AMITRID

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • AMITRID tabletti
 • Lääkemuoto:
 • tabletti
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • AMITRID tabletti
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen alue:
 • Hydroklooritiatsidi ja kaliumia säästävät diureetit
 • Tuoteyhteenveto:
 • ; Soveltuvuus iäkkäille Hydrochlorothiazidum Sopii iäkkäille. Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus. Amiloridi hydrochloridum dihydricum Soveltuu varauksin iäkkäille. Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi hyperkalemian riski.

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Valtuutuksen tilan:
 • Myyntilupa myönnetty
 • Myyntiluvan numero:
 • 7538
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 12-04-2010
 • Viimeisin päivitys:
 • 24-07-2018

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Amitrid

®

-tabletti

amiloridihydrokloridi

ja hydroklooritiatsidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan

tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Amitrid on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Amitrid-tabletteja

Miten Amitrid-tabletteja käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Amitrid-tablettien säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Amitrid on ja mihin sitä käytetään

Kahta eri diureettia eli nesteenpoistolääkettä sisältävällä Amitrid-yhdistelmävalmisteella

on elimistön

kaliumia säästävä vaikutus. Amitrid ei siten aiheuta merkittävää kaliumin hukkaa, joka usein on

diureettilääkityksen haittavaikutus.

Valmisteen sisältämä hydroklooritiatsidi

lisää ja nopeuttaa veden ja natriumin erittymistä munuaisten

kautta. Valmisteen toinen vaikuttava aine on amiloridi, jolla on heikko veden ja natriumin erittymistä

lisäävä vaikutus, ja sen lisäksi se vähentää selvästi kaliumin ja magnesiumin erittymistä. Amitrid-

tableteilla on verenpainetta alentava vaikutus.

Amitrid-tabletteja käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon sekä

maksan vajaatoimintaan liittyvien

turvotusten hoitoon.

Amiloridihydrokloridia ja hydroklooritiatsidia,

joita Amitrid sisältää, voidaan joskus käyttää myös

muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä,

apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina

heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Amitrid-tabletteja

Älä käytä Amitrid-tabletteja

jos olet allerginen amiloridille,

hydroklooritiatsidille tai muille sulfonamidijohdoksille

tai tämän

lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta

jos veresi kaliumpitoisuus on liian suuri (seerumin kalium yli 5,5 mmol/l).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Amitrid-

tabletteja.

Ole erityisen varovainen Amitrid-tablettien käytön suhteen

jos käytät samanaikaisesti muuta kaliumia säästävää lääkitystä tai varsinaista kaliumvalmistetta

(ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Amitrid)

jos sairastat diabetesta tai

jos munuaistesi eritystoiminta on heikentynyt, sillä tällöin saat herkemmin vakavia

haittavaikutuksia, joten sinun on oltava erityisen huolellisessa lääkärin valvonnassa lääkehoidon

aikana.

Valmisteen käyttö voi pahentaa punahukkaa (LED:iä eli SLE:tä) tai laukaista sen puhkeamisen.

Pitkittynyt oksentelu tai ripulointi

saattavat altistaa haittavaikutuksille.

Muut lääkevalmisteet ja Amitrid

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Keskustele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos

käytät säännöllisesti tulehduskipulääkkeitä, sillä ne saattavat heikentää Amitrid-tablettien tehoa

käytät samanaikaisesti angiotensiinia konvertoivan entsyymin estäjiä (ACE:n estäjiä), AT-II-

reseptorin salpaajia tai muita kaliumia säästäviä nesteenpoistolääkkeitä (spironolaktoni tai

triamtereeni) tai kaliumia sisältäviä valmisteita (kaliumtabletit tai kaliumia sisältävät

suolankorvikkeet). Veren kaliumpitoisuus voi kasvaa liian suureksi, jos Amitrid-valmistetta

käytetään samanaikaisesti näiden kanssa.

käytät sokeritautilääkkeitä, koska niiden annosta voidaan joutua muuttamaan Amitrid-

lääkityksen aikana

sinulla on litiumlääkitys, sillä Amitrid vähentää litiumin erittymistä munuaisissa, mikä saattaa

altistaa litiummyrkytyksen

kehittymiselle litiumhoidon

aikana

sinulla on topiramaattilääkitys, koska Amitrid-valmisteen samanaikainen käyttö voi suurentaa

topiramaatin pitoisuuksia

käytät digoksiinia tai sydämen rytmihäiriöiden

hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (kuten sotalolia tai

kinidiiniä), koska niiden vaikutukset sydämen toimintaan voivat lisääntyä, jos veren

kaliumpitoisuus pienenee normaalia pienemmäksi Amitrid-hoidon aikana

käytät suun kautta otettavia kortisonitabletteja, karbamatsepiinia tai klooripropamidia, koska

näiden ja Amitrid-lääkkeen samanaikainen käyttö suurentaa liian pienen veren

kaliumpitoisuuden

riskiä

käytät muuta verenpainelääkitystä, koska muiden verenpainelääkkeiden samanaikainen käyttö

voi laskea verenpainetta liikaa etenkin hoidon alkuvaiheessa

sinulla on kalsitriolilääkitys, koska Amitrid-valmisteen samanaikainen käyttö voi aiheuttaa

veren kalsiumpitoisuuden

liiallista suurenemista.

Kolestyramiini ja kolestipoli

vähentävät hydroklooritiatsidin

imeytymistä ruoansulatuskanavasta,

minkä vuoksi valmisteet on otettava eri aikoina kuin Amitrid (välissä useita tunteja).

Yhteiskäyttö siklosporiinin

kanssa voi pahentaa tai aiheuttaa kihtiä.

Tetrasykliinit voivat samanaikaisesti käytettäessä suurentaa seerumin ureapitoisuutta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos aiot imettää, keskustele lääkärin kanssa tämän lääkkeen käytöstä. Amitrid-valmisteen käyttö voi

heikentää äidinmaidon eritystä tai johtaa erityksen loppumiseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hoidon alussa verenpaineen lasku voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten huimausta tai pyörrytystä (ks.

kohta 4 Mahdolliset haittavaikutukset). Jos saat näitä haittavaikutuksia, sinun ei pidä ajaa tai osallistua

tarkkuutta vaativiin suorituksiin. Nämä haittavaikutukset yleensä lievittyvät tai häviävät, kun olet

käyttänyt lääkettä pitempään.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3.

Miten Amitrid-tabletteja käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää juuri sinulle sopivan annoksen.

Amitrid-valmisteen suositeltu annos on ½–2 tablettia kerran päivässä, yleensä aamulla otettuna.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Amitrid-tabletit voi ottaa samanaikaisesti ruoan kanssa tai tyhjään mahaan. Nauti riittävästi nestettä

(esim. lasillinen vettä) tabletin ottamisen jälkeen.

Jos sinusta tuntuu, että Amitrid-tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta

lääkärille tai apteekissa.

Jos otat enemmän Amitrid-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Amitrid-tabletit

Ota seuraava annos sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi

unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimpiä haittavaikutuksia (esiintyvyys 3

8 %:lla potilaista) ovat päänsärky, heikotus, huimaus,

pahoinvointi,

ruokahaluttomuus ja ihottuma. Muita yleisiä haittavaikutuksia (esiintyvyys 1

3 %:lla

potilaista) ovat väsymys, sydämen rytmihäiriöt, ripuli, vatsakivut, lihaskivut, hengenahdistus ja kutina.

Elinjärjestelmäluokka

Esiintymistiheys

Haittavaikutus

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Yleinen

Päänsärky, heikotus, huimaus,

väsymys

Melko harvinainen

Suun kuivuminen, jano

Harvinainen

Pyörtyminen

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Yleinen

Verensokeripitoisuuden

liiallinen

suureneminen, veren

liian suuri tai liian pieni

kaliumpitoisuus,

ruokahaluttomuus

Melko harvinainen

Kihti, elimistön kuivumistila

Harvinainen

Veren suolatasapainon häiriöt

Hengityselimet, rintakehä ja

välikarsina

Yleinen

Hengenahdistus, yskä

Hyvin harvinainen

Keuhkopöhö (nestettä

keuhkoissa)

Ruoansulatuselimistö

Yleinen

Pahoinvointi, ruokahaluttomuus,

ripuli, vatsakivut

Melko harvinainen

Paha maku suussa, oksentelu,

ummetus, ilmavaivat, nikotus,

jano, ylävatsavaivat

Harvinainen

Maha-suolikanavan

verenvuodot, haimatulehdus

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Ihottuma, kutina

Melko harvinainen

Allergiset ihottumat

Harvinainen

Valoyliherkkyys

Hyvin harvinainen

Verenpurkaumat, haavaumat

Sydän

Yleinen

Rytmihäiriöt

Melko harvinainen

Rintakipu, sydämentykytys,

äkillinen verenpaineen lasku

pystyasentoon noustessa

Sukupuolielimet

ja rinnat

Melko harvinainen

Impotenssi

Hermosto

Melko harvinainen

Ihon puutuminen, pistely

Silmät

Melko harvinainen

Näköhäiriöt

Psyykkiset häiriöt

Melko harvinainen

Lievät psyykkiset häiriöt,

unihäiriöt, hermostuneisuus,

masennus

Luusto, lihakset ja sidekudos

Melko harvinainen

Lihaskivut, lihaskrampit,

nivelkipu

Munuaiset ja virtsatiet

Melko harvinainen

Yöllinen virtsaamistarve,

kirvely virtsatessa,

virtsanpidätyskyvyn

heikkeneminen

Harvinainen

Munuaistoiminnan

heikentyminen

Maksa ja sappi

Harvinainen

Sapensalpaus (kova

ylävatsakipu)

Hyvin harvinainen

Keltaisuus

Immuunijärjestelmä

Harvinainen

Yliherkkyysreaktiot, anafylaksia

(vakava yliherkkyysreaktio)

Veri ja imukudos

Harvinainen

Anemia

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos hoidon aikana ilmenee keltaisuutta, verenpurkaumia ihossa tai

haavaumia tai tulehdusta suun limakalvoilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Amitrid-tablettien säilyttäminen

Säilytä tabletit alle 25

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Amitrid-tabletti sisältää

Vaikuttavat aineet ovat 5 mg amiloridihydrokloridia

ja 50 mg hydroklooritiatsidia.

Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys, vedetön kolloidinen

piidioksidi ja natriumstearyylifumaraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Amitrid-tabletit ovat melkein valkoisia, tasapintaisia ja viistoreunaisia tabletteja, joissa on jakouurre ja

tunnus L 21.

30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Pharma Sp. z o.o, ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.2.2018.

Bipacksedel: Information till användaren

Amitrid

®

-tablett

amiloridhydroklorid

och hydroklortiazid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Amitrid är och vad det används för

Vad bu behöver veta innan du använder Amitrid

Hur du använder Amitrid

Eventuella biverkningar

Hur Amitrid ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Amitrid är och vad det används för

Kombinationspreparat Amitrid, som innehåller två olika diuretika, dvs. vätskedrivande medel, har en

kaliumsparande effekt. Amitrid orsakar därför inte någon betydande kaliumförlust, vilket är en vanlig

biverkning vid diuretikabehandling.

Preparatets hydroklortiazid ökar och påskyndar utsöndringen av vatten och natrium via njurarna.

Preparatets andra verksamma ämne är amilorid, som har en svagt ökande effekt på utsöndringen av

vatten och natrium och dessutom tydligt minskar utsöndringen av kalium och magnesium. Amitrid har

en blodtryckssänkande effekt.

Amitrid-tabletterna används vid behandling av förhöjt blodtryck och hjärtsvikt och vid behandling av

ödem vid leversvikt.

Amiloridhydroklorid

och hydroklortiazid, som finns i Amitrid kan också vara godkänd för att

behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller

annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad bu behöver veta innan du använder Amitrid

Använd inte Amitrid

om du är allergisk mot amilorid, hydroklortiazid

eller mot andra sulfonamidderivat eller något

annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har svår njurinsufficiens

om du har hyperkalemi (kaliumhalten i serum över 5,5 mmol/l).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Amitrid.

Var särskilt försiktig med Amitrid

om du samtidigt har annan kaliumsparande medicinering eller tar något kaliumpreparat (se

Andra läkemedel och Amitrid)

om du har diabetes eller

om du har nedsatt njurfunktion,

eftersom du då lättare drabbas av allvarliga biverkningar och

därför skall stå under speciellt noggrann läkarobservation under behandlingen.

Användning av preparatet kan förvärra symtomen av eller aktivera lupus erythematosus (LED d.v.s.

SLE).

Långvariga kräkningar och diarré kan utsätta patienten för biverkningar.

Andra läkemedel och Amitrid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Rådgör med läkaren innan du använder Amitrid om du

regelbundet använder antiinflammatoriska smärtstillande medel; de kan försvaga effekten hos

Amitrid

använder sådana preparat som hämmar enzymets angiotensinkonvertas (ACE-hämmare), AT-II-

receptorblockare eller andra kaliumsparande vätskedrivande medel (spironolakton eller

triamteren) eller andra preparat som innehåller kalium (kaliumtabletter eller kaliuminnehållande

saltsubstitut). Kaliumhalten i blodet kan stiga alltför högt om Amitrid används samtidigt.

använder diabetesmedicin, eftersom doseringen eventuellt måste justeras under Amitrid-

behandlingen

har litiummedicinering, eftersom Amitrid minskar njurutsöndringen av litium, vilket medför en

potentiell risk för litiumförgiftning

i samband med litiumbehandling

har topiramatmedicinering, eftersom samtidig användning av Amitrid kan höja halten av

topiramat i blodet

använder digoxin eller läkemedel som används vid behandling av rytmstörningar (t.ex. sotalol

eller kinidin),

eftersom deras inverkan på hjärtfunktionen kan bli större, om blodets kaliumhalt

under Amitrid-behandlingen sjunker under normalnivån

samtidigt använder kortisontabletter som tas oralt, karbamazepin eller klorpropamid, eftersom

detta kan öka risken för alltför låg kaliumhalt i blodet om de används samtidigt med Amitrid

har annan blodtrycksmedicinering,

eftersom samtidig användning kan orsaka alltför lågt

blodtryck, särskilt i början av behandlingen

har kalcitriolmedicinering,

eftersom samtidig användning kan orsaka alltför hög kalciumhalt i

blodet.

Kolestyramin och kolestipol försämrar uppsugningen av hydroklortiazid ur matsmältningskanalen,

varför dessa preparat ska tas på ett annat klockslag än Amitrid (flera timmars mellanrum).

Samtidig användning av ciklosporin kan förvärra eller förorsaka gikt.

Samtidig användning av tetracykliner kan öka ureahalten i serum.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du tänker amma skall du rådgöra med läkaren om användningen av detta läkemedel.

Amitrid kan minska utsöndringen av modersmjölk eller leda till att den upphör helt.

Körförmåga och användning av maskiner

I början av behandlingen kan blodtrycket sjunka och orsaka biverkningar, såsom yrsel eller svindel (se

punkt 4. Eventuella biverkningar). Om du får sådana biverkningar ska du inte köra eller delta i

precisionskrävande aktiviteter. Dessa biverkningar blir i allmänhet lindrigare eller försvinner när du

har använt medicinen en längre tid.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Amitrid

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren avpassar dosen individuellt

för dig.

Rekommenderad dos av Amitrid är ½–2 tabletter en gång dagligen, vanligen på morgonen. Tabletten

kan delas i två lika stora doser.

Du kan ta Amitrid tillsammans med måltid eller på tom mage. Drick tillräckligt med vätska (t.ex. ett

glas vatten) sedan du tagit tabletten.

Om du upplever att effekten av Amitrid är för stark eller för svag skall du rådgöra med läkaren eller

apoteket.

Om du har tagit för stor mängd av Amitrid

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn (09) 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Amitrid

Ta följande dos vid normal tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor on detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De vanligaste biverkningarna (hos 3–8 % av alla patienter) är huvudvärk, svaghet, yrsel, illamående,

aptitlöshet och eksem. Andra vanliga biverkningar (hos 1–3 % av alla patienter) är trötthet,

rytmstörningar, diarré, magsmärtor, muskelsmärtor, andnöd och klåda.

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Allmänna symptom och

symptom vid

administreringsstället

Vanliga

Huvudvärk, svaghet, yrsel,

trötthet

Mindre vanliga

Muntorrhet, törst

Sällsynta

Svimning

Metabolism och nutrition

Vanliga

För hög sockerhalt i blodet, för

hög eller för låg kaliumhalt i

blodet, aptitlöshet

Mindre vanliga

Gikt, dehydration

Sällsynta

Störningar i saltbalansen i blodet

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

Andnöd, hosta

Mycket sällsynta

Lungödem (vätska i lungorna)

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående, aptitlöshet, diarré,

magsmärtor

Mindre vanliga

Dålig smak i munnen, kräkningar,

förstoppning, gasbesvär, hicka,

törst, smärtor i övre buken

Sällsynta

Blödningar i magtarmkanalen,

inflammation i bukspottkörteln

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Eksem, klåda

Mindre vanliga

Allergiska eksem

Sällsynta

Ljusöverkänslighet

Mycket sällsynta

Hematom, sår

Hjärtat

Vanliga

Rytmstörningar

Mindre vanliga

Bröstsmärtor, hjärtklappning,

plötslig sänkning av blodtrycket

vid uppresning

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mindre vanliga

Impotens

Centrala och perifera

nervsystemet

Mindre vanliga

Huddomning, stickningar

Ögon

Mindre vanliga

Synrubbningar

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Lindriga psykiska störningar,

sömnstörningar, nervositet,

depression

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Mindre vanliga

Muskelsmärtor, muskelkramper,

ledsmärta

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga

Urineringsbehov på nätterna,

sveda vid urinering, inkontinens

Sällsynta

Nedsatt njurfunktion

Lever och gallvägar

Sällsynta

Kolestas (kraftig smärta i övre

delen av buken)

Mycket sällsynta

Gulhet

Immunsystemet

Sällsynta

Överkänslighetsreaktioner,

anafylaxi (allvarlig

överkänslighetsreaktion)

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta

Anemi

Kontakta läkaren omedelbart om gulhet, hematom i huden eller sår eller inflammation på munnens

slemhinna uppträder under behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen on

läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Amitrid ska förvaras

Förvaras vid högst 25

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om det synbart har förändrats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är 5 mg amiloridhydroklorid

och 50 mg hydroklortiazid.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin

cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, vattenfri

kolloidal

kiseldioxid

och natriumstearylfumarat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Amitrid-tabletterna är nästan vita, med en jämn yta, sned kant och brytskåra, märkta L 21.

30 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Takeda Oy, PB 1406, 00101 Helsingfors, tfn 020 746 5000

Tillverkare

Takeda Pharma Sp. z o.o, ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast 8.2.2018