Advertisement

IBUSAL

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • IBUSAL
 • Saatavilla:
 • Orion Oyj
 • Annos:
 • 800 mg
 • Lääkemuoto:
 • tabletti, kalvopäällysteinen
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden
Advertisement

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • IBUSAL
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Muut tiedot

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • Viimeisin päivitys:
 • 09-08-2016

Pakkausseloste


PAKKAUSSELOSTE 

Ibusal 400 mg, 600 mg ja 800 mg kalvopäällysteiset tabletit 

Ibuprofeeni 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. 

-  Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 

-  Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 

-  Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. 

-  Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai 

kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 

Tässä pakkausselosteessa esitetään:  

1.  Mitä Ibusal on ja mihin sitä käytetään 

2.  Ennen kuin käytät Ibusal-tabletteja 

3.  Miten Ibusal-tabletteja käytetään 

4.  Mahdolliset haittavaikutukset 

5.  Ibusal-tablettien säilyttäminen 

6.  Muuta tietoa 

1.  MITÄ IBUSAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 

Ibusal-tablettien sisältämä ibuprofeeni on ns. tulehduskipulääke. Se estää kivuntunteen välittymistä 

keskushermostoon vähentämällä tulehdusta ja kipua voimistavien välittäjäaineiden muodostumista. Se 

myös alentaa kuumetta vähentämällä kuumetta nostattavien välittäjäaineiden muodostumista. 

Käyttöaiheet: 

Ibusal-tabletteja käytetään tulehduksen, kivun ja kuumeen hoitoon mm. seuraavissa tapauksissa: 

  nivelreuma, lasten nivelreuma, muut reumaattiset niveltulehdukset, nivelrikko, kihti ja muut 

tulehduskipulääkitystä vaativat sidekudossairaudet 

  äkilliset tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat ja vammojen jälkitilat 

  kirurgisista toimenpiteistä johtuvat kivut 

  kuukautiskivut ja runsaiden kuukautisvuotojen hoito kierukkaa käyttävillä naisilla 

  migreenin hoito ja estohoito 

  tilapäiset kipu- ja kuumetilat, kuten virusten aiheuttaman nuhakuumeen ja influenssan oireet, 

lihas- ja nivelkivut, päänsärky ja hammassärky. 

2.  ENNEN KUIN KÄYTÄT IBUSAL-TABLETTEJA 

Älä käytä Ibusal-tabletteja, jos: 

  sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa 

  sinulla on aiemmin ollut mahan tai pohjukaissuolen haavauma, joka on uusiutunut kerran tai 

useammin 

  sinulla on aiemmin ilmennyt ruoansulatuskanavan puhkeama tai verenvuotoa (esim. mustia tai 

verisiä ulosteita, verioksennuksia, anemiaa) tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä  

  lääkäri on kertonut, että sinulla on alttius ruoansulatuskanavan verenvuodoille 

  sairastat verenvuototautia (hemofiliaa) tai trombosyyttien vähäisyyttä (trombosytopeniaa) tai 

käytät veren hyytymistä tai veritulppien muodostumista estävää lääkitystä (esim. varfariinia) 

  sairastat vaikea-asteista sydämen vajaatoimintaa 

  olet viimeisellä raskauskolmanneksella 

  sairastat astmaa ja olet allerginen (yliherkkä) asetyylisalisyylihapolle tai jollekin muulle 

tulehduskipulääkkeelle 

  olet allerginen (yliherkkä) ibuprofeenille tai valmisteen jollekin muulle aineelle. 

Ole erityisen varovainen Ibusal-tablettien suhteen, jos: 

Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos: 

  sairastat sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa 

  sairastat sepelvaltimotautia tai sinulla on korkea verenpaine 

  sinulla on aivojen tai raajojen verenkiertohäiriöitä 

  sinulla on jokin ruoansulatuskanavan sairaus kuten haavainen paksusuolen tulehdus (Colitis 

ulcerosa) tai Crohnin tauti 

  sinulla on aiemmin tulehduskipulääkkeiden (myös ilman reseptiä saatavien) käytön yhteydessä 

esiintynyt vatsavaivoja, mustelmataipumuksen lisääntymistä tai nenäverenvuotoja 

  sairastat astmaa. 

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita. 

Tulehduskipulääkkeiden, kuten Ibusalin, käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai 

aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään 

käytettäessä. Älä ylitä suositeltua hoidon kestoa. 

Jos sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos sinulla on näille sairauksille 

altistavia riskitekijöitä (esimerkiksi sinulla on korkea verenpaine, sokeritauti eli diabetes, korkea 

veren kolesteroli tai jos tupakoit), sinun tulee keskustella hoidostasi lääkärin tai apteekkihenkilöstön 

kanssa. 

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö 

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman 

reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet 

äskettäin käyttänyt jotain lääkettä. Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat 

muuttaa Ibusal-tablettien vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa 

muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita. 

Mitä sinun pitäisi välttää kun otat tätä lääkettä? 

Lääkkeet, joita käytetään veritulppien estoon (esim. asetyylisalisyylihappo/aspiriini, varfariini, 

tiklopidiini), eräät verenpainelääkkeet (ACE:n estäjät esim. kaptopriili, beetasalpaajat tai angiotensiini 

II reseptorin salpaajat) ja eräät muutkin lääkkeet voivat vaikuttaa ibuprofeenin tehoon tai ibuprofeeni 

voi vaikuttaa näiden lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen. Kysy aina lääkäriltä neuvoa ennen kuin 

käytät ibuprofeenia muiden lääkkeiden kanssa.   

  Muita tulehduskipulääkkeitä ei pidä käyttää samanaikaisesti Ibusalin kanssa – vain haitat 

lisääntyvät, ei teho. 

  Tietyt masennuslääkkeet (esim. sitalopraami, fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini), jotka kuuluvat 

ns. selektiivisiin serotoniinin takaisinoton estäjiin eli SSRI-lääkkeisiin, lisäävät riskiä 

verenvuotoihin. 

  Eräät kolesterolilääkkeet (kolestipoli ja kolestyramiini) tulisi ottaa mieluiten yli 4 tuntia 

myöhemmin kuin Ibusal-tabletit, jotta ne eivät estäisi Ibusalin imeytymistä. 

  Epilepsialääkkeinä käytetyt fenytoiini ja fenobarbitaali sekä tuberkuloosin hoidossa käytettävä 

rifampisiini voivat heikentää Ibusalin tehoa. 

  Sieni-infektioiden hoidossa käytettävä suun kautta otettava flukonatsoli voi lisätä Ibusalin 

haittavaikutuksia. 

  Litium, koska veren litiumpitoisuus voi kohota samanaikaisessa käytössä liian korkeaksi. 

  Digitalis (Digoxin), koska veren digitalispitoisuus voi kohota samanaikaisessa käytössä liian 

korkeaksi niillä potilailla, jotka sairastavat munuaisten vajaatoimintaa. 

  Suun kautta otettavat kortisonivalmisteet voivat samanaikaisessa käytössä altistaa vatsavaivoille 

ja ruoansulatuskanavan verenvuodoille. 

  Reumasairauksien hoidossa käytetyn metotreksaatin haittavaikutukset voivat lisääntyä 

yhteiskäytössä Ibusalin kanssa. Älä käytä Ibusalia niinä päivinä, joina otat metotreksaattia. 

  Joidenkin verenpaineen hoitoon tai nesteen poistoon käytettävien lääkkeiden vaikutus voi heiketä 

Ibusalin vaikutuksesta – mainitse lääkärille, jos olet verenpaineen seurannassa tai käytät 

verenpainelääkitystä. 

Muista mainita Ibusal-tablettien käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä. 

Ibusal-tablettien käyttö ruoan ja juoman kanssa 

Ibusal-tabletit voidaan ottaa ruoan kanssa tai aterioista riippumatta. Samanaikainen ruokailu voi 

hidastaa hieman vaikutuksen alkua, mutta se parantaa yleensä tablettien siedettävyyttä. 

Raskaus ja imetys 

Ibuprofeenin käyttö voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Kerro lääkärille, jos suunnittelet raskautta tai 

sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi. 

Raskauden aikana ei tule käyttää mitään lääkkeitä neuvottelematta ensin lääkärin tai apteekin kanssa. 

Keskustele Ibusal-tablettien käytöstä lääkärin kanssa, jos tulet raskaaksi. 

Ibusal-tabletteja voidaan käyttää imetyksen aikana, koska ibuprofeeni erittyy äidinmaitoon 

merkityksettömän pieninä määrinä. 

Ajaminen ja koneiden käyttö 

Ibusal-tabletit eivät yleensä vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Jos lääkkeen käytön aikana 

ilmenee uneliaisuutta, tulee välttää autolla ajoa ja koneiden käyttämistä. 

Tärkeää tietoa Ibusal-tablettien sisältämistä aineista 

Ibusal-tabletit sisältävät sakkaroosia 1,66 mg (400 mg tabletti), 1,7 mg (600 mg tabletti) ja 2,3 mg 

(800 mg tabletti).  

Ibusal 600 mg ja 800 mg tabletit sisältävät laktoosia 180 mg (600 mg tabletti) ja 240 mg (800 mg 

tabletti).  

Jos lääkäri on kertonut, etteivät jotkut sokerit sovi sinulle, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän 

lääkevalmisteen ottamista. 

3.  MITEN IBUSAL-TABLETTEJA KÄYTETÄÄN 

Ota Ibusalia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, 

jos olet epävarma.  Annostusta ei pidä muuttaa omatoimisesti. Aikuisille annos on yleensä 400–600 mg 

3–4 kertaa vuorokaudessa. Vaikeissa kiputiloissa vuorokausiannos voi olla enintään 3 200 mg ja 

kerta-annos enintään 1 600 mg. Alle 12-vuotiaille lapsille vuorokausiannos on 20–40 mg/kg jaettuna 

3–4 annokseen. Kerta-annos on enintään 10 mg/kg. 

Tabletit tulee nauttia riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasillinen vettä). 

Ruokailu ei vaikuta lääkkeen tehoon. Tablettien ottaminen ruoan kanssa vähentää ibuprofeenin 

mahdollisesti aiheuttamaa mahaärsytystä. 

Jos otat enemmän Ibusal-tabletteja kuin sinun pitäisi 

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-

471 977 tai vaihde 09-4711),  jos otat tai joku muu, esim. lapsi, ottaa vahingossa liian suuren 

annoksen lääkettä. 

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 

puoleen. 

4.  MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 

Kuten kaikki lääkkeet, myös Ibusal-tabletit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan 

niitä saa.  

Haittavaikutuksia ilmenee herkemmin potilailla, jotka ovat huonokuntoisia ja joilla on useita 

sairauksia sekä iäkkäillä. Vakavien haittojen vaara lisääntyy suurilla annoksilla pitkäaikaisessa 

käytössä ja moninkertaistuu, jos samanaikaisesti käytetään muita tulehduskipulääkkeitä. 

Yleisinä haittavaikutuksina (yli 1 potilaalla sadasta) on raportoitu: 

•  mustelmataipumuksen tai nenäverenvuotojen lisääntymistä (verihiutaleiden toiminnan 

heikkenemiseen liittyen) 

•  mielialan laskua tai uneliaisuutta 

•  pyörrytystä tai päänsärkyä 

•  korvien soimista 

•  sydämen vajaatoiminnan pahenemista (turvotusten tai hengenahdistuksen lisääntymistä) 

•  kehon ääreisosien, kuten jalkojen ja käsien, turvotusta 

•  närästystä, ylävatsakipua, pahoinvointia tai ripulia 

•  nokkosrokkoa, ihon kutinaa tai voimakkaampaa ihon tai limakalvojen turvotusta. 

Melko harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla sadasta) on raportoitu: 

• 

hermostuneisuutta, sekavuutta, painajaisia, havaintohäiriöitä, harha-aistimuksia, 

vainoharhaisuushäiriöitä, unettomuutta 

•  ihon kihelmöintiä tai ”tikkuilua” ilman näkyvää syytä (harhatuntemuksia eli parestesioita) 

• 

suutulehdusta, ruoansulatuskanavan haavaumia ja verenvuotoja tai veriulosteita. 

Harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla tuhannesta) on raportoitu: 

• 

verihiutaleiden vähenemistä (joka voi ilmetä lisääntyneenä mustelma- tai 

nenäverenvuototaipumuksena) 

•  veren valkosolujen vähenemistä tai katoa (johon voi liittyä epäselvää kuumeilua, flunssan 

kaltaisia oireita tai kurkkukipua) 

•  veren kaliumpitoisuuden nousua 

•  näön hämärrytystä tai sarveiskalvomuutoksia 

•  sekavuustila (potilailla, jotka käyttävät takriinia) 

•  aivokalvontulehdus (potilailla, joilla on tietyntyyppinen sidekudossairaus) 

•  kuulonalenemaa 

•  sepelvaltimotaudin oireiden pahenemista (lisääntynyttä rintakipuilua) tai rytmihäiriöitä 

•  hengenahdistusta tai astman pahenemista 

•  ruoansulatuskanavan puhkeamisia, haavaisen paksusuolentulehduksen pahenemista, 

sylkirauhastulehdusta tai haimatulehdusta 

•  maksaentsyymien kohoamista, keltaisuutta tai maksatulehdusta (voi ilmetä ylävatsakipuna) 

•  voimakkaita hilsehtiviä tai rakkuloita muodostavia iho- tai limakalvoreaktioita, 

valoyliherkkyyttä, aknen pahenemista tai psoriaasin pahenemista, hiustenlähtöä 

•  munuaistoiminnan heikkenemistä 

•  voimakkaita allergiaoireita (anafylaksiaa). 

Tulehduskipulääkkeiden, kuten Ibusalin, käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai 

aivohalvauksen riski. 

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos 

sinulla on seuraavia oireita: 

  hengitysvaikeudet tai hengenahdistus 

  ihon voimakas punoitus, kutina ja turvotus 

  kielen tai nielun turvotus 

  äkillinen, voimakas vatsakipu tai verioksennus. 

Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista, jos sinulla on seuraavia oireita: 

  närästys ja lievemmät vatsavaivat 

  mustat ulosteet 

  lisääntynyt mustelmataipumus tai nenäverenvuodot 

  raajojen turvotus 

  muut hitaammin alkavat iho-oireet. 

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys 

lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan .   

5.  IBUSAL-TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN 

Säilytä alle 25 °C. 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen. 

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 

6.  MUUTA TIETOA 

Mitä Ibusal sisältää 

-  Vaikuttava aine on ibuprofeeni, jota on 400 mg, 600 mg tai 800 mg yhdessä tabletissa. 

-  Muut aineet ovat: 

Ibusal 400 mg: Tablettiytimen apuaineet ovat kroskarmelloosinatrium, esigelatinoitu tärkkelys, 

dekstraatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti. 

Kalvopäällysteen apuaineet ovat sakkaroosi, hypromelloosi, polysorbaatti 80, glyseroli 85 % ja 

magnesiumstearaatti. 

Ibusal 600 mg ja 800 mg: Tablettiytimen apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, liivate, 

kroskarmelloosinatrium, makrogoli 6000, vedetön kolloidinen piidioksidi ja mikrokiteinen 

selluloosa. Kalvopäällysteen apuaineet ovat sakkaroosi, hypromelloosi, polysorbaatti 80, 

titaanidioksidi (E 171), glyseroli 85 % ja magnesiumstearaatti. 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot 

Valmiste on valkoinen tai melkein valkoinen, kapselimallinen, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen 

tabletti. Koko 17 x 8 mm (400 mg tabletti), 20 x 9 mm (600 mg tabletti) tai 20 x 10 mm (800 mg 

tabletti). Tabletit voidaan puolittaa. 

Pakkauskoot: 400 mg 100 tablettia; 600 mg ja 800 mg 30 ja 100 tablettia. 

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 

Myyntiluvan haltija 

Orion Oyj 

Orionintie 1 

02200 Espoo 

Valmistaja 

Orion Pharma 

Orionintie 1 

02200 Espoo 

Pakkausseloste tarkistettu 7.4.2011. 

BIPACKSEDEL : INFORMATION TILL ANVÄNDAREN  

Ibusal 400 mg, 600 mg och 800 mg filmdragerade tabletter 

Ibuprofen 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 

-  Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. 

-  Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 

-  Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de 

uppvisar symtom som liknar dina. 

-  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i 

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 

I denna bipacksedel finner du information om

1.  Vad Ibusal är och vad det används för 

2.  Innan du använder Ibusal-tabletter 

3.  Hur du använder Ibusal-tabletter 

4.  Eventuella biverkningar 

5.  Hur Ibusal-tabletter ska förvaras 

6.  Övriga upplysningar 

1.  VAD IBUSAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 

Ibuprofen som ingår i Ibusal-tabletterna är en s.k. inflammationshämmande värkmedicin. Det 

förhindrar att smärtkänslan förmedlas till centrala nervsystemet genom att minska bildningen av 

förmedlarämnen som förstärker inflammation och smärta. Därtill nedsätter det feber genom att minska 

bildningen av förmedlarämnen som får febern att stiga. 

