydrat,

riboflavinnatriumfosfat (E 101), sackarinnatrium.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

C-vimin apelsin: Rund, slät gulvit tablett med rikligt fläckar av apelsinrött.

C-vimin citron: Rund, slät gulvit tablett med rikligt fläckar av citronrött

25 brustabletter i plaströr.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda Oy

Vaisalavägen 4

02130 Esbo

tel. 020-720 9550

info@meda.fi

Tillverkare

Hermes Artzneimittel GmbH, Wolfratshausen, Tyskland.

Denna bipacksedel ändrades senast 17.2.2014.