FULVESTRANT EVER PHARMA 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

25-09-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

25-09-2020

Aktiivinen ainesosa:
Fulvestrantum
Saatavilla:
EVER Valinject GmbH
ATC-koodi:
L02BA03
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Fulvestrantum
Annos:
250 mg
Lääkemuoto:
injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
fulvestrantti
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
37888
Valtuutus päivämäärä:
2020-09-25

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Fulvestrant EVER Pharma 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

fulvestrantti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan

tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu

tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Fulvestrant EVER Pharma on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fulvestrant EVER Pharma -valmistetta

Miten Fulvestrant EVER Pharma -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Fulvestrant EVER Pharma -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Fulvestrant EVER Pharma on ja mihin sitä käytetään

Fulvestrant EVER Pharma -valmisteen sisältämä vaikuttava aine on fulvestrantti, joka estää

estrogeenin vaikutuksia elimistössä. Estrogeeni on naishormoni, joka voi joissakin tapauksissa

vaikuttaa rintasyöpäkasvaimen kasvuun.

Fulvestrant EVER Pharma -valmistetta käytetään joko

yksinään estrogeenireseptoripositiivisen paikallisesti edenneen tai muualle elimistöön levinneen

(etäpesäkkeisen) rintasyövän hoitoon vaihdevuodet ohittaneille naisille tai

yhdistelmänä palbosiklibin kanssa hormonireseptoripositiivisen,

HER2-negatiivisen (ihmisen

epidermaalisen kasvutekijän reseptorin 2 suhteen negatiivisen) paikallisesti edenneen tai muualle

elimistöön levinneen (etäpesäkkeisen) rintasyövän hoitoon naisille. Naisille, jotka eivät ole

saavuttaneet vaihdevuosia, annetaan myös toista lääkettä, LHRH-agonistia (luteinisoivan

hormonin vapauttajahormonin agonistia).

Kun Fulvestrant EVER Pharma -valmistetta käytetään yhdistelmänä palbosiklibin

kanssa on tärkeää,

että luet myös palbosiklibin pakkausselosteen. Jos sinulla on kysyttävää palbosiklibista, käänny

lääkärin puoleen.

Fulvestranttia, jota Fulvestrant EVER Pharma sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fulvestrant EVER Pharma -valmistetta

Älä käytä Fulvestrant EVER Pharma -valmistetta

jos olet allerginen fulvestrantille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6)

jos olet raskaana tai imetät

jos sinulla on vaikea maksasairaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Fulvestrant

EVER Pharma -valmistetta jos sinulla on jokin seuraavista:

maksa- tai munuaisongelmia

verihiutaleniukkuus (verihiutaleet edesauttavat veren hyytymistä) tai verenvuotohäiriöitä

aiemmin esiintyneitä veritulppia

osteoporoosi (pienentynyt luun mineraalitiheys)

alkoholismi.

Lapset ja nuoret

Fulvestrant EVER Pharma ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Fulvestrant EVER Pharma

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille erityisesti siitä, jos käytät verenohennuslääkkeitä (lääkkeitä, joilla estetään

veritulppien muodostumista).

Raskaus ja imetys

Älä käytä Fulvestrant EVER Pharma -valmistetta, jos olet raskaana. Jos on mahdollista, että voit tulla

raskaaksi, sinun on käytettävä tehokasta ehkäisyä Fulvestrant EVER Pharma-hoidon aikana.

Älä imetä Fulvestrant EVER Pharma -hoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Fulvestrant EVER Pharma ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita. Jos

kuitenkin tunnet Fulvestrant EVER Pharma -hoidon jälkeen väsymystä, älä aja autoa tai käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Fulvestrant EVER Pharma sisältää etanolia

Fulvestrant EVER Pharma sisältää 10 vol % etanolia (alkoholia), eli enimmillään 500 mg per ruisku,

mikä vastaa 10 ml olutta tai 4 ml viiniä per ruisku.

Tämä on haitallista niille,

jotka sairastavat alkoholismia.

Tämä on huomioitava myös raskaana olevien tai imettävien naisten, lasten sekä korkean riskin ryhmiin

kuuluvien, kuten maksasairautta tai epilepsiaa sairastavien potilaiden kohdalla.

Fulvestrant EVER Pharma sisältää bentsyylialkoholia

Fulvestrant EVER Pharma sisältää 500 mg bentsyylialkoholia per ruisku, mikä vastaa 100 mg/ml.

Bentsyylialkoholi

saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita. Lisääntynyt riski pienillä lapsilla.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa, jos olet raskaana tai imetät tai sinulla on

munuais- tai maksasairaus, sillä suuria määriä bentsyylialkoholia voi kertyä elimistöön ja aiheuttaa

haittavaikutuksia (kuten metabolista asidoosia).

Fulvestrant EVER Pharma sisältää bensyylibentsoaattia

Fulvestrant EVER Pharma sisältää 750 mg bentsyylibentsoaattia per ruisku, mikä vastaa 150 mg/ml.

3.

Miten Fulvestrant EVER Pharma -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 500 mg fulvestranttia (kaksi 250 mg/5 ml:n injektiota) kerran kuukaudessa.

Lisäksi annetaan 500 mg:n annos kahden viikon kuluttua aloitusannoksesta.

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Fulvestrant EVER Pharma -injektion hitaasti kumpaankin

pakaralihakseen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Saatat tarvita välitöntä lääkärinhoitoa, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista:

allergiset (yliherkkyys) reaktiot mukaan lukien kasvojen, huulien, kielen ja/tai kurkun

turpoaminen, jotka voivat olla anafylaktisen reaktion oireita

tromboembolia (suurentunut veritulppariski)*

maksatulehdus (hepatiitti)

maksan vajaatoiminta.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos havaitset jonkin seuraavista

haittavaikutuksista:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä 10 ihmisestä)

pistoskohdan reaktiot, kuten kipu ja/tai tulehdus

maksaentsyymiarvojen epätavalliset tasot (verikokeissa)*

pahoinvointi

voimattomuus, väsymys*

nivelkipu ja tuki- ja liikuntaelinperäinen

kipu

kuumat aallot

ihottuma

allergiset reaktiot (yliherkkyys), mukaan lukien kasvojen, huulien, kielen ja/tai kurkun

turpoaminen.

Kaikki muut haittavaikutukset:

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä alle yhdellä 10 ihmisestä)

päänsärky

oksentelu, ripuli tai ruokahaluttomuus*

virtsatieinfektiot

selkäkipu*

kohonnut bilirubiiniarvo

(maksan tuottama sappiväriaine)

tromboembolia (suurentunut veritulppariski)*

vähentynyt verihiutaleiden määrä (trombosytopenia)

emätinverenvuoto

alaselkäkipu, joka säteilee toiseen jalkaan (iskias)

äkillinen heikkous, puutuminen, pistely tai jalan liikuntakyvyn heikkeneminen, erityisesti vain

toisella puolella kehoa, äkilliset kävely- tai tasapainohäiriöt (perifeerinen neuropatia).

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä alle yhdellä 100 ihmisestä)

paksu, valkeahko erite emättimestä ja kandidiaasi (tulehdus)

mustelmat ja verenvuoto injektiokohdassa

kohonnut gamma-GT-arvo (verikokeissa näkyvä maksaentsyymi)

maksatulehdus (hepatiitti)

maksan vajaatoiminta

tunnottomuus, pistely ja kipu

anafylaktiset reaktiot.

* Sisältää haittavaikutukset, joihin Fulvestrant EVER Pharma -valmisteen myötävaikutusta ei voida

tarkalleen arvioida taustalla olevan sairauden takia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Fulvestrant EVER Pharma -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa tai ruiskun etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Hoitohenkilökunta vastaa Fulvestrant EVER Pharma -valmisteen asianmukaisesta säilytyksestä,

käytöstä ja hävittämisestä.

Tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa vaaraa vesistöille.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fulvestrant EVER Pharma sisältää

Vaikuttava aine on fulvestrantti. Yksi esitäytetty ruisku (5 ml) sisältää 250 mg fulvestranttia.

Yksi millilitra liuosta sisältää 50 mg fulvestranttia.

Muut aineet ovat etanoli (96 %), bentsyylialkoholi,

bentsyylibentsoaatti ja risiiniöljy, neitsytöljy.

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 10 vol % etanolia (alkoholia), eli enimmillään

500 mg

etanolia.

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 500 mg bentsyylialkoholia,

mikä vastaa 100 mg/ml.

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 750 mg bentsyylibentsoaattia per ruisku, mikä vastaa

150 mg/ml.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Fulvestrant EVER Pharma on kirkas, väritön tai keltainen viskoosi liuos, jossa ei ole näkyviä

partikkeleita. Injektioneste toimitetaan tyypin I kirkkaasta lasista valmistetussa esitäytetyssä ruiskussa,

jossa on bromobutyyliä oleva kumitulppa, mäntä ja männän ulosvetoeste. Ruisku on varustettu

turvasulkimella ja sisältää 5 ml injektionestettä, liuos.

On annettava kaksi ruiskua, jotta saataisiin suositeltu 500 mg:n kuukausiannos.

Fulvestrant EVER Pharma on saatavana kahdessa eri pakkauskoossa, joko yhden esitäytetyn lasisen

ruiskun sisältävä pakkaus tai kaksi esitäytettyä lasista ruiskua sisältävä pakkaus. Pakkauksiin kuuluu

myös 21G x 1½" turvaneulat (BD SafetyGlide

), jotka kiinnitetään ruiskuihin.

Kerrannaispakkaukset:

2 x 2 esitäytettyä ruiskua (jokainen ruisku sisältää 5 ml)

3 x 2 esitäytettyä ruiskua (jokainen ruisku sisältää 5 ml)

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

EVER Valinject GmbH

Oberburgau 3

4866 Unterach am Attersee

Itävalta

Paikallinen edustaja

FrostPharma AB

Berga Backe 2

182 53 Danderyd

Ruotsi

Valmistaja

EVER Pharma Jena GmbH

Otto-Schott-Straße 15

07745 Jena

Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.09.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:

Fulvestrant EVER Pharma 500 mg (2 x 250 mg/5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku) tulee antaa

käyttämällä kahta esitäytettyä ruiskua, ks. kohta 3.

BD SafetyGlide on Becton Dickinson and Companyn tuotemerkki ja se on varustettu CE-merkinnällä:

CE 0050

Käyttöohjeet

Anna injektio noudattamalla paikallisia ohjeita suuren tilavuuden lihaksensisäisille injektioille.

HUOM.: Iskiashermon läheisyyden vuoksi on varovaisuutta noudatettava, jos Fulvestrant EVER

Pharma annetaan dorsogluteaaliselle alueelle (ks. kohta 4.4).

Varoitus – Turvaneulaa (BD SafetyGlide

Shielding Hypodermic Needle) ei saa autoklavoida ennen

käyttöä. Kädet tulee pitää neulan takana aina käytön ja hävityksen aikana.

Tee seuraavat toimenpiteet kummallekin ruiskulle:

Ota neula ja ruisku varovasti pakkauksesta.

Poista suojakorkki ruiskun kärjestä.

Avaa turvaneulan (BD SafetyGlide) ulkopakkaus. Kiinnitä turvaneula Luer-Lock-liittimeen.

Kierrä neula Luer-liittimeen niin, että se lukittuu.

Kierrä, kunnes se on varmasti paikallaan.

Vedä neulansuojus suoraan pois neulasta,

jotta neulan kärki ei vahingoitu.

Poista neulansuojus.

Pitele ruiskua neula ylöspäin ja työnnä mäntää varovasti,

kunnes lääke on ruiskun yläosassa.

Ruiskuun ei saa jäädä ilmaa.

Anna pakaralihakseen hitaasti (1-2 minuuttia/injektio).

Käytön helpottamiseksi neulan viistokärki ja

vipuvarsi on asetettu samalle puolelle.

Työnnä heti injektion jälkeen vipuvartta yhdellä

sormen painalluksella aktivoidaksesi neulansuojus-

mekanismin.

Huomaa: aktivoi poispäin itsestäsi ja muista henkilöistä.

Odota kunnes kuulet naksahduksen, ja varmista

silmämääräisesti, että neulan kärki on täysin peitossa.

Hävittäminen

Esitäytetyt ruiskut on tarkoitettu vain kertakäyttöön.

Tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa vaaraa vesistöille. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä

paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Bipacksedel: Information till användaren

Fulvestrant EVER Pharma 250 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

fulvestrant

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Fulvestrant EVER Pharma är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Fulvestrant EVER Pharma

Hur du använder Fulvestrant EVER Pharma

Eventuella biverkningar

Hur Fulvestrant EVER Pharma ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Fulvestrant EVER Pharma är och vad det används för

Fulvestrant EVER Pharma innehåller den aktiva substansen fulvestrant, vilken tillhör gruppen

östrogenblockerare. Östrogener, en typ av kvinnliga könshormoner kan i vissa fall vara involverade i

tillväxten av bröstcancer.

Fulvestrant EVER Pharma används antingen:

ensamt för att behandla postmenopausala

kvinnor med en typ av bröstcancer som kallas

östrogenreceptorpositiv

bröstcancer som är lokalt avancerad eller har spridit sig till andra

delar av kroppen (metastatisk), eller

i kombination med palbociklib

för behandling

av kvinnor med en typ av bröstcancer som

kallas hormonreceptorpositiv,

human epidermal tillväxtfaktorreceptor

2-negativ bröstcancer,

som är lokalt avancerad eller har spridit sig till andra delar av kroppen (metastatisk). Kvinnor

som inte har nått klimakteriet kommer också att behandlas med ett läkemedel som kallas

luteiniserande

hormonfrisättande hormon (LHRH)-agonist.

När Fulvestrant EVER Pharma ges i kombination med palbociklib är det viktigt att du också läser

bipacksedeln för palbociklib. Fråga läkaren om du har några frågor om palbociklib.

Fulvestrant som finns i Fulvestrant EVER Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Fulvestrant EVER Pharma

Använd inte Fulvestrant EVER Pharma

om du är allergisk mot fulvestrant eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du är gravid eller ammar

om du har allvarliga leverproblem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan användning av Fulvestrant EVER Pharma

om något av nedanstående gäller för dig:

problem med njurarna eller levern

lågt antal trombocyter (bidrar till att blodet levrar sig) eller blödningsrubbning

tidigare problem med blodproppar

osteoporos (benmineralförlust)

alkoholproblem.

Barn och ungdomar

Fulvestrant EVER Pharma är inte avsett för barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Fulvestrant EVER Pharma

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder antikoagulantia (läkemedel som

förhindrar blodproppar).

Graviditet och amning

Du får inte använda Fulvestrant EVER Pharma om du är gravid. Om du kan bli gravid ska du använda

ett effektivt preventivmedel när du behandlas med Fulvestrant EVER Pharma.

Du får inte amma när du behandlas med Fulvestrant EVER Pharma.

Körförmåga och användning av maskiner

Fulvestrant EVER Pharma påverkar troligtvis inte din förmåga att köra eller använda maskiner, men

om du känner dig trött efter behandlingen ska du undvika att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Fulvestrant EVER Pharma innehåller etanol

Fulvestrant EVER Pharma innehåller 10 vol % etanol (alkohol), d.v.s. upp till 500 mg per spruta vilket

motsvarar 10 ml öl eller 4 ml vin per spruta.

Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Att beakta för gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper som patienter med

leversjukdom eller epilepsi

Fulvestrant EVER Pharma innehåller bensylalkohol

Fulvestrant EVER Pharma innehåller 500 mg bensylalkohol per spruta vilket motsvarar 100 mg/ml.

Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner. Ökad risk hos små barn.

Om du är gravid eller ammar eller om du har en lever- eller njursjukdom,

rådfråga läkare eller

apotekspersonal. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (så kallad

metabolisk acidos).

Fulvestrant EVER Pharma innehåller bensylbensoat

Denna produkt innehåller 750 mg bensylbensoat per spruta vilket motsvarar 150 mg/ml.

3.

Hur du använder Fulvestrant EVER Pharma

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 500 mg fulvestrant (två 250 mg/5 ml injektioner) en gång per månad, med en

extra dos på 500 mg två veckor efter den initiala dosen.

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig Fulvestrant EVER Pharma som en långsam

intramuskulär injektion,

en i vardera skinkan.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Du kan behöva omedelbar läkarbehandling om du får någon av följande biverkningar:

allergiska reaktioner (överkänslighet), däribland svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller hals

som kan vara tecken på anafylaktiska reaktioner

tromboemboli (ökad risk för blodproppar)*

leverinflammation (hepatit)

leversvikt.

Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får följande biverkningar:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än en av 10 användare)

reaktioner vid injektionsstället,

såsom smärta och/eller inflammation

förändringar av leverenzymvärden (visas via blodprov)*

illamående

svaghet, trötthet*

led- och muskuloskeletal smärta

blodvallningar

hudutslag

allergisk (överkänslighets-) reaktion, inbegripet svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller

svalg.

Övriga biverkningar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

huvudvärk

kräkningar, diarré, eller nedsatt aptit*

urinvägsinfektioner

ryggsmärta*

ökning av bilirubin

(ett gallpigment som produceras av levern)

tromboembolism (ökad risk för blodpropp)*

minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

vaginal blödning

smärta i nedre delen av ryggen som strålar ut i benet på ena sidan (ischias)

plötslig svaghet, domning, stickning eller förlust av rörligheten i benet, särskilt endast på ena

sidan av kroppen, plötsliga problem med att gå eller hålla balansen (perifer neuropati).

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

tjock, vitaktig vaginal flytning och svampinfektion

blåmärken och blödning vid injektionsstället

ökning av gamma-GT, ett leverenzym som ses i ett blodprov

leverinflammation (hepatit)

leversvikt

Lue koko asiakirja

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Fulvestrant EVER Pharma 250 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 250 mg fulvestranttia 5 millilitrassa liuosta.

Yksi millilitra liuosta sisältää 50 mg fulvestranttia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Tämä valmiste sisältää 10 vol % etanolia (alkoholia), eli enimmillään 500 mg etanolia per ruisku.

Tämä valmistee sisältää 500 mg bentsyylialkoholia per ruisku, mikä vastaa 100 mg/ml.

Tämä valmiste sisältää 750 mg bentsyylibentsoaattia per ruisku, mikä vastaa 150 mg/ml.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku.

Kirkas, väritön tai keltainen viskoosi liuos, jossa ei ole näkyviä partikkeleita.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Fulvestrant EVER Pharma on tarkoitettu:

monoterapiana

estrogeenireseptoripositiivisen

paikallisesti edenneen tai metastasoituneen

rintasyövän hoitoon

postmenopausaalisille naisille:

jotka eivät ole aiemmin saaneet hormonaalista hoitoa tai

joiden sairaus on uusiutunut joko liitännäishoitona annetun antiestrogeenihoidon aikana tai

sen jälkeen, tai joiden sairaus on edennyt antiestrogeenihoidon aikana.

yhdistelmänä

palbosiklibin

kanssa hormonireseptoripositiivisen, ihmisen

epidermaalisen

kasvutekijän reseptorin 2 (HER2) suhteen negatiivisen

paikallisesti

edenneen tai

metastasoituneen rintasyövän

hoitoon

aiemmin endokriinistä

hoitoa saaneille naisille

(ks.

kohta 5.1).

Pre- tai perimenopausaalisilla naisilla palbosiklibia

sisältävään yhdistelmähoitoon

on yhdistettävä

luteinisoivan hormonin vapauttajahormonin (LHRH) agonisti.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset naiset (mukaan lukien ikääntyneet)

Suositusannos on 500 mg yhden kuukauden välein. Lisäksi annetaan 500 mg:n annos kahden viikon

kuluttua aloitusannoksesta.

Kun Fulvestrant EVER Pharma-valmistetta käytetään yhdistelmänä palbosiklibin kanssa, on

tutustuttava myös palbosiklibin

valmisteyhteenvetoon.

Ennen hoidon aloittamista Fulvestrant EVER Pharma-valmisteen ja palbosiklibin

yhdistelmällä ja

koko yhdistelmähoidon

ajan on premenopausaalisia ja perimenopausaalisia naisia hoidettava LHRH-

agonisteilla paikallisen kliinisen käytännön mukaisesti.

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa potilaille,

joilla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta

(kreatiniinipuhdistuma ≥ 30 ml/min). Turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu potilailla,

joilla on vaikea

munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min). Siksi varovaisuutta tulee noudattaa

näillä potilailla (ks. kohta 4.4).

Maksan vajaatoiminta

Annosta ei tarvitse muuttaa potilaille,

joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta. Fulvestrant

EVER Pharma -valmistetta tulisi kuitenkin käyttää varoen kyseisille potilaille,

koska fulvestrantille

altistuminen saattaa lisääntyä. Tietoa ei ole valmisteen käytöstä potilaille,

joilla on vaikea maksan

vajaatoiminta (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 5.2).

Pediatriset potilaat

Fulvestrantin turvallisuutta ja tehoa vastasyntyneistä alle 18-vuotiaisiin

lapsipotilaisiin

ei ole

varmistettu. Saatavilla olevat tiedot kuvataan kohdissa 5.1 ja 5.2, mutta annostussuosituksia ei voida

antaa.

Antotapa

Fulvestrant EVER Pharma annetaan kahtena peräkkäisenä hitaana lihaksensisäisenä 5 ml:n injektiona

(1-2 minuuttia/injektio)

kumpaankin pakaralihakseen (gluteaalinen alue).

Jos Fulvestrant EVER Pharma injisoidaan dorsogluteaaliselle alueelle, on varovaisuutta noudatettava

iskiashermon läheisyyden vuoksi.

Tarkemmat anto-ohjeet, ks. kohta 6.6.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Raskaus ja imetys (ks. kohta 4.6).

Vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Fulvestrant EVER Pharman käytössä tulee noudattaa varovaisuutta potilailla,

joilla on lievä tai

keskivaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja 5.2).

Fulvestrant EVER Pharman käytössä tulee noudattaa varovaisuutta potilailla,

joilla on vaikea

munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min).

Lihaksensisäisestä antoreitistä johtuen Fulvestrant EVER Pharma -valmistetta tulee käyttää varoen

potilaille, joilla on verenvuototaipumus tai trombosytopenia, sekä potilaille,

jotka käyttävät

antikoagulaatiolääkkeitä.

Tromboembolisia tapahtumia esiintyy yleisesti edennyttä rintasyöpää sairastavilla naisilla, ja niitä on

havaittu fulvestrantilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa (ks. kohta 4.8). Tämä tulee ottaa huomioon

määrättäessä Fulvestrant EVER Pharma -valmistetta riskipotilaille.

Fulvestrantti-injektion

yhteydessä on raportoitu injektiokohtaan liittyviä reaktioita, kuten iskiasta,

hermosärkyä, neuropaattista kipua ja perifeeristä neuropatiaa. Injisoitaessa Fulvestrant EVER Pharma

-valmistetta dorsogluteaaliselle alueelle on varovaisuutta noudatettava iskiashermon läheisyyden

vuoksi (ks. kohdat 4.2 ja 4.8).

Fulvestrant EVER Pharma sisältää 10 vol % etanolia (alkoholia).

Haitallinen

alkoholismissa.

Otettava huomioon

raskaana olevilla tai imettävillä

naisilla,

lapsilla

ja suuren riskin ryhmissä

kuten potilailla,

joilla on maksasairaus tai epilepsia.

Fulvestrant EVER Pharma sisältää bentsyylialkoholia. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa

allergisia

reaktioita.

Suuria tilavuuksia tulee käyttää varoen ja vain, jos käyttö on välttämätöntä.

Tämä koskee erityisesti

raskaana olevia tai imettäviä naisia ja potilaita,

joilla on heikentynyt

maksan tai munuaisten toiminta ja siten kumuloitumisen

ja toksisuuden

riski (metabolinen

asidoosi).

Fulvestrantin pitkäaikaisaikaisvaikutuksista luustoon ei ole tietoa. Fulvestrantin vaikutusmekanismin

vuoksi osteoporoosiriski on mahdollinen.

Fulvestrantin tehoa ja turvallisuutta (monoterapiana tai yhdistelmänä palbosiklibin kanssa) ei ole

tutkittu potilailla,

joilla on kriittinen viskeraalinen tauti.

Kun Fulvestrant EVER Pharma-valmistetta käytetään yhdessä palbosiklibin

kanssa, on tutustuttava

myös palbosiklibin

valmisteyhteenvetoon.

Interferenssi estradiolin vasta-ainemäärityksissä

Fulvestrantin ja estradiolin rakenteellisen samankaltaisuuden vuoksi fulvestrantti saattaa häiritä vasta-

aineisiin perustuvia estradiolimäärityksiä,

mikä saattaa johtaa virheellisesti kohonneisiin

estradiolipitoisuuksiin.

Pediatriset potilaat

Fulvestrant EVER Pharma -valmistetta ei suositella käytettäväksi lasten eikä nuorten hoitoon, sillä

valmisteen turvallisuutta ja tehoa näillä potilailla ei ole varmistettu (ks. kohta 5.1). Fulvestrant EVER

Pharma sisältää bentsyylialkoholia. Lisääntynyt riski pienillä lapsilla kumuloitumisen

takia.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Fulvestrantin ja midatsolaamin (CYP3A4:n substraatti) kliininen

yhteisvaikutustutkimus

osoitti, että

fulvestrantti ei estä CYP3A4-entsyymiä. Fulvestrantin kliiniset yhteisvaikutustutkimukset

rifampisiinin (CYP3A4-indusori) ja ketokonatsolin (CYP3A4-estäjä) kanssa eivät osoittaneet

kliinisesti

merkitsevää muutosta fulvestrantin puhdistumassa.

Annoksen muuttaminen ei siksi ole tarpeen potilaille,

jotka saavat samanaikaisesti fulvestranttia ja

CYP3A4-estäjää tai -indusoria.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä fulvestranttihoidon aikana.

Raskaus

Fulvestrant EVER Pharman käyttö on vasta-aiheista raskauden aikana (ks. kohta 4.3). Fulvestrantin on

osoitettu läpäisevän istukan lihakseen annetun kerta-annoksen jälkeen rotalla ja kanilla. Eläinkokeissa

on havaittu lisääntymistoksisuutta,

kuten sikiön epämuodostumien ja sikiökuolemien

esiintyvyyden

lisääntymistä (ks. kohta 5.3). Jos potilas tulee raskaaksi Fulvestrant EVER Pharma -hoidon aikana,

potilaalle on kerrottava mahdollisesta sikiölle aiheutuvasta vaarasta ja keskenmenon riskistä.

Imetys

Rintaruokinta on lopetettava Fulvestrant EVER Pharma -hoidon ajaksi. Fulvestrantti erittyy imettävien

rottien maitoon. Ei tiedetä, erittyykö fulvestrantti ihmisen rintamaitoon. Ottaen huomioon

imetettävälle lapselle fulvestrantin käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vakavat haittavaikutukset

valmisteen käyttö on vasta- aiheinen rintaruokinnan aikana (ks. kohta 4.3).

Hedelmällisyys

Fulvestrantin vaikutuksia ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Fulvestrant EVER Pharman käytöllä ei ole lainkaan tai juuri lainkaan vaikutusta ajokykyyn tai

koneiden käyttökykyyn. Fulvestranttihoidon

aikana on kuitenkin raportoitu hyvin yleisesti

voimattomuutta. Potilaiden, joilla esiintyy voimattomuutta, tulisi noudattaa varovaisuutta autolla ajon

tai koneiden käytön aikana.

4.8

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Monoterapia

Tämä kohta sisältää tiedot kaikista kliinisissä tutkimuksissa tai markkinoille tulon jälkeisessä

seurannassa havaituista sekä omaehtoisesti ilmoitetuista haittavaikutuksista. Fulvestranttimonoterapiaa

koskevassa yhdistetyssä tietoaineistossa yleisimmin

raportoituja haittavaikutuksia olivat pistoskohdan

reaktiot, voimattomuus, pahoinvointi ja maksaentsyymien nousu (ALAT, ASAT, AFOS).

Taulukossa 1 seuraavat lääkkeen haittavaikutusten yleisyysluokat on laskettu fulvestrantti 500 mg -

hoitoryhmän perusteella tutkimusten, joissa verrattiin fulvestrantin 500 mg:n annosta fulvestrantin

250 mg:n annokseen [CONFIRM- (tutkimus D6997C00002), FINDER 1- (tutkimus D6997C00004),

FINDER 2- (tutkimus D6997C00006) ja NEWEST-tutkimus (tutkimus D6997C00003)], tai pelkästään

FALCON-tutkimuksen (tutkimus D699BC00001), jossa verrattiin fulvestrantin 500 mg:n annosta

anastrotsolin 1 mg:n annokseen, yhdistetyistä turvallisuusanalyyseistä. Jos esiintyvyydet yhdistetyissä

turvallisuusanalyyseissä ja FALCON- tutkimuksessa olivat erilaiset, esiintyvyys on ilmoitettu

suuremman esiintyvyyden mukaisesti. Taulukossa 1 olevat esiintyvyydet perustuvat kaikkiin

raportoituihin tapauksiin riippumatta tutkijan syy-yhteysarvioista. Fulvestrantti 500 mg -hoidon

mediaanikesto koko yhdistetyssä tietoaineistossa (edellä mainitut tutkimukset ja FALCON mukaan

lukien) oli 6,5 kuukautta.

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Haittavaikutukset on lueteltu alla yleisyys- ja elinjärjestelmäluokituksen mukaan seuraavasti: hyvin

yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100 ja < /10), melko harvinainen (≥ 1/1 000 ja < 1/100).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan

alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 1

Fulvestranttimonoterapiaa saaneilla potilailla ilmoitetut lääkkeen aiheuttamat

haittavaikutukset

Haittavaikutukset elinjärjestelmä- ja yleisyysluokituksen mukaan

Infektiot

Yleinen

Virtsatieinfektiot

Veri ja imukudos

Yleinen

Vähentynyt verihiutaleiden

määrä

Immuunijärjestelmä

Hyvin yleinen

Yliherkkyysreaktiot

Melko harvinainen

Anafylaktiset reaktiot

Aineenvaihdunta ja

ravitsemus

Yleinen

Anoreksia

Hermosto

Yleinen

Päänsärky

Verisuonisto

Hyvin yleinen

Kuumat aallot

Yleinen

Laskimotromboemboliat

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Pahoinvointi

Yleinen

Oksentelu, ripuli

Maksa ja sappi

Hyvin yleinen

Maksaentsyymiarvojen

kohoaminen (ALAT, ASAT,

AFOS)

Yleinen

Bilirubiiniarvon kohoaminen

Melko harvinainen

Maksan vajaatoiminta

hepatiitti

gamma-GT-arvon

kohoaminen

Iho ja ihonalainen

Hyvin yleinen

Ihottuma

kudos

Luusto, lihakset ja sidekudos

Hyvin yleinen

Nivel- ja muskuloskeletaalinen

kipu

Yleinen

Selkäkipu

Sukupuolielimet

rinnat

Yleinen

Emätinverenvuoto

Melko harvinainen

Emättimen kandidiaasi

valkovuoto

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Hyvin yleinen

Voimattomuus

, pistoskohdan

reaktiot

Yleinen

Perifeerinen neuropatia

, iskias

Melko harvinainen

Pistoskohdan verenvuoto

pistoskohdan hematooma

neuralgia

Sisältää haittavaikutukset, joihin fulvestrantin myötävaikutusta ei voida tarkalleen arvioida

taustalla olevan sairauden takia.

Termi pistoskohdan reaktiot ei sisällä termejä pistoskohdan verenvuoto, pistoskohdan

hematooma, iskias, hermosärky eikä perifeerinen neuropatia.

Haittavaikutusta ei havaittu laajoissa kliinisissä tutkimuksissa (CONFIRM, FINDER 1,

FINDER 2, NEWEST).

Yleisyys on laskettu käyttämällä 95 % luottamusvälin ylärajalle määritettyä arvoa. Arvon on

laskettu olevan 3/560 (560 on laajoihin kliinisiin

tutkimuksiin

osallistuneiden potilaiden

määrä), joka vastaa yleisyysluokitusta ”melko harvinainen”.

Sisältää nivelsäryn ja harvinaisemman muskuloskeletaalisen kivun, lihaskivun ja kivun

raajoissa.

Yleisyysluokitukset yhdistetyssä turvallisuusaineistossa ja FALCON-tutkimuksessa ovat

erilaiset.

Lääkkeeseen liittyvää haittavaikutusta ei havaittu FALCON-tutkimuksessa.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Jäljempänä esitetyt kuvatukset perustuvat turvallisuusanalyysisarjaan,

joka sisälsi 228 potilasta, jotka

olivat saaneet ainakin yhden (1) annoksen fulvestranttia, ja 232 potilasta, jotka olivat saaneet ainakin

yhden (1) annoksen anastrotsolia vaiheen 3 FALCON-tutkimuksessa.

Nivel- ja muskuloskeletaalinen kipu

FALCON-tutkimuksessa nivel- ja muskuloskeletaalista kipua haittavaikutuksena ilmoittaneiden

potilaiden määrä oli fulvestranttihaarassa 65 (31,2 %) ja anastrotsolihaarassa 48 (24,1 %).

Fulvestranttihaaran 65 potilaasta 40 % (26/65) ilmoitti

nivel- ja muskuloskeletaalista kipua

ensimmäisen hoitokuukauden aikana ja 66,2 % (43/65) ensimmäisten kolmen hoitokuukauden aikana.

Yksikään potilas ei ilmoittanut tapahtumia, joiden CTCAE-kriteerien mukainen vaikeusaste oli ≥ 3 tai

jotka edellyttivät annoksen pienentämistä, annostuksen keskeyttämistä tai hoidon lopettamista näiden

haittavaikutusten vuoksi.

Yhdistelmähoito palbosiklibin kanssa

Yhdistelmänä palbosiklibin kanssa käytetyn fulvestrantin kokonaisturvallisuusprofiili

perustuu

satunnaistetussa PALOMA-3-tutkimuksessa saatuihin tietoihin 517 potilaasta, joilla oli

hormonireseptoripositiivinen ja HER2-negatiivinen edennyt tai metastasoitunut rintasyöpä (ks. kohta

5.1). Fulvestranttia yhdistelmänä palbosiklibin

kanssa saaneilla potilailla ilmoitettuja yleisimpiä

(≥ 20 %) minkä tahansa vaikeusasteen haittavaikutuksia olivat neutropenia, leukopenia, infektiot,

väsymys, pahoinvointi, anemia, suutulehdus, ripuli ja trombosytopenia. Yleisimpiä (≥ 2 %)

haittavaikutuksia, joiden vaikeusaste oli ≥ 3, olivat neutropenia, leukopenia, anemia, infektiot, ASAT-

arvon kohoaminen, trombosytopenia ja väsymys.

Taulukossa 2 on esitetty PALOMA-3-tutkimuksen yhteydessä ilmoitetut haittavaikutukset.

Fulvestranttialtistuksen mediaanikesto oli fulvestrantin ja palbosiklibin

yhdistelmän hoitohaarassa

11,2 kuukautta ja fulvestrantin ja lumelääkkeen yhdistelmän hoitohaarassa 4,9 kuukautta.

Fulvestrantin ja palbosiklibin

yhdistelmän hoitohaarassa palbosiklibialtistuksen mediaanikesto oli

10,8 kuukautta.

Taulukko 2

PALOMA-3-tutkimuksessa todetut haittavaikutukset (N = 517)

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Suositeltu termi

a

Fulvestrantti + palbosiklibi

(N = 345)

Fulvestrantti +

lumelääke

(N = 172)

Kaikki

vaikeusasteet

n (%)

Vaikeus-

aste ≥ 3

n (%)

Kaikki

vaikeus-

asteet

n (%)

Vaikeus-

aste ≥ 3

n (%)

Infektiot

Hyvin yleinen

Infektiot

163 (47,2)

11 (3,2)

54 (31,4)

5 (2,9)

Veri ja imukudos

Hyvin yleinen

Neutropenia

287 (83,2)

228 (66,1)

7 (4,1)

1 (0,6)

Leukopenia

183 (53,0)

105 (30,4)

9 (5,2)

2 (1,2)

Anemia

102 (29,6)

12 (3,5)

22 (12,8)

3 (1,7)

Trombosytopenia

78 (22,6)

8 (2,3)

0 (0,0)

Melko harvinainen

Kuumeinen neutropenia

3 (0,9)

3 (0,9)

1 (0,6)

1 (0,6)

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyvin yleinen

Vähentynyt ruokahalu

55 (15,9)

3 (0,9)

14 (8,1)

1 (0,6)

Hermosto

Yleinen

Makuhäiriöt

23 (6,7)

5 (2,9)

Silmät

Yleinen

Lisääntynyt kyynelnesteen eritys

22 (6,4)

2 (1,2)

Näön hämärtyminen

20 (5,8)

3 (1,7)

Kuivat silmät

13 (3,8)

3 (1,7)

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleinen

Nenäverenvuoto

23 (6,7)

3 (1,7)

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Pahoinvointi

117 (33,9)

48 (27,9)

1 (0,6)

Suutulehdus

97 (28,1)

2 (0,6)

22 (12,8)

Ripuli

81 (23,5)

33 (19,2)

2 (1,2)

Oksentelu

65 (18,8)

2 (0,6)

26 (15,1)

1 (0,6)

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleinen

Alopesia

62 (18,0)

11 (6,4)

Ihottuma

58 (16,8)

2 (0,6)

11 (6,4)

Yleinen

Kuiva iho

21 (6,1)

2 (1,2)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen

Väsymys

142 (41,2)

8 (2,3)

50 (29,1)

2 (1,2)

Kuume

44 (12,8)

1 (0,3)

9 (5,2)

Yleinen

Voimattomuus

26 (7,5)

9 (5,2)

1 (0,6)

Tutkimukset

Yleinen

Kohonnut ASAT-arvo

26 (7,5)

10 (2,9)

9 (5,2)

3 (1,7)

Kohonnut ALAT-arvo

20 (5,8)

6 (1,7)

6 (3,5)

ALAT = alaniiniaminotransferaasi; ASAT = aspartaattiaminotransferaasi; N/n = potilaiden määrä.

Suositellut termit on lueteltu MedDRA-version 17.1 mukaisesti.

Infektiot sisältävät kaikki suositellut termit, jotka kuuluvat elinjärjestelmäluokkaan Infektiot.

Neutropenia sisältää seuraavat suositellut termit: neutropenia, vähentynyt neutrofiilien määrä.

Leukopenia sisältää seuraavat suositellut termit: leukopenia, vähentynyt valkosolujen määrä.

Anemia sisältää seuraavat suositellut termit: anemia, hemoglobiiniarvon

pieneneminen, hematokriitin

pieneneminen.

Trombosytopenia sisältää seuraavat suositellut termit: trombosytopenia, vähentynyt verihiutaleiden

määrä.

Suutulehdus sisältää seuraavat suositellut termit: aftainen suutulehdus, huulitulehdus,

kielitulehdus,

glossodynia, suun haavauma, limakalvotulehdus, suukipu, suunieluvaiva, suunielukipu, suutulehdus.

Ihottuma sisältää seuraavat suositellut termit: ihottuma, makulopapulaarinen ihottuma, kutiava

ihottuma, punoittava ihottuma, näppyläinen ihottuma, dermatiitti, aknetyyppinen dermatiitti, toksinen

ihottuma.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Neutropenia

PALOMA-3-tutkimuksessa, jossa annettiin fulvestranttia yhdistelmänä palbosiklibin

kanssa,

ilmoitettiin

minkä tahansa vaikeusasteen neutropeniaa 287 potilaalla (83,2 %).

Vaikeusasteen 3 neutropeniaa ilmoitettiin

191 potilaalla (55,4 %) ja vaikeusasteen 4 neutropeniaa

37 potilaalla (10,7 %). Fulvestrantin ja lumelääkkeen yhdistelmän hoitohaarassa (n = 172) minkä

tahansa vaikeusasteen neutropeniaa ilmoitettiin

7 potilaalla (4,1 %) ja vaikeusasteen 3 neutropeniaa

ilmoitettiin

1 potilaalla (0,6 %). Fulvestrantin ja lumelääkkeen yhdistelmän hoitohaarassa ei ollut

ilmoitettu yhtään vaikeusasteen 4 neutropeniatapausta.

Potilailla, jotka saivat fulvestranttia yhdistelmänä palbosiklibin

kanssa, mediaaniaika minkä tahansa

vaikeusasteen neutropenian ensimmäiseen ilmaantumiseen oli 15 vuorokautta (vaihteluväli:

13–317)

ja vaikeusasteen ≥ 3 neutropenian mediaanikesto oli 7 vuorokautta. Kuumeista neutropeniaa

ilmoitettiin

0,9 %:lla potilaista, jotka saivat fulvestranttia yhdistelmänä palbosiklibin

kanssa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Fulvestrantin yliannostuksesta ihmisillä on yksittäisiä raportteja. Yliannostustapauksissa suositellaan

potilaan oireenmukaista supportiivista hoitoa.

Eläinkokeissa ei ole havaittu muita kuin suoraan tai epäsuorasti antiestrogeenivaikutukseen liittyviä

vaikutuksia silloin, kun fulvestranttia annettiin suurina annoksina (ks. kohta 5.3).

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Endokrinologiset lääkeaineet, antiestrogeenit, ATC-koodi: L02BA03

Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset

Fulvestrantti on kilpaileva estrogeenireseptorin (ER) antagonisti, joka sitoutuu estrogeenireseptoreihin

yhtä voimakkaasti kuin estradioli. Fulvestrantti salpaa estrogeenien troofiset vaikutukset täysin ilman

partiaalista (estrogeenin kaltaista) agonistivaikutusta. Vaikutusmekanismiin liittyen

estrogeenireseptoriproteiinin määrä vähenee (down-regulation). Primaarista rintasyöpää sairastavia

postmenopausaalisia naisia koskevat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että fulvestrantti vähentää

estrogeenireseptoriproteiinia (down-regulation) estrogeenireseptoripositiivisissa kasvaimissa

voimakkaammin kuin plasebo. Myös progesteronireseptorien ekspressio väheni merkitsevästi, kuten

oli oletettavissa, koska fulvestrantilla ei ole omaa estrogeeniagonistivaikutusta. On myös osoitettu, että

rintasyöpäkasvaimien postmenopausaalisessa neoadjuvanttihoidossa fulvestrantti 500 mg vähentää

ER:n ja proliferaation merkkiaineen Ki67:n ilmentymistä enemmän kuin fulvestrantti 250 mg.

Kliininen teho ja turvallisuus edenneessä rintasyövässä

Monoterapia

Vaiheen 3 kliininen tutkimus tehtiin 736:lla edennyttä rintasyöpää sairastavalla postmenopausaalisella

naisella, joilla syöpä oli uusiutunut adjuvanttihoitona annetun hormonaalisen hoidon aikana tai sen

jälkeen tai joilla syöpä oli edennyt hormonaalisen hoidon jälkeen. Tässä tutkimuksessa oli mukana

423 potilasta, joilla syöpä oli uusiutunut tai edennyt antiestrogeenihoidon aikana (AE-alaryhmä), ja

313 potilasta, joilla syöpä oli uusiutunut tai edennyt aromataasinestäjähoidon aikana (AI-alaryhmä).

Tässä tutkimuksessa verrattiin fulvestrantti 500 mg:n (n=362) tehoa ja turvallisuutta fulvestrantti

250 mg:n (n=374) tehoon ja turvallisuuteen. Ensisijainen päätetapahtuma oli etenemisvapaa elinaika

(Progression-free survival, PFS). Tärkeimpiä toissijaisia tehokkuuden päätetapahtumia olivat

objektiivinen hoitovasteprosentti (ORR), kliininen

hyötyprosentti (CBR) ja kokonaiselinaika (OS).

Taulukossa 3 on yhteenveto CONFIRM-tutkimuksen tehokkuustuloksista.

Taulukko 3

Yhteenveto CONFIRM-tutkimuksen tuloksista ensisijaisen päätetapahtuman

(PFS) ja tärkeimpien toissijaisten tehokkuuden päätetapahtumien suhteen

Muuttuja

Arvion tyyppi;

hoidon vertailu

Fulvestrantti

500 mg

(N=362)

Fulvestrantti

250 mg

(N=374)

Vertailu ryhmien välillä

(fulvestrantti 500 mg/fulvestrantti

250 mg)

Riskisuhde

95 % CI

p-arvo

PFS

K-M mediaani

(kk);

riskisuhde

Kaikki potilaat

0,80

0,68-0,94

0,006

-AE-alaryhmä (n=423)

0,76

0,62-0,94

0,013

-AI-alaryhmä (n=313)

a

0,85

0,67-1,08

0,195

OS

b

K-M mediani

(kk);

riskisuhde

Kaikki potilaat

26,4

22,3

0,81

0,69-0,96

0,016

-AE-alaryhmä (n=423)

30,6

23,9

0,79

0,63-0,99

0,038

-AI-alaryhmä (n=313)

a

24,1

20,8

0,86

0,67-1,11

0,241

Muuttuja

Arvion tyyppi;

hoidon vertailu

Fulvestrantti

500 mg

(N=362)

Fulvestrantti

250 mg

(N=374)

Vertailu ryhmien välillä

(fulvestrantti 500 mg / fulvestrantti

250 mg)

Absoluutti-

nen ero %

95 % CI

ORR

d

% potilaista

joilla OR;

absoluuttinen

ero %

Kaikki potilaat

13,8

14,6

-0,8

-5,8-6,3

-AE-alaryhmä (n=296)

18,1

19,1

-1,0

-8,2-9,3

-AI-alaryhmä (n=205)

a

-1,0

-5,5-9,8

CBR

e

% potilaista

joilla CB;

absoluuttinen

ero %

Kaiki potilaat

45,6

39,6

-1,1-13,3

-AE-alaryhmä (n=423)

52,4

45,1

-2,2-16,6

-AI-alaryhmä (n=313)

a

36,2

32,3

-6,1-15,2

Fulvestrantti on tarkoitettu käytettäväksi potilaille,

joiden sairaus on uusiutunut tai edennyt

antiestrogeenihoidon aikana. AI-alaryhmän tulokset eivät ole vakuuttavia.

OS (kokonaiselinaika) on esitetty lopullisille elinaika-analyyseille, kun 75 % potilaista oli kuollut.

p-arvo ilman monivertailukorjausta ensimmäisen kokonaiselinaika-analyysin

(50 % potilaista

kuollut) ja päivitetyn kokonaiselinaika-analyysin

(75% potilaista kuollut) välillä

ORR (objektiivinen hoitovasteprosentti) arvioitiin

potilailla, joiden vaste voitiin arvioida

lähtötilanteessa (eli ne, joiden sairaus oli mitattavissa lähtötilanteessa: 240 potilasta fulvestrantti

500 mg:n ryhmässä ja 261 potilasta fulvestrantti 250 mg:n ryhmässä).

Potilaat, joilla parhaana objektiivisena vasteena täydellinen vaste, osittainen vaste tai stabiili tauti

≥ 24 viikon ajan.

PFS: Progression-free survival eli etenemisvapaa elinaika; ORR: Objective response rate eli

objektiivinen hoitovasteprosentti; OR: Objective response eli objektiivinen

hoitovaste; CBR: Clinical

benefit rate eli kliininen hyötyprosentti; CB: Clinical benefit eli kliininen

hyöty; OS: Overall survival

eli kokonaiselinaika;

K-M: Kaplan- Meier; CI: Confidence interval eli luottamusväli; AI:

aromataasinestäjä AE: antiestrogeeni.

Postmenopausaalisilla naisilla, joilla oli ER-positiivinen ja/tai PgR-positiivinen

paikallisesti edennyt

tai metastasoitunut rintasyöpä ja jotka eivät olleet aiemmin saaneet mitään hormonihoitoa,

tehtiin

vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, kaksoislume-, monikeskustutkimus,

jossa verrattiin

fulvestrantin 500 mg:n annosta anastrotsolin 1 mg:n annokseen. Yhteensä 46 potilasta satunnaistettiin

suhteessa 1:1 saamaan joko fulvestranttia 500 mg tai anastrotsolia 1 mg.

Satunnaistaminen ositettiin sairauden levinneisyyden (paikallisesti edennyt tai metastasoitunut),

edenneeseen tautiin aiemmin annetun solunsalpaajahoidon

ja mitattavissa olevan sairauden mukaan.

Tutkimuksen ensisijainen tehoa koskeva päätemuuttuja oli tutkijalääkärin arvioima etenemisvapaa

elinaika (PFS), joka arvioitiin RECIST 1.1 -kriteerien (Response Evaluation Criteria in Solid

Tumours) mukaisesti. Keskeisiä toissijaisia tehoa koskevia päätemuuttujia olivat kokonaiselinaika

(OS) ja objektiivinen

hoitovasteprosentti (ORR).

Tähän tutkimukseen osallistuneiden potilaiden mediaani-ikä oli 63 vuotta (vaihteluväli 36−90).

Useimmilla (87,0 %) potilailla oli lähtötilanteessa metastasoitunut tauti. 55,0 %:lla potilaista oli

lähtötilanteessa sisäelinmetastaasi. Yhteensä 17,1 % potilaista oli saanut aiemmin solunsalpaajahoitoa

edenneeseen tautiin ja 84,2 %:lla potilaista oli mitattavissa oleva sairaus.

Suurimmassa osassa etukäteen määritellyistä potilaiden alaryhmistä havaittiin yhdenmukaiset tulokset.

Alaryhmässä, jossa potilaalla ei ollut sisäelinmetastaasia (n = 208), riskisuhde fulvestranttihaarassa

verrattuna anastrotsolihaaraan oli 0,592 (95 %:n luottamusväli:

0,419, 0,837). Alaryhmässä, jossa

potilailla oli sisäelinmetastaasi (n = 254), riskisuhde fulvestranttihaarassa verrattuna

anastrotsolihaaraan oli 0,993 (95 %:n luottamusväli 0,740, 1,331). FALCON-tutkimuksen tehoa

koskevat tulokset on esitetty taulukossa 4 ja kuvassa 1.

Taulukko 4

Ensisijaisen tehoa koskevan päätemuuttujan (PFS) ja keskeisten toissijaisten

tehoa koskevien päätemuuttujien (tutkijalääkärin arvio, hoitoaiepopulaatio)

tulosten yhteenveto – FALCON-tutkimus

Fulvestrantti

500 mg

(N = 230)

Anastrotsoli

1 mg

(N = 232)

Etenemisvapaa elinaika

PFS-tapahtumien määrä (%)

143 (62,2 %)

166 (71,6 %)

PFS, riskisuhde (95 %:n

luottamusväli) ja p-arvo

HR 0,797 (0,637−0,999)

p = 0,0486

PFS, mediaani [kk (95 %:n

luottamusväli)]

16,6 (13,8, 21,0)

13,8 (12,0, 16,6)

OS-tapahtumien määrä*

67 (29,1 %)

75 (32,3 %)

OS, riskisuhde (95 %:n

luottamusväli) ja p-arvo

HR 0,875 (0,629−1,217)

p = 0,4277

ORR**

89 (46,1 %)

88 (44,9 %)

ORR, kerroinsuhde (95 %:n

luottamusväli) ja p-arvo

OR 1,074 (0,716−1,614)

p = 0,7290

Mediaani-DoR (kk)

20,0

13,2

CBR

180 (78,3 %)

172 (74,1 %)

CBR, kerroinsuhde (95 %:n

luottamusväli) ja p-arvo

OR 1,253 (0,815−1,932)

p = 0,3045

*(31 % potilaista kuollut) – ei lopullinen OS-analyysi

**potilailla, joilla oli mitattavissa oleva sairaus

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot