FULVESTRANT SANDOZ 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

07-01-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

11-12-2020

Aktiivinen ainesosa:
Fulvestrantum
Saatavilla:
Sandoz A/S Sandoz A/S
ATC-koodi:
L02BA03
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Fulvestrantum
Annos:
250 mg
Lääkemuoto:
injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
fulvestrantti
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
32547
Valtuutus päivämäärä:
2015-10-16

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Fulvestrant Sandoz 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

fulvestrantti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu

tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä Fulvestrant Sandoz on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fulvestrant Sandoz-valmistetta

Miten Fulvestrant Sandoz-valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Fulvestrant Sandoz-valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Fulvestrant Sandoz on ja mihin sitä käytetään

Fulvestrant Sandozin sisältämä vaikuttava aine on fulvestrantti, joka estää estrogeenin vaikutuksia

elimistössä. Estrogeeni on naishormoni, joka voi joissakin tapauksissa vaikuttaa rintasyöpäkasvaimen

kasvuun.

Fulvestrant Sandozia käytetään joko:

yksinään estrogeenireseptoripositiivisen paikallisesti edenneen tai muualle elimistöön levinneen

(etäpesäkkeisen) rintasyövän hoitoon vaihdevuodet ohittaneille naisille tai

yhdistelmänä palbosiklibin kanssa hormonireseptoripositiivisen, HER2-negatiivisen (ihmisen

epidermaalisen kasvutekijän reseptorin 2 suhteen negatiivisen) paikallisesti edenneen tai muualle

elimistöön levinneen (etäpesäkkeisen) rintasyövän hoitoon naisille. Naisille, jotka eivät ole

saavuttaneet vaihdevuosia, annetaan myös toista lääkettä, LHRH-agonistia (luteinisoivan

hormonin vapauttajahormonin agonistia).

Kun Fulvestrant Sandoz -valmistetta käytetään yhdistelmänä palbosiklibin kanssa on tärkeää, että luet

myös palbosiklibin pakkausselosteen. Jos sinulla on kysyttävää palbosiklibista, käänny lääkärin

puoleen.

Fulvestranttia, jota Fulvestrant Sandoz sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fulvestrant Sandoz-valmistetta

Älä käytä Fulvestrant Sandoz-valmistetta

jos olet allerginen fulvestrantille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos olet raskaana tai imetät

jos sinulla on vaikea maksasairaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Fulvestrant

Sandoz-valmistetta, jos sinulla on jokin seuraavista:

maksa- tai munuaisongelmia

verihiutaleniukkuus (verihiutaleet edesauttavat veren hyytymistä) tai verenvuotohäiriöitä

aiemmin esiintyneitä veritulppia

osteoporoosi (pienentynyt luun mineraalitiheys)

alkoholismi.

Lapset ja nuoret

Fulvestrant Sandoz-valmiste ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Fulvestrant Sandoz

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille erityisesti siitä, jos käytät verenohennuslääkkeitä (lääkkeitä, joilla estetään

veritulppien muodostumista).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Fulvestrant Sandozia, jos olet raskaana tai imetät. Jos on mahdollista, että voit tulla

raskaaksi, sinun tulee käyttää tehokasta ehkäisymenetelmää hoidon aikana.

Älä imetä Fulvestrant Sandoz -hoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Fulvestrant Sandoz ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita. Jos kuitenkin

tunnet Fulvestrant Sandoz -hoidon jälkeen väsymystä, älä aja autoa tai käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Fulvestrant Sandoz sisältää etanolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 12 tilavuus % etanolia (alkoholia), eli enimmillään 1000 mg per annos,

mikä vastaa 20 ml olutta tai 8 ml viiniä per annos.

Tämä on haitallista niille, jotka sairastavat alkoholismia.

Tämä on huomioitava myös raskaana olevien tai imettävien naisten, lasten sekä korkean riskin

ryhmiin kuuluvien, kuten maksasairautta tai epilepsiaa sairastavien potilaiden kohdalla.

Fulvestrant Sandoz sisältää bentsyylialkoholia.

Tämä lääkevalmiste sisältää 100 mg bentsyylialkoholia per millilitra.

Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

Bentsyylialkoholin käyttöön pienille lapsille on liittynyt vakavia haittavaikutuksia, kuten

hengitysvaikeuksia (niin kutsuttu ”gasping -oireyhtymä”).

Älä anna valmistetta vastasyntyneelle (enintään 4 viikon ikäiselle) lapselle ilman lääkärin suositusta.

Ei saa käyttää yli viikon ajan alle 3-vuotiaille lapsille, ellei lääkäri tai apteekkihenkilökunta ole näin

neuvonut.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa, jos olet raskaana tai imetät, sillä suuria määriä

bentsyylialkoholia voi kertyä elimistöön ja aiheuttaa haittavaikutuksia (kuten metabolista asidoosia).

Kysy lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa, jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus, sillä

suuria määriä bentsyylialkoholia voi kertyä elimistöön ja aiheuttaa haittavaikutuksia (kuten

metabolista asidoosia).

Fulvestrant Sandoz sisältää bentsyylibentsoaattia.

Tämä lääkevalmiste sisältää 150 mg bentsyylibentsoaattia per millilitra.

Bentsyylibentsoaatti voi lisätä vastasyntyneen (enintään 4 viikon ikäisen) ihon ja silmien keltaisuutta.

3.

Miten Fulvestrant Sandoz-valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 500 mg fulvestranttia (kaksi 250 mg:n injektiota) kerran kuukaudessa. Lisäksi

annetaan 500 mg:n annos kahden viikon kuluttua aloitusannoksesta.

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Fulvestrant Sandoz-injektion hitaasti kumpaankin pakaralihakseen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

saa.

Saatat tarvita välitöntä lääkärinhoitoa, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista

haittavaikutuksista:

allergiset (yliherkkyys) reaktiot mukaan lukien kasvojen, huulien, kielen ja/tai kurkun

turpoaminen, jotka saattavat olla anafylaktisen reaktion oireita

tromboembolia (suurentunut veritulppariski)*

maksatulehdus (hepatiitti)

maksan vajaatoiminta.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos havaitset jonkin seuraavista

haittavaikutuksista:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

pistoskohdan reaktiot, kuten kipu ja/tai tulehdus

maksaentsyymiarvojen epätavalliset tasot (verikokeissa)*

pahoinvointi

voimattomuus, väsymys*

nivelkipu ja tuki- ja liikuntaelinperäinen kipu

kuumat aallot

ihottuma

allergiset reaktiot (yliherkkyys), mukaan lukien kasvojen, huulien, kielen ja/tai kurkun

turpoaminen.

Kaikki muut haittavaikutukset:

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

päänsärky

oksentelu, ripuli tai ruokahaluttomuus*

virtsatieinfektiot

selkäkipu*

kohonnut bilirubiiniarvo (maksan tuottama sappiväriaine)

tromboembolia (suurentunut veritulppariski)*

vähentynyt verihiutaleiden määrä (trombosytopenia)

emätinverenvuoto

alaselkäkipu, joka säteilee toiseen jalkaan (iskias)

äkillinen heikkous, puutuminen, pistely tai jalan liikuntakyvyn heikkeneminen, erityisesti vain

toisella puolella kehoa, äkilliset kävely- tai tasapainohäiriöt (perifeerinen neuropatia).

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

paksu, valkeahko erite emättimestä ja kandidiaasi (tulehdus)

mustelmat ja verenvuoto injektiokohdassa

kohonnut gamma-GT-arvo (verikokeissa näkyvä maksaentsyymi)

maksatulehdus (hepatiitti)

maksan vajaatoiminta

tunnottomuus, pistely ja kipu

anafylaktiset reaktiot.

* Sisältää haittavaikutukset, joihin Fulvestrant Sandozin myötävaikutusta ei voida tarkalleen arvioida

taustalla olevan sairauden takia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista

myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän

tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Fulvestrant Sandoz-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Hoitohenkilökunta vastaa Fulvestrant Sandozin asianmukaisesta säilytyksestä, käytöstä ja

hävittämisestä.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa tai ruiskun etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä jos huomaat että ruisku tai sen sisältö on vahingoittunut jollain tavoin, esim.

rikkoutunut ruisku, samea liuos, liuoksessa kelluvia hiukkasia tai liuoksen värinmuutos.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fulvestrant Sandoz sisältää

Vaikuttava aine on fulvestrantti. Yksi esitäytetty ruisku sisältää 250 mg fulvestranttia 5

millitrassa liuosta (50 mg/ml).

Muut aineet ovat etanoli (96 %), bentsyylialkoholi, bentsyylibentsoaatti ja risiiniöljy.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Fulvestrant Sandoz on kirkasta, värittömästä keltaiseen olevaa viskoosia nestettä esitäytetyssä

ruiskussa.

Fulvestrant Sandozia on saatavana yhden tai kahden esitäytetyn ruiskun pakkauksissa.

Pakkauksiin kuuluu myös steriilit neulat.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska

Valmistaja:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee, Itävalta

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 07.01.2021

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Fulvestrant Sandoz 500 mg (2 x 250 mg/5 ml injektioneste) tulee antaa käyttämällä kahta esitäytettyä

ruiskua (ks. kohta 3).

Käyttöohjeet

Varoitus – Turvaneulaa ei saa autoklavoida ennen käyttöä. Kädet tulee pitää neulan takana aina käytön ja

hävityksen aikana.

Ruiskuissa on BD SafetyGlide®- tai Terumo SurGuard® -turvaneula.

BD SafetyGlide® -turvaneulan käyttöohjeet

Tee seuraavat toimenpiteet kummallekin ruiskulle:

Ota neula ja ruisku varovasti

pakkauksesta.

Poista suojakorkki ruiskun kärjestä.

Avaa turvaneulan (BD SafetyGlide)

ulkopakkaus. Kiinnitä turvaneula Luer-

Lock -liittimeen.

Kierrä neula Luer-liittimeen niin, että se

lukittuu. Kierrä, kunnes se on varmasti

paikallaan.

Vedä neulansuojus suoraan pois neulasta,

jotta neulan kärki ei vahingoitu.

Poista neulansuojus.

Pitele ruiskua neula ylöspäin ja työnnä

mäntää varovasti, kunnes lääke on

ruiskun yläosassa. Ruiskuun ei saa jäädä

ilmaa.

Anna pakaralihakseen hitaasti (1–2

minuuttia/injektio). Käytön

helpottamiseksi neulan viistokärki ja

vipuvarsi on asetettu samalle puolelle.

Työnnä heti injektion jälkeen vipuvartta

yhdellä sormen painalluksella

aktivoidaksesi

neulansuojausmekanismin.

HUOMAA: Aktivoi poispäin itsestäsi ja muista henkilöistä. Odota, kunnes kuulet

naksahduksen, ja varmista silmämääräisesti, että neulan kärki on täysin peitossa.

Terumo SurGuard® -turvaneulan käyttöohjeet

Tee seuraavat toimenpiteet kummallekin ruiskulle:

Ota neula ja ruisku varovasti

pakkauksesta.

Poista suojakorkki ruiskun kärjestä.

Kierrä ruisku aseptisesti kiinni

neulaan. Ota kiinni neulan alaosasta,

ei neulansuojuksesta, ja kierrä

ruiskua myötäpäivään.

Siirrä neulansuojus pois neulasta

ruiskua kohti kuvassa esitetyssä

suunnassa. Poista sen jälkeen neulan

suojakorkki.

Pitele ruiskua neula ylöspäin ja

työnnä mäntää varovasti, kunnes

lääke on ruiskun yläosassa.

Ruiskuun ei saa jäädä ilmaa.

Anna pakaralihakseen hitaasti (1–2

minuuttia/injektio).

Kun olet antanut injektion, vedä

neula pois ihosta ja aktivoi

neulansuojausmekanismi yhdellä

kädellä. Käytä jotakin seuraavista

kolmesta menetelmästä:

Aktivointi sormella

Aktivointi peukalolla

Aktivointi pintaa vasten

Aktivoinnin merkiksi kuuluu ja/tai tuntuu napsahdus. Lisäksi aktivoitumisen voi varmistaa

silmämääräisesti.

Jos et ole varma, että neulansuojus on täysin paikallaan, toista tämä vaihe.

Hävittäminen

Esitäytetyt ruiskut on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Bipacksedel: Information till användaren

Fulvestrant Sandoz 250 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

fulvestrant

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Fulvestrant Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Fulvestrant Sandoz

Hur du använder Fulvestrant Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Fulvestrant Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Fulvestrant Sandoz är och vad det används för

Fulvestrant Sandoz innehåller den aktiva substansen fulvestrant, vilken tillhör gruppen

östrogenblockerare. Östrogener, en typ av kvinnliga könshormoner kan i vissa fall vara involverade i

tillväxten av bröstcancer.

Fulvestrant Sandoz används antigen:

ensamt för att behandla postmenopausala kvinnor med en typ av bröstcancer som kallas

östrogenreceptorpositiv bröstcancer som är lokalt avancerad eller har spridit sig till andra delar av

kroppen (metastatisk), eller

i kombination med palbociklib för behandling av kvinnor med en typ av bröstcancer som kallas

hormonreceptorpositiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ bröstcancer, som är lokalt

avancerad eller har spridit sig till andra delar av kroppen (metastatisk). Kvinnor som inte har nått

klimakteriet kommer också att behandlas med ett läkemedel som kallas luteiniserande

hormonfrisättande hormon (LHRH)-agonist.

När Fulvestrant Sandoz ges i kombination med palbociklib är det viktigt att du också läser bipacksedeln

för palbociklib. Fråga läkaren om du har några frågor om palbociklib.

Fulvestrant som finns i Fulvestrant Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om du

har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Fulvestrant Sandoz

Använd inte Fulvestrant Sandoz

om du är allergisk mot fulvestrant eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

om du är gravid eller ammar

om du har allvarliga leverproblem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Fulvestrant Sandoz om något av

nedanstående gäller för dig:

problem med njurarna eller levern

lågt antal trombocyter (bidrar till att blodet levrar sig), blödningsrubbning

tidigare problem med blodproppar

problem med benmineralförlust (osteoporos)

alkoholproblem.

Barn och ungdomar

Fulvestrant Sandoz är inte avsett för barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Fulvestrant Sandoz

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder antikoagulantia (läkemedel som

förhindrar blodproppar).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du får inte använda Fulvestrant Sandoz om du är gravid eller ammar. Om du kan bli gravid ska du

använda ett effektivt preventivmedel när du behandlas med Fulvestrant Sandoz.

Du får inte amma när du behandlas med Fulvestrant Sandoz.

Körförmåga och användning av maskiner

Fulvestrant Sandoz påverkar troligtvis inte din förmåga att köra eller använda maskiner, men om du

känner dig trött efter behandlingen ska du undvika att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Fulvestrant Sandoz innehåller etanol.

Detta läkemedel innehåller 12 vol % etanol (alkohol) d.v.s. upp till 1000 mg per dos, motsvarande 20 ml

öl eller 8 ml vin per dos.

Skadligt för den som lider av alkoholism.

Att beakta för gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper som patienter med leversjukdom

eller epilepsi.

Fulvestrant Sandoz innehåller bensylalkohol.

Detta läkemedel innehåller 100 mg bensylalkohol per ml.

Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner.

Bensylalkohol har ett samband med risken för allvarliga biverkningar så som andningssvårigheter

(”gasping syndrome”) hos små barn.

Ge inte läkemedlet till nyfödda (upp till 4 veckors ålder) om inte läkare har ordinerat det.

Använd inte läkemedlet längre än 1 vecka till småbarn (yngre än 3 år) om inte läkare eller

apotekspersonal har rekommenderat det.

Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).

Om du har nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan

du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar

(metabolisk acidos).

Fulvestrant Sandoz innehåller bensylbensoat.

Detta läkemedel innehåller 150 mg bensylbensoat per ml.

Bensylbensoat kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).

3.

Hur du använder Fulvestrant Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 500 mg fulvestrant (två 250 mg injektioner) en gång per månad, med en extra

dos på 500 mg två veckor efter den första dosen.

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig Fulvestrant Sandoz som en långsam intramuskulär

injektion, en i vardera skinkan.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Du kan behöva omedelbar läkarbehandling om du får någon av följande biverkningar:

allergiska reaktioner (överkänslighet), däribland svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller hals som

kan vara tecken på anafylaktisk reaktion

tromboemboli (ökad risk för blodproppar)*

leverinflammation (hepatit)

leversvikt.

Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får följande biverkningar:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

reaktioner vid injektionsstället, såsom smärta och/eller inflammation

förändringar av leverenzymvärden (visas via blodprov)*

illamående

svaghet, trötthet*

led- och muskuloskeletal smärta

blodvallningar

hudutslag

allergisk (överkänslighets-) reaktion, inbegripet svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg.

Övriga biverkningar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Lue koko asiakirja

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Fulvestrant Sandoz 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 250 mg fulvestranttia 5 millilitrassa liuosta.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Etanoli (100 mg/ml)

Bentsyylialkoholi (100 mg/ml)

Bentsyylibentsoaatti (150 mg/ml)

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku.

Kirkas, väritön tai keltainen viskoosi neste.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Fulvestrant Sandoz on tarkoitettu

monoterapiana estrogeenireseptoripositiivisen paikallisesti edenneen tai metastasoituneen

rintasyövän hoitoon postmenopausaalisille naisille:

jotka eivät ole aiemmin saaneet hormonaalista hoitoa tai

joiden sairaus on uusiutunut joko liitännäishoitona annetun antiestrogeenihoidon aikana tai

sen jälkeen, tai joiden sairaus on edennyt antiestrogeenihoidon aikana.

yhdistelmänä palbosiklibin kanssa hormonireseptoripositiivisen, ihmisen epidermaalisen

kasvutekijän reseptorin 2 (HER2) suhteen negatiivisen paikallisesti edenneen tai

metastasoituneen rintasyövän hoitoon aiemmin endokriinistä hoitoa saaneille naisille (ks. kohta

5.1).

Pre- tai perimenopausaalisilla naisilla palbosiklibia sisältävään yhdistelmähoitoon on yhdistettävä

luteinisoivan hormonin vapauttajahormonin (LHRH) agonisti.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset naiset (mukaan lukien ikääntyneet)

Suositusannos on 500 mg yhden kuukauden välein. Lisäksi annetaan 500 mg:n annos kahden viikon

kuluttua aloitusannoksesta.

Kun Fulvestrant Sandoz-valmistetta käytetään yhdistelmänä palbosiklibin kanssa, on tutustuttava

myös palbosiklibin valmisteyhteenvetoon.

Ennen hoidon aloittamista Fulvestrant Sandoz-valmisteen ja palbosiklibin yhdistelmällä ja koko

yhdistelmähoidon ajan on premenopausaalisia ja perimenopausaalisia naisia hoidettava LHRH-

agonisteilla paikallisen kliinisen käytännön mukaisesti.

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa potilaille, joilla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta

(kreatiniinipuhdistuma ≥30 ml/min). Turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu potilailla, joilla on vaikea

munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma <30 ml/min). Siksi varovaisuutta tulee noudattaa

näillä potilailla (ks. kohta 4.4).

