EZETIMIBE RATIOPHARM 10 mg tabletti

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

10-03-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

25-01-2021

Aktiivinen ainesosa:
Ezetimibum
Saatavilla:
ratiopharm GmbH
ATC-koodi:
C10AX09
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Ezetimibum
Annos:
10 mg
Lääkemuoto:
tabletti
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
etsetimibi
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
33011
Valtuutus päivämäärä:
2016-06-02

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Ezetimibe ratiopharm 10 mg tabletit

etsetimibi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille,

vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

Mitä Ezetimibe ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ezetimibe ratiopharmia

Miten Ezetimibe ratiopharmia otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Ezetimibe ratiopharmin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Ezetimibe ratiopharm on ja mihin sitä käyte tään

Ezetimibe ratiopharm on lääke, jota käytetään alentamaan kohonnutta veren kolesterolipitoisuutta.

Ezetimibe ratiopharm alentaa veren kokonaiskolesterolia, ”huonoa” (LDL) kolesterolia ja veren rasvoja

(triglyseridejä). Sen lisäksi Ezetimibe ratiopharm lisää ”hyvän” (HDL) kolesterolin määrää veressä.

Etsetimibi, Ezetimibe ratiopharm -tablettien vaikuttava aine, vaikuttaa kolesterolia alentavasti vähentämällä

kolesterolin imeytymistä suolistosta.

Ezetimibe ratiopharm lisää statiinien kolesterolia alentavaa vaikutusta. Statiinit ovat lääkkeitä, jotka

vähentävät elimistön omaa kolesterolituotantoa.

Kolesteroli on yksi monista verenkierrossa esiintyvistä rasvoista. Kokonaiskolesteroli muodostuu pääasiassa

LDL- ja HDL-kolesteroleista.

LDL-kolesterolia kutsutaan usein ”huonoksi” kolesteroliksi, koska se voi kerääntyä valtimoiden seinämiin

muodostaen plakin. Plakin muodostuminen voi lopulta johtaa valtimoiden ahtautumiseen. Ahtautuminen voi

hidastaa tai tukkia verenvirtauksen elintärkeisiin elimiin, kuten sydämeen ja aivoihin. Verenvirtauksen

estyminen voi johtaa sydän- tai aivoinfarktiin.

HDL-kolesterolia kutsutaan usein ”hyväksi” kolesteroliksi, koska se estää huonon kolesterolin

kerääntymistä valtimoihin ja ehkäisee sydänsairauksia.

Triglyseridit ovat toinen muoto veren rasvoista, jotka voivat lisätä sydänsairauksien riskiä.

Ezetimibe ratiopharmia määrätään henkilöille, joiden kolesteroli ei pysy tavoitetasolla pelkällä kolesterolia

alentavalla ruokavaliolla. Tämän lääkkeen käytön aikana on jatkettava kolesterolia alentavan ruokavalion

noudattamista.

Ezetimibe ratiopharm -lääkettä määrätään käytettäväksi yhdessä kolesterolia alentavan ruokavalion

kanssa

jos veren kolesterolipitoisuus on kohonnut (primaarinen hyperkolesterolemia, joko heterotsygoottinen

familiaalinen tai ei-familiaalinen)

yhdessä statiinihoidon kanssa, jos pelkällä

statiinihoidolla

ei saavuteta riittävää tehoa

yksinään, jos statiinihoito

ei sovi tai jos potilas ei siedä statiineja.

jos kyseessä on perinnöllinen

sairaus (homotsygoottinen familiaalinen

hyperkolesterolemia), joka lisää

veren kolesterolipitoisuutta. Näissä tapauksissa määrätään lisäksi

statiinia ja mahdollisia muita

hoitoja.

Jos sinulla on sydänsairaus, Ezetimibe ratiopharm -lääkkeen käyttö yhdessä statiineiksi kutsuttujen

kolesterolia alentavien lääkkeiden kanssa pienentää sydänkohtauksen, aivohalvauksen, sydämen

verenvirtausta parantavaan leikkaukseen joutumisen tai rintakivusta johtuvan sairaalahoidon riskiä.

Ezetimibe ratiopharm ei auta painonpudotuksessa.

Etsetimibiä, jota Ezetimibe ratiopharm sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ezetimibe ratiopharmia

Jos käytät Ezetimibe ratiopharmia yhdessä statiinin kanssa, lue myös käyttämäsi statiinin pakkausseloste.

ÄLÄ ota Ezetimibe ratiopharm -lääkettä

jos olet allerginen etsetimibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

ÄLÄ käytä Ezetimibe ratiopharm -lääkettä yhdessä statiinin kanssa, jos

sinulla

on jokin maksasairaus

olet raskaana tai imetät.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Ezetimibe ratiopharmia.

Kerro lääkärille kaikista

sairauksistasi,

myös allergioista.

Lääkärin pitäisi lähettää sinut verikokeeseen, ennen kuin aloitat Ezetimibe

ratiopharm -lääkkeen käytön

yhdessä statiinin kanssa. Verikokeen tarkoituksena on selvittää maksasi toiminta.

Lääkäri voi myös haluta tarkistaa maksasi toiminta

verikokeen

avulla sen jälkeen, kun olet aloittanut

Ezetimibe ratiopharm -lääkkeen käytön yhdessä statiinin kanssa.

Ezetimibe ratiopharm -lääkkeen käyttöä ei suositella, jos sinulla on jokin kohtalainen tai vaikea

maksasairaus.

Ezetimibe ratiopharmin ja tiettyjen, fibraateiksi kutsuttujen kolesterolia alentavien lääkkeiden yhteiskäytön

tehoa ja turvallisuutta ei ole vahvistettu.

Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei saa antaa 6–17-vuotiaille lapsille ja nuorille ilman erikoislääkärin määräystä, koska

valmisteen turvallisuudesta ja tehosta tässä ikäryhmässä on vain vähän tietoja. Tätä lääkettä ei saa antaa alle

6-vuotiaille lapsille, koska käytöstä tässä ikäryhmässä ei ole lainkaan tietoja.

Muut lääkevalmisteet ja Ezetimibe ratiopharm

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää

muita lääkkeitä. Muista kertoa lääkärille etenkin, jos käytät jotakin seuraavista vaikuttavista aineista

sisältäviä lääkkeitä:

siklosporiini

(käytetään usein elinsiirtopotilaille)

lääkkeitä, joiden vaikuttava aine estää veren hyytymistä, kuten varfariini, fenprokumoni, asenokumaroli

fluindioni (verenohennuslääkkeitä)

kolestyramiini (käytetään myös alentamaan kolesteroliarvoja), koska se vaikuttaa

Ezetimibe ratiopharm -

lääkkeen vaikutustapaan

fibraatit (toinen lääkeaineiden

ryhmä, jota käytetään kolesteroliarvojen alentamiseen).

Ezetimibe ratiopharm ruuan kanssa

Ezetimibe ratiopharm -tabletit voi ottaa sekä ruokailun yhteydessä että tyhjään mahaan.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Ezetimibe ratiopharmia yhdessä statiinin kanssa, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos

yrität raskautta. Jos tulet raskaaksi käyttäessäsi Ezetimibe ratiopharm -lääkettä yhdessä statiinin kanssa,

lopeta heti molempien lääkkeiden käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Ezetimibe ratiopharm -lääkkeen raskaudenaikaisesta käytöstä ilman statiinilisää ei ole kokemusta. Kysy

neuvoa lääkäriltä, ennen kuin käytät Ezetimibe ratiopharm -lääkettä raskauden aikana.

Älä käytä Ezetimibe ratiopharmia yhdessä statiinin kanssa, jos imetät, sillä ei tiedetä erittyvätkö nämä

lääkkeet ihmisen rintamaitoon.

Ezetimibe ratiopharm -lääkettä ei pidä käyttää ilman statiinilisää imetyksen yhteydessä. Kysy neuvoa

lääkäriltä.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajamine n ja kone iden käyttö

Ezetimibe ratiopharm ei todennäköisesti vaikuta ajokykyysi eikä koneiden käyttökykyysi. Sinun on

kuitenkin huomioitava, että Ezetimibe ratiopharm -lääkkeen käyttö voi aiheuttaa huimausta joillekin

henkilöille, jolloin se voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä

vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Ezetimibe ratiopharm sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän

lääkevalmisteen ottamista.

Ezetimibe ratiopharm sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

3.

Miten Ezetimibe ratiopharmia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Jatka muuta kolesterolia alentavaa lääkitystäsi, ellei

lääkäri kehota sinua lopettamaan toisen lääkkeen ottoa. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Ennen Ezetimibe ratiopharm -hoidon aloittamista sinun on noudatettava kolesterolia alentavaa ruokavaliota.

Sinun on jatkettava kolesterolia alentavan ruokavalion noudattamista myös Ezetimibe

ratiopharm -hoidon

ajan.

Suositeltu annos on yksi Ezetimibe ratiopharm 10 mg tabletti suun kautta kerran vuorokaudessa.

Voit ottaa Ezetimibe ratiopharm -lääkkeesi mihin aikaan päivästä tahansa, joko aterian yhteydessä tai ilman

ateriaa.

Jos lääkäri on määrännyt Ezetimibe ratiopharm -lääkettä otettavaksi yhdessä statiinin kanssa, molemmat

lääkkeet voidaan ottaa samaan aikaan. Lue tällöin käyttämäsi statiinin pakkausselosteessa annetut

annostusohjeet.

Jos lääkäri on määrännyt Ezetimibe ratiopharm -valmistetta käytettäväksi yhdessä sellaisen toisen

kolesterolia alentavan lääkkeen kanssa, jonka vaikuttavana aineena on kolestyramiini tai jokin muu

sappihappoa sitova aine, Ezetimibe ratiopharm on otettava vähintään kaksi tuntia ennen sappihappoa sitovaa

lääkettä tai vähintään neljä tuntia sen jälkeen.

Jos otat enemmän Ezetimibe ratiopharmia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Ezetimibe ratiopharm -annoksen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin, vaan jatka lääkkeen käyttöä seuraavana

päivänä ohjeen mukaan.

Jos lopetat Ezetimibe ratiopharm -lääkkeen oton

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, sillä kolesterolisi saattaa nousta uudelleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia termejä on käytetty kuvaamaan ilmoitettujen haittavaikutusten yleisyyttä:

Hyvin yleinen (yli yhdellä potilaalla kymmenestä)

Yleinen (enintään yhdellä potilaalla kymmenestä)

Melko harvinainen (enintään yhdellä potilaalla sadasta)

Harvinainen (enintään yhdellä potilaalla tuhannesta)

Hyvin harvinainen (enintään yhdellä potilaalla

kymmenestä tuhannesta, mukaan lukien yksittäiset raportit)

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu selittämätöntä lihassärkyä, -arkuutta tai -heikkoutta.

Harvoissa tapauksissa lihasoireet, mukaan lukien lihaskudoksen hajoaminen, joka voi johtaa

munuaisten vaurioitumiseen, voivat olla vakavia ja johtaa henkeä uhkaavaan tilaan.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee allergisia reaktioita, kuten kasvojen, huulten, kielen ja/tai

nielun turvotusta, jotka saattavat aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia. Tällaisia reaktioita on ilmoitettu

etsetimibin tultua markkinoille (myyntiluvan myöntämisen jälkeen).

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu, kun etsetimibiä on käytetty yksinään:

Yleiset:

vatsakipu, ripuli, ilmavaivat, väsymyksen tunne.

Melko harvinaiset:

joidenkin maksan toimintaa (transaminaasien) tai lihasten toimintaa kuvaavien

veriarvojen (kreatiinikinaasi) kohoaminen, yskä, ruoansulatusvaivat, närästys,

pahoinvointi, nivelsärky, lihaskouristukset, niskasärky, heikentynyt ruokahalu,

kipu, rintakipu, kuumat aallot, korkea verenpaine.

Kun etsetimibiä on käytetty yhdessä statiinin kanssa, on seuraavia haittavaikutuksia raportoitu joko

etsetimibiä yksinään käytettäessä ilmenevien haittavaikutusten lisäksi tai useammin kuin etsetimibiä

yksinään käytettäessä:

Yleiset:

joidenkin maksan toimintaa kuvaavien veriarvojen (transaminaasien)

kohoaminen, päänsärky, lihassärky, -arkuus tai -heikkous.

Melko harvinaiset:

pistelyn tunne, suun kuivuminen, mahalaukun tulehdus, kutina, ihottuma,

nokkosihottuma, selkäsärky, lihasheikkous, käsivarsien ja säärien särky,

epätavallinen väsymys tai heikkouden tunne, turvotus, erityisesti käsissä ja

jaloissa.

Yhdessä fenofibraatin kanssa käytettynä yleisenä haittavaikutuksena on raportoitu vatsakipua.

Lääkkeen tultua laajempaan käyttöön on lisäksi raportoitu seuraavia haittavaikutuksia: huimaus, lihaskivut,

maksan häiriöt, allergiset reaktiot mukaan lukien ihottumat ja nokkosihottuma, kohollaan olevat punaiset,

joskus maalitaulua muistuttavat ihottumaläiskät (erythema multiforme), lihassärky, -arkuus tai -heikkous,

lihaskudoksen hajoaminen, sappikivet tai sappirakon tulehdus (joka voi aiheuttaa vatsakipua, pahoinvointia,

oksentelua), haimatulehdus, johon usein liittyy kovaa vatsakipua, ummetus, verisolumäärän väheneminen,

mikä saattaa aiheuttaa mustelmia/verenvuotoa (trombosytopenia), pistelyn tunne, masennus, epätavallinen

väsymys tai heikkous, hengästyneisyys.

Haittavaikutuks ista ilmoittamine n

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA.

5.

Ezetimibe ratiopharmin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”Käyt. viim.” tai ”EXP”)

jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ezetimibe ratiopharm sisältää

Vaikuttava aine on etsetimibi. Yksi tabletti

sisältää 10 mg etsetimibiä.

Muut aineet ovat: laktoosimonohydraatti, esigelatinoitu maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa,

kroskarmelloosinatrium, povidoni K 30, natriumlauryylisulfaatti, kolloidinen, vedetön piidioksidi,

steariinihappo, poloksameeri 407.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Ezetimibe ratiopharm -tabletit ovat valkoisia kaksoiskuperia ja kapselinmuotoisia tabletteja, joiden toiselle

puolelle on kaiverrettu tunnus ”10”.

Pakkauskoot:

Ezetimibe ratiopharm 10 mg tabletteja on saatavana PVC/ACLAR/PVC-Al-läpipainopakkauksissa sekä

HDPE:stä valmistetuissa tablettipurkeissa, joissa on PP:stä valmistetut lapsiturvalliset sulkimet ja

sisätiivisteet sekä yksi silikageeliä sisältävä kuivatusainesäiliö/purkki. Läpipainopakkausten

pakkauskoot ovat 14, 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 50, 90, 90 x 1, 98, 98 x 1, 100, 105 ja 120 tablettia, ja

tablettipurkkien koot 100 ja 105 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

D-89079 Ulm

Saksa

Valmistaja:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Saksa

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb

Kroatia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.3.2020.

Bipacksedel: Information till patienten

Ezetimibe ratiopharm 10 mg tabletter

ezetimib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till

läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats

enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar

sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.

Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ezetimibe ratiopharm är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ezetimibe ratiopharm

Hur du tar Ezetimibe ratiopharm

Eventuella biverkningar

Hur Ezetimibe ratiopharm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ezetimibe ratiopharm är och vad det används för

Ezetimibe ratiopharm är ett läkemedel som används för att sänka förhöjda blodnivåer

av kolesterol.

Ezetimibe ratiopharm sänker blodnivåerna

av totalkolesterol, det ”onda” kolesterolet (LDL-kolesterol) och en typ

av blodfetter som kallas triglycerider. Ezetimibe

ratiopharm ökar dessutom nivåerna av det ”goda” kolesterolet

(HDL-kolesterol).

Ezetimib, det aktiva innehållsämnet i Ezetimibe ratiopharm,

verkar genom att minska kolesterolupptaget i

magtarmkanalen.

Ezetimibe ratiopharm förstärker den kolesterolsänkande

effekten hos statiner,

en grupp läkemedel som minskar

mängden kolesterol som din kropp själv tillverkar.

Kolesterol är ett av flera fetter som finns i ditt blod. Ditt totalkolesterol består huvudsakligen av LDL- och HDL-

kolesterol.

LDL-kolesterol kallas ofta det "onda" kolesterolet eftersom det orsakar fettinlagringar i dina kärlväggar och bildar

plack. Denna plack-inlagring kan så småningom leda till förträngningar i dina kärl. Dessa förträngningar kan

minska eller blockera blodflödet till viktiga organ som hjärta och hjärna. En blockad av blodflödet kan resultera i

en hjärtinfarkt eller stroke.

HDL-kolesterol

kallas ofta det "goda" kolesterolet, eftersom det hjälper

till att förhindra det "onda" kolesterolet

från att lagras i kärlen och då det skyddar mot hjärtsjukdom.

Triglycerider

är en annan typ av blodfetter

som kan öka risken för hjärtsjukdom.

Ezetimibe ratiopharm ordineras till patienter vars kolesterolnivåer inte hålls under kontroll med enbart en

kolesterolsänkande kost. Den kolesterolsänkande

kosten ska fortsättas under behandlingen med detta läkemedel.

Ezetimibe ratiopharm ordineras som tillägg till en kolesterolsänkande kost

hos patienter med förhöjda kolesterolnivåer i blodet (primär hyperkolesterolemi [heterozygot familjär

och icke-familjär])

tillsammans med en statin, när enbart en statin inte ger tillfredsställande kontroll av

kolesterolnivåerna

ensamt, när en behandling med statiner anses olämplig

eller då patienten inte tål statiner

för behandling av en ärftlig sjukdom (homozygot familjär hyperkolesterolemi) som ger förhöjda

kolesterolnivåer i blodet. I detta fall ordineras dessutom behandling med någon statin och eventuell

annan

behandling.

Om du har en hjärtsjukdom, kan Ezetimibe ratiopharm i kombination med kolesterolsänkande läkemedel

kallas statiner, minska risken för hjärtinfarkt, stroke, operation för att öka blodflödet i hjärtat eller

sjukhusinläggning för bröstsmärtor.

Ezetimibe ratiopharm hjälper dig inte att gå ned i vikt.

Ezetimib, som finns i Ezetimibe ratiopharm,

kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation.

Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare

frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ezetimibe ratiopharm

Om du använder Ezetimibe ratiopharm tillsammans med en statin, läs även bipacksedeln för det läkemedlet.

Ta INTE Ezetimibe ratiopharm

om du är allergisk (överkänslig) mot ezetimib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Ta INTE Ezetimibe ratiopharm tillsammans med en statin om

du har leverbesvär

du är gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ezetimibe ratiopharm.

Informera din läkare om alla dina medicinska besvär, även allergier.

Din läkare bör ta ett blodprov innan du börjar ta Ezetimibe ratiopharm tillsammans med en statin.

Detta blodprov tas för att kontrollera din leverfunktion.

Din läkare kan också behöva ta ett blodprov för att kontrollera din leverfunktion efter det att du har

börjat ta Ezetimibe ratiopharm tillsammans med en statin.

Ezetimibe ratiopharm rekommenderas inte om du har måttligt till

kraftigt nedsatt leverfunktion.

Säkerhet och effekt vid samtidig användning av Ezetimibe ratiopharm och vissa andra kolesterolsänkande

läkemedel, s.k. fibrater, har inte fastställts.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar (i åldern 6 till 17 år) om det inte uttryckligen

ordinerats av en

specialist,

eftersom det finns begränsade data avseende säkerhet och effekt. Ge inte detta läkemedel till barn under

6 år, eftersom det inte finns någon information för denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Ezetimibe ratiopharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal

om du tar, nyligen

har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är

speciellt viktigt att tala om för läkaren om du tar läkemedel

med något av följande aktiva innehållsämnen:

ciklosporin (används ofta av organtransplanterade patienter)

läkemedel med ett aktivt innehållsämne som är blodproppsförebyggande, såsom warfarin,

fenprokumon, acenokumarol eller fluindion (s.k. antikoagulantia)

kolestyramin (ett annat läkemedel för att sänka kolesterolnivån), eftersom det påverkar effekten av

Ezetimibe ratiopharm

fibrater (läkemedel som också används för att sänka kolesterolnivån).

Ezetimibe ratiopharm med mat

Ezetimibe ratiopharm kan tas såväl i samband med måltid som på tom mage.

Graviditet och amning

Ta inte Ezetimibe ratiopharm tillsammans med en statin om du är gravid, försöker bli gravid, eller tror att du kan vara

gravid. Om du blir gravid medan du tar Ezetimibe ratiopharm tillsammans med någon statin, ska du omedelbart

avbryta behandlingen med båda läkemedlen och kontakta läkare.

Erfarenhet från användning av Ezetimibe ratiopharm utan en statin under graviditet saknas. Om du är gravid, rådfråga

läkare före användning av Ezetimibe ratiopharm.

Ta inte Ezetimibe ratiopharm tillsammans med en statin om du ammar, eftersom det är okänt om läkemedlen passerar

över i bröstmjölk.

Ezetimibe ratiopharm utan en statin ska inte användas om du ammar. Rådfråga läkare.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ezetimibe ratiopharm förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner. Vissa

personer kan dock bli yra då de tagit Ezetimibe ratiopharm. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av

faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras

effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs

därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Ezetimibe ratiopharm innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

Ezetimibe ratiopharm innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Ezetimibe ratiopharm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Fortsätt att ta dina andra kolesterolsänkande

läkemedel, om inte läkaren säger åt dig att sluta. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Innan du börjar ta Ezetimibe ratiopharm bör du hålla en kolesterolsänkande kost.

Du bör fortsätta med denna kolesterolsänkande kost också då du tar Ezetimibe ratiopharm.

Rekommenderad dos är en tablett Ezetimibe ratiopharm 10 mg en gång dagligen via munnen.

Ezetimibe ratiopharm kan tas vid vilken tid som helst på dygnet, och tabletten kan tas såväl med som utan

mat.

Om läkaren ordinerat Ezetimibe ratiopharm att tas tillsammans med någon statin, kan båda dessa läkemedel

tas vid samma tidpunkt. Läs då även doseringsanvisningarna i bipacksedeln för statinläkemedlet.

Om din läkare har ordinerat Ezetimibe ratiopharm tillsammans med ett annat kolesterolsänkande läkemedel

som innehåller det aktiva innehållsämnet kolestyramin eller något annat gallsyrabindande läkemedel, bör du

ta Ezetimibe ratiopharm åtminstone 2 timmar före eller tidigast 4 timmar efter att du tagit det

gallsyrabindande läkemedlet.

Om du har tagit för stor mängd av Ezetimibe ratiopharm

Om du fått i dig en alltför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Ezetimibe ratiopharm

Ta inte dubbel dos, för att kompensera för glömd tablett. Ta bara din vanliga dos Ezetimibe ratiopharm vid

den tid du brukar nästa dag.

Om du slutar att ta Ezetimibe ratiopharm

Tala med din läkare eller apotekspersonal, eftersom din kolesterolnivå kan öka igen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande termer används för att beskriva hur ofta olika biverkningar har rapporterats:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare, inklusive enskilda rapporter).

Kontakta omedelbart läkare om du får oförklarlig muskelvärk, -ömhet eller -svaghet. Anledningen till detta är

att muskelbesvär, inklusive nedbrytning av muskler med njurskada som följd, i sällsynta fall kan vara

allvarliga och bli livshotande.

Kontakta omedelbart läkare om du får någon allergisk reaktion med svullnad i ansikte, läppar, tunga

och/eller svalg som kan orsaka andnings- eller sväljsvårigheter. Sådana reaktioner har rapporterats efter att

ezetimib kommit ut på marknaden (beviljats försäljningstillstånd).

Vid behandling med enbart ezetimib har följande biverkningar rapporterats:

Vanliga:

buksmärtor, diarré, gasbildning,

trötthet.

Mindre vanliga:

förhöjningar av vissa blodprovsvärden som visar leverfunktion

(transaminaser) och muskelfunktion (CK), hosta, matsmältningsbesvär,

halsbränna, illamående, ledvärk, muskelkramper, ont i nacken, minskad

aptit, smärta, bröstsmärtor, heta vallningar (flush), högt blodtryck.

Då ezetimib använts tillsammans med någon statin har dessutom följande biverkningar rapporterats, eller

rapporterats med en högre frekvens än då ezetimib använts ensamt:

Vanliga:

förhöjningar av vissa blodprovsvärden som visar leverfunktionen

(transaminaser), huvudvärk, muskelvärk, -ömhet eller -svaghet.

Mindre vanliga:

stickande känsla, torr mun, inflammation i magen, klåda, utslag,

nässelfeber, ryggvärk, muskelsvaghet, smärta i armar och ben, ovanlig

trötthet eller svaghet, svullnad, särskilt i händer och fötter.

När ezetimib använts tillsammans med fenofibrat, har buksmärtor rapporterats som en vanlig biverkning.

Följande biverkningar har också rapporterats vid normal användning efter marknadsintroduktion: yrsel,

muskelvärk, leverbesvär, allergiska reaktioner inkluderande hud- och nässelutslag, upphöjda röda, ibland

måltavleliknande utslag (erythema multiforme), muskelvärk, -ömhet eller -svaghet, nedbrytning av muskler,

gallsten eller inflammation i gallblåsan (vilket kan orsaka buksmärtor, illamående, kräkningar),

inflammation i bukspottkörteln, ofta med svåra buksmärtor, förstoppning, minskat antal blodplättar vilket

kan orsaka blåmärken/blödningar (trombocytopeni), stickande känsla, depression, ovanlig trötthet eller

svaghet, andfåddhet.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Ezetimibe ratiopharm 10 mg tabletti

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää 35 mg laktoosimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti.

Valkoinen, kaksoiskupera ja kapselinmuotoinen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu tunnus ”10”.

Koko: 8,2 mm x 4,1 mm.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Primaarinen hyperkolesterolemia

Ezetimibe ratiopharm on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä HMG CoA-reduktaasin estäjän (statiinin) kanssa

ruokavalion lisähoitona primaarista (heterotsygoottista familiaalista ja ei-familiaalista) hyperkolesterolemiaa

sairastaville potilaille, joille pelkällä statiinilla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta.

Ezetimibe ratiopharm monoterapiana on tarkoitettu ruokavalion lisähoidoksi primaarista (heterotsygoottista

familiaalista ja ei-familiaalista) hyperkolesterolemiaa sairastaville potilaille, joille statiinilääkitys ei ole

tarkoituksenmukainen tai jotka eivät siedä statiineja.

Sydän- ja verisuonitapahtumien ehkäisy

Ezetimibe ratiopharm statiinihoidon lisänä tai aloitettuna samanaikaisesti statiinihoidon kanssa on tarkoitettu

pienentämään sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä (ks. kohta 5.1) potilailla, joilla on sepelvaltimotauti ja

aiemmin sairastettu äkillinen sepelvaltimo-oireyhtymä.

Homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia (HoFH)

Ezetimibe ratiopharm on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä statiinin kanssa ruokavalion lisähoitona HoFH-

tautia sairastavien potilaiden hoidossa. Potilaat voivat saada lisäksi myös muuta hoitoa (esim. LDL-afereesi).

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Suositusannos on yksi Ezetimibe ratiopharm 10 mg tabletti vuorokaudessa. Ezetimibe ratiopharm -lääkkeen

voi ottaa mihin vuorokaudenaikaan tahansa, sekä ruokailun yhteydessä että ilman ruokaa.

Yhdistettäessä Ezetimibe ratiopharm -lääkettä statiiniin on joko käytettävä asianomaisen statiinin normaalia

aloitusannosta tai jatkettava jo vakiintunutta suurempaa statiiniannosta. Yhdistelmähoitoa käytettäessä on

tutustuttava asianomaisen statiinin annostusohjeisiin.

Käyttö potilaille, joilla on sepelvaltimotauti ja aiemmin sairastettu äkillinen sepelvaltimo-

oireyhtymätapahtuma

10 mg Ezetimibe ratiopharm -valmistetta voidaan antaa sepelvaltimotautia sairastaville potilaille, joilla on

aiemmin sairastettu äkillinen sepelvaltimo-oireyhtymätapahtuma, sydän- ja verisuonitapahtumien

lisävähentämiseen yhdessä statiinin kanssa, jonka kardiovaskulaarinen hyöty on osoitettu.

Yhteiskäyttö sappihappoa sitovien aineiden kanssa

Ezetimibe ratiopharm tulisi ottaa vähintään 2 tuntia ennen sappihappoa sitovien aineiden ottamista tai

vähintään 4 tuntia sen jälkeen.

Ikääntyneet

Annostusta ei tarvitse muuttaa iäkkäitä potilaita hoidettaessa (ks. kohta 5.2).

Pediatriset potilaat

Hoito on aloitettava erikoislääkärin valvonnassa.

Vähintään 6 vuotta täyttäneet lapset ja nuoret: Etsetimibin turvallisuutta ja tehoa 6-17 vuoden ikäisten lasten

hoidossa ei ole varmistettu. Saatavissa olevan tiedon perusteella, joka on kuvattu kohdissa 4.4, 4.8, 5.1 ja 5.2,

ei voida antaa suosituksia annostuksesta.

Kun Ezetimibe ratiopharm -lääkettä annetaan yhdessä statiinin kanssa, statiinin lapsipotilaita koskevat

annostusohjeet on tarkistettava.

Alle 6-vuotiaat lapset: Etsetimibin turvallisuutta ja tehoa alle 6 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole

varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Maksan vajaatoiminta

Annostusta ei tarvitse muuttaa lievässä maksan vajaatoiminnassa (Child-Pughin asteikolla 5-6). Ezetimibe

ratiopharm -hoitoa ei suositella potilaille, joilla on kohtalainen (Child-Pughin asteikolla 7-9) tai vaikea

(Child-Pughin asteikolla > 9) maksan vajaatoiminta (ks. kohdat 4.4 ja 5.2.).

Munuaisten vajaatoiminta

Annostusta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavia potilaita hoidettaessa (ks. kohta 5.2).

Antotapa

Suun kautta.

Potilaan on noudatettava asianmukaista veren lipidejä vähentävää ruokavaliota, jota on jatkettava myös

Ezetimibe ratiopharm-hoidon aikana.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Kun Ezetimibe ratiopharm -lääkettä käytetään yhdessä statiinin kanssa, tutustu käytettävän statiinin

valmisteyhteenvetoon.

Ezetimibe ratiopharm -lääkkeen ja statiinin yhdistelmähoito on vasta-aiheinen raskauden ja imetyksen

aikana.

Ezetimibe ratiopharm -lääkkeen ja statiinin yhdistelmähoito on vasta-aiheinen, jos potilaalla on aktiivisessa

vaiheessa oleva maksasairaus tai pitkään jatkunut seerumin transaminaasipitoisuuksien nousu, jonka syytä ei

tunneta.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kun Ezetimibe ratiopharm -lääkettä käytetään yhdessä statiinin kanssa, tutustu käytettävän statiinin

valmisteyhteenvetoon.

Maksaentsyymit

Kontrolloiduissa tutkimuksissa, joissa etsetimibiä on annettu yhdessä statiinin kanssa, on havaittu

transaminaasiarvojen kohoamista peräkkäisissä mittauksissa [≥ 3 x viitearvojen ylärajan (ULN)]. Kun

Ezetimibe ratiopharm -hoitoa annetaan yhdessä statiinin kanssa, maksan toimintakokeet on tehtävä hoitoa

aloitettaessa ja sen jälkeen statiinia koskevien suositusten mukaisesti (ks. kohta 4.8.).

IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial (IMPROVE-IT) -tutkimuksessa

18 144 sepelvaltimotautipotilasta, joilla oli aiemmin sairastettu äkillinen sepelvaltimo-oireyhtymätapahtuma,

satunnaistettiin saamaan etsetimibiä ja simvastatiinia 10/40 mg vuorokaudessa (n = 9 067) tai simvastatiinia

40 mg vuorokaudessa (n = 9 077). 6,0 vuoden pituisen mediaaniseuranta-ajan kuluessa peräkkäisten

transaminaasiarvojen kohoamisten (≥ 3 x ULN) ilmaantuvuus oli 2,5 % etsetimibiä ja simvastatiinia

saaneilla ja 2,3 % simvastatiinia saaneilla potilailla (ks. kohta 4.8).

Kliinisessä vertailututkimuksessa, jossa yli 9 000:lle kroonista munuaistautia sairastavalle potilaalle annettiin

satunnaistetusti joko 10 mg etsetimibiä yhdessä 20 mg simvastatiiniannoksen kanssa kerran vuorokaudessa

(n = 4 650) tai lumevalmistetta (n = 4 620) (seuranta-ajan mediaani 4,9 vuotta), transaminaasiarvojen

kohoamista peräkkäisissä mittauksissa (> 3 x viitearvojen yläraja) havaittiin etsetimibiä ja simvastatiinia

saaneiden ryhmässä 0,7 prosentilla ja lumelääkeryhmässä 0,6 prosentilla potilaista (ks. kohta 4.8).

Luustolihakset

Etsetimibin tultua kliiniseen käyttöön on raportoitu joitakin myopatia- ja rabdomyolyysitapauksia. Useimmat

potilaat, jotka saivat rabdomyolyysin, käyttivät samanaikaisesti statiinia ja etsetimibiä. Rabdomyolyysia on

kuitenkin raportoitu hyvin harvoin, kun etsetimibiä on käytetty yksinään ja kun etsetimibiä on annettu

yhdessä muiden sellaisten lääkkeiden kanssa, joihin tiedetään liittyvän kohonnut rabdomyolyysin riski. Jos

myopatiaa epäillään lihasoireiden perusteella tai se on varmistettu toteamalla kreatiinikinaasiarvo (CK), joka

on > 10 x viitearvojen ylärajan (ULN), on etsetimibin, statiinin tai muiden potilaan samanaikaisesti

käyttämien lääkkeiden käyttö heti lopetettava. Kaikille Ezetimibe ratiopharm -hoidon aloittaville potilaille on

kerrottava myopatian riskistä, ja heitä on kehotettava viipymättä ilmoittamaan lääkärilleen selittämättömästä

lihaskivusta, -arkuudesta tai -heikkoudesta (ks. kohta 4.8).

IMPROVE-IT-tutkimuksessa 18 144 sepelvaltimotautipotilasta, joilla oli aiemmin sairastettu äkillinen

sepelvaltimo-oireyhtymätapahtuma, satunnaistettiin saamaan etsetimibiä ja simvastatiinia 10/40 mg

vuorokaudessa (n = 9 067) tai simvastatiinia 40 mg vuorokaudessa (n = 9 077). 6,0 vuoden pituisen

mediaaniseuranta-ajan kuluessa myopatian ilmaantuvuus oli 0,2 % etsetimibiä ja simvastatiinia saaneilla ja

0,1 % simvastatiinia saaneilla potilailla, kun myopatia määriteltiin selittämättömänä lihasheikkoutena tai -

kipuna, johon liittyi kohonnut seerumin CK-arvo, joka oli ≥ 10 kertaa ULN-arvon, tai kaksi peräkkäin

havaittua CK-arvoa, jotka olivat ≥ 5 ja < 10 kertaa ULN-arvon. Rabdomyolyysin ilmaantuvuus oli 0,1 %

etsetimibiä ja simvastatiinia saaneilla ja 0,2 % simvastatiinia saaneilla potilailla, kun rabdomyolyysi

määriteltiin selittämättömänä lihasheikkoutena tai -kipuna, johon liittyi seerumin CK-arvo, joka oli

≥ 10 kertaa ULN-arvon ja johon liittyi näyttöä munuaisvauriosta, tai kaksi peräkkäin havaittua CK-arvoa,

jotka olivat ≥ 5 kertaa ULN-arvon ja < 10 kertaa ULN-arvon ja joihin liittyi näyttöä munuaisvauriosta, tai

CK-arvo, joka oli ≥ 10 000 IU/l ilman näyttöä munuaisvauriosta (ks. kohta 4.8.).

Kliinisessä tutkimuksessa, jossa yli 9 000:lle kroonista munuaistautia sairastavalle potilaalle annettiin

satunnaistetusti joko 10 mg etsetimibiä yhdessä 20 mg simvastatiiniannoksen kanssa kerran vuorokaudessa

(n = 4 650) tai lumevalmistetta (n = 4 620) (seuranta-ajan mediaani: 4,9 vuotta), myopatian/rabdomyolyysin

ilmaantuvuus oli etsetimibin ja simvastatiinin yhdistelmää saaneessa ryhmässä 0,2 % ja lumeryhmässä 0,1 %

(ks. kohta 4.8).

Maksan vajaatoiminta

Ezetimibe ratiopharm -hoitoa ei suositella potilaille, joilla on kohtalainen tai vaikea maksan vajaatoiminta,

koska suurentuneiden etsetimibipitoisuuksien vaikutuksia näihin potilaisiin ei tunneta (ks. kohta 5.2).

Pediatriset potilaat

Etsetimibin tehoa ja turvallisuutta on tutkittu heterotsygoottista familiaalista tai ei-familiaalista

hyperkolesterolemiaa sairastavien 6–10-vuotiaiden potilaiden hoidossa 12 viikkoa kestäneessä

lumekontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa. Yli 12 viikkoa kestävän etsetimibihoidon vaikutuksia ei ole

tutkittu tässä ikäryhmässä (ks. kohdat 4.2, 4.8, 5.1 ja 5.2).

Etsetimibiä ei ole tutkittu alle 6-vuotiaiden potilaiden hoidossa (ks. kohdat 4.2 ja 4.8).

Etsetimibi- ja simvastatiiniyhdistelmän tehoa ja turvallisuutta on tutkittu heterotsygoottista familiaalista

hyperkolesterolemiaa sairastavien 10–17-vuotiaiden potilaiden hoidossa kontrolloidussa kliinisessä

tutkimuksessa, johon osallistui murrosikäisiä poikia (puberteettikehityksen aste vähintään II Tannerin

luokituksen mukaan) ja tyttöjä, joiden kuukautisten alkamisesta oli kulunut vähintään vuosi.

Tässä suppeassa kontrolloidussa tutkimuksessa ei todettu havaittavissa olevaa vaikutusta nuorten poikien tai

tyttöjen kasvuun tai sukupuoliseen kypsymiseen tai tyttöjen kuukautiskierron pituuteen. Yli 33 viikkoa

kestävän etsetimibihoidon vaikutuksia kasvuun tai sukupuoliseen kypsymiseen ei kuitenkaan ole tutkittu (ks.

kohdat 4.2 ja 4.8).

Etsetimibin turvallisuutta ja tehoa yhdessä yli 40 mg simvastatiiniannosten kanssa ei ole tutkittu 10–17-

vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa.

Etsetimibin turvallisuutta ja tehoa yhdessä simvastatiinin kanssa ei ole tutkittu alle 10-vuotiaiden pediatristen

potilaiden hoidossa (ks. kohdat 4.2 ja 4.8).

Alle 17-vuotiaille potilaille annetun etsetimibihoidon pitkäaikaista tehoa aikuisiän sairastavuuden ja

kuolleisuuden vähentämisessä ei ole tutkittu.

Fibraatit

Etsetimibin tehoa ja turvallisuutta yhdessä fibraattien kanssa ei ole vahvistettu.

Jos etsetimibiä ja fenofibraattia saavalla potilaalla epäillään kolelitiaasia, sappirakon tutkimukset ovat

tarpeen ja hoito on keskeytettävä (ks. kohdat 4.5 ja 4.8).

Siklosporiini

Varovaisuuteen on syytä, jos Ezetimibe ratiopharm -hoito aloitetaan siklosporiinia saavalle potilaalle. Jos

potilas käyttää Ezetimibe ratiopharmia ja siklosporiinia, on siklosporiinipitoisuuksia seurattava (ks. kohta

4.5).

Antikoagulantit

Jos varfariinihoitoon, johonkin muuhun kumariiniantikoagulanttihoitoon tai fluindionihoitoon lisätään

Ezetimibe ratiopharm, on INR-arvoa (International Normalised Ratio) seurattava asianmukaisesti (ks. kohta

4.5).

Apuaineet

Laktoosi

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai

glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Prekliinisissä tutkimuksissa on osoitettu, ettei etsetimibi indusoi lääkeaineita metaboloivia sytokromi P450

(CYP) -entsyymejä. Etsetimibillä ei ole havaittu kliinisesti merkitseviä farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia

sellaisten lääkkeiden kanssa, joiden tiedetään metaboloituvan sytokromi P450-entsyymien 1A2, 2D6, 2C8,

2C9 ja 3A4 tai N-asetyylitransferaasin välityksellä.

Kliinisissä interaktiotutkimuksissa etsetimibi ei vaikuttanut dapsonin, dekstrometorfaanin, digoksiinin,

ehkäisytablettien (etinyyliestradiolin ja levonorgestreelin), glipitsidin, tolbutamidin eikä midatsolaamin

farmakokinetiikkaan yhteiskäytön aikana. Yhtä aikaa etsetimibin kanssa annettu simetidiini ei vaikuttanut

etsetimibin hyötyosuuteen.

Antasidit

Antasidien samanaikainen käyttö hidasti etsetimibin imeytymistä mutta ei vaikuttanut etsetimibin

hyötyosuuteen. Hidastuneen imeytymisen ei katsota olevan kliinisesti merkitsevä.

Kolestyramiini

Samanaikaisesti annosteltu kolestyramiini pienensi etsetimibin kokonaispitoisuuden (etsetimibi +

etsetimibiglukuronidi) aika-pitoisuuskäyrän (AUC) alle jäävän pinta-alan keskiarvoa noin 55 %. Tämä

yhteisvaikutus saattaa heikentää sitä LDL-kolesterolin laskua tehostavaa vaikutusta, jonka etsetimibin

lisääminen kolestyramiinihoitoon saa aikaan (ks. kohta 4.2).

Fibraatit

Lääkärin olisi huomioitava mahdollinen kolelitiaasin ja sappirakon sairauden riski fenofibraattia ja Ezetimibe

ratiopharm -lääkitystä samanaikaisesti saavilla potilailla (ks. kohdat 4.4 ja 4.8).

Jos Ezetimibe ratiopharmia ja fenofibraattia saavalla potilaalla epäillään kolelitiaasia, sappirakon tutkimukset

ovat tarpeen, ja hoito on keskeytettävä (ks. kohta 4.8).

Fenofibraatin tai gemfibrotsiilin samanaikainen anto nosti etsetimibin kokonaispitoisuutta jonkin verran

(noin 1,5- ja 1,7-kertaiseksi).

Etsetimibin antoa yhdessä muiden fibraattien kanssa ei ole tutkittu.

Fibraatit saattavat lisätä kolesterolin erittymistä sappeen, ja voivat siten aiheuttaa sappikiviä. Eläinkokeissa

etsetimibi nosti joskus sapen kolesterolipitoisuutta sappirakossa, mutta näin ei tapahtunut kaikilla koe-

eläinlajeilla (ks. kohta 5.3). Ezetimibe ratiopharm -lääkkeen terapeuttiseen käyttöön liittyvää litogeenisen

vaikutuksen vaaraa ei voida pois sulkea.

Statiinit

Kliinisesti merkitseviä farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia ei havaittu, kun etsetimibiä annettiin yhdessä

atorvastatiinin, simvastatiinin, pravastatiinin, lovastatiinin, fluvastatiinin tai rosuvastatiinin kanssa.

Siklosporiini

Kahdeksalle munuaisensiirtopotilaalle, joiden kreatiniinipuhdistuma oli > 50 ml/min ja jotka saivat stabiilia

siklosporiiniannosta, annettiin tutkimuksessa 10 mg:n kerta-annokset etsetimibiä. Tämä annos johti

etsetimibin kokonaispitoisuuden AUC:n keskiarvon 3,4-kertaiseen (vaihteluväli 2,3–7,9) nousuun verrattuna

tilanteeseen terveiden vapaaehtoisten koehenkilöiden ryhmässä (n = 17), jolle annettiin etsetimibiä yksinään

(eräässä toisessa tutkimuksessa). Toisessa tutkimuksessa munuaisensiirtopotilaalla, jolla oli vaikea

munuaisten vajaatoiminta ja joka sai siklosporiinia ja useita muita lääkkeitä, todettiin 12 kertaa suurempi

kokonaisaltistus etsetimibille verrattuna kontrolliryhmään, joka sai etsetimibiä yksinään. Kaksijaksoisessa,

vaihtovuoroisessa tutkimuksessa, johon osallistui 12 tervettä koehenkilöä, 20 mg etsetimibiä vuorokaudessa

kahdeksan vuorokauden ajan yhdessä seitsemäntenä päivänä annetun siklosporiinin (100 mg kerta-

annoksena) kanssa nosti siklosporiinin AUC-arvoa keskimäärin 15 % (vaihteluväli 10 %:n lasku - 51 %:n

nousu), verrattuna yksinään annettuun 100 mg:n kerta-annokseen siklosporiinia. Kontrolloitua tutkimusta

samanaikaisesti annetun etsetimibin vaikutuksesta siklosporiinialtistumiseen potilailla, joille on tehty

munuaisensiirto, ei ole suoritettu. Varovaisuuteen on syytä aloitettaessa Ezetimibe ratiopharm-hoito

siklosporiinia saavalle potilaalle. Jos potilas käyttää Ezetimibe ratiopharmia ja siklosporiinia, on

siklosporiinipitoisuuksia seurattava (ks. kohta 4.4).

Antikoagulantit

Kahdelletoista terveelle aikuiselle miehelle tehdyssä tutkimuksessa etsetimibin (10 mg kerran

vuorokaudessa) samanaikainen anto ei vaikuttanut merkitsevästi varfariinin hyötyosuuteen tai

protrombiiniaikaan. Lääkkeen tultua kliiniseen käyttöön on kuitenkin raportoitu tapauksia INR-arvon

noususta potilailla, joiden varfariini- tai fluindionihoitoon oli lisätty etsetimibi. Jos etsetimibi lisätään

varfariinihoitoon tai johonkin muuhun kumariiniantikoagulanttihoitoon, on INR-arvoa seurattava

asianmukaisesti (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Ezetimibe ratiopharm -lääkkeen ja statiinin yhdistelmähoito on vasta-aiheinen raskauden ja imetyksen aikana

(ks. kohta 4.3). Tutustu myös käytettävän statiinin valmisteyhteenvetoon.

Raskaus

Ezetimibe ratiopharmia tulee antaa raskaana oleville naisille vain, jos lääke on selvästi välttämätön.

Etsetimibin raskaudenaikaisesta käytöstä ei ole kliinistä tietoa. Etsetimibillä yksinään tehdyt eläinkokeet

eivät ole tuoneet esiin suoria eivätkä epäsuoria haitallisia vaikutuksia raskauteen, alkion- ja

sikiönkehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen (ks. kohta 5.3).

Imetys

Ezetimibe ratiopharm -lääkitystä ei pidä käyttää imetyksen aikana. Rotilla tehdyt tutkimukset ovat

osoittaneet etsetimibin erittyvän rottien maitoon. Ei tiedetä, erittyykö lääkeaine myös ihmisen rintamaitoon.

Hedelmällisyys

Etsetimibin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole olemassa kliinistä tutkimustietoa. Etsetimibillä ei

ole vaikutusta uros- tai naarasrottien hedelmällisyyteen (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Ajoneuvoa

ajettaessa tai koneita käytettäessä on kuitenkin huomioitava, että heitehuimausta on ilmoitettu esiintyneen.

4.8

Haittavaikutukset

Taulukkomuotoinen yhteenveto haittavaikutuksista (kliiniset tutkimukset ja markkinoille tulon jälkeen

raportoidut kokemukset)

Enintään 112 viikkoa kestäneissä kliinisissä tutkimuksissa etsetimibiä on annettu 10 mg/vrk yksinään

2 396 potilaalle, yhdessä statiinin kanssa 11 308 potilaalle ja yhdessä fenofibraatin kanssa 185 potilaalle.

Haittavaikutukset olivat yleensä lieviä ja ohimeneviä. Haittavaikutusten kokonaismäärä oli samansuuruinen

etsetimibin ja lumelääkkeen käytön yhteydessä. Haittavaikutuksista johtunut keskeyttämisprosentti oli myös

samansuuruinen etsetimibillä ja lumelääkkeellä.

Ezetimibe ratiopharm yksinään tai yhdessä statiinin kanssa:

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu etsetimibiä yksinään saaneilla potilailla (n = 2 396), ja niitä esiintyi

useammin kuin lumelääkettä saaneilla potilailla (n = 1 159). Näitä haittavaikutuksia on myös todettu

potilailla, jotka saivat etsetimibiä yhdessä statiinin kanssa (n = 11 308), ja niitä esiintyi useammin kuin

pelkkää statiinia saaneilla potilailla (n = 9 361). Markkinoille tulon jälkeen esiintyneet haittavaikutukset ovat

peräisin raporteista, joissa etsetimibiä on annosteltu joko yksinään tai yhdessä statiinin kanssa. Etsetimibin

kliinisissä tutkimuksissa (annettuna yksinään tai yhdessä statiinin kanssa) havaitut haittavaikutukset tai

etsetimibin markkinoillaolon aikana raportoidut haittavaikutukset (käytettynä yksinään tai yhdessä statiinin

kanssa) ovat lueteltuina taulukossa 1. Nämä haittavaikutukset on esitetty elinjärjestelmän ja yleisyyden

mukaan.

Esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko

harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja

tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Taulukko 1

Haittavaikutukset

Elinjärjestelmä

Yleisyys

Haittavaikutus

Veri ja imukudos

Tuntematon

trombosytopenia

Immuunijärjestelmä

Tuntematon

yliherkkyys, mukaan lukien ihottuma,

nokkosihottuma, anafylaksia ja angioedeema

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Melko harvinainen

heikentynyt ruokahalu

Psyykkiset häiriöt

Tuntematon

masennus

Hermosto

Yleinen

päänsärky

Melko harvinainen

parestesiat

Tuntematon

heitehuimaus

Verisuonisto

Melko harvinainen

kuumat aallot, hypertensio

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Melko harvinainen

yskä

Tuntematon

hengenahdistus

Ruoansulatuselimistö

Yleinen

vatsakipu, ripuli, ilmavaivat

Melko harvinainen

dyspepsia, ruokatorven refluksitauti, pahoinvointi,

suun kuivuminen, gastriitti

Tuntematon

pankreatiitti, ummetus

Maksa ja sappi

Tuntematon

maksatulehdus, sappikivitauti, sappirakkotulehdus

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

kutina, ihottuma, nokkosihottuma

Tuntematon

erythema multiforme

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen

lihassärky

Melko harvinainen

nivelsärky, lihaskouristukset, niskakipu,

selkäsärky, lihasheikkous, raajasärky

Tuntematon

myopatia/rabdomyolyysi (ks. kohta 4.4)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen

väsymys

Melko harvinainen

rintakipu, kipu, voimattomuus, perifeerinen

edeema

Tutkimukset

Yleinen

kohonnut ALAT- ja/tai ASAT-arvo

Melko harvinainen

kohonnut veren kreatiinikinaasi, kohonnut

gammaglutamyylitransferaasiarvo, maksan

toimintakokeiden poikkeavuudet

Ezetimibe ratiopharm yhdessä fenofibraatin kanssa

Ruoansulatuselimistö: Vatsakivut (yleinen).

Kaksoissokkoutetussa, lumelääkekontrolloidussa kliinisessä monikeskustutkimuksessa, johon osallistui

sekamuotoista hyperlipidemiaa sairastavia potilaita, 625 potilasta sai hoitoa enintään 12 viikkoa ja

576 potilasta enintään vuoden. Tässä tutkimuksessa 172 potilasta saivat etsetimibiä ja fenofibraattia

12 viikkoa ja 230 potilasta vuoden (mukaan lukien 109 potilasta, jotka saivat pelkkää etsetimibiä

ensimmäiset 12 viikkoa). Tutkimusta ei ollut suunniteltu vertaamaan tutkimusryhmiä harvinaisten

tapahtumien suhteen. Kliinisesti tärkeiden seerumin transaminaasiarvojen nousujen (> 3 x viitearvojen

ylärajan peräkkäisissä mittauksissa) esiintymistiheys (95 %:n luottamusväli) oli fenofibraattia monoterapiana

saaneiden hoitoryhmässä 4,5 % (1,9 - 8,8) ja etsetimibiä yhdessä fenofibraatin kanssa saaneiden

hoitoryhmässä 2,7 % (1,2 - 5,4) hoitoaltistuksen perusteella mukautettuna. Kolekystektomian vastaavat

esiintymistiheydet olivat 0,6 % (0,0 - 3,1) ja 1,7 % (0,6 - 4,0) (ks. kohdat 4.4 ja 4.5).

Pediatriset potilaat (6–17-vuotiaat)

Tutkimuksessa, johon osallistui heterotsygoottista familiaalista tai ei-familiaalista hyperkolesterolemiaa

sairastavia pediatrisia (6–10-vuotiaita) potilaita (n = 138), kohollaan olevia ALAT- ja/tai ASAT-arvoja (≥ 3x

viitealueen ylärajan (ULN) peräkkäisissä mittauksissa) todettiin 1,1 prosentilla (1 potilaalla) etsetimibiä

saaneista ja 0 prosentilla lumelääkettä saaneista potilaista. Kohonneita kreatiinikinaasiarvoja (≥ 10 x ULN) ei

ollut. Yhtään myopatiatapausta ei raportoitu.

Erillisessä tutkimuksessa, johon osallistui heterotsygoottista familiaalista hyperkolesterolemiaa sairastavia

nuoria (10–17-vuotiaita) potilaita (n = 248), kohollaan olevia ALAT- ja/tai ASAT-arvoja (≥ 3x viitealueen

ylärajan (ULN) peräkkäisissä mittauksissa) todettiin 3 prosentilla (4 potilaalla) etsetimibiä/simvastatiinia

saaneista ja 2 prosentilla (2 potilaalla) pelkkää simvastatiinia saaneista potilaista. Kohonneiden

kreatiinikinaasiarvojen (≥ 10x ULN) osalta vastaavat luvut olivat 2 % (2 potilasta) ja 0 %. Yhtään

myopatiatapausta ei raportoitu.

Nämä tutkimukset eivät soveltuneet lääkkeiden harvinaisten haittavaikutusten arviointiin.

Potilaat, joilla on sepelvaltimotauti ja aiemmin sairastettu äkillinen sepelvaltimo-oireyhtymätapahtuma

IMPROVE-IT-tutkimuksessa (ks. kohta 5.1), johon osallistui 18 144 joko etsetimibiä ja simvastatiinia

10/40 mg saanutta potilasta (n = 9067, joista 6 %:lla annos suurennettiin 10/80 mg:aan etsetimibiä ja

simvastatiinia) tai simvastatiinia 40 mg saanutta potilasta (n = 9 077, joista 27 %:lla annos suurennettiin

80 mg:aan simvastatiinia), turvallisuusprofiilit olivat samanlaiset 6,0 vuoden pituisen mediaaniseuranta-ajan

aikana. Haittavaikutusten vuoksi tutkimuksen keskeytti 10,6 % potilaista, jotka saivat etsetimibiä ja

simvastatiinia, ja 10,1 % potilaista, jotka saivat simvastatiinia. Myopatian ilmaantuvuus oli 0,2 % etsetimibiä

ja simvastatiinia saaneilla ja 0,1 % simvastatiinia saaneilla potilailla, kun myopatia määriteltiin

selittämättömäksi lihasheikkoudeksi tai -kivuksi, johon liittyi seerumin CK-arvon nousu ≥ 10 kertaa ULN:n,

tai kaksi peräkkäin havaittua CK-arvoa, jotka olivat ≥ 5 ja < 10 kertaa ULN-arvon. Rabdomyolyysin

ilmaantuvuus oli 0,1 % etsetimibiä ja simvastatiinia saaneilla ja 0,2 % simvastatiinia saaneilla, kun

rabdomyolyysi määriteltiin selittämättömäksi lihasheikkoudeksi tai -kivuksi, johon liittyi seerumin CK-arvon

nousu ≥ 10 kertaa ULN-arvon sekä näyttöä munuaisvauriosta, kaksi peräkkäin havaittua CK-arvoa, jotka

olivat ≥ 5 kertaa ULN:n ja < 10 kertaa ULN:n ja joihin liittyi näyttöä munuaisvauriosta, tai CK- arvo, joka

oli ≥ 10 000 IU/l ilman näyttöä munuaisvauriosta. Peräkkäisten transaminaasiarvojen kohoamisten (≥ 3 x

ULN-arvon) ilmaantuvuus oli 2,5 % etsetimibiä ja simvastatiinia saaneilla ja 2,3 % simvastatiinia saaneilla

(ks. kohta 4.4). Sappirakkoon liittyviä haittavaikutuksia ilmoitettiin 3,1 %:lla etsetimibiä ja simvastatiinia

saaneista ja 3,5 %:lla simvastatiinia saaneista potilaista. Kolekystektomiasta johtuneiden

sairaalahoitojaksojen ilmaantuvuus oli 1,5 % kummassakin hoitoryhmässä. Syöpä (määriteltiin miksi tahansa

uudeksi pahanlaatuisuudeksi) todettiin tutkimuksen aikana 9,4 %:lla etsetimibiä ja simvastatiinia saaneista

potilaista ja 9,5 %:lla simvastatiinia saaneista potilaista.

Kroonista munuaistautia sairastavat potilaat

SHARP-tutkimuksessa (the Study of Heart and Renal Protection) (ks. kohta 5.1), jossa yli 9 000 potilaalle

annettiin joko kiinteänä annosyhdistelmänä 10 mg etsetimibiä ja 20 mg simvastatiinia kerran vuorokaudessa

(n = 4 650) tai lumevalmistetta (n = 4 620), turvallisuusprofiilit olivat vertailukelpoiset keskimäärin

4,9 vuotta (mediaani) kestäneen seurannan aikana. Tässä tutkimuksessa rekisteröitiin vain vakavat

haittatapahtumat ja mistä tahansa haittatapahtumasta johtuneet hoidon keskeyttämiset. Haittatapahtumien

vuoksi hoidon keskeyttäneiden potilaiden osuudet olivat vertailukelpoiset (10,4 % etsetimibiä ja

simvastatiinia saaneiden ja 9,8 % lumelääkeryhmässä). Myopatian/rabdomyolyysin ilmaantuvuus oli 0,2 %

etsetimibiä ja simvastatiinia saaneiden ryhmässä ja 0,1 % lumelääkettä saaneiden ryhmässä.

Transaminaasiarvojen kohoamista peräkkäisissä mittauksissa (> 3 x viitearvojen ylärajan) havaittiin

0,7 prosentilla etsetimibiä ja simvastatiinia saaneista potilaista ja 0,6 prosentilla lumelääkeryhmän potilaista

(ks. kohta 4.4). Tässä tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää lisääntymistä etukäteen

määritellyissä haittatapahtumissa, joita olivat syöpä (9,4 % etsetimibiä ja simvastatiinia saaneiden ryhmässä

ja 9,5 % lumelääkeryhmässä), maksatulehdus, kolekystektomia tai sappikivien komplikaatiot tai

haimatulehdus.

Laboratorioarvot

Kontrolloiduissa kliinisissä monoterapiatutkimuksissa kliinisesti tärkeää seerumin transaminaasiarvojen

nousua (ALAT ja/tai ASAT ≥ 3 x viitearvojen ylärajan, peräkkäisissä mittauksissa) esiintyi samassa määrin

etsetimibin (0,5 %) ja lumelääkkeen (0,3 %) yhteydessä. Yhdistelmähoitotutkimuksissa näitä esiintyi

1,3 %:lla etsetimibin ja statiinin yhdistelmää ja 0,4 %:lla pelkkää statiinia saaneista potilaista. Nämä

muutokset olivat yleensä oireettomia eikä niihin liittynyt kolestaasia, ja arvot palautuivat lähtötasolle hoidon

lopettamisen jälkeen tai hoitoa jatkettaessa (ks. kohta 4.4.).

Kliinisissä tutkimuksissa raportoitiin kreatiinikinaasiarvoja (CK), jotka olivat > 10 x viitearvojen ylärajan

4 potilaalla 1 674:stä (0,2 %), jotka saivat etsetimibiä yksinään, 1 potilaalla 786:sta (0,1 %), jotka saivat

lumelääkettä, 1 potilaalla 917:sta (0,1 %), jotka saivat etsetimibiä ja statiinia yhdessä, ja 4 potilaalla 929:stä

(0,4 %), jotka saivat statiinia yksinään. Etsetimibiin ei liittynyt enempää myopatiaa tai rabdomyolyysiä kuin

asianmukaisiin vertailuhoitoihin (plasebo tai statiini yksinään) (ks. kohta 4.4).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se

mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Etsetimibi siedettiin yleensä hyvin, kun sitä annettiin kliinisissä tutkimuksissa 15 terveelle koehenkilölle

50 mg/vrk enintään 14 vuorokauden ajan tai 18:lle primaarista hyperkolesterolemiaa sairastavalle potilaalle

40 mg/vrk enintään 56 vuorokauden ajan. Eläinkokeissa ei havaittu toksisia vaikutuksia, kun etsetimibiä

annettiin kerta-annoksina suun kautta rotille ja hiirille 5 000 mg/kg ja koirille 3 000 mg/kg.

Muutamia yliannostustapauksia etsetimibillä on raportoitu, mutta useimpiin niistä ei liittynyt

haittavaikutuksia. Raportoidut haittavaikutukset eivät olleet vakavia. Yliannostustapauksissa on annettava

oireenmukaista ja elintoimintoja tukevaa hoitoa.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut lipidejä muuntavat lääkeaineet

ATC-koodi: C10AX09

Vaikutusmekanismi

Etsetimibi kuuluu uuteen veren lipidejä vähentävien lääkeaineiden luokkaan, ja se estää selektiivisesti

kolesterolin ja vastaavien kasvisterolien imeytymistä suolistosta. Etsetimibi on tehokas suun kautta

annettuna, ja sen vaikutusmekanismi poikkeaa muiden kolesterolia alentavien lääkeaineryhmien (esim.

statiinien, sappihappoja sitovien aineiden [resiinien], fibraattijohdosten ja kasvistanolien)

vaikutusmekanismeista. Etsetimibin vaikutuskohde molekyylitasolla on sterolien kuljettaja, Niemann-Pick

C1 Like 1 (NPC1L1) -proteiini, joka vastaa kolesterolin ja fytosterolien imeytymisestä suolistossa.

Etsetimibi asettuu ohutsuolen sukareunukseen (”brush border”), missä se estää kolesterolin imeytymistä ja

vähentää suolistossa olevan kolesterolin siirtymistä maksaan. Statiinit puolestaan vähentävät kolesterolin

synteesiä maksassa, ja yhdessä nämä erilliset mekanismit täydentävät toistensa kolesterolia alentavaa

vaikutusta. Kaksi viikkoa kestäneessä kliinisessä tutkimuksessa, jossa oli mukana

18 hyperkolesterolemiapotilasta, etsetimibi vähensi kolesterolin imeytymistä suolistosta 54 %

lumelääkkeeseen verrattuna.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Etsetimibin kolesterolin imeytymistä estävän vaikutuksen selektiivisyyttä on selvitetty prekliinisissä

tutkimuksissa. Tutkimuksissa etsetimibi esti

C-kolesterolin imeytymistä, mutta sillä ei ollut vaikutusta

triglyseridien, rasvahappojen, sappihappojen, progesteronin, etinyyliestradiolin tai rasvaliukoisten A- ja D-

vitamiinien imeytymiseen.

Epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että kardiovaskulaarinen sairastuvuus ja kuolleisuus ovat

suoraan verrannollisia kokonaiskolesteroli- ja LDL-kolesterolipitoisuuteen, ja kääntäen verrannollisia HDL-

kolesterolipitoisuuteen.

Etsetimibi yhdessä statiinin kanssa pienentää sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä

sepelvaltimotautipotilailla, joilla on aiemmin sairastettu äkillinen sepelvaltimo-oireyhtymätapahtuma.

Kliininen teho ja turvallisuus

Kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa etsetimibi joko yksin tai yhdessä statiinin kanssa vähensi

merkitsevästi hyperkolesterolemiaa sairastavien potilaiden kokonaiskolesteroli-, LDL-kolesteroli-, apoB- ja

triglyseridipitoisuutta sekä lisäsi HDL-kolesterolin pitoisuutta.

Primaarinen hyperkolesterolemia

Kahdeksan viikkoa kestäneeseen lumelääkekontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen osallistui

769 hyperkolesterolemiapotilasta, jotka saivat pelkkää statiinihoitoa eivätkä olleet saavuttaneet NCEP-

suosituksen (National Cholesterol Education Program) mukaista LDL-kolesterolin tavoitearvoa

(lähtötilanteesta riippuen 2,6 - 4,1 mmol/l). Näille potilaille annettiin satunnaistetusti joko 10 mg etsetimibiä

tai lumelääkettä valmiiksi meneillään olevan statiinihoidon lisäksi.

Niistä statiinia saaneista potilaista, joiden LDL-kolesteroli ei ollut tavoitetasolla tutkimuksen alkaessa

(~82 %), merkitsevästi useampi etsetimibiryhmään (72 %) kuin lumelääkeryhmään (19 %) satunnaistetuista

potilaista oli saavuttanut LDL-kolesterolin tavoitetason, kun tutkimuksen päätemuuttuja (end point)

saavutettiin. Vastaava LDL-kolesterolin lasku oli merkitsevästi erilainen (etsetimibillä 25 % ja

lumelääkkeellä 4 %). Aikaisempaan statiinihoitoon lisätty etsetimibi vähensi myös merkitsevästi

kokonaiskolesteroli-, apoB- ja triglyseridipitoisuutta sekä lisäsi HDL-kolesterolipitoisuutta lumelääkkeeseen

verrattuna. Statiinihoitoon lisätty etsetimibi laski C-reaktiivisen proteiinin mediaania 10 % ja lumelääke

puolestaan 0 % lähtöarvoon verrattuna.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot