Alli (previously Orlistat GSK)

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Alli (previously Orlistat GSK)
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Alli (previously Orlistat GSK)
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • Antiobesity preparations, excl. ruokavalion tuotteita
 • Terapeuttinen alue:
 • liikalihavuus
 • Käyttöaiheet:
 • Alli on tarkoitettu painonpudotukseen aikuisilla, jotka ovat ylipainoisia (painoindeksi, BMI, ≥ 28 kg / m2), ja se on otettava yhdessä lievästi hypokalorisen, vähärasvaisen ruokavalion.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 16

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/H/C/000854
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 21-07-2007
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/H/C/000854
 • Viimeisin päivitys:
 • 26-03-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8613

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/307667/2012

EMEA/H/C/000854

Julkinen EPAR-yhteenveto

Alli

orlistaatti

Tämä asiakirja on tiivistelmä Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Alli-

valmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut lääkevalmistetta ja

päätynyt myyntiluvan myöntämistä puoltavaan lausuntoon ja suosituksiin Alliin käytön ehdoista.

Mitä Alli on?

Alli on lääke, jonka vaikuttava aine on orlistaatti. Sitä saa kapseleina (60 mg) ja purutabletteina

(27 mg).

Mihin Allia käytetään?

Allin on tarkoitus auttaa potilaita laihtumaan. Sitä käytetään vähäenergisen ja -rasvaisen ruokavalion

kanssa ylipainoisilla aikuispotilailla, joiden painoindeksi (BMI) on vähintään 28 kg kehon pinta-alan

neliömetriä kohden.

Lääkevalmistetta saa ilman lääkemääräystä.

Miten Allia käytetään?

Allia otetaan yksi kapseli tai purutabletti kolmesti päivässä ennen jokaista pääateriaa, sen aikana tai

yhden tunnin kuluessa siitä. Alli-annos jätetään ottamatta, jos ateria ei sisällä rasvaa tai jää kokonaan

pois. Potilaan on noudatettava ruokavaliota, jossa kaloreista noin 30 prosenttia on peräisin rasvasta.

Ruokavalioon sisältyvä ruoka on jaettava kolmeen pääateriaan. Allia ei saa ottaa kuutta kuukautta

pidempään.

Allia saavan potilaan on aloitettava ruokavalion noudattaminen ja säännöllinen liikunta ennen hoidon

aloittamista. Jos Allia saava potilas ei ole laihtunut 12 viikon kuluessa, hänen on keskusteltava asiasta

lääkärin tai farmaseutin kanssa. Hoito on ehkä lopetettava.

Aikaisemmin lääkevalmisteesta käytettiin nimeä Orlistat GSK.

Miten Alli vaikuttaa?

Allin vaikuttava aine, orlistaatti, on lääke liikalihavuuteen. Valmiste ei vaikuta ruokahaluun. Orlistaatti

salpaa gastrointestinaaliset lipaasit (entsyymit, jotka pilkkovat rasvaa). Salpauduttuaan entsyymit

eivät kykene pilkkomaan kaikkea ravinnossa olevaa rasvaa, minkä vuoksi noin neljäsosa ravinnon

sisältämästä rasvasta kulkee ruuansulatuskanavan läpi imeytymättä. Se, että tämä rasva ei imeydy

elimistöön, auttaa potilasta laihtumaan.

Miten Allia on tutkittu?

Koska Alli pohjautuu toiseen, EU:ssa myyntiluvan jo saaneeseen samaa vaikuttavaa ainetta sisältävään

lääkkeeseen (Xenical 120 mg:n kapselit), joissakin tutkimuksissa oli Xenicalia saaneita potilaita.

Alli-kapseleita on tutkittu kolmessa päätutkimuksessa. Kahteen 1–2-vuotta kestäneeseen

tutkimukseen osallistui yhteensä 1,353 ylipainoista tai lihavaa potilasta, joiden painoindeksi oli

vähintään 28 kg/m

Tutkimuksissa verrattiin Allia eri annoksina lumelääkkeen kanssa ruokavalioon

yhdistettynä. Sekä potilaat että lääkärit olivat tietämättömiä kunkin potilaan saamasta hoidosta

tutkimuksen loppuun asti. Kolmannessa tutkimuksessa Allia verrattiin lumelääkkeeseen 391

ylipainoisella potilaalla, joiden painoindeksi oli 25–28 kg/m

. Tutkimus kesti neljä kuukautta.

Kaikissa tutkimuksissa tehokkuuden pääasiallisena mittana oli painon muutos.

Lisäksi yhtiö teki tutkimuksia osoittaakseen, että Alli 27 mg -purutabletit vaikuttavat rasvan

imeytymiseen samalla tavoin kuin Alli 60 mg -kapselit.

Mitä hyötyä Allista on havaittu tutkimuksissa?

Alli laski painoa lumelääkettä tehokkaammin potilailla, joiden painoindeksi oli vähintään 28 kg/m

Kahdessa tutkimuksessa, joissa potilaiden painoindeksi oli vähintään 28 kg/m

. 60 mg:n Alli-kapseleita

saaneiden potilaiden painonpudotus oli keskimäärin 4,8 kg vuoden jälkeen, kun se lumelääkettä

saaneilla oli 2,3 kg.

Potilailla, joiden painoindeksi oli 25–28 kg/m

, tutkimus ei osoittanut painonpudotuksen Alli-hoidon

avulla olevan merkittävä.

Purutabletteja ja kapseleita vertailevissa tutkimuksissa ilmeni, että kummankin lääkemuodon

ottamisen jälkeen sama määrä imeytymätöntä rasvaa poistui potilaan ulosteissa.

Mitä riskejä Alliin liittyy?

Suurin osa Allin sivuvaikutuksista liittyy ruuansulatusjärjestelmään, ja niitä esiintyy vähemmän

todennäköisesti vähärasvaista ruokavaliota noudatettaessa. Oireet ovat yleensä lieviä, ja niitä esiintyy

hoidon alkuvaiheessa ohimenevinä. Allin yleisimmät sivuvaikutukset (useammalla kuin 1 potilaalla

10:stä) ovat rasvaiset ulostetahrat, eritteelliset suolikaasut, kiireellinen ulostamisen tarve, öljyiset tai

rasvaiset ulosteet, suolen öljyinen tyhjeneminen (öljyn aiheuttamat suolen liikkeet ilman ulostetta),

ilmavaivat ja löysät ulosteet. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Allin ilmoitetuista

sivuvaikutuksista.

Henkilöt, jotka ovat allergisia orlistaatille tai jollekin muulle valmisteen sisältämälle aineelle, eivät saa

käyttää Allia. Sitä ei saa antaa potilaille, jotka saavat siklosporiinia (elinsiirtopotilaille hylkimisreaktion

ehkäisyyn) tai verihyytymien ehkäisyyn käytettäviä lääkkeitä, kuten varfariinia. Valmistetta eivät

myöskään saa käyttää henkilöt, joilla on krooninen imeytymishäiriöoireyhtymä (pitkäaikainen sairaus,

jossa ruuan ravintoaineet eivät imeydy helposti ruuansulatuksen aikana), kolestaasi eli sapensalpaus

(maksan toimintahäiriö), tai raskaana olevat tai imettävät naiset.

AlliF

Sivu 2/3

AlliF

Sivu 3/3

Miksi Alli on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea katsoi Allin hyödyn olevan sen riskejä suurempi ja suositteli myyntiluvan

myöntämistä sille.

Muita tietoja Allista

Euroopan komissio myönsi 23. heinäkuuta 2007 Orlistat GSK:lle koko EU:n alueella voimassa olevan

myyntiluvan. Myyntilupa perustui Xenical-kapseleille jo vuonna 1998 myönnettyyn myyntilupaan.

Lääkevalmisteen nimi muutettiin Alliksi 12. syyskuuta 2008.

Allia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan EMAn verkkosivustolla kohdassa

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

Lisätietoja Alli-

hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon), lääkäriltä tai apteekista.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 05-2012.

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

alli 60 mg kovat kapselit

orlistaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

Kysy tarvittaessa lääkäriltä tai apteekista lisätietoja ja neuvoja

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole manittu tässä pakkausselosteessa.

Ks. kohta 4.

Jos painosi ei laske 12 viikon kuluessa alli-valmisteen käytön aloittamisesta, kysy neuvoa

lääkäriltä tai apteekista. Sinun tulee ehkä lopettaa allin käyttäminen.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä alli on ja mihin

sitä käytetään

Ylipainoon liittyvät vaarat

Miten alli toimii

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät alli-valmistetta

Älä käytä alli-valmistetta

Varoitukset ja varotoimet

Muut lääkevalmisteet ja alli

alli ruoan ja juoman kanssa

Raskaus ja imetys

Ajaminen ja koneiden käyttö

Miten alli-valmistetta käytetään

Valmistautuminen laihduttamiseen

Aloitusajankohdan valitseminen

Laihdutustavoitteen asettaminen

Kalori- ja rasvamäärätavoitteiden asettaminen

allin käyttäminen

Vähintään 18-vuotiaat aikuiset

Miten kauan alli-valmistetta käytetään?

Jos otat enemmän alli-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos unohdat ottaa allia

Mahdolliset haittavaikutukset

Vakavat haittavaikutukset

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Yleiset haittavaikutukset

Verikokeissa todettavat vaikutukset

Ruokavalioon liittyvän hoidon vaikutusten hallinta

allin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä alli sisältää

alli-lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Muuta tietoa

1.

Mitä alli on ja mihin sitä käytetään

allia käytetään lihavuuden hoitoon vähintään 18-vuotiailla aikuisilla, jotka ovat ylipainoisia ja joiden

painoindeksi (BMI) on vähintään 28. allia on käytettävä vähäkalorisen, vähärasvaisen ruokavalion

rinnalla.

Painoindeksin avulla arvioidaan, onko painosi sopiva vai oletko pituuteesi nähden ylipainoinen.

Seuraavasta taulukosta voit tarkistaa, oletko ylipainoinen ja sopiiko alli sinulle.

Etsi taulukosta pituutesi. Jos painosi on alle pituutesi rinnalla mainitun painorajan, älä käytä alli-

valmistetta.

Pituus

Paino

150 cm

63 kg

155 cm

67,25 kg

160 cm

71,75 kg

165 cm

76,25 kg

170 cm

81 kg

175 cm

85,75 kg

180 cm

90,75 kg

185 cm

95,75 kg

190 cm

101 kg

Ylipainoon liittyvät vaarat

Ylipaino lisää vakavien terveydellisten ongelmien kuten diabeteksen ja sydäntautien sairastumisen

riskiä. Nämä ongelmat eivät välttämättä ilmene huonovointisuutena, joten käy lääkärin vastaanotolla

yleistarkastuksessa.

Miten alli toimii

allin vaikuttava aine (orlistaatti) kohdistaa tehonsa ruoansulatuselimistössä olevaan rasvaan. Kapselit

estävät noin neljäsosaa aterioiden sisältämästä rasvasta imeytymästä. Tämä rasva poistuu elimistöstä

ulosteen mukana (ks. kohta 4). Näin ollen on tärkeää, että sitoudut noudattamaan vähärasvaista

ruokavaliota, jotta haittavaikutukset pysyvät hallinnassa. Jos teet näin, kapselit tehostavat

ponnisteluasi ja auttavat sinua pudottamaan enemmän painoa kuin pelkästään ruokavaliota

noudattamalla. alli-valmisteen avulla voit laihtua jokaista pelkällä ruokavaliolla pudotettua kahta

kiloa kohden vielä enintään yhden kilon lisää.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät alli-valmistetta

Älä käytä alli-valmistetta

jos olet allerginen

orlistaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6.).

jos olet raskaana tai imetät.

jos käytät siklosporiinia elinsiirron jälkeiseen hoitoon, vaikeaan nivelreumaan tai ihosairauteen.

jos käytät varfariinia tai jotain muuta verenohennuslääkettä.

jos sinulla on kolestaasi (tila, jossa sappinesteiden kulku maksasta on estynyt).

jos sinulla on todettu ravinnon imeytymishäiriö (krooninen malabsorptiosyndrooma).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat allia.

Jos sinulla on diabetes. Kerro diabeteksesta lääkärillesi, joka voi tarvittaessa muuttaa

diabeteslääkettäsi.

Jos sinulla on munuaissairaus. Kerro lääkärille ennen kuin aloitat allin käytön, jos sinulla on

munuaisongelmia. Orlistaatin käyttö voi aiheuttaa munuaiskiviä potilaille, joilla on krooninen

munuaissairaus.

Lapset ja nuoret

Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa käyttää tätä lääkettä.

Muut lääkevalmisteet ja alli

alli saattaa vaikuttaa muihin käyttämiisi lääkkeisiin.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Älä käytä alli-valmistetta, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

siklosporiinia, siklosporiinia käytetään elinsiirron jälkeiseen hoitoon, vaikeaan nivelreumaan tai

ihosairauteen.

varfariinia tai muuta verenohennuslääkettä.

Suun kautta otettavien ehkäisyvalmisteiden käyttö ja alli

Suun kautta otettavan ehkäisyvalmisteen teho saattaa heikentyä, jos saat vaikean ripulin. Käytä

lisäehkäisyä vaikean ripulin yhteydessä.

Ota monivitamiinivalmistetta joka päivä, jos otat alli-valmistetta

alli saattaa heikentää joidenkin vitamiinien imeytymistä. Monivitamiinivalmisteen täytyy

sisältää A-, D-, E- ja K-vitamiineja. Ota monivitamiinivalmistetta nukkumaan mennessä silloin

kun et ota alli-valmistetta. Tämä auttaa varmistamaan vitamiinien imeytymisen.

Keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen

kuin alat käyttää allia, jos käytät

amiodaronia, jota käytetään sydämen rytmihäiriöiden hoitoon.

akarboosia (tyyppi II diabeteksen hoitoon käytetty lääkevalmiste). allia ei suositella akarboosia

käyttäville.

kilpirauhaslääkettä (levotyroksiini). Tarvittaessa annostasi voidaan muuttaa ja voit ottaa

lääkkeesi eriaikaan päivästä.

epilepsialääkettä. Jos kouristusten esiintymistiheys ja vakavuus muuttuu, keskustele asiasta

lääkärisi kanssa.

lääkkeitä HIV-infektion hoitoon. On tärkeää, että neuvottelet lääkärin kanssa ennen alli-hoidon

aloittamista, jos saat hoitoa HIV-infektioon.

lääkkeitä masennukseen, psyykkisiin häiriöihin tai ahdistuneisuuteen.

Keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa kun käytät allia

jos käytät verenpainelääkitystä, sillä annostusta voi olla tarpeen muuttaa

jos käytät kolesterolilääkitystä, sillä annostusta voi olla tarpeen muuttaa.

alli ruuan ja juoman kanssa

allia on käytettävä yhdistettynä vähäkaloriseen ja vähärasvaiseen ruokavalioon. Pyri muuttamaan

ruokavaliotasi ennen hoidon aloittamista. Katso lisätietoja energia- ja rasvamääriä koskevien

tavoitteiden asettamisesta sinisiltä sivuilta kohdasta 6.

Muuta tietoa

alli voidaan ottaa välittömästi ennen ateriaa, aterian aikana tai enintään tunnin kuluessa ateriasta.

Kapseli on nieltävä kokonaisena veden kera. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että yksi kapseli otetaan

aamiaisella, lounaalla ja päivällisellä. Jos ateria jää väliin tai se ei sisällä rasvaa, älä ota kapselia.

allista ei ole hyötyä, jos ruoassa ei ole ollenkaan rasvaa.

Jos nautit hyvin rasvaisen aterian, älä ota valmistetta suositeltua annosta enempää. Kapselin ottaminen

liian rasvaisen aterian yhteydessä saattaa lisätä hoidon ruokavalioon liittyvien haittavaikutusten

todennäköisyyttä (katso kohta

4.). Pyri mahdollisimman pitkälle välttämään runsasrasvaisten

aterioiden nauttimista allin käytön yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Älä käytä allia, jos olet raskaana tai imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

alli ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita.

3.

Miten alli-valmistetta käytetään

Valmistautuminen laihduttamiseen

1.

Aloitusajankohdan valitseminen

Suunnittele kapseleiden käytön aloitusajankohta etukäteen. Ennen kuin aloitat kapselien käytön, ryhdy

noudattamaan vähäkalorista, vähärasvaista ruokavaliota ja anna elimistösi tottua uusiin

ruokailutottumuksiisi muutaman päivän ajan. Pidä ruokapäiväkirjaa kirjoittamalla muistiin, mitä olet

syönyt. Ruokapäiväkirja on tehokas apu, sillä sen avulla tiedostat, mitä syöt ja kuinka paljon, jolloin

saat lähtötiedot muutosten tekemistä varten.

2.

Laihdutustavoitteen asettaminen

Mieti, kuinka paljon haluat laihtua, ja aseta itsellesi tavoitepaino. Realistinen tavoite on 5–10 prosentin

suuruinen painon pieneneminen lähtöpainosta. Painon väheneminen saattaa vaihdella viikosta toiseen.

Pyri pudottamaan painoasi vähitellen ja tasaisella nopeudella noin 0,5 kg viikossa.

3.

Kalori- ja rasvamäärätavoitteiden asettaminen

Painotavoitteen saavuttamisessa auttaa, kun asetat kaksi jokapäiväistä tavoitetta: toinen kalorien

suhteen ja toinen rasvan suhteen. Katso lisätietoja sinisiltä sivuilta kohdasta 6

Muuta tietoa

allin käyttäminen

Vähintään 18-vuotiaat aikuiset

Ota yksi kapseli kolmesti päivässä.

Ota alli juuri ennen pääateriaa, pääaterian aikana tai enintään tunnin kuluessa pääateriasta eli

yksi kapseli aamiaisella, lounaalla ja päivällisellä. Huolehdi siitä, että kolme pääateriaa ovat

ravitsemuksellisesti monipuolisia, vähäkalorisia ja vähärasvaisia.

Jos ateria jää väliin tai se ei sisällä rasvaa, älä ota kapselia. allista ei ole hyötyä, jos ruoassa ei

ole ollenkaan rasvaa.

Nielaise kapseli kokonaisena veden kera.

Älä ota enempää kuin kolme kapselia päivässä.

Voit säilyttää päivittäisen alli-annoksesi tämän pakkauksen mukana toimitettavassa sinisessä

kuljetusrasiassa (shuttle).

Ruokavalioon liittyvät oireet vähenevät, kun rasvan määrää ruokavaliossa vähennetään (katso

kohta 4).

Pyri lisäämään liikuntaa ennen kapselien käytön aloittamista. Fyysinen aktiivisuus on tärkeä osa

painonpudotusohjelmaa. Jos et ole aiemmin harrastanut liikuntaa, keskustele asiasta lääkärin

kanssa.

Pidä fyysistä aktiivisuustasoasi yllä alli-valmisteen käytön ajan ja käytön lopettamisen jälkeen.

Miten kauan alli-valmistetta käytetään?

alli-valmistetta ei tule käyttää yli kuutta kuukautta.

Jos painosi ei laske 12 viikon kuluessa alli-valmisteen käytön aloittamisesta, kysy neuvoa

lääkäriltäsi tai apteekista. Sinun tulee ehkä lopettaa alli-valmisteen käyttäminen.

Onnistunut painonhallinta ei perustu lyhytaikaiseen ruokavalion muutokseen, minkä jälkeen

palataan vanhoihin tapoihin. Onnistuneet laihduttajat pitävät painonsa hallinnassa pysyvien

elämäntapamuutosten avulla mm. muuttamalla ruokailutottumuksiaan ja lisäämällä fyysistä

aktiivisuuttaan.

Jos otat enemmän alli-valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota enintään 3 kapselia vuorokaudessa.

Jos olet ottanut liian monta kapselia, käänny mahdollisimman pian lääkärin puoleen.

Jos unohdat ottaa allia

Jos kapselin ottaminen jää väliin, toimi seuraavasti:

Jos edellisen aterian nauttimisesta on alle tunti, voit ottaa unohtuneen kapselin.

Jos edellisen pääaterian nauttimisesta on yli tunti, älä ota unohtunutta kapselia. Odota

seuraavaan pääateriaan ja ota silloin kapseli normaaliin tapaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Useimmat allin käyttöön liittyvistä yleisistä haittavaikutuksista (esimerkiksi

ilmavaivat ja niihin

mahdollisesti liittyvät rasvaiset tahrat, äkillinen tai lisääntynyt suolen toiminta ja löysät ulosteet)

aiheutuvat valmisteen vaikutustavasta (katso kohta 1). Nauti vähärasvaisia aterioita, niin nämä hoidon

ruokavalioon liittyvät vaikutukset pysyvät paremmin hallinnassa.

Vakavat haittavaikutukset

Tällaisten haittavaikutusten esiintymistiheydestä ei ole tietoa.

Vaikeat allergiset reaktiot

Vaikean allergisen reaktion oireita ovat vakavat hengitysvaikeudet, hikoilu, ihottuma, kutina,

kasvojen turpoaminen, tihentynyt syketaajuus ja tajunnanmenetys.

Lopeta kapselien käyttäminen. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Muut vakavat haittavaikutukset

Verenvuoto peräsuolesta.

Divertikuliitti (paksusuolen tulehdus). Haittavaikutuksia voivat olla alavatsakivut varsinkin

vasemmalla puolella sekä mahdollinen kuume ja ummetus.

Pankreatiitti (haimatulehdus). Oireet voivat olla vaikea vatsan alueen kipu, joka joskus heijastuu

selkään, mahdollisesti kuume, pahoinvointi ja oksentelu.

Ihorakkulat (mukaan lukien puhkeavat rakkulat).

Sappikivien aiheuttama vaikea vatsakipu.

Hepatiitti (maksatulehdus). Oireisiin voi liittyä ihon ja silmänvalkuaisten kellertävyys, kutina,

virtsan värjäytyminen tummaksi, vatsakipu ja maksan seudun arkuus (kipu oikealla kylkikaaren

alla), joskus ruokahaluttomuus.

Oksalaatin aiheuttama nefropatia (kalsiumoksalaatin kertyminen, mikä voi johtaa

munuaiskiviin). Katso kohta 2 Varoitukset ja varotoimet.

Lopeta kapselien käyttäminen. Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee näitä oireita.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Näitä oireita voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä.

ilmavaivat ja niihin mahdollisesti liittyvät rasvaiset tahrat

äkillinen suolen toiminta

rasvaiset tai öljyiset ulosteet

löysät ulosteet.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos jokin edellä mainituista haittavaikutuksista on

vakava tai hankala.

Yleiset haittavaikutukset

Näitä oireita voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä.

vatsakipu

ulosteen pidätyskyvyttömyys

nestemäiset ulosteet

lisääntynyt ulostamisen tarve

ahdistuneisuus.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos jokin edellä mainituista haittavaikutuksista on

vakava tai hankala.

Verikokeissa todettavat vaikutukset

Ei tiedetä kuinka yleisiä nämä haittavaikutukset ovat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden

arviointiin)

maksan entsyymiarvojen nousu

verenhyytymisvaikutukset varfariinia tai muita verenohennuslääkkeitä (antikoagulantteja)

käyttävillä.

Kerro alli-valmisteen käytöstäsi lääkärille, jos sinulta otetaan verikokeita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

Ruokavalioon tai siihen sisältyvään rasvaan liittyvien hoidon vaikutusten hallinta

Yleisimmät haittavaikutukset aiheutuvat kapseleiden toimintatavasta ja siitä, että osa ravinnon rasvasta

poistuu elimistöstä. Tällaisia oireita ilmenee yleensä kapselien käytön ensimmäisten viikkojen aikana,

kun et ehkä ole vielä oppinut rajoittamaan ruokavalioosi sisältyvän rasvan määrää. Jos sinulla on

tällaisia ruokavalioon liittyviä haittavaikutuksia, tiedät, että olet syönyt enemmän rasvaa kuin pitäisi.

Voit minimoida ruokavalioon liittyvät haittavaikutukset noudattamalla seuraavia ohjeita:

Ryhdy noudattamaan vähärasvaista ruokavaliota muutama päivä tai ehkä jopa viikko ennen kuin

aloitat kapselien käytön.

Selvitä usein nauttimiesi ruokien tyypillinen rasvamäärä ja annostesi koko. Perehtymällä

annoksiin voit helpommin välttää ylittämästä rasvan suositeltavaa tavoitemäärää vahingossa.

Jaa rasvakiintiösi tasaisesti kaikille päivän aterioille. Älä ”säästä” rasva- ja kalorikiintiöitäsi ja

tuhlaa niitä runsasrasvaiseen ateriaan tai jälkiruokaan, kuten joissakin toisissa

painonpudotusohjelmissa saatetaan tehdä.

Useimmat haittavaikutuksia kokeneet käyttäjät oppivat hallitsemaan niitä muuttamalla

ruokavaliotaan.

Älä huolestu, jos tällaisia oireita ei ilmene. Se ei tarkoita, etteivät kapselit tehoa.

5.

allin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP)

jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C:ssa.

Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna valmisteen suojaamiseksi kosteudelta.

Purkissa on kaksi sinetöityä säiliötä, joissa on silikageeliä, mikä auttaa pitämään kapselit

kuivina. Anna säiliöiden olla purkissa. Älä niele niitä.

Voit myös säilyttää päivittäisen alli-annoksesi tämän pakkauksen mukana toimitettavassa

sinisessä kuljetusrasiassa (shuttle). Hävitä kapselit, jos olet säilyttänyt niitä kuljetusrasiassa yli

kuukauden ajan.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä alli sisältää

Vaikuttava aine on orlistaatti. Yksi kapseli (kova) sisältää 60 mg orlistaattia.

Muut aineet:

Kapselin sisältö: mikrokiteinen selluloosa (E460), natriumtärkkelysglykolaatti, povidoni

(E1201), natriumlauryylisulfaatti ja talkki.

Kapselin kuori: liivate, indigokarmiini (E132), titaanidioksidi (E171), natriumlauryylisulfaatti,

sorbitaanimonolauraatti, musta painomuste (sellakka, musta rautaoksidi (E172)

propyleeniglykoli).

Kapselin juova: liivate, polysorbaatti 80, indigokarmiini (E132).

alli-lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Turkoosissa alli-kapselissa on keskellä tummansininen juova ja kapselissa on merkintä ”alli”.

alli-valmisteen pakkauskoot ovat 42, 60, 84, 90 ja 120 kapselia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä

ole myynnissä kaikissa maissa.

Tämä pakkaus sisältää sinisen kuljetusrasian

(shuttle) päivittäisen alli-annoksen kuljettamista varten.

Myyntiluvan haltija:

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited,

Knockbrack,

Dungarvan,

Co. Waterford,

Irlanti.

Valmistaja:

Famar S.A., 48 KM Athens-Lamia,

190 11 Avlona, Kreikka.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Lisätietoja alli-painonpudotusohjelmasta voit katsoa myös maakohtaisilta alli-Internet sivustoilta.

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10858600

www.alli.be

България

ГлаксоСмитКлайн Консюмър Хелткеър

Teл.: + 359 2 953 10 34

www.alli.bg

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

www.alli.lt

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 10858600

www.alli.be

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

www.alli.cz

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Consumer Healthcare

Tel.: + 36 1 225 5800

www.alliprogram.hu

Danmark

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Tlf: + 45 80 25 16 27

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.dk

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

www.alli.com.mt

Deutschland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH

& Co. KG,

Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

www.alliprogramm.de

Nederland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV

Tel: + 31 (0)30 693 8780

info.nlch@gsk.com

www.alli.nl

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

www.alli.gsk.ee

Norge

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tlf: + 47 80 05 86 30

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι

Τηλ: + 30 210 68 82 100

www.alli.gr

Österreich

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH &

Co. KG,

Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

www.alliprogramm.at

España

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, S.A.

Tel: + 34 900 816 705

www.alli.com.es

Polska

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 96 00

www.alli.pl

France

GlaxoSmithKline Santé Grand Public

Tél.: + 33 (0)1 39 17 80 00

www.alliprogramme.fr

Portugal

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare – Produtos

para a Saúde e Higiene, Lda.

Tel: 800 784 695

apoio.consumidor@gsk.com

www.alli.pt

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel:+385

1 6051 999

www.alli.com.hr

Ireland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 495 5000

www.alli.ie

România

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.

Tel: + 40 21 302 8 208

www.alli.ro

Slovenija

GSK d.o.o., Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

www.alli.si

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

www.alli.sk

Italia

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.

Tel: + 39 02 38062020

www.alli.it

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Consumer Healthcare

Puh/Tel: 080 077 40 80

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.fi

Κύπρος

C. A. Papaellinas Ltd,

Τ.Θ. 24018, 1700 Λευκωσία

Tηλ. +357 22 741 741

www.alli.com.cy

Sverige

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tel: 020-100579

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.se

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

www.alli.com.lv

United Kingdom

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tel: + 44 (0)800 171 2014 (Freephone)

customer.relations@gsk.com

www.alli.co.uk

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta

http://www.ema.europa.eu/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUUTA TIETOA

Ylipainoon liittyvät vaarat

Ylipaino vaikuttaa terveyteesi ja lisää riskiä sairastua esimerkiksi seuraaviin vakaviin sairauksiin:

korkea verenpaine

diabetes

sydäntauti

aivohalvaus

eräät syöpäsairaudet

nivelrikko.

Keskustele lääkärin kanssa sairastumisriskistäsi.

Painon pudotuksen tärkeys

Laihduttaminen ja painonhallinta, esimerkiksi parantamalla ruokavaliotasi ja lisäämällä fyysistä

aktiivisuuttasi, auttavat pienentämään vakavien terveysongelmien kehittymisriskiä ja edistävät

terveyttä.

Ruokavalioon sekä kalori- ja rasvakiintiöihin liittyviä vinkkejä

Käytä allia yhdistettynä vähäkaloriseen ja vähärasvaiseen ruokavalioon. Kapselit toimivat estämällä

osaa nautitusta rasvasta imeytymästä, mutta se ei estä nauttimasta kaikkien pääruoka-aineryhmien

ruoka-aineita. Vaikka sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota nauttimaasi kalori- ja rasvamäärään, on

tärkeää syödä monipuolisesti. Valitse monipuolisesti erilaisia ravintoaineita sisältäviä ruokia ja

opettele noudattamaan terveellisiä ruokailutottumuksia pitkällä aikavälillä.

Miksi on tärkeää asettaa tavoitteet kalorien ja rasvan saannin suhteen

Kaloreilla mitataan energiamäärää, jonka elimistö tarvitsee ravinnosta. Ravinnon energiamääristä

käytetään yksikköä kilokalori tai lyhennettä kcal. Puhekielessä saatetaan joskus puhua kaloreista,

vaikka tarkoitetaan kilokaloreita. Energiaa voidaan mitata myös kilojouleina, joita käytetään

esimerkiksi ruoka-aineiden pakkausmerkinnöissä.

Kalorimäärätavoite on päivittäisen energiansaantisi maksimimäärä. Katso lisätietoja jäljempänä

olevasta taulukosta.

Rasvamäärätavoite on kunkin aterian sisältämän rasvan maksimimäärä grammoina.

Rasvamäärätavoitetta kuvaavassa kaaviossa noudatetaan jäljempänä annettuja ohjeita

kalorimäärätavoitteen asettamiseen.

Rasvamäärän säännöstely on erittäin tärkeää kapselien toimintaperiaatteen vuoksi. allin käyttö

aiheuttaa sen, että rasvaa poistuu elimistöstäsi aiempaa enemmän, ja siksi voi aiheutua

ongelmia, mikäli rasvaa nautitaan yhtä paljon kuin aiemmin. Noudattamalla

rasvamäärätavoitetta painonpudotuksessa saavutetaan paras mahdollinen tulos ja

haittavaikutusten todennäköisyys jää mahdollisimman pieneksi.

Aseta tavoitteeksi asteittainen ja tasainen painonpudotus. Ihanteellinen viikoittainen

painonpudotus on noin 0,5 kg.

Kalorimäärätavoitteen asettaminen

Seuraava taulukko on laadittu niin, että päivittäinen kalorimäärätavoite on siinä noin 500 kilokaloria

vähemmän kuin mitä nykyisen painosi ylläpitäminen vaatii. Tämä tarkoittaa

yhteensä 3 500 kilokalorin vähentämistä viikossa, mikä vastaa suunnilleen 0,5 kg:aa rasvaa.

Painosi pitäisi pudota jo yksinomaan kalorimäärätavoitteen avulla tasaista noin 0,5 kg:n viikkovauhtia

ilman, että tunnet olosi turhautuneeksi tai tunnet jääväsi paitsi jostakin.

Alle 1 200 kilokalorin nauttiminen päivittäin ei ole suositeltavaa.

Jotta voit asettaa kalorimäärätavoitteesi, sinun on tiedettävä aktiivisuustasosi. Mitä enemmän liikut,

sitä suurempi kalorimäärätavoitteesi on.

Matala aktiivisuustaso tarkoittaa, että harrastat päivittäin vain vähän tai et ollenkaan esimerkiksi

kävelyä, portaiden nousua, puutarhanhoitoa, tai muuta fyysistä toimintaa.

Kohtuullinen aktiivisuustaso tarkoittaa, että kulutat päivässä noin 150 kilokaloria fyysisellä

toiminnalla, esimerkiksi kävelemällä kolme kilometriä, tekemällä puutarhatöitä 30–45 minuuttia

tai juoksemalla kaksi kilometriä 15 minuutissa. Valitse päivittäisiä rutiinejasi parhaiten kuvaava

taso. Jos et ole varma kumpi taso kuvaa sinua parhaiten, valitse matala.

Naiset

Matala aktiivisuustaso

alle 68,1 kg

1 200 kcal

68,1 kg–74,7 kg

1 400 kcal

74,8 kg–83,9 kg

1 600 kcal

vähintään 84,0 kg

1 800 kcal

Kohtuullinen

aktiivisuustaso

alle 61,2 kg

1 400 kcal

61,3 kg–65,7 kg

1 600 kcal

vähintään 65,8 kg

1 800 kcal

Miehet

Matala aktiivisuustaso

alle 65,7 kg

1 400 kcal

65,8 kg–70,2 kg

1 600 kcal

vähintään 70,3 kg

1 800 kcal

Kohtuullinen

aktiivisuustaso

vähintään 59,0 kg

1 800 kcal

Rasvamäärätavoitteen asettaminen

Seuraavan taulukon avulla voit asettaa sallittuun päivittäiseen kalorimäärään perustuvan

rasvamäärätavoitteesi. Nauti kolme ateriaa päivässä. Jos olet asettanut tavoitteeksi

esimerkiksi 1 400 kilokaloria päivässä, suurin sallittu rasvamäärä aterialla on 15 g. Jotta

päivittäinen rasvamäärä pysyy tavoitteessa, välipalat saavat sisältää enintään 3 g rasvaa.

Päivittäin nautittava

kalorimäärä

Aterian sisältämän rasvan

enimmäismäärä

Välipalojen sisältämän rasvan

enimmäismäärä

1 200

12 g

1 400

15 g

1 600

17 g

1 800

19 g

Muista seuraavat seikat

Aseta realistiset tavoitteet energian ja rasvan saannin suhteen, sillä se on hyvä tapa saavutettujen

tavoitteiden ylläpidon eli pysyvän painonhallinnan kannalta.

Pidä ruokapäiväkirjaa kirjoittamalla muistiin kaikki, mitä syöt, ja ruoan sisältämä kalori- ja

rasvamäärä.

Pyri lisäämään liikuntaa ennen kapselien käytön aloittamista. Fyysinen aktiivisuus on tärkeä osa

painonpudotusohjelmaa. Jos et ole aiemmin harrastanut liikuntaa, keskustele asiasta lääkärin

kanssa.

Pidä fyysistä aktiivisuustasoasi yllä alli-valmisteen käytön ajan ja käytön lopettamisen jälkeen.

alli-painonpudotusohjelmassa kapseleita käytetään yhdistettyinä ruokavalioon. Ohjelmassa on erilaisia

vähäkalorisen ja vähärasvaisen ruokavalion noudattamista helpottavia ohjeita sekä ohjeita liikunnan

lisäämiseksi.

Tutustu allin kotisivuihin (katso maakohtaisen Internet -sivuston osoite edeltä paikallisten edustajien

listalta), jossa on paljon erilaisia interaktiivisia

työkaluja, vähärasvaisia ruokaohjeita, liikuntavinkkejä

ja paljon muuta hyödyllistä tietoa, joka auttaa elämään terveellisesti ja tukee sinua

painonpudotustavoitteessasi .

Tutustu www.alliplan.fi

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

alli 27 mg purutabletti

orlistaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja

ja neuvoja.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Jos painosi ei laske 12 viikon kuluessa alli-valmisteen käytön aloittamisesta, kysy neuvoa

lääkäriltä tai apteekista. Sinun tulee ehkä lopettaa allin käyttäminen.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä alli on ja mihin sitä käytetään

Ylipainoon liittyvät vaarat

Miten alli toimii

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät alli-valmistetta

Älä käytä alli-valmistetta

Varoitukset ja varotoimet

Muut lääkevalmisteet ja alli

alli ruoan ja juoman kanssa

Raskaus ja imetys

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tärkeää tietoa allin sisältämistä aineista

Miten alli-valmistetta käytetään

Valmistautuminen laihduttamiseen

Aloitusajankohdan valitseminen

Laihdutustavoitteen asettaminen

Kalori- ja rasvamäärätavoitteiden asettaminen

allin käyttäminen

Vähintään 18-vuotiaat aikuiset

Miten kauan alli-valmistetta käytetään?

Jos otat enemmän alli-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos unohdat ottaa allia

Mahdolliset haittavaikutukset

Vakavat haittavaikutukset

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Yleiset haittavaikutukset

Verikokeissa todettavat vaikutukset

Ruokavalioon liittyvän hoidon vaikutusten hallinta

allin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä alli sisältää

alli-lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Muuta tietoa

1.

Mitä alli on ja mihin sitä käytetään

allia käytetään lihavuuden hoitoon vähintään 18-vuotiailla aikuisilla, jotka ovat ylipainoisia ja joiden

painoindeksi (BMI) on vähintään 28. allia on käytettävä vähäkalorisen, vähärasvaisen ruokavalion

rinnalla.

Painoindeksin avulla arvioidaan, onko painosi sopiva vai oletko pituuteesi nähden ylipainoinen.

Seuraavasta taulukosta voit tarkistaa, oletko ylipainoinen ja sopiiko alli sinulle.

Etsi taulukosta pituutesi. Jos painosi on alle pituutesi rinnalla mainitun painorajan, älä käytä alli-

valmistetta.

Pituus

Paino

150 cm

63 kg

155 cm

67,25 kg

160 cm

71,75 kg

165 cm

76,25 kg

170 cm

81 kg

175 cm

85,75 kg

180 cm

90,75 kg

185 cm

95,75 kg

190 cm

101 kg

Ylipainoon liittyvät vaarat

Ylipaino lisää vakavien terveydellisten ongelmien kuten diabeteksen ja sydäntautien sairastumisen

riskiä. Nämä ongelmat eivät välttämättä ilmene huonovointisuutena, joten käy lääkärin vastaanotolla

yleistarkastuksessa.

Miten alli toimii

allin vaikuttava aine (orlistaatti) kohdistaa tehonsa ruoansulatuselimistössä olevaan rasvaan. Tabletit

estävät noin neljäsosaa aterioiden sisältämästä rasvasta imeytymästä. Tämä rasva poistuu elimistöstä

ulosteen mukana (katso kohta 4). Näin ollen on tärkeää, että sitoudut noudattamaan vähärasvaista

ruokavaliota, jotta haittavaikutukset pysyvät hallinnassa. Jos teet näin, tabletit tehostavat ponnisteluasi

ja auttavat sinua pudottamaan enemmän painoa kuin pelkästään ruokavaliota noudattamalla.

Yksi tabletti sisältää aineita, jotka auttavat allia toimimaan tehokkaasti ruoansulatuskanavassa ja

tabletin pureskeleminen vapauttaa nämä aineet nopeasti. Joten alli-purutablettien avulla voit

laihtua

jokaista pelkällä ruokavaliolla pudotettua kahta kiloa kohden vielä yhden kilon lisää.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät alli-valmistetta

Älä käytä alli-valmistetta

jos olet allerginen orlistaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6.).

jos olet raskaana tai imetät.

jos käytät siklosporiinia elinsiirron jälkeiseen hoitoon, vaikeaan nivelreumaan tai ihosairauteen.

jos käytät varfariinia tai jotain muuta verenohennuslääkettä.

jos sinulla on kolestaasi (tila, jossa sappinesteiden kulku maksasta on estynyt).

jos sinulla on todettu ravinnon imeytymishäiriö (krooninen malabsorptiosyndrooma).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat allia.

Jos sinulla on diabetes. Kerro diabeteksesta lääkärillesi, joka voi tarvittaessa muuttaa

diabeteslääkettäsi.

Jos sinulla on munuaissairaus. Kerro lääkärille ennen kuin aloitat allin käytön, jos sinulla on

munuaisongelmia. Orlistaatin käyttö voi aiheuttaa munuaiskiviä potilaille, joilla on krooninen

munuaissairaus.

Lapset ja nuoret

Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa käyttää tätä lääkettä.

Muut lääkevalmisteet ja alli

alli saattaa vaikuttaa muihin käyttämiisi lääkkeisiin.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Älä käytä alli-valmistetta, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

siklosporiinia, siklosporiinia käytetään elinsiirron jälkeiseen hoitoon, vaikeaan nivelreumaan tai

ihosairauteen.

varfariinia tai muuta verenohennuslääkettä.

Suun kautta otettavien ehkäisyvalmisteiden käyttö ja alli

Suun kautta otettavan ehkäisyvalmisteen teho saattaa heikentyä, jos saat vaikean ripulin. Käytä

lisäehkäisyä vaikean ripulin yhteydessä.

Ota monivitamiinivalmistetta joka päivä, jos otat alli-valmistetta

alli saattaa heikentää joidenkin vitamiinien imeytymistä. Monivitamiinivalmisteen täytyy

sisältää A-, D-, E- ja K-vitamiineja. Ota monivitamiinivalmistetta nukkumaan mennessä

silloin kun et ota alli-valmistetta. Tämä auttaa varmistamaan vitamiinien imeytymisen.

Keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin alat käyttää allia, jos käytät

amiodaronia, jota käytetään sydämen rytmihäiriöiden hoitoon.

akarboosia (tyyppi II diabeteksen hoitoon käytetty lääkevalmiste). allia ei suositella akarboosia

käyttäville.

kilpirauhaslääkettä (levotyroksiini). Tarvittaessa annostasi voidaan muuttaa ja voit ottaa

lääkkeesi eriaikaan päivästä.

epilepsialääkettä. Jos kouristusten esiintymistiheys ja vakavuus muuttuu, keskustele asiasta

lääkärisi kanssa.

lääkkeitä HIV-infektion hoitoon. On tärkeää, että neuvottelet lääkärin kanssa ennen alli-hoidon

aloittamista, jos saat hoitoa HIV-infektioon.

lääkkeitä masennukseen, psyykkisiin häiriöihin tai ahdistuneisuuteen.

Keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa kun käytät allia

jos käytät verenpainelääkitystä, sillä annostusta voi olla tarpeen muuttaa.

jos käytät kolesterolilääkitystä, sillä annostusta voi olla tarpeen muuttaa.

alli ruuan ja juoman kanssa

allia on käytettävä yhdistettynä vähäkaloriseen ja vähärasvaiseen ruokavalioon. Pyri muuttamaan

ruokavaliotasi ennen hoidon aloittamista. Katso lisätietoja energia- ja rasvamääriä koskevien

tavoitteiden asettamisesta sinisiltä sivuilta kohdasta 6.

Muuta tietoa

alli voidaan ottaa välittömästi ennen ateriaa, aterian aikana tai enintään tunnin kuluessa ateriasta.

Tabletti on pureskeltava. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että yksi tabletti otetaan aamiaisella, lounaalla

ja päivällisellä. Jos ateria jää väliin tai se ei sisällä rasvaa, älä ota tablettia. allista ei ole hyötyä, jos

ruoassa ei ole ollenkaan rasvaa.

Jos nautit hyvin rasvaisen aterian, älä ota valmistetta suositeltua annosta enempää. Tabletin ottaminen

liian rasvaisen aterian yhteydessä saattaa lisätä hoidon ruokavalioon liittyvien haittavaikutusten

todennäköisyyttä (katso kohta 4). Pyri mahdollisimman pitkälle välttämään runsasrasvaisten aterioiden

nauttimista allin käytön yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Älä käytä allia, jos olet raskaana tai imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

alli ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita.

alli sisältää laktoosia ja sakkaroosia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen

tämän lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten alli-valmistetta käytetään

Valmistautuminen laihduttamiseen

1.

Aloitusajankohdan valitseminen

Suunnittele tablettien käytön aloitusajankohta etukäteen. Ennen kuin aloitat tablettien käytön, ryhdy

noudattamaan vähäkalorista, vähärasvaista ruokavaliota ja anna elimistösi tottua uusiin

ruokailutottumuksiisi muutaman päivän ajan. Pidä ruokapäiväkirjaa kirjoittamalla muistiin, mitä olet

syönyt. Ruokapäiväkirja on tehokas apu, sillä sen avulla tiedostat, mitä syöt ja kuinka paljon, jolloin

saat lähtötiedot muutosten tekemistä varten.

2.

Laihdutustavoitteen asettaminen

Mieti, kuinka paljon haluat laihtua, ja aseta itsellesi tavoitepaino. Realistinen tavoite on 5–10 prosentin

suuruinen painon pieneneminen lähtöpainosta. Painon väheneminen saattaa vaihdella viikosta toiseen.

Pyri pudottamaan painoasi vähitellen ja tasaisella nopeudella noin 0,5 kg viikossa.

3.

Kalori- ja rasvamäärätavoitteiden asettaminen

Painotavoitteen saavuttamisessa auttaa, kun asetat kaksi jokapäiväistä tavoitetta: toinen kalorien

suhteen ja toinen rasvan suhteen. Katso lisätietoja sinisiltä sivuilta kohdasta 6

Muuta tietoa

allin käyttäminen

Vähintään 18-vuotiaat aikuiset

Pureskele yksi tabletti kolme kertaa päivässä.

Ota alli juuri ennen pääateriaa, pääaterian aikana tai enintään tunnin kuluessa pääateriasta eli

yksi tabletti aamiaisella, lounaalla ja päivällisellä. Huolehdi siitä, että kolme pääateriaa ovat

ravitsemuksellisesti monipuolisia, vähäkalorisia ja vähärasvaisia.

Jos ateria jää väliin tai se ei sisällä rasvaa, älä ota tablettia. allista ei ole hyötyä, jos ruoassa ei

ole ollenkaan rasvaa.

Ota vain yksi tabletti kerralla.

Älä ota enempää kuin kolme tablettia päivässä.

Voit säilyttää päivittäisen alli-annoksesi tämän pakkauksen mukana toimitettavassa sinisessä

kuljetusrasiassa (shuttle).

Ruokavalioon liittyvät oireet vähenevät, kun rasvan määrää ruokavaliossa vähennetään (katso

kohta 4).

Pyri lisäämään liikuntaa ennen tabletin käytön aloittamista. Fyysinen aktiivisuus on tärkeä osa

painonpudotusohjelmaa. Jos et ole aiemmin harrastanut liikuntaa, keskustele asiasta lääkärin

kanssa.

Pidä fyysistä aktiivisuustasoasi yllä alli-valmisteen käytön ajan ja käytön lopettamisen jälkeen.

Miten kauan alli-valmistetta käytetään?

alli-valmistetta ei tule käyttää yli kuutta kuukautta.

Jos painosi ei laske 12 viikon kuluessa alli-valmisteen käytön aloittamisesta, kysy neuvoa

lääkäriltäsi tai apteekista. Sinun tulee ehkä lopettaa alli-valmisteen käyttäminen.

Onnistunut painonhallinta ei perustu lyhytaikaiseen ruokavalion muutokseen, minkä jälkeen

palataan vanhoihin tapoihin. Onnistuneet laihduttajat pitävät painonsa hallinnassa pysyvien

elämäntapamuutosten avulla mm. muuttamalla ruokailutottumuksiaan ja lisäämällä fyysistä

aktiivisuuttaan.

Jos otat enemmän alli-valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota enintään 3 tablettia vuorokaudessa.

Jos olet ottanut liian monta tablettia, käänny mahdollisimman pian lääkärin puoleen.

Jos unohdat ottaa allia

Jos tabletin ottaminen jää väliin, toimi seuraavasti:

Jos edellisen aterian nauttimisesta on alle tunti, voit ottaa unohtuneen tabletin.

Jos edellisen pääaterian nauttimisesta on yli tunti, älä ota unohtunutta tablettia. Odota

seuraavaan pääateriaan ja ota silloin tabletti normaaliin tapaan.

Älä ota kahta tablettia samanaikaisesti korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Useimmat allin käyttöön liittyvistä yleisistä haittavaikutuksista (esimerkiksi ilmavaivat ja niihin

mahdollisesti liittyvät rasvaiset

tahrat, äkillinen tai lisääntynyt suolen toiminta ja löysät ulosteet)

aiheutuvat valmisteen vaikutustavasta (katso kohta 1). Nauti vähärasvaisia aterioita, niin nämä hoidon

ruokavalioon liittyvät vaikutukset pysyvät paremmin hallinnassa.

Vakavat haittavaikutukset

Tällaisten haittavaikutusten esiintymistiheydestä ei ole tietoa.

Vaikeat allergiset reaktiot

Vaikean allergisen reaktion oireita ovat vakavat hengitysvaikeudet, hikoilu, ihottuma, kutina,

kasvojen turpoaminen, tihentynyt syketaajuus ja tajunnanmenetys.

Lopeta tablettien käyttäminen. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Muut vakavat haittavaikutukset

Verenvuoto peräsuolesta.

Divertikuliitti (paksusuolen tulehdus). Haittavaikutuksia voivat olla alavatsakivut varsinkin

vasemmalla puolella sekä mahdollinen kuume ja ummetus.

Pankreatiitti (haimatulehdus). Oireet voivat olla vaikea vatsan alueen kipu, joka joskus heijastuu

selkään, mahdollisesti kuume, pahoinvointi ja oksentelu.

Ihorakkulat (mukaan lukien puhkeavat rakkulat).

Sappikivien aiheuttama vaikea vatsakipu.

Hepatiitti (maksatulehdus). Oireisiin voi liittyä ihon ja silmänvalkuaisten kellertävyys, kutina,

virtsan värjäytyminen tummaksi, vatsakipu ja maksan seudun arkuus (kipu oikealla kylkikaaren

alla), joskus ruokahaluttomuus.

Oksalaatin aiheuttama nefropatia (kalsiumoksalaatin kertyminen, mikä voi johtaa

munuaiskiviin). Katso kohta 2. Varoitukset ja varotoimet.

Lopeta tablettien käyttäminen. Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee näitä oireita.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Näitä oireita voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä.

ilmavaivat ja niihin mahdollisesti liittyvät rasvaiset tahrat

äkillinen suolen toiminta

rasvaiset tai öljyiset ulosteet

löysät ulosteet.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos jokin edellä mainituista haittavaikutuksista on

vakava tai hankala.

Yleiset haittavaikutukset

Näitä oireita voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä.

vatsakipu

ulosteen pidätyskyvyttömyys

nestemäiset ulosteet

lisääntynyt ulostamisen tarve

ahdistuneisuus.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos jokin edellä mainituista haittavaikutuksista on

vakava tai hankala.

Verikokeissa todettavat vaikutukset

Ei tiedetä kuinka yleisiä nämä haittavaikutukset ovat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden

arviointiin)

maksan entsyymiarvojen nousu

verenhyytymisvaikutukset varfariinia tai muita verenohennuslääkkeitä (antikoagulantteja)

käyttävillä.

Kerro alli-valmisteen käytöstäsi lääkärille, jos sinulta otetaan verikokeita.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

Ruokavalioon tai siihen sisältyvään rasvaan liittyvien hoidon vaikutusten hallinta

Yleisimmät haittavaikutukset aiheutuvat tablettien toimintatavasta ja siitä, että osa ravinnon rasvasta

poistuu elimistöstä. Tällaisia oireita ilmenee yleensä tablettien käytön ensimmäisten viikkojen aikana,

kun et ehkä ole vielä oppinut rajoittamaan ruokavalioosi sisältyvän rasvan määrää. Jos sinulla on

tällaisia ruokavalioon liittyviä haittavaikutuksia, tiedät, että olet syönyt enemmän rasvaa kuin pitäisi.

Voit minimoida ruokavalioon liittyvät haittavaikutukset noudattamalla seuraavia ohjeita:

Ryhdy noudattamaan vähärasvaista ruokavaliota muutama päivä tai ehkä jopa viikko ennen kuin

aloitat tablettien käytön.

Selvitä usein nauttimiesi ruokien tyypillinen rasvamäärä ja annostesi koko. Perehtymällä

annoksiin voit helpommin välttää ylittämästä rasvan suositeltavaa tavoitemäärää vahingossa.

Jaa rasvakiintiösi tasaisesti kaikille päivän aterioille. Älä ”säästä” rasva- ja kalorikiintiöitäsi ja

tuhlaa niitä runsasrasvaiseen ateriaan tai jälkiruokaan, kuten joissakin toisissa

painonpudotusohjelmissa saatetaan tehdä.

Useimmat haittavaikutuksia kokeneet käyttäjät oppivat hallitsemaan niitä muuttamalla

ruokavaliotaan.

Älä huolestu, jos tällaisia oireita ei ilmene. Se ei tarkoita, etteivät tabletit tehoa.

5.

allin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP)

jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C:ssa.

Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna valmisteen suojaamiseksi kosteudelta.

Purkissa on kaksi sinetöityä säiliötä, joissa on silikageeliä, mikä auttaa pitämään tabletit

kuivina. Anna säiliöiden olla purkissa. Älä niele niitä.

Voit myös säilyttää päivittäisen alli-annoksesi tämän pakkauksen mukana toimitettavassa

sinisessä kuljetusrasiassa (shuttle). Hävitä tabletit, jos olet säilyttänyt niitä kuljetusrasiassa yli

kuukauden ajan.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä alli sisältää

Vaikuttava aine on orlistaatti. Yksi purutabletti sisältää 27 mg orlistaattia.

Muut aineet: mannitoli (E421), ksylitoli (E967), vedetön laktoosi (ks. kohta 2, ”alli sisältää

laktoosia ja sakkaroosia”), natriumtärkkelysglykolaatti, mikrokiteinen selluloosa (E460),

povidoni (E1201), glyserolidibehenaatti (E471), sakkaroosimonopalmitaatti (E473) (ks. kohta 2,

” alli sisältää laktoosia ja sakkaroosia”), natriumstearyylifumaraatti, makrogolistearaatti (E431).

alli-lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Purutabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, viistoreunaisia ja kolmionmuotoisia ja niissä on

merkintä "alli".

alli-valmisteen pakkauskoot ovat 42, 60, 84, 90 ja 120 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä

ole myynnissä kaikissa maissa.

Tämä pakkaus sisältää sinisen kuljetusrasian (shuttle) päivittäisen alli-annoksen kuljettamista varten.

Myyntiluvan haltija:

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited,

Knockbrack,

Dungarvan,

Co. Waterford,

Irlanti.

Valmistaja:

Famar S.A.,

49 KM Athens-Lamia,

190 11 Avlona,

Kreikka.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Lisätietoja alli-painonpudotusohjelmasta voit katsoa myös maakohtaisilta alli-Internet sivustoilta.

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10858600

www.alli.be

България

ГлаксоСмитКлайн Консюмър Хелткеър

Teл.: + 359 2 953 10 34

www.alli.bg

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

www.alli.lt

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 10858600

www.alli.be

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

www.alli.cz

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Consumer Healthcare

Tel.: + 36 1 225 5800

www.alliprogram.hu

Danmark

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Tlf: + 45 80 25 16 27

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.dk

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

www.alli.com.mt

Deutschland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH

& Co. KG,

Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

www.alliprogramm.de

Nederland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV

Tel: + 31 (0)30 693 8780

info.nlch@gsk.com

www.alli.nl

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

www.alli.gsk.ee

Norge

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tlf: + 47 80 05 86 30

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι

Τηλ: + 30 210 68 82 100

www.alli.gr

Österreich

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH &

Co. KG,

Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

www.alliprogramm.at

España

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, S.A.

Tel: + 34 900 816 705

www.alli.com.es

Polska

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 96 00

www.alli.pl

France

GlaxoSmithKline Santé Grand Public

Tél.: + 33 (0)1 39 17 80 00

www.alliprogramme.fr

Portugal

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare – Produtos

para a Saúde e Higiene, Lda.

Tel: 800 784 695

apoio.consumidor@gsk.com

www.alli.pt

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel:+385

1 6051 999

www.alli.com.hr

Ireland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

(Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 495 5000

www.alli.ie

România

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L.

Tel: + 40 21 302 8 208

www.alli.ro

Slovenija

GSK d.o.o., Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

www.alli.si

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

www.alli.sk

Italia

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A.

Tel: + 39 02 38062020

www.alli.it

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Consumer Healthcare

Puh/Tel: 080 077 40 80

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.fi

Κύπρος

C. A. Papaellinas Ltd,

Τ.Θ. 24018, 1700 Λευκωσία

Tηλ. +357 22 741 741

www.alli.com.cy

Sverige

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tel: 020-100579

scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.se

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

www.alli.com.lv

United Kingdom

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Tel: + 44 (0)800 171 2014 (Freephone)

customer.relations@gsk.com

www.alli.co.uk

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta

http://www.ema.europa.eu/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUUTA TIETOA

Ylipainoon liittyvät vaarat

Ylipaino vaikuttaa terveyteesi ja lisää riskiä sairastua esimerkiksi seuraaviin vakaviin sairauksiin:

korkea verenpaine

diabetes

sydäntauti

aivohalvaus

eräät syöpäsairaudet

nivelrikko.

Keskustele lääkärin kanssa sairastumisriskistäsi.

Painon pudotuksen tärkeys

Laihduttaminen ja painonhallinta, esimerkiksi parantamalla ruokavaliotasi ja lisäämällä fyysistä

aktiivisuuttasi, auttavat pienentämään vakavien terveysongelmien kehittymisriskiä ja edistävät

terveyttä.

Ruokavalioon sekä kalori- ja rasvakiintiöihin liittyviä vinkkejä

Käytä allia yhdistettynä vähäkaloriseen ja vähärasvaiseen ruokavalioon. Tabletitt toimivat estämällä

osaa nautitusta rasvasta imeytymästä, mutta se ei estä nauttimasta kaikkien pääruoka-aineryhmien

ruoka-aineita. Vaikka sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota nauttimaasi kalori- ja rasvamäärään, on

tärkeää syödä monipuolisesti. Valitse monipuolisesti erilaisia ravintoaineita sisältäviä ruokia ja

opettele noudattamaan terveellisiä ruokailutottumuksia pitkällä aikavälillä.

Miksi on tärkeää asettaa tavoitteet kalorien ja rasvan saannin suhteen

Kaloreilla mitataan energiamäärää, jonka elimistö tarvitsee ravinnosta. Ravinnon energiamääristä

käytetään yksikköä kilokalori tai lyhennettä kcal. Puhekielessä saatetaan joskus puhua kaloreista,

vaikka tarkoitetaan kilokaloreita. Energiaa voidaan mitata myös kilojouleina, joita käytetään

esimerkiksi ruoka-aineiden pakkausmerkinnöissä.

Kalorimäärätavoite on päivittäisen energiansaantisi maksimimäärä. Katso lisätietoja jäljempänä

olevasta taulukosta.

Rasvamäärätavoite on kunkin aterian sisältämän rasvan maksimimäärä grammoina.

Rasvamäärätavoitetta kuvaavassa kaaviossa noudatetaan jäljempänä annettuja ohjeita

kalorimäärätavoitteen asettamiseen.

Rasvamäärän säännöstely on erittäin tärkeää tablettien toimintaperiaatteen vuoksi. allin käyttö

aiheuttaa sen, että rasvaa poistuu elimistöstäsi aiempaa enemmän, ja siksi voi aiheutua

ongelmia, mikäli rasvaa nautitaan yhtä paljon kuin aiemmin. Noudattamalla

rasvamäärätavoitetta painonpudotuksessa saavutetaan paras mahdollinen tulos ja

haittavaikutusten todennäköisyys jää mahdollisimman pieneksi.

Aseta tavoitteeksi asteittainen ja tasainen painonpudotus. Ihanteellinen viikoittainen

painonpudotus on noin 0,5 kg.

Kalorimäärätavoitteen asettaminen

Seuraava taulukko on laadittu niin, että päivittäinen kalorimäärätavoite on siinä

noin 500 kilokaloria vähemmän kuin mitä nykyisen painosi ylläpitäminen vaatii. Tämä tarkoittaa

yhteensä 3 500 kilokalorin vähentämistä viikossa, mikä vastaa suunnilleen 0,5 kg:aa rasvaa.

Painosi pitäisi pudota jo yksinomaan kalorimäärätavoitteen avulla tasaista noin 0,5 kg:n viikkovauhtia

ilman, että tunnet olosi turhautuneeksi tai tunnet jääväsi paitsi jostakin.

Alle 1 200 kilokalorin nauttiminen päivittäin ei ole suositeltavaa.

Jotta voit asettaa kalorimäärätavoitteesi, sinun on tiedettävä aktiivisuustasosi. Mitä enemmän liikut,

sitä suurempi kalorimäärätavoitteesi on.

Matala aktiivisuustaso tarkoittaa, että harrastat päivittäin vain vähän tai et ollenkaan esimerkiksi

kävelyä, portaiden nousua, puutarhanhoitoa, tai muuta fyysistä toimintaa.

Kohtuullinen aktiivisuustaso tarkoittaa, että kulutat päivässä noin 150 kilokaloria fyysisellä

toiminnalla, esimerkiksi kävelemällä kolme kilometriä, tekemällä puutarhatöitä 30–45 minuuttia

tai juoksemalla kaksi kilometriä 15 minuutissa. Valitse päivittäisiä rutiinejasi parhaiten kuvaava

taso. Jos et ole varma kumpi taso kuvaa sinua parhaiten, valitse matala.

Naiset

Matala aktiivisuustaso

alle 68,1 kg

1 200 kcal

68,1 kg–74,7 kg

1 400 kcal

74,8 kg–83,9 kg

1 600 kcal

vähintään 84,0 kg

1 800 kcal

Kohtuullinen

aktiivisuustaso

alle 61,2 kg

1 400 kcal

61,3 kg–65,7 kg

1 600 kcal

vähintään 65,8 kg

1 800 kcal

Miehet

Matala aktiivisuustaso

alle 65,7 kg

1 400 kcal

65,8 kg–70,2 kg

1 600 kcal

vähintään 70,3 kg

1 800 kcal

Kohtuullinen

aktiivisuustaso

vähintään 59,0 kg

1 800 kcal

Rasvamäärätavoitteen asettaminen

Seuraavan taulukon avulla voit asettaa sallittuun päivittäiseen kalorimäärään perustuvan

rasvamäärätavoitteesi. Nauti kolme ateriaa päivässä. Jos olet asettanut tavoitteeksi

esimerkiksi 1 400 kilokaloria päivässä, suurin sallittu rasvamäärä aterialla on 15 g. Jotta päivittäinen

rasvamäärä pysyy tavoitteessa, välipalat saavat sisältää enintään 3 g rasvaa.

Päivittäin nautittava

kalorimäärä

Aterian sisältämän rasvan

enimmäismäärä

Välipalojen sisältämän rasvan

enimmäismäärä

1 200

12 g

1 400

15 g

1 600

17 g

1 800

19 g

Muista seuraavat seikat

Aseta realistiset tavoitteet energian ja rasvan saannin suhteen, sillä se on hyvä tapa saavutettujen

tavoitteiden ylläpidon eli pysyvän painonhallinnan kannalta.

Pidä ruokapäiväkirjaa kirjoittamalla muistiin kaikki, mitä syöt, ja ruoan sisältämä kalori- ja

rasvamäärä.

Pyri lisäämään liikuntaa ennen tablettien käytön aloittamista. Fyysinen aktiivisuus on tärkeä osa

painonpudotusohjelmaa. Jos et ole aiemmin harrastanut liikuntaa, keskustele asiasta lääkärin

kanssa.

Pidä fyysistä aktiivisuustasoasi yllä alli-valmisteen käytön ajan ja käytön lopettamisen jälkeen.

alli-painonpudotusohjelmassa tabletteja käytetään yhdistettyinä ruokavalioon. Ohjelmassa on erilaisia

vähäkalorisen ja vähärasvaisen ruokavalion noudattamista helpottavia ohjeita sekä ohjeita liikunnan

lisäämiseksi.

Tutustu allin kotisivuihin (katso maakohtaisen Internet -sivuston osoite edeltä paikallisten edustajien

listalta), jossa on paljon erilaisia interaktiivisia työkaluja, vähärasvaisia ruokaohjeita, liikuntavinkkejä

ja paljon muuta hyödyllistä tietoa, joka auttaa elämään terveellisesti ja tukee sinua

painonpudotustavoitteessasi.

Tutustu www.alliplan.fi