Byetta

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Byetta
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Byetta
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • Lääkkeitä käytetään diabeteksen,
 • Terapeuttinen alue:
 • Diabetes Mellitus, tyyppi 2
 • Käyttöaiheet:
 • Byetta on tarkoitettu hoitoon tyypin 2 diabetes yhdessä: metformiinin;, sulfonyyliureoiden; sekoite;, metformiinin ja sulfonyyliurean kanssa; metformiinin ja tiatsolidiinidionin;, aikuisilla, joilla ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa on siedetyllä annoksia näitä suun hoitoja. Byetta on myös liitännäishoitona basal-insuliinin kanssa metformiinin kanssa tai ilman metformiinia ja / tai pioglitatsonia aikuisille, joilla ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa näiden aineiden kanssa.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 22

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/H/C/000698
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 19-11-2006
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/H/C/000698
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-05-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.em.europa.e

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/137002/2012

EMEA/H/C/000698

Julkinen EPAR-yhteenveto

Byetta

eksenatidi

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Byetta-valmistetta.

Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut lääkevalmistetta ja päätynyt

myyntiluvan myöntämistä puoltavaan lausuntoon sekä suosituksiin Byettan käytön ehdoista.

Mitä Byetta on?

Byetta on injektioneste, jonka vaikuttava aine on eksenatidi. Sitä saa esitäytettyinä injektiokyninä,

joissa on joko 5 tai 10 mikrogrammaa eksenatidia kussakin annoksessa.

Mihin Byettaa käytetään?

Byettaa käytetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Sitä käytetään yhdessä muiden diabeteslääkkeiden

kanssa potilailla, joiden veren glukoosipitoisuus (sokeri) ei pysy riittävästi hallinnassa käyttämällä

muita lääkkeitä suurimpina siedettyinä annoksina. Sitä voidaan käyttää metformiinin,

sulfonyyliureoiden, tiatsolidiinidionien, metformiinin ja jonkin sulfonyyliurean tai metformiinin ja jonkin

tiatsolidiinidionin kanssa.

Byetta sopii myös potilaille, jotka saavat perusinsuliinia (pitkävaikutteista insuliinia, kuten glargiini-

insuliinia) metformiinin kanssa tai ilman sitä ja/tai pioglitatsonia (tiatsolidiinidioni), ja joiden veren

glukoosipitoisuutta nämä lääkkeet eivät saa riittävästi hallintaan.

Lääkevalmistetta saa vain lääkärin määräyksestä.

Miten Byettaa käytetään?

Byetta pistetään injektiokynällä ihon alle reiden, vatsan tai olkavarren alueelle. Kynän mukana on

käyttöohje.

Byetta-hoito on aloitettava 5 mikrogramman annoksella kahdesti vuorokaudessa vähintään yhden

kuukauden ajan. Tämän jälkeen annosta voidaan suurentaa 10 mikrogrammaan kahdesti

vuorokaudessa. 10 mikrogrammaa suurempien annosten ottamista kahdesti vuorokaudessa ei

suositella. Päivän ensimmäinen lääkeannos otetaan aamiaista edeltävän tunnin kuluessa ja toinen

annos samalla tavalla ennen ilta-ateriaa. Byettaa ei saa koskaan ottaa aterian jälkeen. Kun Byettaa

lisätään sulfonyyliureaan tai perusinsuliiniin, lääkärin on ehkä pienennettävä sulfonyyliurean tai

perusinsuliinin annosta hypoglykemiariskin (alhainen verensokeripitoisuus) takia. Riskiä ei ole, jos

Byettaa lisätään metformiiniin tai pioglitatsoniin.

Potilaiden on noudatettava ruokavaliota ja liikuntaohjelmaa entiseen tapaan Byetta-hoidon aikana.

Miten Byetta vaikuttaa?

Tyypin 2 diabetes on sairaus, jossa haima ei tuota riittävästi insuliinia veren glukoosipitoisuuden

säätelyyn tai jossa keho ei pysty käyttämään insuliinia tehokkaasti. Byettan vaikuttava aine eksenatidi

on ns. inkretiinimimeetti. Se vaikuttaa inkretiinien tavoin (maha-suolikanavan hormonit) lisäämällä

haiman erittämän insuliinin määrää ruokailun yhteydessä. Tämä auttaa veren glukoosipitoisuuden

säätelemisessä.

Miten Byettaa on tutkittu?

Byettaa on tutkittu kahdeksassa päätutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä noin 3 000 potilasta.

Muut diabeteslääkkeet eivät olleet saaneet heidän veren glukoosipitoisuutta riittävästi hallintaan.

Tutkimuksista viidessä Byettaa verrattiin lumelääkkeeseen annettuna metformiiniin yhdistettynä (336

potilasta), sulfonyyliureoihin yhdistettynä metformiinin kanssa tai ilman sitä (1 110 potilasta) tai

tiatsolidiinidioneihin yhdistettynä metformiinin kanssa tai ilman sitä (398 potilasta).

Kahdessa lisätutkimuksessa verrattiin Byettan tai jonkin insuliinin lisäämistä metformiiniin ja

sulfonyyliureoihin. Yhdessä tutkimuksessa Byettaa verrattiin 456 potilaalla glargiini-insuliiniin ja

toisessa tutkimuksessa 483 potilaalla bifaasiseen insuliiniin.

Toisessa 259 potilaan tutkimuksessa Byettaa verrattiin lumelääkkeeseen glargiini-insuliinin lisänä.

Potilaat käyttivät myös joko metformiinia tai pioglitatsonia tai molempien yhdistelmää.

Kaikissa tutkimuksissa tehokkuuden pääasiallisena mittana oli glykosyloitu hemoglobiini (HbA1c) -

nimisen aineen pitoisuuden muutos veressä, mistä voi päätellä, kuinka hyvin veren glukoosi on

hallinnassa. Tutkimusten alussa potilaiden HbA1c-pitoisuudet olivat noin 8,4 %.

Mitä hyötyä Byettasta on havaittu tutkimuksissa?

Byetta alensi HbA1c-arvoa lumelääkettä tehokkaammin, kun valmistetta käytettiin yhdessä muiden

diabeteslääkkeiden kanssa. Kun sitä lisättiin metformiiniin ja/tai sulfonyyliureoihin, 5 mikrogramman

Byetta-annos alensi HbA1c-pitoisuutta keskimäärin 0,59 % 30 viikon jälkeen, ja 10 mikrogramman

annos alensi sitä keskimäärin 0,89 %. 10 mikrogramman Byetta-annos ilman metformiinia tai sen

kanssa tiatsolidiinidioneihin lisättynä alensi HbA1c-pitoisuutta keskimäärin 0,74 % 16 viikon jälkeen ja

0,84 % 26 viikon jälkeen. Lumelääke vaikutti vähän tai ei lainkaan.

Byetta osoittautui yhtä tehokkaaksi kuin injisoitu insuliini. 10 mikrogramman Byetta-annos alensi

HbA1c-pitoisuutta keskimäärin 1,13 % 26 viikon jälkeen; glargiini-insuliinin vastaava osuus on

keskimäärin 1,10 %. Päätöstutkimuksessa 10 mikrogramman Byetta-annos alensi HbA1c-pitoisuutta

keskimäärin 1,01 % 52 viikon jälkeen; bifaasisen insuliinin vastaava osuus on keskimäärin 0,86 %.

Byetta

EMA/273698/2012

Sivu 2/3

Byetta

EMA/273698/2012

Sivu 3/3

Byetta oli lumelääkettä tehokkaampi, kun sitä annettiin glargiini-insuliinin lisänä (muiden

diabeteslääkkeiden kanssa tai ilman niitä). Byetta laski HbA1c-pitoisuutta keskimäärin 1,7 % ja

lumelääkettä saaneilla vastaavasti 1,0 %.

Mitä riskejä Byettaan liittyy?

Byettan yleisimpiä (useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä) sivuvaikutuksia ovat

hypoglykemia eli alhainen veren glukoosipitoisuus (kun Byettaa käytettiin sulfonyyliureaan

yhdistettynä metformiinin kanssa tai ilman sitä) huonovointisuus, oksentelu ja ripuli.

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Byettan ilmoitetuista sivuvaikutuksista.

Byettaa ei saa antaa potilaille, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) eksenatidille tai jollekin muulle

valmistusaineelle.

