ACTICHLOR PLUS

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • ACTICHLOR PLUS (913321)
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • Lääketieteellisen laitteen

Asiakirjat

 • suurelle yleisölle:
 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.


  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle.

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • ACTICHLOR PLUS (913321)
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Tila

 • Lähde:
 • Ecolab
 • Myyntiluvan numero:
 • 113800E
 • Viimeisin päivitys:
 • 12-03-2018

Alkalmazási Elírás: annostuksen, vuorovaikutukset, sivuvaikutukset

ACTICHLOR PLUS

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi

ACTICHLOR PLUS

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset -

Eurooppa

:

1.1 Tuotetunniste

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käyttötarkoitukset

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Tuotekoodi

:

Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset

1.4 Hätäpuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytyskeskus

Pintojen desinfiointiaine. Manuaalinen prosessi

Ei tiedossa.

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201 ESPOO

Puh. 020 7561 400

Fax 020 7561 498

Y-tunnus 0829226-3

fi-tilaukset@ecolab.com

:

Valmistaja/ Jälleenmyyjä/

Maahantuoja

113800E

:

Puhelinnumero

09 471 977 (Myrkytystietokeskus)/ 112 (Hätäkeskuslaitos)

Käyttötarkoitus

:

pintojen desinfektioaine

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

Valmistaja/ Jälleenmyyjä/ Maahantuoja

:

Puhelinnumero

020 7561 400 (arkisin 8.00 – 16.00)

Versio

: 1

Luokitus

O; R8

Xi; R41, R37

N; R50/53

:

Fysikaaliset/kemialliset

vaarat

:

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

:

Terveysvaara

Vakavan silmävaurion vaara. Ärsyttää hengityselimiä. Kehittää myrkyllistä kaasua

hapon kanssa.

:

Ympäristövaarat

Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia

vesiympäristössä.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä

:

seos

Katso kohdasta 16 yllämainittujen R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

Direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus [DPD]

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 199/45/EY ja sen muutosten mukaan.

2.2 Merkinnät

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

1/12

25 Tammikuu 2012

ACTICHLOR PLUS

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

:

Muut vaarat, jotka eivät

aiheuta luokitusta

Varoitusmerkki/merkit

S-lausekkeet

S2- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

S8- Säilytettävä kuivana.

S26- Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä

lääkäriin.

S41- Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

S61- Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

R8- Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

R41- Vakavan silmävaurion vaara.

R37- Ärsyttää hengityselimiä.

R31- Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

R50/53- Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia

vesiympäristössä.

R -lausekkeet

:

:

:

Hapettava, Ärsyttävä, Ympäristölle vaarallinen

Vaaramerkintä

:

2.3 Muut vaarat

Ei oleellinen.

Ei sisällä muita ainesosia, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja käytettyinä pitoisuuksina

luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBT-aineelle

[4] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vPvB-aineelle

Tyyppi

Tunnisteet

67/548/ETY

Tuotteen/ainesosan

nimi

Katso ylläolevien R-

lausekkeiden

täydellinen teksti

kohdasta 16

%

Tyyppi

Asetus (EY) 1272/2008

[CLP]

Luokitus

Katso kohdasta 16 H-

lausekkeiden

täydelliset tekstit.

Trokloseeninatrium

EC: 220-767-7

CAS: 2893-78-9

Indeksi: 613-030-00-X

35-50

E; R2

O; R8

Xn; R22

Xi; R36/37

N; R50/53

Ox. Sol. 2, H272

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Orgaaninen happo

EC: 204-673-3

CAS: 124-04-9

Indeksi: 607-144-00-9

20-25

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

[1] [2]

Lineaarisia

alkyylibentseenisulfonaatteja

10-20

Xn; R22

Xi; R41, R38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Resp. Sens. 1, H334

Seokset

3.2

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

2/12

25 Tammikuu 2012

ACTICHLOR PLUS

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Huuhtele suu vedellä. Poista mahdolliset

tekohampaat. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on

helppo hengittää. Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Mikäli

oksentelua esiintyy, pää on pidettävä mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta

pääse keuhkoihin. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta.

Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet toipumisasentoon ja ota välittömästi yhteyttä

lääkäriin. Pidä ilmatiet avoimina. Löysää tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö

tai vyötärönauha.

Ihokosketus

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Huuhtele silmät välittömästi runsaalla

määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja alaluomea. Tarkista onko piilolinssejä ja

poista ne. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Kemiallisten palovammojen

hoito vaatii pikaista lääkärin apua.

Huuhtele saastunut iho runsaalla vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät.

Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu. Pese vaatteet ennen niiden

uudelleenkäyttöä. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista

maskia tai paneilmalaitteita. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä

tai esiintyy hengityskatkoksia, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai

happea. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia.

Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet toipumisasentoon ja ota välittömästi yhteyttä

lääkäriin. Pidä ilmatiet avoimina. Löysää tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö

tai vyötärönauha. Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden

ilmeneminen voi viivästyä.

Tietoja lääkärille

Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi

viivästyä.

Nieleminen

Hengitys

Silmäkosketus

:

:

:

:

:

Erityiskäsittelyt

Ensiavun antajien suojaus

:

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitys

:

Ärsyttää hengityselimiä. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle

haitallista. Altistuksesta aiheutuvat vakavat haittavaikutukset voivat ilmetä vasta

myöhemmin.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

:

Nieleminen

Ihokosketus

:

Voi aiheuttaa ihoärsytystä.

Voimakkaasti silmiä ärsyttävä.

Vakavan silmävaurion vaara.

:

Silmäkosketus

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Ihokosketus

Nieleminen

Hengitys

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

hengitysteiden ärsytys

yskintä

Ei erityisiä tietoja.

Ei erityisiä tietoja.

:

:

:

Silmäkosketus

:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai ärsytys

silmien vetisyys

punoitus

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei erityistä hoitoa.

:

Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta,

ei pidä ryhtyä. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta

suuhun.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

3/12

25 Tammikuu 2012

ACTICHLOR PLUS

Eristä alue ripeästi evakuoimalla kaikki ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä, jos

kyseessä on tulipalo. Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta, ei pidä ryhtyä. Siirrä säilytysastiat tulipaloalueelta, jos tähän

ei liity riskiä. Käytä vesisuihkua pitääksesi tulelle altistuneet säiliöt viileinä. Tämä

aine on hyvin myrkyllinen vesieliöille. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on

kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä.

Vaaralliset palamistuotteet

Aineen tai seoksen vaarat

Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:

hiilidioksidi

hiilimonoksidi

typen oksidit

halogenoidut yhdisteet

metallioksidi/metallioksidit

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. Tämä materiaali lisää tulipalon

riskiä ja voi edistää palamista.

Sammuttajien on käytettäviä sopivia suojavarusteita.

Erityiset palomiesten

suojavarusteet

Tulipalon sattuessa käytä vesisuihkua (sumu), vaahtoa, kuivakemikaalia tai CO

:ta.

5.1 Sammutusaineet

:

:

:

Ei tiedossa.

Soveltuva sammutusaine

:

Soveltumaton

sammutusaine

:

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityisvarotoimet

palomiehille

:

6.2 Ympäristöön

kohdistuvat varotoimet

Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Imuroi tai

lakaise materiaali ja pistä se erilliseen etiketillä varustettuun jätesäiliöön. Käytä

kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita.

Vältä läikkyneen kemikaalin leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai

viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut

ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma) Vettä saastuttava

materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle.

Suuri vuoto

:

Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Imuroi tai lakaise materiaali ja pistä se erilliseen

etiketillä varustettuun jätesäiliöön. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja

räjähdyssuojattuja laitteita.

Pieni vuoto

:

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin

pelastushenkilökunta

:

Pelastushenkilökunta

:

Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta,

ei pidä ryhtyä. Evakuoi ympäröivät alueet. Älä päästä tarpeettomia ja

suojaamattomia ihmisiä alueelle. Älä kosketa vuotanutta materiaalia tai kävele siinä

Sammuta kaikki sytytyslähteet. Ei kipinöitä, tupakointia tai avotulta vaara-alueella.

Varusta kohde asianmukaisella ilmanvaihdolla. Käytä asianmukaista

hengityssuojainta, kun ilmanvaihto on riittämätön. Pue asianmukaiset

henkilösuojaimet.

Jos erityistä vaatetusta vaaditaan vuotojen hoitamiseen, ota huomioon kohdassa 8

olevat tiedot soveltuvista ja soveltumattomista materiaaleista. Katso myös kohdasta

8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.

:

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

4/12

25 Tammikuu 2012

ACTICHLOR PLUS

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.4 Viittaukset muihin

kohtiin

Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.

Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.

Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

:

Varastointilämpötila: 0 - 25°C (32 - 77°F). Säilytettävä paikallisten säännösten

mukaisesti. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta

kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista

materiaaleista (katso kohta 10) ja ruuasta ja juomasta. Pidä erillään hapoista. Pidä

erillään pelkistimistä ja palavista aineista. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes

sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä

pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä

pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön saastumisen

ehkäisemiseksi.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suojatoimet

:

Ohjeet yleisestä

työhygieniasta

:

7.2 Turvallisen varastoinnin

edellyttämät olosuhteet,

mukaan luettuina

yhteensopimattomuudet

7.3 Erityinen loppukäyttö

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Varo saamasta silmiin

tai iholle tai vaatteisiin. Älä nauti. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue

erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä

asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmanvaihto on riittämätön. Säilytettävä

alkuperäisessä säiliössä tai vastaavasta materiaalista valmistetussa hyväksytyssä

säiliössä, joka on pidettävä tiiviisti suljettuna, kun se ei ole käytössä. Ei saa säilyttää

happojen läheisyydessä. Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista. Tyhjät säiliöt

sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen.

Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään,

varastoidaan tai käytetään. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen

syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet

ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot

hygieniatoimenpiteistä.

:

Suositukset

:

Teollisuussektorikohtaiset

ratkaisut

:

Ei oleellinen.

Ei oleellinen.

DNEL-arvoja ei saatavilla.

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

PNEC-arvoja ei saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Johdettu vaikutukseton altistumistaso

Tuotteen/ainesosan nimi

Altistumisen raja-arvot

HTP-arvot

Orgaaninen happo

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi,

7/2009).

HTP-arvot 8 h: 5 mg/m³ 8 tuntia.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

5/12

25 Tammikuu 2012

ACTICHLOR PLUS

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Käsiensuojaus

(EN 374)

Käytettäessä tuotetta normaalisti ja käyttötarkoituksen mukaisesti hengityssuojainta

ei tarvita.

Ei erityissuosituksia.

Suojalasit, kasvonsuojain tai muu täysin kasvot suojaava suojain.

Silmien/kasvojensuojus

(EN 166)

Hengityselinten suojaus

(EN 143, 14387)

:

:

:

Ihonsuojaus

Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien

mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä.

:

Ympäristöaltistumisen

ehkäiseminen

:

Ilmanvaihdosta tai työprosessin laitteista aiheutuvat päästöt tulisi tarkistaa sen

varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain

tapauksissa huurunpesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat

tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttäville tasoille.

Asianmukaiset tekniset

ohjausmenetelmät

:

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Jos tämän tuotteen käytössä syntyy pölyä,

savua, kaasua, höyryä tai sumua, käytä suljettuja prosesseja, paikallisimua tai

muuta tapaa, jolla työskentelyalueen ilman epäpuhtaudet pidetään suositusrajojen

tai lakisääteisten rajojen alapuolella. Tekniset kontrollointi toimenpiteet saatttavat

olla tarpeen, tämän tuotteen ensi- ja toissijaiset riskit voidaan hallita.

Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn

jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi.

Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia

menetelmiä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että

silmien huuhtelupaikat ja turvasuihkut ovat lähellä työtiloja.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Hygieniatoimenpiteet

:

Henkilökohtaiset suojausmenetelmät

Kehonsuojaus

(EN 14605)

:

Muu ihonsuojaus

Termiset vaarat

:

Asianmukaiset jalkineet ja muut ihon suojaimet tulee valita suoritettavien

toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella ja niiden tulisi olla asiantuntijan

hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä.

Ei oleellinen.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto

Sulamispiste/jäätymispiste

Kiehumispiste ja kiehumisalue

Höyryn paine

Höyryn tiheys

Kiinteä.

Kloori.

Haju

pH

Oranssi.

