BETADINE

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • BETADINE 100 mg/ g voide
 • Annos:
 • 100 mg/ g
 • Lääkemuoto:
 • voide
 • Prescription tyyppi:
 • Itsehoito
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • BETADINE 100 mg/g voide
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Povidonijodi

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 5126
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 06-06-2006
 • Viimeisin päivitys:
 • 14-02-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

BETADINE

®

100 mg/g -voide

Jodattu povidoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä Betadine-voide on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Betadine-voidetta

Miten Betadine-voidetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Betadine-voiteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Betadine-voide on ja mihin sitä käytetään

Betadine-voiteen vaikuttava aine on jodattu povidoni. Jodattu povidoni on desinfioiva, laajakirjoinen ja

nopeavaikutteinen yhdiste, joka vaikuttaa bakteereihin, viruksiin,

homeisiin, itiöihin,

hiivoihin ja

alkueläimiin.

Jodattua povidonia siedetään yleensä hyvin, eikä se aiheuta jodin käyttöön yleisesti liittyviä

haittavaikutuksia, kuten kirvelyä, herkistymistä tai ärsytystä. Koska yhdiste hajoaa iholla vähitellen,

aktiivisen jodin määrä pysyy pitkän aikaa riittävän suurena.

Valmisteen käyttötarkoitus on pienten haavojen, naarmujen, hiertymien ja palovammojen desinfiointi

hoito. Sellaisten ihottumien hoito, joissa on mukana bakteeri- tai sieni-infektio.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Betadine -voidetta

Älä käytä Betadine-voidetta

jos olet allerginen (yliherkkä) jodille tai Betadine-voiteen jollekin

muulle aineelle

jos sinulla on kilpirauhasen liikatoimintaa

jos sinulla on muu akuutti kilpirauhasen sairaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Betadine-

voidetta.

Jos ihoärsytystä, kosketusihottumaa tai yliherkkyyttä esiintyy, lopeta valmisteen käyttö.

Jodiantiseptien jatkuva käyttö saattaa aiheuttaa kilpirauhasen toimintahäiriöitä.

Jos sinulla on struuma, kyhmyjä kilpirauhasessa tai muita ei-akuutteja kilpirauhasen sairauksia, on

olemassa riski, että sinulle kehittyy suurten jodimäärien käytöstä kilpirauhasen liikatoiminta.

Vastasyntyneillä ja pienillä imeväisikäisillä on suurempi kilpirauhasen vajaatoiminnan kehittymisen

riski, kun käytetään suuria määriä jodia. Jodatun povidonin joutuminen imeväisikäisen suuhun on

ehdottomasti estettävä.

Valmistetta ei pidä käyttää ennen radiojodin avulla tehtävää skintigrafiaa tai kilpirauhaskarsinooman

hoitoa radiojodilla

tai niiden jälkeen.

Jodattu povidoni saattaa vaikuttaa kilpirauhasen toimintaa kuvaavien laboratoriotutkimusten tuloksiin

sekä hemoglobiinin

tai glukoosin määrityksiin ulosteesta tai virtsasta.

Muut lääkevalmisteet ja Betadine-voide

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Povidonin ja jodin yhdistelmä reagoi proteiinin ja muiden tyydyttymättömien orgaanisten yhdisteiden

(esim. märkäeritteen, veren ja rasvojen) kanssa, mikä johtaa sen tehon heikkenemiseen.

Samanaikainen entsymaattisia aineosia sisältävien haavanhoitovalmisteiden

käyttö heikentää molempien

valmisteiden tehoa. Elohopeaa, hopeaa, vetyperoksidia ja taurolidiinia

sisältävillä tuotteilla voi olla

yhteisvaikutuksia jodatun povidonin kanssa, eikä näitä pitäisi käyttää samanaikaisesti.

Betadine-valmisteita ei pidä käyttää samanaikaisesti oktenidiinia sisältävien antiseptisten aineiden

kanssa, koska se voi aiheuttaa ihon tilapäisen värjäytymisen tummaksi.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä

Raskauden ja imetyksen aikana jodattua povidonia saa käyttää vain siinä tapauksessa, että se on

ehdottoman välttämätöntä, ja käytön pitää olla niin vähäistä kuin mahdollista. Koska jodi läpäisee istukan

ja erittyy rintamaitoon ja koska sikiö ja vastasyntynyt ovat erityisen herkkiä jodille,

suuria määriä

jodattua povidonia ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Voiteen joutuminen lapsen suuhun on

ehdottomasti estettävä

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei vaikutusta

3.

Miten Betadine-voidetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri,

apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai

sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Voidetta levitetään puhdistetulle hoitoalueelle ohuelti 1–2 kertaa päivässä. Hoitoalue peitetään

tarvittaessa puhtaalla siteellä tai laastarilla. Voidetta ei suositella käytettäväksi laajoille ihoalueille.

Betadine-voide on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Sen nauttiminen on vaarallista. Ota aina

välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977),

jos olet itse tai joku muu on niellyt Betadine-voidetta.

Iholta ja luonnonkuiduista Betadine irtoaa vedellä, mutta tekokuidut värjäytyvät.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä tuhannesta)

Yliherkkyys ja kosketusihottuma

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)

Anafylaktinen reaktio, kilpirauhasen liikatoiminta ja angioedeema

Haittavaikutukset, joiden yleisyys ei ole tiedossa (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Kilpirauhasen vajaatoiminta, elektrolyyttien epätasapaino, metabolinen asidoosi, akuutti munuaisten

vajaatoiminta, epänormaali veren osmolaarisuus ja ihon kemiallinen palovamma

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi,

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034

FIMEA.

5.

Betadine-voiteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25

C). Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä

muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Betadine-voide sisältää?

Vaikuttava aine on jodattu povidoni (100 mg/g).

Muut aineet ovat makrogoli 400, makrogoli 4000, makrogoli 1000, makrogoli 1500,

natriumvetykarbonaatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus: Ruskea voide

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 78224 Singen, Saksa

Pakkausseloste on tarkistettu 5.12.2014.

Bipacksedel: Information till användaren

BETADINE

®

100 mg/g-salva

Joderad povidon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från

din läkare eller apotekspersonal.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Betadine är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Betadine

Hur du använder Betadine

Eventuella biverkningar

Hur Betadine ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Betadine är och vad det används för

Det verksamma ämnet i Betadine-salva är joderad povidon. Det är ett bredspektrumpreparat som har en

desinficerande och snabb effekt mot bakterier, virus, mögel- och jästsvampar, sporer samt amöbor.

Joderad povidon tolereras i allmänhet väl och framkallar inte det slags biverkningar som brukar

förekomma vid användning av jod, t.ex. sveda, allergi och hudirritation. Eftersom föreningen avdunstar

från huden efter hand, förblir mängden aktivt jod tillräckligt

stor under lång tid.

Preparatet används för desinfektion och behandling av små sår, skråmor, skavsår och brännsår.

Behandling av hudutslag med bakteriell infektion eller svampinfektion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Betadine

Använd inte Betadine

om du är allergisk (överkänslig) mot jod eller något av övriga innehållsämnen i Betadine

om du har hypertyreos

om du har en annan akut sköldkörtelsjukdom.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Betadine.

Om hudirritation, kontakteksem eller överkänslighet förekommer, sluta användningen av preparatet.

Kontinuerlig användning av jodantiseptika kan förorsaka störningar i sköldkörtelfunktionen.

Om du har struma, knölar i sköldkörteln eller andra icke-akuta sköldkörtelsjukdomar, finns det risk att

hypertyreos utvecklas till följd av användning av stora jodmängder.

Nyfödda och små spädbarn har större risk för hypotyeros när stora mängder av jod användas. Man måste

absolut förhindra att joderad povidon hamnar i munnen på spädbarn.

Preparatet bör inte användas före eller efter scintigrafi som görs med radiojod eller behandling av

sköldkörtelkarcinom med radiojod.

Joderad povidon kan även påverka laboratorieprov i syfte att undersöka sköldkörtelfunktionen samt

påvisandet av hemoglobin och glukos i urinen och avföringen.

Andra läkemedel och Betadine

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Kombination av povidon och jod reagerar med protein och andra omättade organiska föreningar (t.ex.

var, blod och fetter), vilket minskar effekten.

Samtidig användning av preparat som innehåller enzymatiska beståndsdelar vid sårbehandling försvagar

effekten av båda preparaten. Produkter som innehåller kviksilver, silver, väteperoxid och taurolidin kan

ha samverkningar med joderad povidon, och dessa borde inte användas tillsammans.

Betadine skall inte användas samtidigt med antiseptiska medel som innehåller oktenidin eftersom det kan

göra att huden färgas tillfälligt

mörkt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel

Under graviditet och amning får joderad povidon användas bara ifall det är absolut nödvändigt, och

användningen måste vara så knapp som möjligt. Eftersom jod passerar moderkakan och utsöndras i

modersmjölken och eftersom fostret och det nyfödda barnet är särskilt känsliga för jod, för stora mängder

av joderad povidon inte användas under graviditet eller amning. Man måste absolut förhindra att salvan

hamnar i munnen på barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen inverkan

3.

Hur du använder Betadine

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från

läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du

är osäker.

Stryk ett tunt lager salva på den rengjorda hudytan 1–2 gånger dagligen. Vid behov täcks hudytan över

med ett sterilt förband eller plåster. Använd inte salvan på stora hudytor.

Betadine-salva en är avsedd endast för utvärtes bruk. Salvan är farlig att förtära. Kontakta alltid läkaren,

sjukhuset eller Giftinformationscentralen (tfn (09) 471 977) om du eller någon annan har svalt Betadine-

salva.

Betadine kan avlägsnas med vatten från hud och naturfibrer men färgar konstfibermaterial.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma högst hos 1 användare av 1 000)

Överkänslighet och kontakteksem

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma högst hos 1 användare av 10 000)

Anafylaktisk reaktion, hypertyreos och angioödem

Biverkningar med ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Hypotyreos, obalans av elektrolyter, metabolisk acidos, akut njurinsufficiens, onormal osmolalitet i

blodet och kemisk brännskada på huden

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi,

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034

FIMEA.

5.

Hur Betadine ska förvaras

Förvaras i rumstemperatur (15–25

C). Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad. Använd inte läkemedlet om det synbart har förändrats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apotekespersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Verksamt ämne är joderad povidon (100 mg/g).

Övriga innehållsämnen är macrogol 400, macrogol 4000, macrogol 1000, macrogol 1500,

natriumvätekarbonat och renat vatten.

Läkemedlets utseende: Brun salva

Innehavare av försäljningstillstånd

Takeda Oy, PB 1406, 00101 Helsingfors, tfn. 020 746 5000

Tillverkare

Takeda GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 78224 Singen, Tyskland

Bipacksedeln är granskad 5.12.2014.