EVEROLIMUS AVANSOR 2.5 mg tabletti

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

26-07-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

25-09-2019

Aktiivinen ainesosa:
Everolimuusi
Saatavilla:
Avansor Pharma Oy Avansor Pharma Oy
ATC-koodi:
L01EG02
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Everolimus
Annos:
2.5 mg
Lääkemuoto:
tabletti
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
everolimuusi
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Valmistetta tulee käyttää vain syövän hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
35070
Valtuutus päivämäärä:
2018-10-01

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Everolimus Avansor 2,5 mg tabletti

Everolimus Avansor 5 mg tabletti

Everolimus Avansor 10 mg tabletti

everolimuusi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille,

vaikka heillä olisikin

samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Everolimus Avansor on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Everolimus Avansoria

3. Miten Everolimus Avansoria käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Everolimus Avansorin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Everolimus Avansor on ja mihin sitä käytetään

Everolimus Avansor on syöpälääke, jonka vaikuttava aine on everolimuusi. Everolimuusi vähentää kasvaimen

verensaantia ja hidastaa siten kasvainsolujen kasvua ja leviämistä.

Everolimus Avansoria käytetään aikuispotilaiden

hoitoon seuraavissa tilanteissa:

edenneiden mahalaukusta tai suolistosta lähtöisin olevien neuroendokriinisten kasvaimien hoitoon.

Valmistetta annetaan tilanteissa, joissa kasvaimia ei voida leikata eivätkä ne tuota liiallisia määriä tiettyjä

hormoneja eivätkä muita samankaltaisia luontaisia aineita.

Everolimuusi, jota Everolimus Avansor sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta

terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Everolimus Avansoria

Everolimus Avansor-hoitoa voi määrätä vain lääkäri, jolla on kokemusta syövän hoitamisesta. Noudata kaikkia

lääkärin antamia ohjeita huolellisesti. Ne saattavat erota tässä selosteessa annettavista yleisohjeista. Käänny

lääkärin puoleen, jos sinulla on kysyttävää Everolimus Avansorista tai siitä, miksi sinulle on määrätty tätä

lääkettä.

Älä käytä Everolimus Avansoria

jos olet allerginen everolimuusille, sen kaltaisille aineille kuten sirolimuusille tai temsirolimuusille tai

tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Jos epäilet olevasi allerginen, kysy neuvoa lääkäriltä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Everolimus Avansoria:

jos sinulla on maksavaivoja tai jokin sairastamasi sairaus on saattanut vaikuttaa maksaasi. Siinä

tapauksessa lääkärin on ehkä muutettava Everolimus Avansor-annostasi.

jos sinulla on diabetes (sokeritauti). Everolimus Avansor saattaa nostaa veren sokeriarvoja ja pahentaa

diabetes mellitusta. Tämä voi johtaa insuliinin

ja/tai oraalisen diabeteslääkkeen hoitotarpeeseen. Kerro

lääkärille jos huomaat ylimääräistä janon tunnetta tai lisääntynyttä virtsaamistarvetta.

jos sinun on otettava rokote Everolimus Avansor-hoidon aikana.

jos kolesteroliarvosi ovat korkeat. Everolimus Avansor saattaa suurentaa kolesteroliarvoja ja/tai muita

veren rasva-arvoja.

jos sinulle on äskettäin tehty suuri leikkaus tai leikkaushaavasi eivät ole vielä parantuneet. Everolimus

Avansor saattaa suurentaa haavan paranemiseen liittyvien ongelmien riskiä.

jos sinulla on tulehdus. Voi olla että tulehduksesi pitää hoitaa ennen Everolimus Avansor-hoidon

aloittamista.

jos olet sairastanut aikaisemmin hepatiitti B:tä, koska se saattaa uudelleen aktivoitua Everolimus Avansor-

hoidon aikana (ks. kohta 4 ”Mahdolliset haittavaikutukset”).

Everolimus Avansor saattaa myös:

heikentää immuunipuolustusta. Siksi saatat olla alttiimpi infektioille kun saat Everolimus Avansor-hoitoa.

vaikuttaa munuaistesi toimintaan. Siksi lääkäri tulee valvomaan munuaistesi toimintaa Everolimus Avansor-

hoidon aikana.

aiheuttaa hengenahdistusta, yskää ja kuumetta.

aiheuttaa suun haavaumia. Lääkäri saattaa tauottaa tai lopettaa Everolimus Avansor-hoidon. Saatat tarvita

hoidoksi suuvettä, geeliä tai muita valmisteita. Osa suuvesistä ja geeleistä voi pahentaa haavaumia, joten älä

kokeile mitään valmistetta kysymättä ensin lääkäriltä. Lääkäri saattaa aloittaa Everolimus Avansor-hoidon

uudelleen samalla tai pienemmällä annoksella.

Kerro lääkärille jos saat yllämainittuja

oireita.

Hoidon aikana tehdään säännöllisesti verikokeita. Niiden avulla seurataan eri veriarvoja (valkosolu-, punasolu-

ja verihiutalearvoja). Näin voidaan selvittää, vaikuttaako Everolimus Avansor haitallisesti kyseisiin soluihin.

Verikokeiden avulla seurataan myös munuaisten ja maksan toimintaa (kreatiniini- ja transaminaasiarvoja) ja

verensokeriarvoja sekä kolesteroliarvoja. Everolimus Avansor voi vaikuttaa myös niihin.

Lapset ja nuoret

Everolimus Avansoria ei saa antaa lapsille eikä nuorille (alle 18-vuotiaille).

Muut lääkevalmisteet ja Everolimus Avansor

Everolimus Avansor voi vaikuttaa muiden lääkkeiden toimintaan. Jos käytät muita lääkkeitä Everolimus

Avansor-hoidon aikana, lääkärin on ehkä muutettava Everolimus Avansor-annosta tai muiden lääkkeidesi

annostusta.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Seuraavat aineet saattavat suurentaa Everolimus Avansor-hoidon haittavaikutusriskiä:

ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli tai flukonatsoli ja muut sieni-infektioiden hoitoon käytettävät

lääkkeet.

klaritromysiini, telitromysiini tai erytromysiini (bakteeri-infektioiden hoitoon käytettäviä antibiootteja).

ritonaviiri ja muut HIV-/AIDS-lääkkeet.

verapamiili tai diltiatseemi (sydän- ja verenpainelääkkeitä).

dronedaroni, jota käytetään sydämen sykkeen sääntelyyn.

siklosporiini, jota käytetään elinsiirron jälkeen hylkimisen estolääkkeenä.

imatinibi, jota käytetään estämään epänormaalien solujen kasvua.

angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE) estäjät (kuten ramipriili), joita käytetään kohonneen

verenpaineen tai muiden sydän- ja verisuonitautien hoitoon.

nefatsodoni (masennuslääke).

Seuraavat aineet saattavat heikentää Everolimus Avansorin tehoa:

rifampisiini (tuberkuloosilääke).

efavirentsi tai nevirapiini (HIV-/AIDS-lääkkeitä).

mäkikuisma (Hypericum perforatum, mm. masennuksen hoitoon käytettävä rohdosvalmiste).

deksametasoni, joka on monien eri sairaustilojen, mukaan lukien tulehdukselliset ja immuunijärjestelmään

liittyvät häiriöt, hoitoon käytettävä kortikosteroidi.

fenytoiini, karbamatsepiini tai fenobarbitaali ja muut epilepsialääkkeet.

Näitä lääkkeitä tulee välttää Everolimus Avansor-hoidon aikana. Jos käytät jotakin näistä, lääkäri saattaa vaihtaa

tilalle jonkin toisen lääkkeen tai muuttaa Everolimus Avansor-annosta.

Everolimus Avansor ruuan ja juoman kanssa

Vältä greippiä ja greippimehua Everolimus Avansor-hoidon aikana.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Everolimus Avansor saattaa aiheuttaa haittaa syntymättömälle lapsellesi, joten lääkkeen käyttöä ei suositella

raskauden aikana. Kerro lääkärille, jos olet tai epäilet olevasi raskaana. Lääkäri keskustelee kanssasi siitä,

kannattaako sinun käyttää tätä lääkettä raskauden aikana.

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, tulee käyttää erittäin luotettavaa ehkäisyä hoidon aikana. Jos, näistä

toimenpiteistä huolimatta, epäilet tulleesi raskaaksi, kysy lääkäriltä neuvoa ennen Everolimus Avansor-hoidon

jatkamista.

Imetys

Everolimus Avansor saattaa aiheuttaa haittaa imetettävälle lapselle. Älä imetä hoidon aikana tai 2 viikon

kuluessa viimeisestä Everolimus Avansor-annoksesta. Kerro lääkärille, jos imetät.

Naisten hedelmällisyys

Kuukautisten poisjäämistä (amenorreaa) on havaittu joillakin

Everolimus Avansor-hoitoa saaneilla naispuolisilla

potilailla.

Everolimus Avansor voi vaikuttaa naisten hedelmällisyyteen. Keskustele lääkärin kanssa, jos toivot saavasi

lapsia.

Miesten hedelmällisyys

Everolimus Avansor saattaa vaikuttaa miesten hedelmällisyyteen. Kerro lääkärillesi, jos haluat saada lapsia.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos tunnet olosi epätavallisen väsyneeksi (uupumus on hyvin yleinen haittavaikutus), ole erityisen varovainen

ajaessasi ja käyttäessäsi koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On

omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin

tai apteekkihenkilökunnan

kanssa, jos olet epävarma.

Everolimus Avansor sisältää laktoosia

Jos sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Everolimus Avansoria käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet

lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 10 mg kerran vuorokaudessa. Lääkäri neuvoo, montako Everolimus Avansor-tablettia sinun

tulee ottaa.

Jos sinulla on maksavaivoja, lääkäri voi määrätä aluksi pienemmän Everolimus Avansor-annoksen (2,5, 5 tai 7,5

mg vuorokaudessa).

Jos sinulla esiintyy tiettyjä haittavaikutuksia Everolimus Avansor-hoidon aikana (ks. kohta 4), lääkäri saattaa

vähentää annostasi tai lopettaa hoitosi, joko tilapäisesti tai kokonaan.

Ota Everolimus Avansor kerran vuorokaudessa suunnilleen samaan aikaan joka päivä, johdonmukaisesti joko

ruuan kera tai tyhjään mahaan.

Niele tabletti (tabletit) kokonaisina vesilasillisen kera. Tabletteja ei saa pureskella eikä murskata.

Jos otat enemmän Everolimus Avansoria kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä

lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien

arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Kiireellinen lääkärinhoito voi olla tarpeen.

Ota tablettipakkaus ja tämä pakkausseloste mukaasi, jotta lääkäri tietää, mistä lääkkeestä on kyse.

Jos unohdat ottaa Everolimus Avansoria

Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta

korvataksesi unohtamasi tabletit.

Jos lopetat Everolimus Avansorin käytön

Älä lopeta Everolimus Avansorin käyttöä, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

LOPETA Everolimus Avansor-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin jos saat joitakin seuraavista

allergisen reaktion merkeistä:

hengitys- tai nielemisvaikeuksia

kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoamista

ihon vaikeaa kutinaa, johon liittyy punoittavaa ihottumaa tai paukamia

Everolimus Avansor-valmisteen vakaviin haittavaikutuksiin kuuluu:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä)

kohonnut ruumiinlämpö,

vilun väristykset (merkkejä infektiosta)

kuume, yskä, hengitysvaikeus, hengityksen vinkuminen, (merkkejä keuhkotulehduksesta, eli pneumoniitista)

Yleiset (voi esiintyä yhdellä potilaalla 10:stä)

liiallinen

janon tunne, virtsan määrän kasvu, painonlaskuun liittyvä ruokahalun kasvu, väsymys (merkkejä

diabeteksesta)

verenvuoto, esimerkiksi suolistossa

huomattavasti vähentynyt virtsanmäärä (merkki munuaisten vajaatoiminnasta)

Melko harvinaiset (voi esiintyä yhdellä potilaalla 100:sta)

kuume, ihottuma, nivelkipu ja –tulehdus, väsymys, ruokahaluttomuus, pahoinvointi,

keltaisuus, kipu vatsan

yläoikealla puolella, vaaleat ulosteet, tummavirtsaisuus (voivat olla merkkejä B-hepatiitin uudelleen

aktivoitumisesta)

hengästyneisyys, hengitysvaikeudet makuuasennossa, jalkojen ja jalkaterien turvotus (merkkejä sydämen

vajaatoiminnasta)

toisen jalan, yleensä pohkeen, turpoaminen ja/tai kipu, ihon punoitus tai lämpö tässä kohdassa (merkkejä

jalan verisuonen (laskimon) tukkeutumisesta, joka johtuu veren hyytymisestä)

äkilliset hengitysvaikeudet, rintakipu ja veriyskökset (mahdollisia merkkejä keuhkoemboliasta eli tilasta, joka

on seurausta yhden tai useamman keuhkoverisuonen tukkeutumisesta)

merkittävästi vähentynyt virtsan määrä, jalkojen turvotus, sekavuus ja selkäkipu (merkkejä äkillisestä

munuaisten vajaatoiminnasta)

ihottuma, kutina, nokkosrokko

hengitys- ja nielemisvaikeudet, huimaus (merkkejä vakavasta allergisesta reaktiosta, eli yliherkkyydestä)

Harvinaiset (voi esiintyä yhdellä potilaalla 1000:sta)

hengästyneisyys tai nopeutunut hengitys (merkkejä akuutista hengitysvajausoireyhtymästä)

Jos sinulla esiintyy jokin näistä haittavaikutuksista, kerro välittömästi lääkärillesi, sillä näillä voi olla

henkeä uhkaavia seurauksia.

Muut mahdolliset Everolimus Avansor-valmisteen haittavaikutukset ovat:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä)

väsymys, hengästyneisyys, heitehuimaus, kalpea iho, punasolujen vähyys veressä (anemia)

korkea verensokeri (hyperglykemia)

ruokahaluttomuus, kohonneet veren lipidi-

eli rasva-arvot (hyperkolesterolemia)

makuhäiriöt (dysgeusia), päänsärky

nenäverenvuoto (epistaksis)

yskä

suun haavaumat

vatsavaivat mukaan lukien huonovointisuus

tai ripuli

ihottuma

kutina

heikkouden tai väsymyksen tunne, käsivarsien, käsien, jalkojen, nilkkojen tai muiden ruumiin osien turvotus

(merkkejä ödeemasta)

painon lasku

Yleiset (voi esiintyä yhdellä potilaalla 10:stä)

spontaanit verenvuodot ja mustelmien saaminen (merkkejä vähäisestä verihiutalemäärästä eli

trombosytopeniasta), kuume, infektiosta johtuva kurkkukipu tai haavaumat suussa (merkkejä valkosolujen

vähyydestä veressä, leukopenia, lymfopenia ja/tai neutropenia)

hengästyneisyys (dyspnea)

jano, vähäinen virtsan määrä, tumma virtsa, kuiva, punoittava iho, ärtyneisyys (merkkejä nestehukasta)

univaikeudet (unettomuus)

päänsärky, heitehuimaus (merkkejä korkeasta verenpaineesta, eli hypertensiosta)

kuume

tulehdus suun sisällä, vatsassa, suolistossa

suun kuivuus

närästys (dyspepsia)

pahoinvointi

(oksentelu)

nielemisvaikeudet (dysphalgia)

vatsakipu

akne

ihottuma ja kipu kämmenissä ja jalkapohjissa (käsi-jalkaoireyhtymä)

ihon punoitus (eryteema)

nivelkipu

suukipu

kuukautishäiriöt,

kuten epäsäännölliset kuukautiset

kohonneet veren lipidi-

eli rasva-arvot (hyperlipidemia,

kohonneet triglyseridit)

matala kaliumpitoisuus veressä (hypokalemia)

matala fosfaattipitoisuus veressä (hypofosfatemia)

matala kalsiumpitoisuus veressä (hypokalsemia)

ihon kuivuus, ihon hilseily,

ihovaurio

kynsivauriot, kynsien murtuminen

vähäinen hiusten lähtö

normaalista poikkeavat tulokset maksan toimintakokeista (alaniinin ja aspartaattiaminotransferaasin määrän

kohoaminen)

normaalista poikkeavat tulokset munuaisten toimintakokeista (kreatiniinin määrän kohoaminen)

silmien vuotaminen, kutiaminen, punoitus ja turvotus

proteiinia virtsassa

Melko harvinaiset (voi esiintyä yhdellä potilaalla 100:sta)

heikkouden tunne, spontaanit verenvuodot ja mustelmien saaminen sekä toistuvat infektiot, joihin liittyy

oireita kuten kuume, vilunväreet, kurkkukipu tai haavaumat suussa (merkkejä vähäisestä verisolujen määrästä

eli pansytopeniasta)

makuaistin katoaminen (augesia)

veren yskiminen (hemoptyysi)

kuukautishäiriöt,

kuten kuukautisten poisjääminen (amenorrea)

virtsaaminen normaalia useammin päivän aikana

rintakipu

normaalista poikkeava haavojen parantuminen

kuumat aallot

silmien punoitus (silmän sidekalvotulehdus)

Harvinaiset (voi esiintyä yhdellä potilaalla 1000:sta)

väsymys, hengästyneisyys, heitehuimaus, kalpea iho (merkkejä veren vähäisestä punasolumäärästä, joka

mahdollisesti johtuu puhdas punasoluaplasia-tyyppisestä anemiasta)

kasvojen turpoaminen silmien ja suun ympäriltä, suun sisäosista ja/tai kurkusta sekä kielestä, hengitys- ja

nielemisvaikeudet (angioödeema), nämä voivat olla merkkejä allergisesta reaktiosta.

Jos nämä haittavaikutukset muuttuvat vaikeiksi, kerro lääkärille ja/tai apteekin henkilökunnalle.

Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä tai keskivaikeita ja yleensä häviävät kun hoito keskeytetään

muutamaksi päiväksi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä

koskee myös sellaisia

mahdollisia

haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu

tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös

suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit

auttaa saamaan enemmän tietoa tämän

lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Everolimus Avansorin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Everolimus Avansor sisältää

Vaikuttava aine on everolimuusi.

Yksi Everolimus Avansor 2,5 mg tabletti sisältää 2,5 mg everolimuusia.

Yksi Everolimus Avansor 5 mg tabletti sisältää 5 mg everolimuusia.

Yksi Everolimus Avansor 10 mg tabletti sisältää 10 mg everolimuusia.

Muut aineet ovat butyylihydroksitolueeni

(E 321), hypromelloosi (E464), laktoosi, laktoosimonohydraatti,

krospovidoni (E1202) ja magnesiumstearaatti (E470b).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Everolimus tableteista on saatavilla kolmea eri vahvuutta:

Everolimus Avansor 2,5 mg tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia,

pitkänomaisia, kaksoiskuperia tabletteja

(n. 10 x 5 mm), joiden toisella puolella on merkintä E9VS ja toisella 2.5.

Everolimus Avansor 5 mg tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia,

pitkänomaisia, kaksoiskuperia tabletteja

(n. 10 x 5 mm), joiden toisella puolella on merkintä E9VS 5.

Everolimus Avansor 10 mg tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, pitkänomaisia, kaksoiskuperia tabletteja

(n. 10 x 5 mm), joiden toisella puolella on merkintä E9VS 10.

Everolimus Avansor 2,5 mg on saatavissa pakkauksissa, joissa on 30 tai 90 tablettia.

Everolimus Avansor 5 mg ja Everolimus Avansor 10 mg ovat saatavilla pakkauksissa, joissa on

10, 30 tai 90 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Avansor Pharma Oy

Tekniikantie 14

02150 Espoo

Valmistaja:

Synthon Hispania S.L.

C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat

O8830 Barcelona

Espanja

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

26.7.2019

Bipacksedel: Information till patienten

Everolimus Avansor 2,5 mg tabletter

Everolimus Avansor 5 mg tabletter

Everolimus Avansor 10 mg tabletter

everolimus

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar

sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Everolimus Avansor är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Everolimus Avansor

3. Hur du tar Everolimus Avansor

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Everolimus Avansor ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Everolimus Avansor är och vad det används för

Everolimus Avansor är ett cancerläkemedel, som innehåller den aktiva substansen everolimus. Everolimus

minskar blodtillförseln

till tumören och fördröjer tillväxten och spridandet av cancerceller.

Everolimus Avansor används för att behandla vuxna med:

avancerade tumörer som kallas neuroendokrina tumörer och som kommer från magsäck eller tarm . Det ges

om tumörerna inte går att operera och om de inte överproducerar specifika hormoner eller andra besläktade

naturliga ämnen.

Everolimus som finns i Everolimus Avansor kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation.

Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Everolimus Avansor

Everolimus Avansor ordineras endast av läkare med erfarenhet av cancerbehandling. Följ läkarens instruktioner

noggrant. De kan skilja sig från den allmänna information som finns i denna bipacksedel. Om du har några

frågor om Everolimus Avansor eller varför du har fått det förskrivet, fråga din läkare.

Ta inte Everolimus Avansor

om du är allergisk mot everolimus eller besläktade substanser, som t.ex. sirolimus eller temsirolimus,

eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Everolimus Avansor :

om du har problem med levern eller om du någonsin har haft någon sjukdom som kan ha påverkat din

lever. I så fall kan läkaren behöva ordinera en annan dos av Everolimus Avansor.

om du har diabetes (högt blodsockervärde). Everolimus Avansor kan öka blodsockernivåerna och försämra

diabetes mellitus. Detta kan resultera i behov av insulin och/eller oralt diabetesläkemedel. Informera din

läkare om du upplever någon onormal törst eller att du behöver kissa oftare.

om du behöver vaccinera dig under tiden som du får behandling med Everolimus Avansor.

om du har högt kolesterolvärde. Everolimus Avansor kan höja kolesterolvärdet och/eller andra blodfetter.

om du nyligen har genomgått en större operation, eller om du fortfarande har ett oläkt sår efter operation.

Everolimus Avansor kan öka risken för problem med sårläkning.

om du har en infektion. Det kan vara nödvändigt att behandla infektionen innan du påbörjar behandlingen

med Everolimus Avansor.

om du tidigare haft hepatit B, eftersom infektionen kan uppträda igen vid behandling med Everolimus

Avansor (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

Everolimus Avansor kan också:

försvaga ditt immunsystem. Det finns därför risk för att du får en infektion under tiden du tar Everolimus

Avansor.

påverka njurfunktionen. Därför kommer läkaren kontrollera din njurfunktion medan du tar Everolimus

Avansor.

orsaka andfåddhet, hosta och feber.

orsaka att sår i munnen uppstår. Läkaren kan behöva göra ett uppehåll i eller avbryta behandlingen med

Everolimus Avansor. Du kan behöva använda ett munskölj, en gel eller annan produkt. Vissa munskölj och

geler kan förvärra sår i munnen, så testa inget utan att först rådfråga läkare. Läkaren kan komma att återuppta

behandlingen med Everolimus Avansor med samma eller lägre dos.

Informera din läkare ifall att du upplever dessa symtom.

Blodprover kommer att tas på dig regelbundet under behandlingen. Med hjälp av dessa kan man kontrollera

antalet blodkroppar i din kropp (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar) och se om Everolimus

Avansor har någon oönskad effekt på dessa celler. Blodprover tas också för att kontrollera din njurfunktion

(kreatininvärdet), leverfunktion (transaminasvärdet) och dina blodsocker- och kolesterolvärden. Detta på grund

av att även dessa kan påverkas av Everolimus Avansor.

Barn och ungdomar

Everolimus Avansor ska inte ges till barn eller ungdomar (under 18 år).

Andra läkemedel och Everolimus Avansor

Everolimus Avansor kan påverka sättet som vissa andra läkemedel verkar på. Om du tar andra läkemedel på

samma gång som Everolimus Avansor kan läkaren behöva ändra dosen av Everolimus Avansor eller av de andra

läkemedlen.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Följande kan öka risken för biverkningar med Everolimus Avansor:

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol eller flukonazol och andra läkemedel som används för att behandla

svampinfektioner

klaritromycin, telitromycin eller erytromycin, antibiotika som används för att behandla

bakterieinfektioner

ritonavir, och andra läkemedel som används för att behandla HIV infektion/AIDS

verapamil eller diltiazem, används för att behandla hjärtåkommor eller högt blodtryck

dronedaron, ett läkemedel som reglerar hjärtrytmen

ciklosporin, ett läkemedel som används för att hindra kroppen från att avstöta transplanterade organ

imatinib, ett läkemedel som hämmar tillväxten av tumörceller

ACE-hämmare (t.ex. ramipril), som används mot högt blodtryck och andra hjärt-kärlsjukdomar.

nefazodon, som används för att behandla depression.

Följande kan minska effektiviteten av Everolimus Avansor:

rifampicin som används för att behandla tuberkulos (TBC)

efavirenz eller nevirapin, som används för att behandla HIV infektion/AIDS

johannesört (Hypericum perforatum), ett örtmedel som används för att behandla nedstämdhet och andra

tillstånd

dexametason, en kortikosteroid som används för att behandla flera slags tillstånd, däribland inflammationer

och immunsjukdomar

fenytoin, karbamazepin eller fenobarbital och andra antiepileptika som används för att stoppa kramper

eller anfall

Dessa läkemedel skall undvikas under behandling med Everolimus Avansor. Om du tar något av dessa

läkemedel kan läkaren eventuellt ställa om dig på ett annat läkemedel eller kan ändra dosen av Everolimus

Avansor.

Everolimus Avansor med mat och dryck

Undvik grapefrukt och grapefruktjuice under tiden som du behandlas med Everolimus Avansor.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Everolimus Avansor kan ha skadlig effekt på foster och rekommenderas inte under graviditet. Tala om för

läkaren om du är gravid eller om du tror att du kan vara gravid. Läkaren kommer att diskutera huruvida du bör ta

detta läkemedel under graviditeten.

Kvinnor som skulle kunna bli gravida ska använda en mycket effektiv preventivmetod under behandlingen. Om

du trots dessa åtgärder tror att du kan ha blivit gravid, rådfråga läkaren innan du tar något mer Everolimus

Avansor.

Amning

Everolimus Avansor kan ha skadlig effekt på barn som ammas. Du skall inte amma under behandlingen och upp

till 2 veckor efter sista dosen av Everolimus Avansor. Tala om för läkaren om du ammar.

Kvinnlig fertilitet

Utebliven menstruation (amenorré) har förekommit hos vissa kvinnor som använt Everolimus Avansor.

Everolimus Avansor kan påverka kvinnlig fertilitet. Tala med din läkare om du önskar bli gravid.

Manlig fertilitet

Everolimus Avansor kan påverka manlig fertilitet. Tala med din läkare om du önskar bli pappa.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig ovanligt trött (trötthet är en mycket vanlig biverkan), var då särskilt försiktig när du kör bil

eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning

av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Everolimus Avansor innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du tar Everolimus Avansor

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 10 mg en gång dagligen. Läkaren talar om för dig hur många tabletter av Everolimus

Avansor du ska ta.

Om du har leverproblem kan läkaren i början av behandlingen eventuellt ge dig en lägre dos av Everolimus

Avansor (2,5, 5 eller 7,5 mg dagligen).

Om du upplever särskilda biverkningar när du tar Everolimus Avansor (se avsnitt 4) kan läkaren eventuellt sänka

din dos eller avbryta behandlingen, antingen under en kort tid eller permanent.

Ta Everolimus Avansor en gång dagligen, vid ungefär samma tidpunkt varje dag, konsekvent med eller utan

mat.

Svälj tabletterna hela med ett glas vatten. Tugga eller krossa inte tabletterna.

Om du har tagit för stor mängd av Everolimus Avansor

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977 i Finland 112 i Sverige,) för

bedömning av risken samt rådgivning. Brådskande medicinsk behandling kan bli nödvändig.

Ta med tablettförpackningen och denna bipacksedel, så att läkaren vet vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Everolimus Avansor

Om du missar en dos, ta nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Everolimus Avansor

Sluta inte att ta Everolimus Avansor, såvida inte läkaren säger till dig det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTA att ta Everolimus Avansor och sök omedelbart medicinsk hjälp om du upplever något av följande tecken

på en allergisk reaktion:

svårigheter att andas eller svälja

svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg (tecken på angioödem)

kraftig hudklåda med röda eller upphöjda utslag.

Allvarliga biverkningar av Everolimus Avansor kan vara:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

feber, frossa (tecken på infektion)

feber, hosta, andningssvårigheter, väsande andning (tecken på lunginflammation,

pneumonit).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

uttalad törst, stor urinproduktion,

ökad aptit med viktnedgång, trötthet (tecken på diabetes)

blödning,

t ex i tarmväggen

kraftigt minskad urinproduktion

(tecken på njursvikt).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

feber, hudutslag, ledsmärta och inflammation samt trötthet, aptitlöshet, illamående, gulsot (gulaktig hud),

smärta i övre högra delen av buken, blek avföring, mörk urin (kan vara tecken på reaktivering av hepatit B)

andfåddhet, andningssvårigheter i liggande ställning, svullna fötter eller ben (tecken på hjärtsvikt)

svullnad och/eller smärta i ett av benen, oftast i vaden, rodnad eller varm hud i det drabbade området (tecken

på en blodpropp i ett blodkärl (ven) i benen)

plötslig andnöd, bröstsmärta eller blodig hosta (eventuellt tecken på lungemboli,

ett tillstånd som uppstår när

en eller flera artärer i lungorna är blockerade)

kraftigt minskad urinproduktion,

svullnad i benen, förvirring, smärta i ryggen (tecken på plötslig njursvikt)

hudutslag, klåda, nässelfeber

svårighet att andas eller svälja, yrsel (tecken på allvarlig allergisk reaktion eller så kallad

överkänslighetsreaktion).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

andfåddhet eller snabb andning (tecken på akut andnödssyndrom).

Om du får någon av dessa biverkningar, tala med din läkare omedelbart eftersom de kan få livshotande

konsekvenser.

Andra eventuella biverkningar av Everolimus Avansor kan vara:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

trötthet, andfåddhet, yrsel, blek hud (tecken på låg nivå av röda blodkroppar, anemi)

höga blodsockernivåer (hyperglykemi)

minskad aptit, förhöjda blodfetter (hyperkolesterolemi)

smakförändring, huvudvärk

näsblod

hosta

munsår

orolig mage inklusive illamående eller diarré

hudutslag

klåda

svaghets- eller trötthetskänsla, svullna armar, händer, fötter, anklar eller annan kroppsdel (tecken på ödem)

viktminskning

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

spontana blödningar eller blåmärken (tecken på låg nivå av blodplättar dvs. trombocytopeni), feber, halsont,

munsår på grund av infektion (tecken på låg nivå av vita blodkroppar dvs. leukopeni, lymfopeni och/eller

neutropeni)

andfåddhet (dyspné)

törst, låg urinproduktion, mörk urin, torr hud, rodnad, irritabilitet

(tecken på uttorkning)

sömnsvårigheter

huvudvärk, yrsel (tecken på högt blodtryck)

feber

inflammation inuti munnen, magen eller tarmen

muntorrhet

halsbränna (dyspepsi)

kräkning

sväljsvårigheter (dysfagi)

buksmärta

akne

utslag och smärta i handflator eller på fotsulor (hand-fotsyndrom)

hudrodnad (erytem)

ledvärk

smärta i munnen

menstruationsstörningar såsom oregelbunden menstruation

förhöjda blodlipider (hyperlipidemi,

hypertriglyceridemi)

låg kaliumnivå i blodet (hypokalemi)

låg fosfatnivå i blodet (hypofasfatemi)

låg kalciumnivå i blodet (hypokalcemi)

torr hud, hudavlossning, hudskador

nagelbesvär, brutna naglar

lätt håravfall

onormala levervärden (förhöjt ASAT eller ALAT)

onormala njurvärden (förhöjt kreatinin)

rinnande ögon med klåda, rodnad och svullnad

protein i urinen

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

svaghet, spontana blödningar eller blåmärken och frekventa infektioner med symtom som feber, frossa,

halsont eller munsår (tecken på låg nivå av vissa blodceller, pancytopeni)

smakförlust (ageusi)

blodiga upphostningar (hemoptys)

menstruationsstörningar såsom frånvaro av menstruation (amenorré)

frekvent urinering dagtid

bröstsmärta

onormal sårläkning

värmevallningar

röda ögon (konjunktivit).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

trötthet, andfåddhet, yrsel, blek hud (tecken på låg nivå av röda blodkroppar, möjligen beroende på en typ av

anemi som kallas erytroblastopeni)

svullnad av ansiktet, runt ögonen, munnen och inuti munnen och/eller halsen och tungan samt svårigheter att

andas eller svälja (angioödem), vilket kan vara tecken på en allergisk reaktion.

Om dessa biverkningar blir svåra, kontakta läkare och/eller apotekspersonal. De flesta biverkningarna är

lindriga till måttliga och försvinner i allmänhet om behandlingen avbryts i ett par dagar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

I Finland:

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret PB 55

FI-00034 Fimea

I Sverige:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Everolimus Avansor ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är everolimus.

Varje tablett Everolimus Avansor 2,5 mg innehåller 2,5 mg everolimus.

Varje tablett Everolimus Avansor 5 mg innehåller 5 mg everolimus.

Varje tablett Everolimus Avansor 10 mg innehåller 10 mg everolimus.

Övriga innehållsämnen är butylhydroxitoluen (E321), hypromellos (E464), laktos, laktosmonohydrat,

krospovidon (E1202) och magnesiumstearat (E470b).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Everolimus tabletter finns tillgängliga

i tre styrkor:

Everolimus Avansor 2,5 mg tabletter är vita till naturvita, ovala, bikonvexa tabletter (10 x 5 mm). De är präglade

med E9VS på ena sidan och 2.5 på den andra.

Everolimus Avansor 5 mg tabletter är vita till naturvita, ovala, bikonvexa tabletter (13 x 6 mm). De är präglade

med E9VS 5 på ena sidan.

Everolimus Avansor 10 mg tabletter är vita till naturvita, ovala, bikonvexa tabletter (16 x 8 mm). De är präglade

med E9VS 10 på ena sidan.

Everolimus Avansor 2,5 mg finns i förpackningar om 30 eller 90 tabletter.

Everolimus Avansor 5 mg och Everolimus Avansor 10 mg finns i förpackningar om 10, 30 eller 90 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande:

Avansor Pharma Oy

Tekniikantie 14

02150 Espoo

Finland

Tillverkare:

Synthon Hispania S.L.

C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat

O8830 Barcelona

Spanien

eller

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast

I Finland:

26.7.2019

I Sverige:

Lue koko asiakirja

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Everolimus Avansor 2,5 mg tabletti

Everolimus Avansor 5 mg tabletti

Everolimus Avansor 10 mg tabletti

2

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Everolimus Avansor 2,5 mg tabletti

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg everolimuusia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää 74,3 mg laktoosia.

Everolimus Avansor 5 mg tabletti

Yksi tabletti sisältää 5 mg everolimuusia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää 148,5 mg laktoosia.

Everolimus Avansor 10 mg tabletti

Yksi tabletti sisältää 10 mg everolimuusia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää 297,0 mg laktoosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti.

2,5 mg tabletti: valkoinen tai luonnonvalkoinen,

soikea kaksoiskupera tabletti (n. 10 x 5 mm), jossa toisella

puolella kaiverrus E9VS ja toisella puolella kaiverrus 2.5.

5 mg tabletti: valkoinen tai luonnonvalkoinen,

soikea kaksoiskupera tabletti (n. 13 x 6 mm), jossa toisella

puolella kaiverrus E9VS 5.

10 mg tabletti: valkoinen tai luonnonvalkoinen, soikea kaksoiskupera tabletti (n. 16 x 8 mm), jossa toisella

puolella kaiverrus E9VS 10.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Ruoansulatuskanavan neuroendokriiniset kasvaimet

Everolimus Avansor on tarkoitettu leikkaukseen soveltumattomien tai etäpesäkkeisten, hyvin erilaistuneiden

(gradus 1 tai gradus 2), ei-toiminnallisten

ruoansulatuskanavan neuroendokriinisten kasvainten hoitoon

aikuisilla,

joilla on etenevä tauti (ks. kohdat 4.4. ja 5.1).

4.2 Annostus ja antotapa

Everolimus Avansor-hoidon aloittavalla ja hoitoa seuraavalla lääkärillä tulee olla kokemusta syövän hoidon

toteuttamisesta.

Annostus

Everolimus Avansor on saatavissa 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tabletteina eri annoksia varten.

Suositusannos on 10 mg everolimuusia kerran vuorokaudessa. Hoitoa tulee jatkaa niin pitkään kuin siitä

havaitaan olevan kliinistä hyötyä tai ei hyväksyttävän toksisuuden ilmenemiseen saakka.

Jos annos jää väliin, potilaan ei pidä ottaa ylimääräistä annosta vaan ottaa seuraava annos tavanomaiseen tapaan

lääkemääräyksen mukaan.

Annoksen muuttaminen haittavaikutusten vuoksi

Vaikeiden ja/tai ei hyväksyttävien epäiltyjen haittavaikutusten hoito voi vaatia annoksen pienentämistä ja/tai

Everolimus Avansor-hoidon tilapäistä keskeyttämistä. Annosta ei yleensä tarvitse muuttaa, jos haittavaikutus on

vaikeusasteeltaan luokkaa 1. Jos annosta pitää pienentää, suositeltu annos on 5 mg/vrk, eikä se saa olla alle 5 mg

vuorokaudessa.

Taulukossa 1 on yhteenveto suositelluista annosmuutoksista tiettyjen haittavaikutusten yhteydessä (ks. myös

kohta 4.4).

Taulukko 1 Everolimus Avansor-hoidon annosmuutoksia koskevat suositukset

Haittatapahtuma

Vaikeusaste

1

Everolimus Avansor-annoksen

muutos

Ei-infektioosi pneumoniitti

Vaikeusaste 2

Harkitse hoidon keskeyttämistä

välikaisesti, kunnes oireet

lievittyvät vaikeusasteeseen

Aloita hoito uudelleen annoksella

5 mg vuorokaudessa. Lopeta

hoito, jos paranemista ei tapahdu

neljän viikon kuluessa.

Vaikeusaste 3

Keskeytä hoito väliaikaisesti,

kunnes oireet lievittyvät

vaikeusasteeseen ≤ 1. Harkitse

hoidon aloittamista uudelleen

annoksella 5 mg vuorokaudessa.

Jos 3. vaikeusasteen toksisuuksia

ilmenee uudelleen, harkitse hoidon

lopettamista.

Vaikeusaste 4

Lopeta hoito.

Suutulehdus

Vaikeusaste 2

Keskeytä annostelu väliaikaisesti,

kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 1. Aloita hoito

samalla annoksella uudelleen. Jos

suutulehdus uusiutuu

vaikeusasteeltaan 2:na, keskeytä

anto, kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 1. Aloita hoito

uudelleen annoksella 5 mg

vuorokaudessa.

Vaikeusaste 3

Keskeytä annostelu väliaikaisesti,

kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 1. Aloita hoito

uudelleen annoksella 5 mg

vuorokaudessa.

Vaikeusaste 4

Lopeta hoito.

Muut ei-hematologiset toksisuudet

(poislukien metaboliset tapahtumat)

Vaikeusaste 2

Annoksen muuttaminen ei ole

tarpeen, jos toksisuus on

siedettävää. Jos toksisuus muuttuu

sietämättömäksi, keskeytä anto

väliaikaisesti, kunnes oireet

lievittyvät vaikeusasteeseen ≤ 1.

Aloita hoito samalla annoksella

uudelleen. Jos toksisuus uusiutuu

vaikeusasteeltaan 2:na, keskeytä

hoito, kunnes oireet lievittyvät

vaikeusasteeseen ≤ 1. Aloita hoito

uudelleen annoksella 5 mg

vuorokaudessa.

Vaikeusaste 3

Keskeytä annostelu väliaikaisesti,

kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 1. Harkitse

hoidon aloittamista uudelleen

annoksella 5 mg vuorokaudessa.

Jos 3. vaikeusasteen toksisuuksia

ilmenee uudestaan, harkitse

hoidon lopettamista.

Vaikeusaste 4

Lopeta hoito.

Metaboliset tapahtumat (esim.

hyperglykemia, dyslipidemia)

Vaikeusaste 2

Annoksen muuttaminen ei ole

tarpeen.

Vaikeusaste 3

Väliaikainen annon keskeytys.

Aloita hoito uudestaan annoksella

5 mg vuorokaudessa.

Vaikeusaste 4

Lopeta hoito.

Trombosytopenia

Vaikeusaste 2

(< 75, ≥ 50 x 10

Keskeytä annostelu väliaikaisesti,

kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 1

(≥ 75 x 10

/l). Aloita hoito

samalla annoksella uudelleen.

Vaikeusasteet 3 ja 4

(< 50 x 10

Keskeytä annostelu väliaikaisesti,

kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 1

(≥ 75 x 10

/l). Aloita hoito

uudelleen annoksella 5 mg

vuorokaudessa.

Neutropenia

Vaikeusaste 2

(≥ 1 x 10

Annoksen muuttaminen ei ole

tarpeen.

Vaikeusaste 3

(< 0,5 x 10

Keskeytä annostelu väliaikaisesti,

kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 2

(≥ 1 x 10

/l). Aloita hoito samalla

annoksella uudelleen.

Vaikeusaste 4

(< 0,5 x 10

Keskeytä annostelu väliaikaisesti,

kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 2

(≥ 1 x 10

/l). Aloita hoito

uudelleen annoksella 5 mg

vuorokaudessa.

Kuumeinen neutropenia

Vaikeusaste 3

Keskeytä annostelu väliaikaisesti,

kunnes oireet paranevat

vaikeusasteeseen ≤ 2

(≥ 1,25 x 10

/l) ja potilaalla ei ole

kuumetta. Aloita hoito uudelleen

annoksella 5 mg vuorokaudessa.

Vaikeusaste 4

Lopeta hoito.

Vaikeusasteet perustuvat National Cancer Instituten (NCI:n) Common Terminology Criteria for Adverse

Events -luokitukseen (CTCAE) v3.0

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat (

65 vuotta)

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen (ks. kohta 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Lievä maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka A) – suositeltava annos on 7,5 mg vuorokaudessa.

Keskivaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka B) – suositeltava annos on 5 mg vuorokaudessa.

Vaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka C) – Everolimus Avansorin käyttöä suositellaan vain,

jos käytön odotettavissa olevat hyödyt ovat suuremmat kuin sen riskit. Tällöin annos ei saa olla suurempi kuin

2,5 mg vuorokaudessa.

Jos potilaan maksan vajaatoimintaluokitus

(Child–Pugh) muuttuu hoidon aikana, annosta on muutettava (ks.

myös kohdat 4.4 ja 5.2).

Pediatriset potilaat

Everolimus Avansorin turvallisuutta ja tehoa 0-18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei

ole saatavilla.

Antotapa

Everolimus Avansor otetaan suun kautta kerran vuorokaudessa samaan aikaan joka päivä, joko ruoan kanssa tai

tyhjään mahaan (ks. kohta 5.2). Everolimus Avansor-tabletit tulee niellä kokonaisina vesilasillisen kanssa. Niitä

ei saa pureskella eikä murskata.

4.3 Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, muille rapamysiinijohdoksille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ei-infektioperäinen pneumoniitti

Ei-infektioperäinen pneumoniitti on rapamysiinijohdosten

kuten everolimuusin luokkavaikutus. Ei-

infektioperäistä pneumoniittia (myös interstitiaalista keuhkosairautta) on ilmoitettu usein everolimuusi-hoitoa

saaneilla potilailla (ks. kohta 4.8). Jotkin tapaukset olivat vaikeita, ja harvinaisissa tapauksissa tilanne on

johtanut kuolemaan. Ei-infektioperäisen pneumoniitin

mahdollisuus tulee ottaa huomioon, jos potilaalla on

epäspesifisiä hengitystieoireita ja -löydöksiä kuten hypoksiaa, pleuraeffuusiota, yskää tai hengenahdistusta ja jos

infektion, kasvaimen ja muiden lääkehoitoon liittymättömien syiden mahdollisuus on suljettu pois

asianmukaisten tutkimusten avulla. Opportunistiset infektiot kuten pneumocystis jiroveci (carinii)-keuhkokuume

(PJP, PCP) tulee sulkea pois ei-infektioperäisen pneumoniitin

erotusdiagnostiikassa (ks. ”Infektiot” alla).

Potilaita tulee kehottaa ilmoittamaan viipymättä kaikista uusista hengitystieoireista ja hengitystieoireiden

pahenemisesta.

Jos potilaalle kehittyy ei-infektioperäiseen pneumoniittiin

viittaavia radiologisia muutoksia, mutta oireita on

vähän tai ei lainkaan, hän voi jatkaa Everolimus Avansor-hoitoa ilman annosmuutoksia. Jos oireet ovat

keskivaikeita (vaikeusaste 2) tai vaikeita (vaikeusaste 3) kortikosteroidien käyttö voi olla aiheellista siihen

saakka, kunnes kliiniset oireet ovat parantuneet.

Potilaat, jotka tarvitsevat kortikosteroideja ei-infektioperäiseen pneumoniitin

hoitoon, saattavat tarvita PJP- /

PCP-keuhkokuumeen estohoitoa.

Infektiot

Everolimuusilla on immunosuppressiivinen

vaikutus, ja se saattaa altistaa potilaan bakteeri-, sieni-, virus- tai

alkueläininfektioille,

myös opportunisti-infektioille (ks. kohta 4.8). Everolimuusi-hoitoa käyttävillä potilailla

kuvattu paikallisia ja systeemisiä infektioita kuten keuhkokuumetta, muita bakteeri-infektioita, invasiivisia sieni-

infektioita kuten aspergilloosia, kandidiaasia tai PJP-/ PCP-keuhkokuumetta ja virusinfektioita kuten hepatiitti B

viruksen uudelleen aktivoitumista. Jotkin näistä infektioista olivat vaikeita (esim. johtivat verenmyrkytykseen,

hengitysvajaukseen tai maksan vajaatoimintaan) ja johtivat joissakin tapauksissa kuolemaan.

Lääkäreiden ja potilaiden tulee olla tietoisia infektioriskin suurenemisesta Everolimus Avansor-hoidon aikana.

Potilaalla entuudestaan olevat infektiot tulee hoitaa asianmukaisesti ja saada paranemaan täysin ennen

Everolimus Avansor-hoidon aloittamista. Everolimus Avansor hoidon aikana tulee seurata tilannetta

mahdollisten infektio-oireiden

ja -löydösten varalta: jos infektio-diagnoosi tehdään, tulee asianmukainen hoito

aloittaa viipymättä ja harkita Everolimus Avansor-hoidon keskeyttämistä tai lopettamista.

Jos potilaalla todetaan invasiivinen systeeminen sieni-infektio, Everolimus Avansor-hoito tulee lopettaa heti ja

pysyvästi ja potilaalle tulee antaa asianmukaista antimykoottista hoitoa.

PJP-/ PCP-keuhkokuumetapauksia, jotkin kuolemaanjohtavia, on raportoitu everolimuusia saavilla potilailla.

PJP/PCP-keuhkokuumetapauksiin voi liittyä yhdistelmäkäyttöä kortikosteroidihoitoon

tai muuhun

immunosuppressiiviseen hoitoon. PJP/PCP keuhkokuumeen estohoitoa on harkittava kun yhdistelmähoitoja

kortikosteroidien tai muiden immunosuppressanttien kanssa on tarpeen käyttää.

Yliherkkyysoireet

Everolimuusin käytön yhteydessä on havaittu yliherkkyysreaktioita,

jotka ilmenevät seuraavina oireina (mutta

eivät rajoitu niihin):

anafylaksia, hengenahdistus, punoitus, rintakipu tai angioödeema (esim. hengitysteiden tai

kielen turvotus, johon saattaa liittyä hengitystoiminnan heikkenemistä) (ks. kohta 4.3).

Samanaikainen angiotensiinikonvertaasin

estäjien (ACE:n estäjien) käyttö

Samanaikaisesti ACE:n estäjähoitoa (esim. ramipriilia) saavien potilaiden riski angioedeemalle (esim.

hengitysteiden tai kielen turvotukselle sekä siihen mahdollisesti liittyville hengitysvaikeuksille) voi olla

tavallista suurempi (ks. kohta 4.5).

Suutulehdus

Everolimus Avansor-hoitoa saavilla potilailla

suutulehdus, mukaan lukien suun haavaumat ja suun

limakalvotulehdus,

on yleisimmin

raportoitu haittavaikutus (ks. kohta 4.8). Tällöin suositellaan paikallishoitoja.

Alkoholia, vetyperoksidia, jodia ja timjamijohdannaisia sisältävien suuhuuhteiden käyttöä tulee välttää, sillä ne

saattavat pahentaa tilannetta. Sienilääkkeitä ei tule käyttää, ellei potilaalla ole todettu sieni-infektiota (ks. kohta

4.5).

Munuaisten vajaatoimintaan liittyvät tapahtumat

Everolimuusi-hoitoa saaneilla potilailla on todettu munuaisten vajaatoimintatapauksia (munuaisten äkillinen

vajaatoiminta mukaan lukien), joista jotkut olivat kuolemaan johtavia (ks. kohta 4.8). Munuaistoimintaa on

seurattava erityisesti, jos potilailla on muita riskitekijöitä,

jotka saattavat vaikuttaa munuaisten toimintaan.

Laboratoriotutkimukset ja seuranta

Munuaistoiminta

Seerumin kreatiniiniarvojen

suurenemista, joka oli yleensä lievää, sekä proteinuriaa on ilmoitettu (ks. kohta 4.8).

On suositeltavaa seurata potilaan munuaistoimintaa mm. veren ureatypen, virtsan proteiinin tai seerumin

kreatiniinin mittauksin ennen Everolimus Avansor-hoidon aloittamista ja säännöllisin välein hoidon aikana.

Veren glukoosiarvot

Hyperglykemiaa on ilmoitettu (ks. kohta 4.8). On suositeltavaa tutkia seerumin paastoglukoosiarvot ennen

Everolimus Avansor-hoidon aloittamista ja säännöllisin välein sen jälkeen. Potilaita, jotka käyttävät Everolimus

Avansor-valmisteen kanssa joitakin muita hyperglykemiaa mahdollisesti aiheuttavia lääkevalmisteita,

suositellaan seurattavan useammin. Ennen Everolimus Avansor-hoidon aloittamista verensokeri tulee saada

optimaaliseen hoitotasapainoon, mikäli mahdollista.

Veren lipidiarvot

Dyslipidemiaa (mukaan lukien hyperkolesterolemiaa ja hypertriglyseridemiaa) on ilmoitettu. Veren kolesteroli-

ja triglyseridiarvojen seurantaa suositellaan ennen Everolimus Avansor-hoidon aloittamista ja säännöllisin välein

sen jälkeen, kuten myös asianmukaista lääketieteellistä hoitoa.

Hematologiset määritykset

Hemoglobiini-,

lymfosyytti-, neutrofiili- ja trombosyyttiarvojen pienenemistä on ilmoitettu (ks. kohta 4.8). On

suositeltavaa tutkia potilaan täydellinen verenkuva ennen Everolimus Avansor-hoidon aloittamista ja

säännöllisin välein hoidon aikana.

Toiminnalliset neuroendokriiniset kasvaimet

Everolimuusin ja pitkävaikutteisen oktreotidin yhdistelmää verrattiin lumelääkkeen ja pitkävaikutteisen

oktreotidin yhdistelmään satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa potilailla, joilla oli

toiminnallisia neuroendokriinisiä kasvaimia. Tutkimuksessa ei saavutettu ensisijaista tehopäätetapahtumaa

(etenemisvapaa elossaolo) ja välianalyysi oli kokonaiselossaolon (OS) suhteen numeerisesti parempi ryhmässä,

joka sai lumelääkkeen ja depotmuotoisen oktreotidin yhdistelmää. Täten everolimuusin turvallisuutta ja tehoa ei

ole todennettu potilailla,

joilla on toiminnallisia neuroendokriinisiä kasvaimia.

Ruoansulatuskanavan neuroendokriinisten kasvainten ennustetekijät

Potilaille, joilla on ei-toiminnallinen ruoansulatuskanavan neuroendokriininen

kasvain ja hyvää ennustetta

ennakoivia tekijöitä lähtötilanteessa, esim. ileumissa sijaitseva primaarikasvain ja normaalit kromograniini

arvot tai ei luustoaffisiota, on tehtävä tapauskohtainen hyöty–riski-arvio ennen Everolimus Avansor-hoidon

aloittamista. Tieto etenemisvapaan elossaoloajan pidentymisestä on rajallista alaryhmässä, jonka potilailla oli

ileumissa sijaitseva primaarikasvain (ks. kohta 5.1).

Yhteisvaikutukset

CYP3A4-entsyymitoimintaa ja/tai monien lääkkeiden ulosvirtauspumppuna

toimivan P-glykoproteiinin

(P-gp)

toimintaa estävien tai indusoivien aineiden samanaikaista käyttöä tulee välttää. Jos kohtalaisen voimakkaan

CYP3A4- ja/tai PgP-estäjän tai -induktorin samanaikainen käyttö on välttämätöntä, voidaan harkita Everolimus

Avansor-annoksen muuttamista ennalta arvioidun AUC-arvon perusteella (ks. kohta 4.5).

Voimakkaiden CYP3A4-estäjien samanaikainen käyttö suurentaa plasman everolimuusipitoisuuksia

huomattavasti (ks. kohta 4.5). Nykyiset tiedot eivät riitä kyseistä tilannetta koskevien annostussuositusten

antamiseen. Näin ollen Everolimus Avansorin ja voimakkaiden estäjien samanaikainen käyttö ei ole

suositeltavaa.

Mahdollisien yhteisvaikutuksien takia varovaisuutta on noudatettava kun Everolimus Avansoria otetaan

samanaikaisesti suun kautta annosteltavien CYP3A4-substraattien kanssa, joilla on kapea terapeuttinen indeksi.

Jos Everolimus Avansoria otetaan samanaikaisesti suun kautta annosteltavien CYP3A4-substraattien kanssa,

joilla on kapea terapeuttinen indeksi (esim. pimotsidi,

terfenadiini, astemitsoli, sisapridi, kinidiini tai

ergotalkaloidijohdannaiset),

potilasta tulee seurata suun kautta otettavan CYP3A4-substraatin

valmisteyhteenvedossa mainittujen haittavaikutusten varalta (ks. kohta 4.5).

Maksan vajaatoiminta

Everolimuusialtistus oli suurentunut potilailla,

joilla oli lievä (Child–Pugh A), keskivaikea (Child-Pugh B) tai

vaikea (Child–Pugh C) maksan vajaatoiminta (ks. kohta 5.2).

Everolimus Avansorin käyttöä potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh C) suositellaan

vain, jos hoidon mahdolliset hyödyt ovat sen riskejä suuremmat (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Maksan vajaatoimintapotilaiden osalta ei toistaiseksi ole saatavilla haittavaikutusten hallintaan liittyviä

annosmuutossuosituksia tukevia teho- ja turvallisuustietoja.

Rokotukset

Elävien rokotteiden käyttöä tulee välttää Everolimus Avansor-hoidon aikana (ks. kohta 4.5).

Komplikaatiot haavojen paranemisessa

Haavojen huono paraneminen on rapamysiinijohdosten,

kuten everolimuusin, luokkavaikutus. Everolimus

Avansorin perioperatiivisessa käytössä tulee siis noudattaa varovaisuutta.

Apuaineeeseen liittyvä varoitus

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen

galaktoosi-intoleranssi,

totaali laktaasinpuutos tai glukoosi-

galaktoosi-imeytymishäiriö,

ei tule käyttää tätä lääkettä.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Everolimuusi on CYP3A4:n substraatti ja myös P-gp:n substraatti ja kohtalainen estäjä. CYP3A4- ja/tai P-gp-

toimintaan vaikuttavat valmisteet saattavat siis vaikuttaa everolimuusin imeytymiseen ja eliminaatioon.

Everolimuusi on kilpaileva CYP3A4-estäjä ja osittainen CYP2D6-estäjä in vitro.

Tunnettuja ja teoreettisia yhteisvaikutuksia CYP3A4- tai P-gp-estäjien ja induktorien kanssa on lueteltu alla

taulukossa 2.

CYP3A4- ja P-gp-estäjät, jotka suurentavat everolimuusipitoisuuksia

CYP3A4- tai P-gp-estäjät voivat suurentaa veren everolimuusipitoisuutta hidastamalla metaboliaa tai

everolimuusin ulosvirtausta suoliston soluista.

CYP3A4- ja P-gp-induktorit, jotka pienentävät everolimuusipitoisuuksia

Aineita jotka ovat CYP3A4- tai P-gp-induktoreita voivat pienentää veren everolimuusipitoisuutta voimistamalla

metaboliaa tai ulosvirtausta suoliston soluista.

Taulukko 2 Muiden lääkeaineiden vaikutus everolimuusiin

Lääkeaine

yhteisvaikutuskohtaisesti

Yhteisvaikutus –

everolimuusin

AUC-/C

max

-arvojen muutos

Geometrinen keskiarvo

(havaittu alue)

Suositukset yhteiskäytölle

Voimakkaat CYP3A4/P-gp-estäjät

Ketokonatsoli

AUC ↑15,3-kertaiseksi

(vaihteluväli 11,2-22,5)

↑4,1-kertaiseksi

(vaihteluväli 2,6-7,0)

Everolimus Avansorin ja

voimakkaiden CYP3A4- tai P-gp-

estäjien samanaikaista käyttöä ei

suositella.

Itrakonatsoli,

posakonatsoli,

vorikonatsoli

Ei tutkittu.

Everolimuusipitoisuuden suuri

nousu on odotettavissa.

Telitromysiini,

klaritromysiini

Nefatsodoni

Ritonaviiri, atatsanaviiri,

sakinaviiri, darunaviiri,

indinaviiri, nelfinaviiri

Kohtalaisen voimakkaat CYP3A4/P-gp-estäjät

Erytromysiini

AUC ↑4,4-kertaiseksi

(vaihteluväli 2,0-12,6)

↑2,0-kertaiseksi

(vaihteluväli 0,9-3,5)

Jos kohtalaisen voimakkaiden

CYP3A4-estäjien tai P-gp-estäjien

käyttö samanaikaisesti Everolimus

Avansorin kanssa on välttämätöntä,

siinä tulee noudattaa varovaisuutta. Jos

potilas tarvitsee samanaikaisesti

kohtalaisen voimakkaan CYP3A4-

estäjän tai P-gp estäjän, on harkittava

annoksen pienentämistä 5 mg:aan

vuorokaudessa tai 2,5 mg:aan

vuorokaudessa. Tästä

annosmuutoksesta ei kuitenkaan ole

kliinisiä tietoja. Yksilöllisen

vaihtelun

vuoksi suositellut annosmuutokset

eivät välttämättä ole kaikille potilaille

optimaalisia, joten potilasta tulee

seurata tarkoin haittavaikutusten

varalta. Jos kohtalaisen voimakkaan

Imatinibi

AUC ↑ 3,7-kertaiseksi

↑ 2,2-kertaiseksi

Verapamiili

AUC ↑3,5-kertaiseksi

(vaihteluväli 2,2-6,3)

↑2,3-kertaiseksi

(vaihteluväli 1,3-3,8)

Suun kautta otettava

siklosporiini

AUC ↑2,7-kertaiseksi

(vaihteluväli 1,5-4,7)

↑1,8-kertaiseksi

(vaihteluväli 1,3-2,6)

Flukonatsoli

Ei tutkittu. Korkeampi altistus

odotettavissa.

