3D TRASAR 3DT250

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • 3D TRASAR 3DT250
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • Lääketieteellisen laitteen

Asiakirjat

 • suurelle yleisölle:
 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.


  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle.

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • 3D TRASAR 3DT250
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Tila

 • Lähde:
 • Ecolab
 • Myyntiluvan numero:
 • 115785E
 • Viimeisin päivitys:
 • 12-03-2018

Alkalmazási Elírás: annostuksen, vuorovaikutukset, sivuvaikutukset

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT250

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

1 / 12

KOHTA 1.

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste:

3D TRASAR® 3DT250

Aineen tyyppi

Seos

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella:

Aineen ja/tai seoksen

käyttötapa

JÄÄHDYTYSVEDEN KÄSITTELY

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT

PAIKALLISEN YHTIÖN TUNNISTETIEDOT

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

PUH: +44 (0)1606 74488

NALCO FINLAND OY (FI)

PL 80, PIISPANPORTTI 10

02201 ESPOO, FINLAND

PUH: +358 (0)9 2519 5600

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

Tuoteturvallisuuden lisätietoja varten: EUProductSafety@nalco.com

1.4 Hätäpuhelinnumero:

+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä

+358-(0)9-471 977 Myrkytystietokeskus Suomi

Laatimis-/tarkistuspäivä::

19.04.2013

Versio numero:

KOHTA 2.

VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus:

Luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 mukaan

Syövyttää metalleja - Luokka 1

H290

EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi 67/548/ETY- tai 1999/45/EY -direktiivien mukaan.

2.2 Merkinnät:

Merkinnät asetuksen (EY) 1272/2008 mukaan

Tätä tuotetta ei ole luokiteltu asetuksen (EY) 1272/2008 mukaan

Turvalausekkeet

P202

Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.

P262

Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

P280

Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

P314

Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT250

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

2 / 12

Lisätiedot:

2.3 Muut vaarat:

Ei tiedossa

KOHTA 3.

KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seoksella:

Alla olevissa tiedoissa on kaikki epäpuhtaudet ja sivutuotteet, jotka vaikuttavat tuotteen luokitukseen. ja joihin

liittyy työperäisen altistuksen raja-arvoja.

VAARAA AIHEUTTAVAT AINEOSAT

PAINO-%

Luokitus asetuksen (EY)

1272/2008 mukaan

Luokitus direktiivin

67/548/ETY mukaan

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic

Acid

EY-Nro.: 253-733-5

CAS-Nro.: 37971-36-1

REACH-nro: 01-2119436643-39

10.0 - 30.0

Syövyttää metalleja 1 : H290

Katso riski- ja vaaralausekkeiden sekä huomautuksien yksityiskohtaiset tiedot kohdasta 16.

KOHTA 4.

ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Hätätapauksessa on vaara arvioitava ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Älä aseta itseäsi loukkaantumisvaaraan.

Ota yhteyttä hätäkeskukseen epäselvyyksien esiintyessä.

HENGITYS

Siirrä potilas raittiiseen ilmaan, hoida oireen mukaisesti. Yhteydenotto lääkäriin, mikäli oireet ovat pysyviä.

IHOKOSKETUS

Huuhdeltava vedellä. Yhteydenotto lääkäriin, mikäli oireet ovat pysyviä.

ROISKEET SILMIIN

Roiskeet silmistä huuhdeltava heti vedellä vähintään 15 minuutin ajan silmäluomet levittäen. Mentävä

välittömästi lääkäriin.

NIELEMINEN

Mentävä lääkäriin. Ei saa oksennuttaa ellei lääkäri sitä neuvo. Jos henkilö on tajuissaan, huuhdo potilaan suu ja

juota hänelle vettä.

ENSIAPUHENKILÖSTÖN SUOJAUS

Käytettävä riittävää henkilökohtaista suojausvarustusta.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet:

Haitallisia vaikutuksia ei otaksuttavissa.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT250

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

3 / 12

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Potilaan yksilöllisiin reaktioihin perustuen lääkärin näkemystä on noudatettava oireiden ja kliinisen olotilan

valvonnassa.

KOHTA 5.

PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet:

SOVELTUVA SAMMUTUSAINE

Ei ole odotettavissa, että tuote palaa ennenkuin vesi on kiehumalla kokonaan poistunut. Jäljellä olevat

orgaaniset aineet voivat syttyä. Sammutusvälineenä voidaan käyttää ympäröivään palokohteeseen soveltuvaa

ainetta.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Tulipalossa saattaa vapautua COx. Tuotteen joutuminen kosketuksiin reaktiivisten metallien kanssa ( esim.

alumiini) voi aiheuttaa syttyvän vetykaasun muodostumista. Tulipalon yhteydessä saattaa vapautua typen

oksideja. Tulipalossa voi vapautua fosforioksidia.

Jos ainetta vuotaa, estä materiaalin ja sammutusveden pääsy viemäreihin tai vesistöihin.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon sattuessa on käytettävä happipulloin varustettua paineilmahengityslaitetta ja suojavaatetusta.

KOHTA 6.

TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa:

OHJEITA MUU KUIN PELASTUSHENKILÖKUNTA

Tämän materiaalin koskettaminen voi olla vaarallista, älä yritä puhdistaa vuotoa. Ota välittömästi yhteyttä

koulutettuun hätäpalveluhenkilöstöön. Vuodot saa puhdistaa vain hätäpalveluhenkilöstö. Rajoita alueelle pääsy

asianmukaisesti, kunnes puhdistustoimenpiteet on suoritettu.

Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta, suositeltu kohdassa 8.

OHJEITA PELASTUSHENKILÖKUNTA

Rajoitettava pääsy alueille ennen kuin asialliset puhdistustoimenpiteet on suoritettu loppuun. Käytettävä

henkilökohtaista suojavarustusta, suositeltu kohdassa 8. Pysäytä vuodot, jos se voidaan tehdä turvallisesti.

Ilmoitettava asiaankuuluville työterveys- ja turvallisuus-, sekä ympäristöviranomaisille. Varmistettava, että

ainaostaan koulutettu henkilökunta suorittaa puhdistustyöt. Vuotaneeseen materiaaliin ei saa koskea.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:

Jos päästö on tapahtunut, estettävä materiaalin pääsy viemäriin tai vesistöö Älä päästä ainetta saastuttamaan

pohjavettä. Estä aineen joutuminen viemäreihin. Mikäli viemärit, vesistöt tai maaperää likaantuu, on siitä

ilmoitettava paikallisille viranomaisille. Älä saastuta pintavettä.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:

Pienet vuodot/roiskeet: Imeytetään imykykyisellä aineella. Asetetaan jäännökset sopivaan kannelliseen,

asiallisesti etiketöityyn säiliöön. Pestään vuotoalue. Suuret vuodot/roiskeet: Neste kerätään talteen käyttämällä

imukykyistä ainetta tai kaivamalla oja tai vallittamalla. Otettava talteen jäteastioihin tai tankkisäiliöihin asiallista

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT250

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

4 / 12

hävittämistä varten. Puhdistettava saastuneet pinnat vedellä tai vesiliukoisella puhdistusaineella. Ota yhteyttä

hyväksyttyyn jätteiden kuljetusyritykseen saastuneen, talteenotetun materiaalin hävittämistä varten. Materiaali

hävitetään kohdassa 13 (Jätteiden käsittely) ilmoitettujen säädösten mukaan.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin:

Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta, suositeltu kohdassa 8. Materiaali hävitetään kohdassa 13

(Jätteiden käsittely) ilmoitettujen säädösten mukaan.

KOHTA 7.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet:

KÄSITTELY

Tuotetta ei saa joutua silmiin, iholle tai vaatteisiin. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Älä hengitä

höyryjä/kaasuja/pölyä. Astiat pidettävä suljettuina, mikäli ne eivät ole käytössä. Käytettävä henkilökohtaista

suojavarustusta, suositeltu kohdassa 8.

Katso kohta 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

ERITYISIÄ SUOJAUTUMIS- JA HYGIENIAOHJEITA

Noudatettava hyvää työ- ja henkilökohtaista hygieniaa altistumiselta välttymiseksi. Silmänpesuallas oltava

käytettävissä. Turvasuihku on oltava ulottuvilla. Peseydyttävä aina huolellisesti kemikaalikäsittelyn jälkeen.

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta käytettäessä. Harkittava hätäsuihkun ja silmähuuhtelupisteen

asentamista työpisteeseen. Peseydyttävä aina huolellisesti kemikaalikäsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja

tupakointi kielletty tuotetta käytettäessä.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

VARASTOINTI

Säilytettävä sopivissa etiketillä varustetuissa säiliöissä. Astiat säilytettävä tiiviisti suljettuina. Säilytettävä erillään

emäksistä.

RAKENNEMATERIAALIEN YHTEENSOPIVUUS

Ruostumaton teräs 304, CPVC (ankara), Polypropyleeni (ankara), Polyeteeni (ankara), HD polyeteeni

SOPIMATTOMAT RAKENNEMATERIAALIT

Messinki, Neopreeni, Polyuretaani, Yhteensopivuus muovien kanssa voi vaihdella, suosittelemme siksi

yhteensopivuuden testaamista ennen käyttöä.

7.3 Erityinen loppukäyttö:

Erityiset käyttötavat :

JÄÄHDYTYSVEDEN KÄSITTELY

KOHTA 8.

ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat:

ALTISTUKSEN RAJA-ARVOT

Tämä tuote ei sisällä mitään ainesosaa, jolla on vahvistettu raja-arvo.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT250

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

5 / 12

DNEL

Aineosat:

Käyttötarkoitus:

Altistumisreitit:

Mahdolliset

terveysvaikutukset:

Arvo:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Työntekijät

Hengitys

lyhytaikainen –

systeeminen

15 mg/m3

Työntekijät

Dermaalinen

pitkäkestoinen –

kokonaisvaltainen

4.2 mg/kg

Työntekijät

Hengitys

pitkäkestoinen –

kokonaisvaltainen

15 mg/m3

PNEC

Aineosat:

Arvo:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Makea vesi

3.33 mg/l

Merivesi

0.33 mg/l

Ajoittainen vapautuminen

10.42 mg/l

100 mg/l

Sedimentti

1.47 mg/kg

Maaperä

1 mg/kg

Suun kautta

90 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkäiseminen:

TEKNISET OHJEET ALTISTUMISEN TORJUMISEKSI:

Suositellaan yleistä ilmanvaihtoa.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

YLEISET NEUVOT

Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö ja valinta riippuu tuotteen vaarallisuudesta, työpisteestä sekä

kemikaalin käsittelytavasta. Vähimmäissuojauksena suositellaan yleisesti myös sivuilta suojaavien suojalasien

käyttöä sekä käsiä, jalkoja ja vartaloa suojaavan vaatetuksen käyttöä. Lisäksi kaikkien, jotka käyvät alueella,

jossa tuotetta käytetään on käytettävä ainakin sivuilta suojaavia suojalaseja.

SILMIEN TAI KASVOJEN SUOJAUS

Käytä suojalaseja sivusuojuksilla. Voimassa oleva eurooppalainen standardi on EN 166.

IHONSUOJAUS

Tuotetta käsiteltäessä suositellaan pitkähihaisten kemikaaleja läpäisemättömien käsineiden käyttöä.

Suojakäsineiden valinta riippuu työolosuhteista ja käsiteltävistä kemikaaleista, mutta meillä on myönteisiä

kokemuksia seuraavista materiaaleista: PVC. Käsineet, jotka osoittavat murenemisen/ikääntymisen merkkejä,

on heti vaihdettava. Läpäisyaikaa ei ole määritetty koska tuote on valmiste, ota yhteyttä henkilökohtaisten

suojavarusteiden valmistajaan. Voimassa oleva eurooppalainen standardi on EN 374.

Käytä tavanomaisia suojavaatteita. Suositellaan täysin peittävää suojapukua mikäli laaja altistus on mahdollinen.

Voimassa oleva eurooppalainen standardi on EN ISO 20345.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT250

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

6 / 12

HENGITYKSENSUOJAUS

Huoneenlämpötilassa hengityksen suojaus ei ole tarpeen höyryjä varten. Mikäli tuote kuumennetaan tai jos

muodostuu aerosoleja, suositellaan suodattimella varustetun puolinaamarin käyttöä. Sopiva suodatinmateriaali

riippuu käytetyistä kemikaaleista ja niiden määristä. Seuraavia suodatintyyppejä voidaan käyttää: P Voimassa

olevat eurooppalaiset standardit ovat EN 140, EN 137, EN 143 ja EN 14387. Käytettävä kokonaamarilla

varustettua paineilmahengityslaitetta, mikäli hätätilanne tai suunniteltu käynti tilassa, jonka pitoisuuksista ei ole

tietoa. Käynnistettävä täydellinen hengityssuojausohjelma, mukaan lukien suojainten valinta, sopivuustestit,

harjoitukset, ylläpito ja tarkastus, mikäli hengityssuojaimen käyttö on tarpeen.

KOHTA 9.

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Huomautus: Nämä fysikaaliset ominaisuudet ovat tämän tuotteen tyypillisiä arvoja ja ne voivat muuttua.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

FYSIKAALINEN TILA

Neste

OLOMUOTO

Kullanruskea

Haju

Neutraali

Hajukynnys

Tietoja ei ole käytettävissä.

pH (100.0 %)

< 2

JÄHMENTYMISPISTE

-4.1 °C

KIEHUMISPISTEEN ALKUPISTE /

KIEHUMISALUE

Tietoja ei ole käytettävissä.

LEIMAHDUSPISTE

Ei määritettävissä

HAIHTUMISNOPEUS

Tietoja ei ole käytettävissä.

SYTTYVYYS (kiinteä, kaasu)

Tietoja ei ole käytettävissä.

RÄJÄHDYSRAJAT, ALEMPI

Tietoja ei ole käytettävissä.

RÄJÄHDSYRAJAT, YLEMPI

Tietoja ei ole käytettävissä.

HÖYRYNPAINE

Tietoja ei ole käytettävissä.

HÖYRYNTIHEYS

Tietoja ei ole käytettävissä.

Suhteellinen tiheys

1.16 (15.5 °C)

TIHEYS

Tietoja ei ole käytettävissä.

LIUKOISUUS VETEEN

Täysin

OKTANOLI/VESI

JAKAANTUMISKERROIN (log

Kow)

Tietoja ei ole käytettävissä.

ITSESYTTYMISLÄMPÖTILA

Tietoja ei ole käytettävissä.

HAJOAMISLÄMPÖTILA

Tietoja ei ole käytettävissä.

VISKOSITEETTI

17.0 cst (20.0 °C)

RÄJÄHDYSOMINAISUUDET

Ei määritettävissä

HAPETTAVAT OMINAISUUDET

Ei määritettävissä

9.2 Muut tiedot:

Ei määritettävissä

KOHTA 10.

STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus:

Tietoja ei ole käytettävissä.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT250

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

7 / 12

10.2 Kemiallinen stabiilisuus:

Stabiili normaaleissa olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Haitallista polymerisaatiota ei muodostu.

10.4 Vältettävät olosuhteet:

Vältettävä äärilämpötiloja.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:

Emäkset Tuotteen joutuminen kosketuksiin vahvojen emästen kanssa (esim. ammoniakki ja sen liuokset,

karbonaatit, natriumhydroksidi (lipeä), kaliumhydroksidi, kalsiumhydroksidi (sammuttamaton kalkki), syanidi,

sulfidi, hypokloriitit, kloriitit) voivat aiheuttaa lämmön, roiskeiden ja myrkyllisten höyryjen muodostumista tai

kiehumista.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

Tulipalotilassa:

Hiilioksidit, Typpioksideja, Fosforioksideja

KOHTA 11.

MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista:

Tuote:

Välitön myrkyllisyys suun

kautta

LD50: > 2,000 mg/kg, Rotta(Naaras), OECD 423, Tutkittu

aine: Tuote

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Välitön myrkyllisyys

hengitysteiden kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Välitön myrkyllisyys ihon

kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Vakava silmävaurio/silmä-

ärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Hengitysteiden tai ihon

herkistyminen

Tuotteen ei epäillä aiheuttavan herkistymistä.

Genotoksisuus

Arvio

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Syöpää aiheuttavat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT250

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

8 / 12

vaikutukset

täyty.

Kansainvälinen syöpätutkimusjärjestö (IARC) tai USAn

työterveyslaitos (ACGIH) eivät ole luetelleet yhtäkään tuotteen

sisältämää ainesosaa.

Lisääntymiselle vaaralliset

vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Arvio: Ei myrkyllistä vaikutusta lisääntymiskykyyn

Elinkohtainen myrkyllisyys –

kerta-altistuminen

Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella

luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys –

toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Aineosat:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Välitön myrkyllisyys suun

kautta

LD50: > 6,500 mg/kg, Rotta, EU B.1

Välitön myrkyllisyys ihon

kautta

LD50: > 4,000 mg/kg, Rotta, EU B.3

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

Kani, Tulos: Ei ärsyttävää., OECD 404, 24 h

Hengitysteiden tai ihon

herkistyminen

Marsu, Tulos: Negative, OECD 406

Genotoksisuus

Genotoksisuus in vitro

Ames-testi, Tulos: negatiivinen, OECD 471

In vitro -geenimutaatiotutkimus nisäkässoluilla, Tulos:

negatiivinen, OECD 476

Kromosomipoikkeamakoe in vitro, Tulos: negatiivinen, OECD

Arvio

In vitro -kokeet eivät osoittaneet mutageenisia vaikutuksia

Teratogeenisuus

Rotta, Suun kautta, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg,

OECD 414

Arvio: Eläinkokeet eivät osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia.

Elinkohtainen myrkyllisyys –

toistuva altistuminen

Rotta, Suun kautta, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408

Kohde-elimet: tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 12.

TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys:

Tästä tuotteesta ei ole suoritettu myrkyllisyystutkimuksia.

Tuote:

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT250

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

9 / 12

Ekotoksikologinen arviointi

Välitön myrkyllisyys

vesieliöille

Ei odoteta olevan haitallinen vesieliöille.

Krooninen myrkyllisyys

vesieliöille

Ei odoteta aiheuttavan kroonista toksisuutta vesieliöille

Aineosat:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Myrkyllisyys kalalle

LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Kala; Seeprakala, OECD 203

Myrkyllisyys Daphnialle ja

muille veden

selkärangattomille.

EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Vesikirppu (Daphnia magna),

OECD 202

Myrkyllisyys leville

EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus

(viherlevä), OECD 201

Myrkyllisyys bakteereille

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Viemärin mikro-organismit, OECD

Myrkyllisyys kalalle

(Krooninen myrkyllisyys)

NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Kala; Seeprakala, OECD 204

Myrkyllisyys Daphnialle ja

muille veden

selkärangattomille.

(Krooninen myrkyllisyys)

EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Vesikirppu (Daphnia

magna), OECD 211

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:

Tuote:

Biologinen hajoavuus

Valmisteen orgaanisten ainesosien oletetaan olevan

biologisesti helposti hajoavia.

Aineosat:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biologinen hajoavuus

30 - 40 %, Tulos: Ei ole luonnostaan biohajoava.,

Altistumisaika: 90 d, OECD 302 A

12.3 Biokertyvyys:

Tuote:

Biokertyminen

Valmisteen tai materiaalin ei oleteta olevan biokertyvä.

Aineosat:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biokertyminen

Biokertyminen on epätodennäköistä.

12.4 Liikkuvuus maaperässä:

Tuote:

Kulkeutuminen ja kehitys

ympäristössä

Vedessä olevan osan odotetaan olevan liukenevaa tai

dispergoituvaa.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT250

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

10 / 12

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:

Tuote:

Arvio

Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä,

kertyviä ja myrkyllisiä (PBT)., Tämä seos ei sisällä aineita,

joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä

(vPvB).

12.6 Muut haitalliset vaikutukset:

Tuote:

Kemiallinen hapenkulutus

(COD)

330,000 mg/l

Muuta ekologista tietoa

ei määritettävissä

KOHTA 13.

JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Varmistuttava siitä, että noudatetaan EY:n, kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät:

Jäte hävitettävä hyväksytyllä polttolaitoksella tai jätteenkäsittelylaitoksella voimassa olevien säädösten

mukaisesti. Jätettä ei saa päästää viemäriin tai sekoittaa talousjätteen kanssa. Kaikki kemialliset jätteet ovat

mahdollisia ympäristösaasteita ja ne EIVÄT sovellu hävitettäväksi maan, kunnallisen viemäriverkon,

viemäreiden, luonnonpurojen ja jokien kautta

Tyhjät astiat on toimitettava kierrätettäväksi, talteenotettavaksi tai hävitettäväksi sopivalle viranomaisten

hyväksymälle toiminnanharjoittajalle.

JÄTENIMIKE (EWC-KOODI):

16 03 04 - EI SPESIFIKAATIOTA TÄYTTÄVÄT ERÄT JA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT TUOTTEET - Epäorgaanista

jätettä, muu jäte kuin kohdassa 16 03 03 mainittu

KOHTA 14.

KULJETUSTIEDOT

Nimi/ryhmänimike (Proper Shipping name) / kuljetusluokka voi vaihdella pakkauksesta, ominaisuuksista ja

kuljetusmuodosta johtuen.

MAAKULJETUKSET

14.1 YK-numero:

UN 3265

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen

nimi:

SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S.

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhmä:

14.5 Ympäristövaarat:

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle:

ei määritettävissä

ILMAKULJETUKSET (ICAO/IATA)

14.1 YK-numero:

UN 3265

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen

SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT250

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

11 / 12

nimi:

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhmä:

14.5 Ympäristövaarat:

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle:

ei määritettävissä

MERIKULJETUKSET (IMDG/IMO)

14.1 YK-numero:

UN 3265

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen

nimi:

SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S.

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhmä:

14.5 Ympäristövaarat:

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle:

ei määritettävissä

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -

sopimuksen II liitteen ja IBC-

säännöstön mukaisesti:

ei määritettävissä

KOHTA 15.

LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -

lainsäädäntö:

KANSAINVÄLISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Yhdysvaltain kansallisen tiedesäätiön muiden kuin elintarvikeyhdisteiden rekisteröintiohjelma (NSF NON-FOOD

COMPOUNDS REGISTRATION PROGRAM, entinen Yhdysvaltain maatalousministeriö USDA:n luettelo

alkuperäisistä aineista ja muista kuin elintarvikeyhdisteistä):

NSF Registration number for this product is: 141333

Tuote on hyväksytty jäähdytys- ja autoklaaviveden (G5) käsittelyyn elintarvikkeiden käsittelyalueilla ja niiden

ympäristössä. Tämä tuote on hyväksytty kuumavesikattiloiden, höyrylinjojen ja/tai sellaisten

jäähdytysjärjestelmien (G7) käsittelyyn, joissa käsitelty vesi tai syntyvä höyry eivät saa päästä kosketuksiin

syötävien tuotteiden kanssa elintarvikkeiden käsittelyalueilla ja niiden ympäristössä.

KANSAINVÄLISET KEMIKAALIVALVONNAN LAIT

EUROOPPA

Käyttöturvallisuustiedote EY-asetuksen nro 1907/2006 mukaisesti.

Nalco on sitoutunut REACH-asetukseen (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals) ja

tukee sitä täydellisesti. Aikomuksemme on esirekisteröidä kaikki kemialliset aineet, joita valmistamme tai

maahantuomme Euroopan Unionin alueelle sekä työskennellä toimittajiemme kanssa varmistaaksemme

ongelmattoman ylimenokauden uuteen lainsäädäntöympäristöön. Mikäli haluatte lisätietoja Nalcon REACH-

ohjelmasta, ottakaa yhteyttä sähköpostitse reach@nalco.com tai käykää kotisivullamme.

KANSALLISET MÄÄRÄYKSET (SAKSA)

WGK: 1 (Liite 4)

KANSALLISET MÄÄRÄYKSET (ALANKOMAAT)

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT250

Ecolab Europe GmbH Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

12 / 12

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

KOHTA 16.

MUUT TIEDOT

LUETTELO ASIANMUKAISISTA R-LAUSEKKEISTA, HUOMAUTUKSISTA JA VAARALAUSEKKEISTA

KOHDISSA 2.1 JA 3

H290 - Voi syövyttää metalleja.

UUDISTETTU INFORMAATIO: Kohdat: 7 2 4 6 11

Tämä käyttöturvallisuustiedote sisältää terveyteen, turvallisuuteen ja määräyksiin liittyvät tiedot. Tämän

käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla oleviin tietoihin ja se on laadittu hyvässä

uskossa ja sen uskotaan olevan tarkka ja luotettava julkaisupäivänä. Suorita tai välillisiä takuita ei kuitenkaan

anneta eikä Nalco ota vastuuta tietojen luotettavuudesta. Tuotetta tulee käyttää käyttötarkoituksissa, jotka ovat

Nalcon tuotetietojen mukaiset. Muissa käyttötarkoituksissa altistuminen tulee arvioida niin, että asianmukaiset

käsittely- ja koulutusohjelmat voidaan laatia turvallisten työolosuhteiden ja menettelytapojen takaamiseksi.

Ostajan/käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote sopii käyttötarkoitukseen ja että toimet ovat maakohtaisten

ja paikallisten lakien ja määräyksien mukaisia. Määräyksien mukaiset vaatimukset voivat muuttua ja ne voivat

olla erilaisia eri EU-maissa ja muissa maissa. Tätä tuotetta käsitteville henkilöille on ilmoitettava suositeltavat

varotoimet ja heillä on oltava mahdollisuus päästä kyseisiin tietoihin. Kysy lisätietoja paikalliselta myynnin

edustajalta.

KIRJALLISUUSVIITTEET

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Keskeiset kirjallisuusviitteet ja tietolähteet, joita on saatettu käyttää asiantuntija-arvion kanssa tämän

käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen: eurooppalaiset asetukset/ direktiivit (mukaan lukien (EY) N:o

1907/2006, (EY) N:o 1272/2008, 67/548/ETY, 1999/45/EY), toimittajan tiedot, internet,Euroopean

kemikaalitietojärjestelmä ESIS, yhdenmukaistettu kansainvälinen kemiallisten tietojen tietokanta IUCLID,

ERIcard-palvelu, muut kuin eurooppalaiset, viralliset sääntelytiedot sekä muut tietolähteet.

Julkaisupäivä :

19.04.2013

Versio numero :

Laatija:

SHE Department

Käyttöturvallisuustiedotteessa mainitut luvut annetaan muodossa: 1,000 ,000 = 1 miljoona ja 1,000 = tuhat.0.1 =

1 kymmenesosa ja 0.001 = 1 tuhannesosa.

 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.

  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle. • Asiakirjat muilla kielillä saatavilla tässä