Maksan vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa potilaille, joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta.

Fulvestrant Sandozia tulisi kuitenkin käyttää varoen kyseisille potilaille, koska fulvestrantille

altistuminen saattaa lisääntyä. Tietoa ei ole valmisteen käytöstä potilaille, joilla on vaikea maksan

vajaatoiminta (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 5.2).

Pediatriset potilaat

Fulvestrant Sandozin turvallisuutta ja tehoa vastasyntyneistä alle 18-vuotiaisiin lapsipotilaisiin ei ole

varmistettu. Saatavilla olevat tiedot kuvataan kohdissa 5.1 ja 5.2, mutta annostussuosituksia ei voida

antaa.

Antotapa

Fulvestrant Sandoz annetaan kahtena peräkkäisenä hitaana lihaksensisäisenä 5 ml:n injektiona

(1-2 minuuttia/injektio) kumpaankin pakaralihakseen (gluteaalinen alue).

Jos Fulvestrant Sandoz injisoidaan dorsogluteaaliselle alueelle, on varovaisuutta noudatettava

iskiashermon läheisyyden vuoksi.

Tarkemmat anto-ohjeet, ks. kohta 6.6.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Raskaus ja imetys (ks. kohta 4.6).

Vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Fulvestrant Sandozin käytössä tulee noudattaa varovaisuutta potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea

maksan vajaatoiminta (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 5.2).

Fulvestrant Sandozin käytössä tulee noudattaa varovaisuutta potilailla, joilla on vaikea munuaisten

vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min).

Lihaksensisäisestä antoreitistä johtuen Fulvestrant Sandozia tulee käyttää varoen potilaille, joilla on

verenvuototaipumus tai trombosytopenia, sekä potilaille, jotka käyttävät antikoagulaatiolääkkeitä.

Tromboembolisia tapahtumia esiintyy yleisesti edennyttä rintasyöpää sairastavilla naisilla, ja niitä on

havaittu fulvestrantilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa (ks. kohta 4.8). Tämä tulee ottaa huomioon

määrättäessä Fulvestrant Sandozia riskipotilaille.

Fulvestrantti-injektion yhteydessä on raportoitu injektiokohtaan liittyviä reaktioita, kuten iskiasta,

hermosärkyä, neuropaattista kipua ja perifeeristä neuropatiaa. Injisoitaessa fulvestranttia

dorsogluteaaliselle alueelle on varovaisuutta noudatettava iskiashermon läheisyyden vuoksi (ks.

kohdat 4.2 ja 4.8).

Fulvestrantin pitkäaikaisaikaisvaikutuksista luustoon ei ole saatavilla tietoa. Fulvestrantin

vaikutusmekanismin vuoksi osteoporoosiriski on mahdollinen.

Fulvestrantin tehoa ja turvallisuutta (monoterapiana tai yhdistelmänä palbosiklibin kanssa) ei ole

tutkittu potilailla, joilla on kriittinen viskeraalinen tauti.

Kun fulvestranttia käytetään yhdessä palbosiklibin kanssa, on tutustuttava myös palbosiklibin

valmisteyhteenvetoon.

Interferenssi estradiolin vasta-ainemäärityksissä

Fulvestrantin ja estradiolin rakenteellisen samankaltaisuuden vuoksi fulvestrantti saattaa häiritä

vasta-aineisiin perustuvia estradiolimäärityksiä, mikä saattaa johtaa virheellisesti kohonneisiin

estradiolipitoisuuksiin.

Pediatriset potilaat

Fulvestrant Sandozia ei suositella käytettäväksi lasten eikä nuorten hoitoon, sillä valmisteen

turvallisuutta ja tehoa näillä potilailla ei ole varmistettu (ks. kohta 5.1).

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää 12 tilavuus % etanolia (alkoholia), eli enimmillään 1000 mg per annos,

mikä vastaa 20 ml olutta tai 8 ml viiniä per annos.

Haitallinen alkoholismissa.

Otettava huomioon raskaana olevilla ja imettävillä naisilla, lapsilla ja suuren riskin ryhmissä kuten

potilailla, joilla on maksa- tai munuaissairaus tai epilepsia.

Tämä lääkevalmiste sisältää 100 mg bentsyylialkoholia per millilitra. Bentsyylialkoholi saattaa

aiheuttaa allergisia reaktioita.

Bentsyylialkoholin käyttöön pienille lapsille on liittynyt vakavia haittavaikutuksia kuten

hengitysvaikeuksia (niin kutsuttu ”gasping -oireyhtymä”).

Suuria tilavuuksia tulee käyttää varoen ja vain, jos käyttö on välttämätöntä. Tämä koskee erityisesti

potilaita, joilla on heikentynyt maksan tai munuaisten toiminta ja siten kumuloitumisen ja

toksisuuden riski (metabolinen asidoosi).

Tämä lääkevalmiste sisältää 150 mg bentsyylibentsoaattia per millilitra. Bentsyylibentsoaatti voi

lisätä vastasyntyneen (enintään 4 viikon ikäisen) ihon ja silmien keltaisuutta.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Fulvestrantin ja midatsolaamin (CYP3A4:n substraatti) kliininen yhteisvaikutustutkimus osoitti, että

fulvestrantti ei estä CYP3A4-entsyymiä. Fulvestrantin kliiniset yhteisvaikutustutkimukset

rifampisiinin (CYP3A4-indusori) ja ketokonatsolin (CYP3A4-estäjä) kanssa eivät osoittaneet

kliinisesti merkitsevää muutosta fulvestrantin puhdistumassa. Annoksen muuttaminen ei siksi ole

tarpeen potilaille, jotka saavat samanaikaisesti fulvestranttia ja CYP3A4-estäjää tai -indusoria.

4.6

Fertiliteetti, raskaus ja imetys

Hedelmällisessä iässä olevat naiset

Hedelmällisessä iässä olevia naisia tulee neuvoa käyttämään tehokasta ehkäisymenetelmää hoidon

aikana.

Raskaus

Fulvestrant Sandozin käyttö on vasta-aiheista raskauden aikana (ks. kohta 4.3). Fulvestrantin on

osoitettu läpäisevän istukan lihakseen annetun kerta-annoksen jälkeen rotalla ja kanilla.

Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta, kuten sikiön epämuodostumien ja sikiökuolemien

esiintyvyyden lisääntymistä (ks. kohta 5.3). Jos potilas tulee raskaaksi Fulvestrant Sandoz -hoidon

aikana, potilaalle on kerrottava mahdollisesta sikiölle aiheutuvasta vaarasta ja keskenmenon riskistä.

Imetys

Rintaruokinta on lopetettava Fulvestrant Sandoz -hoidon ajaksi. Fulvestrantti erittyy imettävien

rottien maitoon. Ei tiedetä, erittyykö fulvestrantti ihmisen rintamaitoon. Ottaen huomioon

imetettävälle lapselle fulvestrantin käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vakavat haittavaikutukset

valmisteen käyttö on vasta- aiheinen rintaruokinnan aikana (ks. kohta 4.3).

Hedelmällisyys

Fulvestrant Sandozin vaikutuksia ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Fulvestrant Sandozilla ei ole lainkaan tai juuri lainkaan vaikutusta ajokykyyn tai koneiden

käyttökykyyn. Fulvestrant Sandoz -hoidon aikana on kuitenkin raportoitu hyvin yleisesti

voimattomuutta. Potilaiden, joilla esiintyy voimattomuutta, tulisi noudattaa varovaisuutta autolla

ajon tai koneiden käytön aikana.

4.8

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Monoterapia

Tämä kohta sisältää tiedot kaikista kliinisissä tutkimuksissa tai markkinoille tulon jälkeisessä

seurannassa havaituista sekä omaehtoisesti ilmoitetuista haittavaikutuksista.

Fulvestranttimonoterapiaa koskevassa yhdistetyssä tietoaineistossa yleisimmin raportoituja

haittavaikutuksia olivat pistokohdan reaktiot, voimattomuus, pahoinvointi ja maksaentsyymien nousu

(ALAT, ASAT, AFOS).

Taulukossa 1 seuraavat lääkkeen haittavaikutusten yleisyysluokat on laskettu fulvestrantti 500 mg -

hoitoryhmän perusteella tutkimusten, joissa verrattiin fulvestrantin 500 mg:n annosta fulvestrantin

250 mg:n annokseen [CONFIRM- (tutkimus D6997C00002), FINDER 1- (tutkimus D6997C00004),

FINDER 2- (tutkimus D6997C00006) ja NEWEST-tutkimus (tutkimus D6997C00003)], tai

pelkästään FALCON-tutkimuksen (tutkimus D699BC00001), jossa verrattiin fulvestrantin 500 mg:n

annosta anastrotsolin 1 mg:n annokseen, yhdistetyistä turvallisuusanalyyseistä. Jos esiintyvyydet

yhdistetyissä turvallisuusanalyyseissä ja FALCON-tutkimuksessa olivat erilaiset, esiintyvyys on

ilmoitettu suuremman esiintyvyyden mukaisesti. Taulukossa 1 olevat esiintyvyydet perustuvat

kaikkiin raportoituihin tapauksiin riippumatta tutkijan syy-yhteysarvioista. Fulvestrantti 500 mg -

hoidon mediaanikesto koko yhdistetyssä tietoaineistossa (edellä mainitut tutkimukset ja FALCON

mukaan lukien) oli 6,5 kuukautta.

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Haittavaikutukset on lueteltu alla yleisyys- ja elinjärjestelmäluokituksen mukaan seuraavasti: hyvin

yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100 ja <1/10), melko harvinainen (≥1/1000 ja <1/100).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan

alenevassa

järjestyksessä.

Taulukko 1

Fulvestrantti monoterapiaa saaneilla potilailla ilmoitetut lääkkeen aiheuttamat

haittavaikutukset

Haittavaikutukset elinjärjestelmä- ja yleisyysluokituksen mukaan

Infektiot

Yleinen

Virtsatieinfektiot

Veri ja imukudos

Yleinen

Vähentynyt verihiutaleiden määrä

Immuunijärjestelmä

Hyvin yleinen

Yliherkkyysreaktiot

Melko harvinainen

Anafylaktiset reaktiot

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Yleinen

Anoreksia

Hermosto

Yleinen

Päänsärky

Verisuonisto

Hyvin yleinen

Kuumat aallot

Yleinen

Laskimotromboemboliat

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Pahoinvointi

Yleinen

Oksentelu, ripuli

Maksa ja sappi

Hyvin yleinen

Maksaentsyymien nousu (ALAT,

ASAT, AFOS)

Yleinen

Bilirubiiniarvon kohoaminen

Melko harvinainen

Maksan vajaatoiminta

, hepatiitti

gamma-GT-arvon kohoaminen

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleinen

Ihottuma

Luusto, lihakset ja sidekudos

Hyvin yleinen

Nivel- ja muskuloskeletaalinen kipu

Yleinen

Selkäkipu

Sukupuolielimet ja

rinnat

Yleinen

Emätinverenvuoto

Melko harvinainen

Emättimen kandidiaasi

, valkovuoto

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Hyvin yleinen

Voimattomuus

, pistokohdan reaktiot

Yleinen

Perifeerinen neuropatia

, iskias

Melko harvinainen

Pistokohdan verenvuoto

, pistokohdan

hematooma

, hermosärky

Sisältää haittavaikutukset, joihin fulvestrantin myötävaikutusta ei voida tarkalleen arvioida taustalla

olevan sairauden takia.

Termi pistokohdan reaktiot ei sisällä termiä pistokohdan verenvuoto, pistokohdan hematooma,

iskias, hermosärky eikä perifeerinen neuropatia.

Haittavaikutusta ei havaittu laajoissa kliinisissä tutkimuksissa (CONFIRM, FINDER 1, FINDER 2,

NEWEST). Yleisyys on laskettu käyttämällä 95 % luottamusvälin ylärajalle määritettyä arvoa. Arvon

on laskettu olevan 3/560 (560 on laajoihin kliinisiin tutkimuksiin osallistuneiden potilaiden määrä),

joka vastaa yleisyysluokitusta ’melko harvinainen’.

Sisältää nivelsäryn ja harvinaisemman muskuloskeletaalisen kivun, lihaskivun ja kivun raajoissa.

Yleisyysluokitukset yhdistetyssä turvallisuusaineistossa ja FALCON-tutkimuksessa ovat erilaiset.

Lääkkeeseen liittyvää haittavaikutusta ei havaittu FALCON-tutkimuksessa.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Jäljempänä esitetyt kuvatukset perustuvat turvallisuusanalyysisarjaan, joka sisälsi 228 potilasta, jotka

olivat saaneet ainakin yhden (1) annoksen fulvestranttia, ja 232 potilasta, jotka olivat saaneet ainakin

yhden (1) annoksen anastrotsolia vaiheen 3 FALCON-tutkimuksessa.

Nivel- ja muskuloskeletaalinen kipu

FALCON-tutkimuksessa nivel- ja muskuloskeletaalista kipua haittavaikutuksena ilmoittaneiden

potilaiden määrä oli fulvestranttihaarassa 65 (31,2 %) ja anastrotsolihaarassa 48 (24,1 %).

Fulvestranttihaaran 65 potilaasta 40 % (26/65) ilmoitti nivel- ja muskuloskeletaalista kipua

ensimmäisen hoitokuukauden aikana ja 66,2 % (43/65) ensimmäisten kolmen hoitokuukauden

aikana. Yksikään potilas ei ilmoittanut tapahtumia, joiden CTCAE-kriteerien mukainen vaikeusaste

oli ≥ 3 tai jotka edellyttivät annoksen pienentämistä, annostuksen keskeyttämistä tai hoidon

lopettamista näiden haittavaikutusten vuoksi.

Yhdistelmähoito palbosiklibin kanssa

Yhdistelmänä palbosiklibin kanssa käytetyn fulvestrantin kokonaisturvallisuusprofiili perustuu

satunnaistetussa PALOMA-3-tutkimuksessa saatuihin tietoihin 517 potilaasta, joilla oli

hormonireseptoripositiivinen ja HER2-negatiivinen edennyt tai metastasoitunut rintasyöpä (ks. kohta

5.1). Fulvestranttia yhdistelmänä palbosiklibin kanssa saaneilla potilailla ilmoitettuja yleisimpiä

(≥ 20 %) minkä tahansa vaikeusasteen haittavaikutuksia olivat neutropenia, leukopenia, infektiot,

väsymys, pahoinvointi, anemia, suutulehdus, ripuli ja trombosytopenia. Yleisimpiä (≥ 2 %)

haittavaikutuksia, joiden vaikeusaste oli ≥ 3, olivat neutropenia, leukopenia, anemia, infektiot,

ASAT-arvon kohoaminen, trombosytopenia ja väsymys.

Taulukossa 2 on esitetty PALOMA-3-tutkimuksen yhteydessä ilmoitetut haittavaikutukset.

Fulvestranttialtistuksen mediaanikesto oli fulvestrantin ja palbosiklibin yhdistelmän hoitohaarassa

11,2 kuukautta ja fulvestrantin ja lumelääkkeen yhdistelmän hoitohaarassa 4,9 kuukautta.

Fulvestrantin ja palbosiklibin yhdistelmän hoitohaarassa palbosiklibialtistuksen mediaanikesto oli

10,8 kuukautta.

Taulukko 2 PALOMA-3-tutkimuksessa todetut haittavaikutukset (N = 517)

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Suositeltu termi

a

fulvestrantti + palbosiklibi

(N=345)

fulvestrantti + lume

(N=172)

Kaikki

vaikeusasteet

n (%)

Vaikeusaste

3

n (%)

Kaikki

vaikeusasteet

n (%)

Vaikeusaste

3

n (%)

Infektiot

Hyvin yleinen

Infektiot

163 (47.2)

11 (3.2)

54 (31.4)

5 (2.9)

Veri ja imukudos

Hyvin yleinen

Neutropenia

287 (83.2)

228 (66.1)

7 (4.1)

1 (0.6)

Leukopenia

183 (53.0)

105 (30.4)

9 (5.2)

2 (1.2)

Anemia

102 (29.6)

12 (3.5)

22 (12.8)

3 (1.7)

Trombosytopenia

78 (22.6)

8 (2.3)

0 (0.0)

Melko harvinainen

Kuumeinen neutropenia

3 (0.9)

3 (0.9)

1 (0.6)

1 (0.6)

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyvin yleinen

Vähentynyt ruokahalu

55 (15.9)

3 (0.9)

14 (8.1)

1 (0.6)

Hermosto

Yleinen

Makuhäiriöt

23 (6.7)

5 (2.9)

Silmät

Yleinen

Lisääntynyt kyynelnesteen

eritys

22 (6.4)

2 (1.2)

Näön hämärtyminen

20 (5.8)

3 (1.7)

Kuivat silmät

13 (3.8)

3 (1.7)

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleinen

verenvuoto

23 (6.7)

3 (1.7)

Ruuansulatuselimist

ö

Hyvin yleinen

Pahoinvointi

117 (33.9)

48 (27.9)

1 (0.6)

Suutulehdus

97 (28.1)

2 (0.6)

22 (12.8)

Ripuli

81 (23.5)

33 (19.2)

2 (1.2)

Oksentelu

65 (18.8)

2 (0.6)

26 (15.1)

1 (0.6)

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleinen

Alopesia

62 (18.0)

11 (6.4)

Ihottuma

58 (16.8)

2 (0.6)

11 (6.4)

Yleinen

Kuiva iho

21 (6.1)

2 (1.2)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen

symys

142 (41.2)

8 (2.3)

50 (29.1)

2 (1.2)

Kuume

44 (12.8)

1 (0.3)

9 (5.2)

Yleinen

Voimattomuus

26 (7.5)

9 (5.2)

1 (0.6)

Tutkimukset

Yleiset

Kohonnut ASAT-arvo

26 (7.5)

10 (2.9)

9 (5.2)

3 (1.7)

Kohonnut ALAT-arvo

20 (5.8)

6 (1.7)

6 (3.5)

ALAT = alaniiniaminotransferaasi; ASAT = aspartaattiaminotransferaasi; N/n = potilaiden määrä.

Suositellut termit on lueteltu MedDRA-version 17.1 mukaisesti.

Infektiot sisältävät kaikki suositellut termit, jotka kuuluvat elinjärjestelmäluokkaan Infektiot.

Neutropenia sisältää seuraavat suositellut termit: neutropenia, vähentynyt neutrofiilien määrä.

Leukopenia sisältää seuraavat suositellut termit: leukopenia, vähentynyt valkosolujen määrä.

Anemia sisältää seuraavat suositellut termit: anemia, hemoglobiiniarvon pieneneminen,

hematokriitin pieneneminen.

Trombosytopenia sisältää seuraavat suositellut termit: trombosytopenia, vähentynyt verihiutaleiden

määrä.

Suutulehdus sisältää seuraavat suositellut termit: aftainen suutulehdus, huulitulehdus, kielitulehdus,

glossodynia, suun haavauma, limakalvotulehdus, suukipu, suunieluvaiva, suunielukipu, suutulehdus.

Ihottuma sisältää seuraavat suositellut termit: ihottuma, makulopapulaarinen ihottuma, kutiava

ihottuma, punoittava ihottuma, näppyläinen ihottuma, dermatiitti, aknetyyppinen dermatiitti, toksinen

ihottuma.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Neutropenia

PALOMA-3-tutkimuksessa, jossa annettiin fulvestranttia yhdistelmänä palbosiklibin kanssa,

ilmoitettiin minkä tahansa vaikeusasteen neutropeniaa 287 potilaalla (83,2 %). Vaikeusasteen 3

neutropeniaa ilmoitettiin 191 potilaalla (55,4 %) ja vaikeusasteen 4 neutropeniaa 37 potilaalla (10,7

%). Fulvestrantin ja lumelääkkeen yhdistelmän hoitohaarassa (n = 172) minkä tahansa vaikeusasteen

neutropeniaa ilmoitettiin 7 potilaalla (4,1 %) ja vaikeusasteen 3 neutropeniaa ilmoitettiin 1 potilaalla

(0,6 %). Fulvestrantin ja lumelääkkeen yhdistelmän hoitohaarassa ei ollut ilmoitettu yhtään

vaikeusasteen 4 neutropeniatapausta.

Potilailla, jotka saivat fulvestranttia yhdistelmänä palbosiklibin kanssa, mediaaniaika minkä tahansa

vaikeusasteen neutropenian ensimmäiseen ilmaantumiseen oli 15 vuorokautta (vaihteluväli: 13–317)

ja vaikeusasteen ≥ 3 neutropenian mediaanikesto oli 7 vuorokautta. Kuumeista neutropeniaa

ilmoitettiin 0,9 %:lla potilaista, jotka saivat fulvestranttia yhdistelmänä palbosiklibin kanssa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Fulvestrantin yliannostuksesta ihmisillä on yksittäisiä raportteja. Yliannostustapauksissa suositellaan

potilaan oireenmukaista supportiivista hoitoa. Eläinkokeissa ei ole havaittu muita kuin suoraan tai

epäsuorasti antiestrogeenivaikutukseen liittyviä vaikutuksia silloin, kun fulvestranttia annettiin

suurina annoksina (ks. kohta 5.3).

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Endokrinologiset lääkeaineet, antiestrogeenit, ATC-koodi: L02BA03

Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset

Fulvestrantti on kilpaileva estrogeenireseptorin (ER) antagonisti, joka sitoutuu

estrogeenireseptoreihin yhtä voimakkaasti kuin estradioli. Fulvestrantti salpaa estrogeenien troofiset

vaikutukset täysin ilman partiaalista (estrogeenin kaltaista) agonistivaikutusta. Vaikutusmekanismiin

liittyen estrogeenireseptoriproteiinin määrä vähenee (down-regulation).

Primaarista rintasyöpää sairastavia postmenopausaalisia naisia koskevat kliiniset tutkimukset ovat

osoittaneet, että fulvestrantti vähentää estrogeenireseptoriproteiinia (down-regulation)

estrogeenireseptoripositiivisissa kasvaimissa voimakkaammin kuin plasebo. Myös

progesteronireseptorien ekspressio väheni merkitsevästi, kuten oli oletettavissa, koska fulvestrantilla

ei ole omaa estrogeeniagonistivaikutusta. On myös osoitettu, että rintasyöpäkasvaimien

postmenopausaalisessa neoadjuvanttihoidossa fulvestrantti 500 mg vähentää ER:n ja proliferaation

merkkiaineen Ki67:n ilmentymistä enemmän kuin fulvestrantti 250 mg.

Kliininen teho ja turvallisuus edenneessä rintasyövässä

Monoterapia

Vaiheen 3 kliininen tutkimus tehtiin 736:lla edennyttä rintasyöpää sairastavalla

postmenopausaalisella naisella, joilla syöpä oli uusiutunut adjuvanttihoitona annetun hormonaalisen

hoidon aikana tai sen jälkeen tai joilla syöpä oli edennyt hormonaalisen hoidon jälkeen. Tässä

tutkimuksessa oli mukana 423 potilasta, joilla syöpä oli uusiutunut tai edennyt antiestrogeenihoidon

aikana (AE-alaryhmä), ja 313 potilasta, joilla syöpä oli uusiutunut tai edennyt

aromataasinestäjähoidon aikana (AI-alaryhmä). Tässä tutkimuksessa verrattiin fulvestrantti 500 mg:n

(n=362) tehoa ja turvallisuutta fulvestrantti 250 mg:n (n=374) tehoon ja turvallisuuteen. Ensisijainen

päätetapahtuma oli etenemisvapaa elinaika (Progression-free survival, PFS). Tärkeimpiä toissijaisia

tehokkuuden päätetapahtumia olivat objektiivinen hoitovasteprosentti (ORR), kliininen

hyötyprosentti (CBR) ja kokonaiselinaika (OS). Taulukossa 3 on yhteenveto CONFIRM-tutkimuksen

tehokkuustuloksista.

Taulukko 3

Yhteenveto CONFIRM-tutkimuksen tuloksista ensisijaisen päätetapahtuman

(PFS) ja tärkeimpien toissijaisten tehokkuuden päätetapahtumien suhteen

Muuttuja

Arvion

tyyppi;

hoidon

vertailu

Fulvestrantti

500 mg

(N=362)

Fulvestrantti

250 mg

(N=374)

Vertailu ryhmien välillä

(fulvestrantti 500 mg/fulvestrantti 250 mg)

Riskisuhde

95 % CI

p-arvo

PFS

K-M-

mediaani

(kk);

riskisuhde

Kaikki potilaat

- AE-alaryhmä

- AI-alaryhmä

(n=423)

(n=313)

a

6,5

8,6

5,4

5,5

5,8

4,1

0,80

0,76

0,85

0,68, 0,94

0,62, 0,94

0,67, 1,08

0,006

0,013

0,195

K-M-

mediaani

(kk);

riskisuhde

Kaikki potilaat

- AE-alaryhmä

- AI-alaryhmä

(n=423)

(n=313)

26,4

30,6

24,1

22,3

23,9

20,8

0,81

0,79

0,86

0,69, 0,96

0,63, 0,99

0,67, 1,11

0,016

0,038

0,241

Muuttuja

Arvion

tyyppi;

hoidon

vertailu

Fulvestrantti

500 mg

(N=362)

Fulvestrantti

250 mg

(N=374)

Vertailu ryhmien välillä

(fulvestrantti 500 mg/fulvestrantti 250 mg)

absoluuttinen

ero (%)

95 % CI

% potilaista,

joilla OR;

absoluutti-

nen ero (%)

Kaikki potilaat

- AE-alaryhmä

- AI-alaryhmä

(n=296)

(n=205)

13,8

18,1

14,6

19,1

-0,8

-1,0

-1,0

-5,8, 6,3

-8,2, 9,3

-5,5, 9,8

% potilaista,

joilla CB;

absoluutti-

nen ero (%)

Kaikki potilaat

- AE-alaryhmä

- AI-alaryhmä

(n=423)

(n=313)

45,6

52,4

36,2

39,6

45,1

32,3

-1,1, 13,3

-2,2, 16,6

-6,1, 15,2

Fulvestrantti on tarkoitettu käytettäväksi potilaille, joiden sairaus on uusiutunut tai edennyt

antiestrogeenihoidon aikana. AI-alaryhmän tulokset eivät ole vakuuttavia.

OS (kokonaiselinaika) on esitetty lopullisille elinaika-analyyseille, kun 75 % potilaista oli kuollut.

p-arvo ilman monivertailukorjausta ensimmäisen kokonaiselinaika-analyysin (50% potilaista kuollut)

ja päivitetyn kokonaiselinaika-analyysin (75% potilaista kuollut) välillä

ORR (objektiivinen hoitovasteprosentti) arvioitiin potilailla, joiden vaste voitiin arvioida

lähtötilanteessa (eli ne, joiden sairaus oli mitattavissa lähtötilanteessa: 240 potilasta fulvestrantti 500

mg:n ryhmässä ja 261 potilasta fulvestrantti 250 mg:n ryhmässä).

Potilaat, joilla parhaana objektiivisena vasteena täydellinen vaste, osittainen vaste tai stabiili tauti

≥ 24 viikon ajan.

PFS: Progression-free survival eli etenemisvapaa elinaika; ORR: Objective response rate eli

objektiivinen hoitovasteprosentti; OR: Objective response eli objektiivinen hoitovaste; CBR: Clinical

benefit rate eli kliininen hyötyprosentti; CB: Clinical benefit eli kliininen hyöty; OS: Overall survival

eli kokonaiselinaika; K-M: Kaplan- Meier; CI: Confidence interval eli luottamusväli; AI:

aromataasinestäjä AE: antiestrogeeni.

Postmenopausaalisilla naisilla, joilla oli ER-positiivinen ja/tai PgR-positiivinen paikallisesti edennyt

tai metastasoitunut rintasyöpä ja jotka eivät olleet aiemmin saaneet mitään hormonihoitoa, tehtiin

vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, kaksoislume-, monikeskustutkimus, jossa verrattiin

fulvestrantin 500 mg:n annosta anastrotsolin 1 mg:n annokseen. Yhteensä 462 potilasta

satunnaistettiin suhteessa 1:1 saamaan joko fulvestranttia 500 mg tai anastrotsolia 1 mg.

Satunnaistaminen ositettiin sairauden levinneisyyden (paikallisesti edennyt tai metastasoitunut),

edenneeseen tautiin aiemmin annetun solunsalpaajahoidon ja mitattavissa olevan sairauden mukaan.

Tutkimuksen ensisijainen tehoa koskeva päätemuuttuja oli tutkijalääkärin arvioima etenemisvapaa

elinaika (PFS), joka arvioitiin RECIST 1.1 -kriteerien (Response Evaluation Criteria in Solid

Tumours) mukaisesti. Keskeisiä toissijaisia tehoa koskevia päätemuuttujia olivat kokonaiselinaika

(OS) ja objektiivinen hoitovasteprosentti (ORR).

Tähän tutkimukseen osallistuneiden potilaiden mediaani-ikä oli 63 vuotta (vaihteluväli 36−90).

Useimmilla (87,0 %) potilailla oli lähtötilanteessa metastasoitunut tauti. 55,0 %:lla potilaista oli

lähtötilanteessa sisäelinmetastaasi. Yhteensä 17,1 % potilaista oli saanut aiemmin

solunsalpaajahoitoa edenneeseen tautiin ja 84,2 %:lla potilaista oli mitattavissa oleva sairaus.

Suurimmassa osassa etukäteen määritellyistä potilaiden alaryhmistä havaittiin yhdenmukaiset

tulokset. Alaryhmässä, jossa potilaalla ei ollut sisäelinmetastaasia (n = 208), riskisuhde

fulvestranttihaarassa verrattuna anastrotsolihaaraan oli 0,592 (95 %:n luottamusväli: 0,419, 0,837).

Alaryhmässä, jossa potilailla oli sisäelinmetastaasi (n = 254), riskisuhde fulvestranttihaarassa

verrattuna anastrotsolihaaraan oli 0,993 (95 %:n luottamusväli 0,740, 1,331). FALCON-tutkimuksen

tehoa koskevat tulokset on esitetty taulukossa 4 ja kuvassa 1.

Taulukko 4

Ensisijaisen tehoa koskevan päätemuuttujan (PFS) ja keskeisten toissijaisten

tehoa koskevien päätemuuttujien (tutkijalääkärin arvio, hoitoaiepopulaatio)

tulosten yhteenveto

FALCON-tutkimus

Fulvestrantti

500 mg

(N=230)

Anastrosoli

1 mg

(N=232)

Etenemisvapaa elinaika

PFS-tapahtumien määrä (%)

143 (62,2%)

166 (71,6%)

PFS, riskisuhde (95%:n

luottamusv

ä

li) ja p-arvo

HR 0,797 (0,637

0,999)

p = 0,0486

PFS, mediaani [kk (95%:n

luottamusv

ä

li)]

16,6 (13, 8, 21,0)

13,8 (12,0, 16,6)

OS-tapahtumien määrä*

67 (29,1%)

75 (32,3%)

OS, riskisuhde (95%:n

luottamusv

ä

li) ja p-arvo

HR 0,875 (0,629 1,217)

p = 0,4277

ORR**

89 (46,1%)

88 (44,9%)

ORR, kerroinsuhde (95%:n

luottamusv

ä

li) ja p-arvo

OR 1,074 (0,716

1,614)

p = 0,7290

Mediaani-DoR (kk)

20,0

13,2

CBR

180 (78,3%)

172 (74,1%)

CBR, kerroinsuhde (95%:n

luottamusv

ä

li) ja p-arvo

OR 1,253 (0,815

1,932)

p = 0,3045

*(31 % potilaista kuollut)

ei lopullinen OS-analyysi

**potilailla, joilla oli mitattavissa oleva sairaus

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot