Adasuve

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • Adasuve
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • Adasuve
  Euroopan unioni
 • Kieli:
 • suomi

Terapeuttinen tiedot

 • Terapeuttinen ryhmä:
 • HERMOSTON
 • Terapeuttinen alue:
 • Skitsofrenia, Kaksisuuntainen Mielialahäiriö
 • Käyttöaiheet:
 • Adasuve on tarkoitettu lievän tai keskivaikean agitaation nopeaan hallintaan aikuispotilailla, joilla on skitsofrenia tai kaksisuuntainen mielialahäiriö. Potilaiden tulee saada säännöllistä hoitoa välittömästi akuuttien agitaatio-oireiden kontrolloinnin jälkeen.
 • Tuoteyhteenveto:
 • Revision: 12

Tila

 • Lähde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Valtuutuksen tilan:
 • valtuutettu
 • Myyntiluvan numero:
 • EMEA/H/C/002400
 • Valtuutus päivämäärä:
 • 19-02-2013
 • EMEA-koodi:
 • EMEA/H/C/002400
 • Viimeisin päivitys:
 • 23-07-2019

Julkisesta arviointikertomuksesta

EMA/116425/2013

EMEA/H/C/002400

Julkinen EPAR-yhteenveto

Adasuve

loksapiini

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee Adasuve-

lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea (CHMP) on arvioinut

lääkevalmistetta ja päätynyt myyntiluvan myöntämistä puoltavaan lausuntoon sekä suosituksiin

Adasuve-lääkevalmisteen käytön ehdoista.

Mitä Adasuve on?

Adasuve on lääke, jonka vaikuttava aine on loksapiini. Sitä saa inhalaatiojauheena kerta-annoksen

sisältävässä inhalaattorissa (4,5 mg ja 9,1 mg).

Mihin Adasuvea käytetään?

Adasuve on tarkoitettu skitsofreniaa tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien aikuisten lievän tai

keskivaikean agitaatiotilan nopeaan hallintaan saamiseen. Skitsofrenia on mielisairaus, jossa esiintyy

monenlaisia oireita. Niitä ovat esimerkiksi hajanainen ajattelu ja puhe, aistiharhat (potilas kuulee tai

näkee asioita, joita ei ole olemassa), epäluuloisuus ja harhaluulot. Kaksisuuntainen mielialahäiriö on

mielisairaus, jossa jaksottelevat epätavallisen korkea mieliala ja masennus. Agitaatio eli kiihtyneisyys

tunnetaan kummankin sairauden oireena.

Lääkevalmistetta saa vain lääkärin määräyksestä.

Miten Adasuvea käytetään?

Adasuvea saa käyttää ainoastaan sairaalaolosuhteissa hoitoalan ammattilaisen valvonnassa. Saatavilla

on oltava lyhytvaikutteinen beeta-agonisti, joka on hengitysteitä avaava lääke, mahdollisten

bronkospasmien (hengitysteiden lihasten liiallisten ja pitkäaikaisten kouristusten) hoitoa varten.

Adasuve-hoito aloitetaan inhaloimalla kerta-annos 9,1 mg. Lääkäri voi määrätä toisen 9,1 mg:n

annoksen kahden tunnin kuluttua, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Lääkäri voi määrätä pienemmän

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

annoksen (4,5 mg), jos potilas ei ole sietänyt 9,1 mg:n aloitusannosta tai jos lääkäri pitää pienempää

annosta tarkoituksenmukaisempana. Potilasta on tarkkailtava tunnin ajan jokaisen annoksen jälkeen

hengenahdistuksen varalta.

Inhalaattorin käyttöohjeet ovat pakkausselosteessa.

Miten Adasuve vaikuttaa?

Adasuven vaikuttava aine loksapiini on psykoosilääke. Loksapiini kiinnittyy aivoissa hermosolujen

pinnalla oleviin eri reseptoreihin ja estää niiden toimintaa. Tämä häiritsee aivosolujen välillä siirtyviä

signaaleja, joita välittävät välittäjäaineet. Ne puolestaan ovat kemikaaleja, joiden avulla hermosolut

voivat viestiä keskenään. Loksapiini estää lähinnä 5-hydroksitryptamiinin eli serotoniinin ja dopamiinin

reseptoreiden toimintaa. Koska nämä välittäjäaineet liittyvät skitsofreniassa ja kaksisuuntaisessa

mielialahäiriössä esiintyvään kiihtyneisyyteen, loksapiini auttaa normalisoimaan aivojen toimintaa ja

vähentää kiihtyneisyyttä. Merkitystä voi olla myös loksapiinin vaikutuksella muiden välittäjäaineiden

reseptoreihin.

Miten Adasuvea on tutkittu?

Adasuven vaikutuksia on testattu koemalleilla ennen sen tutkimista ihmisillä.

Adasuvea on tutkittu kahdessa päätutkimuksessa. Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 344

skitsofreniapotilasta ja toiseen tutkimukseen 314 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavaa potilasta.

Kummassakin tutkimuksessa verrattiin 4,5 mg:n ja 9,1 mg:n Adasuve-annosta lumelääkkeeseen.

Tehon pääasiallinen mitta oli potilaiden oireiden muutos kaksi tuntia loksapiiniannoksen antamisen

jälkeen. Arvioinnissa käytettiin asteikkoa, joka on vakiintunut skitsofreniaa ja kaksisuuntaista

mielialahäiriötä sairastavien potilaiden kiihtyneisyyden arvioinnissa (positiivisten ja negatiivisten

oireiden PANSS-asteikon kiihtyneisyyttä kuvaava PEC-pisteytys). PEC-pisteiden lasku kuvastaa

oireiden laantumista.

Mitä hyötyä Adasuvesta on havaittu tutkimuksissa?

Adasuve hillitsi kiihtyneisyyttä tehokkaammin kuin lumelääke. Skitsofreniapotilaiden tutkimuksessa 4,5

mg:n Adasuve-annos laski PEC-pisteitä keskimäärin 8,0 pistettä ja 9,1 mg:n annos keskimäärin 8,7

pistettä. Lumelääkettä saaneilla lasku oli 5,8 pistettä. Potilasryhmien PEC-pistetytys oli tutkimuksen

alussa 17–18.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien potilaiden tutkimuksessa 4,5 mg:n Adasuve-annos laski

PEC-pisteitä keskimäärin 8,2 pistepistettä ja 9,1 mg:n annos keskimäärin 9,2 pistettä. Lumelääkettä

saaneilla lasku oli 4,7 pistettä. Potilasryhmien PEC-pistetytys oli tutkimuksen alussa 17–18.

Mitä riskejä Adasuveen liittyy?

Kiihtyneitä potilaita koskevissa tutkimuksissa bronkospasmit olivat melko harvinainen mutta vakava

haittavaikutus. Potilailla, joilla oli aktiivinen hengitystiesairaus, bronkospasmit olivat yleisiä ja vaativat

usein hoitoa lyhytvaikutteisella beeta-agonistilla. Adasuven yleisimmät sivuvaikutukset ovat

makuhäiriöt, verkkaisuus tai uneliaisuus tai väsymys ja huimaus. Pakkausselosteessa on luettelo

kaikista Adasuven ilmoitetuista sivuvaikutuksista.

Adasuvea ei saa antaa potilaille, jotka ovat yliherkkiä (allergisia) loksapiinille tai jollekin muulle

valmisteen sisältämälle aineelle. Sitä ei myöskään saa antaa potilaille, joilla on hengityksen vinkunaa

ja hengenahdistusta tai keuhkosairaus, kuten astma tai keuhkoahtaumatauti.

Adasuve

EMA/116425/2013

Sivu 2/3

Miksi Adasuve on hyväksytty?

Lääkevalmistekomitea (CHMP) katsoi, että Adasuven on osoitettu hallitsevan nopeasti (muutamassa

minuutissa) lieviä tai keskivaikeita agitaatiotiloja skitsofreniaa tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä

sairastavilla potilailla, jotka suostuvat käyttämään inhalaattoria. Lääkevalmistekomitea pani merkille,

että Adasuve annetaan noninvasiivisesti. Useimmat sivuvaikutukset ovat verrattavissa muiden

psykoosilääkkeiden sivuvaikutuksiin. Bronkospasmien riskiä pidetään hallittavana ja riskiä vähentäviä

toimenpiteitä riittävinä. Lääkevalmistekomitea katsoi, että Adasuven hyöty on sen riskejä suurempi ja

suositteli myyntiluvan myöntämistä Adasuvea varten.

Miten voidaan varmistaa Adasuven turvallinen käyttö?

Adasuvea valmistavan yhtiön on varmistettava, että kaikki hoitoalan ammattilaiset, joiden odotetaan

antavan Adasuvea, saavat tietopaketin, joka sisältää tärkeää tietoa lääkkeen käytöstä ja

turvallisuudesta.

Muita tietoja Adasuvesta

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Adasuvea

varten 20. helmikuuta 2013.

Adasuvea koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla osoitteessa

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Lisätietoja

Adasuve-hoidosta saa pakkausselosteesta (sisältyy myös EPAR-lausuntoon) tai lääkäriltä tai

apteekista.

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 2-2013.

Adasuve

EMA/116425/2013

Sivu 3/3

Pakkausseloste: aineet, käyttöaiheet, annostus, yhteisvaikutukset, haittavaikutukset, raskaus, imetys

B. PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Adasuve 4,5 mg, inhalaatiojauhe, annosteltu

loksapiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai hoitajan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka

kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Adasuve on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Adasuvea

Miten Adasuvea käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Adasuven säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Adasuve on ja mihin sitä käytetään

Adasuven vaikuttava aine on loksapiini, joka kuuluu psykoosilääkkeiden ryhmään. Adasuve vaikuttaa

estämällä tiettyjä välittäjäaineita (neurotransmittereita) aivoissa, kuten dopamiinia ja serotoniinia.

Tämä tyynnyttää ja rauhoittaa aggressiivista käyttäytymistä.

Adasuvella hoidetaan äkillisiä lievän tai keskivaikean agitaation eli kiihtyneisyyden oireita, joita voi

ilmetä skitsofreniaa tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla aikuisilla. Näiden sairauksien

tyypillisiä oireita voivat olla:

(Skitsofrenia) Olemattomien asioiden kuuleminen, näkeminen tai aistiminen, epäluuloisuus,

harhaluulot, puheen ja käyttäytymisen hajanaisuus sekä tunneilmaisujen latteus. Tästä sairaudesta

kärsivät ihmiset voivat tuntea myös masentuneisuutta, syyllisyyttä, ahdistuneisuutta tai

jännittyneisyyttä.

(Kaksisuuntainen mielialahäiriö) Mielialan liiallinen kohoaminen, liiallinen energisyys,

vähentynyt unentarve, hyvin nopea puhe ja ajatusten korkealentoisuus sekä joskus myös voimakas

ärtyneisyys.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Adasuvea

Älä käytä Adasuvea

jos olet allerginen loksapiinille tai amoksapiinille

jos sinulla on hengityksen vinkumisen tai hengenahdistuksen kaltaisia oireita

jos sinulla on keuhkosairaus, kuten astma tai krooninen ahtauttava keuhkosairaus (josta lääkäri voi

käyttää nimitystä ”COPD”).

Varoitukset ja varotoimet

Lääkäri tai hoitaja keskustelee kanssasi ennen Adasuven käyttöä sen määrittämiseksi, onko se sinulle

sopiva lääke.

Adasuve saattaa supistaa hengitysteitä (bronkospasmi), minkä vuoksi hengityksesi saattaa alkaa

vinkua, sinua voi alkaa yskittää tai saatat tuntea puristusta rinnassa tai hengenahdistusta. Nämä

oireet ilmenevät yleensä 25 minuutin kuluessa lääkkeen ottamisesta.

Pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä koostuu erilaisista oireista, joita voi ilmetä, jos käytät

psykoosilääkkeitä, Adasuve mukaan lukien. Tämän oireyhtymän oireita voivat olla korkea kuume,

lihasjäykkyys sekä epäsäännöllinen tai nopea sydämen syke tai pulssi. Neuroleptioireyhtymä voi

johtaa kuolemaan. Jos sinulle tulee neuroleptioireyhtymä, älä käytä Adasuvea uudestaan.

Adasuven kaltaiset psykoosilääkkeet voivat aiheuttaa tahattomia pakkoliikkeitä. Tällaisia ovat

esimerkiksi kasvojen vääntyminen, kielen työntyminen ulos suusta, huulten maiskuttelu tai

mutristuminen, silmien räpyttely nopeasti tai jalkojen, käsien tai sormien nopeat liikkeet.

Adasuve-hoito voidaan joutua lopettamaan, jos tällaisia oireita ilmenee.

Adasuvea on käytettävä varoen potilailla, joita hoidetaan myrkytyksen tai sekavuustilan (delirium)

vuoksi.

Ennen kuin aloitat Adasuve-hoidon, kerro lääkärille tai hoitajalle, jos

sinulla on tai on ollut hengitysvaikeuksia, kuten astma, tai jokin muu krooninen keuhkosairaus,

kuten keuhkoputkitulehdus tai keuhkolaajentuma

sinulla on tai on ollut sydänongelmia tai aivohalvaus

sinulla on tai on ollut matala tai korkea verenpaine

sinulla on tai on ollut kouristuskohtauksia

sinulla on tai on ollut silmänpainetauti (glaukooma)

sinulla on tai on ollut virtsaumpi (rakon epätäydellinen tyhjeneminen)

olet jo käyttänyt Adasuvea ja saanut hengityksen vinkumisen kaltaisia tai hengenahdistukseen

viittaavia oireita

sinulla on joskus ollut sellaisia lihasten tai silmien liikkeitä, joita et voi hallita, liikehäiriöitä,

lihasjänteyshäiriöitä tai olet kokenut levottomuutta tai kykenemättömyyttä istua paikallasi

olet iäkäs ja sinulla on dementia (muistin ja muun henkisen suorituskyvyn heikentyminen).

Lapset ja nuoret

Adasuve ei ole tarkoitettu käytettäväksi lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Adasuve

Kerro lääkärille, jos käytät tai olet hiljattain käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, mukaan

luettuina seuraavat:

adrenaliini

hengitysvaikeuksien hoidossa käytettävät lääkkeet

kouristuskohtausten riskiä lisäävät lääkkeet (kuten klotsapiini, trisykliset masennuslääkkeet tai

selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, tramadoli, meflokiini)

Parkinsonin taudin hoitoon käytettävät lääkkeet

loratsepaami tai muut keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet (ahdistuneisuuden, masennuksen,

kivun tai unettomuuden hoitoon tarkoitetut lääkkeet) tai muut uneliaisuutta aiheuttavat lääkkeet

viihdekäyttöön tarkoitetut (laittomat) päihteet

fluvoksamiinin, propranololin ja enoksasiinin kaltaiset sekä muut lääkkeet, jotka estävät CYP450

1A2 -nimistä maksaentsyymiä

skitsofrenian, masennuksen tai kivun hoitoon tarkoitetut lääkkeet, koska sinulla on suurentunut

riski saada kouristuskohtauksia.

Adasuven ja adrenaliinin samanaikainen käyttö saattaa laskea verenpainettasi.

Adasuve ja alkoholi

Koska Adasuve vaikuttaa hermostoon, alkoholia on vältettävä Adasuven käytön aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Sinun on oltava imettämättä 48 tunnin ajan

loksapiinin saamisen jälkeen ja hävitettävä tänä aikana kertynyt rintamaito.

Jos äiti on käyttänyt psykoosilääkkeitä toistuvasti raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana,

vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta,

uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä

oireita, ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja moottoriajoneuvoja tai käytä työkaluja tai koneita Adasuve-hoidon jälkeen, ennen kuin tiedät,

miten Adasuve vaikuttaa sinuun, sillä Adasuven mahdollisina haittavaikutuksina on ilmoitettu

huimausta, sekavuutta ja uneliaisuutta.

3.

Miten Adasuvea käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai hoitajalta, jos

olet epävarma.

Suositeltu aloitusannos on 9,1 mg. Lääkäri voi määrätä toisen annoksen kahden tunnin kuluttua

arvioituaan tilanteesi huolellisesti. Annoksesi voidaan pienentää 4,5 milligrammaan, jos lääkäri

katsoo, että se on sinulle sopivampi annos.

Käytät Adasuvea lääkärin tai hoitajan valvonnassa.

Adasuve on tarkoitettu inhaloitavaksi. Kun lääkäri tai hoitaja on valmistellut Adasuven käyttöösi,

sinua pyydetään ottamaan laite käteesi. Sen jälkeen sinua pyydetään hengittämään ulos, asettamaan

suukappale suuhusi, inhaloimaan lääke laitteen kautta ja pidättämään hengitystäsi hetken ajan.

Jos otat enemmän Adasuvea kuin sinun pitäisi

Jos olet huolissasi siitä, että sinulle annetaan enemmän Adasuvea kuin pidät tarpeellisena, kerro siitä

lääkärille tai hoitajalle. Potilailla, joille on annettu enemmän Adasuvea kuin pitäisi, saattaa ilmetä

seuraavia oireita: erittäin voimakas väsyneisyys tai uneliaisuus, hengitysvaikeudet, matala verenpaine,

kurkun ärsytys tai paha maku suussa sekä lihasten tai silmien tahattomat ja hallitsemattomat liikkeet.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai hoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista, kerro siitä välittömästi sinua hoitavalle

lääkärille ja lopeta lääkkeen ottaminen.

Hengitysoireet, kuten vinkuminen, yskä, hengenahdistus, tai rintakipu, sillä nämä voivat merkitä

sitä, että lääke ärsyttää hengitysteitäsi (tämä on kuitenkin melko harvinaista, ellei sinulla ole

astmaa tai ahtauttavaa keuhkosairautta).

Huimaus tai pyörtyminen, sillä nämä voivat merkitä sitä, että lääke laskee verenpainettasi (tämä

on kuitenkin melko harvinaista);

Agitaation tai sekavuuden paheneminen etenkin samanaikaisen kuumeen tai lihasjäykkyyden

yhteydessä (tämä on kuitenkin harvinaista). Nämä oireet voivat liittyä vakavaan tilaan, jota

kutsutaan pahanlaatuiseksi neuroleptioireyhtymäksi.

Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista, joita voi

ilmetä tämän lääkevalmisteen ottamisen yhteydessä:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä): paha maku suussa tai uneliaisuus.

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä): huimaus, kurkun ärsytys, suun kuivuminen tai

väsymys.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä sadasta): lihasten tai silmien pakkoliikkeet,

liikehäiriöt, lihasjänteyshäiriö tai levottomuuden tunne tai kyvyttömyys istua paikallaan.

Muita haittavaikutuksia, jotka on liitetty suun kautta otetun loksapiinin pitkäaikaiseen käyttöön ja

joilla voi olla merkitystä myös Adasuven käytön kannalta, ovat pystyasentoon liittyvä pyörtyminen,

sydämen sykkeen nopeutuminen, verenpaineen nousu, näön sumentuminen, silmien kuivuminen ja

virtsanerityksen väheneminen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös

kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Adasuven säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä lääke alkuperäisessä pussissa käyttöhetkeen saakka valmisteen suojaamiseksi valolta ja

kosteudelta.

Älä käytä Adasuvea, jos huomaat, että pussi on avattu tai repeytynyt tai jos lääkkeessä on merkkejä

fyysisestä vauriosta.

