Advertisement

IBUSAL

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • IBUSAL
 • Saatavilla:
 • Orion Oyj
 • Annos:
 • 800 mg
 • Lääkemuoto:
 • tabletti, kalvopäällysteinen
 • Prescription tyyppi:
 • Resepti
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • allopaattisten huumeiden
Advertisement

Asiakirjat

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • IBUSAL
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Muut tiedot

Advertisement

Tila

 • Lähde:
 • Fimea
 • last_update:
 • 09-08-2016

Pakkausseloste

Advertisement

PAKKAUSSELOSTE

Ibusal 400 mg, 600 mg ja 800 mg kalvopäällysteiset tabletit

Ibuprofeeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai

kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Ibusal on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin käytät Ibusal-tabletteja

3. Miten Ibusal-tabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Ibusal-tablettien säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. MITÄ IBUSAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Ibusal-tablettien sisältämä ibuprofeeni on ns. tulehduskipulääke. Se estää kivuntunteen välittymistä

keskushermostoon vähentämällä tulehdusta ja kipua voimistavien välittäjäaineiden muodostumista. Se

myös alentaa kuumetta vähentämällä kuumetta nostattavien välittäjäaineiden muodostumista.

Käyttöaiheet:

Ibusal-tabletteja käytetään tulehduksen, kivun ja kuumeen hoitoon mm. seuraavissa tapauksissa:

nivelreuma, lasten nivelreuma, muut reumaattiset niveltulehdukset, nivelrikko, kihti ja muut

tulehduskipulääkitystä vaativat sidekudossairaudet

äkilliset tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat ja vammojen jälkitilat

kirurgisista toimenpiteistä johtuvat kivut

kuukautiskivut ja runsaiden kuukautisvuotojen hoito kierukkaa käyttävillä naisilla

migreenin hoito ja estohoito

tilapäiset kipu- ja kuumetilat, kuten virusten aiheuttaman nuhakuumeen ja influenssan oireet,

lihas- ja nivelkivut, päänsärky ja hammassärky.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT IBUSAL-TABLETTEJA

Älä käytä Ibusal-tabletteja, jos:

sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa

sinulla on aiemmin ollut mahan tai pohjukaissuolen haavauma, joka on uusiutunut kerran tai

useammin

sinulla on aiemmin ilmennyt ruoansulatuskanavan puhkeama tai verenvuotoa (esim. mustia tai

verisiä ulosteita, verioksennuksia, anemiaa) tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä

lääkäri on kertonut, että sinulla on alttius ruoansulatuskanavan verenvuodoille

sairastat verenvuototautia (hemofiliaa) tai trombosyyttien vähäisyyttä (trombosytopeniaa) tai

käytät veren hyytymistä tai veritulppien muodostumista estävää lääkitystä (esim. varfariinia)

sairastat vaikea-asteista sydämen vajaatoimintaa

olet viimeisellä raskauskolmanneksella

sairastat astmaa ja olet allerginen (yliherkkä) asetyylisalisyylihapolle tai jollekin muulle

tulehduskipulääkkeelle

olet allerginen (yliherkkä) ibuprofeenille tai valmisteen jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Ibusal-tablettien suhteen, jos:

Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos:

sairastat sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa

sairastat sepelvaltimotautia tai sinulla on korkea verenpaine

sinulla on aivojen tai raajojen verenkiertohäiriöitä

sinulla on jokin ruoansulatuskanavan sairaus kuten haavainen paksusuolen tulehdus (Colitis

ulcerosa) tai Crohnin tauti

sinulla on aiemmin tulehduskipulääkkeiden (myös ilman reseptiä saatavien) käytön yhteydessä

esiintynyt vatsavaivoja, mustelmataipumuksen lisääntymistä tai nenäverenvuotoja

sairastat astmaa.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Tulehduskipulääkkeiden, kuten Ibusalin, käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai

aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään

käytettäessä. Älä ylitä suositeltua hoidon kestoa.

Jos sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos sinulla on näille sairauksille

altistavia riskitekijöitä (esimerkiksi sinulla on korkea verenpaine, sokeritauti eli diabetes, korkea

veren kolesteroli tai jos tupakoit), sinun tulee keskustella hoidostasi lääkärin tai apteekkihenkilöstön

kanssa.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman

reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet

äskettäin käyttänyt jotain lääkettä. Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat

muuttaa Ibusal-tablettien vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa

muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita.

Mitä sinun pitäisi välttää kun otat tätä lääkettä?

Lääkkeet, joita käytetään veritulppien estoon (esim. asetyylisalisyylihappo/aspiriini, varfariini,

tiklopidiini), eräät verenpainelääkkeet (ACE:n estäjät esim. kaptopriili, beetasalpaajat tai angiotensiini

II reseptorin salpaajat) ja eräät muutkin lääkkeet voivat vaikuttaa ibuprofeenin tehoon tai ibuprofeeni

voi vaikuttaa näiden lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen. Kysy aina lääkäriltä neuvoa ennen kuin

käytät ibuprofeenia muiden lääkkeiden kanssa.

Muita tulehduskipulääkkeitä ei pidä käyttää samanaikaisesti Ibusalin kanssa – vain haitat

lisääntyvät, ei teho.

Tietyt masennuslääkkeet (esim. sitalopraami, fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini), jotka kuuluvat

ns. selektiivisiin serotoniinin takaisinoton estäjiin eli SSRI-lääkkeisiin, lisäävät riskiä

verenvuotoihin.

Eräät kolesterolilääkkeet (kolestipoli ja kolestyramiini) tulisi ottaa mieluiten yli 4 tuntia

myöhemmin kuin Ibusal-tabletit, jotta ne eivät estäisi Ibusalin imeytymistä.

Epilepsialääkkeinä käytetyt fenytoiini ja fenobarbitaali sekä tuberkuloosin hoidossa käytettävä

rifampisiini voivat heikentää Ibusalin tehoa.

Sieni-infektioiden hoidossa käytettävä suun kautta otettava flukonatsoli voi lisätä Ibusalin

haittavaikutuksia.

Litium, koska veren litiumpitoisuus voi kohota samanaikaisessa käytössä liian korkeaksi.

Digitalis (Digoxin), koska veren digitalispitoisuus voi kohota samanaikaisessa käytössä liian

korkeaksi niillä potilailla, jotka sairastavat munuaisten vajaatoimintaa.

Suun kautta otettavat kortisonivalmisteet voivat samanaikaisessa käytössä altistaa vatsavaivoille

ja ruoansulatuskanavan verenvuodoille.

Reumasairauksien hoidossa käytetyn metotreksaatin haittavaikutukset voivat lisääntyä

yhteiskäytössä Ibusalin kanssa. Älä käytä Ibusalia niinä päivinä, joina otat metotreksaattia.

Joidenkin verenpaineen hoitoon tai nesteen poistoon käytettävien lääkkeiden vaikutus voi heiketä

Ibusalin vaikutuksesta – mainitse lääkärille, jos olet verenpaineen seurannassa tai käytät

verenpainelääkitystä.

Muista mainita Ibusal-tablettien käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Ibusal-tablettien käyttö ruoan ja juoman kanssa

Ibusal-tabletit voidaan ottaa ruoan kanssa tai aterioista riippumatta. Samanaikainen ruokailu voi

hidastaa hieman vaikutuksen alkua, mutta se parantaa yleensä tablettien siedettävyyttä.

Raskaus ja imetys

Ibuprofeenin käyttö voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Kerro lääkärille, jos suunnittelet raskautta tai

sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi.

Raskauden aikana ei tule käyttää mitään lääkkeitä neuvottelematta ensin lääkärin tai apteekin kanssa.

Keskustele Ibusal-tablettien käytöstä lääkärin kanssa, jos tulet raskaaksi.