Väri

Haihtumisnopeus

Leimahduspiste

> 100°C

5 - 6 [Pit. (paino-%): 1%]

Hajukynnys

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonäkö

Palamisaika

Palamisnopeus

:

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ylin ja alin syttyvyys- tai

räjähdysraja

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Syttyvyys (kiinteät aineet,

kaasut)

:

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

6/12

25 Tammikuu 2012

ACTICHLOR PLUS

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Suhteellinen tiheys

Liukoisuus/liukoisuudet

Ei saatavilla.

Liukenee helposti seuraaviin aineisiin: kylmä vesi.

Itsesyttymislämpötila

Jakautumiskerroin: n-

oktanoli/vesi

Räjähtävyys

:

:

:

:

:

Kyllä.

Hapettavuus

:

9.2 Muut tiedot

Hajoamislämpötila

:

Ei lisätietoja.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Ei oleellinen.

Ei sovellettavissa ja/tai ei määritetty seokselle.

Viskositeetti

:

10.6 Vaaralliset

hajoamistuotteet

10.4 Vältettävät olosuhteet

Ei erityisiä tietoja.

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

Tuote on stabiili.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

:

:

:

10.5 Yhteensopimattomat

materiaalit

:

10.3 Vaarallisten reaktioiden

mahdollisuus

:

Tietyissä varastointi- tai käyttöolosuhteissa voi tapahtua vaarallisia reaktioita tai

esiintyä epästabiilisuutta.

Olosuhteet saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kosketus palaviin aineisiin

kosketus happojen kanssa

Reaktiot saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

palon aiheuttamisen tai pahentamisen riski

myrkyllisen kaasun vapautuminen

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

:

Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen

ainesosille.

Äärimmäisen reaktiivista tai yhteensopimatonta seuraavien aineiden kanssa: hapot.

Välitön myrkyllisyys

Trokloseeninatrium

LD50 Ihon kautta

Kani

>2000 mg/kg

LD50 Suun kautta

Nisäkäs

1670 mg/kg

LD50 Suun kautta

Rotta

1420 mg/kg

Orgaaninen happo

LD50 Ihon kautta

Kani

>7940 mg/kg

LD50 Suun kautta

Rotta

5050 mg/kg

Tuotteen/ainesosan nimi

Tulos

Laji

Annos

Altistus

Ärsyttävyys/syövyttävyys

Tuotteen/ainesosan nimi

Tulos

Tulos

Altistus

Tarkkailu

Laji

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

7/12

25 Tammikuu 2012

ACTICHLOR PLUS

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitys

:

Ärsyttää hengityselimiä. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle

haitallista. Altistuksesta aiheutuvat vakavat haittavaikutukset voivat ilmetä vasta

myöhemmin.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

:

Nieleminen

Ihokosketus

:

Voi aiheuttaa ihoärsytystä.

Voimakkaasti silmiä ärsyttävä.

Vakavan silmävaurion vaara.

:

Silmäkosketus

Syöpää aiheuttava

Perimää vaurioittava

Teratogeenisyys

Lisääntymiselle vaarallinen

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja toksikologisiin omaisuuksiin liittyvät oireet

Ihokosketus

Nieleminen

Hengitys

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

hengitysteiden ärsytys

yskintä

Ei erityisiä tietoja.

Ei erityisiä tietoja.

:

:

:

Silmäkosketus

:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

kipu tai ärsytys

silmien vetisyys

punoitus

Trokloseeninatrium

Silmät

- Lievästi ärsyttävä

Kani

24 tuntia 100

milligrams

Silmät

- Keskivaikeasti ärsyttävä

Kani

24 tuntia 10

milligrams

Iho - Lievästi ärsyttävä

Kani

24 tuntia 500

milligrams

Iho - Vaikeasti ärsyttävä

Kani

milligrams

Silmät

- Vaikeasti ärsyttävä

Kani

0.1 Grams

Orgaaninen happo

Silmät

- Lievästi ärsyttävä

Kani

10 milligrams

Silmät

- Keskivaikeasti ärsyttävä

Kani

24 tuntia 20

milligrams

Iho - Lievästi ärsyttävä

Kani

0.25 Grams

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Herkistyminen

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Viivästyneet ja välittömät vaikutukset ja myös krooniset vaikutukset lyhyestä ja pitkäaikaisesta altistumisesta

Lyhytaikainen altistuminen

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Tieto todennäköisistä

altistumisreiteistä

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Mahdolliset välittömät

vaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

8/12

25 Tammikuu 2012

ACTICHLOR PLUS

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Yleiset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Syöpää aiheuttava

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Perimää vaurioittava

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Teratogeenisyys

:

Kehitysvaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Hedelmällisyysvaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Pitkäaikainen altistuminen

Mahdolliset viiveellä

esiintyvät vaikutukset

:

Mahdolliset välittömät

vaikutukset

:

Mahdolliset viiveellä

esiintyvät vaikutukset

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Muut tiedot

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.3 Biokertyvyys

12.6 Muut haitalliset

vaikutukset

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

12.1 Myrkyllisyys

Trokloseeninatrium

Akuutti EC50 0.11 mg/L

Vesikirppu

48 tuntia

Akuutti LC50 0.217 mg/L

Kalat

96 tuntia

Orgaaninen happo

Akuutti LC50 97000 ug/L Raikas vesi

Kalat - Pimephales promelas -

Juvenile (Fledgling, Hatchling,

Weanling) - 4 - 8 viikkoa - 1.1 -

3.1 cm

96 tuntia

Tuotteen/ainesosan nimi

Laji

Tulos

Altistus

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Päätelmä/yhteenveto

:

Tuotteen ekologinen määritys nojautuu raaka-aineiden ja/tai niihin verrattavien

aineiden tietoihin. Tuote sisältää aktiiviklooria tai aktiivikloorin kantajaa.

Viranomaisten määräämiä raja-arvoja jätevesissä (tarvittaessa myös osavirroissa) ja

paikallisia jätevesimääräyksiä on noudatettava. Tuotteen sisältämät pinta-aktiiviset

aineet ovat pesuaineasetuksen 648/2004/EY vaatimusten mukaisesti biologisesti

hajoavia.

PBT

:

Ei oleellinen.

vPvB

:

Ei oleellinen.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

:

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Maaperä/vesi-kerroin (K

OC

)

:

Ei määritetty seokselle.

Kulkeutuvuus

:

Ei määritetty seokselle.

Päätelmä/yhteenveto

:

Ei määritetty seokselle.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

9/12

25 Tammikuu 2012

ACTICHLOR PLUS

Euroopan jäteluettelo (EWC)

Kyllä.

Ongelmajäte

:

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tyhjät

säiliöt tai säkit

voivat sisältää tuotejäämiä. Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

Merkittäviä määriä tuotejätettä ei tule hävittää viemärin kautta, vaan se tulee käsitellä

kemikaalijätteiden käsittelylaitoksessa. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien

tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Tämän tuotteen, liuosten ja

mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö- ja

jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Vältä läikkyneen

kemikaalin leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön tai viemäreihin.

:

Hävitysmenetelmät

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tiedot tässä kohdassa sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdassa 1 olevasta merkityksellisten tunnettujen käyttöjen

luettelosta tulisi katsoa saatavilla olevia altistumisskenaariossa annettuja käyttökohtaisia tietoja.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote

Pakkaaminen

Jätekoodi

Jätteen nimi

Hävitysmenetelmät

:

Erityiset varotoimenpiteet

:

20 01 29*

pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.

Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää.

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole

puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät säiliöt tai

säkit

voivat sisältää tuotejäämiä. Vältä läikkyneen kemikaalin leviämistä, vuotoa ja

pääsyä maaperään, vesistöön tai viemäreihin.

YMPÄRISTÖLLE

VAARALLINEN AINE,

KIINTEÄ, N.O.S.

(Troclosene sodium)

ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS

SUBSTANCE, SOLID,

N.O.S. (Troclosene

sodium). Marine

pollutant

Environmentally

hazardous substance,

solid, n.o.s.

(Troclosene sodium)

UN3077

YMPÄRISTÖLLE

VAARALLINEN AINE,

KIINTEÄ, N.O.S.

(Troclosene sodium)

UN3077

UN3077

UN3077

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 YK-numero

14.2 Kuljetuksessa

käytettävä

virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen

vaaraluokka

14.4

Pakkausryhmä

ADN/ADNR

14.5

Ympäristövaarat

14.6 Erityiset

varotoimet

käyttäjälle

Kyllä.

Kyllä.

Yes.

Yes.

Ei yhtään.

Ei yhtään.

None.

None.

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

10/12

25 Tammikuu 2012

ACTICHLOR PLUS

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.7 Kuljetus irtolastina

Marpol 73/78 -sopimuksen II

liitteen ja IBC-säännöstön

mukaisesti

:

Ei oleellinen.

Kansalliset määräykset

Muut EU-määräykset

Ei oleellinen.

Liite XVII – Tiettyjen

vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja tuotteiden

valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja käytön rajoitukset

:

Suomi

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -

lainsäädäntö

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

15.2

Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tämä tuote sisältää ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole vielä arvioitu.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

:

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

≥5 - <15% anionisia tensidejä

Sisältää desinfektioainetta.

Ainesosat pesuaineasetuksen 648/2004/EY mukaisesti:

Viereinen merkki ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet

:

ADN/ADNR = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä

sisävesikuljetusta

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot

BCF = Biologinen kertymistekijä

CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus

(EU) No. 1272/2008]

DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso

DPD = Direktiivi vaarallisista valmisteista [1999/45/EC]

EU:n komissio = Euroopan komissio

EUH-lausekkeet = CLP kohtaiset vaaralausekkeet

IATA =Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus

LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient

MARPOL 73/78 = International Convention for the Prevention of Pollution From

Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)

OEL= Korkein hyväksyttävä altistumistaso

PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen

PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

REACH = Kemikaalien rekisteröinti-, arviointi-, rajoitus- ja lupamenettely [asetus

(EU) No. 1907/2006]

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

11/12

25 Tammikuu 2012

ACTICHLOR PLUS

KOHTA 16: Muut tiedot

25 Tammikuu 2012

Painopäivä

Julkaisupäivä/

Tarkistuspäivä

Versio

Edellä oleva informaatio, joka perustuu tuotteen valmistukseen valmistusmaassa käytettyyn reseptiin on

käsittääksemme virheetön. Koska tiedot, standardit ja säännökset muuttuvat sekä käyttö- ja

käsittelyolosuhteet ovat vaikutuspiirimme ulkopuolella, emme takaa tämän informaation täydellisyyttä tai

jatkuvaa virheettömyyttä.

Huomautus lukijalle

Edellinen päiväys

:

:

:

:

R2- Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

R8- Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

R22- Terveydelle haitallista nieltynä.

R41- Vakavan silmävaurion vaara.

R36- Ärsyttää silmiä.

R37- Ärsyttää hengityselimiä.

R38- Ärsyttää ihoa.

R36/37- Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.

R31- Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

R50/53- Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia

vesiympäristössä.

:

Lyhennettyjen R-

lausekkeiden täydellinen

teksti

E - Räjähtävä

O - Hapettava

Xn - Haitallinen

Xi - Ärsyttävä

N - Ympäristölle vaarallinen

:

Luokitusten täydelliset

tekstit [DSD/DPD]

25 Tammikuu 2012

Ei tarkastettu aikaisemmin

Lyhennettyjen H-

lausekkeiden täydellinen

teksti

:

RID = Asetus vaarallisten aineiden kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta

REACH # = REACH Rekisteröintinumero

vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä

Luokitusten täydelliset

tekstit [DSD/DPD]

:

H272

Voi edistää tulipaloa; hapettava.

H302

Haitallista nieltynä.

H315

Ärsyttää ihoa.

H318

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H319

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H334

Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai

hengitysvaikeuksia.

H335

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H400

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

H410

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia

haittavaikutuksia.

Acute Tox. 4, H302

VÄLITÖN MYRKYLLISYYS: ORAALINEN - Kategoria 4

Aquatic Acute 1, H400

VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Kategoria 1

Aquatic Chronic 1, H410

KROONINEN MYRKYLLISYYS - Kategoria 1

Eye Dam. 1, H318

VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Kategoria 1

Eye Irrit. 2, H319

VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Kategoria 2

Ox. Sol. 2, H272

HAPETTAVAT KIINTEÄT AINEET - Kategoria 2

Resp. Sens. 1, H334

HENGITYSTEITÄ HERKISTÄVÄ - Kategoria 1

Skin Irrit. 2, H315

IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Kategoria 2

STOT SE 3, H335

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-

ALTISTUMINEN [Hengitysteiden ärsytys] - Kategoria 3

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

:

12/12

25 Tammikuu 2012

 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.

  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle. • Asiakirjat muilla kielillä saatavilla tässä