Älä hävitä Adasuvea talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä

apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Adasuve sisältää

Vaikuttava aine on loksapiini. Kerta-annoksen sisältävä inhalaattori sisältää 5 mg loksapiinia, ja siitä

vapautuu 4,5 mg loksapiinia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Adasuve 4,5 mg, inhalaatiojauhe, annosteltu -valmiste koostuu kerta-annoksen sisältävästä

kertakäyttöisestä valkoisesta muovisesta inhalaattorista, joka sisältää loksapiinia. Jokainen inhalaattori

on pakattu sinetöityyn foliopussiin.Adasuve 4,5 mg -valmiste toimitetaan 1 tai 5 kerta-

annosinhalaattoria sisältävässä rasiassa.

Myyntiluvan haltija

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Espanja

Valmistaja

Ferrer Internacional, S.A.

Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Espanja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Ferrer Internacional, S.A.

Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Lietuva

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel +370 672 12222

България

AOP Orphan Pharmaceuticals AG BG

Teл.: +35 988 6666096

Luxembourg/Luxemburg

Ferrer Internacional, S.A.

Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Česká republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG CZ

Tel: +420 251 512 947

Magyarország

AOP Orphan Pharmaceuticals AG HU

Tel.: +36 1 3192633

Danmark

Ferrer Internacional, S.A.

Tlf: +34 93 600 37 00

Malta

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Deutschland

Ferrer Deutschland GmbH

Tel: +49 (0) 2407 502311 0

Nederland

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Eesti

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel: +370 672 12222

Norge

Ferrer Internacional, S.A.

Tlf: +34 93 600 37 00

Ελλάδα

Ferrer Galenica S.A.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

España

Ferrer Farma, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Polska

AOP Orphan Pharmaceuticals S.A. PL

Tel: +48 22 5424068

France

Ferrer Internacional, S.A.

Tél: +34 93 600 37 00

Portugal

Ferrer Portugal, S.A.

Tel: +351 214449600

Hrvatska

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

România

Galenica S.A.

Tel: +30 210 52 81 700

Ireland

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Slovenija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

Ísland

Ferrer Internacional, S.A.

Sími: +34 93 600 37 00

Slovenská republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG SK

Tel: +421 31 5502271

Italia

Angelini S.p.A.

Tel: +39 06 780531

Suomi/Finland

Ferrer Internacional, S.A.

Puh/Tel: +34 93 600 37 00

Κύπρος

Τhespis Pharmaceutical Ltd

Tηλ: +357 22 67 77 10

Sverige

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Latvija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel +370 672 12222

United Kingdom

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMA) verkkosivustolla

osoitteessa http://www.ema.europa.eu.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Lue kaikki ohjeet ennen valmisteen käyttöä. Katso lisätietoja valmisteyhteenvedosta.

Adasuveen perehtyminen: Jäljempänä olevissa kuvissa esitellään Adasuven tärkeät ominaisuudet.

Adasuve on pakattu sinetöityyn pussiin.

Kun Adasuve otetaan pussista, merkkivalo ei pala.

inhalaatiojauhe, loksapiini

suukappale

vetäisy-

liuska

merkkivalo

Merkkivalo syttyy (vihreäksi), kun vetäisyliuska vedetään irti. Nyt inhalaattori on käyttövalmis.

Merkkivalo sammuu automaattisesti, kun potilas on inhaloinut lääkkeen.

Lue käyttöohjeen 5 kohtaa, ennen kuin annat Adasuvea potilaalle.

1. Avaa pussi.

Avaa pussi vasta käyttöhetkellä. Avaa foliopussi nuolen

suuntaisesti ja ota inhalaattori pakkauksesta.

2. Vedä vetäisyliuska irti.

Vedä inhalaattorin takaosassa oleva muoviliuska irti. Vihreä

valo syttyy sen merkiksi, että inhalaattori on käyttövalmis.

Lääke on käytettävä 15 minuutin kuluessa liuskan

irrottamisesta (tai siihen mennessä, kunnes vihreä valo

sammuu). Muuten inhalaattori kytkeytyy automaattisesti

pois päältä.

Anna potilaalle seuraavat ohjeet:

3. Hengitä ulos.

Ennen kuin laitat inhalaattorin suuhusi, hengitä voimakkaasti

ulos, jotta keuhkosi tyhjentyvät.

4. Inhaloi.

Inhaloi lääke suukappaleen läpi hengittämällä sisään tasaisesti ja

syvään.

TÄRKEÄÄ: Tarkista, että vihreä valo sammuu, kun

potilas on inhaloinut lääkkeen.

5. Pidätä hengitystäsi.

Ota suukappale pois suustasi ja pidätä hengitystäsi hetki.

HUOMAUTUS: Jos vihreä valo palaa edelleen potilaan inhaloitua lääkkeen, kehota potilasta

toistamaan kohdat 3–5.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Adasuve 9,1 mg inhalaatiojauhe, annosteltu

loksapiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai hoitajan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka

kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Adasuve on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Adasuvea

Miten Adasuvea käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Adasuven säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Adasuve on ja mihin sitä käytetään

Adasuven vaikuttava aine on loksapiini, joka kuuluu psykoosilääkkeiden ryhmään. Adasuve vaikuttaa

estämällä tiettyjä välittäjäaineita (neurotransmittereita) aivoissa, kuten dopamiinia ja serotoniinia.