Användningsområden:  

Ibusal-tabletter används vid behandling av inflammation, smärta och feber vid bl.a. följande 

sjukdomar: 

• ledgångsreumatism, ledgångsreumatism hos barn, andra reumatiska ledinflammationer, artros, gikt 

och andra bindvävssjukdomar som kräver behandling med inflammationshämmande 

värkmedicin 

• akuta smärttillstånd i stöd- och rörelseapparaten samt posttraumatiska tillstånd 

• smärta förorsakad av kirurgiska ingrepp 

• menstruationssmärta och behandling av rikliga menstruationsblödningar hos kvinnor med spiral 

• behandling och profylax av migrän 

• tillfälliga smärt- och febertillstånd såsom förkylning och influensasymtom förorsakade av virus, 

muskel- och ledsmärta, huvudvärk och tandvärk. 

2.  INNAN DU ANVÄNDER IBUSAL-TABLETTER 

Använd inte Ibusal-tabletter: 

  om du har ett sår i magsäcken eller tolvfingertarmen 

  om du tidigare har haft ett sår i magsäcken eller tolvfingertarmen och det har kommit på nytt en 

eller flera gånger 

  om du tidigare har haft bristningar i matsmältningskanalen eller blödningar (t.ex. svart och blodig 

avföring, blodiga kräkningar, anemi) i samband med användning av inflammationshämmande 

värkmediciner 

  om läkaren har berättat att du har en benägenhet för blödningar i matsmältningskanalen 

  om du lider av blödarsjuka (hemofili) eller brist på trombocyter i blodet (trombocytopeni) eller 

om du använder läkemedel som hindrar blodets koagulation och bildning av blodproppar (t.ex. 

warfarin) 

  om du lider av allvarligt nedsatt hjärtfunktion 

  under graviditetens sista trimester 

  om du lider av astma och är allergisk (överkänslig) för acetylsalicylsyra eller andra 

inflammationshämmande värkmediciner 

  om du är allergisk (överkänslig) mot ibuprofen eller mot något av de övriga innehållsämnen i 

preparatet. 

Var särskilt försiktig med Ibusal-tabletter 

Konsultera läkaren innan du börjar använda detta läkemedel om 

  du lider av nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion 

  du lider av kranskärlssjukdom eller högt blodtryck 

  du har rubbningar i blodcirkulationen i hjärnan eller i armarna och benen 

  du lider av någon sjukdom i matsmältningskanalen, såsom sårig inflammation i tjocktarmen 

(Colitis ulcerosa) eller Crohns sjukdom 

  du tidigare har fått magbesvär, ökad benägenhet för blånader eller blödningar från näsan i 

samband med användning av inflammationshämmande värkmediciner (också receptfria preparat) 

  du har astma. 

Berätta för läkaren också om du lider av andra sjukdomar eller allergier. 

Användningen av inflammationshämmande värkmediciner, såsom Ibusal, kan medföra en liten ökad 

risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser 

och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid. 

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har 

haft stroke eller om du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, 

diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker). 

Användning av andra läkemedel 

Berätta för läkaren om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl receptmediciner som 

receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel. Glöm inte att nämna de läkemedel som du 

nyligen använt. Effekten av vissa läkemedel kan påverkas eller de kan påverka effekten av Ibusal, om 

de används samtidigt. Läkaren kan då förändra medicineringen eller doseringen. 

Vad ska man undvika när man tar detta läkemedel? 

Läkemedel som används för att förhindra blodpropp (t.ex. acetylsalicylsyra/aspirin, warfarin, 

tiklopidin), vissa blodtrycksmediciner (ACE-hämmare såsom kaptopril, betablockerare eller 

angiotensin II-hämmare) och vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med 

ibuprofen. Rådfråga alltid läkare innan du börjar använda ibuprofen tillsammans med andra 

läkemedel. 

  Andra inflammationshämmande värkmediciner bör inte användas samtidigt med Ibusal – det ger 

inte bättre smärtlindring, däremot riskerar man biverkningar. 

  Vissa antidepressiva medel (t.ex. citalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin) vilka tillhör SSRI-

läkemedel dvs. selektiva serotoninåterupptagshämmare ökar risken för blödningar. 

  Vissa kolesterolläkemedel (kolestipol och kolestyramin) bör inte intas innan minst 4 timmar har 

gått från intagning av Ibusal, eftersom de kan förhindra upptagningen av ibuprofen. 

  Epilepsimedicinerna fenytoin och fenobarbital samt tuberkulosmedicinen rifampicin kan minska 

effekten av ibuprofen. 

  Flukonazol som tas genom munnen vid behandling av svampinfektioner kan öka förekomsten av 

biverkningar hos ibuprofen.  

  Litium, eftersom samtidigt bruk kan leda till för höga litiumhalter i blodet. 

  Digitalis (Digoxin), eftersom samtidigt bruk kan leda till för höga digitalishalter i blodet hos 

patienter som lider av nedsatt njurfunktion. 

  Kortisonpreparat som tas genom munnen kan i samtidigt bruk med ibuprofen förorsaka magbesvär 

och blödningar från matsmältningskanalen. 

  Biverkningar av metotrexat som används vid behandling av reumatiska sjukdomar kan öka i 

samtidigt bruk med ibuprofen. Använd inte Ibusal under de dagar som du tar metotrexat. 

  Ibuprofen kan minska effekten av vissa urindrivande medel eller läkemedel mot högt blodtryck – 

informera läkaren om du är under blodtryckskontroll eller om du använder blodtrycksmediciner.  

Tala om att du använder Ibusal i samband med kommande läkarbesök. 

Användning av Ibusal-tabletter med mat och dryck 

Ibusal kan tas i samband med måltiderna eller oberoende av dem. Samtidigt kostintag kan fördröja 

effekten av läkemedlet, men det minskar också förekomsten av biverkningar. 

Graviditet och amning 

Ibuprofen kan försvåra möjligheten att bli gravid. Informera läkaren om du planerar graviditet eller 

om du har problem med att bli gravid. 

Under graviditet och amning skall man inte använda mediciner utan att först konsultera en läkare eller 

apoteket. Rådgör med läkaren om du blir gravid.  

Ibusal kan användas under amning, eftersom ibuprofen går över i modersmjölken i obetydligt små 

mängder.  

Körförmåga och användning av maskiner 

Ibusal påverkar vanligen inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner. Om sömnighet 

förekommer under behandlingen med läkemedlet bör man undvika att köra bil och använda maskiner. 

Viktig information om något innehållsämne i Ibusal-tabletter 

Ibusal innehåller 1,66 mg (400 mg tabletten), 1,7 mg (600 mg tabletten) och 2,3 mg (800 mg tabletten) 

sackaros.   

Ibusal 600 mg och 800 mg tabletterna innehåller 180 mg (600 mg tabletten) och 240 mg (800 mg 

tabletten) laktos.  

Om läkaren har berättat att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkaren innan du tar denna 

medicin. 

3.  HUR DU ANVÄNDER IBUSAL-TABLETTER 

Ta alltid Ibusal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 

Doseringen får inte ändras på egen hand. För vuxna är den vanliga dosen 400–600 mg 3–4 gånger per 

dygn. Vid svåra smärttillstånd är den högsta dygnsdosen 3 200 mg och den högsta engångsdosen 

1 600 mg. För barn under 12 år är dygnsdosen 20–40 mg/kg delat på 3–4 doser. Den högsta 

engångsdosen är 10 mg/kg. 

Tabletter skall tas med en riklig mängd vätska (till exempel ett glas vatten). 

  

Kostintag påverkar inte effekten av läkemedlet. Om tabletterna tas i samband med måltid minskar den 

magirritation, som eventuellt kan förorsakas av ibuprofen. 

Om du har tagit för stor mängd av Ibusal-tabletter 

Kontakta omedelbart läkare, jourpoliklinik eller Giftinformationscentralen (tel 09-471 977 eller växel 

09-4711) om du eller någon annan t.ex. ett barn tar en för stor dos av läkemedlet av misstag. 

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 

4.  EVENTUELLA BIVERKNINGAR 

Liksom alla läkemedel kan Ibusal orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. 

Biverkningar förekommer oftare hos patienter med dåligt skick och flera sjukdomar samt hos äldre. 

Risken för allvarliga skador ökar om läkemedlet används långvarigt i stora doser och risken för 

skador mångdubblas om man samtidigt använder andra inflammationshämmande 

värkmediciner. 

Vanliga biverkningar (hos fler än 1 av 100 patienter) som rapporterats är: 

  ökad benägenhet för blåmärken eller näsblödning (i samband med nedsatt funktion i de röda 

blodkropparna) 

  nedsatt sinnesstämning eller trötthet 

  svindel eller huvudvärk 

  öronsusningar (tinnitus) 

  försämrad hjärtsvikt (ökad svullnad eller andnöd) 

  svullnad av extremiteterna så som benen och armarna 

  halsbränna, smärtor i övre buken, illamående eller diarré 

  nässelutslag, klåda i huden eller kraftig svullnad av huden eller slemhinnorna. 

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 av 100 patienter) som har rapporterats är: 

  orolighet, förvirring, mardrömmar, synrubbningar, hallucinationer, förföljelsemani, 

sömnlöshet 

  klåda eller stickningar i huden utan synbara orsaker (domningar eller parastesi) 

  infektion i munnen, sår i matsmältningskanalen och blödningar eller blodig avföring. 

Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 av 1 000 patienter) som rapporterats är: 

  minskat antal röda blodkroppar (som kan förorsaka ökad benägenhet för blåmärken eller 

näsblödning) 

  minskat antal eller bortfall av vita blodkroppar (vilket kan ha samband med ospecifik feber, 

influensaliknande symtom eller ont i halsen) 

  ökning av kaliumnivån i blodet 

  försvagad syn eller förändringar i hornhinnan 

  förvirringstillstånd (hos patienter som använder takrin) 

  hjärnhinneinflammation (hos patienter som har vissa bindvävssjukdomar) 

  nedsatt hörsel 

  försvårade symtom av kranskärlssjukdom (ökade bröstsmärtor) eller rytmstörningar 

  försvårad andnöd eller astma 

  bristningar i matsmältningskanalen, försämrat tillstånd vid sårig tjocktarmsinflammation, 

inflammation i spottkörteln eller bukspottskörteln  

  förhöjda leverenzymvärden, gulhet eller leverinflammation (kan framkalla smärtor i övre 

buken) 

  kraftiga reaktioner i huden eller i slemhinnorna som förorsakar fjällning eller blåsor i huden, 

ljusöverkänslighet, förvärrad acne eller psoriasis, håravfall 

  nedsatt njurfunktion 

  kraftiga allergisymtom (anafylaxi). 

Inflammationshämmande värkmediciner, såsom Ibusal, kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt 

eller stroke. 

Sluta att använda Ibusal och kontakta omedelbart läkare eller närmaste jourpoliklinik om du får 

följande symtom:  

  andningssvårigheter eller andnöd 

  kraftig rodnad, klåda och svullnad på huden 

  uppsvullnad på tungan eller i svalget 

  akut, stark magont eller blödiga kräkningar. 

Kontakta läkare så snart som möjligt om du får följande symtom:  

  halsbränna och lindriga magbesvär 

  svart avföring 

  ökad benägenhet för blånader eller blödningar från näsan 

  uppsvullna armar och ben 

  andra hudsymtom som inte förekommer genast. 

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 

information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 

5.  HUR IBUSAL-TABLETTER SKA FÖRVARAS 

Förvaras vid högst 25 °C. 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen. 

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör 

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 

6.  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Innehållsdeklaration 

-  Den aktiva substansen är ibuprofen varav det finns 400 mg, 600 mg eller 800 mg i en tablett. 

-  Övriga innehållsämnen är: 

Ibusal 400 mg: Tablettkärnan består av kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad stärkelse, 

dextrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat. 

Filmdrageringen består av sackaros, hypromellos, polysorbat 80, glycerol 85 % och 

magnesiumstearat. 

Ibusal 600 mg och 800 mg: Tablettkärnan består av laktosmonohydrat, gelatin, 

kroskarmellosnatrium, makrogol 6000, vattenfri kolloidal kiseldioxid och mikrokristallin 

cellulosa. Filmdrageringen består av sackaros, hypromellos, polysorbat 80, titandioxid (E 171), 

glycerol 85 % och magnesiumstearat. 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 

Vita eller nästan vita, kapselformade, filmdragerade tabletter med skåra. Storlek 17 x 8 mm (400 mg 

tabletten), 20 x 9 mm (600 mg tabletten) eller 20 x 10 mm (800 mg tabletten). 

Tabletterna kan delas i två lika stora delar. 

Förpackningsstorlekar: 400 mg 100 tabletter; 600 mg och 800 mg 30 och 100 tabletter. 

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 

Innehavare av godkännande för försäljning 

Orion Corporation 

Orionvägen 1 

02200 Esbo 

Tillverkare 

Orion Pharma 

Orionvägen 1 

02200 Esbo 

Bipacksedeln reviderad 7.4.2011. 

Advertisement