Miksi Byetta on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea katsoi Byettan hyödyn olevan sen riskejä suurempi ja suositteli myyntiluvan

myöntämistä sille.

Muita tietoja Byettasta

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Byettaa

varten 20. marraskuuta 2006.

Byettasta tehty EPAR-arviointilausunto on viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Lisätietoja Byetta-hoidosta saa

pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon), lääkäriltä tai apteekista.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 03-2012.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Byetta 5 mikrogrammaa injektioneste, liuos, esitäytetyssä injektiokynässä

Byetta 10 mikrogrammaa injektioneste, liuos, esitäytetyssä injektiokynässä

eksenatidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Byetta on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Byetta-valmistetta

Miten Byetta-valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Byetta-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Byetta on ja mihin sitä käytetäään

Byetta sisältää vaikuttavana aineena eksenatidia. Se on pistoksena annettava lääke, jota käytetään

tyypin 2 (insuliinista riippumatonta) diabetesta sairastavien aikuisten veren sokeritasapainon

parantamiseen.

Byetta-valmistetta käytetään yhdessä muiden diabeteslääkkeiden, metformiinin, sulfonyyliureoiden,

tiatsolidiinidionien sekä pitkävaikutteisen tai perusinsuliinin kanssa. Lääkärisi määrää sinulle Byetta-

valmistetta lisälääkkeeksi, jotta verensokerisi pysyisi paremmin hallinnassa. Jatka ruokavaliotasi ja

liikuntaohjelmaasi entiseen tapaan.

Sinulla on diabetes, koska elimistösi ei tuota riittävästi insuliinia veren sokeripitoisuuden pitämiseksi

hallinnassa tai elimistösi ei pysty hyödyntämään insuliinia kunnolla. Byetta-valmisteen lääkeaine

auttaa elimistöäsi lisäämään insuliinin tuotantoa, kun verensokerisi on koholla.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Byetta-valmistetta

Älä käytä Byetta-valmistetta

jos olet allerginen eksenatidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele alla mainituista asioista lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan kanssa ennen

kuin käytät Byetta-valmistetta:

Käytettäessä tätä lääkevalmistetta samanaikaisesti sulfonyyliurean kanssa, voi esiintyä

verensokerin laskua (hypoglykemiaa). Kysy lääkäriltäsi, apteekista tai diabeteshoitajaltasi, jos et

ole varma, sisältääkö jokin käyttämäsi lääke sulfonyyliureaa.

Jos sinulla on tyypin 1 diabetes tai diabeettinen ketoasidoosi (vaarallinen tila, jota voi esiintyä

diabeteksessa), koska tällöin sinun ei tule käyttää tätä lääkevalmistetta.

Miten tämä lääkevalmiste pistetään. Se pistetään ihon alle, ei siis laskimoon eikä lihakseen.

Jos sinulla on mahan hitaaseen tyhjenemiseen tai ruoansulatukseen liittyviä vaikeita vaivoja

,koska tällöin tämän lääkevalmisteen käyttöä ei suositella. Tämän lääkevalmisteen sisältämä

vaikuttava aine hidastaa mahan tyhjenemistä, joten ruoan kulku mahalaukusta hidastuu.

Jos sinulla on joskus ollut haimatulehdus (pankreatiitti) (ks. kohta 4).

Jos painosi laskee liian nopeasti (yli 1,5 kg viikossa), kerro siitä lääkärillesi, sillä se voi aiheuttaa

ongelmia, kuten sappikiviä.

Jos sinulla on vaikea munuaissairaus tai saat dialyysihoitoa, sillä tämän lääkevalmisteen käyttöä ei

suositella. Tästä lääkevalmisteesta on vähän kokemusta munuaissairaiden potilaiden hoidossa.

Byetta ei ole insuliini eikä sitä näin ollen saa käyttää insuliinin korvikkeena.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkevalmistetta alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, sillä tästä lääkevalmisteesta ei ole

kokemusta näissä ikäryhmissä.

Muut lääkevalmisteet ja Byetta

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai

saatat käyttää muita lääkkeitä, erityisesti:

lääkkeet, joita käytetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon, ja jotka vaikuttavat samalla tavalla kuin

Byetta (esim. liraglutidi ja pitkäkestoisesti vapautuva eksenatidi), sillä näiden lääkevalmisteiden

käyttöä samanaikaisesti Byettan kanssa ei suositella.

lääkkeet, joita käytetään estämään veren hyytymistä (antikoagulantit), esim. varfariini, sillä

tarvitset INR-arvojen (veren hyytymistä mittaava arvo) lisäseurantaa tämän lääkevalmisteen

aloituksen aikana.

Kysy lääkäriltäsi, pitääkö käyttämiesi muiden lääkkeiden esim. ottamisajankohtaa muuttaa, sillä tämä

lääkevalmiste hidastaa mahan tyhjenemistä ja voi vaikuttaa lääkkeisiin, joiden on siirryttävä

mahalaukusta nopeasti eteenpäin, esim.:

Vatsahapon kestävät tabletit ja kapselit [esim. lääkevalmisteet, jotka vähentävät mahan

happamuutta (protonipumpun estäjät)], joiden ei pitäisi viipyä mahalaukussa liian pitkään, tulisi

ottaa tunti ennen tai neljä tuntia tämän lääkevalmisteen jälkeen.

Jotkut antibiootit tulisi ottaa tunti ennen Byetta-valmisteen pistämistä.

Aterian yhteydessä otettavat tabletit on parasta ottaa sellaisen aterian tai välipalan yhteydessä,

jolloin tätä lääkevalmistetta ei oteta.

Byetta ruuan kanssa

Tämä lääkevalmiste voidaan ottaa milloin tahansa ateriaa edeltävien 60 minuutin (1 tunnin) aikana.

(Katso kohta 3 ”Miten Byetta-valmistetta käytetään”). Älä ota tätä lääkevalmistetta aterian jälkeen.

Raskaus ja imetys

Ei tiedetä, voiko tämä lääkevalmiste vahingoittaa syntymätöntä lasta. Jos olet raskaana, epäilet olevasi

raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän

lääkkeen käyttöä, koska sitä ei pidä käyttää raskauden aikana.

Ei tiedetä, erittyykö eksenatidi rintamaitoon. Jos imetät, tätä lääkevalmistetta ei tule käyttää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämän lääkevalmisteen ja sulfonyyliurean tai insuliinin samanaikaisen käytön yhteydessä voi esiintyä

verensokerin mataluutta (hypoglykemiaa).

Hypoglykemia voi heikentää keskittymiskykyäsi. Tämän

ongelman mahdollisuus on syytä pitää mielessä kaikissa tilanteissa, joissa sinä itse tai joku muu voi

olla vaarassa (esim. autolla ajaminen tai koneiden käyttö).

Byetta sisältää metakresolia

Metakresoli voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Byetta sisältää natriumia

Tämän lääkevalmisteen yksi annos sisältää vähemmän kuin yhden millimoolin natriumia (23 mg) ts.

se on käytännössä natriumvapaa.

3.

Miten Byetta-valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai diabeteshoitaja on neuvonut.

Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai diabeteshoitajalta, jos olet epävarma.

Byetta-valmiste on saatavana kahtena eri vahvuutena: Byetta 5 mikrogrammaa ja Byetta

10 mikrogrammaa. Lääkäri voi aloittaa hoitosi Byetta 5 mikrogramman valmisteella, kaksi pistosta

vuorokaudessa. Kun olet käyttänyt Byetta 5 mikrogramman annosta kahdesti vuorokaudessa

30 vuorokauden ajan, lääkäri saattaa suurentaa annoksesi Byetta 10 mikrogrammaan kahdesti

vuorokaudessa.

Jos olet yli 70-vuotias tai sinulla on munuaisvaivoja, on mahdollista, ettei lääkärisi nosta Byetta

5 mikrogramman annostasi 30 vuorokauden kuluttua lääkkeen siedettävyydestä johtuen.

Lääkeannos otetaan pistoksena esitäytetystä kynästä. Älä muuta annostasi, ellei lääkäri kehota sinua

tekemään niin.

Sinun tulee pistää tämä lääkevalmiste minä tahansa ajankohtana ateriaa edeltävän 60 minuutin

(1 tunnin) sisällä ennen aamiaista ja ilta-ateriaa tai päivän kahta pääateriaa, joiden välillä on vähintään

6 tuntia. Älä ota tätä lääkevalmistetta aterian jälkeen.