Tämä tyynnyttää ja rauhoittaa aggressiivista käyttäytymistä.

Adasuvella hoidetaan äkillisiä lievän tai keskivaikean agitaation eli kiihtyneisyyden oireita, joita voi

ilmetä skitsofreniaa tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla aikuisilla. Näiden sairauksien

tyypillisiä oireita voivat olla:

(Skitsofrenia) Olemattomien asioiden kuuleminen, näkeminen tai aistiminen, epäluuloisuus,

harhaluulot, puheen ja käyttäytymisen hajanaisuus sekä tunneilmaisujen latteus. Tästä sairaudesta

kärsivät ihmiset voivat tuntea myös masentuneisuutta, syyllisyyttä, ahdistuneisuutta tai

jännittyneisyyttä.

(Kaksisuuntainen mielialahäiriö) Mielialan liiallinen kohoaminen, liiallinen energisyys,

vähentynyt unentarve, hyvin nopea puhe ja ajatusten korkealentoisuus sekä joskus myös voimakas

ärtyneisyys.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Adasuvea

Älä käytä Adasuvea

jos olet allerginen loksapiinille tai amoksapiinille

jos sinulla on hengityksen vinkumisen tai hengenahdistuksen kaltaisia oireita

jos sinulla on keuhkosairaus, kuten astma tai krooninen ahtauttava keuhkosairaus (josta lääkäri voi

käyttää nimitystä ”COPD”).

Varoitukset ja varotoimet

Lääkäri tai hoitaja keskustelee kanssasi ennen Adasuven käyttöä sen määrittämiseksi, onko se sinulle

sopiva lääke.

Adasuve saattaa supistaa hengitysteitä (bronkospasmi), minkä vuoksi hengityksesi saattaa alkaa

vinkua, sinua voi alkaa yskittää tai saatat tuntea puristusta rinnassa tai hengenahdistusta. Nämä

oireet ilmenevät yleensä 25 minuutin kuluessa lääkkeen ottamisesta.

Pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä koostuu erilaisista oireista, joita voi ilmetä, jos käytät

psykoosilääkkeitä, Adasuve mukaan lukien. Tämän oireyhtymän oireita voivat olla korkea kuume,

lihasjäykkyys sekä epäsäännöllinen tai nopea sydämen syke tai pulssi. Neuroleptioireyhtymä voi

johtaa kuolemaan. Jos sinulle tulee neuroleptioireyhtymä, älä käytä Adasuvea uudestaan.

Adasuven kaltaiset psykoosilääkkeet voivat aiheuttaa tahattomia pakkoliikkeitä. Tällaisia ovat

esimerkiksi kasvojen vääntyminen, kielen työntyminen ulos suusta, huulten maiskuttelu tai

mutristuminen, silmien räpyttely nopeasti tai jalkojen, käsien tai sormien nopeat liikkeet.

Adasuve-hoito voidaan joutua lopettamaan, jos tällaisia oireita ilmenee.

Adasuvea on käytettävä varoen potilailla, joita hoidetaan myrkytyksen tai sekavuustilan (delirium)

vuoksi.

Ennen kuin aloitat Adasuve-hoidon, kerro lääkärille tai hoitajalle, jos

sinulla on tai on ollut hengitysvaikeuksia, kuten astma, tai jokin muu krooninen keuhkosairaus,

kuten keuhkoputkitulehdus tai keuhkolaajentuma

sinulla on tai on ollut sydänongelmia tai aivohalvaus

sinulla on tai on ollut matala tai korkea verenpaine

sinulla on tai on ollut kouristuskohtauksia

sinulla on tai on ollut silmänpainetauti (glaukooma)

sinulla on tai on ollut virtsaumpi (rakon epätäydellinen tyhjeneminen)

olet jo käyttänyt Adasuvea ja saanut hengityksen vinkumisen kaltaisia tai hengenahdistukseen

viittaavia oireita

sinulla on joskus ollut sellaisia lihasten tai silmien liikkeitä, joita et voi hallita, liikehäiriöitä,

lihasjänteyshäiriöitä tai olet kokenut levottomuutta tai kykenemättömyyttä istua paikallasi

olet iäkäs ja sinulla on dementia (muistin ja muun henkisen suorituskyvyn heikentyminen).

Lapset ja nuoret

Adasuve ei ole tarkoitettu käytettäväksi lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Adasuve

Kerro lääkärille, jos käytät tai olet hiljattain käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, mukaan

luettuina seuraavat:

adrenaliini

hengitysvaikeuksien hoidossa käytettävät lääkkeet

kouristuskohtausten riskiä lisäävät lääkkeet (kuten klotsapiini, trisykliset masennuslääkkeet tai

selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, tramadoli, meflokiini)

Parkinsonin taudin hoitoon käytettävät lääkkeet

loratsepaami tai muut keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet (ahdistuneisuuden, masennuksen,

kivun tai unettomuuden hoitoon tarkoitetut lääkkeet) tai muut uneliaisuutta aiheuttavat lääkkeet

viihdekäyttöön tarkoitetut (laittomat) päihteet

fluvoksamiinin, propranololin ja enoksasiinin kaltaiset sekä muut lääkkeet, jotka estävät CYP450

1A2 -nimistä maksaentsyymiä

skitsofrenian, masennuksen tai kivun hoitoon tarkoitetut lääkkeet, koska sinulla on suurentunut

riski saada kouristuskohtauksia.

Adasuven ja adrenaliinin samanaikainen käyttö saattaa laskea verenpainettasi.

Adasuve ja alkoholi

Koska Adasuve vaikuttaa hermostoon, alkoholia on vältettävä Adasuven käytön aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Sinun on oltava imettämättä 48 tunnin ajan

loksapiinin saamisen jälkeen ja hävitettävä tänä aikana kertynyt rintamaito.

Jos äiti on käyttänyt psykoosilääkkeitä toistuvasti raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana,

vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta,

uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä

oireita, ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja moottoriajoneuvoja tai käytä työkaluja tai koneita Adasuve-hoidon jälkeen, ennen kuin tiedät,

miten Adasuve vaikuttaa sinuun, sillä Adasuven mahdollisina haittavaikutuksina on ilmoitettu

huimausta, sekavuutta ja uneliaisuutta.

3.

Miten Adasuvea käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai hoitajalta, jos

olet epävarma.

Suositeltu aloitusannos on 9,1 mg. Lääkäri voi määrätä toisen annoksen kahden tunnin kuluttua

arvioituaan tilanteesi huolellisesti. Annoksesi voidaan pienentää 4,5 milligrammaan, jos lääkäri

katsoo, että se on sinulle sopivampi annos.

Käytät Adasuvea lääkärin tai hoitajan valvonnassa.

Adasuve on tarkoitettu inhaloitavaksi. Kun lääkäri tai hoitaja on valmistellut Adasuven käyttöösi,

sinua pyydetään ottamaan laite käteesi. Sen jälkeen sinua pyydetään hengittämään ulos, asettamaan

suukappale suuhusi, inhaloimaan lääke laitteen kautta ja pidättämään hengitystäsi hetken ajan.

Jos otat enemmän Adasuvea kuin sinun pitäisi

Jos olet huolissasi siitä, että sinulle annetaan enemmän Adasuvea kuin pidät tarpeellisena, kerro siitä

lääkärille tai hoitajalle. Potilailla, joille on annettu enemmän Adasuvea kuin pitäisi, saattaa ilmetä

seuraavia oireita: erittäin voimakas väsyneisyys tai uneliaisuus, hengitysvaikeudet, matala verenpaine,

kurkun ärsytys tai paha maku suussa sekä lihasten tai silmien tahattomat ja hallitsemattomat liikkeet.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai hoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista, kerro siitä välittömästi sinua hoitavalle

lääkärille ja lopeta lääkkeen ottaminen.

Hengitysoireet, kuten vinkuminen, yskä, hengenahdistus, tai rintakipu, sillä nämä voivat merkitä

sitä, että lääke ärsyttää hengitysteitäsi (tämä on kuitenkin melko harvinaista, ellei sinulla ole

astmaa tai ahtauttavaa keuhkosairautta).

Huimaus tai pyörtyminen, sillä nämä voivat merkitä sitä, että lääke laskee verenpainettasi (tämä

on kuitenkin melko harvinaista);

Agitaation tai sekavuuden paheneminen etenkin samanaikaisen kuumeen tai lihasjäykkyyden

yhteydessä (tämä on kuitenkin harvinaista). Nämä oireet voivat liittyä vakavaan tilaan, jota

kutsutaan pahanlaatuiseksi neuroleptioireyhtymäksi.

Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista, joita voi

ilmetä tämän lääkevalmisteen ottamisen yhteydessä:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä): paha maku suussa tai uneliaisuus.

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä): huimaus, kurkun ärsytys, suun kuivuminen tai

väsymys.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä sadasta): lihasten tai silmien pakkoliikkeet,

liikehäiriöt, lihasjänteyshäiriö tai levottomuuden tunne tai kyvyttömyys istua paikallaan.

Muita haittavaikutuksia, jotka on liitetty suun kautta otetun loksapiinin pitkäaikaiseen käyttöön ja

joilla voi olla merkitystä myös Adasuven käytön kannalta, ovat pystyasentoon liittyvä pyörtyminen,

sydämen sykkeen nopeutuminen, verenpaineen nousu, näön sumentuminen, silmien kuivuminen ja

virtsanerityksen väheneminen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös kaikkia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

5.

Adasuven säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä lääke alkuperäisessä pussissa käyttöhetkeen saakka valmisteen suojaamiseksi valolta ja

kosteudelta.

Älä käytä Adasuvea, jos huomaat, että pussi on avattu tai repeytynyt tai jos lääkkeessä on merkkejä

fyysisestä vauriosta.

Älä hävitä Adasuvea talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä

apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Adasuve sisältää

Vaikuttava aine on loksapiini. Kerta-annoksen sisältävä inhalaattori sisältää 10 mg loksapiinia, ja siitä

vapautuu 9,1 mg loksapiinia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot).

Adasuve 9,1 mg, inhalaatiojauhe, annosteltu -valmiste koostuu kerta-annoksen sisältävästä

kertakäyttöisestä valkoisesta muovisesta inhalaattorista, joka sisältää loksapiinia. Jokainen inhalaattori

on pakattu sinetöityyn foliopussiin. Adasuve 9,1 mg -valmiste toimitetaan 1 tai 5 kerta-

annosinhalaattoria sisältävässä rasiassa.

Myyntiluvan haltija

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Espanja

Valmistaja

Ferrer Internacional, S.A.

Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Espanja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

België/Belgique/Belgien

Ferrer Internacional, S.A.

Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Lietuva

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel +370 672 12222

България

AOP Orphan Pharmaceuticals AG BG

Teл.: +35 988 6666096

Luxembourg/Luxemburg

Ferrer Internacional, S.A.

Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Česká republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG CZ

Tel: +420 251 512 947

Magyarország

AOP Orphan Pharmaceuticals AG HU

Tel.: +36 1 3192633

Danmark

Ferrer Internacional, S.A.

Tlf: +34 93 600 37 00

Malta

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Deutschland

Ferrer Deutschland GmbH

Tel: +49 (0) 2407 502311 0

Nederland

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Eesti

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel: +370 672 12222

Norge

Ferrer Internacional, S.A.

Tlf: +34 93 600 37 00

Ελλάδα

Ferrer Galenica S.A.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

España

Ferrer Farma, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Polska

AOP Orphan Pharmaceuticals S.A. PL

Tel: +48 22 5424068

France

Ferrer Internacional, S.A.

Tél: +34 93 600 37 00

Portugal

Ferrer Portugal, S.A.

Tel: +351 214449600

Hrvatska

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

România

Galenica S.A.

Tel: +30 210 52 81 700

Ireland

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Slovenija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

Ísland

Ferrer Internacional, S.A.

Sími: +34 93 600 37 00

Slovenská republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG SK

Tel: +421 31 5502271

Italia

Angelini S.p.A.

Tel: +39 06 780531

Suomi/Finland

Ferrer Internacional, S.A.

Puh/Tel: +34 93 600 37 00

Κύπρος

Τhespis Pharmaceutical Ltd

Tηλ: +357 22 67 77 10

Sverige

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Latvija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel +370 672 12222

United Kingdom

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMA) verkkosivustolla

osoitteessa http://www.ema.europa.eu.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Lue kaikki ohjeet ennen valmisteen käyttöä. Katso lisätietoja valmisteyhteenvedosta.

Adasuveen perehtyminen: Jäljempänä olevissa kuvissa esitellään Adasuven tärkeät ominaisuudet.

suukappale

vetäisyliuska

merkkivalo

inhalaatiojauhe, loksapiini

Adasuve on pakattu sinetöityyn pussiin.

Kun Adasuve otetaan pussista, merkkivalo ei pala.

Merkkivalo syttyy (vihreäksi), kun vetäisyliuska vedetään irti. Nyt inhalaattori on käyttövalmis.

Merkkivalo sammuu automaattisesti, kun potilas on inhaloinut lääkkeen.

Lue käyttöohjeen 5 kohtaa, ennen kuin annat Adasuvea potilaalle.

1. Avaa pussi.

Avaa pussi vasta käyttöhetkellä. Avaa foliopussi nuolen

suuntaisesti ja ota inhalaattori pakkauksesta.

2. Vedä vetäisyliuska irti.

Vedä inhalaattorin takaosassa oleva muoviliuska irti. Vihreä

valo syttyy sen merkiksi, että inhalaattori on käyttövalmis.

Lääke on käytettävä 15 minuutin kuluessa liuskan

irrottamisesta (tai siihen mennessä, kunnes vihreä valo

sammuu). Muuten inhalaattori kytkeytyy automaattisesti

pois päältä.

Anna potilaalle seuraavat ohjeet:

3. Hengitä ulos.

Ennen kuin laitat inhalaattorin suuhusi, hengitä voimakkaasti

ulos, jotta keuhkosi tyhjentyvät.

4. Inhaloi.

Inhaloi lääke suukappaleen läpi hengittämällä sisään tasaisesti ja

syvään.

TÄRKEÄÄ: Tarkista, että vihreä valo sammuu, kun

potilas on inhaloinut lääkkeen.

5. Pidätä hengitystäsi.

Ota suukappale pois suustasi ja pidätä hengitystäsi hetki.

HUOMAUTUS: Jos vihreä valo palaa edelleen potilaan inhaloitua lääkkeen, kehota potilasta

toistamaan kohdat 3–5.