FLUDARABIN ACTAVIS 25 mg/ml injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

26-11-2015

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

26-11-2015

Aktiivinen ainesosa:
Fludarabini phosphas
Saatavilla:
Actavis Group PTC ehf
ATC-koodi:
L01BB05
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Fludarabini phosphas
Annos:
25 mg/ml
Lääkemuoto:
injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
fludarabiini
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa peruuntunut
Myyntiluvan numero:
32840
Valtuutus päivämäärä:
2015-04-20

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Fludarabin Actavis 25 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

fludarabiinifosfaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä Fludarabin Actavis on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fludarabin Actavis -valmistetta

Miten Fludarabin Actavis -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Fludarabin Actavis -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Fludarabin Actavis on ja mihin sitä käytetään

Fludarabin Actavis on syöpälääke.

Fludarabin Actavis -valmistetta käytetään kroonista lymfaattista B-soluleukemiaa (B-KLL) sairastavien

potilaiden hoitoon, joilla on riittävästi tervettä verisolutuotantoa. Kyseessä on valkosoluihin liittyvä syöpä

(soluja kutsutaan lymfosyyteiksi).

Kroonisen lymfaattisen leukemian ensilinjan hoito Fludarabin Actavis -valmisteella tulisi aloittaa vain

potilaille, joilla on pitkälle edennyt sairaus ja joilla on sairauteen liittyviä oireita tai merkkejä sairauden

etenemisestä.

Fludarabiinifosfaatti, jota Fludarabin Actavis sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Fludarabin Actavis -valmistetta

Älä käytä Fludarabin Actavis -valmistetta:

jos olet allerginen fludarabiinifosfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

jos imetät.

jos munuaistoimintasi on vaikeasti heikentynyt.

jos sinulla on vähän punasoluja tietyn anemian vuoksi (dekompensoitu hemolyyttinen anemia).

Lääkärisi on kertonut sinulle, jos sinulla on tämä tila.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Fludarabin Actavis -valmistetta, jos:

Maksasi ei toimi kunnolla, lääkäri voi antaa tätä lääkettä sinulle varoen.

Sinulla on jokin munuaissairaus, munuaistoimintasi tulisi tarkistaa säännöllisesti. Jos käy ilmi,

etteivät munuaisesi toimi kunnolla, saatetaan tätä lääkettä antaa sinulle pienemmällä annoksella.

Jos munuaisesi toimivat vain erittäin heikosti, tätä lääkettä ei anneta sinulle ollenkaan. 65-

vuotiaiden tai sitä vanhempien potilaiden munuaisten toiminta on tarkistettava ennen hoidon

aloittamista.

Et voi kovin hyvin, sillä hän voi päättää olla antamatta tätä lääkettä tai hän voi antaa tätä lääkettä

varoen. Tämä on erittäin tärkeää, jos luuytimesi ei toimi kunnolla tai jos olet altis infektioille.

Huomaat epätavallisia mustelmia, epätavallisen runsasta verenvuotoa loukkaantumisen jälkeen tai

jos tunnut saavan paljon infektioita. Normaalien verisolujen määrä on voinut vähetä, jolloin

tarvitset säännöllisiä verikokeita hoidon aikana.

Itse sairaus ja hoito voi aiheuttaa verisolujen määrän vähenemistä ja immuunijärjestelmäsi voi hyökätä

kehosi eri osiin (autoimmuunihäiriöt). Hyökkäys voi myös kohdistua suoraan punasoluihisi

(autoimmuunihemolyysi). Tämä tila voi olla hengenvaarallinen. Jos tämä tila ilmenee, saatat saada

lisälääkitystä, kuten verensiirron (säteilytetyn, katso alla) ja kortikosteroideja.

Jos tarvitset verensiirron ja sinua hoidetaan (tai on hoidettu) tällä lääkkeellä, kerro tästä lääkärille.

Lääkäri varmistaa, että saat vain erityiskäsittelyn (säteilytyksen) läpikäynyttä verta. Säteilyttämättömän

veren antamisesta on raportoitu seuranneen vakavia komplikaatioita ja jopa kuolema.

Jos sinulta on kerättävä kantasoluja ja sinua hoidetaan (tai on hoidettu) tällä lääkkeellä, kerro tästä

lääkärille.

Fludarabin Actavis -valmisteen vaikutuksista 75-vuotiaisiin ja tätä vanhempiin on vähän tietoja.

Lääkärisi antaa lääkettä varoen, jos kuulut tähän ikäryhmään.

Jos sinulla on vakava krooninen lymfaattinen leukemia, kehosi ei ehkä pysty puhdistamaan Fludarabin

Actavis -valmisteen tuhoamista soluista syntyvää kuona-ainetta. Tätä kutsutaan

tuumorilyysioireyhtymäksi ja se voi aiheuttaa kuivumista, munuaisten vajaatoimintaa ja sydänongelmia.

Lääkärisi on tietoinen tästä ja voi antaa sinulle muita lääkkeitä, jotka estävät näitä oireita.

Jos sinulla on mitä tahansa hermostoon liittyviä epätavallisia oireita, kerro niistä lääkärille. Kun lääkettä

on käytetty potilaille neljä kertaa suositusannosta suurempina annoksina, vakavia keskushermoston

(aivojen ja selkäytimen) vaikutuksia, mukaan lukien näön menetys, tajuttomuus ja kuolema, on

raportoitu.

Kerro lääkärille, jos huomaat muutoksia ihossasi joko tätä lääkettä saadessasi tai hoitokuurin

päättymisen jälkeen. Lääkäri tarkistaa ihomuutosten vaikeusasteen. Jos sinulla on ihosyöpä, ihovauriosi

voivat pahentua käyttäessäsi tätä lääkettä.

Hedelmällisessä iässä olevien miesten ja naisten on käytettävä luotettavaa ehkäisymenetelmää hoidon

aikana ja vähintään 6 kuukautta sen päättymisen jälkeen.

Jos tarvitset rokotuksia, tarkista asia lääkäriltäsi, sillä eläviä rokotteita on vältettävä Fludarabin Actavis -

hoidon aikana ja sen jälkeen.

Lapset ja nuoret

Fludarabin Actavis -valmisteen käyttö alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille ei suositella. Tietoa ei ole

saatavilla Fludarabin Actavis -valmisteen käytöstä lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Fludarabin Actavis

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

On erityisen tärkeää kertoa lääkärille seuraavista:

Pentostatiini (deoksikoformysiini), jota käytetään myös kroonisen lymfaattisen leukemian

hoidossa. Näiden kahden lääkkeen käyttö samaan aikaan voi aiheuttaa vaikeita keuhkovaivoja

(jotka voivat olla henkeä uhkaavia), joten niiden käyttö yhdessä Fludarabin Actavis -valmisteen

kanssa ei suositella.

Dipyridamoli (tai muut samankaltaiset aineet), joita käytetään liiallisen verenhyytymisen

ehkäisyyn. Ne voivat heikentää Fludarabin Actavis -valmisteen tehokkuutta.

Sytarabiini (ara-C), jota käytetään kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon. Jos Fludarabin

Actavis -valmistetta käytetään yhdessä sytarabiinin (ara-CTP) kanssa, fludarabiinifosfaatin

aktiivisen muodon määrä leukemiasoluissa saattaa kasvaa. Sytarabiinin kokonaispitoisuuden

veressä ja poistumisen verestä ei kuitenkaan ole osoitettu muuttuneen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Fludarabin Actavis -hoito saattaa vahingoittaa sikiötä. Sinulle voidaan antaa Fludarabin Actavis -

valmistetta raskauden aikana vain, jos se on aivan välttämätöntä ja jos hoidosta saatavat mahdolliset

hyödyt ylittävät sikiölle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Jos olet lisääntymiskykyinen nainen, vältä

raskaaksi tuloa hoidon aikana ja vähintään 6 kuukautta hoidon päättymisen jälkeen. Jos kuitenkin tulet

raskaaksi, kerro tästä heti lääkärillesi.

Miesten, joita hoidetaan Fludarabin Actavis -valmisteella ja jotka voivat siittää lapsen, on käytettävä

luotettavaa ehkäisymuotoa hoidon aikana ja vähintään 6 kuukautta sen päättymisen jälkeen.

Ei tiedetä, siirtyykö lääkettä Fludarabin Actavis -valmisteella hoidettujen naisten rintamaitoon.

Eläinkokeissa lääkettä on kuitenkin löytynyt rintamaidosta. Tämän takia sinun ei tule imettää tämän

lääkehoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joillakin henkilöillä voi esiintyä väsymystä, heikkoutta, näköhäiriötä, sekavuutta tai kiihtymistä tai

kouristuskohtauksia Fludarabin Actavis -hoidon aikana. Älä aja tai käytä koneita ennen kuin olet varma,

ettei lääke aiheuta sinulle tällaisia oireita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia ehtäviä.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Fludarabin Actavis sisältää natriumia

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) millilitraa kohti, eli se on käytännössä "natriumiton".

3.

Miten Fludarabin Actavis -valmistetta käytetään

Fludarabin Actavis -valmistetta tulee antaa syöpähoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Sinulle annettava annos riippuu kehosi koosta. Se vaihtelee kehosi pinta-alan mukaan. Pinta-ala

mitataan neliömetreinä (m

) ja lasketaan pituutesi ja painosi perusteella. Suositeltu annos on 25 mg/m

kehon pinta-alaa. Tämä annetaan joko injektiona tai infuusiona (tiputuksena) laskimoon kerran

vuorokaudessa viitenä peräkkäisenä päivänä joka 28. päivä. Viiden päivän hoitokuuri toistetaan joka 28.

päivä, kunnes lääkärisi on päättänyt, että paras vaikutus on saavutettu (tavallisesti kuuden hoitojakson

jälkeen). Annosta voidaan pienentää tai toistokuuria viivästää, jos haittavaikutukset muodostavat

ongelman. Jos sinulla on munuaisongelmia tai olet yli 65-vuotias, munuaisttoimintaasi seurataan

säännöllisesti kokeilla. Jos munuaisesi eivät toimi kunnolla, lääkeannostasi saatetaan pienentää. Jos

munuaistoimintasi on heikentynyt vaikeasti, sinulle ei anneta tätä lääkettä lainkaan (ks. myös kohta 2,

Älä käytä Fludarabin Actavis -valmistetta:).

Lääkkeen turvallisuutta lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille ei ole määritetty, eikä hoitoa suositella.

Jos Fludarabin Actavis -liuosta joutuu kosketuksiin ihosi tai nenän tai suun limakalvojen kanssa, pese

alue perusteellisesti saippualla ja vedellä. Jos liuosta joutuu silmiin, huuhtele ne perusteellisesti runsaalla

vedellä. Yritä olla hengittämättä sisään liuoksesta mahdollisesti tulevia höyryjä.

Jos käytät enemmän Fludarabin Actavis -valmistetta kuin sinun pitäisi

Yliannostuksen tapahtuessa lääkärisi lopettaa hoidon ja hoitaa oireita. Yliannostuksen oireisiin voivat

kuulua näön menetys (joka saattaa esiintyä vasta myöhemmin), tajuttomuus ja kuolema, jotka johtuvat

peruuttamattomasta toksisesta vaikutuksesta keskushermostoon. Suuret annokset voivat myös johtaa

vaikeasti vähentyneeseen verisolujen määrään.

Jos unohdat käyttää Fludarabin Actavis -valmistetta

Lääkärisi määrää ajat, jolloin saat tämän lääkkeen. Jos annos on mielestäsi jäänyt väliin, ota yhteys

lääkäriin mahdollisimman pian.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos olet epävarma, mitä seuraavassa mainitut haittavaikutukset ovat, pyydä lääkäriä kertomaan niistä

sinulle tarkemmin.

Osa haittavaikutuksista voi olla henkeä uhkaavia. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos huomaat

jonkin seuraavista:

Hengitysvaikeuksia, yskää tai rintakipuja, joihin voi liittyä kuumetta. Nämä voivat olla

merkkejä infektiosta keuhkoissa (keuhkokuume).

Epätavallisia mustelmia, epätavallisen runsasta verenvuotoa loukkaantumisen jälkeen

tai jos sinulla on paljon infektioita. Nämä voivat johtua verisolujen määrän vähenemisestä.

Tämä voi myös johtaa lisääntyneeseen (vakavien) infektioiden riskiin, joka aiheutuu sellaisista

taudinaiheuttajista, jotka eivät tavallisesti aiheuta sairauksia terveille henkilöille (opportunistiset

infektiot) mukaan lukien virusten myöhäinen reaktivaatio, esim. herpes zoster.

Kylkikipuja, verta virtsassa tai virtsan määrän vähenemistä. Nämä voivat olla merkkejä

tuumorilyysioireyhtymästä (ks. kohta 2 Varoitukset ja varotoimet).

Iho- ja/tai limakalvoreaktioita, joihin liittyy punotusta, tulehdusta, rakkulamuodostusta

ja kudoksen hajoamista. Nämä voivat olla merkkejä vakavasta allergisesta reaktiosta (Lyellin

oireyhtymä, Stevens-Johnsonin oireyhtymä).

Sinulla on sydämentykytystä (jos yhtäkkiä tiodostat sydämenlyöntisi) tai rintakipua.

Nämä voivat olla merkkejä sydänongelmista.

Alla on luettelo muista mahdollisista haittavaikutuksista yleisyyden mukaan. Harvinaiset

haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1000:sta) on tunnistettu pääosin valmisteen

markkinoille tulon jälkeen saatujen kokemusten perusteella.

Hyvin yleinen (voi esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä):

Tulehdukset (osa vakavia)

Valkosolujen määrän väheneminen (neutropenia)

Punasolujen määrän väheneminen (anemia)

Yskä

Oksentelu, ripuli, pahoinvointi

Kuume

Väsymys

Heikkous.

Yleinen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

Toiset vereen liittyvät syövät (myelodysplastinen oireyhtymä, akuutti myelooinen leukemia).

Suurinta osaa näistä potilaista on aikaisemmin, samaan aikaan tai myöhemmin hoidettu muilla

syöpälääkkeillä (alkyloivilla aineilla, topoisomeraasi-inhibiittoreilla) tai sädehoidolla.

Luuytimen toiminnan heikentyminen (myelosuppressio)

Vaikea ruokahaluttomuus, joka johtaa painonlaskuun (anoreksia)

Raajojen puutuminen tai heikkous (perifeerinen neuropatia)

Näköhäiriöt

Suutulehdus (stomatiitti)

Ihottuma

Nesteen liiallisesta kertymisestä johtuva turvotus (edeema)

Suusta peräaukkoon ulottuva ruoansulatuskanavan limakalvotulehdus (mukosiitti)

Vilunväristykset

Yleinen huonovointisuus.

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

Immuunijärjestelmän hyökkäys kehonosiin tai veren punasoluihin (autoimmuunihäiriö)

Sekavuus

Keuhkotoksisuus: keuhkojen arpeutuminen (keuhkofibroosi), keuhkotulehdus (pneumoniitti),

hengenahdistus (dyspnea)

Mahan tai suoliston verenvuoto

Poikkeavat maksa- tai haimaentsyymiarvot.

Harvinainen (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta):

Virustulehduksista johtuvat imunestejärjestelmän häiriöt (Epstein-Barrin virukseen liittyvä

lymfoproliferatiivinen sairaus)

Tajuttomuus

Kouristukset

Levottomuus

Sokeutuminen

Silmähermon tulehdus (optikusneuriitti) tai vaurio (optikusneuropatia)

Sydämen vajaatoiminta

Epäsäännöllinen sydämen rytmi (rytmihäiriö)

Ihosyöpä.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin)

Virtsarakkotulehdus, joka voi aiheuttaa kipua virtsattaessa ja veren esiintymistä virtsassa

(hemorraginen kystiitti)

Verenvuoto aivoissa

Verenvuoto keuhkoissa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5.

Fludarabin Actavis -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Injektiopullo ennen avaamista:

Säilytä 2–8°C:ssa.

Laimentamisen jälkeen:

Fludarabin Actavis -liuos laimennettu 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuoksella on stabiili vähintään 28

vuorokautta PVC- ja PE-pusseissa 2–8°C:ssa ja 25°C:ssa valolta suojattuna.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä heti. Jos sitä ei käytetä heti, säilytysaika ja olosuhteet

ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla. Säilytysaika ei saa normaalisti ylittää 24:ää tuntia 2–8 °C:ssa,

jos laimentamista ei ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen,

EXP:n jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fludarabin Actavis sisältää

Vaikuttava aine on fludarabiinifosfaatti. 1 ml konsentraattia sisältää 25 mg fludarabiinifosfaattia.

Yksi 2 ml:n injektiopullo sisältää 50 mg fludarabiinifosfaattia.

Muut aineet ovat dinatriumfosfaattidihydraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi,

natriumhydroksidi (pH:n säätöön).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Fludarabin Actavis on kirkas, väritön tai melkein väritön liuos.

Väritön (tyypin 1) lasinen injektiopullo, jossa on bromobutyylikuminen tulppa ja metallinen suljin

(alumiini) polypropyleenikiekolla. Injektiopullot voivat olla pakattuina muoviseen suojakalvoon.

Pakkauskoot

2 ml injektiopullo

5 x 2 ml injektiopullo

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Islanti

Valmistaja

Actavis Italy S.p.A

Via Pasteur 10

20014 Nerviano (Milan)

Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.11.2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Fludarabin Actavis 25 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Käyttö- ja käsittely- sekä hävittämisohjeet

SYTOSTAATTI

Vaihtoa alkuhoidosta fludarabiinifosfaatilla klorambusiiliin on vältettävä niillä potilailla, joille

fludarabiinifosfaatti ei anna hoitovastetta. Useimmat potilaat, jotka ovat olleet resistenttejä

fludarabiinifosfaatille, ovat osoittaneet resistenssiä myös klorambusiilille.

Käyttöohjeet

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden kuin alla mainittujen lääkevalmisteiden kanssa.

Laimentaminen

Tarvittava annos (potilaan ihon pinta-alan perusteella laskettu) vedetään ruiskuun. Laskimoon

annettavaa bolusinjektiota varten annos laimennetaan edelleen 10 millilitraan 9 mg/ml

(0,9 %) natriumkloridiliuosta. Tarvittava annos voidaan antaa myös infuusiona, jolloin se laimennetaan

100 millilitraan 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuosta ja infusoidaan noin 30 minuutin aikana.

Tarkastus ennen käyttöä

Vain kirkkaita, värittömiä tai hieman kellertäviä liuoksia, joissa ei ole hiukkasia, tulee käyttää. Fludarabin

Actavis -valmistetta ei pidä käyttää, jos pakkaus on viallinen.

Säilytys laimentamisen jälkeen:

Fludarabin Actavis -liuos laimennettu 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuoksella on stabiili vähintään 28

vuorokautta PVC- ja PE-pusseissa 2–8 °C:ssa ja 25°C:ssa valolta suojattuna. Mikrobiologiselta

kannalta valmiste on käytettävä heti. Jos sitä ei käytetä heti, säilytysaika ja olosuhteet ennen käyttöä

ovat käyttäjän vastuulla. Säilytysaika ei saa normaalisti ylittää 24:ää tuntia 2–8 °C:ssa, jos laimentamista

ei ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Käsittely ja hävittäminen

Raskaana olevan henkilökunnan jäsenen ei pidä käsitellä Fludarabin Actavis -valmistetta.

Käsittelyssä on noudatettava sytotoksisten lääkkeiden käsittelyä koskevia paikallisia vaatimuksia.

Varovaisuutta on noudatettava Fludarabin Actavis -liuoksen käsittelyssä ja valmistamisessa.

Suojakäsineiden ja turvalasien käyttöä suositellaan altistumisen välttämiseksi, pullon mahdollisesti

rikkoutuessa tai aineen vahingossa roiskuessa.

Jos liuos joutuu kosketuksiin ihon tai limakalvojen kanssa, alue pitää pestä perusteellisesti saippualla ja

vedellä. Mikäli aine joutuu kosketuksiin silmien kanssa, huuhtele ne perusteellisesti suurella määrällä

vettä. Altistumista sisäänhengityksen kautta tulee välttää.

Lääkevalmiste on vain yhtä käyttökertaa varten. Mahdollinen käyttämätön tuote tai jätemateriaali on

hävitettävä sytotoksisia aineita koskevien paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Bipacksedel: Information till användaren

Fludarabin Actavis 25 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning

fludarabinfosfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Fludarabin Actavis är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Fludarabin Actavis

Hur du använder Fludarabin Actavis

Eventuella biverkningar

Hur Fludarabin Actavis ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Fludarabin Actavis är och vad det används för

Fludarabin Actavis är ett anti-cancer läkemedel.

Fludarabin Actavis används vid behandling av kronisk B-cell lymfatisk leukemi (B-KLL) hos patienter

med tillräcklig blodcellsproduktion. Denna cancerform drabbar en typ av vita blodkroppar

(så kallade lymfocyter).

Behandling av kronisk lymfatisk leukemi med Fludarabin Actavis ska endast påbörjas hos patienter med

avancerad sjukdom med sjukdomsrelaterade symtom eller tecken på att sjukdomen förvärras.

Fludarabinfosfat som finns i Fludarabin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Fludarabin Actavis

Använd inte Fludarabin Actavis

Om du är allergisk mot fludarabinfosfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6).

Om du ammar

Om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

Om du har brist på röda blodkroppar, på grund av en viss typ av blodbrist (dekompenserad

hemolytisk anemi). Din läkare informerar dig om du har denna sjukdom.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Fludarabinfosfat om:

Du har nedsatt leverfunktion kan din läkare ge denna medicin med försiktighet.

Du har någon form av njursjukdom ska din njurfunktion kontrolleras regelbundet. Om det

konstateras att njurarna inte fungerar normalt kan denna medicin behöva ges i lägre dos. Om

njurfunktionen är gravt nedsatt kommer du inte att få denna medicin. Patienter i 65 års ålder eller

äldre ska få sin njurfunktion kontrollerad innan behandlingstart.

Du inte känner dig bra, din läkare kan besluta om att inte ge denna medicin, alternativt ge denna

medicin med försiktighet. Detta är viktigt om din benmärg inte fungerar normalt eller om du är

infektionskänslig.

Du får ovanliga blåmärken, blöder mer än vanligt efter skada eller om du drabbas av infektioner.

Antalet normala blodceller kan vara lågt och du kan behöva ta blodprover regelbundet under

behandlingen.

Sjukdomen i sig själv och behandlingen kan orsaka en minskning av antalet blodceller och ditt

immunsystem kan angripa andra delar i kroppen (autoimmun sjukdom), det kan också angripa de röda

blodkropparna (så kallad ”autoimmun hemolys”). Detta tillstånd kan vara livshotande. Om du utvecklar

detta tillstånd kan ytterligare medicinering behövas, såsom blodtransfusion (strålbehandlat blod, se

nedan) och kortison.

Om du behöver blodtransfusion och är under behandling (eller tidigare har behandlats) med denna

medicin ska du informera din läkare. Denne kommer då att försäkra sig om att du kommer att få blod

som genomgått speciell behandling (bestrålat). Det har förekommit svåra komplikationer, även med

dödlig utgång, efter att icke-bestrålat blod givits.

Om du behöver få stamceller samlade och behandlas med (eller har behandlats med) denna medicin

ska du informera din läkare.

Det finns endast begränsad information om effekten av Fludarabin Actavis till patienter 75 år eller

äldre. Din läkare kommer att använda medicinen med försiktighet om du är i denna åldersgrupp.

Om du har mycket svår kronisk lymfatisk leukemi är det möjligt att kroppen inte kan göra sig av med

avfallsprodukterna från cellerna som förstörts av Fludarabin Actavis. Detta kallas tumörlyssyndrom

och kan orsaka uttorkning, njursvikt och hjärtproblem. Din läkare är medveten om detta och kan ge

andra mediciner för att undvika att det inträffar.

Om du upplever onormala symtom kommande från nervsystemet ska du informera din läkare. Detta på

grund av att vid användande av dos som är fyra gånger högre än rekommenderad har det rapporterats

svåra symtom från centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg) såsom blindhet, koma och död.

Tala om för din läkare om du märker några hudförändringar antingen medan du får detta läkemedel

eller efter att du har avslutat behandlingskuren. Läkaren ska undersöka allvarlighetsgraden av

hudförändringarna. Om du har hudcancer kan de skadade delarna av huden försämras ytterligare när

du använder denna medicin.

Män och kvinnor i fertil ålder måste använda tillförlitligt preventivmedel under behandlingen och minst 6

månader efter avslutad behandling.

Diskutera med din läkare om du behöver vaccinera dig. Levande vaccin ska undvikas under och efter

behandling med Fludarabin Actavis.

Barn och ungdomar

Fludarabin Actavis rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år. Det finns ingen tillgänglig

information för användning av Fludarabin Actavis till barn.

Andra läkemedel och Fludarabin Actavis

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

Det är speciellt viktigt att tala om för läkare om:

-

Pentostatin (deoxycoformycin), som också används för att behandla B-KLL. Att ta dessa två

läkemedel tillsammans kan orsaka svåra lungproblem (som kan vara livshotande), så kombination

med Fludarabin Actavis är inte rekommenderad.

-

Dipyridamol (eller andra liknande substanser), som används för att förebygga blodproppar. De

kan minska effekten av Fludarabin Actavis.

-

Cytarabin (Ara-C) som används för behandling kronisk lymfatisk leukemi. Om Fludarabin

Actavis kombineras med cytarabin kan den aktiva formen av cytarabin (Ara-CTP) stiga i

leukemiceller. Emellertid visade sig den totala nivån av cytarabin i blodet och elimineringen från

blodet inte ha ändrats.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Fludarabin Actavis-behandling kan skada det ofödda barnet. Du ska inte ges Fludarabin Actavis om du

är gravid om det inte är absolut nödvändigt, och om de möjliga fördelarna överväger de möjliga riskerna

för det ofödda barnet. Om du är en kvinna i fertil ålder måste du undvika att bli gravid under behandling

och under minst 6 månader efter avslutad behandling. Informera din läkare omedelbart om du blir

gravid under behandlingen.

Män i fertil ålder som behandlas med Fludarabin Actavis måste använda tillförlitligt preventivmedel

under behandlingen och upp till 6 månader efter avslutad behandling.

Det är inte känt om medicinen utsöndras till bröstmjölk hos kvinnor som behandlas med

Fludarabin Actavis. Dock har man i djurstudier funnit medicin i bröstmjölken. Därför ska du inte amma

under behandlingen med denna medicin.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa upplever trötthet, svaghet, synrubbningar, förvirring eller upprördhet eller kramper under

behandling med Fludarabin Actavis. Undvik att köra och använda maskiner tills du är säker på att du

inte är påverkad.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Fludarabin Actavis innehåller natrium

Denna medicin innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml, dvs näst intill natriumfri.

3.

Hur du använder Fludarabin Actavis

Fludarabin Actavis ges under överinseende av en läkare som är specialist på cancerbehandling.

Dosen du får är beroende av kroppsstorlek. Den varierar beroende på kroppsytan. Den mäts i

kvadratmeter (m

) och beräknas med hjälp av längd och vikt. Rekommenderad dos är 25 mg/m

kroppsyta. Den ges antingen som injektion eller som infusion (dropp) direkt i en ven en gång om dagen

under 5 påföljande dagar var 28:e dag. Femdagarskuren upprepas var 28:e dag tills dess att din läkare

anser att den bästa effekten har uppnåtts (vanligtvis efter 6 omgångar). Dosen kan minskas eller kuren

uppskjutas beroende på eventuella biverkningar. Om du har problem med njurarna eller om du är över

65 år, kommer dina njurar att kontrolleras regelbundet. Om dina njurar inte fungerar normalt kan du

komma att få en lägre dos av denna medicin. Om njurfunktionen är gravt nedsatt kommer du inte att få

denna medicin (se även avsnitt 2, ”Använd inte Fludarabin Actavis”).

Säkerheten för detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts och behandling

rekommenderas inte.

Om något av innehållet i Fludarabin Actavis kommer i kontakt med din hud, näsa eller läppar, ska du

tvätta noga med tvål och vatten. Om du får lösningen i ögonen, skölj noga med stora mängder av

vatten. Undvik att andas in ångor från lösningen.

Om du använt för stor mängd av Fludarabin Actavis

Vid överdosering kan din läkare avbryta behandlingen och behandla uppkomna symtom.

Symtom på överdosering kan vara fördröjd blindhet, koma och död orsakad av toxicitet (giftighet) på

centrala nervsystemet. Höga doser kan leda till uttalat minskad mängd blodceller.

Om du har glömt att använda Fludarabin Actavis

Din läkare kommer att göra ett schema för när du ska få medicinen. Kontakta din läkare omedelbart

om du misstänker att du missat en dosering.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Om du är osäker på vad biverkningarna nedan innebär, be din läkare förklara dem för dig.

Vissa biverkningar kan vara livshotande. Du måste omedelbart kontakta din läkare om du

märker något av följande:

Svårighet att andas, hosta eller bröstsmärta med eller utan feber. Dessa symtom kan

vara tecken på infektion i lungorna (pneumoni).

Ovanliga blåmärken, blöder mer än vanligt efter skada eller om du verkar vara

infektionkänslig. Dessa symtom kan orsakas av ett minskat antal blodkroppar. Detta kan

också leda till en ökad risk för (allvarliga) infektioner, orsakade av organismer, som normalt inte

orsakar sjukdomar hos friska personer (opportunistiska infektioner) inklusive en sen reaktivering

av virus till exempel herpes zoster.

Smärtor i sidan, blod i urinen eller minskad urinmängd. Dessa symtom kan vara tecken på

tumörlyssyndrom (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Hud och/eller slemhinneförändringar med rodnad, inflammation, blåsbildning och

nedbrytning av vävnad. Dessa symtom kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion

(Lyells syndrom, Stevens-Johnson syndrom).

Du har hjärtklappning (om du plötsligt blir medveten om dina hjärtslag) eller

bröstsmärta. Dessa symtom kan vara tecken på hjärtproblem.

Nedan listas andra möjliga biverkningar efter hur vanliga de är. De sällsynta biverkningarna

(kan påverka upp till 1 av 1000 personer) var huvudsakligen rapporterade efter marknadsföring.

Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer):

Infektioner (några allvarliga)

Minskat antal vita blodkroppar (neutropeni)

Minskat antal röda blodkroppar (anemi)

Hosta

Kräkningar, diarré, illamående

Feber

Trötthet

Svaghet.

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

Andra blodrelaterade cancerformer (myelodysplastiskt syndrom, akut myeloisk leukemi). De

flesta patienter med dessa tillstånd har tidigare, eller samtidigt eller senare behandlats med andra

cancerläkemedel (alkylerande medel, topoisomeras-hämmare) eller strålning

Benmärgssuppression (myelosuppression)

Svår aptitförlust som leder till viktminskning (anorexi)

Domningar eller svaghet i armar och ben (perifer neuropati)

Synstörningar

Inflammation i munslemhinnan (stomatit)

Hudutslag

Svullnad på grund av svår vätskeansamling (ödem)

Slemhinneinflammation i matsmältningssystemet från mun till anus (mukosit)

Frossa

Allmän sjukdomskänsla.

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer):

Angrepp av immunsystemet på delar av kroppn eller röda blodkroppar (autoimmunsjukdom)

Förvirring

Lungtoxicitet, ärrvävnad i hela lungorna (lungfibros), lunginflammation (pneumoni), andnöd

(dyspné)

Blödning i mage eller tarmar

Förändrade nivåer av enzymer i lever eller bukspottkörtel.

Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000 personer):

Sjukdomar som drabbar lymfsystemet på grund av en virusinfektion (EBV associerade

proliferativ lymfsjukdom)

Koma

Kramper

Blindhet

Inflammation eller skada i ögonnerv (optisk neurit, optisk neuropati)

Hjärtsvikt

Oregelbunden hjärtrytm (arytmi)

Hudcancer

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Inflammation i urinblåsan, vilket kan orsaka smärta vid urinering, och kan leda till blod i urinen

(hemorragisk cystit)

Hjärnblödning

Blödning i lungorna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets

och utvecklingscentret för

läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55,

00034 Fimea

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala, Sverige

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Fludarabin Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Injektionsflaska innan öppnandet:

Förvaras vid 2-8 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på injektionsflaskan efter EXP.

Efter spädning:

Fludarabin Actavis spädd i 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning är stabil under minst 28 dagar i PVC

och PE-påsar vid 2-8 ºC och vid 25 °C i skydd för ljus.

Ur ett mikrobiologiskt perspektiv, skall produkten användas direkt efter öppnandet. Om den inte

används omedelbart, så ligger ansvaret för hållbarhetstider och förvaring, före och under användning,

på användaren. Denna förvaring ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 ºC-8 °C såvida inte

blandningen har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är fludarabinfosfat. 1 ml koncentrat innehåller 25 mg fludarabinfosfat.

Varje 2 ml injektionsflaska innehåller 50 mg fludarabinfosfat.

Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfatdihydrat, vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid

(för att justera pH).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fludarabin Actavis är en klar, färglös eller nästan färglös lösning.

Injektionsflaska i ofärgat glas (typ I) med bromobutyl-gummipropp och metallkapsel (aluminium) med

polypropylen skiva. Injektionsflaska kommer att packas med eller utan en skyddande plastfilm.

Förpackningsstorlekar

2 ml injektionsflaska

5 x 2 ml injektionsflaska

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

Tillverkare

Actavis Italy S.p.A

Via Pasteur 10

20014 Nerviano (Milan)

Italien

Denna bipacksedel ändrades senast

FI: 12.11.2015

SE:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Fludarabin Actavis 25 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

CYTOSTATIKUM

Byte från initial behandling med fludarabinfosfat till klorambucil hos behandlingsresistenta för

fludarabinfosfat ska undvikas eftersom patienter resistenta mot fludarabinfosfat också uppvisat

resistens mot klorambucil.

Instruktion för användning

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel än de som nämns nedan.

Utspädning

Den erforderliga dosen (beräknad utifrån patientens kroppsyta) dras upp i en spruta.

Vid intravenös bolusinjektion ska denna dos ytterligare spädas i 10 ml 9 mg/ml (0,9 %)

natriumkloridlösning. Alternativt kan, vid infusion, erforderlig dos spädas i 100 ml 9 mg/ml (0,9 %)

natriumkloridlösning och infunderas under ca 30 minuter.

Inspektion före användning

Endast klar, färglös till gulaktig lösning utan partiklar ska användas. Fludarabin Actavis ska ej användas

om behållaren är defekt.

Förvaring efter utspädning:

Fludarabin Actavis spädd i 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning är stabil under minst 28 dagar i PVC

och PE-påsar vid 2 – 8 ºC och vid 25 °C i skydd för ljus. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv, skall

produkten användas direkt efter öppnandet. Om den inte används omedelbart, så ligger ansvaret för

hållbarhetstider och förvaring, före och under användning, på användaren. Denna förvaring ska normalt

inte vara längre än 24 timmar vid 2 ºC – 8 °C såvida inte blandningen har utförts under kontrollerade

och validerade aseptiska förhållanden.

Hantering och destruktion

Fludarabin Actavis ska inte hanteras av gravid personal.

Rutiner för lämplig hantering ska följas i enlighet med de lokala riktlinjer som gäller för hantering av

cytostatika. Försiktighet ska iakttas vid hantering och beredning av Fludarabin Actavis-lösning.

Användning av skyddshandskar och skyddsglasögon rekommenderas för att undvika exponering om

injektionsflaskan går sönder eller lösningen spills ut av misstag.

Om lösningen kommer i kontakt med hud eller slemhinnor, ska området noga sköljas med tvål och

vatten. Vid kontakt med ögonen, skölj noga med stora mängder rinnande vatten. Inandning ska

undvikas.

Läkemedlet är endast avsett för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt

gällande anvisningar för cytostatika.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Fludarabin Actavis 25 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti,

liuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi ml injektio- tai infuusiokonsentraattia liuosta varten sisältää 25 mg fludarabiinifosfaattia.

Yksi 2 ml:an injektiopullo

sisältää 50 mg fludarabiinifosfaattia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Sisältää natriumia (peräisin natriumhydroksidista) enintään 23 mg/ml.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Injektio-/infuusikonsentraatti, liuosta varten.

Kirkas, väritön tai melkein väritön liuos, pH 7,3–7,7.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Kroonisen lymfaattisen B-soluleukemian (KLL) hoito potilailla, joilla on riittävät varannot

luuydintä.

Ensilinjan hoito Fludarabin Actavis -valmisteella tulee aloittaa ainoastaan joko potilaille,

joilla

sairaus on edennyt Rain asteelle III / IV (Binet aste C) tai potilaille,

joilla sairaus on edennyt Rain

asteelle I / II (Binet aste A / B) ja joilla on sairauteen liittyviä oireita tai näyttöä progressiivisesta

sairaudesta.

4.2

Annostus ja antotapa

Fludarabin Actavis tulee antaa antineoplastisesta hoidosta kokemusta omaavan lääkärin

valvonnassa.

Annostus

Aikuiset

Suositeltu vuorokausiannos fludarabiinifosfaattia on 25 mg / m

kehon pinta-alaa kohden

annettuna laskimonsisäisesti viitenä peräkkäisenä päivänä 28 päivän välein. Tarvittava annos

(laskettuna potilaan ihon pinta-alan mukaan) vedetään ruiskuun. Laskimonsisäistä bolusinjektiota

varten tämä annos laimennetaan 10 millilitraan 0,9 % natriumkloridiliuosta. Vaihtoehtoisesti

tarvittava annos voidaan infuusiota varten laimentaa 100 millilitraan 0,9 % natriumkloridiliuosta

ja antaa noin 30 minuuttia kestävän infuusion aikana (ks. myös kohta 6.6). Hoidon optimaalista

kestoa ei ole tarkasti selvitetty. Hoidon kesto riippuu hoidon tehosta ja potilaan kyvystä sietää

lääkettä. Fludarabin Actavis -valmistetta suositellaan annettavaksi vasteen saavuttamiseen asti

(tavallisesti 6 hoitojaksoa), minkä jälkeen hoito tulee keskeyttää.

Maksan vajaatoiminta

Fludarabiinifosfaatin

käytöstä potilailla,

jotka sairastavat maksan vajaatoimintaa, ei ole tietoja.

Fludarabin Actavis -valmistetta tulee antaa varovaisuutta noudattaen tämän ryhmän potilaille

vain, jos hoidosta saatava hyöty arvioidaan mahdollisia riskejä suuremmaksi (ks. myös kohta

4.4).

Munuaisten vajaatoimintaa

Annosta tulee muuttaa potilailla, joilla on heikentynyt munuaisten toiminta. Jos

kreatiniinipuhdistuma on 30–70 ml/min, annosta tulisi pienentää 50 % ja veriarvoja seurata

tarkasti toksisuuden havaitsemiseksi. Ks. lisätietoja kohdasta 4.4.

Fludarabin Actavis -hoito on vasta-aiheinen, jos kreatiniinipuhdistuma on < 30 ml/min (ks. kohta

4.3).

Pediatriset potilaat

Fludarabiinia ei suositella käytettäväksi lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla, koska tietoja

turvallisuudesta ja tehosta ei ole saatavilla.

Iäkkäät potilaat

Fludarabiinin

käytöstä iäkkäille henkilöille (> 75-vuotiaat) on vain vähän tietoa, joten

valmistetta tulee antaa varoen näille potilaille

(ks. myös kohta 4.4).

Antotapa

Fludarabin Actavista tulee antaa ainoastaan laskimonsisäisesti.

4.3

Vasta-aiheet

yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

munuaisten vajaatoiminta, jossa kreatiniinipuhdistuma on < 30 ml/min

dekompensoitu hemolyyttinen anemia

imetys.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Neurotoksisuus

Fludarabin Actavis -valmisteen pitkäkestoisen annon vaikutusta keskushermostoon ei tunneta.

Potilaat sietivät joissakin tutkimuksissa suositeltua annosta suhteellisen pitkäänkin (jopa 26

hoitosykliä). Potilaita tulee seurata huolellisesti neurologisiin

vaikutuksiin viittaavien löydösten

varalta. Kun fludarabiinifosfaattia annettiin suurina annoksina annostutkimuksissa akuuttia

leukemiaa sairastaville potilaille, lääkeaineeseen liittyi vakavia neurologisia vaikutuksia, mukaan

lukien sokeutuminen, kooma ja kuolema. Oireita ilmeni 21–60 päivän kuluttua viimeisestä

annoksesta. Tällaista vaikeaa keskushermostotoksisuutta esiintyi 36 %:lla potilaista, joiden

annokset olivat noin nelinkertaisia (96 mg/m

/vrk 5–7 vuorokauden ajan) verrattuna KLL-hoidon

suositeltuihin

annoksiin. KLL-hoidon suositelluilla

annoksilla hoidetuilla potilailla on esiintynyt

vakavaa keskushermostotoksisuutta harvoin (kooma, kouristuskohtaukset ja agitaatio) tai melko

harvoin (sekavuus) (ks. kohta 4.8).

Valmisteen markkinoille tulon jälkeen neurotoksisuutta on raportoitu ilmenneen aiemmin tai

myöhemmin kuin kliinisissä tutkimuksissa.

Heikentynyt terveydentila

Fludarabin Actavis -valmistetta tulee antaa varovaisuutta noudattaen ja vasta huolellisen

riski/hyöty-arvioinnin jälkeen potilaille,

joiden terveydentila on huonontunut. Tämä koskee

erityisesti potilaita, joilla on vaikea luuytimen vajaatoiminta (trombosytopenia, anemia ja/tai

granulosytopenia), immuunivajavuus tai joilla on aiemmin ollut opportunistinen infektio.

Luuydinsuppressio

Fludarabiinifosfaattihoitoa saaneilla potilailla on raportoitu vaikeaa luuydinsuppressiota,

etenkin

anemiaa, trombosytopeniaa ja neutropeniaa. Yhdessä faasi I:n tutkimuksessa potilailla, joilla oli

kiinteä kasvain, mediaaniaika pohjalukemien saavuttamiseksi oli granulosyyttimäärän kohdalla

13 vuorokautta (vaihteluväli 3 - 25 vrk) ja verihiutalemäärän kohdalla 16 vuorokautta

(vaihteluväli 2 - 32 vrk). Useimpien potilaiden veriarvot olivat matalat jo hoidon alussa, mikä

johtui joko sairaudesta tai aiemmasta myelosuppressiivisesta hoidosta.

Kumulatiivista luuydinsuppressiota saattaa esiintyä. Vaikka kemoterapiasta johtuva

luuydinsuppressio on useimmiten korjaantuvaa, lääkitys fludarabiinifosfaatilla vaatii potilaiden

veriarvojen huolellista seurantaa.

Fludarabin Actavis on tehokas antineoplastinen aine, jolla on mahdollisesti merkittäviä toksisia

haittavaikutuksia. Hoitoa saavia potilaita tulisi seurata tarkoin niin hematologisten kuin

muidenkin toksisuuden merkkien havaitsemiseksi. Anemian, neutropenian ja trombosytopenian

kehittymisen havaitsemiseksi suositellaan suoritettaviksi säännöllisiä veren soluarvojen

määrityksiä.

Aikuisilla

potilailla on raportoitu useissa tapauksissa luuytimen kolmen solulinjan hypoplasiaa tai

aplasiaa, joka on johtanut pansytopeniaan, joskus jopa kuolemaan. Kliinisesti merkitsevä

sytopenia on kestänyt näissä tapauksissa noin 2 kuukaudesta vuoteen. Tapauksia on todettu sekä

aiempaa hoitoa saaneilla potilailla että potilailla,

jotka eivät ole aiemmin saaneet hoitoa.

Kuten muidenkin sytostaattihoitojen kohdalla tulee fludarabiinifosfaattihoitoa harkita tarkoin, jos

myöhempää hematopoieettisten kantasolujen keruuta suunnitellaan.

Verensiirtoon liittyvä käänteishyljintä

Fludarabiinifosfaattia saaneilla potilailla, jotka olivat saaneet sädettämätöntä verta verensiirrossa,

on havaittu verensiirtoon liittyvää käänteishyljintää (siirrännäislymfosyyttien immunologinen

reaktio isäntäelimistöä kohtaan). Raportoitujen käänteishyljinnän takia kuolemaan johtaneiden

tapausten esiintymisfrekvenssi oli korkea. Siksi verensiirtoa tarvitseville potilaille, jotka saavat tai

ovat saaneet Fludarabin Actavis -hoitoa, tulee riskin minimoimiseksi

antaa ainoastaan sädetettyjä

verituotteita.

Ihosyöpä

Joillakin potilailla on fludarabiinifosfaattihoidon aikana tai sen jälkeen raportoitu olemassa

olevien ihosyöpäleesioiden pahenemista tai leimahtamista sekä ihosyövän puhkemista ensi kertaa.

Tuumorilyysioireyhtymä

Tuumorilyysioireyhtymää on raportoitu potilailla, joilla kasvainsolumassa on suuri. Koska

fludarabiinifosfaatti saattaa saada aikaan vasteen jo ensimmäisen hoitoviikon aikana, tulee

noudattaa erityistä varovaisuutta potilaiden kohdalla, joilla on riski kehittää edellä mainittu

komplikaatio.

Autoimmuunisairaudet

Fluradabiinifosfaattihoidon aikana tai sen jälkeen on raportoitu henkeä uhkaavia ja joskus

kuolemaan johtaneita autoimmuuni-ilmiötä (ks. kohta 4.8) riippumatta mahdollisesta aiemmasta

autoimmuuniprosessista tai Coombsin kokeen tuloksesta. Suurimmalla osalla potilaista, joilla

esiintyi hemolyyttistä anemiaa, hemolyyttinen prosessi uusiutui, kun potilaat saivat

fludarabiinifosfaattia uudelleen. Fludarabin Actavis -valmisteella hoidettuja potilaita tulee seurata

tarkasti hemolyysin merkkien varalta.

Fludarabin Actavis -hoito tulee keskeyttää, mikäli hemolyysiä ilmenee.

Autoimmuunihemolyyttistä anemiaa hoidetaan tavallisesti verensiirroilla (sädetetyt

verivalmisteet, ks. yllä) ja kortikosteroidivalmisteilla.

Maksan vajaatoiminta

Maksatoksisuuden riskin vuoksi fludarabiinifosfaattihoitoa

on annettava varoen potilaalle, jonka

maksan toiminta on heikentynyt. Fludarabiinifosfaattia saa antaa vain, jos odotettavissa oleva

hyöty arvioidaan suuremmaksi kuin mahdolliset riskit. Tällaista potilasta on seurattava tarkoin

lisääntyneen toksisuuden merkkien varalta, ja tarvittaessa annosta on muutettava tai hoito

keskeytettävä (ks. kohta 4.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Pääasiallisen plasmassa esiintyvän metaboliitin 2F-ara-A:n systeemisen kokonaispuhdistumassa

esiintyy korrelaatio kreatiniinipuhdistuman kanssa, mikä osoittaa munuaisten kautta tapahtuvan

erityksen olevan tärkeä aineen eliminaatiossa. Kokonaisaltistuksen (2F-ara-A:n AUC-arvojen) on

havaittu kohonneen potilailla, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt. Valmisteen käytöstä

munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille (kreatiniinipuhdistuma on alle 70 m/min) on

vain vähän kliinisiä

tietoja.

Fludarabiinin

käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta.

Jos potilaalla on keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma on 30–70 ml/min),

annosta tulee pienentää 50 % ja potilasta seurata tarkoin (ks. kohta 4.2). Fludarabin Actavis -hoito

on vasta-aiheinen, jos kreatiniinipuhdistuma

on < 30 ml/min (ks. kohta 4.3).

Iäkkäät potilaat

Fludarabin Actavis -valmistetta tulee antaa varoen iäkkäille (yli 75-vuotiaille) potilaille, sillä

fluradabiinifosfaatin käytöstä vanhuksilla on vain vähän tietoja.

Vähintään 65-vuotiaiden potilaiden kreatiniinipuhdistuma on mitattava ennen hoidon aloittamista,

ks. Munuaisten vajaatoiminta ja kohta 4.2.

Pediatriset potilaat

Fludarabiinifosfaatin

käytöstä pediatrisilla potilailla ei ole tietoja. Tämän takia Fludarabin

Actavis -valmisteen käyttö lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla ei ole suositeltavaa.

Raskaus

Fludarabin Actavis -valmistetta ei tule käyttää raskauden aikana, ellei se ole selkeästi tarpeen

(esim. henkeä uhkaava tilanne, ei vaihtoehtoista turvallisempaa vaihtoehtoa saatavilla

vaarantamatta terapeuttista hyötyä, hoitoa ei voida välttää). Valmiste saattaa aiheuttaa sikiölle

haittaa (ks. kohdat 4.6 ja 5.3). Lääkkeen määrääjän tulee harkita valmisteen käyttöä vain, jos

mahdolliset hyödyt oikeuttavat mahdolliset sikiölle aiheutuvat riskit.

Naisten tulee välttää raskaaksi tulemista Fludarabin Actavis -hoidon aikana.

Hedelmällisessä iässä oleville naisille tulee kertoa mahdollisista riskeistä sikiölle.

Ehkäisy

Hedelmällisessä iässä olevien naisten ja miesten tulee käyttää tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja

vähintään 6 kuukautta hoidon päättymisestä (ks. kohta 4.6).

Rokotukset

Potilaan rokottamista elävillä rokotteilla tulee välttää Fludarabin Actavis -hoidon aikana ja sen

jälkeen.

Hoitovaihtoehdot ensivaiheen Fludarabin Actavis -hoidon jälkeen

Jos aloitusvaiheen fludarabiinifosfaattihoidolla ei saada vastetta, lääkityksen vaihtamista

klorambusiiliin on vältettävä, koska useimmiten fludarabiinille resistentti potilas osoittautuu

resistentiksi myös klorambusiilille.

Apuaineet

Tämä lääkevalmiste sisältää natriumia alle 1 mmol (23 mg) millilitraa kohti käyttövalmiiksi

saatettuna, eli se on käytännössä natriumiton.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Kliinisessä tutkimuksessa, jossa refraktorista kroonista lymfaattista leukemiaa (KLL) sairastavia

potilaita hoidettiin fludarabiinifosfaatin ja pentostatiinin (deoksikoformysiinin)

yhdistelmällä,

todettiin niin paljon fataalia keuhkotoksisuutta, että Fludarabin Actavis -valmistetta ei suositella

käytettäväksi yhdessä pentostatiinin kanssa.

Dipyridamoli

ja muut adenosiinin takaisinottoa estävät lääkeaineet voivat heikentää

fludarabiinifosfaatin terapeuttista tehoa.

In vitro -tutkimukset ja kliiniset tutkimukset osoittivat Ara-CTP:n (sytarabiinin aktiivinen

metaboliitti) intrasellulaaristen huippupitoisuuksien

ja intrasellulaarisen altistuksen (AUC)

kohonneen leukemiasoluissa fludarabiinin ja samanaikaisen sytarabiinihoidon yhteydessä. Ara-

C:n plasmapitoisuuksiin

ja Ara-CTP:n eliminointinopeuteen yhdistelmähoidolla

ei ollut

vaikutusta.

4.6

Raskaus ja imetys

Raskaus

Prekliiniset tutkimustulokset rotilla osoittivat, että fludarabiini ja/tai sen metaboliitit läpäisevät

istukan. Tulokset laskimonsisäisistä alkiotoksisuuskokeista rotilla ja kaneilla viittaavat valmisteen

sikiötoksiseen ja teratogeeniseen ominaisuuksiin terapeuttisilla annoksilla (ks. kohta 5.3).

Fludarabiinin

käytöstä raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana on hyvin vähän tietoa.

Fludarabiinia ei tule käyttää raskauden aikana, ellei se ole selkeästi tarpeen (esim. henkeä

uhkaava tilanne, ei vaihtoehtoista turvallisempaa vaihtoehtoa saatavilla vaarantamatta

terapeuttista hyötyä, hoitoa ei voida välttää). Fludarabiini saattaa aiheuttaa sikiölle haittaa.

Lääkkeen määrääjän tulee harkita valmisteen käyttöä vain, jos mahdolliset hyödyt oikeuttavat

mahdolliset sikiölle aiheutuvat riskit.

Imetys

Lääkeaineen tai sen metaboliittien

erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoja.

Prekliinisissä tutkimuksissa fludarabiinifosfaatin

ja/tai sen metaboliittien on kuitenkin havaittu

siirtyvän emon verestä maitoon.

Johtuen fludarabiinin

mahdollisista vakavista haittavaikutuksista rintaruokittavalle lapselle,

imettävät äidit eivät saa käyttää fludarabiinia (ks. kohta 4.3).

Hedelmällisyys

Hedelmällisessä iässä oleville naisille tulee kertoa mahdollisista riskeistä sikiölle.

Hedelmällisessä iässä olevien miesten ja naisten tulee käyttää tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja

vähintään 6 kuukautta hoidon päättymisen jälkeen (ks. kohta 4.4).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Fludarabin Actaviksen vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu.

Fludarabin Actavis saattaa vaikuttaa ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita, sillä väsymystä,

heikkoutta, levottomuutta, kouristuskohtauksia ja näköhäiriöitä on raportoitu.

4.8

Haittavaikutukset

Yleisimpiä haittatapahtumia ovat luuydinsuppressio

(neutropenia, trombosytopenia ja anemia),

infektiot mukaan lukien keuhkokuume, yskä, kuume, uupumus, heikkous, pahoinvointi,

oksentelu

ja ripuli. Muita yleisesti raportoituja haittatapahtumia ovat stomatiitti,

mukosiitti,

huonovointisuus, ruokahaluttomuus, turvotus, vilunväristykset, perifeerinen neuropatia,

näköhäiriöt ja ihottuma. Fludarabiinifosfaatilla hoidetuilla potilailla

on esiintynyt vaikeita

opportunistisia infektioita. Vakavista haittatapahtumista johtuneita kuolemantapauksia on

raportoitu.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto haittavaikutuksista MedDRA-järjestelmän mukaan

elinjärjestelmittäin. Haittavaikutusten esiintymistiheydet perustuvat kliinisistä tutkimuksista

saatuun tietoon riippumatta syy-yhteydestä fludarabiiniin. Harvinaiset haittavaikutukset on

tunnistettu pääasiassa valmisteen markkinoille tulon jälkeen.

Elin-

järjestelmä

Hyvin yleinen

>1/10

Yleinen

>1/100 –

<1/10

Melko

harvinainen

>1/1000 –

<1/100

Harvinainen

>1/10 000 –

<1/1000

Tuntematon

Infektiot

Infektiot/

opportunistiset

infektiot (kuten

latenttien

virusten

reaktivaatio,

esim.

progressiivinen

multifokaalinen

leukoenkefalo-

Lymfo-

proliferatiivi-

nen sairaus

(liittyy EBV-

infektioon)

Elin-

järjestelmä

Hyvin yleinen

>1/10

Yleinen

>1/100 –

<1/10

Melko

harvinainen

>1/1000 –

<1/100

Harvinainen

>1/10 000 –

<1/1000

Tuntematon

patia, Herpes

zoster -virus,

Epstein-Barr-

virus (EBV),

keuhkokuume

Hyvän- ja

pahan-

laatuiset

kasvaimet

(mukaan

lukien kystat

ja polyypit)

Myelodys-

plastinen

syndrooma ja

akuutti

myelooinen

leukemia

(liittyy

pääasiassa

alkyloivien

aineiden,

topo-

isomeraasi-

inhibiittorien

tai sädetyksen

käyttöön

ennen hoitoa,

sen aikana tai

sen jälkeen)

Veri ja

imukudos

Neutropenia,

anemia,

trombosytopenia

Luuydin-

suppressio

Immuuni-

järjestelmä

Auto-

immuuni-

sairaus (esim.

autoimmuuni-

hemolyyttinen

anemia,

Evansin

oireyhtymä,

trombosyto-

peeninen

purppura,

hankinnainen

hemofilia,

pemfigus)

Aineen-

vaihdunta ja

ravitsemus

Ruoka-

haluttomuus

Tuumorilyysi-

oireyhtymä

(mukaan

lukien

munuaisten

vajaatoiminta,

Elin-

järjestelmä

Hyvin yleinen

>1/10

Yleinen

>1/100 –

<1/10

Melko

harvinainen

>1/1000 –

<1/100

Harvinainen

>1/10 000 –

<1/1000

Tuntematon

metabolinen

asidoosi,

hyperkalemia,

hypokalsemia,

hyperuri-

kemia,

hematuria,

uraatti-

kristalluria,

hyper-

fosfatemia)

Hermosto

Perifeerinen

neuropatia

Sekavuustila

Kooma,

kouristukset,

agitaatio

Aivoveren-

vuoto

Silmät

Näköhäiriöt

Sokeutuminen,

optikus-

neuriitti,

optikus-

neuropatia

Sydän

Sydämen

vajaatoiminta,

rytmihäiriöt

Hengityselim

et, rintakehä

ja välikarsina

Yskä

Keuhko-

toksisuus

(esim.

keuhko-

fibroosi,

pneumoniitti,

dyspnea)

Pulmo-

naalinen

hemorragia

Ruoansulatus

-elimistö

Oksentelu,

ripuli,

pahoinvointi

Stomatiitti

Maha-

suolikanavan

verenvuoto,

haima-

entsyymi-

arvojen

muutokset

Maksa ja

sappi

Poikkeavat

maksa-

entsyymiarvot

Iho ja

ihonalainen

kudos

Ihottuma

Ihosyöpä,

toksinen epi-

dermaalinen

nekrolyysi

(Lyellin

oireyhtymä),

Stevens-

Elin-

järjestelmä

Hyvin yleinen

>1/10

Yleinen

>1/100 –

<1/10

Melko

harvinainen

>1/1000 –

<1/100

Harvinainen

>1/10 000 –

<1/1000

Tuntematon

Johnsonin

oireyhtymä

Munuaiset ja

virtsatiet

Hemorragi-

nen kystiitti

Yleisoireet ja

antopaikassa

todettavat

haitat

Kuume,

uupumus,

heikkous

Turvotus,

mukosiitti,

vilun-

väristykset,

huono-

vointisuus

Taulukossa on käytetty sopivinta MedDRA-termiä kuvaamaan tiettyä haittavaikutusta.

Synonyymeja tai sairauksiin liittyviä muita tiloja ei ole listattu, mutta nekin tulee huomioida.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan

alenevassa järjestyksessä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Suuriin fludarabiinifosfaattiannoksiin

on liittynyt

palautumatonta keskushermostotoksisuutta,

johon kuuluu hidas sokeutuminen, kooma ja kuolema. Suuriin annoksiin liittyy myös vaikea

trombosytopenia ja neutropenia luuydinsuppression vuoksi. Fludarabiinifosfaatin yliannostukselle

ei ole spesifistä vastalääkettä. Hoitona on lääkkeen annon lopettaminen ja supportiivinen

hoito.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Solunsalpaajat, puriinianalogit, ATC-koodi L01BB05

Vaikutusmekanismi

Fludarabin Actavis sisältää fludarabiinifosfaattia, antiviraalisen vidarabiinin (9-ß-D-

arabinofuranosyladeniini; ara-A) vesiliukoista fluorattua nukleotidianalogia, joka on suhteellisen

resistentti adenosiinideaminaasin aiheuttamalle deaminaatiolle.

Fludarabiinifosfaatti defosforyloituu nopeasti 2F-ara-A:ksi ja siirtyy soluihin,

missä

deoksisytidiinikinaasi

fosforyloi sen aktiiviseksi trifosfaatiksi, 2F-ara-ATP:ksi. Tämän

metaboliitin

on osoitettu inhiboivan

ribonukleotidireduktaasia,

DNA-polymeraaseja α/δ ja ε,

DNA-primaasia ja DNA-ligaasia ja estävän siten DNA-synteesiä. Lisäksi RNA-polymeraasi II:n

toiminta estyy osittain, jolloin

proteiinisynteesi vähenee.

2F-ara-ATP:n vaikutusmekanismi on toistaiseksi osittain epäselvä, mutta oletetaan, että

DNA:han, RNA:han ja proteiinisynteesiin

kohdistuvat vaikutukset estävät solun kasvua

pääasiassa estämällä DNA-synteesiä. In vitro -tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että KLL-

lymfosyyttien altistaminen 2F-ara-A:lle käynnistää tehokkaasti DNA-fragmentaation ja

apoptoottisen solukuoleman.

Kliininen teho ja turvallisuus

Fludarabiinifosfaatti- ja klorambusiilihoitoa (40 mg/m

4 viikon välein) on verrattu toisiinsa faasi

III tutkimuksessa, jossa potilaina oli aiemmin hoitamatonta kroonista lymfaattista B-

soluleukemiaa sairastavia henkilöitä. Tutkimuksessa havaittiin, että fludarabiinifosfaattia

ensivaiheen hoitona saaneessa ryhmässä (n = 195) oli sekä kaikkia että täydellisiä hoitovasteita

merkitsevästi enemmän kuin klorambusiiliryhmässä (n = 199) (61,1 % vs. 37,6 % ja 14,9 % vs.

3,4 %). Myös vasteen kesto ja taudin etenemiseen kulunut aika olivat

fludarabiinifosfaattiryhmässä merkittävästi pidempiä kuin klorambusiiliryhmässä (19 vs. 12,2

kuukautta ja 17 vs. 13,2 kuukautta). Keskimääräisen elinajan mediaani oli

fludarabiinifosfaattiryhmässä 56,1 kuukautta ja klorambusiiliryhmässä 55,1 kuukautta. Ero, joka

ei kuitenkaan ollut merkitsevä, havaittiin myös potilaiden toimintakyvyssä. Raportoituja toksisia

haittavaikutuksia saaneiden potilaiden osuus oli kummassakin ryhmässä lähes sama;

fludarabiinifosfaattiryhmässä 89,7 % ja klorambusiiliryhmässä 89,9 %. Vaikka hematologisten

haittavaikutusten esiintyvyydessä ei havaittu merkittävää eroa eri hoitoryhmien välillä, ilmeni

fludarabiinifosfaattipotilailla merkitsevästi enemmän valkosolu- (p = 0,0054) ja

lymfosyyttitoksisuutta (p = 0,0240) klorambusiilipotilaihin

verrattuna. Niiden potilaiden osuus,

joilla esiintyi pahoinvointia,

oksentelua ja ripulia, oli fludarabiinifosfaattiryhmässä merkittävästi

pienempi kuin klorambusiiliryhmässä (p < 0,0001, p < 0,0001 ja p = 0,0489). Myös niiden

potilaiden osuus, joilla havaittiin maksatoksisuutta, raportoitiin olevan fludarabiinifosfaattihoitoa

saaneessa ryhmässä merkitsevästi alhaisempi (p = 0,0487) klorambusiilihoitoa saaneeseen

ryhmään verrattuna.

Potilaat, jotka ovat reagoineet fludarabiinifosfaatille

ensivaiheen hoidossa, voivat reagoida

uudestaan fludarabiinifosfaattimonoterapiahoitoon.

Satunnaistetussa kliinisessä tutkimuksessa, jossa 208:lle Binet B- tai C -vaiheen KLL:ää

sairastavalle potilaalle annettiin joko fludarabiinifosfaattihoitoa tai

syklofosfamidi/adriamysiini/prednisoni-yhdistelmähoitoa (CAP), havaittiin, että aiemmin hoitoa

saaneiden 103 potilaan alaryhmässä sekä kaikkia että täydellisiä hoitovasteita oli

fludarabiinifosfaattiryhmässä enemmän (45 % ja 13 %) kuin CAP-ryhmässä (26 % ja 6 %).

Vasteen kesto ja elinaika olivat samanpituiset. Kuusi kuukautta kestäneen hoidon aikana

fludarabiinifosfaattiryhmässä kirjattiin 9 ja CAP-ryhmässä 4 kuolemantapausta.

Tutkimuksen päättymisen jälkeen tehdyissä post hoc -analyyseissä, joissa käytettiin vain kuuden

kuukauden sisällä fludarabiinifosfaatti- tai CAP-hoidon aloittamisesta kerättyjä tietoja, aiemmin

hoitoa saaneiden Binet C -vaiheen tautia sairastavien potilaiden alaryhmässä todettiin

eloonjäämiskäyrissä ero CAP-hoidon hyväksi.

5.2

Farmakokinetiikka

Fludarabiinin (2F-ara-A) farmakokinetiikka plasmassa ja virtsassa

Fludarabiinin

(2F-ara-A) farmakokinetiikkaa on tutkittu antamalla fludarabiinifosfaattia

(fludarabiinifosfaatti,

2F-ara-AMP) nopeasti laskimoon bolusinjektiona, lyhytkestoisena

infuusiona ja jatkuvana infuusiona.

Syöpäpotilailla

2F-ara-A:n farmakokinetiikan ja hoidon tehon välillä ei havaittu selvää

korrelaatiota.

Neutropenian esiintyminen ja hematokriitin muutokset osoittivat, että fludarabiinifosfaatin

sytotoksisuus vähentää hematopoieesia annoksesta riippuvalla tavalla.

Imeytyminen, jakautuminen ja biotransformaatio

2F-ara-AMP on vesiliukoinen

aihiolääke, joka defosforyloituu elimistössä nopeasti ja

kvantitatiivisesti

fludarabiininukleosidiksi

(2F-ara-A). Kun syöpäpotilaille infusoitiin

kerta-annos

25 mg/m

2F-ara-AMP:ta 30 minuutin aikana, 2F-ara-A:n keskimääräinen huippupitoisuus

plasmassa 3,5 - 3,7 µM saavutettiin infuusion lopussa. Viidennen annoksen infusoimisen jälkeen

plasman 2F-ara-A-pitoisuudessa oli havaittavissa kohtalaista kumuloitumista; keskimääräinen

huippupitoisuus infuusion lopussa oli 4,4 - 4,8 µM. Viisipäiväisen hoidon aikana 2F-ara-A:n

minimiarvot plasmassa kohosivat noin kaksinkertaisiksi. 2F-ara-A:n ei ole havaittu kumuloituvan

useiden hoitojaksojen aikana. Huippupitoisuuden

saavuttamisen jälkeen pitoisuudet laskivat

kolmessa vaiheessa niin, että alkuvaiheen puoliintumisaika oli noin 5 minuuttia, välivaiheen

puoliintumisaika 1–2 tuntia ja terminaalinen puoliintumisaika noin 20 tuntia.

Eri tutkimuksista saatujen 2F-ara-A:n farmakokineettisten arvojen mukaan keskimääräinen

plasman kokonaispuhdistuma on 79 ± 40 ml/min/m

(2,2 ± 1,2 ml/min/kg) ja keskimääräinen

jakautumistilavuus

83 ± 55 l/m

(2,4 ± 1,6 l/kg). Arvojen yksilöllinen

vaihtelu on suurta.

Plasman 2F-ara-A-pitoisuudet ja AUC-arvot nousivat lineaarisesti suhteessa annokseen, kun taas

puoliintumisajat,

plasmapuhdistuma ja jakautumistilavuudet pysyivät annoksesta riippumatta

vakioina, mikä viittaa annos-lineaarisuuteen.

Eliminaatio

2F-ara-A eliminoituu

pääasiassa munuaisten kautta. 40–60 % i.v.-annoksesta erittyy virtsaan.

Koe-eläimillä

H-2F-ara-AMP:tä käyttäen tehdyt massatasetutkimukset osoittivat, että

radioaktiivisesti merkityt aineet erittyivät kokonaan virtsaan. Toista metaboliittia, 2F-ara-

hypoksantiinia,

joka on pääasiallinen metaboliitti

koiralla, on havaittu ihmisestä vain erittäin

pieniä määriä. Munuaisten vajaatoiminnassa elimistön kokonaispuhdistuma vähenee, minkä

vuoksi annoksen pienentäminen on tarpeen. Ihmisen plasman proteiineilla tehdyissä in

vitro -tutkimuksissa 2F-ara-A ei sitoutunut merkittävästi proteiineihin.

Fludarabiinitrifosfaatin farmakokinetiikka solutasolla

2F-ara-A siirtyy aktiivisesti leukemiasoluihin, joissa se refosforyloituu ensin monofosfaatiksi ja

sitten di- ja trifosfaatiksi. Trifosfaatti, 2F-ara-ATP, on pääasiallinen intrasellulaarinen metaboliitti

ja ainoa metaboliitti,

jolla tiedetään omaavan sytotoksista aktiivisuutta. 2F-ara-ATP:n

huippupitoisuudet

KLL-potilaiden leukeemisissa lymfosyyteissä saavutettiin 4 tunnin (mediaani)

kuluttua annosta. Huippupitoisuudet vaihtelivat huomattavasti ja huippupitoisuuden

mediaani oli

noin 20 µM. Leukemiasolujen 2F-ara-ATP:n pitoisuudet olivat aina huomattavasti korkeammat

kuin 2F-ara-A:n huippupitoisuudet plasmassa, mikä viittaa 2F-ara-ATP:n kertymiseen

kohdesoluihin. Leukeemisten lymfosyyttien inkubaatio in vitro osoitti ekstrasellulaarisen 2F-ara-

A-altistuksen (2F-ara-A-pitoisuuden ja inkubaation keston tulo) olevan lineaarisessa suhteessa

intrasellulaariseen 2F-ara-ATP-pitoisuuteen. 2F-ara-ATP:n eliminaation keskimääräinen

puoliintumisaika kohdesoluissa oli 15–23 tuntia.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Akuuttia toksisuutta koskeneissa tutkimuksissa fludarabiinifosfaatin

kerta-annokset aiheuttivat

vaikeita myrkytysoireita tai kuoleman kaksi kertaluokkaa terapeuttista annosta suuremmilla

annoksilla. Muiden sytotoksisten yhdisteiden tavoin valmiste vaikutti luuytimeen, imukudokseen,

maha-suolikanavan limakalvoon, munuaisiin ja uroksen sukuelimiin. Potilaille todettiin

suositeltua hoitoannosta lähelläkin (3–4-kertaisilla) annoksilla vaikeita haittavaikutuksia, muun

muassa vaikeaa neurotoksisuutta, joka toisinaan johti kuolemaan (ks. kohta 4.9).

Fludarabiinifosfaatin

toistuvan annon jälkeen tehdyissä systeemistä toksisuutta selvittäneissä

tutkimuksissa todettiin myös aineen odotetut vaikutukset nopeasti uusiutuviin

kudoksiin

kynnysannoksen ylittyessä. Morfologiset manifestaatiot muuttuivat vaikeammiksi annostasojen

noustessa ja altistusajan pidentyessä. Havaittuja muutoksia pidettiin yleensä palautuvina.

Periaatteessa fludarabiinifosfaatin terapeuttisesta käytöstä saatu kokemus viittaa vastaavaan

toksisuusprofiiliin ihmisellä,

vaikka potilailla havaittiin muitakin ei-toivottuja vaikutuksia, kuten

neurotoksisuutta (ks. kohta 4.8).

Eläinten sikiötoksisuustutkimusten

tulokset viittasivat siihen, että fludarabiinifosfaatti on

teratogeeninen. Koska turvallisuusmarginaali

eläimille teratogeenisten annosten ja ihmisen

terapeuttisen annoksen välillä on pieni ja koska fludarabiinifosfaatti muiden antimetaboliittien

tavoin oletettavasti vaikuttaa solujen erilaistumisprosessiin,

valmisteen terapeuttiseen käyttöön

ihmisellä liittyy merkittävä teratogeenisten vaikutusten riski (ks. kohdat 4.4 ja 4.6).

Fludarabiinifosfaatin

on osoitettu aiheuttavan kromosomipoikkeavuuksia sytogeneettisessä in

vitro -testissä, DNA-vaurioita sisarkromatidinvaihdostestissä sekä lisäävän mikrotumien määrää

hiiren mikrotumakokeessa in vivo, mutta toisaalta geenimutaatiotestien ja koirashiirillä tehdyn

dominoivan letaalitestin tulokset olivat negatiiviset. Mutageeninen ominaisuus siis osoitettiin

somaattisilla soluilla, mutta sukusoluilla sitä ei voitu osoittaa.

Epäilyt fludarabiinifosfaatin

tuumorigeenisuudesta perustuvat sen tunnettuun DNA-vaikutukseen

ja mutageenisuustestien tuloksiin. Valmisteella ei ole tehty suoranaisia tuumorigeenisuutta

käsitteleviä eläinkokeita, koska epäily fludarabiinifosfaattihoidon

aiheuttamasta lisääntyneestä

sekundaarituumorin riskistä voidaan todentaa vain epidemiologisilla tiedoilla.

Eläinkokeista saatujen tulosten mukaan fludarabiinifosfaatin laskimoon annon yhteydessä

injektiokohdassa ei ole odotettavissa merkittävää paikallista ärsytystä. Vääräänkään paikkaan

annettu injektio ei aiheuttanut merkittävää paikallisärsytystä, kun 7,5 mg/ml fludarabiinifosfaattia

sisältävää vesiliuosta annettiin laskimon viereen, valtimoon tai lihakseen.

Eläinkokeissa maha-suolikanavassa havaitut vauriot ovat samankaltaisia fludarabiinifosfaatin

laskimoon ja mahalaukkuun annon jälkeen, mikä tekee oletusta, että fludarabiinifosfaatin

aiheuttama enteriitti on systeeminen vaikutus.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Dinatriumfosfaattidihydraatti

Injektionesteisiin

käytettävä vesi

Natriumhydroksidi (pH:n säätöön).

6.2

Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka

mainitaan kohdassa 6.6.

6.3

Kestoaika

Avaamaton injektiopullo:

2 vuotta.

Laimentamisen jälkeen:

Fludarabin Actavis -liuos laimennettu 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuoksella on stabiili

vähintään 28 vuorokautta PVC- ja PE-pusseissa 2–8 °C:ssa ja 25°C:ssa valolta suojattuna.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä heti. Jos sitä ei käytetä heti, säilytysaika ja

olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla. Säilytysaika ei saa normaalisti ylittää 24:ää

tuntia 2–8 °C:ssa, jos laimentamista ei ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa

olosuhteissa.

6.4

Säilytys

Säilytä 2–8 ºC:ssa.

Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Väritön (tyypin 1) lasinen injektiopullo,

jossa on bromobutyylikuminen tulppa ja metallinen

suljin (alumiini)

polypropyleenikiekolla. Injektiopullot

voivat olla pakattuina muoviseen

suojakalvoon.

Pakkauskoot

2 ml injektiopullo

5 x 2 ml injektiopullo

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Laimentaminen

Tarvittava annos (potilaan ihon pinta-alan perusteella laskettu) vedetään ruiskuun. Laskimoon

annettavaa bolusinjektiota varten annos laimennetaan edelleen 10 millilitraan 9 mg/ml

(0,9 %) natriumkloridiliuosta. Tarvittava annos voidaan antaa myös infuusiona, jolloin se

laimennetaan 100 millilitraan 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuosta ja infusoidaan noin 30

minuutin aikana.

Tarkastus ennen käyttöä

Vain kirkkaita, värittömiä tai hieman kellertäviä liuoksia, joissa ei ole hiukkasia, tulee käyttää.

Fludarabin Actavis -valmistetta ei pidä käyttää, jos pakkaus on viallinen.

Käsittely ja hävittäminen

Raskaana olevan henkilökunnan jäsenen ei pidä käsitellä Fludarabin Actavis -valmistetta.

Käsittelyssä on noudatettava sytotoksisten lääkkeiden käsittelyä koskevia paikallisia vaatimuksia.

Varovaisuutta on noudatettava Fludarabin Actavis -liuoksen käsittelyssä ja valmistamisessa.

Suojakäsineiden ja turvalasien käyttöä suositellaan altistumisen välttämiseksi, pullon

mahdollisesti rikkoutuessa tai aineen vahingossa roiskuessa.

Jos liuos joutuu kosketuksiin ihon tai limakalvojen kanssa, alue pitää pestä perusteellisesti

saippualla ja vedellä. Mikäli aine joutuu kosketuksiin silmien kanssa, huuhtele ne perusteellisesti

suurella määrällä vettä. Altistumista sisäänhengityksen kautta tulee välttää.

Lääkevalmiste on vain yhtä käyttökertaa varten. Mahdollinen käyttämätön tuote tai jätemateriaali

on hävitettävä sytotoksisia aineita koskevien paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Islanti

8.

MYYNTILUVAN NUMERO

32840

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

04.05.2015

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot