3D TRASAR 3DT226

Keskeiset tiedot

 • Kauppanimi:
 • 3D TRASAR 3DT226 (EUROPE)
 • Käyttää:
 • Ihminen
 • medicin tyyppi:
 • Lääketieteellisen laitteen

Asiakirjat

 • suurelle yleisölle:
 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.


  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle.

Lokalisointi

 • Saatavana:
 • 3D TRASAR 3DT226 (EUROPE)
  Suomi
 • Kieli:
 • suomi

Tila

 • Lähde:
 • Ecolab
 • Myyntiluvan numero:
 • 115958E
 • Viimeisin päivitys:
 • 12-03-2018

Alkalmazási Elírás: annostuksen, vuorovaikutukset, sivuvaikutukset

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

1 / 16

KOHTA 1.

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste:

3D TRASAR® 3DT226

Aineen tyyppi

Seos

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella:

Aineen ja/tai seoksen

käyttötapa

JÄÄHDYTYSVEDEN KÄSITTELY

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT

PAIKALLISEN YHTIÖN TUNNISTETIEDOT

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

PUH: +44 (0)1606 74488

NALCO FINLAND OY (FI)

Kaisaniemenkatu 6, 7 kerros

00100 Helsinki, FINLAND

PUH: +358 (0)9 2519 5600

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

Tuoteturvallisuuden lisätietoja varten: EUProductSafety@nalco.com

1.4 Hätäpuhelinnumero:

+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä

+358-(0)9-471 977 Myrkytystietokeskus Suomi

Laatimis-/tarkistuspäivä::

04.12.2012

Versio numero:

KOHTA 2.

VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus:

Luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 mukaan

Syövyttää metalleja - Luokka 1

H290

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys - Luokka 2

H315

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys - Luokka 2

H319

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen -

Luokka 3

H335

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille - Luokka 2

H411

EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi seosdirektiivin 1999/45/EY mukaan.

Xi, ÄRSYTTÄVÄ

N, YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN

R36/37/38, R51/53

Katso riski- ja vaaralausekkeiden sekä huomautuksien yksityiskohtaiset tiedot kohdasta 16.

2.2 Merkinnät:

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

2 / 16

Merkinnät asetuksen (EY) 1272/2008 mukaan

Sisältää: Fosforihappo, Sinkkikloridi

Varoitusmerkit:

Huomiosana: Varoitus

Vaaralausekkeet:

H290

Voi syövyttää metalleja.

H315

Aiheuttaa ihoärsytystä.

H319

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H335

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H411

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

P234

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

P260

Älä hengitä pölyä/ savua/ kaasua/ sumua/ höyryä/ suihketta.

P280

Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.

P302 + P352

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

P305 + P351 + P338

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P312

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

2.3 Muut vaarat:

Ei tiedossa

KOHTA 3.

KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seoksella:

Alla olevissa tiedoissa on kaikki epäpuhtaudet ja sivutuotteet, jotka vaikuttavat tuotteen luokitukseen. ja joihin

liittyy työperäisen altistuksen raja-arvoja.

VAARAA AIHEUTTAVAT AINEOSAT

PAINO-%

Luokitus asetuksen (EY)

1272/2008 mukaan

Luokitus direktiivin

67/548/ETY mukaan

Fosforihappo

INDEX-Nro.: 015-011-00-6

EY-Nro.: 231-633-2

CAS-Nro.: 7664-38-2

REACH-nro: 01-2119485924-24

5.0 - 10.0

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 1B : H314

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

3 / 16

Sinkkikloridi

INDEX-Nro.: 030-003-00-2

EY-Nro.: 231-592-0

CAS-Nro.: 7646-85-7

5.0 - 10.0

Välitön myrkyllisyys 4 : H302

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 1B : H314

Välitön myrkyllisyys vesieliöille 1 : H400

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

: H410

C, N

R22, R34, R50/53

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic

Acid

EY-Nro.: 253-733-5

CAS-Nro.: 37971-36-1

REACH-nro: 01-2119436643-39

1.0 - 5.0

Syövyttää metalleja 1 : H290

Katso riski- ja vaaralausekkeiden sekä huomautuksien yksityiskohtaiset tiedot kohdasta 16.

KOHTA 4.

ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Hätätapauksessa on vaara arvioitava ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Älä aseta itseäsi loukkaantumisvaaraan.

Ota yhteyttä hätäkeskukseen epäselvyyksien esiintyessä.

HENGITYS

Siirrä potilas raittiiseen ilmaan, hoida oireen mukaisesti. Mentävä välittömästi lääkäriin.

IHOKOSKETUS

Mentävä välittömästi lääkäriin. Riisuttava tahriintunut vaatetus. Vaatetus pestävä ennen seuraavaa käyttöä.

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mene välittömästi suihkuun, mikäli

tuotetta on läikkynyt runsaasti iholle tai vaatteille.

ROISKEET SILMIIN

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mentävä välittömästi lääkäriin.

NIELEMINEN

Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä etiketti ja/tai käyttöturvallisuustiedote. Jos henkilö on

tajuissaan, huuhdo potilaan suu ja juota hänelle vettä. Jos potilas on tajuton, älä anna mitään suun kautta. Aseta

tajuton henkilö kylkiasentoon ja tarkista hengitys sekä pulssi. Tarpeen mukaan anna tekohengitystä

ENSIAPUHENKILÖSTÖN SUOJAUS

Käytettävä riittävää henkilökohtaista suojausvarustusta.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet:

Aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Potilaan yksilöllisiin reaktioihin perustuen lääkärin näkemystä on noudatettava oireiden ja kliinisen olotilan

valvonnassa.

KOHTA 5.

PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet:

SOVELTUVA SAMMUTUSAINE

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

4 / 16

Vesisumua voidaan käyttää suljetun astian jäähdyttämiseen.

Vaahto, Hiilidioksidi, Sammutusjauhe, Muut sammutusaineet, jotka soveltuvat luokan B tulipalojen

sammutukseen, Käytettävä vesisuihketta tai vesisumua sekä kasteltava huolellisesti palava materiaali suurten

tulipalojen yhteydessä.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Ei syttyvää tai palavaa. Tuotteen joutuminen kosketuksiin reaktiivisten metallien kanssa ( esim. alumiini) voi

aiheuttaa syttyvän vetykaasun muodostumista. Tuotteen vuodot aiheuttavat erittäin liukkaat pinnat.

Jos ainetta vuotaa, estä materiaalin ja sammutusveden pääsy viemäreihin tai vesistöihin.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon sattuessa on käytettävä happipulloin varustettua paineilmahengityslaitetta ja suojavaatetusta.

KOHTA 6.

TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa:

OHJEITA MUU KUIN PELASTUSHENKILÖKUNTA

Tämän materiaalin koskettaminen voi olla vaarallista, älä yritä puhdistaa vuotoa. Ota välittömästi yhteyttä

koulutettuun hätäpalveluhenkilöstöön. Vuodot saa puhdistaa vain hätäpalveluhenkilöstö. Rajoita alueelle pääsy

asianmukaisesti, kunnes puhdistustoimenpiteet on suoritettu.

Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta, suositeltu kohdassa 8.

OHJEITA PELASTUSHENKILÖKUNTA

Rajoitettava pääsy alueille ennen kuin asialliset puhdistustoimenpiteet on suoritettu loppuun. Käytettävä

henkilökohtaista suojavarustusta, suositeltu kohdassa 8. Varmistettava riittävä ilmanvaihto. Ilmastoitava

vuotoaluetta mikäli mahdollista. Varmistettava, että ainaostaan koulutettu henkilökunta suorittaa puhdistustyöt.

Varmistettava, että hätävarusteet on helposti käytettävissä (tulipalot, vuodot ym.). Ilmoitettava asiaankuuluville

työterveys- ja turvallisuus-, sekä ympäristöviranomaisille.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:

Jos päästö on tapahtunut, estettävä materiaalin pääsy viemäriin tai vesistöö Älä päästä ainetta saastuttamaan

pohjavettä. Estä aineen joutuminen viemäreihin. Mikäli viemärit, vesistöt tai maaperää likaantuu, on siitä

ilmoitettava paikallisille viranomaisille. Tuote voi olla haitallinen akvaattiselle ekosysteemille luontoon

päästessään.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:

Pienet vuodot/roiskeet: Imeytetään imykykyisellä aineella. Asetetaan jäännökset sopivaan kannelliseen,

asiallisesti etiketöityyn säiliöön. Pestään vuotoalue. Suuret vuodot/roiskeet: Neste kerätään talteen käyttämällä

imukykyistä ainetta tai kaivamalla oja tai vallittamalla. Otettava talteen jäteastioihin tai tankkisäiliöihin asiallista

hävittämistä varten. Puhdistettava saastuneet pinnat vedellä tai vesiliukoisella puhdistusaineella. Ota yhteyttä

hyväksyttyyn jätteiden kuljetusyritykseen saastuneen, talteenotetun materiaalin hävittämistä varten. Materiaali

hävitetään kohdassa 13 (Jätteiden käsittely) ilmoitettujen säädösten mukaan.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

5 / 16

6.4 Viittaukset muihin kohtiin:

Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta, suositeltu kohdassa 8. Materiaali hävitetään kohdassa 13

(Jätteiden käsittely) ilmoitettujen säädösten mukaan.

KOHTA 7.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet:

KÄSITTELY

Estä kosketus ihon, silmien ja vaatteiden kanssa. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Älä hengitä

höyryjä/kaasuja/pölyä. Astiat pidettävä suljettuina, mikäli ne eivät ole käytössä. Varmistettava, että kaikki säiliöt

on etiketöity. Varmistettava, että hätävarusteet on helposti käytettävissä (tulipalot, vuodot ym.). Käytettävä

henkilökohtaista suojavarustusta, suositeltu kohdassa 8.

Katso kohta 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

ERITYISIÄ SUOJAUTUMIS- JA HYGIENIAOHJEITA

Noudatettava hyvää työ- ja henkilökohtaista hygieniaa altistumiselta välttymiseksi. Silmänpesuallas oltava

käytettävissä. Turvasuihku on oltava ulottuvilla. Peseydyttävä aina huolellisesti kemikaalikäsittelyn jälkeen.

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta käytettäessä. Silmienhuuhtelupaikka ja turvasuihku ovat

välttämättömät. Mikäli vaatetus on saastunut, riisu vaatteet ja pese iho huolellisesti. Pese saastuneet vaatteet

ennen käyttöä. Peseydyttävä aina huolellisesti kemikaalikäsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi

kielletty tuotetta käytettäessä.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

VARASTOINTI

Säilytettävä sopivissa etiketillä varustetuissa säiliöissä. Astiat säilytettävä tiiviisti suljettuina. Huolehdittava siitä,

että tarkoituksenmukaisia sammutusaineita on käytettävissä varastointialueella ja sen läheisyydessä.

Säilytettävä erillään hapettimista. Säilytettävä erillään emäksistä.

RAKENNEMATERIAALIEN YHTEENSOPIVUUS

Yhteensopivuus muovien kanssa voi vaihdella, suosittelemme siksi yhteensopivuuden testaamista ennen

käyttöä.

7.3 Erityinen loppukäyttö:

Erityiset käyttötavat :

JÄÄHDYTYSVEDEN KÄSITTELY

KOHTA 8.

ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat:

ALTISTUKSEN RAJA-ARVOT

Tuotteelle ei ole määritetty raja-arvoja. Käytettävissä olevat ainesosien raja-arvot ovat alla:

Lähde

Aineosa (aineosat)

Peruste

mg/m3

Suomi

Fosforihappo

HTP-arvot 8h

HTP-arvot 15 min

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

6 / 16

Zinc Chloride Fume

HTP-arvot 8h

Sinkkikloridi

HTP-arvot 8h

*Ihohuomautus viittaa merkittävään ja suurimpaan altistukseen ihon kautta mukaan lukien limakalvot ja silmät.

MÄÄRITYSMENETELMÄT

Pieni määrä ilmaa imetään imukykyisen aineen tai suodattimen läpi aineen/aineiden talteenottoa varten. Aine/aineet voidaan sitten desorboida

tai vapauttaa ja analysoida alla olevien viitteiden mukaan:

Aineosa (aineosat)

Menetelmä

Analyysi

Imukykyinen aine

Fosforihappo

US NIOSH (USA): 7903

Ionikromatografia

Silikageeli

Sinkkikloridi

US NIOSH (USA): 7030

Atomiabsorptiospektroskopia

Selluloosaesterisuodatin

DNEL

Aineosat:

Käyttötarkoitus:

Altistumisreitit:

Mahdolliset

terveysvaikutukset:

Arvo:

Fosforihappo

Työntekijät

Hengitys

pitkäaikainen –

paikallinen

2.92 mg/m3

Sinkkikloridi

Työntekijät

Dermaalinen

pitkäkestoinen –

kokonaisvaltainen

8.3 mg/kg

Työntekijät

Hengitys

pitkäkestoinen –

kokonaisvaltainen

1 mg/m3

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Työntekijät

Hengitys

lyhytaikainen –

systeeminen

15 mg/m3

Työntekijät

Dermaalinen

pitkäkestoinen –

kokonaisvaltainen

4.2 mg/kg

Työntekijät

Hengitys

pitkäkestoinen –

kokonaisvaltainen

15 mg/m3

PNEC

Aineosat:

Arvo:

Sinkkikloridi

Makea vesi

0.0206 mg/l

Merivesi

0.0061 mg/l

0.052 mg/l

Sedimentti

117.8 mg/kg

Maaperä

35.6 mg/kg

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Makea vesi

3.33 mg/l

Merivesi

0.33 mg/l

Ajoittainen vapautuminen

10.42 mg/l

100 mg/l

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

7 / 16

Sedimentti

1.47 mg/kg

Maaperä

1 mg/kg

Suun kautta

90 mg/kg

8.2 Altistumisen ehkäiseminen:

TEKNISET OHJEET ALTISTUMISEN TORJUMISEKSI:

Suositellaan yleistä ilmanvaihtoa. Kohdepoiston käyttöä suositellaan päästöjen ehkäisemiseksi päästölähteen

läheisyydessä.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

YLEISET NEUVOT

Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö ja valinta riippuu tuotteen vaarallisuudesta, työpisteestä sekä

kemikaalin käsittelytavasta. Vähimmäissuojauksena suositellaan yleisesti myös sivuilta suojaavien suojalasien

käyttöä sekä käsiä, jalkoja ja vartaloa suojaavan vaatetuksen käyttöä. Lisäksi kaikkien, jotka käyvät alueella,

jossa tuotetta käytetään on käytettävä ainakin sivuilta suojaavia suojalaseja.

SILMIEN TAI KASVOJEN SUOJAUS

Tuotetta käsiteltäessä suositellaan tiiviiden suojalasien käyttöä. Voimassa oleva eurooppalainen standardi on

EN 166.

IHONSUOJAUS

Tuotetta käsiteltäessä suositellaan pitkähihaisten kemikaaleja läpäisemättömien käsineiden käyttöä.

Suojakäsineiden valinta riippuu työolosuhteista ja käsiteltävistä kemikaaleista, mutta meillä on myönteisiä

kokemuksia seuraavista materiaaleista: PVC. . Käsineet, jotka osoittavat murenemisen/ikääntymisen merkkejä,

on heti vaihdettava. Läpäisyaikaa ei ole määritetty koska tuote on valmiste, ota yhteyttä henkilökohtaisten

suojavarusteiden valmistajaan. Voimassa oleva eurooppalainen standardi on EN 374.

Tuotetta käsiteltäessä suositellaan suojapuvun, kemikaalia läpäisemättömän esiliinan ja kumisaappaiden

käyttöä. Voimassa oleva eurooppalainen standardi on EN ISO 20345.

HENGITYKSENSUOJAUS

Jos pitoisuudet ilmassa voivat ylittää tässä kohdassa ilmoitetut raja-arvot, suositellaan suodattimella varustetun

puolinaamarin tai hengityslaitteen käyttöä. Sopiva suodatinmateriaali riippuu käytetyistä kemikaaleista ja niiden

määristä. Seuraavia suodatintyyppejä voidaan käyttää: B-P Voimassa olevat eurooppalaiset standardit ovat EN

140, EN 137, EN 143 ja EN 14387. Käytettävä kokonaamarilla varustettua paineilmahengityslaitetta, mikäli

hätätilanne tai suunniteltu käynti tilassa, jonka pitoisuuksista ei ole tietoa. Käynnistettävä täydellinen

hengityssuojausohjelma, mukaan lukien suojainten valinta, sopivuustestit, harjoitukset, ylläpito ja tarkastus,

mikäli hengityssuojaimen käyttö on tarpeen.

YMPÄRISTÖALTISTUMISEN TORJUMINEN

Harkittava varastointisäiliöiden vallitusta.

KOHTA 9.

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Huomautus: Nämä fysikaaliset ominaisuudet ovat tämän tuotteen tyypillisiä arvoja ja ne voivat muuttua.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

FYSIKAALINEN TILA

Neste

OLOMUOTO

Kirkas Keltainen

Haju

Hapan

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

8 / 16

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Hajukynnys

Tietoja ei ole käytettävissä.

pH (100.0 %)

JÄHMENTYMISPISTE

-10.2 °C

KIEHUMISPISTEEN ALKUPISTE /

KIEHUMISALUE

Tietoja ei ole käytettävissä.

LEIMAHDUSPISTE

Minimi > 100 °C PMCC

HAIHTUMISNOPEUS

Tietoja ei ole käytettävissä.

SYTTYVYYS (kiinteä, kaasu)

Tietoja ei ole käytettävissä.

RÄJÄHDYSRAJAT, ALEMPI

Tietoja ei ole käytettävissä.

RÄJÄHDSYRAJAT, YLEMPI

Tietoja ei ole käytettävissä.

HÖYRYNPAINE

Tietoja ei ole käytettävissä.

HÖYRYNTIHEYS

Tietoja ei ole käytettävissä.

Suhteellinen tiheys

1.24 (15.5 °C)

TIHEYS

Tietoja ei ole käytettävissä.

LIUKOISUUS VETEEN

Täysin

OKTANOLI/VESI

JAKAANTUMISKERROIN (log

Kow)

Tietoja ei ole käytettävissä.

ITSESYTTYMISLÄMPÖTILA

Tietoja ei ole käytettävissä.

HAJOAMISLÄMPÖTILA

Tietoja ei ole käytettävissä.

VISKOSITEETTI

34.5 cst (20.0 °C)

RÄJÄHDYSOMINAISUUDET

Ei määritettävissä

HAPETTAVAT OMINAISUUDET

Ei määritettävissä

9.2 Muut tiedot:

Ei määritettävissä

KOHTA 10.

STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus:

Tuotteen joutuminen kosketuksiin vahvojen emästen kanssa (esim. ammoniakki ja sen liuokset, karbonaatit,

natriumhydroksidi (lipeä), kaliumhydroksidi, kalsiumhydroksidi (sammuttamaton kalkki), syanidi, sulfidi,

hypokloriitit, kloriitit) voivat aiheuttaa lämmön, roiskeiden ja myrkyllisten höyryjen muodostumista tai kiehumista.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus:

Stabiili normaaleissa olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Haitallista polymerisaatiota ei muodostu.

10.4 Vältettävät olosuhteet:

Vältettävä äärilämpötiloja.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

9 / 16

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:

Tuotteen joutuminen kosketuksiin voimakkaiden hapettimien kanssa (esim. kloori, peroksidit, kromaatit,

tiivistynyt happi, permanganaatti) voi aiheuttaa lämmön, tulipalon, räjähdyksen ja/tai myrkyllisten höyryjen

muodostumista. Emäkset Tuotteen joutuminen kosketuksiin vahvojen emästen kanssa (esim. ammoniakki ja sen

liuokset, karbonaatit, natriumhydroksidi (lipeä), kaliumhydroksidi, kalsiumhydroksidi (sammuttamaton kalkki),

syanidi, sulfidi, hypokloriitit, kloriitit) voivat aiheuttaa lämmön, roiskeiden ja myrkyllisten höyryjen muodostumista

tai kiehumista.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

Tulipalotilassa:

Ei tiedossa

KOHTA 11.

MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista:

Tuote:

Välitön myrkyllisyys suun

kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Välitön myrkyllisyys

hengitysteiden kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Välitön myrkyllisyys ihon

kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

Aiheuttaa ihoärsytystä.

Vakava silmävaurio/silmä-

ärsytys

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Hengitysteiden tai ihon

herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Genotoksisuus

Arvio

Ei sisällä mutageenien luettelossa mainittuja aineosia

Syöpää aiheuttavat

vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Kansainvälinen syöpätutkimusjärjestö (IARC) tai USAn

työterveyslaitos (ACGIH) eivät ole luetelleet yhtäkään tuotteen

sisältämää ainesosaa.

Lisääntymiselle vaaralliset

vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Arvio: Ei myrkyllistä vaikutusta lisääntymiskykyyn

Elinkohtainen myrkyllisyys –

kerta-altistuminen

Huomautuksia: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Elinkohtainen myrkyllisyys –

toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Aspiraatiomyrkyllisyys

Ei aspiraatiovaaraa koskevaa luokitusta.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

10 / 16

Aineosat:

Fosforihappo

Välitön myrkyllisyys suun

kautta

LD50: noin 2,600 mg/kg, Rotta, OECD 423, GLP: Ei

Välitön myrkyllisyys

hengitysteiden kautta

LC50: 5.337 mg/l, 1 h, Kani, OECD 403, Tutkittu aine:

Aerosoli, Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset)

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

Kani, Tulos: Syövyttävä, EPA 16 CFR 1500.41, 24 h

Genotoksisuus

Genotoksisuus in vitro

Ames-testi, Tulos: negatiivinen, OECD 471

In vitro -geenimutaatiotutkimus nisäkässoluilla, Tulos:

negatiivinen, OECD 476

Kromosomipoikkeamakoe in vitro, Tulos: negatiivinen, OECD

Arvio

In vitro -kokeet eivät osoittaneet mutageenisia vaikutuksia

Sinkkikloridi

Välitön myrkyllisyys suun

kautta

LD50: ca. 1,100 mg/kg, Hiiri, OECD 401, GLP: Ei

Välitön myrkyllisyys ihon

kautta

LD50: > 2,000 mg/kg, Kani, OECD 402, Rakenteeltaan

samankaltaiset (analogiset)

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

Kani, Tulos: Voimakkaasti ärsyttävää, 5 d

Hengitysteiden tai ihon

herkistyminen

Hiiri, Tulos: Negative, Rakenteeltaan samankaltaiset

(analogiset)

Genotoksisuus

Genotoksisuus in vitro

Ames-testi, Tulos: negatiivinen, OECD 471, Rakenteeltaan

samankaltaiset (analogiset)

Kromosomipoikkeamakoe in vitro, Tulos: negatiivinen, GLP: Ei

In vitro -geenimutaatiotutkimus nisäkässoluilla, Tulos:

negatiivinen, Muut ohjeet

Genotoksisuus in vivo

In vivo -kromosomimuutos, Hiiri, Tulos: positiivinen

Arvio

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät

täyty.

Lisääntymiselle vaaralliset

vaikutukset

Rotta, Suun kautta, NOAEL: F1: 7.5 mg/kg, OECD 416, GLP:

Arvio: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit

eivät täyty.

Teratogeenisuus

hamsteri, Suun kautta, NOAEL: 42.5 mg/kg, 42.5 mg/kg, Muut

ohjeet, Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset)

Arvio: Eläinkokeet eivät osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia.

Elinkohtainen myrkyllisyys –

toistuva altistuminen

Rotta, Suun kautta, 91 d, NOAEL: 31.52 mg/kg, OECD 408,

Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset)

Kohde-elimet: tietoja ei ole käytettävissä

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

11 / 16

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Välitön myrkyllisyys suun

kautta

LD50: > 6,500 mg/kg, Rotta, EU B.1

Välitön myrkyllisyys ihon

kautta

LD50: > 4,000 mg/kg, Rotta, EU B.3

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

Kani, Tulos: Ei ärsyttävää., OECD 404, 24 h

Hengitysteiden tai ihon

herkistyminen

Marsu, Tulos: Negative, OECD 406

Genotoksisuus

Genotoksisuus in vitro

Ames-testi, Tulos: negatiivinen, OECD 471

In vitro -geenimutaatiotutkimus nisäkässoluilla, Tulos:

negatiivinen, OECD 476

Kromosomipoikkeamakoe in vitro, Tulos: negatiivinen, OECD

Arvio

In vitro -kokeet eivät osoittaneet mutageenisia vaikutuksia

Teratogeenisuus

Rotta, Suun kautta, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg,

OECD 414

Arvio: Eläinkokeet eivät osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia.

Elinkohtainen myrkyllisyys –

toistuva altistuminen

Rotta, Suun kautta, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408

Kohde-elimet: tietoja ei ole käytettävissä

KOHTA 12.

TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys:

Tästä tuotteesta ei ole suoritettu myrkyllisyystutkimuksia.

Tuote:

Ekotoksikologinen arviointi

Krooninen myrkyllisyys

vesieliöille

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Aineosat:

Fosforihappo

Ekotoksikologinen arviointi

Välitön myrkyllisyys

vesieliöille

Haitallisia vaikutuksia vesieliöihin ph-muutoksen vuoksi

Sinkkikloridi

Myrkyllisyys kalalle

LC50: 0.169 mg/l, 96 h, Kala; Kirjolohi, ASTM E-729-88

Myrkyllisyys Daphnialle ja

muille veden

selkärangattomille.

EC50: 0.670 mg/l, 48 h, Vesikirppu (Ceriodaphnia dubia),

OECD 202

Myrkyllisyys leville

NOEC: < 1 mg/l, 72 h, Viherlevä (Selenastrum

capricornutum), OECD 201

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

12 / 16

Myrkyllisyys bakteereille

EC50: 5.2 mg/l, 3 h, Viemärin mikro-organismit, OECD 209,

Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset)

Myrkyllisyys kalalle

(Krooninen myrkyllisyys)

NOEC: 0.199 mg/l, 30 d, Kala; Kirjolohi, OECD 215

Myrkyllisyys Daphnialle ja

muille veden

selkärangattomille.

(Krooninen myrkyllisyys)

NOEC: 0.042 mg/l, 21 d, Vesikirppu (Daphnia magna), EPA

OPPTS 850.1300

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Myrkyllisyys kalalle

LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Kala; Seeprakala, OECD 203

Myrkyllisyys Daphnialle ja

muille veden

selkärangattomille.

EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Vesikirppu (Daphnia magna),

OECD 202

Myrkyllisyys leville

EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus

(viherlevä), OECD 201

Myrkyllisyys bakteereille

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Viemärin mikro-organismit, OECD

Myrkyllisyys kalalle

(Krooninen myrkyllisyys)

NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Kala; Seeprakala, OECD 204

Myrkyllisyys Daphnialle ja

muille veden

selkärangattomille.

(Krooninen myrkyllisyys)

EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Vesikirppu (Daphnia

magna), OECD 211

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:

Tuote:

Biologinen hajoavuus

Valmisteen orgaanisten ainesosien oletetaan olevan

mahdollisesti biologisesti hajoavia.

Aineosat:

Fosforihappo

Biologinen hajoavuus

tutkiminen ei ole tieteellisesti perusteltua

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biologinen hajoavuus

30 - 40 %, Tulos: Ei ole luonnostaan biohajoava.,

Altistumisaika: 90 d, OECD 302 A

12.3 Biokertyvyys:

Tuote:

Biokertyminen

Ainesosa voi aiheuttaa kertyvyyttä eliöihin.

Aineosat:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biokertyminen

Biokertyminen on epätodennäköistä.

12.4 Liikkuvuus maaperässä:

Tuote:

Kulkeutuminen ja kehitys

ympäristössä

Aine on vesiliukoinen ja on oletettavissa, että se pääosin

pysyy vedessä.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

13 / 16

Aineosat:

Sinkkikloridi

Jakaantuminen

osaympäristöihin

tutkiminen ei ole tieteellisesti perusteltua

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:

Tuote:

Arvio

Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä,

kertyviä ja myrkyllisiä (PBT)., Tämä seos ei sisällä aineita,

joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä

(vPvB).

12.6 Muut haitalliset vaikutukset:

Tuote:

Muuta ekologista tietoa

ei määritettävissä

KOHTA 13.

JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Varmistuttava siitä, että noudatetaan EY:n, kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät:

Ota yhteyttä hyväksyttyyn jätteiden kuljetusyritykseen saastuneen, talteenotetun materiaalin hävittämistä varten.

Kaikki kemialliset jätteet ovat mahdollisia ympäristösaasteita ja ne EIVÄT sovellu hävitettäväksi maan,

kunnallisen viemäriverkon, viemäreiden, luonnonpurojen ja jokien kautta

Jäte hävitettävä hyväksytyllä polttolaitoksella tai jätteenkäsittelylaitoksella voimassa olevien säädösten

mukaisesti. Jätettä ei saa päästää viemäriin tai sekoittaa talousjätteen kanssa.

Tyhjät astiat on toimitettava kierrätettäväksi, talteenotettavaksi tai hävitettäväksi sopivalle viranomaisten

hyväksymälle toiminnanharjoittajalle.

JÄTENIMIKE (EWC-KOODI):

16 03 03* - EI SPESIFIKAATIOTA TÄYTTÄVÄT ERÄT JA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT TUOTTEET - Epäorgaanista

jätettä sisältäen haitallisia aineita.

KOHTA 14.

KULJETUSTIEDOT

Nimi/ryhmänimike (Proper Shipping name) / kuljetusluokka voi vaihdella pakkauksesta, ominaisuuksista ja

kuljetusmuodosta johtuen.

MAAKULJETUKSET

14.1 YK-numero:

UN 3264

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen

nimi:

SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S.

(Fosforihappo, Sinkkikloridi)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhmä:

14.5 Ympäristövaarat:

Kyllä

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle:

ei määritettävissä

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

14 / 16

ILMAKULJETUKSET (ICAO/IATA)

14.1 YK-numero:

UN 3264

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen

nimi:

SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S.

(Fosforihappo, Sinkkikloridi)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhmä:

14.5 Ympäristövaarat:

Kyllä

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle:

ei määritettävissä

MERIKULJETUKSET (IMDG/IMO)

14.1 YK-numero:

UN 3264

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen

nimi:

SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S.

(Fosforihappo, Sinkkikloridi)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhmä:

14.5 Ympäristövaarat:

Kyllä (Vesistöjä saastuttava (Marine Pollutant))

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle:

ei määritettävissä

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -

sopimuksen II liitteen ja IBC-

säännöstön mukaisesti:

ei määritettävissä

KOHTA 15.

LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -

lainsäädäntö:

KANSAINVÄLISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Yhdysvaltain kansallisen tiedesäätiön muiden kuin elintarvikeyhdisteiden rekisteröintiohjelma (NSF NON-FOOD

COMPOUNDS REGISTRATION PROGRAM, entinen Yhdysvaltain maatalousministeriö USDA:n luettelo

alkuperäisistä aineista ja muista kuin elintarvikeyhdisteistä):

NSF Registration number for this product is: 141255

KANSAINVÄLISET KEMIKAALIVALVONNAN LAIT

EUROOPPA

Käyttöturvallisuustiedote EY-asetuksen nro 1907/2006 mukaisesti.

Nalco on sitoutunut REACH-asetukseen (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals) ja

tukee sitä täydellisesti. Aikomuksemme on esirekisteröidä kaikki kemialliset aineet, joita valmistamme tai

maahantuomme Euroopan Unionin alueelle sekä työskennellä toimittajiemme kanssa varmistaaksemme

ongelmattoman ylimenokauden uuteen lainsäädäntöympäristöön. Mikäli haluatte lisätietoja Nalcon REACH-

ohjelmasta, ottakaa yhteyttä sähköpostitse reach@nalco.com tai käykää kotisivullamme.

KANADA

Tuotteen sisältämät ainesosat ovat kansallisessa aineluettelossa (Domestic Substance List, DSL) tai ovat

vapautettuja luettelosta.

YHDYSVALLAT

Tuotteen kemialliset ainesosat ovat inventaarioluettelossa 8(b) (40 CFR 710).

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

15 / 16

KANSALLISET MÄÄRÄYKSET (SAKSA)

WGK: 3 (Liite 4)

KANSALLISET MÄÄRÄYKSET (ALANKOMAAT)

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu joistakin tämän seoksen ainesosista.

KOHTA 16.

MUUT TIEDOT

LUETTELO ASIANMUKAISISTA R-LAUSEKKEISTA, HUOMAUTUKSISTA JA VAARALAUSEKKEISTA

KOHDISSA 2.1 JA 3

H290 - Voi syövyttää metalleja.

H302 - Haitallista nieltynä.

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H315 - Aiheuttaa ihoärsytystä.

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

R22 - Terveydelle haitallista nieltynä.

R34 - Syövyttävää.

R36/37/38 - Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

R50/53 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

R51/53 - Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

UUDISTETTU INFORMAATIO: Kohdat: 4 5 6 8 14

Tämä käyttöturvallisuustiedote sisältää terveyteen, turvallisuuteen ja määräyksiin liittyvät tiedot. Tämän

käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat julkaisuhetkellä saatavilla oleviin tietoihin ja se on laadittu hyvässä

uskossa ja sen uskotaan olevan tarkka ja luotettava julkaisupäivänä. Suorita tai välillisiä takuita ei kuitenkaan

anneta eikä Nalco ota vastuuta tietojen luotettavuudesta. Tuotetta tulee käyttää käyttötarkoituksissa, jotka ovat

Nalcon tuotetietojen mukaiset. Muissa käyttötarkoituksissa altistuminen tulee arvioida niin, että asianmukaiset

käsittely- ja koulutusohjelmat voidaan laatia turvallisten työolosuhteiden ja menettelytapojen takaamiseksi.

Ostajan/käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote sopii käyttötarkoitukseen ja että toimet ovat maakohtaisten

ja paikallisten lakien ja määräyksien mukaisia. Määräyksien mukaiset vaatimukset voivat muuttua ja ne voivat

olla erilaisia eri EU-maissa ja muissa maissa. Tätä tuotetta käsitteville henkilöille on ilmoitettava suositeltavat

varotoimet ja heillä on oltava mahdollisuus päästä kyseisiin tietoihin. Kysy lisätietoja paikalliselta myynnin

edustajalta.

KIRJALLISUUSVIITTEET

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Keskeiset kirjallisuusviitteet ja tietolähteet, joita on saatettu käyttää asiantuntija-arvion kanssa tämän

käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen: eurooppalaiset asetukset/ direktiivit (mukaan lukien (EY) N:o

1907/2006, (EY) N:o 1272/2008, 67/548/ETY, 1999/45/EY), toimittajan tiedot, internet,Euroopean

kemikaalitietojärjestelmä ESIS, yhdenmukaistettu kansainvälinen kemiallisten tietojen tietokanta IUCLID,

ERIcard-palvelu, muut kuin eurooppalaiset, viralliset sääntelytiedot sekä muut tietolähteet.

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan

Tuote

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Sveitsi

Lisäkopioita käyttöturvallisuustiedotteesta on saatavilla www.nalco.com, valitse "Request Access"

16 / 16

Julkaisupäivä :

04.12.2012

Versio numero :

Laatija:

SHE Department

Käyttöturvallisuustiedotteessa mainitut luvut annetaan muodossa: 1,000 ,000 = 1 miljoona ja 1,000 = tuhat.0.1 =

1 kymmenesosa ja 0.001 = 1 tuhannesosa.

 • Seloste tämä tuote ei ole tällä hetkellä käytettävissä, voit lähettää pyynnön asiakaspalveluumme ja me ilmoitamme sinulle heti, kun voimme saada sitä.

  Pyydä pakkausseloste suurelle yleisölle. • Asiakirjat muilla kielillä saatavilla tässä