Ibusal-tabletteja voidaan käyttää imetyksen aikana, koska ibuprofeeni erittyy äidinmaitoon

merkityksettömän pieninä määrinä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ibusal-tabletit eivät yleensä vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Jos lääkkeen käytön aikana

ilmenee uneliaisuutta, tulee välttää autolla ajoa ja koneiden käyttämistä.

Tärkeää tietoa Ibusal-tablettien sisältämistä aineista

Ibusal-tabletit sisältävät sakkaroosia 1,66 mg (400 mg tabletti), 1,7 mg (600 mg tabletti) ja 2,3 mg

(800 mg tabletti).

Ibusal 600 mg ja 800 mg tabletit sisältävät laktoosia 180 mg (600 mg tabletti) ja 240 mg (800 mg

tabletti).

Jos lääkäri on kertonut, etteivät jotkut sokerit sovi sinulle, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän

lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN IBUSAL-TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Ota Ibusalia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista,

jos olet epävarma. Annostusta ei pidä muuttaa omatoimisesti. Aikuisille annos on yleensä 400–600 mg

3–4 kertaa vuorokaudessa. Vaikeissa kiputiloissa vuorokausiannos voi olla enintään 3 200 mg ja

kerta-annos enintään 1 600 mg. Alle 12-vuotiaille lapsille vuorokausiannos on 20–40 mg/kg jaettuna

3–4 annokseen. Kerta-annos on enintään 10 mg/kg.

Tabletit tulee nauttia riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasillinen vettä).

Ruokailu ei vaikuta lääkkeen tehoon. Tablettien ottaminen ruoan kanssa vähentää ibuprofeenin

mahdollisesti aiheuttamaa mahaärsytystä.

Jos otat enemmän Ibusal-tabletteja kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-

471 977 tai vaihde 09-4711), jos otat tai joku muu, esim. lapsi, ottaa vahingossa liian suuren

annoksen lääkettä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Ibusal-tabletit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan

niitä saa.

Haittavaikutuksia ilmenee herkemmin potilailla, jotka ovat huonokuntoisia ja joilla on useita

sairauksia sekä iäkkäillä. Vakavien haittojen vaara lisääntyy suurilla annoksilla pitkäaikaisessa

käytössä ja moninkertaistuu, jos samanaikaisesti käytetään muita tulehduskipulääkkeitä.

Yleisinä haittavaikutuksina (yli 1 potilaalla sadasta) on raportoitu:

mustelmataipumuksen tai nenäverenvuotojen lisääntymistä (verihiutaleiden toiminnan

heikkenemiseen liittyen)

mielialan laskua tai uneliaisuutta

pyörrytystä tai päänsärkyä

korvien soimista

sydämen vajaatoiminnan pahenemista (turvotusten tai hengenahdistuksen lisääntymistä)

kehon ääreisosien, kuten jalkojen ja käsien, turvotusta

närästystä, ylävatsakipua, pahoinvointia tai ripulia

nokkosrokkoa, ihon kutinaa tai voimakkaampaa ihon tai limakalvojen turvotusta.

Melko harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla sadasta) on raportoitu:

hermostuneisuutta, sekavuutta, painajaisia, havaintohäiriöitä, harha-aistimuksia,

vainoharhaisuushäiriöitä, unettomuutta

ihon kihelmöintiä tai ”tikkuilua” ilman näkyvää syytä (harhatuntemuksia eli parestesioita)

suutulehdusta, ruoansulatuskanavan haavaumia ja verenvuotoja tai veriulosteita.

Harvinaisina haittavaikutuksina (alle 1 potilaalla tuhannesta) on raportoitu:

verihiutaleiden vähenemistä (joka voi ilmetä lisääntyneenä mustelma- tai

nenäverenvuototaipumuksena)

veren valkosolujen vähenemistä tai katoa (johon voi liittyä epäselvää kuumeilua, flunssan

kaltaisia oireita tai kurkkukipua)

veren kaliumpitoisuuden nousua

näön hämärrytystä tai sarveiskalvomuutoksia

sekavuustila (potilailla, jotka käyttävät takriinia)

aivokalvontulehdus (potilailla, joilla on tietyntyyppinen sidekudossairaus)

kuulonalenemaa

sepelvaltimotaudin oireiden pahenemista (lisääntynyttä rintakipuilua) tai rytmihäiriöitä

hengenahdistusta tai astman pahenemista

ruoansulatuskanavan puhkeamisia, haavaisen paksusuolentulehduksen pahenemista,

sylkirauhastulehdusta tai haimatulehdusta

maksaentsyymien kohoamista, keltaisuutta tai maksatulehdusta (voi ilmetä ylävatsakipuna)

voimakkaita hilsehtiviä tai rakkuloita muodostavia iho- tai limakalvoreaktioita,

valoyliherkkyyttä, aknen pahenemista tai psoriaasin pahenemista, hiustenlähtöä

munuaistoiminnan heikkenemistä

voimakkaita allergiaoireita (anafylaksiaa).

Tulehduskipulääkkeiden, kuten Ibusalin, käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai

aivohalvauksen riski.

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos

sinulla on seuraavia oireita:

hengitysvaikeudet tai hengenahdistus

ihon voimakas punoitus, kutina ja turvotus

kielen tai nielun turvotus

äkillinen, voimakas vatsakipu tai verioksennus.

Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista, jos sinulla on seuraavia oireita:

närästys ja lievemmät vatsavaivat

mustat ulosteet

lisääntynyt mustelmataipumus tai nenäverenvuodot

raajojen turvotus

muut hitaammin alkavat iho-oireet.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys

lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan .

5. IBUSAL-TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Ibusal sisältää

- Vaikuttava aine on ibuprofeeni, jota on 400 mg, 600 mg tai 800 mg yhdessä tabletissa.

- Muut aineet ovat:

Ibusal 400 mg: Tablettiytimen apuaineet ovat kroskarmelloosinatrium, esigelatinoitu tärkkelys,

dekstraatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti.

Kalvopäällysteen apuaineet ovat sakkaroosi, hypromelloosi, polysorbaatti 80, glyseroli 85 % ja

magnesiumstearaatti.

Ibusal 600 mg ja 800 mg: Tablettiytimen apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, liivate,

kroskarmelloosinatrium, makrogoli 6000, vedetön kolloidinen piidioksidi ja mikrokiteinen

selluloosa. Kalvopäällysteen apuaineet ovat sakkaroosi, hypromelloosi, polysorbaatti 80,

titaanidioksidi (E 171), glyseroli 85 % ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmiste on valkoinen tai melkein valkoinen, kapselimallinen, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen

tabletti. Koko 17 x 8 mm (400 mg tabletti), 20 x 9 mm (600 mg tabletti) tai 20 x 10 mm (800 mg

tabletti). Tabletit voidaan puolittaa.

Pakkauskoot: 400 mg 100 tablettia; 600 mg ja 800 mg 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu 7.4.2011.

BIPACKSEDEL : INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Ibusal 400 mg, 600 mg och 800 mg filmdragerade tabletter

Ibuprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Ibusal är och vad det används för

2. Innan du använder Ibusal-tabletter

3. Hur du använder Ibusal-tabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ibusal-tabletter ska förvaras

6. Övriga upplysningar

1. VAD IBUSAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Ibuprofen som ingår i Ibusal-tabletterna är en s.k. inflammationshämmande värkmedicin. Det

förhindrar att smärtkänslan förmedlas till centrala nervsystemet genom att minska bildningen av

förmedlarämnen som förstärker inflammation och smärta. Därtill nedsätter det feber genom att minska

bildningen av förmedlarämnen som får febern att stiga.