Diltiatseemi

Dronedaroni

Ei tutkittu. Korkeampi altistus

odotettavissa.

Amprenaviiri,

fosamprenaviiri

Ei tutkittu. Korkeampi altistus

odotettavissa

estäjän käyttö lopetetaan, on harkittava

vähintään 2-3 päivän mittaista jaksoa

(yleisimmin

käytettyjen kohtalaisten

estäjien keskimääräinen

eliminaatioaika) ennen kuin

Everolimus Avansor-annos palautetaan

samanaikaista käyttöä edeltäneelle

tasolle.

Ei tutkittu. Korkeampi altistus

odotettavissa.

Greippimehu tai muut

elintarvikkeet jotka

vaikuttavat CYP3A4/P-gp-

toimintaan

Ei tutkittu. Korkeampi altistus

odotettavissa (teho vaihtelee

laajasti).

Yhteiskäyttöä tulee välttää.

Voimakkaat ja kohtalaiset CYP3A4/P-gp-induktorit

Rifampisiini

AUC ↓63 %

(vaihteluväli 0–80 %)

↓58 %

(vaihteluväli 10–70 %)

Voimakkaiden CYP3A4- tai P-gp-

induktorien samanaikaista käyttöä

tulee välttää. Jos potilas tarvitsee

voimakasta CYP3A4-induktorin

samanaikaista käyttöä, on harkittava

10 mg Everolimus Avansor-

päiväannoksen nostamista 20 mg

päiväannokseen asti, nostaen 5 mg tai

vähemmän kerrallaan 4. ja 8. päivänä

induktorin käytön aloittamisen jälkeen.

Tämän Everolimus Avansor-annoksen

pitäisi säätää AUC-arvot induktorien

käyttöä edeltävälle tasolle.

Tästä annoksen säätämisestä ei

kuitenkaan ole mitään kliinistä näyttöä.

Mikäli induktorihoito lopetetaan, on

harkittava vähintään 3-5 päivän

mittaista jaksoa (kohtuullinen aika

entsyymitoiminnan

normalisoitumiseen) ennen kuin

Everolimus Avansor-annos palautetaan

samanaikaista käyttöä edeltäneelle

tasolle.

Deksametasoni

Ei tutkittu. Matalampi altistus

odotettavissa.

Karbamatsepiini,

fenobarbitaali, fenytoiini

Ei tutkittu. Matalampi altistus

odotettavissa.

Efavirentsi, nevirapiini

Ei tutkittu. Matalampi altistus

odotettavissa.

Mäkikuisma (Hypericum

perforatum)

Ei tutkittu. Huomattavasti

matalampi altistus odotettavissa.

Mäkikuismaa sisältäviä valmisteita ei

pidä käyttää everolimuusihoidon

aikana.

Aineet joiden plasmapitoisuutta everolimuusi saattaa muuttaa

In vitro -tulosten perusteella 10 mg oraalisen annoksen jälkeiset systeemiset pitoisuudet ovat sitä luokkaa että P-

gp:n, CYP3A4:n ja CYP2D6:n esto on epätodennäköinen. CYP3A4:n ja P-gp:n estoa suolessa ei voida

kuitenkaan poissulkea. Yhteisvaikutustutkimus terveillä tutkimushenkilöillä osoitti, että samanaikaisesti

everolimuusin kanssa suun kautta otettu annos midatsolaamia, joka on herkkä CYP3A-substraatin tunnistin,

nosti midatsolaamin C

-pitoisuutta

25 % ja midatsolaamin AUC

(0-inf)

- pitoisuutta 30 %. Tämä vaikutus johtuu

todennäköisesti everolimuusin aiheuttamasta, suolistossa olevan CYP3A4:n estosta, joten everolimuusi saattaa

vaikuttaa samanaikaisesti suun kautta annettavien CYP3A4-substraattien hyötyosuuteen. Kliinisesti merkittävä

vaikutus systeemisesti annettaville CYP3A4-substraateille ei ole odotettavissa (ks. kohta 4.4).

Everolimuusin ja pitkävaikutteisen oktreotidin samanaikainen käyttö suurensi oktreotidin C

-arvoa;

geometristen keskiarvojen suhde (everolimuusi/lumelääke) oli 1,47. Ei pystytty todentamaan, että ilmiö

vaikuttaisi kliinisesti

merkitsevästi everolimuusin tehoon potilailla, joilla on edenneitä neuroendokriinisiä

kasvaimia.

Samanaikainen angiotensiinikonvertaasin

estäjien (ACE:n estäjien) käyttö

Samanaikaisesti ACE:n estäjähoitoa (esim. ramipriilia) saavien potilaiden riski angioedeemalle voi olla tavallista

suurempi (ks. kohta 4.4).

Rokotukset

Rokotuksella aikaansaatava immuunivaste saattaa heikentyä, joten rokotusten teho voi olla tavanomaista

huonompi Everolimus Avansor-hoidon aikana. Elävien rokotteiden käyttöä tulee välttää Everolimus Avansor-

hoidon aikana (ks. kohta 4.4). Eläviä rokotteita ovat esimerkiksi nenään annettava influenssarokote, tuhkarokko-,

sikotauti- ja vihurirokkorokotteet, peroraalinen poliorokote, BCG-rokote (Bacillus Calmette-Guérin) sekä

keltakuume-, vesirokko- ja TY21a-lavantautirokotteet.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Hedelmällisessä iässä olevat naiset / Ehkäisy miehille ja naisille

Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä erittäin tehokasta ehkäisyä [esim. oraalinen, injisoitava tai

implantoitu hormonaalinen ehkäisy ilman estrogeenia, progesteronipohjainen ehkäisy, hysterektomia,

munatorviklipsit, täydellinen pidättyväisyys, estomenetelmät, kohdunsisäiset ehkäisyvälineet (IUD) ja/tai

naisen/miehen sterilisaatio] everolimuusihoidon

aikana ja 8 viikon ajan hoidon lopettamisesta. Miespuolisia

potilaita ei pidä kieltää yrittämästä isäksi tuloa.

Raskaus

Everolimuusin käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole riittävästi tietoa. Eläinkokeissa on havaittu

lisääntymistoksisuutta mukaan lukien alkio- ja sikiötoksisuutta (ks. kohta 5.3). Mahdollista ihmisille aiheutuvaa

riskiä ei tunneta.

Everolimuusin käyttö ei ole suositeltavaa raskauden aikana eikä naisilla, jotka voivat saada lapsia mutta eivät

käytä ehkäisyä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö everolimuusi ihmisen rintamaitoon. Rotalla everolimuusi ja/tai sen metaboliitit erittyvät

kuitenkin herkästi maitoon (ks. kohta 5.3). Näin ollen everolimuusia käyttävien naisten ei pidä imettää hoidon

aikana, eikä 2 viikon kuluessa viimeisestä otetusta annoksesta.

Hedelmällisyys

Ei tiedetä, onko everolimuusilla nais- ja miespuolisille

potilaille hedelmättömyyttä aiheuttavia ominaisuuksia,

mutta naispuolisilla potilailla on havaittu amenorreaa (sekundaarista amenorreaa ja muita kuukautisiin liittyviä

epäsäännöllisyyksiä) ja siihen liittyvää epätasapainoa luteinisoivan hormonin (LH) ja follikkelia stimuloivan

hormonin (FSH) määrien suhteessa. Ei-kliinisten löydösten perusteella everolimuusi saattaa heikentää miehen ja

naisen hedelmällisyyttä (ks. kohta 5.3).

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Everolimus Avansor-valmisteella on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Potilaille tulee kertoa, että varovaisuutta on noudatettava ajaessa tai koneita käytettäessä, jos Everolimus

Avansor-hoidon aikana esiintyy uupumusta.

4.8 Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin

yhteenveto

Turvallisuusprofiili

perustuu yhdistettyihin tietoihin yhdestätoista kliinisestä tutkimuksesta, joihin on

osallistunut 2 879 everolimus-valmisteella

hoidettua potilasta. Tutkimuksista viisi oli satunnaistettua,

kaksoissokkoutettua, lumekontrolloitua vaiheen III ja viisi avointa vaiheen I ja II hyväksyttyihin käyttöaiheisiin

liittyvää tutkimusta.

Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset (esiintyvyys ≥1/10) yhdistetyistä turvallisuustiedoista olivat

(vähenevässä järjestyksessä): suutulehdus, ihottuma, väsymys, ripuli, infektiot, pahoinvointi,

vähentynyt

ruokahalu, anemia, makuhäiriö, pneumoniitti, ääreisosien turvotus, hyperglykemia, heikkouden tunne, kutina,

painon lasku, hyperkolesterolemia, nenäverenvuoto, yskä ja päänsärky.

Yleisimpiä asteen 3-4 haittavaikutuksia (ilmaantuvuus ≥1/100, <1/10) olivat suutulehdus, anemia,

hyperglykemia, infektiot, väsymys, ripuli, pneumoniitti,

heikkouden tunne, trombosytopenia, neutropenia,

hengenahdistus, proteinuria, lymfopenia, verenvuoto, hypofosfatemia, ihottuma, kohonnut verenpaine,

keuhkokuume, alaniiniaminotransferaasiarvojen (ALAT) suureneminen, aspartaattiaminotransferaasi (ASAT) -

arvojen suureneminen ja diabetes. Vaikeusasteet ovat CTCAE versioiden 3.0 ja 4.03 mukaisia.

Taulukkomuotoinen

luettelo haittavaikutuksista

Taulukossa 3 on kuvattu yhdistettyjen turvallisuustietojen analyysiin mukaan otettujen ilmoitettujen

haittavaikutusten esiintymistiheydet. Haittavaikutukset on luokiteltu MedDRAelinjärjestelmäluokituksen

ja -

yleisyysluokituksen mukaisesti. Yleisyysluokat on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (≥1/10), yleinen

(≥1/100 to < 1/10), melko harvinainen (

1/1 000, < 1/100), harvinainen (

1/10 000, < 1/1 000), hyvin

harvinainen (< 1/10 000). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden

mukaan alenevassa järjestyksessä.

Taulukko 3 Kliinisissä tutkimuksissa haittavaikutukset

Infektiot

Hyvin yleiset

Infektiot

Veri ja imukudos

Hyvin yleiset

Anemia

Yleiset

Trombosytopenia, neutropenia, leukopenia, lymfopenia

Melko harvinaiset

Pansytopenia

Harvinaiset

Puhdas punasoluaplasia

Immuunijärjestelmä

Melko harvinaiset

Yliherkkyys

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hyvin yleiset

Heikentynyt ruokahalu, hyperglykemia,

hyperkolesterolemia

Yleiset

Hypertriglyseridemia, hypofosfatemia, diabetes,

hyperlipidemia,

hypokalemia, nestehukka, hypokalsemia

Psyykkiset häiriöt

Yleiset

Unettomuus

Hermosto

Hyvin yleiset

Makuhäiriö, päänsärky

Melko harvinaiset

Makuaistin puute

Silmät

Yleiset

Silmäluomien

turvotus

Melko harvinaiset

Konjunktiviitti

Sydän

Melko harvinaiset

Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta

Verisuonisto

Yleiset

Verenvuoto

, hypertensio

Melko harvinaiset

Kuumat aallot, syvä laskimotromboosi

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin yleiset

Pneumoniitti

, nenäverenvuodot, yskä

Yleiset

Hengenahdistus

Melko harvinaiset

Veriyskökset, keuhkoembolia

Harvinaiset

Akuutti hengitysvaikeusoireyhtymä

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleiset

Suutulehdus

, ripuli, pahoinvointi

Yleiset

Oksentelu, suun kuivuminen,

vatsakipu,

limakalvotulehdus,

suukipu, dyspepsia, dysfagia

Maksa ja sappi

Yleiset

ASAT-arvojen suureneminen, ALAT-arvojen

suureneminen

Iho ja ihonalainen kudos

Hyvin yleiset

Ihottuma, kutina

Yleiset

Ihon kuivuus, kynsimuutokset, lievä hiustenlähtö, akne,

punoitus, kynsien murtuminen, palmoplantaarinen

erytrodysestesia, ihon kesiminen, ihomuutokset

Harvinaiset

Angioödeema*

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleiset

Nivelkipu

Munuaiset ja virtsatiet

Yleiset

Proteinuria*, veren kreatiniiniarvojen suureneminen,

munuaisten vajaatoiminta *

Melko harvinaiset

Lisääntynyt päiväsaikainen virtsaaminen, akuutti

munuaisten vajaatoiminta *

Sukupuolielimet ja rinnat

Yleiset

Epäsäännölliset kuukautiset

Melko harvinaiset

Amenorrea

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleiset

Väsymys, astenia, ääreisosien turvotus

Yleiset

Kuume

Melko harvinaiset

Ei-sydänperäinen rintakipu, haavojen huono paraneminen

Tutkimukset

Hyvin yleiset

Painon lasku

Ks. myös alakohta ”Tiettyjen haittavaikutusten kuvaus”

Kattaa kaikki Infektiot-elinjärjestelmäluokan

reaktiot kuten (yleinen) keuhkokuume, virtsatieinfektio;

(melko harvinainen) keuhkoputkitulehdus, vyöruusu, sepsis, paise ja yksittäiset opportunisti-

infektiotapaukset [esim. aspergilloosi, kandidiaasi, PJP/ PCP-keuhkokuume ja B-hepatiitti (ks. myös kohta

4.4)] ja (harvinainen) virusmyokardiitti

Kattaa erilaiset eri alueiden verenvuototapahtumat, joita ei ole luetteloitu erikseen

Kattaa (hyvin yleinen) pneumoniitin,

(yleinen) interstitiaalisen keuhkosairauden, keuhkoinfiltraatit ja

(harvinaiset) alveolien verenvuodon, keuhkotoksisuuden ja alveoliitin

Kattaa (hyvin yleinen) suutulehduksen, (yleiset) haavaisen suutulehduksen, suun ja kielen haavaumat

sekä (melko harvinaiset) kielikipu

ja kielitulehdus

Yleisyysluokittelu

perustuu 10-55 –vuotiaista naisista saatuihin yhdistettyihin tietoihin.

Tiettyjen haittavaikutusten kuvaus

Kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisissä spontaaneissa raporteissa everolimuusi on yhdistetty

vakaviin tapauksiin, joissa hepatiitti B on aktivoitunut uudelleen, myös sellaisiin joissa seurauksena on ollut

kuolema. Immunosuppression aikana infektion uudelleen aktivoituminen on odotettu tapahtuma.

Sekä kliinisissä tutkimuksissa että spontaaneissa haittatapahtumaraporteissa everolimuusi on yhdistetty

munuaisten vajaatoimintatapauksiin

(kuolemaan johtavia tapauksia mukaan lukien) ja proteinuriaan.

Munuaistoiminnan

seuraamista on suositeltavaa (ks. kohta 4.4).

Kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisissä spontaaneissa haittavaikutusraporteissa everolimuusin

käyttöön on liittynyt

amenorreatapauksia (sekundaarista amenorreaa ja muita kuukautisiin

liittyviä

epäsäännöllisyyksiä).

Kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisissä spontaaneissa haittavaikutusraporteissa everolimuusin

käyttöön on liittynyt

PJP-/ PCP-keuhkokuumetapauksia, jotkin kuolemaanjohtavia (ks. kohta 4.4).

Kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisissä spontaaneissa haittavaikutusraporteissa, angioedeema

on raportoitu sekä ACE-estäjien yhteiskäytössä että yksinään (ks. kohta 4.4).

Iäkkäät potilaat

Onkologian yhdistettyjen turvallisuustietojen

mukaan 37 % everolimus-valmisteella

hoidetuista potilaista oli

≥65-vuotiaita. Niiden potilaiden lukumäärä, jotka keskeyttivät lääkehoidon haittavaikutusten vuoksi oli suurempi

potilailla, jotka olivat ≥65-vuotiaita (20 % vs 13 %). Yleisimmät hoidon keskeytymiseen johtaneet

haittavaikutukset olivat pneumoniitti

(myös interstitiaalinen keuhkosairaus), suutulehdus, väsymys ja

hengenahdistus.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se

mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea.

4.9 Yliannostus

Ihmisillä ilmoitetut yliannostuskokemukset ovat hyvin rajallisia. Akuutti siedettävyys on ollut hyväksyttävää

enintään 70 mg kerta-annoksia annettaessa. Kaikissa yliannostustapauksissa tulee ryhtyä yleisluontoisiin

tukitoimiin.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Solunsalpaajat, muut syöpälääkkeet, proteiinikinaasin

estäjät, ATCkoodi:

L01XE10

Vaikutusmekanismi

Everolimuusi on selektiivinen mTOR-estäjä (nisäkkään rapamysiinin kohde). mTOR on solun toiminnan

kannalta keskeinen seriini-treoniini-kinaasi,

jonka toiminnan tiedetään olevan yliaktiivista monissa ihmisen

syövissä. Everolimuusi sitoutuu solunsisäiseen FKBP-12-proteiiniin ja muodostaa mTOR 1:n toimintaa estävän

kompleksin (mTORC1:n). mTORC1-signalointireitin

estyminen häiritsee translaatiota ja proteiinisynteesiä

vähentämällä ribosomaalisen S6-proteiinikinaasin

(S6K1) ja eukaryoottien elongaatiotekijä 4E:tä sitovan

proteiinin (4EBP-1) toimintaa. Molemmat proteiinit säätelevät solusykliin, angiogeneesiin ja glykolyysiin

osallistuvien proteiinien toimintaa. S6K1:n arvellaan fosforyloivan estrogeenireseptorin toiminnallista

vaikutuskohtaa 1, joka aiheuttaa ligandista riippumattoman reseptorin aktivaation. Everolimuusi pienentää

kasvaimen angiogeneesiä (uudisverisuonitusta) tehostavan verisuoniendoteelin

kasvutekijän (VEGF)

pitoisuuksia. Everolimuusi estää tehokkaasti kasvainsolujen, endoteelisolujen,

fibroblastien ja verisuonten

sileiden lihassolujen kasvua ja jakautumista, ja sen on osoitettu vähentävän kiinteissä kasvaimissa tapahtuvaa

glykolyysiä in vitro ja in vivo.

Kliininen teho ja turvallisuus

Edenneet ruoansulatuskanavan neuroendokriiniset kasvaimet

RADIANT-4 (tutkimus CRAD001T2302) oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen III

monikeskustutkimus,

jossa everolimuusin ja parhaan mahdollisen tukihoidon yhdistelmää verrattiin

lumelääkkeen ja parhaan mahdollisen tukihoidon yhdistelmään potilailla,

joista suurimmalla osalla oli edenneitä,

hyvin erilaistuneita (gradus 1 tai gradus 2), ei-toiminnallisia ruoansulatuskanavan neuroendokriinisia kasvaimia

ja joilla ei ollut anamneesissa karsinoidioireyhtymää eikä aktiivisia karsinoidioireyhtymään liittyviä oireita.

Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli etenemisvapaa elossaolo, joka arvioitiin RECIST-kriteerein ja

perustui riippumattomaan radiologiseen arvioon. Etenemisvapaata elossaoloa tutkittiin myös lisäanalyysissä,

joka perustui paikallisen tutkijan arvioon. Toissijaisia päätetapahtumia olivat kokonaiselossaolo,

kokonaisvasteprosentti, taudin hallintaprosentti,

turvallisuus, elämänlaadun muutos (FACT-G) ja aika Maailman

terveysjärjestön (WHO) toimintakykyluokan

heikkenemiseen.

Yhteensä 302 potilasta satunnaistettiin suhteessa 2:1 saamaan joko everolimuusia (10 mg vuorokaudessa) (n =

205) tai lumelääkettä (n = 97). Ryhmät olivat yleisesti ottaen tasapainossa demografisten tietojen ja taudin

piirteiden suhteen (mediaani-ikä 63 v [vaihteluväli 22–86], 76 % valkoihoisia,

somatostatiinianalogien

[SSA]

käyttöanamneesi). Sokkoutetun hoidon mediaanikesto oli everolimuusi-ryhmässä 40,4 viikkoa ja lumeryhmässä

19,6 viikkoa. Lumeryhmän potilaat eivät siirtyneet everolimuusiryhmään taudin edetessä.

Ensisijaista päätetapahtumaa koskevat tehotulokset perustuivat etenemisvapaan elossaolon lopulliseen analyysiin

(ks. taulukko 4 ja kuva 1).

Taulukko 4 RADIANT-4 – etenemisvapaata elossaoloa koskevat tulokset

Populaatio

Everolimuusi

n = 205

Lumelääke

n = 97

Riskisuhde

(95 % lv)

p-arvo

a

Etenemisvapaan elinajan mediaani (kk) (95 % lv)

Riippumaton

radiologinen arvio

11,01

(9,2, 13,3)

3,91

(3,6, 7,4)

0,48

(0,35, 0,67)

< 0,0001

Tutkijan radiologinen

arvio

13,96

(11,2, 17,7)

5,45

(3,7, 7,4)

0,39

(0,28, 0,54)

< 0,0001

Yksitahoinen p-arvo, perustuu stratifioituun log-rank-testiin

Kuva 1 RADIANT-4 – Etenemisvapaa elossaolo: Kaplan−Meier-käyrät (riippumaton radiologinen arvio)

Lisäanalyyseissä on todettu positiivinen

hoitovaikutus kaikissa alaryhmissä lukuun ottamatta alaryhmää, jonka

potilaiden primaarikasvain sijaitsi ileumissa (ileum: HR = 1,22 [95 % lv 0,56–2,65]; muu kuin ileum: HR = 0,34

[95 % lv 0,22–0,54](ks. kuva 2).

Kuva 2 RADIANT-4 – Etenemisvapaan elossaolon tulokset ennalta määriteltyjen potilasryhmien

mukaisesti esitettyinä (riippumaton radiologinen arvio)

* Muu kuin ileum: mahalaukku, paksusuoli, peräsuoli, umpilisäke, umpisuoli, pohjukaissuoli, jejunum,

karsinooman primaarisijainti

tuntematon tai lähtökohta muualla ruoansulatuskanavan alueella

ULN: viitearvojen yläraja

CgA: kromograniini

NSE: neuronispesifinen enolaasi

Riskisuhde (95 % lv) perustuu stratifioituun Coxin malliin.

Ennalta suunniteltu kokonaiselinajan välianalyysi 101 kuolemantapauksen (lopulliseen analyysiin vaadituista

191 kuolemantapauksesta) ja 33 kuukauden seuranta-ajan jälkeen suosi everolimuusiryhmää. Kokonaiselinajassa

ei kuitenkaan todettu tilastollisesti

merkitsevää eroa (HR = 0,73 [95 % lv 0,48–1,11; p = 0,071]).

Ryhmien välillä ei todettu eroa WHO:n toimintakykyluokan selvään heikkenemiseen (≥ 1 pisteen verran)

kuluneessa ajassa eikä ajassa, joka kului elämänlaadun selvään heikkenemiseen (FACT-Gkokonaispisteiden

pienenemiseen ≥ 7 pisteen verran).

5.2 Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Potilailla, joilla oli edenneitä kiinteitä kasvaimia, everolimuusin huippupitoisuuksien (C

) saavuttamiseen

kulunut mediaaniaika oli 1 tunti, kun 5 mg tai 10 mg everolimuusiannos otettiin kerran vuorokaudessa joko

tyhjään mahaan tai pienen rasvattoman välipalan yhteydessä. C

on suhteessa annokseen 5-10 mg annoksia

käytettäessä. Everolimuusi on P-gp:n substraatti ja estää kohtalaisessa määrin P-gp-toimintaa.

Ruoan vaikutus

Terveillä henkilöillä runsasrasvaiset ateriat pienensivät 10 mg:n everolimuusiannoksilla saavutettua systeemistä

altistusta (AUC-arvoilla mitattuna) 22 %, ja huippupitoisuus

plasmassa (C

) pieneni 54 %. Vähärasvainen

ateria pienensi AUC-arvoa 32 % ja C

-arvoa 42 %. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ruoka ei vaikuttanut

elimistöön imeytyneen lääkkeen pitoisuus-aikaprofiiliin.

Jakautuminen

Veren ja plasman everolimuusipitoisuuksien

suhde riippuu lääkkeen pitoisuuksista ja on 17-73 %, kun pitoisuus

on 5-5 000 ng/ml. Syöpäpotilailla,

jotka käyttävät 10 mg:n everolimuusiannoksia vuorokaudessa, noin 20 %

kokoveren everolimuusista on plasmassa. Sitoutuminen plasman proteiineihin on noin 74-prosenttista sekä

terveillä henkilöillä että potilailla,

joilla on keskivaikea maksan vajaatoiminta. Potilailla,

joilla oli edenneitä

kiinteitä kasvaimia, näennäisen sentraalisen tilan jakautumistilavuus

) oli 191 l ja näennäisen perifeerisen

tilan jakautumistilavuus 517 l.

Biotransformaatio

Everolimuusi on CYP3A4:n ja P-gp:n substraatti. Kun lääke otetaan suun kautta, tärkein ihmisen verenkierrossa

havaittava komponentti on everolimuusi. Ihmisveressä on havaittu kuusi everolimuusin päämetaboliittia, joista

kolme on monohydroksyloituneita metaboliitteja, kaksi taas rengasrakenteen hydrolyysin kautta muodostuvia

metaboliitteja ja yksi everolimuusin fosfatidyylikoliinikonjugaatti.

Näitä metaboliitteja havaittiin myös eläimillä

tehdyissä toksisuustutkimuksissa, ja niiden aktiviteetti vaikutti olevan noin 100 kertaa pienempi kuin kanta-

aineen. Näin ollen everolimuusin katsotaan aikaansaavan valtaosan farmakologisesta kokonaisvaikutuksesta.

Eliminaatio

10 mg/vrk everolimuusiannosten oraalisen puhdistuman (Cl/F) keskiarvo oli 24,5 l/h potilailla, joilla oli

edenneitä kiinteitä kasvaimia. Everolimuusin

eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin noin 30 tuntia.

Syöpäpotilailla

ei ole tehty spesifisiä eliminaatiotutkimuksia, mutta käytettävissä on elinsiirtopotilailla tehdyistä

tutkimuksista saatuja tietoja. Kun kerta-annos radioaktiivisesti

leimattua everolimuusia otettiin yhdessä

siklosporiinin kanssa, 80 % radioaktiivisuudesta erittyi ulosteeseen ja 5 % virtsaan. Kanta-ainetta ei havaittu sen

paremmin virtsassa kuin ulosteessakaan.

Vakaan tilan farmakokinetiikka

Kun everolimuusia annettiin potilaille, joilla oli edenneitä kiinteitä kasvaimia, vakaan tilan AUC

0-τ

oli suhteessa

annokseen 5-10 mg vuorokausiannoksia käytettäessä. Vakaa tila saavutettiin kahdessa viikossa. C

suhteessa annokseen 5-10 mg annoksia käytettäessä. t

on 1-2 tuntia annoksen jälkeen. Vakaassa tilassa

AUC0-τ-arvon ja annosta edeltävien minimipitoisuuksien välillä oli merkitsevä korrelaatio.

Erityisryhmät

Maksan vajaatoiminta

Everolimuusin turvallisuutta, siedettävyyttä ja farmakokinetiikkaa arvioitiin kahdessa tutkimuksessa, joissa 8 ja

34 tutkittavalle, joilla maksan toiminta oli heikentynyt, annettiin suun kautta kerta-annos everolimuusi-tabletteja

ja heitä verrattiin potilaisiin,

joiden maksan toiminta oli normaali.

Ensimmäisessä tutkimuksessa everolimuusin AUC-keskiarvo 8 potilaalla, joilla oli keskivaikea maksan

vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka B), oli kaksinkertainen verrattuna 8 potilaaseen, joiden maksan toiminta oli

normaali.

Toiseen tutkimukseen osallistui 34 potilasta, joilla oli eriasteista maksan vajaatoimintaa. Normaaleihin

henkilöihin

verrattuna altistus (AUC

0-inf

) suureni 1,6-kertaiseksi kun maksan vajaatoiminta oli lievää (Child–

Pugh-luokka A), 3,3-kertaiseksi kun maksan vajaatoiminta oli keskivaikeaa (Child–Pugh-luokka B) ja 3,6-

kertaiseksi kun maksan vajaatoiminta oli vaikeaa (Child– Pugh-luokka C).

Toistuvien annosten farmakokinetiikan simulaatiot tukevat Child–Pugh-luokitukseen perustuvien

annossuositusten käyttöä maksan vajaatoimintapotilailla.

Näiden kahden tutkimuksen tulosten perusteella annoksen muuttamista suositellaan potilaille, joilla on maksan

vajaatoiminta (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Munuaisten vajaatoiminta

Kun populaatiofarmakokinetiikan analyysissä tutkittiin 170 potilasta, joilla oli edenneitä kiinteitä kasvaimia,

kreatiniinipuhdistuman

(25-178 ml/min) ei havaittu vaikuttavan merkitsevässä määrin everolimuusin oraaliseen

puhdistumaan. Elinsiirron jälkeinen munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuman vaihteluväli 11-107

ml/min) ei vaikuttanut everolimuusin farmakokinetiikkaan elinsiirtopotilailla.

Iäkkäät potilaat

Syöpäpotilailla

tehdyssä populaatiofarmakokinetikan

analyysissä ei havaittu, että ikä (27-85 v) olisi vaikuttanut

merkitsevässä määrin everolimuusin oraaliseen puhdistumaan.

Etninen tausta

Oraalinen puhdistuma (Cl/F) on samaa luokkaa japanilaisilla

ja valkoihoisilla syöpäpotilailla, joiden maksan

toiminta on samanlaista. Populaatiofarmakokinetiikan

analyysin perusteella Cl/F on mustilla elinsiirtopotilailla

keskimäärin 20 % suurempi.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Everolimuusin turvallisuusprofiilia arvioitiin

prekliinisesti hiirellä, rotalla, kääpiösialla, apinalla ja kanilla.

Tärkeimmät kohde-elimet olivat molempien sukupuolten sukuelimet (kivesten siementiehyiden degeneraatio,

siittiöiden määrän pieneneminen lisäkiveksissä ja kohdun atrofia) useilla lajeilla,

keuhkot (alveolien

makrofagimäärän suureneminen) rotalla ja hiirellä, haima (eksokriinisisten solujen degranulaatio ja vakuolisaatio

apinoissa ja miniporsaissa vastaavasti, ja saarekesolujen degeneroituminen apinoissa) ja silmät (mykiön

etusauman sameus) ainoastaan rotalla. Vähäisiä munuaismuutoksia havaittiin rotalla (ikään liittyvän

lipofuskiinikertymän

paheneminen munuaistubulusten epiteelissä, hydronefroosin lisääntyminen) ja hiirellä

(taustamuutosten paheneminen). Apinalla ja kääpiösialla ei havaittu viitteitä munuaistoksisuudesta.

Everolimuusi vaikutti pahentavan spontaanisti eläinten perussairauksia (krooninen myokardiitti rotalla, plasman

ja sydämen coxsackievirusinfektiot apinalla, ruoansulatuskanavan kokkidi-infektiot kääpiösialla, ihomuutokset

hiirellä ja apinalla). Näitä löydöksiä havaittiin yleensä terapeuttisen altistuksen luokkaa olevilla tai sitä

suuremmilla systeemisillä altistustasoilla. Rotalla havaitut löydökset todettiin kuitenkin terapeuttista altistusta

pienempien pitoisuuksien yhteydessä, sillä aine jakautuu voimakkaasti kudoksiin.

Rotalla tehdyssä urosten hedelmällisyyttä koskeneessa tutkimuksessa kivesten morfologiassa esiintyi muutoksia

vähintään 0,5 mg/kg pitoisuuksien yhteydessä, ja 5 mg/kg pitoisuuksien yhteydessä havaittiin siittiöiden

liikkuvuuden ja määrän ja plasman testosteronipitoisuuksien

pienenemistä. Nämä pitoisuudet heikensivät urosten

hedelmällisyyttä. Muutosten korjautuvuudesta saatiin näyttöä.

Eläimillä tehdyissä lisääntymistutkimuksissa valmiste ei vaikuttanut naaraiden hedelmällisyyteen. Kun

naarasrotille annettiin suun kautta ≥ 0,1 mg/kg everolimuusiannoksia (noin 4 % AUC

0-24h

-arvosta potilailla,

joiden vuorokausiannos on 10 mg), implantaatiota edeltävät alkiokuolemat kuitenkin lisääntyivät.

Everolimuusi läpäisi istukan ja oli toksista sikiölle. Rotalla everolimuusi aiheutti alkio-/sikiö-

toksisuutta

terapeuttista altistusta pienemmän systeemisen altistuksen yhteydessä. Seurauksina olivat kuolleisuuden

lisääntyminen ja sikiöiden painon pieneneminen. Luustomuutosten ja epä- muodostumien (esim.

rintalastahalkioiden) esiintyvyys suureni 0,3 ja 0,9 mg/kg annoksilla. Kanilla havaittiin selvää alkiotoksisuutta,

joka ilmeni myöhäisten resorptioiden yleistymisenä.

Geenitoksisuustutkimuksessa, joissa tarkasteltiin relevantteja geenitoksisuuden päätetapahtumia, ei saatu näyttöä

klastogeenisuudesta eikä mutageenisuudesta. Kun everolimuusia annettiin hiirelle ja rotalle enintään 2 vuoden

ajan, ei havaittu mitään onkogeenisiä vaikutuksia edes suurimmilla annoksilla, jotka vastasivat 3,9 kertaa (hiiri)

ja 0,2 kertaa (rotta) arvioitua kliinistä altistusta.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Butyylihydroksitolueeni (E321)

Hypromelloosi (E464)

Laktoosi

Laktoosimonohydraatti

Krospovidoni (E1202)

Magnesiumstearaatti (E470b)

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3 Kestoaika

2 vuotta.

6.4 Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Tälle lääkevalmisteelle ei ole erityisiä vaatimuksia säilytyslämpötilalle.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

oPA/Al/PVC/Al-läpipainopakkaus.

Everolimus Avansor 2,5 mg tabletti pakkauksissa on 30 tai 90 tablettia.

Everolimus Avansor 5 mg tabletti pakkauksissa on 10, 30 tai 90 tablettia.

Everolimus Avansor 10 mg tabletti pakkauksissa on 10, 30 tai 90 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Avansor Pharma Oy

Tekniikantie 14

02150 Espoo

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

2,5 mg tabletti

35070

5 mg tabletti

35071

10 mg tabletti

35072

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

25.9.2019

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot