BEMETSON

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • BEMETSON 0.1 % emulsiovoide
 • Annos:
 • 0.1 %
 • Lääkemuoto:
 • emulsiovoide
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • BEMETSON 0.1 % emulsiovoide
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Beetametasoni
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Betamethasoni 17-valeras Soveltuu varauksin iäkkäille. Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset ja systeeminen imeytyminen.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 7207
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 02-12-2009
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Bemetson 0,1 % emulsiovoide

Bemetson 0,1 % voide

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan

beetametasoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Bemetson on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bemetsonia

Miten Bemetsonia käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Bemetsonin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Bemetson on ja mihin sitä käytetään

Bemetson-valmisteet sisältävät vaikuttavana aineena beetametasonia. Beetametasoni kuuluu vahvojen

paikalliskortikoidien ryhmään, jolla on voimakas tulehduksenvastainen vaikutus iholla. Lisäksi se

hidastaa orvaskeden eli ihon pintakerroksen solukon, uusiutumista.

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri

vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erityisen vahvat.

Bemetson-valmisteet kuuluvat vahvuusluokkaan III "Vahvat".

Bemetson-valmisteita käytetään muiden paikalliskortikoidien tavoin monenlaisiin ihon allergisiin ja

tulehduksellisiin

sairaustiloihin. Bemetson-valmisteita käytetään myös psoriasiksen ja eräiden muiden

pitkäaikaisten ihottumien hoidossa.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bemetsonia

Älä käytä Bemetsonia

jos olet allerginen (yliherkkä) beetametasonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle

(lueteltu kohdassa 6).

jos sinulla on virusten, bakteerien ja sienten aiheuttamia ihoinfektioita, kuten märkärupi, ruusu,

ektyyma, vesirokko, syylät, ontelosyylät, kupan aiheuttamia ihomuutoksia, ihotuberkuloosia tai

ihon sienitauteja

jos sinulla on ihohaavaumia, kuten sääri- ja makuuhaavoja

jos sinulla on ruusufinni, akne tai suunympärysihottuma

alle vuoden ikäiselle lapselle, jolla on ihottumaa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin käytät Bemetsonia

jos havaitset ihon ohenemista, haavautumista tai pintaverisuonten laajenemista hoitoalueella

jos hoidettu ihoalue ärtyy käyttämästäsi tuotteesta

jos sinun tarvitsee levittää valmistetta laajalle ihoalueelle, ihotaipeisiin tai peittositeen alle

jos käytät Bemetsonia lapselle, sillä pitkäaikainen kortikosteroidihoito saattaa häiritä lasten

pituuskasvua ja kehitystä

jos käytät valmistetta psoriaasin hoitoon.

Jos oireet pahenevat tai ne eivät parane 2 – 4 viikossa, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Herkkiä ihoalueita (esim. silmänympärykset, kasvot, kainalot, taipeet) on yleensä syytä välttää ja

tarvittaessa hoitaa Bemetson-valmisteilla ainoastaan lyhytaikaisesti. Riski haittavaikutuksiin

suurempi herkillä ihoalueilla ja pitkäaikaisessa käytössä.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Valmisteen joutumista silmiin

on varottava. Lääkkeiden satunnainen pyyhkiytyminen

esim.

voidelluista käsistä silmien seudun iholle ei kuitenkaan ole vaarallista eikä vaadi erityisiä varotoimia.

Paikalliset yliherkkyysreaktiot saattavat muistuttaa hoidettavan ihosairauden oireita. Bemetson-

valmisteet voivat myös peittää, aktivoida tai pahentaa ihoinfektiota. Jos ihottuma-alue tulehtuu, on

aiheellista käyttää sopivaa mikrobilääkettä. Tulehduksen leviäminen vaatii Bemetson-hoidon

lopettamista.

Muut lääkevalmisteet ja Bemetson

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä,

rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Bemetsonia ei saa käyttää laajoilla ihoalueilla,

suuria määriä eikä pitkiä aikoja raskauden aikana.

Jos Bemetsonia käytetään imetyksen aikana, sitä ei saa levittää rintojen iholle, jotta vältetään

imeväisen tahaton altistuminen lääkeaineelle.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bemetson-valmisteet eivät vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Bemetson sisältää propyleeniglykolia, setostearyylialkoholia ja kloorikresolia

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan sisältää propyleeniglykolia. Propyleeniglykoli voi aiheuttaa

ihoärsytystä.

Bemetson 0,1 % emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja kloorikresolia. Setostearyylialkoholi

voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Kloorikresoli voi aiheuttaa allergisia

reaktioita.

3.

Miten Bemetsonia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai

apteekista, jos olet epävarma. Jos Bemetsonin vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko,

ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Bemetson-valmisteita tulee käyttää mahdollisimman pienin annoksin, mieluummin pienille ihoalueille

ja lyhytaikaisesti. Pitkäaikaista jatkuvaa hoitoa laajoilla ihoalueilla pitäisi välttää etenkin lapsilla, ellei

lääkäri ole toisin määrännyt. Alle 10-vuotiaille lapsille valmistetta tulisi käyttää vain erittäin vaikeissa

tilanteissa lääkärin harkinnan mukaan.

Jos käytät enemmän Bemetsonia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Pitkäaikainen tehokkaan kortikoidilääkkeen valvomaton käyttö voi johtaa ihon ohenemiseen. Tämä

vaara on suurempi niillä ihon alueilla, jotka luonnostaan ovat ohuita: kasvoissa, kainaloissa,

kämmenselissä ja nivusten seudussa tai lasten ja vanhusten iholla. Oikein käytettynä ja huolellisesti

valvottuna nämä lääkkeet ovat turvallisia.

Noudata lääkärin antamia ohjeita käyttäessäsi Bemetson-valmisteita. Näiden lääkkeiden reseptiä ei

tulisi pyytää uusittavaksi, ellei hoitavalla lääkärillä ole samalla mahdollisuutta henkilökohtaisesti

tarkistaa hoidettavan ihosairauden ja ihon tilannetta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuva ihon oheneminen, mikä ilmenee ihon haurautena ja

muuttumisena paperimaiseksi ja pintasuonten näkymisenä aiempaa selvemmin

arpijuovat, verenpurkaumat, ruusufinni, ihon punatäpläisyys (purpura), pintaverisuonten

laajeneminen, mikä aiheuttaa paikallista punakkuutta

tulehdukset hoidettavilla ihoalueilla

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

ihon värimuutoksia (pigmentaation lisääntyminen tai väheneminen)

lisämunuaisen toiminnan aleneminen. Laaja-alaisessa ja pitkäaikaisessa käytössä on mahdollisuus

lääkkeen imeytymiseen siinä määrin, että oma lisämunuaisten toiminta häiriintyy.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):

allerginen kosketusihottuma, yliherkkyysreaktiot

ihokarvojen liikakasvu

märkärakkulainen psoriaasi, ihottuman paheneminen

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

näön hämärtyminen

Kortikosteroidit kuten Bemetson hidastavat haavan paranemista ja niiden käyttö silmän alueella voi

nostaa silmänpainetta ja altistaa harmaakaihelle. Pitkäkestoisen hoidon keskeyttäminen voi johtaa

ihottuman äkilliseen pahenemiseen.

Hoidettaessa lasten ihottumia on syytä pitää mielessä, että lapset ovat kokonsa ja ihon ohuuden vuoksi

herkempiä saamaan haittavaikutuksia. Pikkulapsilla

vaippa voi lisätä voiteen imeytymistä ja

haittavaikutusriskiä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla)

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Bemetsonin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Bemetson 0,1 % emulsiovoide ja Bemetson 0,1 % voide säilytetään huoneenlämmössä (15-25 °C).

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan säilytetään jääkaapissa (2–8 °C). Säilytä lääkepullo

alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bemetson sisältää

Vaikuttava aine on beetametasoni.

Bemetson 0,1 % emulsiovoide sisältää beetametasonivaleraattia, jonka määrä vastaa 1 mg

beetametasonia grammassa emulsiovoidetta.

Muut aineet ovat makrogolisetostearyylieetteri,

emulgoiva setostearyylialkoholi

(tyyppi A),

valkovaseliini,

parafiini (nestemäinen), natriumdivetyfosfaattidihydraatti,

kloorikresoli ja puhdistettu

vesi.

Bemetson 0,1 % voide sisältää beetametasonivaleraattia, jonka määrä vastaa 1 mg beetametasonia

grammassa voidetta.

Muut aineet ovat parafiini (nestemäinen) ja valkovaseliini.

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan sisältää beetametasonivaleraattia, jonka määrä vastaa 1 mg

beetametasonia millilitrassa liuosta.

Muut aineet ovat isopropanoli,

karbomeeri 934, propyleeniglykoli, natriumhydroksidi ja puhdistettu

vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Bemetson 0,1 % emulsiovoide:

Valkoinen emulsiovoide.

Pakkauskoot: 20 g, 50 g ja 100 g.

Bemetson 0,1 % voide:

Valkoinen tai kellertävä voide.

Pakkauskoot: 50 g ja 100 g.

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan:

Opalisoiva ja viskoosi.

Pakkauskoot: 30 ml ja 100 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja:

Bemetson 0,1 % emulsiovoide ja Bemetson 0,1 % voide:

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan:

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.4.2017

Bipacksedel: Information till användaren

Bemetson 0,1 % kräm

Bemetson 0,1 % salva

Bemetson 1 mg/ml lösning för hårbotten

betametason

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Bemetson är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Bemetson

Hur du använder Bemetson

Eventuella biverkningar

Hur Bemetson ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Bemetson är och vad det används för

Det verksamma ämnet som ingår i Bemetson preparaten är betametason. Betametason tillhör gruppen

av starka, lokalverkande kortikoider, som kraftigt motverkar inflammationer i huden. Betametason

verkar också så, att cellvävnaden i överhuden förnyar sig långsammare.

Kortikosteroidpreparaten för utvärtes bruk indelas i fyra styrkeklasser: I Milt verkande, II Medelstarkt

verkande, III Starkt verkande och IV Särskilt starkt verkande.

Bemetson-produkterna tillhör styrkegruppen III "Starkt verkande".

Såsom flera andra lokalverkande kortikoider används Bemetson-preparaten för flera olika allergiska

och inflammatoriska sjukdomstillstånd

i huden. Bemetson-produkterna används även vid behandling

av psoriasis och vissa andra långvariga eksem.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Bemetson

Använd inte Bemetson

om du är allergisk (överkänslig) mot betametason eller mot något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har hudinfektioner förorsakade av virus, bakterier eller svampar såsom impetigo, ros,

ektyma, vattkoppor, vårtor, små ljusa vårtor förorsakad av virus, luetiska hudförändringar,

hudtuberkulos och svampinfektioner i huden

om du har sårnader såsom bensår och liggsår

om du har ansiktsros, akne i ansiktet eller utslag kring munnen

hos barn under 1 år som har utslag.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bemetson

om du märker att huden förtunnas eller blir sårig eller om de ytliga blodådrorna vidgas på det

behandlade området

om det behandlade hudområdet irriteras av det använda preparatet.

om du behöver påstryka preparatet på stora hudområden, hudveck eller under ocklusionsförband

om du använder Bemetson hos barn, eftersom långvarig kortikosteroidvård kan rubba

längdtillväxten

och utvecklingen hos barn

om du använder produkten för vård av psoriasis

Om symtom inte inte förbättras inom 2–4 veckor eller om de blir sämre kontakta din läkare.

Känsliga hudområden (t.ex. hyn kring ögonen, ansiktet, armhålorna, böjveck) bör undvikas och vid

behov behandlas endast kortvarigt med Bemetson. Risken för biverkningar ökar på känsliga

hudområden och vid långvarig användning.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Undvik kontakt med ögonen. Det är dock inte farligt och kräver inga speciella försiktighetsåtgärder

om läkemedlet sporadiskt stryks på huden i närheten av ögonen, t.ex. från era insmorda händer.

Lokala överkänslighetsreaktioner kan påminna om symtom av hudsjukdom som vårdas med

preparatet. Bemetson preparaten kan även dölja, aktivera eller förvärra hudinfektionen. Ifall

eksemområdet infekteras är det befogat att använda lämpligt antiinfektivt medel. En spridning av

infektionen kräver att Bemetson-behandlingen avslutas.

Andra läkemedel och Bemetson

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel. Detta gäller såväl receptmediciner som receptfria mediciner, naturprodukter och

naturmedel.

Man känner inte till skadliga samverkningar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Bemetson ska inte användas på stora hudområden, i stora mängder eller under en lång tid under

graviditeten.

Om du ammar och använder Bemetson ska du inte applicera Bemetson på bröstet. På detta sätt

säkerställer du att barnet inte får i sig Bemetson av misstag.

Körförmåga och användning av maskiner

Bemetson-produkterna påverkar varken förmågan att köra eller att använda maskiner.

Bemetson innehåller propylenglykol, cetostearylalkohol och klorkresol

Bemetson 1 mg/ml lösning för hårbotten innehåller propylenglykol. Propylenglykol

kan ge

hudirritation.

Bemetson 0,1 % kräm innehåller cetostearylalkohol och klorkresol. Cetostearylalkohol kan ge lokala

hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Klorkresol kan ge allergiska reaktioner.

3.

Hur du använder Bemetson

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker. Om du finner att effekten av Bemetson är för stark eller för svag, kontakta läkaren eller

apoteket.

Bemetson-produkter bör användas i så små doser som möjligt,

helst på små hudområden och

kortvarigt. Långvarig kontinuerlig

behandling av stora hudområden borde undvikas speciellt hos barn,

om inte läkaren har ordinerat annat. På barn under 10 år skall preparatet användas endast i ytterst svåra

situationer enligt läkarens bedömning.

Om du har använt för stor mängd av Bemetson

Om du Fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Långvarig användning av effektiva kortikoidläkemedel utan uppsikt kan leda till att huden förtunnas.

Faran för detta är större på de hudområdena som normalt är tunna: ansiktet, armhålorna, övre sidan av

händerna, ljumskområdet samt barns och åldringars hud. Då dessa läkemedel används riktigt och

under noggrann uppsikt, är de trygga att använda.

Följ de anvisningar som läkaren givit då du använder Bemetson-preparaten. Det är skäl att inte be om

förnyande av receptet på dessa läkemedel om din läkare inte samtidigt har möjlighet att personligen

granska det behandlade hudområdets och hudsjukdomens tillstånd.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än en av 100):

förtunning av huden, förorsakad av långvarig användning. Detta medför att huden blir skör och

papperaktig samt att de ytliga blodådrorna syns tydligare än förut.

hudstrimmor, blodutgjutningar, utslag i ansiktet (rosacea), purpura, utvidgning av ytliga

blodådrorna, vilket medför lokal rodnad

inflammationer på de behandlade hudområdena

Sällsynta biverkningar (hos färre än en av 1 000):

förändringar (ökning eller minskning) i hudens pigmentering

hämning av binjurefunktionen. Vid långvarig behandling av stora ytor kan läkemedlet upptas i

sådan mängd, att binjurarnas funktion rubbas.

Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än en av 10 000):

allergisk kontaktdermatit, överkänslighetsreaktioner

ökad kroppshårväxt

psoriasis med variga blåsor, förvärring av utslag

Inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data):

dimsyn

Kortikosteroider såsom Bemetson gör att sår läks långsammare och deras användning på hudområdena

kring ögonen kan orsaka ökat ögontryck och ökad risk för katarakt (grå starr). Avbrytning av en

långvarig behandling kan leda till akut förvärrade hudutslag.

Vid behandling av eksem hos barn bör man iaktta, att på grund av sin mindre storlek och tunnare hy

kan barn lättare få biverkningar. En blöja kan öka upptagningen av salvan/krämen och risken för

biverkningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets

och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Bemetson ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Bemetson 0,1 % kräm och Bemetson 0,1 % salva förvaras i rumstemperatur (15-25 ˚C).

Bemetson 1 mg/ml lösning för hårbotten förvaras i kylskåp (2 ˚C–8 ˚C). Förvara medicinflaskan i

originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackinen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpacknings innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är betametason.

Bemetson 0,1 % kräm innehåller betametasonvalerat. Ett gram kräm innehåller en mängd

betametasonvalerat som motsvarar 1 mg betametason.

Övriga innehållsämnen är makrogolcetostearyleter, emulgerande cetostearylalkohol (typ A), vitt

vaselin, paraffin (flytande), natriumdivätefosfatdihydrat, klorkresol och renat vatten.

Bemetson 0,1 % salva innehåller betametasonvalerat. Ett gram salva innehåller en mängd

betametasonvalerat som motsvarar 1 mg betametason.

Övriga innehållsämnen är paraffin (flytande) och vitt vaselin.

Bemetson 1 mg/ml lösning för hårbotten innehåller betametasonvalerat. En milliliter lösning

innehåller en mängd betametasonvalerat som motsvarar 1 mg betametason.

Övriga innehållsämnen är isopropanol, karbomer 934, propylenglykol,

natriumhydroxid och renat

vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bemetson 0,1 % kräm:

Vit kräm.

Förpackningsstorlekar: 20 g, 50 g och 100 g.

Bemetson 0,1 % salva:

Vit eller gulaktig salva.

Förpackningsstorlekar: 50 g och 100 g.

Bemetson 1 mg/ml lösning för hårbotten:

Opaliserande och viskos.

Förpackningsstorlekar: 30 ml och 100 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare:

Bemetson 0,1 % kräm och Bemetson 0,1 % salva:

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Bemetson 1 mg/ml lösning för hårbotten:

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Denna bipacksedel ändrades senast 27.4.2017