BEMETSON-K

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • BEMETSON-K voide
 • Lääkemuoto:
 • voide
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • BEMETSON-K voide
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Beetametasoni ja antiseptit

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa peruuntunut
 • Myyntiluvan numero:
 • 7212
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 10-03-2016
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Bemetson-K -emulsiovoide

beetametasoni, kliokinoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Bemetson-K on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bemetson-K -emulsiovoidetta

Miten Bemetson-K -emulsiovoidetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Bemetson-K -emulsiovoiteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Bemetson-K on ja mihin sitä käytetään

Bemetson-K -emulsiovoide sisältää vaikuttavana aineena beetametasonia. Beetametasoni kuuluu

vahvojen paikalliskortikoidien

ryhmään, jolla on voimakas tulehduksenvastainen vaikutus iholla.

Lisäksi se hidastaa orvaskeden, ihon pintakerroksen solukon, uusiutumista. Beetametasonin lisäksi

Bemetson-K -emulsiovoiteessa on kliokinolia,

jolla on antiseptinen vaikutus.

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri

vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erityisen vahvat.

Bemetson-K -emulsiovoide kuuluu vahvuusluokkaan III "Vahvat".

Bemetson-K -emulsiovoidetta käytetään muiden paikalliskortikoidien

tavoin monenlaisiin

ihon

allergisiin ja tulehduksellisiin sairaustiloihin.

Bemetson-K -emulsiovoidetta käytetään myös

psoriasiksen ja eräiden muiden pitkäaikaisten ihottumien hoidossa.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bemetson-K -emulsiovoidetta

Älä käytä Bemetson-K -emulsiovoidetta

jos olet allerginen beetametasonille, kliokinolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle

(lueteltu kohdassa 6).

jos sinulla on virusten, bakteerien ja sienten aiheuttamia ihoinfektiota, kuten märkärupi, ruusu,

ektyyma, vesirokko, syylät, ontelosyylät, kupan aiheuttamia ihomuutoksia, ihotuberkuloosia tai

ihon sienitauteja

jos sinulla on ihohaavaumia, kuten sääri- ja makuuhaavoja

jos sinulla on ruusufinni, akne tai suunympärysihottuma

alle vuoden ikäiselle lapselle, jolla on ihottumaa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin käytät Bemetson-K -emulsiovoidetta

jos havaitset ihon ohenemista, haavautumista tai pintaverisuonten laajenemista hoitoalueella

jos hoidettu ihoalue ärtyy käyttämästäsi tuotteesta

jos sinun tarvitsee levittää valmistetta laajalle ihoalueelle, ihotaipeisiin tai peittositeen alle

jos käytät Bemetson-K -emulsiovoidetta lapselle, sillä pitkäaikainen kortikosteroidihoito

saattaa

häiritä lasten pituuskasvua ja kehitystä.

jos käytät valmistetta psoriaasin hoitoon.

Jos oireet pahenevat tai ne eivät parane 2 – 4 viikossa, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Herkkiä ihoalueita (esim. silmänympärykset, kasvot, kainalot, taipeet) on yleensä syytä välttää ja

tarvittaessa hoitaa Bemetson-K -emulsiovoiteella

ainoastaan lyhytaikaisesti. Riski haittavaikutuksiin

on suurempi herkillä ihoalueilla ja pitkäaikaisessa käytössä.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Valmisteen joutumista silmiin

on varottava. Lääkkeiden satunnainen pyyhkiytyminen

esim.

voidelluista käsistä silmien seudun iholle ei kuitenkaan ole vaarallista eikä vaadi erityisiä varotoimia.

Paikalliset yliherkkyysreaktiot saattavat muistuttaa hoidettavan ihosairauden oireita. Bemetson-K -

emulsiovoide voi myös peittää, aktivoida tai pahentaa ihoinfektiota. Jos ihottuma-alue tulehtuu, on

aiheellista käyttää sopivaa mikrobilääkettä. Tulehduksen leviäminen vaatii Bemetson K -hoidon

lopettamista.

Muut lääkevalmisteet ja Bemetson-K

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä,

rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Bemetson-K -emulsiovoidetta ei saa käyttää laajoilla ihoalueilla,

suuria määriä eikä pitkiä aikoja

raskauden aikana.

Jos Bemetson-K -emulsiovoidetta käytetään imetyksen aikana, sitä ei saa levittää rintojen iholle, jotta

vältetään imeväisen tahaton altistuminen lääkeaineelle.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bemetson-K -emulsiovoide ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Bemetson-K -emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja kloorikresolia.

Bemetson-K -emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja kloorikresolia. Setostearyylialkoholi voi

aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Kloorikresoli voi aiheuttaa allergisia

reaktioita.

3.

Miten Bemetson-K -emulsiovoidetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos

olet epävarma. Jos Bemetson-K -emulsiovoiteen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko,

ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Bemetson-K -emulsiovoidetta tulee käyttää mahdollisimman

pienin annoksin, mieluummin

pienille

ihoalueille

ja lyhytaikaisesti. Pitkäaikaista jatkuvaa hoitoa laajoilla ihoalueilla pitäisi välttää etenkin

lapsilla, ellei lääkäri ole toisin määrännyt. Alle 10-vuotiaille lapsille valmistetta tulisi käyttää vain

erittäin vaikeissa tilanteissa lääkärin harkinnan mukaan.

Jos käytät enemmän Bemetson-K -emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Pitkäaikainen tehokkaan kortikoidilääkkeen valvomaton käyttö voi johtaa ihon ohenemiseen. Tämä

vaara on suurempi niillä ihon alueilla, jotka luonnostaan ovat ohuita: kasvoissa, kainaloissa,

kämmenselissä ja nivusten seudussa tai lasten ja vanhusten iholla. Oikein käytettynä ja huolellisesti

valvottuna nämä lääkkeet ovat turvallisia.

Noudata lääkärin antamia ohjeita käyttäessäsi Bemetson-K -emulsiovoidetta. Tämän lääkkeen reseptiä

ei tulisi pyytää uusittavaksi, ellei hoitavalla lääkärillä ole samalla mahdollisuutta henkilökohtaisesti

tarkistaa hoidettavan ihosairauden ja ihon tilannetta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuva ihon oheneminen, mikä ilmenee ihon haurautena ja

muuttumisena paperimaiseksi ja pintasuonten näkymisenä aiempaa selvemmin

arpijuovat, verenpurkaumat, ruusufinni, ihon punatäpläisyys (purpura), pintaverisuonten

laajeneminen, mikä aiheuttaa paikallista punakkuutta

tulehdukset hoidettavilla ihoalueilla.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

ihon värimuutoksia (pigmentaation lisääntyminen tai väheneminen)

lisämunuaisen toiminnan aleneminen. Laaja-alaisessa ja pitkäaikaisessa käytössä on mahdollisuus

lääkkeen imeytymiseen siinä määrin, että oma lisämunuaisten toiminta häiriintyy.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):

allerginen kosketusihottuma, yliherkkyysreaktiot

ihokarvojen liikakasvu

märkärakkulainen psoriaasi, ihottuman paheneminen

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

näön hämärtyminen

Kortikosteroidit, kuten Bemetson-K, hidastavat haavan paranemista ja niiden käyttö silmän alueella

voi nostaa silmänpainetta ja altistaa harmaakaihelle. Pitkäkestoisen hoidon keskeyttäminen voi johtaa

ihottuman äkilliseen pahenemiseen.

Hoidettaessa lasten ihottumia on syytä pitää mielessä, että lapset ovat kokonsa ja ihon ohuuden vuoksi

herkempiä saamaan haittavaikutuksia. Pikkulapsilla

vaippa voi lisätä voiteen imeytymistä ja

haittavaikutusriskiä.

Bemetson-K -emulsiovoiteen kliokinolin

kellertävä väri voi aiheuttaa vaatteiden ym. pysyvän

värjääntymisen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla)

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Bemetson-K -emulsiovoiteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Säilytä jääkaapissa (2 ºC–8 ºC).

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bemetson-K sisältää

Vaikuttavat aineet ovat beetametasoni ja kliokinoli.

Bemetson-K emulsiovoide sisältää beetametasonivaleraattia, jonka määrä vastaa 1 mg beetametasonia

grammassa emulsiovoidetta, ja kliokinolia 30 mg grammassa emulsiovoidetta.

Muut aineet ovat makrogolisetostearyylieetteri,

emulgoiva setostearyylialkoholi

(tyyppi A),

valkovaseliini,

parafiini (nestemäinen), natriumdivetyfosfaattidihydraatti,

kloorikresoli ja puhdistettu

vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Bemetson-K emulsiovoide on väriltään keltaista.

Pakkauskoot: 50 g ja 100 g

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.4.2017

Bipacksedel: Information till användaren

Bemetson-K kräm

betametason, kliokinol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om får biverkningar, tala med läkare och apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte näms i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Bemetson-K är och vad det används för

Vad du behöver veta, innan du använder Bemetson-K kräm

Hur du använder Bemetson-K kräm

Eventuella biverkningar

Hur Bemetson-K kräm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Bemetson-K är och vad det används för

Det verksamma ämnet som ingår i Bemetson-K kräm är betametason. Betametason tillhör gruppen av

starka, lokalverkande kortikoider, som kraftigt motverkar inflammationer i huden. Betametason verkar

också så, att cellvävnaden i överhuden förnyar sig långsammare. Förutom betametason innehåller

Bemetson-K-kräm kliokinol, som har en antiseptisk verkan.

Kortikosteroidpreparaten för utvärtes bruk indelas i fyra styrkeklasser: I Milt verkande, II Medelstarkt

verkande, III Starkt verkande och IV Särskilt starkt verkande.

Bemetson-K kräm tillhör strykegruppen III "Starkt verkande".

Såsom flera andra lokalverkande kortikoider används Bemetson-K kräm för flera olika allergiska och

inflammatoriska sjukdomstillstånd

i huden. Bemetson-K kräm används även vid behandling av

psoriasis och vissa andra långvariga eksem.

2.

Vad du behöver veta, innan du använder Bemetson-K kräm

Använd inte Bemetson-K kräm

om du är allergisk mot betametason, kliokinol

eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du har hudinfektioner förorsakade av virus, bakterier eller svampar såsom impetigo, ros,

ektyma, vattkoppor, vårtor, små ljusa vårtor förorsakad av virus, luetiska hudförändringar,

hudtuberkulos och svampinfektioner i huden

om du har sårnader såsom bensår och liggsår

om du har ansiktsros, akne i ansiktet eller utslag kring munnen

hos barn under 1 år som har utslag.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bemetson-K kräm

om du märker att huden förtunnas eller blir sårig, eller om de ytliga blodådrorna vidgas på det

behandlade området

om det behandlade hudområdet irriteras av det använda preparatet.

om du behöver påstryka preparatet på stora hudområden, hudveck eller under ocklusionsförband

om du använder Bemetson hos barn, eftersom långvarig kortikosteroidvård kan rubba

längdtillväxten

och utvecklingen hos barn

om du använder produkten för vård av psoriasis

Om symtom inte inte förbättras inom 2–4 veckor eller om de blir sämre kontakta din läkare.

Känsliga hudområden (t.ex. hyn kring ögonen, ansiktet, armhålorna, böjveck) bör undvikas och vid

behov behandlas endast kortvarigt med Bemetson-K kräm. Risken för biverkningar ökar på känsliga

hudområden och vid långvarig användning.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Undvik kontakt med ögonen. Det är dock inte farligt och kräver inga speciella försiktighetsåtgärder

om läkemedlet sporadiskt stryks på huden i närheten av ögonen, t.ex. från era insmorda händer.

Lokala överkänslighetsreaktioner kan påminna om symtom av hudsjukdom som vårdas med

preparatet. Bemetson-K kräm kan även dölja, aktivera eller förvärra hudinfektionen. Ifall

eksemområdet infekteras är det befogat att använda lämpligt antiinfektivt medel. En spridning av

infektionen kräver att BemetsonK -behandlingen avslutas.

Andra läkemedel och Bemetson-K -kräm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och

naturmedel.

Man känner inte till skadliga samverkningar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder dessa läkemedel.

Bemetson-K kräm ska inte användas på stora hudområden, i stora mängder eller under en lång tid

under graviditeten.

Om du ammar och använder Bemetson-K kräm ska du inte applicera Bemetson-K kräm på bröstet. På

detta sätt säkerställer du att barnet inte får i sig Bemetson av misstag.

Körförmåga och användning av maskiner

Bemetson-K-kräm påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Bemetson-K kräm innehåller cetostearylalkohol och klorkresol

Bemetson-K kräm innehåller cetostearylalkohol och klorkresol. Cetostearylalkohol kan ge lokala

hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Klorkresol kan ge allergiska reaktioner.

3.

Hur du använder Bemetson-K kräm

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker. Om du finner att effekten av Bemetson-K kräm är för stark eller för svag, kontakta

läkaren eller apoteket.

Bemetson-K-kräm ska användas i så små doser som möjligt,

helst på små hudområden och kortvarigt.

Långvarig kontinuerlig behandling av stora hudområden borde undvikas speciellt hos barn, om inte

läkaren har ordinerat annat. På barn under 10 år skall preparatet användas endast i ytterst svåra

situationer enligt läkarens bedömning.

Om du har använt för stor mängd av Bemetson-K kräm

Om du Fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning

Långvarig användning av effektiva kortikoidläkemedel utan uppsikt kan leda till att huden förtunnas.

Faran för detta är större på de hudområdena som normalt är tunna: ansiktet, armhålorna, övre sidan av

händerna, ljumskområdet samt barns och åldringars hud. Då dessa läkemedel används riktigt och

under noggrann uppsikt, är de trygga att använda.

Följ de anvisningar som läkaren givit då du använder Bemetson-K kräm. Det är skäl att inte be om

förnyande av receptet på detta läkemedel om din läkare inte samtidigt har möjlighet att personligen

granska det behandlade hudområdets och hudsjukdomens tillstånd.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än en av 100):

förtunning av huden, förorsakad av långvarig användning. Detta medför att huden blir skör och

papperaktig samt att de ytliga blodådrorna syns tydligare än förut.

hudstrimmor, blodutgjutningar, utslag i ansiktet (rosacea), purpura, utvidgning av ytliga

blodådrorna, vilket medför lokal rodnad

inflammationer på de behandlade hudområdena

Sällsynta biverkningar (hos färre än en av 1 000):

förändringar (ökning eller minskning) i hudens pigmentering

hämning av binjurefunktionen. Vid långvarig behandling av stora ytor kan läkemedlet upptas i

sådan mängd, att binjurarnas funktion rubbas.

Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än en av 10 000):

allergisk kontaktdermatit, överkänslighetsreaktioner

ökad kroppshårväxt

psoriasis med variga blåsor, förvärring av utslag

Inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data):

dimsyn

Kortikosteroider såsom Bemetson-K gör att sår läks långsammare och deras användning på

hudområdena kring ögonen kan orsaka ökat ögontryck och ökad risk för katarakt (grå starr).

Avbrytning av en långvarig behandling kan leda till akut förvärrade hudutslag.

Vid behandling av eksem hos barn bör man iaktta, att på grund av sin mindre storlek och tunnare hy

kan barn lättare få biverkningar. En blöja kan öka upptagningen av salvan/krämen och risken för

biverkningar.

Kliokinolet

i Bemetson-K-kräm har en gulaktig färg, som kan förorsaka en bestående färgning av bl.a.

kläder.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets

och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Bemetson-K kräm ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 ºC–8 ºC).

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är betametason och kliokinol.

Bemetson-K kräm innehåller betametasonvalerat och kliokinol. Ett gram kräm innehåller en mängd

betametasonvalerat som motsvarar 1 mg betametason samt 30 mg kliokinol.

Övriga innehållsämnen är makrogolcetostearyleter, emulgerande cetostearylalkohol (typ A), vitt

vaselin, paraffin (flytande), natriumdivätefosfatdihydrat, klorkresol och renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bemetson-K kräm är gulfärgad.

Förpackningsstorlekar: 50 g och 100 g

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljining

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Denna bipacksedel ändrades senast 27.4.2017