Sinun tulee pistää tämä lääkevalmiste ihon alle (ihonalainen injektio) reiden, vatsan tai olkavarren

alueelle. Jos käytät sekä Byetta-valmistetta että insuliinia, sinun pitää ottaa kaksi erillistä pistosta.

Sinun ei tarvitse mitata verensokeriasi päivittäin Byetta-annoksen säätämiseksi. Kuitenkin jos käytät

sulfonyyliureaa tai insuliinia, lääkärisi voi neuvoa sinua mittaamaan verensokerisi, jotta

sulfonyyliurean tai insuliinin annos voidaan säätää sopivaksi. Jos käytät insuliinia, lääkäri kertoo

sinulle, kuinka insuliinin annosta pienennetään, ja suosittelee seuraamaan verensokeria useammin,

jotta vältät hyperglykemian (korkean verensokerin) ja diabeettisen ketoasidoosin (diabeteksen

komplikaatio, jota esiintyy, kun elimistö ei pysty pilkkomaan glukoosia insuliinin vähäisen määrän

vuoksi).

Byetta-kynän käyttöohjeet, ks. oheinen käyttäjän opas.

Lääkärin tai hoitajan on neuvottava sinulle, miten Byetta pistetään, ennen kuin otat sitä ensimmäistä

kertaa.

Byetta-kynään sopivat Becton Dickinson and Company -yhtiön (BD) neulat. Kynän mukana ei tule

injektioneuloja.

Käytä jokaisen pistoksen yhteydessä uutta neulaa, ja hävitä neula käytön jälkeen. Tämä lääke on

tarkoitettu sinulle. Älä koskaan anna kenenkään toisen käyttää Byetta-kynääsi.

Jos otat enemmän Byetta-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos otat tätä lääkevalmistetta enemmän kuin sinun pitäisi, kerro siitä välittömästi lääkärille tai mene

sairaalaan. Tämän lääkevalmisteen liiallinen käyttö voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, huimausta

tai matalan verensokerin oireita (ks. kohta 4).

Jos unohdat ottaa Byetta-valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen tätä lääkevalmistetta, jätä annos väliin ja ota seuraava annos

tavanomaisena ajankohtana. Älä ota ylimääräistä annosta äläkä suurenna seuraavaa annosta

korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Byetta-valmisteen käytön

Jos sinusta tuntuu, että sinun pitäisi lopettaa tämän lääkevalmisteen käyttö, ota ensin yhteys lääkäriisi.

Tämän lääkevalmisteen käytön lopettaminen voi vaikuttaa verensokeriarvoihisi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

diabeteshoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavia allergiatapauksia (anafylaksia eli nopeasti kehittyvä yleisoirein ilmenevä yliherkkyys) on

ilmoitettu harvoin (kyseistä haittavaikutusta ilmoitettu alle 1:llä 1 000 käyttäjästä).

Ota yhteyttä välittömästi lääkäriin, jos saat seuraavia oireita:

Turvotusta kasvoissa, kielessä tai kurkussa (angioedeema)

Ihottumaa, kutinaa tai kaulan, kasvojen, suun tai kurkun kudosten nopeaa turpoamista

Nielemisvaikeuksia

Nokkosrokkoa tai hengitysvaikeuksia

Haimatulehduksia (pankreatiitti) on ilmoitettu (esiintyvyys tuntematon) tätä lääkevalmistetta

käyttäneillä potilailla. Haimatulehdus voi olla vakava, mahdollisesti henkeä uhkaava sairaus.

Kerro lääkärillesi, jos sinulla on ollut haimatulehdus, sappikiviä, alkoholismia tai erittäin

korkeat veren triglyseridirasvat. Näissä tilanteissa haimatulehduksen ilmaantumisen tai

uusiutumisen vaara on suurentunut riippumatta siitä, onko tämä lääkevalmiste käytössä vai ei.

LOPETA tämän lääkevalmisteen käyttö ja käänny välittömästi lääkärin puoleen, jos sinulla on

ankara ja jatkuva vatsakipu, johon saattaa liittyä oksentelua, sillä nämä oireet voivat viitata

haimatulehdukseen.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (kyseistä haittavaikutusta on ilmoitettu esiintyneen ainakin yhdellä

10 käyttäjästä)

pahoinvointi (pahoinvointi on yleisintä hoidon aloitusvaiheessa, mutta useimmilla potilailla

se vähenee ajan mittaan)

oksentelu

ripuli

hypoglykemia

Lievät tai keskivaikeat hypoglykemiat (matala verensokeri) ovat hyvin yleisiä, kun tätä

lääkevalmistetta käytetään yhdessä sulfonyyliurean tai insuliinin kanssa. Sulfonyyliurean tai

insuliinin annosta voidaan joutua pienentämään tämän lääkevalmisteen hoidon aikana. Matalan

verensokerin merkkejä ja oireita voivat olla esim. päänsärky, uneliaisuus, heikotus, huimaus,

sekavuus, ärtyneisyys, näläntunne, sydämen nopealyöntisyys, hikoilu ja hermostuneisuus. Lääkärisi

pitäisi kertoa sinulle, miten matalaa verensokeria hoidetaan.

Yleiset haittavaikutukset (kyseistä haittavaikutusta ilmoitettu 1–10:llä 100 käyttäjästä)

huimaus

päänsärky

hermostuneisuus

ummetus

vatsakipu

vatsan turvotus

ruoansulatushäiriö

kutina (ihottuman kanssa tai ilman ihottumaa)

ilmavaivat

lisääntynyt hikoilu

voimattomuus

närästys

ruokahalun pienentyminen

Tämä lääkevalmiste saattaa heikentää ruokahaluasi, vähentää syömäsi ruoan määrää ja aiheuttaa

painonlaskua.

Jos painosi laskee liian nopeasti (yli 1,5 kg viikossa), kerro asiasta lääkärille, koska liian nopea painon

lasku voi aiheuttaa ongelmia, kuten sappikiviä.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (kyseistä haittavaikutusta ilmoitettu 1–10:llä 1000 käyttäjästä)

munuaistoiminnan heikentyminen

kuivuminen, yleensä pahoinvointiin, oksenteluun ja/tai ripuliin liittyen

epätavallinen maku suussa

röyhtäily

pistoskohdan reaktiot (punoitus)

uneliaisuus

hiusten lähtö

painon lasku

Harvinaiset haittavaikutukset (kyseistä haittavaikutusta ilmoitettu 1

10:llä 10 000 käyttäjästä)

suolitukos (tukkentuma suolessa)

Lisäksi on ilmoitettu muita haittavaikutuksia (esiintyvyys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei

riitä arviointiin).

Muutos INR-arvossa (mittaa veren ohentumista), kun varfariinia käytetään samanaikaisesti

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai diabeteshoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen

ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa

tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5.

Byetta-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP).

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2 °C

8 °C). Säilytä kynäsi käyttöönoton jälkeen alle 25

C:ssa 30 päivän ajan.

Hävitä käytössä ollut kynä 30 vuorokauden kuluttua, vaikka kynässä olisi vielä lääkettä jäljellä.

Laita kynän suojus paikoilleen lääkkeen suojaamiseksi valolta. Ei saa jäätyä. Jos Byetta-kynä on

päässyt jäätymään, hävitä se.

Älä käytä tätä lääkevalmistetta, jos huomaat liuoksessa hiukkasia, sameutta tai värimuutoksia.

Älä säilytä kynää siten, että neula on siinä kiinni. Jos neula jätetään paikalleen, kynästä voi vuotaa

lääkettä, tai sylinteriampulliin voi muodostua ilmakuplia.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Byetta sisältää:

Vaikuttava aine on eksenatidi.

Saatavana on kaksi esitäytettyä kynää, joista saa 5 mikrogramman ja 10 mikrogramman kerta-

annoksia.

Byetta-liuos, jossa yksi lääkeannos on 5 mikrogrammaa, sisältää 5 mikrogrammaa eksenatidia

20 mikrolitrassa.

Byetta-liuos,

jossa

yksi

lääkeannos

10 mikrogrammaa,

sisältää

mikrogrammaa

eksenatidia 40 mikrolitrassa.

Yksi millilitra (ml) injektioliuosta sisältää 0,25 milligrammaa (mg) eksenatidia.

Muut

aineet

ovat

metakresoli

mikrogrammaa/Byetta

mikrogramman

annos

mikrogrammaa/Byetta

mikrogramman

annos),

mannitoli,

väkevä

etikkahappo,

natriumasetaattitrihydraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi (ks. kohta 2).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Byetta on kirkas ja väritön liuos (injektioneste, liuos) lasisessa sylinteriampullissa. Sylinteriampulli on

asennettu

kynään.

Kynä

kertakäyttöinen

eikä

sitä

täyttää

uudelleen.

Yksi

kynä

sisältää

60 annosta, eli riittävästi lääkettä 30 vuorokauden hoitoon, kun pistoksia otetaan kaksi vuorokaudessa.

Byetta-valmisteen saatavana olevat pakkauskoot ovat 1 ja 3 esitäytettyä kynää. Kaikkia pakkauskokoja

ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Ruotsi

Valmistaja

AstraZeneca AB

Global External Sourcing (GES)

Astraallén

Gärtunaporten (B 674:5)

SE-151 85 Södertälje

Ruotsi

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park,

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Iso-Britannia

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare

Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta

http://www.ema.europa.eu/

KYNÄN KÄYTTÄJÄN OPAS

Byetta 5 mikrogrammaa injektioneste, liuos, esitäytetyssä injektiokynässä

(eksenatidi)

KÄYTTÄJÄN OPPAAN SISÄLLYSLUETTELO

Luku 1 – MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ BYETTA-KYNÄSTÄSI

Luku 2 – UUDEN KYNÄN KÄYTTÖÖNOTTO: UUDET KÄYTTÄJÄT TAI UUDET

KYNÄT

Luku 3 – KYNÄN JOKAPÄIVÄINEN KÄYTTÖ: KÄYTTÄJILLE, JOTKA OVAT

VALMISTELLEET KYNÄN KÄYTTÖÖN

Luku 4 – TAVALLISIA KYSYMYKSIÄ: KYNÄÄN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

Luku 1 MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ BYETTA-KYNÄSTÄSI

Lue tämä käyttöohje kokonaan ennen kuin aloitat injektiokynän käytön. Jatka sitten

luvusta 2 − Uuden kynän käyttöönotto

Lue nämä ohjeet huolellisesti ENNEN KUIN käytät Byetta-kynääsi. Lue myös pakkausseloste, joka

on Byetta-kynän pakkauksessa.

Käytä Byetta-kynääsi ohjeiden mukaan, jotta saat siitä parhaan hyödyn. Jos näitä ohjeita ei noudateta

tarkasti, voit esim. saada väärän annoksen, kynä voi rikkoutua tai voit saada infektion.

Nämä ohjeet eivät korvaa niitä ohjeita, joita saat diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi liittyen

sairauteesi tai sen hoitoon. Jos sinulla on ongelmia Byetta-kynäsi käytön kanssa, ota yhteyttä

diabeteshoitajaasi, lääkäriisi tai soita Medical Information 358 9 251 21 230.

TÄRKEÄÄ TIETOA BYETTA-KYNÄSTÄSI

Byetta pistetään kahdesti päivässä. Yksi kynä sisältää 30 päivän lääkeannokset. Sinun ei tarvitse

säätää lääkeannostasi, saat kynästä vakioannoksen.

ÄLÄ SIIRRÄ BYETTA-LÄÄKETTÄ KYNÄSTÄ RUISKUUN.

Jos kynä vaikuttaa miltään osin rikkoutuneelta tai vahingoittuneelta, älä käytä sitä.

Ethän anna kenenkään muun käyttää kynääsi tai neulojasi, koska tartuntataudit voivat

levitä niiden kautta.

Kynää ei suositella sokeiden ja näkövammaisten käyttöön ilman sen käyttöön perehtyneen

henkilön apua.

Neulojen käsittelyssä noudatetaan paikallisia tai hoitopaikkasi omia ohjeita.

Noudata diabeteshoitajasi tai lääkärisi suosittelemaa hygieenistä injektiotekniikkaa.

Noudata luvun 2 ohjeita, kun otat uuden kynän käyttöön.

Noudata luvun 3 ohjeita joka kerta, kun otat pistoksen.

NEULAT

Byetta-kynääsi sopivat Becton Dickinson and Company -yhtiön (BD) neulat.

Otanko uuden neulan jokaiseen pistokseen?

Kyllä. Älä käytä samaa neulaa uudelleen.

Poista neula kynästä jokaisen pistoksen jälkeen. Näin estyy Byetta-liuoksen vuotaminen

kynästä, ilmakuplien pääsy ampulliin, neulan tukkeutuminen sekä minimoidaan infektion vaara.

Älä koskaan paina pistospainiketta, jos neula ei ole kiinni kynässä.

Miten hävitän käytetyt neulani?

Pane käytetyt neulat terävän jätteen säilytysastiaan tai hävitä ne diabeteshoitajasi tai lääkärisi

ohjeiden mukaan.

Älä heitä kynää pois siten, että neula on siinä kiinni.

BYETTA-KYNÄN SÄILYTYS

Miten säilytän Byetta-kynäni?

Säilytä avaamaton Byetta-kynä jääkaapissa (2 °C - 8 °C).

Ei saa jäätyä. Jos Byetta-kynä on päässyt jäätymään, hävitä se.

Säilytä Byetta-kynäsi käyttöönoton jälkeen alle 25

C:ssa.

Pane kynän sininen korkki takaisin paikoilleen suojataksesi kynässä olevan lääkkeen valolta.

Älä säilytä Byetta-kynää neula kiinnitettynä. Jos neula jätetään paikalleen, kynästä voi vuotaa

Byetta-lääkettä, ja kynän säiliöön voi muodostua ilmakuplia.

Säilytä kynä ja neulat poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Miten kauan voin käyttää samaa Byetta-kynää?

Voit käyttää kutakin Byetta-kynää vain 30 vuorokautta kynän ensimmäisen käyttökerran

jälkeen.

Hävitä Byetta-kynä 30 vuorokauden kuluttua, vaikka siinä olisi vielä lääkettä jäljellä.

Merkitse kynän ensimmäinen käyttöpäivä, ja 30 vuorokauden kuluttua tuleva päivämäärä alla

olevaan tilaan.

Kynän ensimmäinen käyttöpäivä

Päivämäärä, jolloin heitän kynän pois

Älä käytä Byetta-valmistetta kynän etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen

käyttöpäivämäärän jälkeen. EXP tai Käyt. viim. tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Miten puhdistan Byetta-kynäni?

Pyyhi kynä tarvittaessa ulkopuolelta puhtaalla, kostealla kankaalla.

Ampullin kärkeen voi ilmestyä valkoisia hiukkasia normaalin käytön aikana. Voit poistaa ne

alkoholipyyhkeellä.

Lue Byetta-pakkauksessa oleva seloste. Kysy lisätietoja diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi.

Luku 2 UUDEN KYNÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Lue ja noudata tämän luvun ohjeita sen jälkeen, kun olet lukenut luvun 1, mitä sinun tulee

tietää Byetta-kynästäsi.

Kynän valmistelutoimenpiteet tehdään vain uuden kynän käyttöönoton yhteydessä. Tee uuden kynän

valmistelutoimenpiteet vain kerran, älä toista uuden kynän valmistelutoimenpiteitä jokapäiväisessä

käytössä. Jos toistat uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista pistosta, kynän sisältämä

Byetta ei riitä 30 vuorokaudeksi.

BYETTA -KYNÄN OSAT

Kynän sininen korkki

Ampulli/

säiliö

Byetta-

liuos

Etiketti

Annos-

ikkuna

Annos-

nuppi

Pistos-

painike

NEULAN OSAT

(Kynän mukana ei tule neuloja)

ANNOSIKKUNAN SYMBOLIT

voit vetää annosnuppia

voit määrittää annoksen

voit ottaa 5 mikrogramman (μg)

pistoksen

Neulan

ulkosuojus

Neulan

sisäsuojus

Neula

Paperi-

liuska

annosnuppi on painettu pohjaan, ja

kynä on valmis asetettavaksi

aloitusasentoon (seuraavaa pistosta

varten)

UUDEN KYNÄN KÄYTTÖÖNOTON TOIMENPITEET – TEHDÄÄN VAIN KERRAN

KOHTA A Tarkista kynä

Pese kädet ennen kynän käyttöä.

Varmista etiketistä, että kynä on Byetta 5 mikrogramman kynä.

Poista kynän sininen korkki.

Tarkista ampullissa oleva Byetta. Liuoksen pitää olla kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa olla

hiukkasia. Jos näin ei ole, älä käytä kynää.

Huom. Pieni ilmakupla ampullissa on normaalia.

KOHTA B Kiinnitä neula

Poista neulan ulkosuojuksen paperiliuska.

Työnnä suojuksessaan oleva neula suoraan kynään. Kierrä neula napakasti paikalleen.

Irrota neulan ulkosuojus. Älä heitä sitä pois. Tarvitset neulan ulkosuojusta, kun irrotat neulan

kynästä pistoksen jälkeen.

Irrota neulan sisäsuojus ja heitä se pois. Neulan kärjessä voi näkyä pieni pisara liuosta. Se on

normaalia.

KOHTA C Valitse annos

Varmista, että annosikkunassa näkyy

. Jos näin ei ole, kierrä annosnuppia myötäpäivään

niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy

Vedä annosnuppia niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy

Kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa

näkyy

. Varmista, että alleviivattu numero 5 on annosikkunan keskellä.

Huom: Jos et pysty kiertämään annosnuppia myötäpäivään, kunnes annosikkunassa näkyy

, katso

Tavallisia kysymyksiä” kysymys 9 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA D Kynän valmistelu

Pitele kynää neula ylöspäin ja itsestäsi poispäin.

sekuntia

PAINA JA PIDÄ ALHAALLA

Paina pistospainike peukalolla napakasti pohjaan, kunnes se pysähtyy. Pidä pistospainike

pohjaan painettuna ja laske hitaasti viiteen.

Jos neulan kärjestä ei tule liuosta virtana tai useita tippoja, toista kohdat C ja D.

Kynän valmistelu on suoritettu, kun annosikkunan keskellä on

JA lääkettä on tullut neulasta

virtana tai tippoina.

Huom. Jos lääkettä ei tule neulasta neljän yrittämän jälkeen, katso kohta ”Tavallisia kysymyksiä”

kysymys 3 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA E Uuden kynän käyttöönoton viimeinen vaihe

Kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa

näkyy

Uusi kynä on nyt käyttövalmis. Älä toista luvun 2 toimenpiteitä jokapäiväisessä käytössä. Jos

teet uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista pistosta, kynän sisältämä Byetta ei riitä

30 vuorokaudeksi.

Kynäsi on nyt valmiina ensimmäiseen Byetta-pistokseesi.

Siirry lukuun 3, jonka kohdassa 3 kerrotaan, miten otat ensimmäisen lääkeannoksen.

Huom. Jos et saa käännettyä annosnuppia, katso kohta ”Tavallisia kysymyksiä” kysymys 9 tämän

oppaan luvussa 4.

Luku 3 KYNÄN JOKAPÄIVÄINEN KÄYTTÖ

Uuden kynäsi valmistelutoimenpiteet on nyt tehty. Noudata luvun 3 ohjeita joka kerta, kun pistät.

KOHTA 1 Tarkista kynä

Pese kädet ennen kynän käyttöä.

Varmista etiketistä, että kynä on Byetta 5 mikrogramman kynä.

Poista kynän sininen korkki.

Tarkista ampullissa oleva Byetta.

Liuoksen tulee olla kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa olla hiukkasia. Jos näin ei ole, älä käytä

kynää.

Huom. Pieni ilmakupla ampullissa on normaalia eikä vaikuta annokseen.

KOHTA 2 Kiinnitä neula

Poista neulan ulkosuojuksen paperiliuska.

Työnnä suojuksessaan oleva neula suoraan kynään. Kierrä neula napakasti paikalleen.

Irrota neulan ulkosuojus. Älä heitä sitä pois. Tarvitset neulan ulkosuojusta, kun irrotat neulan

kynästä pistoksen jälkeen.

Irrota neulan sisäsuojus ja heitä se pois. Neulan kärjessä voi näkyä pieni pisara liuosta. Se on

normaalia.

Huom. Jos neula ei ole paikallaan, et välttämättä saa täyttä annosta.

KOHTA 3 Valitse annos

Varmista, että annosikkunassa näkyy

. Jos näin ei ole, kierrä annosnuppia myötäpäivään

niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy

Vedä annosnuppia niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy

Kierrä annosnuppia myötäpäivään, niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa

näkyy

. Varmista, että alleviivattu numero 5 on annosikkunan keskellä.

Huom: Jos et pysty kiertämään annosnuppia myötäpäivään kunnes annosikkunassa näkyy

katso

Tavallisia kysymyksiä” kysymys 9 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA 4 Ota pistos

Pidä kynää tukevasti kädessäsi.

Älä nipistä pistospaikan ihoa liian tiukasti. Pistä neula ihoon noudattaen diabeteshoitajasi tai

lääkärisi suosittelemaa hygieenistä injektiotekniikkaa.

PAINA JA PIDÄ PISTOSPAINIKE ALHAALLA

Paina pistospainike napakasti peukalolla pohjaan asti. Pidä pistospainike alas painettuna ja

laske hitaasti viiteen, että saat varmasti täyden annoksen.

Pidä pistospainike alas painettuna, kun vedät neulan ihosta, niin ampullissa oleva lääke pysyy

kirkkaana. Katso ”Tavallisia kysymyksiä” kysymys 4.

Pistos on otettu, kun annosikkunan keskellä näkyy

Nyt voit asettaa kynän aloitusasentoon seuraavaa pistosta varten.

sekuntia

Huom. Jos neulasta tippuu Byetta-liuosta pistoksen jälkeen useita tippoja, pistospainiketta ei ole

painettu pohjaan saakka. Katso “Tavallisia kysymyksiä” kysymys 5 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA 5 Aseta kynä aloitusasentoon seuraavaa pistosta varten

Kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa

näkyy

Huom. Tämä on tehtävä jokaisen pistoksen jälkeen.

Huom. Jos et pysty kiertämään annosnuppia tai neulasta vuotaa liuosta, et saanut täyttä annosta. Katso

Tavallisia kysymyksiä” kysymykset 5 ja 9 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA 6 Irrota ja hävitä neula

Pane neulan ulkosuojus varovasti takaisin paikalleen.

Poista neula kynästä jokaisen pistoksen jälkeen. Näin liuosta ei vuoda kynästä.

Kierrä neula irti kynästä.

Pane kynän sininen korkki takaisin paikalleen.

Pane käytetyt neulat terävän jätteen säilytysastiaan ja hävitä ne diabeteshoitajasi tai lääkärisi

ohjeiden mukaan.

KOHTA 7 Säilytä kynä seuraavaa lääkeannosta varten

Säilytä Byetta-kynäsi asianmukaisesti. (Katso kohta Byetta-kynän säilytys tämän oppaan

luvussa 1).

Kun otat seuraavan pistoksen, noudata luvun 3. kohdan 1 ohjeita ja toista kohdat 1-7.

Luku 4 TAVALLISIA KYSYMYKSIÄ

1. Onko minun tehtävä uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista annosta?

Ei. Uuden kynän valmistelutoimenpiteet tehdään vain kerran, silloin kun uusi kynä otetaan

käyttöön.

Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa, että Byetta-kynäsi on käyttövalmis seuraavat

30 päivää.

Jos toistat uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista pistosta, kynän sisältämä

Byetta ei riitä 30 vuorokaudeksi. Uuden kynän valmistelutoimenpiteissä käytettävä pieni

lääkemäärä ei vaikuta 30 vuorokauden hoitoon tarvittavan Byetta-valmisteen määrään.

2. Miksi kynän säiliössä on ilmakuplia?

Pieni ilmakupla on normaalia. Se ei ole haitaksi eikä vaikuta annokseesi.

Jos kynää säilytetään neula kiinnitettynä, säiliöön voi muodostua ilmakuplia. Älä säilytä kynää

neula kiinnitettynä.

3. Mitä teen, jos Byetta-valmistetta ei tule uuden kynän neulasta neljän yrittämän jälkeen?

Poista neula varovasti kynästä, laita neulan ulkosuojus takaisin paikalleen ja kierrä neula sen

avulla irti kynästä ja hävitä se saamiesi ohjeiden mukaan.

Kiinnitä uusi neula ja toista Kynän käyttöönoton valmistelut, kohdat B – E, tämän oppaan

luvussa 2. Kun näet, että neulan kärjestä tulee lääkettä useita tippoja tai virtana, valmistelut on

suoritettu.

4. Miksi näen pieniä hiukkasia ampullissa pistämisen jälkeen?

Ampullissa voi näkyä pistämisen jälkeen pieniä hiukkasia tai värinmuutos. Näin voi käydä, jos iho on

nipistetty liian tiukkaan pistettäessä tai jos pistospainike on vapautettu, ennen kuin neula on vedetty

ihosta pois.

5. Miksi neulasta valuu Byetta-valmistetta pistämisen jälkeen?

Tippa liuosta voi jäädä näkyviin pistoksen jälkeen. Tämä on normaalia. Jos näkyvissä on enemmän

kuin yksi tippa:

Et ole ehkä saanut täyttä annosta. Älä pistä uutta annosta. Kysy neuvoa diabeteshoitajaltasi tai

lääkäriltäsi, miten menetellä, jos sait vain osan lääkeannosta.

Seuraavan annoksen yhteydessä varmista, että painat pistospainikkeen pohjaan, pidät sen alas

painettuna ja lasket hitaasti viiteen ennen kuin poistat neulan ihosta (katso luku 3, kohta 4.

Ota pistos).

6. Mitä nuolet tarkoittavat?

Nuolet tarkoittavat, että olet valmis siirtymään seuraavaan kohtaan. Nämä nuolet

osoittavat sen suunnan, johon annosnuppia vedetään tai käännetään seuraavaksi. Tämä

merkki tarkoittaa, että annosnuppi on painettu pohjaan ja kynä on valmis asetettavaksi

aloitusasentoon (seuraavaa pistoskertaa varten).

7. Mistä tiedän, milloin pistos on pistetty?

Pistos on pistetty kun:

olet painanut napakasti pistospainiketta eikä se mene pidemmälle

ja

olet laskenut hitaasti viiteen, samalla kun pistospainike on alaspainettuna ja neula ihossa

ja

annosikkunan keskellä näkyy

8. Mihin pistän Byetta-lääkkeen?

Byetta pistetään vatsan, reiden tai olkavarren alueelle diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi saamiesi

ohjeiden mukaan.

Vatsapuoli Selkäpuoli

9. Mitä minun pitäisi tehdä, jos en voi vetää, kiertää enkä painaa annosnuppia?

Tarkista annosikkunassa näkyvä symboli. Noudata vastaavan symbolin kohdalla annettuja ohjeita.

Jos annosikkunassa näkyy

:

Vedä annosnuppia, kunnes annosikkunaan ilmestyy

Jos annosikkunassa näkyy

, eikä annosnuppi käänny:

Byetta-kynän ampullissa ei ehkä ole riittävästi lääkettä täyden annoksen antamiseen. Ampulliin

jää aina pieni määrä Byetta-valmistetta. Jos ampullissa on pieni määrä lääkettä tai se näyttää

tyhjältä, ota käyttöön uusi Byetta-kynä.

Jos annosikkunassa näkyy

ja osa symbolista

etkä pysty painamaan annosnuppia:

Annosnuppia ei ole kierretty loppuun asti. Kierrä annosnuppia myötäpäivään, kunnes

annosikkunan keskellä näkyy selvästi

Jos annosikkunassa näkyy osa numerosta

ja osa symbolista

, etkä pysty painamaan

annosnuppia:

Neula voi olla tukossa, vääntynyt tai huonosti kiinnitetty.

Vaihda uusi neula. Varmista, että neula on suora ja hyvin kiinni kynässä.

Paina napakasti pistospainike niin pitkälle kuin se menee, Byetta-liuosta pitäisi tulla neulan

kärjestä.

Jos annosikkunassa näkyy

etkä pysty kiertämään annosnuppia:

Pistospainiketta ei ole painettu pohjaan asti, eikä täyttä annosta saatu. Kysy neuvoa

diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi, miten menetellä, jos sait vain osan lääkeannosta.

Noudata näitä ohjeita, kun laitat kynän aloitusasentoon seuraavaa pistosta varten:

Paina pistospainike tukevasti niin pitkälle kuin se menee. Pidä painike alhaalla ja laske

hitaasti viiteen. Käännä sitten annosnupista myötäpäivään, kunnes annosikkunassa näkyy

Jos et pysty kiertämään annosnuppia, neula voi olla tukkeutunut. Vaihda neula ja toista

edellinen kohta.

Seuraavan annoksen yhteydessä varmista, että painat napakasti pistospainikkeen pohjaan,

pidät sen alas painettuna ja lasket hitaasti viiteen ennen kuin poistat neulan ihosta.

Lue myös oheinen Pakkausseloste. Lisätietoja halutessasi ota yhteyttä diabeteshoitajaasi tai

lääkäriisi.

KYNÄN KÄYTTÄJÄN OPAS

BYETTA 10 mikrogrammaa injektioneste, liuos, esitäytetyssä injektiokynässä

(eksenatidi)

KÄYTTÄJÄN OPPAAN SISÄLLYSLUETTELO

Luku 1 – MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ BYETTA-KYNÄSTÄSI

Luku 2 – UUDEN KYNÄN KÄYTTÖÖNOTTO: UUDET KÄYTTÄJÄT TAI UUDET KYNÄT

Luku 3 – KYNÄN JOKAPÄIVÄINEN KÄYTTÖ: KÄYTTÄJILLE, JOTKA OVAT

VALMISTELLEET KYNÄN KÄYTTÖÖN

Luku 4 – TAVALLISIA KYSYMYKSIÄ: KYNÄÄN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

Luku 1 MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ BYETTA-KYNÄSTÄSI

Lue tämä käyttöohje kokonaan ennen kuin aloitat injektiokynän käytön. Jatka sitten luvusta 2 –

Uuden kynän käyttöönotto

Lue nämä ohjeet huolellisesti ENNEN KUIN käytät Byetta-kynääsi. Lue myös pakkausseloste, joka

on Byetta-kynän pakkauksessa.

Käytä Byetta-kynääsi ohjeiden mukaan, jotta saat siitä parhaan hyödyn. Jos näitä ohjeita ei noudateta

tarkasti, voit esim. saada väärän annoksen, kynä voi rikkoutua tai voit saada infektion.

Nämä ohjeet eivät korvaa niitä ohjeita, joita saat diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi liittyen

sairauteesi tai sen hoitoon. Jos sinulla on ongelmia Byetta-kynäsi käytön kanssa, ota yhteyttä

diabeteshoitajaasi, lääkäriisi tai soita Medical Information 358 9 251 21 230.

TÄRKEÄÄ TIETOA BYETTA-KYNÄSTÄSI

Byetta pistetään kahdesti päivässä. Yksi kynä sisältää 30 päivän lääkeannokset. Sinun ei tarvitse

säätää lääkeannostasi, saat kynästä vakioannoksen.

ÄLÄ SIIRRÄ BYETTA-LÄÄKETTÄ KYNÄSTÄ RUISKUUN.

Jos kynä vaikuttaa miltään osin rikkoutuneelta tai vahingoittuneelta, älä käytä sitä.

Ethän anna kenenkään muun käyttää kynääsi tai neulojasi, koska tartuntataudit voivat

levitä niiden kautta.

Kynää ei suositella sokeiden ja näkövammaisten käyttöön ilman sen käyttöön perehtyneen

henkilön apua.

Neulojen käsittelyssä noudatetaan paikallisia tai hoitopaikkasi omia ohjeita.

Noudata diabeteshoitajasi tai lääkärisi suosittelemaa hygieenistä injektiotekniikkaa.

Noudata luvun 2 ohjeita, kun otat uuden kynän käyttöön.

Noudata luvun 3 ohjeita joka kerta, kun otat pistoksen.

NEULAT

Byetta-kynääsi sopivat Becton Dickinson and Company -yhtiön (BD) neulat.

Otanko uuden neulan jokaiseen pistokseen?

Kyllä. Älä käytä samaa neulaa uudelleen.

Poista neula kynästä jokaisen pistoksen jälkeen. Näin estyy Byetta-liuoksen vuotaminen

kynästä, ilmakuplien pääsy ampulliin, neulan tukkeutuminen sekä minimoidaan infektion vaara.

Älä koskaan paina pistospainiketta, jos neula ei ole kiinni kynässä.

Miten hävitän käytetyt neulani?

Pane käytetyt neulat terävän jätteen säilytysastiaan tai hävitä ne diabeteshoitajasi tai lääkärisi

ohjeiden mukaan.

Älä heitä kynää pois siten, että neula on siinä kiinni.

BYETTA-KYNÄN SÄILYTYS

Miten säilytän Byetta-kynäni?

Säilytä avaamaton Byetta-kynä jääkaapissa (2 °C - 8 °C).

Ei saa jäätyä. Jos Byetta-kynä on päässyt jäätymään, hävitä se.

Säilytä Byetta-kynäsi käyttöönoton jälkeen alle 25

C:ssa.

Pane kynän sininen korkki takaisin paikoilleen suojataksesi kynässä olevan lääkkeen valolta.

Älä säilytä Byetta-kynää neula kiinnitettynä. Jos neula jätetään paikalleen, kynästä voi vuotaa

Byetta-lääkettä, ja kynän säiliöön voi muodostua ilmakuplia.

Säilytä kynä ja neulat poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Miten kauan voin käyttää samaa Byetta-kynää?

Voit käyttää kutakin Byetta-kynää vain 30 vuorokautta kynän ensimmäisen käyttökerran

jälkeen.

Hävitä Byetta-kynä 30 vuorokauden kuluttua, vaikka siinä olisi vielä lääkettä jäljellä.

Merkitse kynän ensimmäinen käyttöpäivä, ja 30 vuorokauden kuluttua tuleva päivämäärä alla

olevaan tilaan.

Kynän ensimmäinen käyttöpäivä

Päivämäärä, jolloin heitän kynän pois

Älä käytä Byetta-valmistetta kynän etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen

käyttöpäivämäärän jälkeen. EXP tai Käyt. viim. tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Miten puhdistan Byetta-kynäni?

Pyyhi kynä tarvittaessa ulkopuolelta puhtaalla, kostealla kankaalla.

Ampullin kärkeen voi ilmestyä valkoisia hiukkasia normaalin käytön aikana. Voit poistaa ne

alkoholipyyhkeellä.

Lue Byetta-pakkauksessa oleva seloste. Kysy lisätietoja diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi.

Luku 2 UUDEN KYNÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Lue ja noudata tämän luvun ohjeita sen jälkeen, kun olet lukenut luvun 1, mitä sinun tulee

tietää Byetta-kynästäsi.

Kynän valmistelutoimenpiteet tehdään vain uuden kynän käyttöönoton yhteydessä. Tee uuden kynän

valmistelutoimenpiteet vain kerran, älä toista uuden kynän valmistelutoimenpiteitä jokapäiväisessä

käytössä. Jos toistat uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista pistosta, kynän sisältämä

Byetta ei riitä 30 vuorokaudeksi.

BYETTA -KYNÄN OSAT

Kynän sininen korkki

Ampulli/

säiliö

Byetta-

liuos

Etiketti

Annos-

ikkuna

Annos-

nuppi

Pistos-

painike

NEULAN OSAT

(Kynän mukana ei tule neuloja)

ANNOSIKKUNAN SYMBOLIT

voit vetää annosnuppia

voit määrittää annoksen

voit ottaa 10 mikrogramman (µg)

pistoksen

Neulan

ulkosuojus

Neulan

sisäsuojus

Neula

Paperi-

liuska

annosnuppi on painettu pohjaan, ja

kynä on valmis asetettavaksi

aloitusasentoon (seuraavaa pistosta

varten)

UUDEN KYNÄN KÄYTTÖÖNOTON TOIMENPITEET – TEHDÄÄN VAIN KERRAN

KOHTA A Tarkista kynä

Pese kädet ennen kynän käyttöä.

Varmista etiketistä, että kynä on Byetta 10 mikrogramman kynä.

Poista kynän sininen korkki.

Tarkista ampullissa oleva Byetta. Liuoksen pitää olla kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa olla

hiukkasia. Jos näin ei ole, älä käytä kynää.

Huom. Pieni ilmakupla ampullissa on normaalia.

KOHTA B Kiinnitä neula

Poista neulan ulkosuojuksen paperiliuska.

Työnnä suojuksessaan oleva neula suoraan kynään. Kierrä neula napakasti paikalleen.

Irrota neulan ulkosuojus. Älä heitä sitä pois. Tarvitset neulan ulkosuojusta, kun irrotat neulan

kynästä pistoksen jälkeen.

Irrota neulan sisäsuojus ja heitä se pois. Neulan kärjessä voi näkyä pieni pisara liuosta. Se on

normaalia.

KOHTA C Valitse annos

Varmista, että annosikkunassa näkyy

. Jos näin ei ole, kierrä annosnuppia myötäpäivään

niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy

Vedä annosnuppia niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy

Kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa

näkyy

. Varmista, että alleviivattu numero 10 on annosikkunan keskellä.

Huom: Jos et pysty kiertämään annosnuppia myötäpäivään, kunnes annosikkunassa näkyy

, katso

Tavallisia kysymyksiä” kysymys 9 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA D Kynän valmistelu

Pitele kynää neula ylöspäin ja itsestäsi poispäin.

sekuntia

PAINA JA PIDÄ ALHAALLA

Paina pistospainike peukalolla napakasti pohjaan, kunnes se pysähtyy. Pidä pistospainike

pohjaan painettuna ja laske hitaasti viiteen.

Jos neulan kärjestä ei tule liuosta virtana tai useita tippoja, toista kohdat C ja D.

Kynän valmistelu on suoritettu, kun annosikkunan keskellä on

JA lääkettä on tullut neulasta

virtana tai tippoina.

Huom. Jos lääkettä ei tule neulasta neljän yrittämän jälkeen, katso kohta ”Tavallisia kysymyksiä”

kysymys 3 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA E Uuden kynän käyttöönoton viimeinen vaihe

Kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa

näkyy

Uusi kynä on nyt käyttövalmis. Älä toista luvun 2 toimenpiteitä jokapäiväisessä käytössä. Jos

teet uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista pistosta, kynän sisältämä Byetta ei riitä

30 vuorokaudeksi.

Kynäsi on nyt valmiina ensimmäiseen Byetta-pistokseesi.

Siirry lukuun 3, jonka kohdassa 3 kerrotaan, miten otat ensimmäisen lääkeannoksen.

Huom. Jos et saa käännettyä annosnuppia, katso kohta ”Tavallisia kysymyksiä” kysymys 9 tämän

oppaan luvussa 4.

Luku 3 KYNÄN JOKAPÄIVÄINEN KÄYTTÖ

Uuden kynäsi valmistelutoimenpiteet on nyt tehty. Noudata luvun 3 ohjeita joka kerta, kun pistät.

KOHTA 1 Tarkista kynä

Pese kädet ennen kynän käyttöä.

Varmista etiketistä, että kynä on Byetta 10 mikrogramman kynä.

Poista kynän sininen korkki.

Tarkista ampullissa oleva Byetta.

Liuoksen tulee olla kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa olla hiukkasia. Jos näin ei ole, älä käytä

kynää.

Huom. Pieni ilmakupla ampullissa on normaalia eikä vaikuta annokseen.

KOHTA 2 Kiinnitä neula

Poista neulan ulkosuojuksen paperiliuska.

Työnnä suojuksessaan oleva neula suoraan kynään. Kierrä neula napakasti paikalleen.

Irrota neulan ulkosuojus. Älä heitä sitä pois. Tarvitset neulan ulkosuojusta, kun irrotat neulan

kynästä pistoksen jälkeen.

Irrota neulan sisäsuojus ja heitä se pois. Neulan kärjessä voi näkyä pieni pisara liuosta. Se on

normaalia.

Huom. Jos neula ei ole paikallaan, et välttämättä saa täyttä annosta.

KOHTA 3 Valitse annos

Varmista, että annosikkunassa näkyy

. Jos näin ei ole, kierrä annosnuppia myötäpäivään

niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy

Vedä annosnuppia niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa näkyy

Kierrä annosnuppia myötäpäivään, niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa

näkyy

. Varmista, että alleviivattu numero 10 on annosikkunan keskellä.

Huom: Jos et pysty kiertämään annosnuppia myötäpäivään kunnes annosikkunassa näkyy

, katso

Tavallisia kysymyksiä” kysymys 9 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA 4 Ota pistos

Pidä kynää tukevasti kädessäsi.

Älä nipistä pistospaikan ihoa liian tiukasti. Pistä neula ihoon noudattaen diabeteshoitajasi tai

lääkärisi suosittelemaa hygieenistä injektiotekniikkaa.

PAINA JA PIDÄ PISTOSPAINIKE ALHAALLA

Paina pistospainike napakasti peukalolla pohjaan asti. Pidä pistospainike alas painettuna ja

laske hitaasti viiteen, että saat varmasti täyden annoksen.

Pidä pistospainike alas painettuna, kun vedät neulan ihosta, niin ampullissa oleva lääke pysyy

kirkkaana. Katso ”Tavallisia kysymyksiä” kysymys 4.

Pistos on otettu, kun annosikkunan keskellä näkyy

Nyt voit asettaa kynän aloitusasentoon seuraavaa pistosta varten.

sekuntia

Huom. Jos neulasta tippuu Byetta-liuosta pistoksen jälkeen useita tippoja, pistospainiketta ei ole

painettu pohjaan saakka. Katso “Tavallisia kysymyksiä” kysymys 5 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA 5 Aseta kynä aloitusasentoon seuraavaa pistosta varten

Kierrä annosnuppia myötäpäivään niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin annosikkunassa

näkyy

Huom. Tämä on tehtävä jokaisen pistoksen jälkeen.

Huom. Jos et pysty kiertämään annosnuppia tai neulasta vuotaa liuosta, et saanut täyttä annosta. Katso

Tavallisia kysymyksiä” kysymykset 5 ja 9 tämän oppaan luvussa 4.

KOHTA 6 Irrota ja hävitä neula

Pane neulan ulkosuojus varovasti takaisin paikalleen.

Poista neula kynästä jokaisen pistoksen jälkeen. Näin liuosta ei vuoda kynästä.

Kierrä neula irti kynästä.

Pane kynän sininen korkki takaisin paikalleen.

Pane käytetyt neulat terävän jätteen säilytysastiaan ja hävitä ne diabeteshoitajasi tai lääkärisi

ohjeiden mukaan.

KOHTA 7 Säilytä kynä seuraavaa lääkeannosta varten

Säilytä Byetta-kynäsi asianmukaisesti. (Katso kohta Byetta-kynän säilytys tämän oppaan

luvussa 1).

Kun otat seuraavan pistoksen, noudata luvun 3. kohdan 1 ohjeita ja toista kohdat 1-7.

Luku 4 TAVALLISIA KYSYMYKSIÄ

1. Onko minun tehtävä uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista annosta?

Ei. Uuden kynän valmistelutoimenpiteet tehdään vain kerran, silloin kun uusi kynä otetaan

käyttöön.

Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa, että Byetta-kynäsi on käyttövalmis seuraavat

30 päivää.

Jos toistat uuden kynän valmistelutoimenpiteet ennen jokaista pistosta, kynän sisältämä

BYETTA ei riitä 30 vuorokaudeksi. Uuden kynän valmistelutoimenpiteissä käytettävä pieni

lääkemäärä ei vaikuta 30 vuorokauden hoitoon tarvittavan Byetta-valmisteen määrään.

2. Miksi kynän säiliössä on ilmakuplia?

Pieni ilmakupla on normaalia. Se ei ole haitaksi eikä vaikuta annokseesi.

Jos kynää säilytetään neula kiinnitettynä, säiliöön voi muodostua ilmakuplia. Älä säilytä kynää

neula kiinnitettynä.

3. Mitä teen, jos Byetta-valmistetta ei tule uuden kynän neulasta neljän yrittämän jälkeen?

Poista neula varovasti kynästä, laita neulan ulkosuojus takaisin paikalleen ja kierrä neula sen

avulla irti kynästä ja hävitä se saamiesi ohjeiden mukaan.

Kiinnitä uusi neula ja toista Kynän käyttöönoton valmistelut, kohdat B – E, tämän oppaan

luvussa 2. Kun näet, että neulan kärjestä tulee lääkettä useita tippoja tai virtana, valmistelut on

suoritettu.

4. Miksi näen pieniä hiukkasia ampullissa pistämisen jälkeen?

Ampullissa voi näkyä pistämisen jälkeen pieniä hiukkasia tai värinmuutos. Näin voi käydä, jos

iho on nipistetty liian tiukkaan pistettäessä tai jos pistospainike on vapautettu, ennen kuin neula

on vedetty ihosta pois.

5. Miksi neulasta valuu Byetta-valmistetta pistämisen jälkeen?

Tippa liuosta voi jäädä näkyviin pistoksen jälkeen. Tämä on normaalia. Jos näkyvissä on enemmän

kuin yksi tippa:

Et ole ehkä saanut täyttä annosta. Älä pistä uutta annosta. Kysy neuvoa diabeteshoitajaltasi

tai lääkäriltäsi, miten menetellä, jos sait vain osan lääkeannosta.

Seuraavan annoksen yhteydessä varmista, että painat pistospainikkeen pohjaan, pidät sen alas

painettuna ja lasket hitaasti viiteen ennen kuin poistat neulan ihosta (katso luku 3, kohta 4.

Ota pistos).

6. Mitä nuolet tarkoittavat?

Nuolet tarkoittavat, että olet valmis siirtymään seuraavaan kohtaan. Nämä nuolet

osoittavat sen suunnan, johon annosnuppia vedetään tai käännetään seuraavaksi. Tämä

merkki tarkoittaa, että annosnuppi on painettu pohjaan ja kynä on valmis asetettavaksi

aloitusasentoon (seuraavaa pistoskertaa varten).

7. Mistä tiedän, milloin pistos on pistetty?

Pistos on pistetty kun:

olet painanut napakasti pistospainiketta eikä se mene pidemmälle

ja

olet laskenut hitaasti viiteen, samalla kun pistospainike on alaspainettuna ja neula ihossa

ja

annosikkunan keskellä näkyy

8. Mihin pistän Byetta-lääkkeen?

BYETTA pistetään vatsan, reiden tai olkavarren alueelle diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi saamiesi

ohjeiden mukaan.

Vatsapuoli Selkäpuoli

9. Mitä minun pitäisi tehdä, jos en voi vetää, kiertää enkä painaa annosnuppia?

Tarkista annosikkunassa näkyvä symboli. Noudata vastaavan symbolin kohdalla annettuja ohjeita.

Jos annosikkunassa näkyy

:

Vedä annosnuppia, kunnes annosikkunaan ilmestyy

Jos annosikkunassa näkyy

, eikä annosnuppi käänny:

Byetta-kynän ampullissa ei ehkä ole riittävästi lääkettä täyden annoksen antamiseen. Ampulliin

jää aina pieni määrä Byetta-valmistetta. Jos ampullissa on pieni määrä lääkettä tai se näyttää

tyhjältä, ota käyttöön uusi Byetta-kynä.

Jos annosikkunassa näkyy

ja osa symbolista

etkä pysty painamaan annosnuppia:

Annosnuppia ei ole kierretty loppuun asti. Kierrä annosnuppia myötäpäivään, kunnes

annosikkunan keskellä näkyy selvästi

Jos annosikkunassa näkyy osa numerosta

ja osa symbolista

, etkä pysty painamaan

annosnuppia:

Neula voi olla tukossa, vääntynyt tai huonosti kiinnitetty.

Vaihda uusi neula. Varmista, että neula on suora ja hyvin kiinni kynässä.

Paina napakasti pistospainike niin pitkälle kuin se menee, Byetta-liuosta pitäisi tulla neulan

kärjestä.

Jos annosikkunassa näkyy

etkä pysty kiertämään annosnuppia:

Pistospainiketta ei ole painettu pohjaan asti, eikä täyttä annosta saatu. Kysy neuvoa

diabeteshoitajaltasi tai lääkäriltäsi, miten menetellä, jos sait vain osan lääkeannosta.

Noudata näitä ohjeita, kun laitat kynän aloitusasentoon seuraavaa pistosta varten:

- Paina pistospainike tukevasti niin pitkälle kuin se menee. Pidä painike alhaalla ja laske

hitaasti viiteen. Käännä sitten annosnupista myötäpäivään, kunnes annosikkunassa näkyy

- Jos et pysty kiertämään annosnuppia, neula voi olla tukkeutunut. Vaihda neula ja toista

edellinen kohta.

Seuraavan annoksen yhteydessä varmista, että painat napakasti pistospainikkeen pohjaan,

pidät sen alas painettuna ja lasket hitaasti viiteen ennen kuin poistat neulan ihosta.

Lue myös oheinen Pakkausseloste. Lisätietoja halutessasi ota yhteyttä diabeteshoitajaasi tai

lääkäriisi.