Användningsområden:

Ibusal-tabletter används vid behandling av inflammation, smärta och feber vid bl.a. följande

sjukdomar:

ledgångsreumatism, ledgångsreumatism hos barn, andra reumatiska ledinflammationer, artros, gikt

och andra bindvävssjukdomar som kräver behandling med inflammationshämmande

värkmedicin

akuta smärttillstånd i stöd- och rörelseapparaten samt posttraumatiska tillstånd

smärta förorsakad av kirurgiska ingrepp

menstruationssmärta och behandling av rikliga menstruationsblödningar hos kvinnor med spiral

behandling och profylax av migrän

tillfälliga smärt- och febertillstånd såsom förkylning och influensasymtom förorsakade av virus,

muskel- och ledsmärta, huvudvärk och tandvärk.

2. INNAN DU ANVÄNDER IBUSAL-TABLETTER

Använd inte Ibusal-tabletter:

om du har ett sår i magsäcken eller tolvfingertarmen

om du tidigare har haft ett sår i magsäcken eller tolvfingertarmen och det har kommit på nytt en

eller flera gånger

om du tidigare har haft bristningar i matsmältningskanalen eller blödningar (t.ex. svart och blodig

avföring, blodiga kräkningar, anemi) i samband med användning av inflammationshämmande

värkmediciner

om läkaren har berättat att du har en benägenhet för blödningar i matsmältningskanalen

om du lider av blödarsjuka (hemofili) eller brist på trombocyter i blodet (trombocytopeni) eller

om du använder läkemedel som hindrar blodets koagulation och bildning av blodproppar (t.ex.

warfarin)

om du lider av allvarligt nedsatt hjärtfunktion

under graviditetens sista trimester

om du lider av astma och är allergisk (överkänslig) för acetylsalicylsyra eller andra

inflammationshämmande värkmediciner

om du är allergisk (överkänslig) mot ibuprofen eller mot något av de övriga innehållsämnen i

preparatet.

Var särskilt försiktig med Ibusal-tabletter

Konsultera läkaren innan du börjar använda detta läkemedel om

du lider av nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion

du lider av kranskärlssjukdom eller högt blodtryck

du har rubbningar i blodcirkulationen i hjärnan eller i armarna och benen

du lider av någon sjukdom i matsmältningskanalen, såsom sårig inflammation i tjocktarmen

(Colitis ulcerosa) eller Crohns sjukdom

du tidigare har fått magbesvär, ökad benägenhet för blånader eller blödningar från näsan i

samband med användning av inflammationshämmande värkmediciner (också receptfria preparat)

du har astma.

Berätta för läkaren också om du lider av andra sjukdomar eller allergier.

Användningen av inflammationshämmande värkmediciner, såsom Ibusal, kan medföra en liten ökad

risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser

och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har

haft stroke eller om du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck,

diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).

Användning av andra läkemedel

Berätta för läkaren om alla andra läkemedel som du använder. Detta gäller såväl receptmediciner som

receptfria mediciner, naturprodukter och naturmedel. Glöm inte att nämna de läkemedel som du

nyligen använt. Effekten av vissa läkemedel kan påverkas eller de kan påverka effekten av Ibusal, om

de används samtidigt. Läkaren kan då förändra medicineringen eller doseringen.

Vad ska man undvika när man tar detta läkemedel?

Läkemedel som används för att förhindra blodpropp (t.ex. acetylsalicylsyra/aspirin, warfarin,

tiklopidin), vissa blodtrycksmediciner (ACE-hämmare såsom kaptopril, betablockerare eller

angiotensin II-hämmare) och vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med

ibuprofen. Rådfråga alltid läkare innan du börjar använda ibuprofen tillsammans med andra

läkemedel.

Andra inflammationshämmande värkmediciner bör inte användas samtidigt med Ibusal – det ger

inte bättre smärtlindring, däremot riskerar man biverkningar.

Vissa antidepressiva medel (t.ex. citalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin) vilka tillhör SSRI-

läkemedel dvs. selektiva serotoninåterupptagshämmare ökar risken för blödningar.

Vissa kolesterolläkemedel (kolestipol och kolestyramin) bör inte intas innan minst 4 timmar har

gått från intagning av Ibusal, eftersom de kan förhindra upptagningen av ibuprofen.

Epilepsimedicinerna fenytoin och fenobarbital samt tuberkulosmedicinen rifampicin kan minska

effekten av ibuprofen.

Flukonazol som tas genom munnen vid behandling av svampinfektioner kan öka förekomsten av

biverkningar hos ibuprofen.

Litium, eftersom samtidigt bruk kan leda till för höga litiumhalter i blodet.

Digitalis (Digoxin), eftersom samtidigt bruk kan leda till för höga digitalishalter i blodet hos

patienter som lider av nedsatt njurfunktion.

Kortisonpreparat som tas genom munnen kan i samtidigt bruk med ibuprofen förorsaka magbesvär

och blödningar från matsmältningskanalen.

Biverkningar av metotrexat som används vid behandling av reumatiska sjukdomar kan öka i

samtidigt bruk med ibuprofen. Använd inte Ibusal under de dagar som du tar metotrexat.

Ibuprofen kan minska effekten av vissa urindrivande medel eller läkemedel mot högt blodtryck –

informera läkaren om du är under blodtryckskontroll eller om du använder blodtrycksmediciner.

Tala om att du använder Ibusal i samband med kommande läkarbesök.

Användning av Ibusal-tabletter med mat och dryck

Ibusal kan tas i samband med måltiderna eller oberoende av dem. Samtidigt kostintag kan fördröja

effekten av läkemedlet, men det minskar också förekomsten av biverkningar.

Graviditet och amning

Ibuprofen kan försvåra möjligheten att bli gravid. Informera läkaren om du planerar graviditet eller

om du har problem med att bli gravid.

Under graviditet och amning skall man inte använda mediciner utan att först konsultera en läkare eller

apoteket. Rådgör med läkaren om du blir gravid.

Ibusal kan användas under amning, eftersom ibuprofen går över i modersmjölken i obetydligt små

mängder.

Körförmåga och användning av maskiner

Ibusal påverkar vanligen inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner. Om sömnighet

förekommer under behandlingen med läkemedlet bör man undvika att köra bil och använda maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Ibusal-tabletter

Ibusal innehåller 1,66 mg (400 mg tabletten), 1,7 mg (600 mg tabletten) och 2,3 mg (800 mg tabletten)

sackaros.

Ibusal 600 mg och 800 mg tabletterna innehåller 180 mg (600 mg tabletten) och 240 mg (800 mg

tabletten) laktos.

Om läkaren har berättat att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkaren innan du tar denna

medicin.

3. HUR DU ANVÄNDER IBUSAL-TABLETTER

Ta alltid Ibusal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringen får inte ändras på egen hand. För vuxna är den vanliga dosen 400–600 mg 3–4 gånger per

dygn. Vid svåra smärttillstånd är den högsta dygnsdosen 3 200 mg och den högsta engångsdosen

1 600 mg. För barn under 12 år är dygnsdosen 20–40 mg/kg delat på 3–4 doser. Den högsta

engångsdosen är 10 mg/kg.

Tabletter skall tas med en riklig mängd vätska (till exempel ett glas vatten).

Kostintag påverkar inte effekten av läkemedlet. Om tabletterna tas i samband med måltid minskar den

magirritation, som eventuellt kan förorsakas av ibuprofen.

Om du har tagit för stor mängd av Ibusal-tabletter

Kontakta omedelbart läkare, jourpoliklinik eller Giftinformationscentralen (tel 09-471 977 eller växel

09-4711) om du eller någon annan t.ex. ett barn tar en för stor dos av läkemedlet av misstag.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Ibusal orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar förekommer oftare hos patienter med dåligt skick och flera sjukdomar samt hos äldre.

Risken för allvarliga skador ökar om läkemedlet används långvarigt i stora doser och risken för

skador mångdubblas om man samtidigt använder andra inflammationshämmande

värkmediciner.

Vanliga biverkningar (hos fler än 1 av 100 patienter) som rapporterats är:

ökad benägenhet för blåmärken eller näsblödning (i samband med nedsatt funktion i de röda

blodkropparna)

nedsatt sinnesstämning eller trötthet

svindel eller huvudvärk

öronsusningar (tinnitus)

försämrad hjärtsvikt (ökad svullnad eller andnöd)

svullnad av extremiteterna så som benen och armarna

halsbränna, smärtor i övre buken, illamående eller diarré

nässelutslag, klåda i huden eller kraftig svullnad av huden eller slemhinnorna.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än 1 av 100 patienter) som har rapporterats är:

orolighet, förvirring, mardrömmar, synrubbningar, hallucinationer, förföljelsemani,

sömnlöshet

klåda eller stickningar i huden utan synbara orsaker (domningar eller parastesi)

infektion i munnen, sår i matsmältningskanalen och blödningar eller blodig avföring.

Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 av 1 000 patienter) som rapporterats är:

minskat antal röda blodkroppar (som kan förorsaka ökad benägenhet för blåmärken eller

näsblödning)

minskat antal eller bortfall av vita blodkroppar (vilket kan ha samband med ospecifik feber,

influensaliknande symtom eller ont i halsen)

ökning av kaliumnivån i blodet

försvagad syn eller förändringar i hornhinnan

förvirringstillstånd (hos patienter som använder takrin)

hjärnhinneinflammation (hos patienter som har vissa bindvävssjukdomar)

nedsatt hörsel

försvårade symtom av kranskärlssjukdom (ökade bröstsmärtor) eller rytmstörningar

försvårad andnöd eller astma

bristningar i matsmältningskanalen, försämrat tillstånd vid sårig tjocktarmsinflammation,

inflammation i spottkörteln eller bukspottskörteln

förhöjda leverenzymvärden, gulhet eller leverinflammation (kan framkalla smärtor i övre

buken)

kraftiga reaktioner i huden eller i slemhinnorna som förorsakar fjällning eller blåsor i huden,

ljusöverkänslighet, förvärrad acne eller psoriasis, håravfall

nedsatt njurfunktion

kraftiga allergisymtom (anafylaxi).

Inflammationshämmande värkmediciner, såsom Ibusal, kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt

eller stroke.

Sluta att använda Ibusal och kontakta omedelbart läkare eller närmaste jourpoliklinik om du får

följande symtom:

andningssvårigheter eller andnöd

kraftig rodnad, klåda och svullnad på huden

uppsvullnad på tungan eller i svalget

akut, stark magont eller blödiga kräkningar.

Kontakta läkare så snart som möjligt om du får följande symtom:

halsbränna och lindriga magbesvär

svart avföring

ökad benägenhet för blånader eller blödningar från näsan

uppsvullna armar och ben

andra hudsymtom som inte förekommer genast.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR IBUSAL-TABLETTER SKA FÖRVARAS

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är ibuprofen varav det finns 400 mg, 600 mg eller 800 mg i en tablett.

- Övriga innehållsämnen är:

Ibusal 400 mg: Tablettkärnan består av kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad stärkelse,

dextrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.

Filmdrageringen består av sackaros, hypromellos, polysorbat 80, glycerol 85 % och

magnesiumstearat.

Ibusal 600 mg och 800 mg: Tablettkärnan består av laktosmonohydrat, gelatin,

kroskarmellosnatrium, makrogol 6000, vattenfri kolloidal kiseldioxid och mikrokristallin

cellulosa. Filmdrageringen består av sackaros, hypromellos, polysorbat 80, titandioxid (E 171),

glycerol 85 % och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita eller nästan vita, kapselformade, filmdragerade tabletter med skåra. Storlek 17 x 8 mm (400 mg

tabletten), 20 x 9 mm (600 mg tabletten) eller 20 x 10 mm (800 mg tabletten).

Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

Förpackningsstorlekar: 400 mg 100 tabletter; 600 mg och 800 mg 30 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

02200 Esbo

Tillverkare

Orion Pharma

Orionvägen 1

02200 Esbo

Bipacksedeln reviderad 7.4.2011.

Terveystiedotteita ei ole tästä tuotteesta.

Tästä tuotteesta ei ole uutisia.

Advertisement