DESLORATADINE SOPHARMA 0.5 mg/ml oraaliliuos

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

12-03-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

12-03-2020

Aktiivinen ainesosa:
Desloratadinum
Saatavilla:
Sopharma AD
ATC-koodi:
R06AX27
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Desloratadinum
Annos:
0.5 mg/ml
Lääkemuoto:
oraaliliuos
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
desloratadiini
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
32430
Valtuutus päivämäärä:
2015-07-02

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml oraaliliuos

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra oraaliliuosta sisältää 0,5 mg desloratadiinia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Tämä lääkevalmiste sisältää 150 mg/ml sorbitolia ja 50 mg/ml propyleeniglykolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Oraaliliuos.

Tämä oraaliliuos on kirkas, väritön, hapankirsikan makuinen liuos.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Desloratadine

Sopharma

tarkoitettu

aikuisten,

nuorten

1-vuotiaiden

lasten

oireiden

lievittämiseen:

- allergisessa nuhassa (ks. kohta 5.1);

- urtikariassa (ks. kohta 5.1).

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret

Suositeltu annos on 10 ml (5 mg) oraaliliuosta kerran vuorokaudessa.

Pediatriset potilaat

Lääkettä määrättäessä on otettava huomioon, että suurin osa alle 2-vuotiailla esiintyvistä nuhista on

infektioperäisiä

(ks.

kohta

4.4),

eikä

desloratadiinin

käyttöä

infektioperäisen

nuhan

hoidossa

tutkittu.

1–5-vuotiaat lapset:

2,5 ml (1,25 mg) Desloratadine Sopharma -oraaliliuosta kerran vuorokaudessa.

6–11-vuotiaat lapset:

5 ml (2,5 mg) Desloratadine Sopharma -oraaliliuosta kerran vuorokaudessa.

Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml oraaliliuoksen tehoa ja turvallisuutta ei ole vahvistettu alle 1-

vuotiaiden lasten hoidossa. Tietoja ei ole saatavilla.

Desloratadiinin kliinisestä tehosta 1–11-vuotiaiden lasten hoidossa ja 12–17-vuotiailla nuorilla on vain

rajoitetusti tutkimuskokemusta (ks. kohdat 4.8 ja 5.1).

Jaksoittaisessa allergisessa nuhassa (jolloin oireita esiintyy harvemmin kuin neljänä päivänä viikossa

lyhyemmän

aikaa

kuin

neljä

viikkoa)

hoidon

kesto

määritettävä

potilaan

sairaushistorian

mukaan,

hoito

voidaan

lopettaa

oireiden

hävittyä.

Lääkityksen

aloittaa

uudelleen

oireiden

palatessa. Jatkuvassa allergisessa nuhassa (oireita vähintään neljänä päivänä viikossa ja kauemmin

kuin neljän viikon ajan) potilaalle voidaan ehdottaa jatkuvaa hoitoa allergeenialtistusjaksojen

ajan.

Antotapa

Suun kautta.

Annos voidaan ottaa joko aterian yhteydessä tai ilman ateriaa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille tai loratadiinille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kouristukset

Desloratadiinia on annettava varoen potilaille,

joilla itsellään tai joiden suvussa on aiemmin ilmennyt

kouristuskohtauksia, ja etenkin pienille lapsille, sillä heille ilmaantuu herkemmin uusia

kouristuskohtauksia desloratadiinihoidon aikana. Lääkäri voi harkita desloratadiinihoidon

keskeyttämistä, jos potilaalla ilmenee hoidon aikana kouristuskohtaus.

Pediatriset potilaat

Alle 2-vuotiaiden lasten allerginen nuha on erityisen vaikea erottaa muista nuhan muodoista.

Ylähengitystieinfektion

rakenteellisten

poikkeamien

puuttuminen,

potilaan

sairaushistoria,

fysikaalinen

tutkimus

sekä

asianmukaiset

laboratorio

ihotestit

otettava

huomioon

diagnosoinnissa.

Noin 6% aikuisista ja 2–11-vuotiaista lapsista on ns. hitaita desloratadiinin metaboloijia. He altistuvat

lääkeaineelle tavallista enemmän (ks. kohta 5.2). Lääkittäessä 2–11-vuotiaita hitaasti desloratadiinia

metaboloivia

lapsia

desloratadiini

yhtä

turvallinen

kuin

lääkittäessä

lapsia,

joiden

elimistössä

desloratadiini

metaboloituu

normaalisti.

Desloratadiinin

vaikutuksia

alle

2-vuotiaiden,

hitaasti

desloratadiinia metaboloivien lasten elimistössä ei ole tutkittu.

Varovaisuuteen

syytä

käytettäessä

Desloratadinе

Sopharma

-oraaliliuosta vaikean munuaisten

vajaatoiminnan yhteydessä (ks. kohta 5.2).

Tämä lääkevalmiste sisältää sorbitolia. Tämä lääkevalmiste sisältää 375 mg sorbitolia jokaisessa 2.5

ml: ssa, mikä vastaa 150 mg/ml. Potilaiden, joilla on perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), ei tule

käyttää / vastaanottaa tätä lääkettä.

Tämä lääkevalmiste sisältää 127 mg propyleeniglykolia jokaisessa 2.5 ml: ssa, mikä vastaa 50.67

mg/ml.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Kliinisesti

merkityksellisiä

yhteisvaikutuksia

havaittu

desloratadiinitableteilla

suoritetuissa

kliinisissä tutkimuksissa, joissa samanaikaisesti annettiin erytromysiiniä tai ketokonatsolia (ks. kohta

5.1).

Pediatriset potilaat

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

Kliinisfarmakologisessa tutkimuksessa desloratadiinin käyttö yhdessä alkoholin kanssa ei voimistanut

alkoholin suorituskykyä heikentävää vaikutusta (ks. kohta 5.1). Markkinoilletulon jälkeisessä käytössä

on kuitenkin raportoitu alkoholi-intoleranssia ja alkoholi-intoksikaatiota. Varovaisuutta on sen vuoksi

syytä noudattaa, jos käytetään samanaikaisesti alkoholia.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Laajat

tiedot

(yli

1000

raskaudesta)

eivät

viittaa

desloratadiinin

epämuodostumia

aiheuttavaan,

fetaaliseen

neonataaliseen

toksisuuteen.

Eläinkokeissa

havaittu

suoria

epäsuoria

lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta 5.3). Varotoimenpiteenä

desloratadiinia

raskaudenaikaista

käyttöä ei suositella.

Imetys

Desloratadiinia

havaittu hoitoa saaneiden naisten imettämissä vastasyntyneissä. Desloratadiinin

vaikutusta vastasyntyneeseen ei tunneta. Desloratadiinihoidon tai imetyksen lopettamisesta on tehtävä

päätös ottaen huomioon imetyksestä lapselle aiheutuvat hyödyt ja hoidosta äidille koituvat hyödyt.

Hedelmällisyys

Desloratadiinin vaikutuksesta miesten tai naisten hedelmällisyyteen ei ole tietoa.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Ajokyvyn arviointia varten suoritetuissa kliinisissä tutkimuksissa desloratadiinia saaneiden potilaiden

ajokyvyssä

todettu

heikentymistä.

Potilaille

tulee

kertoa,

että

useimmilla

käyttäjillä

ilmene

uneliaisuutta.

Koska

lääkkeiden

vaikutus

kuitenkin

yksilöllinen,

suositeltavaa

neuvoa

potilaita välttämään tarkkuutta vaativia toimia, kuten autolla ajoa tai koneiden käyttöä, kunnes he ovat

varmoja siitä, miten tämä lääke vaikuttaa heihin.

4.8

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Pediatriset potilaat

Lapsille

tehdyissä

kliinisissä

tutkimuksissa

desloratadiinisiirappia

annettiin

yhteensä

lapselle,

jotka

olivat

iältään

11-vuotiaita.

Haittatapahtumien

kokonaisesiintyvyys

2–11-vuotiailla

desloratadiinia saaneilla lapsilla oli sama kuin lumelääkeryhmässä. Yleisimmät haittatapahtumat, joita

raportoitiin

esiintyneen

enemmän

desloratadiinista

kuin

lumelääkkeestä

6–23

kuukauden

ikäisillä

pikkulapsilla olivat ripuli (3,7 %), kuume (2,3 %) ja unettomuus (2,3 %). Toisessa tutkimuksessa ei

havaittu

haittavaikutuksia

6-11-vuotiailla

koehenkilöillä,

jotka

saivat

kerta-annoksen

desloratadiinia oraaliliuoksena.

578:lla

12–17-vuotiaalla

nuorella

potilaalla tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa päänsärky oli yleisin

haittavaikutus.

Sitä

esiintyi 5,9 % lla desloratadiinia saaneista potilaista ja 6,9 %:lla lumelääkettä

saaneista.

Aikuiset ja nuoret

Eri käyttöaiheita (mukaan lukien allerginen nuha ja krooninen idiopaattinen urtikaria) varten aikuisille

nuorille

suoritettujen

kliinisten

tutkimusten

yhteydessä

haittavaikutuksia

raportoitiin

esiintyneen

desloratadiinia

saaneiden

ryhmissä

enemmän

kuin

lumelääkeryhmissä.

Yleisimmät

haittavaikutukset,

joita

raportoitiin

enemmän

kuin

lumelääkkeestä,

olivat

uupumus

(1,2

suun

kuivuminen (0,8 %) ja päänsärky (0,6 %).

Taulukoitu yhteenveto haittavaikutuksista

Alla

olevassa

taulukossa

lueteltu

haittavaikutukset,

joita

raportoitiin

kliinisissä

tutkimuksissa

enemmän

kuin

lumelääkkeellä,

muut

valmisteen

markkinoilletulon

jälkeen

raportoidut

haittavaikutukset

niiden

esiintymistiheyden

mukaan.

Yleisyysluokat

ovat:

hyvin

yleinen

(≥

1/10),

yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000,< 1/1 000),

hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Elinjärjestelmä

Esiintymistiheys

Desloratadiinilla todetut

haittavaikutukset

Psyykkiset häiriöt

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Hallusinaatiot

Epänormaali käyttäytyminen,

aggressiivisuus

Hermosto

Yleinen

Yleinen

(alle

2-vuotiailla

lapsilla)

Hyvin harvinainen

Päänsärky

Unettomuus

Heitehuimaus, uneliaisuus, unettomuus,

psykomotorinen hyperaktiivisuus,

kouristuskohtaukset

Sydän

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Takykardia, sydämentykytykset

QT-ajan pidentyminen

Ruoansulatuselimistö

Yleinen

Yleinen

(alle

2-vuotiailla

lapsilla)

Hyvin harvinainen

Suun kuivuminen

Ripuli

Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu,

ruoansulatushäiriöt, ripuli

Maksa ja sappi

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Maksaentsyymiarvojen kohoaminen,

bilirubiiniarvojen kohoaminen,

maksatulehdus

Ikterus

Iho ja ihonalainen kudos

Tuntematon

Valoyliherkkyys

Luusto,

lihakset

ja

sidekudos

Hyvin harvinainen

Lihaskipu

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Yleinen

Yleinen

(alle

2-vuotiailla

lapsilla)

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Uupumus

Kuume

Yliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksi,

angioedeema, hengenahdistus, kutina,

ihottuma ja urtikaria)

Voimattomuus

Tutkimukset

Tuntematon

Lisääntynyt paino, lisääntynyt

ruokahalu

Pediatriset potilaat

Muita

markkinoilletulon

jälkeen

pediatrisilla

potilailla

raportoituja

haittavaikutuksia

ovat

QT-ajan

pidentyminen,

rytmihäiriöt,

bradykardia,

epänormaali

käyttäytyminen

aggressiivisuus.

Näiden

haittavaikutusten esiintymistiheys on tuntematon.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

tärkeää

ilmoittaa

myyntiluvan

myöntämisen

jälkeisistä

lääkevalmisteen

epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon

ammattilaisia

pyydetään

ilmoittamaan

kaikista

epäillyistä

haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9 Yliannostus

Markkinoilletulon

jälkeisessä

käytössä

havaittu

yliannostukseen

liittyvä

haittavaikutusprofiili

samankaltainen kuin hoitoannoksilla,

mutta vaikutukset voivat olla voimakkaampia.

Hoito

Yliannostustapauksessa on harkittava toimenpiteitä imeytymättömän vaikuttavan aineen poistamiseksi

elimistöstä. Oireenmukaista hoitoa ja tukihoitotoimenpiteitä suositellaan.

Desloratadiini ei poistu hemodialyysissä. Sen eliminoitumista peritoneaalidialyysissä ei ole tutkittu.

Oireet

Kliinisessä

moniannostutkimuksessa,

jossa

annettiin

jopa

desloratadiinia

(yhdeksän

kertaa

hoitoannos), ei todettu kliinisesti

merkittäviä haittavaikutuksia.

Pediatriset potilaat

Markkinoilletulon

jälkeisessä

käytössä

havaittu

yliannostukseen

liittyvä

haittavaikutusprofiili

samankaltainen kuin hoitoannoksilla,

mutta vaikutukset voivat olla voimakkaampia.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut systeemiset antihistamiinit,

ATC koodi: R06AX27

Vaikutusmekanismi

Desloratadiini

väsyttämätön,

pitkävaikutteinen

histamiiniantagonisti,

joka

salpaa

selektiivisesti

perifeerisiä H1-reseptoreita suun kautta annettuna, sillä se ei pääse keskushermostoon.

Desloratadiinilla

todettu olevan antiallergisia ominaisuuksia

in vitro -tutkimuksissa. Näitä ovat

tulehdusreaktiota

edistävien

sytokiinien

kuten

IL-4,

IL-6,

IL-8

IL-13

vapautumisen estäminen

ihmisen

syöttösoluista/basofiileista,

sekä

adheesiomolekyyli

P-selektiinin

ilmentymisen

estäminen

endoteelisoluissa. Näiden havaintojen kliinistä merkitystä ei ole vielä varmistettu.

Kliininen teho ja turvallisuus

Pediatriset potilaat

Desloratadiinia

sisältävän

oraaliliuoksen

tehoa

selvitetty

erityisissä

lapsille

tehdyissä

tutkimuksissa.

Saman

pitoisuuden

desloratadiinia

sisältävän

siirappilääkemuodon

turvallisuutta

kuitenkin

selvitetty

kolmessa

lapsille

suoritetussa

tutkimuksessa.

1–11-vuotiaat

lapset,

joille

suunniteltiin

antihistamiinihoitoa,

saivat

1,25

mg:n

(1–5-vuotiaat)

mg:n

(6–11-vuotiaat)

päivittäiset

desloratadiiniannokset.

Hoito

hyvin

siedettyä,

minkä

osoittivat

kliiniset

laboratoriotutkimukset,

elintoiminnot

EKG:n

välit,

mukaan

lukien

QTc.

Suositeltuja

annoksia

käytettäessä

plasman

desloratadiinipitoisuus

samanlainen

lapsilla

aikuisilla

(ks.

kohta

5.2).

Koska allergisen nuhan ja kroonisen idiopaattisen urtikarian kulku ja desloratadiinin profiili näin ollen

ovat samat aikuisilla ja lapsilla, voidaan desloratadiinin päätellä aikuisista saadun tiedon perusteella

olevan tehokas myös lapsia lääkittäessä.

Desloratadiinia

sisältävän

siirapin

tehoa

tutkittu

alle

12-vuotiaille

lapsille

tehdyillä

tutkimuksilla.

Aikuiset ja nuoret

Kliinisessä,

aikuisille

nuorille

tehdyssä

moniannostutkimuksessa

havaittu

tilastollisesti

eikä

kliinisesti

merkitsevää

kardiovaskulaarista

vaikutusta,

desloratadiinia

annettiin

enintään

mg/vrk

vuorokauden

ajan.

Kliinisfarmakologisessa

tutkimuksessa

aikuisilla

nuorilla,

jossa

desloratadiinia

annettiin

aikuisille

mg/vrk

(yhdeksänkertainen

annos

normaaliin hoitoannokseen

verrattuna) kymmenen vuorokauden ajan, ei havaittu QTc-välin pitenemistä.

Desloratadiini

kovin

helposti

penetroidu

keskushermostoon.

Kontrolloiduissa

kliinisissä

tutkimuksissa, joissa aikuisille ja nuorille annettiin suositeltua hoitoannosta 5 mg/vrk, uneliaisuuden

esiintyminen

poikennut

uneliaisuuden

esiintymisestä

lumehoidon

yhteydessä.

Kliinisissä

tutkimuksissa

desloratadiinin

antaminen

vaikuttanut

aikuisten

eikä

nuorten

psykomotoriseen

suorituskykyyn,

lääkettä

annettiin

mg:n

kerta-annoksin

kerran

vuorokaudessa.

Aikuisille

tehdyssä

kerta-annostutkimuksessa

desloratadiinia

vaikuttanut

lentokyvyn

arvioinnissa

käytettäviin

vakiomittareihin

(mukaan

lukien

subjektiivisen

uneliaisuuden

paheneminen)

lentämiseen liittyviin

tehtäviin.

kliinisfarmakologisissa

tutkimuksissa

aikuisille

annettiin

alkoholia

samanaikaisesti

desloratadiinin

kanssa,

alkoholin suorituskykyä heikentävä vaikutus ei voimistunut eikä uneliaisuus

lisääntynyt.

Desloratadiini

lumelääkeryhmän

potilaiden

psykomotoriset

testitulokset

eivät

poikenneet merkitsevästi toisistaan, riippumatta siitä, oliko valmisteet annettu yksinään vai yhdessä

alkoholin kanssa.

Moniannostutkimuksissa,

joissa

tarkasteltiin

desloratadiinin

yhteisvaikutuksia

ketokonatsolin

erytromysiinin kanssa, desloratadiinin pitoisuus plasmassa ei muuttunut kliinisesti merkitsevästi.

Desloratadiini

lievitti

tehokkaasti

allergista

nuhaa

sairastavien

aikuisten

nuorten

oireita,

kuten

aivastelua,

nenän

vuotamista

kutinaa;

silmien

kutinaa,

vuotamista

punoitusta; sekä kitalaen

kutinaa. Desloratadiini piti oireet tehokkaasti hallinnassa 24 tunnin ajan. Desloratadiinia sisältävien

tablettien tehoa ei ole selvästi osoitettu 12–17-vuotiaille nuorille tehdyissä tutkimuksissa.

Kausiluonteiseen

ympärivuotiseen allergiseen nuhaan luokittelun lisäksi allerginen nuha voidaan

vaihtoehtoisesti

luokitella

oireiden

keston

perusteella

joko

jaksoittaiseksi tai jatkuvaksi allergiseksi

nuhaksi. Allerginen nuha määritellään jaksoittaiseksi, jos oireita on harvemmin kuin neljänä päivänä

viikossa tai lyhyemmän aikaa kuin neljän viikon ajan. Allerginen nuha määritellään jatkuvaksi, kun

oireita on vähintään neljänä päivänä viikossa ja ne jatkuvat kauemmin kuin neljä viikkoa.

Rinokonjunktiviittia

koskevan

elämänlaatukyselyn

perusteella

desloratadiinitabletit

vähensivät

tehokkaasti kausiluonteisen allergisen nuhan kokonaisvaikutuksia. Eniten parannusta saatiin kykyyn

ratkaista

käytännön

ongelmia

siinä,

että

allergiaoireiden

aiheuttamat

päivittäisiin

toimiin

kohdistuvat rajoitukset vähenivät.

Kroonista

idiopaattista

urtikariaa

tutkittiin

urtikariatilojen

kliinisenä

mallina,

koska

erilaisten

urtikarioiden patofysiologia on samanlainen riippumatta niiden etiologiasta ja koska kroonisia potilaita

helpompi

rekrytoida

prospektiivisesti.

Koska histamiinin vapautumisella on syy-yhteys kaikissa

urtikariasairauksissa,

desloratadiinin

oletetaan

olevan

tehokas

oireiden

lievityksessä

kroonisen

idiopaattisen urtikarian lisäksi myös muissa urtikariatiloissa, kuten kliinisissä suosituksissa neuvotaan.

Kahdessa

lumelääkekontrolloidussa,

kuuden

viikon

pituisessa,

kroonista

idiopaattista

urtikariaa

sairastaville potilaille tehdyssä tutkimuksessa desloratadiini lievitti tehokkaasti kutinaa sekä pienensi

nokkosrokon paukamien kokoa ja lukumäärää ensimmäisen antovälin aikana. Kaikissa tutkimuksissa

teho säilyi yli annosten ottamisen välisen 24 tunnin ajan. Kuten muista antihistamiineilla suoritetuista,

kroonista idiopaattista urtikariaa selvittäneistä tutkimuksista, tästäkin tutkimuksesta suljettiin pois se

potilaiden

vähemmistö,

joka

reagoinut

antihistamiineille.

%:lla

desloratadiinipotilaista

kutina

parani

vähintään

%:sesti.

Lumelääkeryhmässä

vastaava

tulos

saavutettiin

%:lle potilaista.

Desloratadiinihoito

vähensi

myös

merkitsevästi

unitilaan

päivittäisiin

toimintoihin

kohdistuvia

häiriöitä, kun näitä muuttujia arvioitiin 4-pisteisen asteikon avulla.

5.2 Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Desloratadiinipitoisuus plasmassa on mitattavissa 30 minuutin kuluessa lääkkeen ottamisesta aikuisilla

ja nuorilla. Desloratadiini imeytyy tehokkaasti, ja huippupitoisuus saavutetaan noin kolmessa tunnissa.

Loppuvaiheen

puoliintumisaika

noin

tuntia.

Desloratadiinin

kumuloitumisen

aste

puoliintumisajan

(noin

tuntia)

kerran

päivässä

tapahtuvan

annon

mukainen. Desloratadiinin

hyötyosuus on suoraan verrannollinen annokseen annosalueella 5–20 mg.

Farmakokineettisten ja kliinisten tutkimusten sarjassa 6%:lla potilaista todettiin tavallista korkeampi

desloratadiinipitoisuus. Desloratadiinia hitaasti metaboloivien henkilöiden yleisyys oli sama aikuisten

(6%)

2–11-vuotiaiden

lasten

(6%)

joukossa

ilmaantuvuus

suurempi mustaihoisilla (18%

aikuisilla,

16% lapsilla) kuin valkoihoisilla (2% aikuisilla, 3% lapsilla) henkilöillä.

Farmakokineettisessä

moniannostutkimuksessa,

joka

tehtiin

tablettimuodolla

terveille,

aikuisille

koehenkilöille,

havaittiin

desloratadiinin

metaboloituvan

hitaasti

neljän

koehenkilön

elimistössä.

Näiden

koehenkilöiden

veressä

Cmax

-pitoisuus

keskimäärin

kolminkertainen

verrattuna

normaaliin

tunnin

kuluttua

annoksen

ottamisesta,

loppuvaiheen

puoliintumisaika

noin

tuntia.

Samanlaisia

farmakokineettisiä

muuttujia

havaittiin

farmakokineettisessä

moniannostutkimuksessa,

joka tehtiin desloratadiinia sisältävällä siirapilla 2–11-vuotiaille, hitaasti desloratadiinia metaboloiville

lapsille,

joilla

diagnosoitu

allerginen

nuha.

Altistuminen

(AUC)

desloratadiinille

noin

kuusi

kertaa

suurempi ja Cmax-pitoisuudet noin 3–4 kertaa normaalia suuremmat 3–6 tuntia annoksen

ottamisesta.

Loppuvaiheen

puoliintumisaika

noin

tuntia.

Altistuminen

yhtä

suurta

desloratadiinia hitaasti metaboloivilla aikuisilla ja lapsilla, kun käytettiin ikään suhteutettuja annoksia.

Näiden

hitaasti

lääkettä

metaboloivien

potilaiden

elimistössä

lääkeaineen

turvallisuusprofiili

kuitenkin

sama

kuin

väestössä

yleensä.

Desloratadiinin

vaikutuksia

alle

2-vuotiaiden

hitaasti

desloratadiinia metaboloivien lasten elimistössä ei ole tutkittu.

Erillisissä

kerta-annostutkimuksissa

suositelluilla

annoksilla

lapsipotilaista

todetut

desloratadiinin

AUC ja C

-arvot olivat verrannollisia arvoihin, jotka saatiin annettaessa aikuisille 5 mg:n annos

desloratadiinisiirappia.

Jakautuminen

Desloratadiini

sitoutuu

kohtalaisesti

(83%

87%)

plasman

proteiineihin.

Kliinisesti

merkitsevää

lääkeaineen kumuloitumista ei havaittu aikuisissa eikä nuorissa, kun desloratadiinia annettiin kerran

päivässä (5 - 20 mg) 14 vuorokauden ajan.

Desloratadiinilla

tehdyssä

vaihtovuoroisessa

kerta-annostutkimuksessa

tabletti-

siirappivalmistemuodot

todettiin

keskenään

bioekvivalenteiksi.

Koska

desloratadiinia

sisältävä

oraaliliuos

sisältää

saman

pitoisuuden

desloratadiinia

kuin

tutkimuksessa

käytetty

siirappi, erillistä

bioekvivalenssitutkimusta

tarvita,

vaan

oraaliliuoksen oletetaan olevan bioekvivalentti siirapin ja

tabletin kanssa.

Biotransformaatio

Vielä

tunnistettu

sitä

entsyymiä,

joka

aikaan

desloratadiinin

metaboloitumisen.

Siksi

yhteisvaikutusten mahdollisuutta muiden lääkeaineiden kanssa ei voida sulkea pois. Desloratadiini ei

salpaa CYP3A4-isoentsyymiä in vivo, ja in vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että lääkeaine ei salpaa

CYP2D6-isoentsyymiä ja ettei se ole P-glykoproteiinin

substraatti tai estäjä.

Eliminaatio

Ateria (runsaasti rasvaa ja energiaa sisältävä aamiainen) ei vaikuttanut desloratadiinin jakautumiseen

kerta-annostutkimuksessa,

jossa

desloratadiiniannos

Toisessa

tutkimuksessa

greippimehulla ei ollut vaikutusta desloratadiinin farmakokinetiikkaan.

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Desloratadiinin

farmakokinetiikkaa

verrattiin

kroonista

munuaisten

vajaatoimintaa

sairastavilla

terveillä koehenkilöillä yhdessä kerta-annostutkimuksessa ja yhdessä moniannostutkimuksessa. Kerta-

annostutkimuksessa desloratadiinialtistus oli noin 2 kertaa suurempi lievää tai keskivaikeaa kroonista

munuaisten

vajaatoimintaa

sairastavilla

kuin

terveillä

koehenkilöillä

noin

2,5 kertaa

suurempi

vaikeaa

kroonista

munuaisten

vajaatoimintaa

sairastavilla

kuin

terveillä

koehenkilöillä.

Moniannostutkimuksessa

vakaa

tila

saavutettiin

11. päivän

jälkeen.

Terveisiin

koehenkilöihin

verrattuna

desloratadiinialtistus

oli noin 1,5-kertainen lievää tai keskivaikeaa kroonista munuaisten

pitkäaikaista

vajaatoimintaa

sairastavilla

noin

2,5-kertainen

vaikeaa

kroonista

munuaisten

vajaatoimintaa

sairastavilla.

Kummassakaan

tutkimuksessa

muutokset

desloratadiini-

3-hydroksidesloratadiinialtistuksessa (AUC ja C

) eivät olleet kliinisesti

merkittäviä.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Desloratadiini

loratadiinin

primaarinen

aktiivinen

metaboliitti.

Desloratadiinilla

loratadiinilla

suoritetut prekliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, ettei näiden kahden aineen toksisuusprofiileissa ole

merkittäviä määrällisiä eikä laadullisia eroja, kun loratadiinialtistus

vastaa desloratadiinialtistusta.

Farmakologista

turvallisuutta,

toistuvan

altistuksen

aiheuttamaa

toksisuutta,

genotoksisuutta

sekä

lisääntymistoksisuutta

koskevien

konventionaalisten

tutkimusten

tulokset

eivät

viittaa

erityiseen

vaaraan ihmisille. Desloratadiinilla ja loratadiinilla tehdyissä tutkimuksissa on todettu, ettei kyseessä

ole karsinogeeninen aine.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

nestemäinen kiteytymätön sorbitoli (E 420)

propyleeniglykoli

(E1520)

sukraloosi (E 955)

hypromelloosi 2910 (15 m Pa.s)

natriumsitraattidihydraatti,

hapankirsikka-aromi

(D-limoneeni,

bentsaldehydi,

alfa-terpineoli,

2-fenyylietanoli,

triasetiini,

propyleeniglykoli)

sitruunahappomonohydraatti

dinatriumedetaatti

puhdistettu vesi

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

2 vuotta.

Käytettävä 3 kuukauden kuluessa ensimmäisestä avaamisesta.

6.4

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

120 ml Desloratadine Sopharma – oraaliliuos on saatavana 125 ml:n tummanruskeassa lasipullossa

(tyyppi

III)

PET-pulloissa.

Pulloissa

lapsiturvallinen

kierrekorkki,

jossa on sinettirengas ja

LDPE-tiiviste. Kaikissa pakkauksissa on lääkemitta (johon on merkitty on annokset 2,5 ml, 5 ml, 10

ml, 15 ml, ja 20 ml tai 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml, 12,5 ml, 15 ml ja 20 ml) sekä mittaruisku

(johon on merkitty annokset 0,5 ml, 1ml, 1,5 ml, 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 3,5 ml, 4 ml, 4, 5 ml ja 5 ml).

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisvaatimuksia.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Sopharma AD

16 Iliensko Shosse Str.

1220 Sofia

Bulgaria

8.

MYYNTILUVAN NUMERO

32430

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 02.07.2015

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

12.03.2020

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml oraaliliuos

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra oraaliliuosta sisältää 0,5 mg desloratadiinia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Tämä lääkevalmiste sisältää 150 mg/ml sorbitolia ja 50 mg/ml propyleeniglykolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Oraaliliuos.

Tämä oraaliliuos on kirkas, väritön, hapankirsikan makuinen liuos.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Desloratadine

Sopharma

tarkoitettu

aikuisten,

nuorten

1-vuotiaiden

lasten

oireiden

lievittämiseen:

- allergisessa nuhassa (ks. kohta 5.1);

- urtikariassa (ks. kohta 5.1).

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret

Suositeltu annos on 10 ml (5 mg) oraaliliuosta kerran vuorokaudessa.

Pediatriset potilaat

Lääkettä määrättäessä on otettava huomioon, että suurin osa alle 2-vuotiailla esiintyvistä nuhista on

infektioperäisiä

(ks.

kohta

4.4),

eikä

desloratadiinin

käyttöä

infektioperäisen

nuhan

hoidossa

tutkittu.

1–5-vuotiaat lapset:

2,5 ml (1,25 mg) Desloratadine Sopharma -oraaliliuosta kerran vuorokaudessa.

6–11-vuotiaat lapset:

5 ml (2,5 mg) Desloratadine Sopharma -oraaliliuosta kerran vuorokaudessa.

Desloratadine Sopharma 0,5 mg/ml oraaliliuoksen tehoa ja turvallisuutta ei ole vahvistettu alle 1-

vuotiaiden lasten hoidossa. Tietoja ei ole saatavilla.

Desloratadiinin kliinisestä tehosta 1–11-vuotiaiden lasten hoidossa ja 12–17-vuotiailla nuorilla on vain

rajoitetusti tutkimuskokemusta (ks. kohdat 4.8 ja 5.1).

Jaksoittaisessa allergisessa nuhassa (jolloin oireita esiintyy harvemmin kuin neljänä päivänä viikossa

lyhyemmän

aikaa

kuin

neljä

viikkoa)

hoidon

kesto

määritettävä

potilaan

sairaushistorian

mukaan,

hoito

voidaan

lopettaa

oireiden

hävittyä.

Lääkityksen

aloittaa

uudelleen

oireiden

palatessa. Jatkuvassa allergisessa nuhassa (oireita vähintään neljänä päivänä viikossa ja kauemmin

kuin neljän viikon ajan) potilaalle voidaan ehdottaa jatkuvaa hoitoa allergeenialtistusjaksojen

ajan.

Antotapa

Suun kautta.

Annos voidaan ottaa joko aterian yhteydessä tai ilman ateriaa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille tai loratadiinille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kouristukset

Desloratadiinia on annettava varoen potilaille,

joilla itsellään tai joiden suvussa on aiemmin ilmennyt

kouristuskohtauksia, ja etenkin pienille lapsille, sillä heille ilmaantuu herkemmin uusia

kouristuskohtauksia desloratadiinihoidon aikana. Lääkäri voi harkita desloratadiinihoidon

keskeyttämistä, jos potilaalla ilmenee hoidon aikana kouristuskohtaus.

Pediatriset potilaat

Alle 2-vuotiaiden lasten allerginen nuha on erityisen vaikea erottaa muista nuhan muodoista.

Ylähengitystieinfektion

rakenteellisten

poikkeamien

puuttuminen,

potilaan

sairaushistoria,

fysikaalinen

tutkimus

sekä

asianmukaiset

laboratorio

ihotestit

otettava

huomioon

diagnosoinnissa.

Noin 6% aikuisista ja 2–11-vuotiaista lapsista on ns. hitaita desloratadiinin metaboloijia. He altistuvat

lääkeaineelle tavallista enemmän (ks. kohta 5.2). Lääkittäessä 2–11-vuotiaita hitaasti desloratadiinia

metaboloivia

lapsia

desloratadiini

yhtä

turvallinen

kuin

lääkittäessä

lapsia,

joiden

elimistössä

desloratadiini

metaboloituu

normaalisti.

Desloratadiinin

vaikutuksia

alle

2-vuotiaiden,

hitaasti

desloratadiinia metaboloivien lasten elimistössä ei ole tutkittu.

Varovaisuuteen

syytä

käytettäessä

Desloratadinе

Sopharma

-oraaliliuosta vaikean munuaisten

vajaatoiminnan yhteydessä (ks. kohta 5.2).

Tämä lääkevalmiste sisältää sorbitolia. Tämä lääkevalmiste sisältää 375 mg sorbitolia jokaisessa 2.5

ml: ssa, mikä vastaa 150 mg/ml. Potilaiden, joilla on perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), ei tule

käyttää / vastaanottaa tätä lääkettä.

Tämä lääkevalmiste sisältää 127 mg propyleeniglykolia jokaisessa 2.5 ml: ssa, mikä vastaa 50.67

mg/ml.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Kliinisesti

merkityksellisiä

yhteisvaikutuksia

havaittu

desloratadiinitableteilla

suoritetuissa

kliinisissä tutkimuksissa, joissa samanaikaisesti annettiin erytromysiiniä tai ketokonatsolia (ks. kohta

5.1).

Pediatriset potilaat

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

Kliinisfarmakologisessa tutkimuksessa desloratadiinin käyttö yhdessä alkoholin kanssa ei voimistanut

alkoholin suorituskykyä heikentävää vaikutusta (ks. kohta 5.1). Markkinoilletulon jälkeisessä käytössä

on kuitenkin raportoitu alkoholi-intoleranssia ja alkoholi-intoksikaatiota. Varovaisuutta on sen vuoksi

syytä noudattaa, jos käytetään samanaikaisesti alkoholia.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Laajat

tiedot

(yli

1000

raskaudesta)

eivät

viittaa

desloratadiinin

epämuodostumia

aiheuttavaan,

fetaaliseen

neonataaliseen

toksisuuteen.

Eläinkokeissa

havaittu

suoria

epäsuoria

lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta 5.3). Varotoimenpiteenä

desloratadiinia

raskaudenaikaista

käyttöä ei suositella.

Imetys

Desloratadiinia

havaittu hoitoa saaneiden naisten imettämissä vastasyntyneissä. Desloratadiinin

vaikutusta vastasyntyneeseen ei tunneta. Desloratadiinihoidon tai imetyksen lopettamisesta on tehtävä

päätös ottaen huomioon imetyksestä lapselle aiheutuvat hyödyt ja hoidosta äidille koituvat hyödyt.

Hedelmällisyys

Desloratadiinin vaikutuksesta miesten tai naisten hedelmällisyyteen ei ole tietoa.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Ajokyvyn arviointia varten suoritetuissa kliinisissä tutkimuksissa desloratadiinia saaneiden potilaiden

ajokyvyssä

todettu

heikentymistä.

Potilaille

tulee

kertoa,

että

useimmilla

käyttäjillä

ilmene

uneliaisuutta.

Koska

lääkkeiden

vaikutus

kuitenkin

yksilöllinen,

suositeltavaa

neuvoa

potilaita välttämään tarkkuutta vaativia toimia, kuten autolla ajoa tai koneiden käyttöä, kunnes he ovat

varmoja siitä, miten tämä lääke vaikuttaa heihin.

4.8

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Pediatriset potilaat

Lapsille

tehdyissä

kliinisissä

tutkimuksissa

desloratadiinisiirappia

annettiin

yhteensä

lapselle,

jotka

olivat

iältään

11-vuotiaita.

Haittatapahtumien

kokonaisesiintyvyys

2–11-vuotiailla

desloratadiinia saaneilla lapsilla oli sama kuin lumelääkeryhmässä. Yleisimmät haittatapahtumat, joita

raportoitiin

esiintyneen

enemmän

desloratadiinista

kuin

lumelääkkeestä

6–23

kuukauden

ikäisillä

pikkulapsilla olivat ripuli (3,7 %), kuume (2,3 %) ja unettomuus (2,3 %). Toisessa tutkimuksessa ei

havaittu

haittavaikutuksia

6-11-vuotiailla

koehenkilöillä,

jotka

saivat

kerta-annoksen

desloratadiinia oraaliliuoksena.

578:lla

12–17-vuotiaalla

nuorella

potilaalla tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa päänsärky oli yleisin

haittavaikutus.

Sitä

esiintyi 5,9 % lla desloratadiinia saaneista potilaista ja 6,9 %:lla lumelääkettä

saaneista.

Aikuiset ja nuoret

Eri käyttöaiheita (mukaan lukien allerginen nuha ja krooninen idiopaattinen urtikaria) varten aikuisille

nuorille

suoritettujen

kliinisten

tutkimusten

yhteydessä

haittavaikutuksia

raportoitiin

esiintyneen

desloratadiinia

saaneiden

ryhmissä

enemmän

kuin

lumelääkeryhmissä.

Yleisimmät

haittavaikutukset,

joita

raportoitiin

enemmän

kuin

lumelääkkeestä,

olivat

uupumus

(1,2

suun

kuivuminen (0,8 %) ja päänsärky (0,6 %).

Taulukoitu yhteenveto haittavaikutuksista

Alla

olevassa

taulukossa

lueteltu

haittavaikutukset,

joita

raportoitiin

kliinisissä

tutkimuksissa

enemmän

kuin

lumelääkkeellä,

muut

valmisteen

markkinoilletulon

jälkeen

raportoidut

haittavaikutukset

niiden

esiintymistiheyden

mukaan.

Yleisyysluokat

ovat:

hyvin

yleinen

(≥

1/10),

yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000,< 1/1 000),

hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Elinjärjestelmä

Esiintymistiheys

Desloratadiinilla todetut

haittavaikutukset

Psyykkiset häiriöt

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Hallusinaatiot

Epänormaali käyttäytyminen,

aggressiivisuus

Hermosto

Yleinen

Yleinen

(alle

2-vuotiailla

lapsilla)

Hyvin harvinainen

Päänsärky

Unettomuus

Heitehuimaus, uneliaisuus, unettomuus,

psykomotorinen hyperaktiivisuus,

kouristuskohtaukset

Sydän

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Takykardia, sydämentykytykset

QT-ajan pidentyminen

Ruoansulatuselimistö

Yleinen

Yleinen

(alle

2-vuotiailla

lapsilla)

Hyvin harvinainen

Suun kuivuminen

Ripuli

Vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu,

ruoansulatushäiriöt, ripuli

Maksa ja sappi

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Maksaentsyymiarvojen kohoaminen,

bilirubiiniarvojen kohoaminen,

maksatulehdus

Ikterus

Iho ja ihonalainen kudos

Tuntematon

Valoyliherkkyys

Luusto,

lihakset

ja

sidekudos

Hyvin harvinainen

Lihaskipu

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Yleinen

Yleinen

(alle

2-vuotiailla

lapsilla)

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Uupumus

Kuume

Yliherkkyysreaktiot (kuten anafylaksi,

angioedeema, hengenahdistus, kutina,

ihottuma ja urtikaria)

Voimattomuus

Tutkimukset

Tuntematon

Lisääntynyt paino, lisääntynyt

ruokahalu

Pediatriset potilaat

Muita

markkinoilletulon

jälkeen

pediatrisilla

potilailla

raportoituja

haittavaikutuksia

ovat

QT-ajan

pidentyminen,

rytmihäiriöt,

bradykardia,

epänormaali

käyttäytyminen

aggressiivisuus.

Näiden

haittavaikutusten esiintymistiheys on tuntematon.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

tärkeää

ilmoittaa

myyntiluvan

myöntämisen

jälkeisistä

lääkevalmisteen

epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon

ammattilaisia

pyydetään

ilmoittamaan

kaikista

epäillyistä

haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9 Yliannostus

Markkinoilletulon

jälkeisessä

käytössä

havaittu

yliannostukseen

liittyvä

haittavaikutusprofiili

samankaltainen kuin hoitoannoksilla,

mutta vaikutukset voivat olla voimakkaampia.

Hoito

Yliannostustapauksessa on harkittava toimenpiteitä imeytymättömän vaikuttavan aineen poistamiseksi

elimistöstä. Oireenmukaista hoitoa ja tukihoitotoimenpiteitä suositellaan.

Desloratadiini ei poistu hemodialyysissä. Sen eliminoitumista peritoneaalidialyysissä ei ole tutkittu.

Oireet

Kliinisessä

moniannostutkimuksessa,

jossa

annettiin

jopa

desloratadiinia

(yhdeksän

kertaa

hoitoannos), ei todettu kliinisesti

merkittäviä haittavaikutuksia.

Pediatriset potilaat

Markkinoilletulon

jälkeisessä

käytössä

havaittu

yliannostukseen

liittyvä

haittavaikutusprofiili

samankaltainen kuin hoitoannoksilla,

mutta vaikutukset voivat olla voimakkaampia.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut systeemiset antihistamiinit,

ATC koodi: R06AX27

Vaikutusmekanismi

Desloratadiini

väsyttämätön,

pitkävaikutteinen

histamiiniantagonisti,

joka

salpaa

selektiivisesti

perifeerisiä H1-reseptoreita suun kautta annettuna, sillä se ei pääse keskushermostoon.

Desloratadiinilla

todettu olevan antiallergisia ominaisuuksia

in vitro -tutkimuksissa. Näitä ovat

tulehdusreaktiota

edistävien

sytokiinien

kuten

IL-4,

IL-6,

IL-8

IL-13

vapautumisen estäminen

ihmisen

syöttösoluista/basofiileista,

sekä

adheesiomolekyyli

P-selektiinin

ilmentymisen

estäminen

endoteelisoluissa. Näiden havaintojen kliinistä merkitystä ei ole vielä varmistettu.

Kliininen teho ja turvallisuus

Pediatriset potilaat

Desloratadiinia

sisältävän

oraaliliuoksen

tehoa

selvitetty

erityisissä

lapsille

tehdyissä

tutkimuksissa.

Saman

pitoisuuden

desloratadiinia

sisältävän

siirappilääkemuodon

turvallisuutta

kuitenkin

selvitetty

kolmessa

lapsille

suoritetussa

tutkimuksessa.

1–11-vuotiaat

lapset,

joille

suunniteltiin

antihistamiinihoitoa,

saivat

1,25

mg:n

(1–5-vuotiaat)

mg:n

(6–11-vuotiaat)

päivittäiset

desloratadiiniannokset.

Hoito

hyvin

siedettyä,

minkä

osoittivat

kliiniset

laboratoriotutkimukset,

elintoiminnot

EKG:n

välit,

mukaan

lukien

QTc.

Suositeltuja

annoksia

käytettäessä

plasman

desloratadiinipitoisuus

samanlainen

lapsilla

aikuisilla

(ks.

kohta

5.2).

Koska allergisen nuhan ja kroonisen idiopaattisen urtikarian kulku ja desloratadiinin profiili näin ollen

ovat samat aikuisilla ja lapsilla, voidaan desloratadiinin päätellä aikuisista saadun tiedon perusteella

olevan tehokas myös lapsia lääkittäessä.

Desloratadiinia

sisältävän

siirapin

tehoa

tutkittu

alle

12-vuotiaille

lapsille

tehdyillä

tutkimuksilla.

Aikuiset ja nuoret

Kliinisessä,

aikuisille

nuorille

tehdyssä

moniannostutkimuksessa

havaittu

tilastollisesti

eikä

kliinisesti

merkitsevää

kardiovaskulaarista

vaikutusta,

desloratadiinia

annettiin

enintään

mg/vrk

vuorokauden

ajan.

Kliinisfarmakologisessa

tutkimuksessa

aikuisilla

nuorilla,

jossa

desloratadiinia

annettiin

aikuisille

mg/vrk

(yhdeksänkertainen

annos

normaaliin hoitoannokseen

verrattuna) kymmenen vuorokauden ajan, ei havaittu QTc-välin pitenemistä.

Desloratadiini

kovin

helposti

penetroidu

keskushermostoon.

Kontrolloiduissa

kliinisissä

tutkimuksissa, joissa aikuisille ja nuorille annettiin suositeltua hoitoannosta 5 mg/vrk, uneliaisuuden

esiintyminen

poikennut

uneliaisuuden

esiintymisestä

lumehoidon

yhteydessä.

Kliinisissä

tutkimuksissa

desloratadiinin

antaminen

vaikuttanut

aikuisten

eikä

nuorten

psykomotoriseen

suorituskykyyn,

lääkettä

annettiin

mg:n

kerta-annoksin

kerran

vuorokaudessa.

Aikuisille

tehdyssä

kerta-annostutkimuksessa

desloratadiinia

vaikuttanut

lentokyvyn

arvioinnissa

käytettäviin

vakiomittareihin

(mukaan

lukien

subjektiivisen

uneliaisuuden

paheneminen)

lentämiseen liittyviin

tehtäviin.

kliinisfarmakologisissa

tutkimuksissa

aikuisille

annettiin

alkoholia

samanaikaisesti

desloratadiinin

kanssa,

alkoholin suorituskykyä heikentävä vaikutus ei voimistunut eikä uneliaisuus

lisääntynyt.

Desloratadiini

lumelääkeryhmän

potilaiden

psykomotoriset

testitulokset

eivät

poikenneet merkitsevästi toisistaan, riippumatta siitä, oliko valmisteet annettu yksinään vai yhdessä

alkoholin kanssa.

Moniannostutkimuksissa,

joissa

tarkasteltiin

desloratadiinin

yhteisvaikutuksia

ketokonatsolin

erytromysiinin kanssa, desloratadiinin pitoisuus plasmassa ei muuttunut kliinisesti merkitsevästi.

Desloratadiini

lievitti

tehokkaasti

allergista

nuhaa

sairastavien

aikuisten

nuorten

oireita,

kuten

aivastelua,

nenän

vuotamista

kutinaa;

silmien

kutinaa,

vuotamista

punoitusta; sekä kitalaen

kutinaa. Desloratadiini piti oireet tehokkaasti hallinnassa 24 tunnin ajan. Desloratadiinia sisältävien

tablettien tehoa ei ole selvästi osoitettu 12–17-vuotiaille nuorille tehdyissä tutkimuksissa.

Kausiluonteiseen

ympärivuotiseen allergiseen nuhaan luokittelun lisäksi allerginen nuha voidaan

vaihtoehtoisesti

luokitella

oireiden

keston

perusteella

joko

jaksoittaiseksi tai jatkuvaksi allergiseksi

nuhaksi. Allerginen nuha määritellään jaksoittaiseksi, jos oireita on harvemmin kuin neljänä päivänä

viikossa tai lyhyemmän aikaa kuin neljän viikon ajan. Allerginen nuha määritellään jatkuvaksi, kun

oireita on vähintään neljänä päivänä viikossa ja ne jatkuvat kauemmin kuin neljä viikkoa.

Rinokonjunktiviittia

koskevan

elämänlaatukyselyn

perusteella

desloratadiinitabletit

vähensivät

tehokkaasti kausiluonteisen allergisen nuhan kokonaisvaikutuksia. Eniten parannusta saatiin kykyyn

ratkaista

käytännön

ongelmia

siinä,

että

allergiaoireiden

aiheuttamat

päivittäisiin

toimiin

kohdistuvat rajoitukset vähenivät.

Kroonista

idiopaattista

urtikariaa

tutkittiin

urtikariatilojen

kliinisenä

mallina,

koska

erilaisten

urtikarioiden patofysiologia on samanlainen riippumatta niiden etiologiasta ja koska kroonisia potilaita

helpompi

rekrytoida

prospektiivisesti.

Koska histamiinin vapautumisella on syy-yhteys kaikissa

urtikariasairauksissa,

desloratadiinin

oletetaan

olevan

tehokas

oireiden

lievityksessä

kroonisen

idiopaattisen urtikarian lisäksi myös muissa urtikariatiloissa, kuten kliinisissä suosituksissa neuvotaan.

Kahdessa

lumelääkekontrolloidussa,

kuuden

viikon

pituisessa,

kroonista

idiopaattista

urtikariaa

sairastaville potilaille tehdyssä tutkimuksessa desloratadiini lievitti tehokkaasti kutinaa sekä pienensi

nokkosrokon paukamien kokoa ja lukumäärää ensimmäisen antovälin aikana. Kaikissa tutkimuksissa

teho säilyi yli annosten ottamisen välisen 24 tunnin ajan. Kuten muista antihistamiineilla suoritetuista,

kroonista idiopaattista urtikariaa selvittäneistä tutkimuksista, tästäkin tutkimuksesta suljettiin pois se

potilaiden

vähemmistö,

joka

reagoinut

antihistamiineille.

%:lla

desloratadiinipotilaista

kutina

parani

vähintään

%:sesti.

Lumelääkeryhmässä

vastaava

tulos

saavutettiin

%:lle potilaista.

Desloratadiinihoito

vähensi

myös

merkitsevästi

unitilaan

päivittäisiin

toimintoihin

kohdistuvia

häiriöitä, kun näitä muuttujia arvioitiin 4-pisteisen asteikon avulla.

5.2 Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Desloratadiinipitoisuus plasmassa on mitattavissa 30 minuutin kuluessa lääkkeen ottamisesta aikuisilla

ja nuorilla. Desloratadiini imeytyy tehokkaasti, ja huippupitoisuus saavutetaan noin kolmessa tunnissa.

Loppuvaiheen

puoliintumisaika

noin

tuntia.

Desloratadiinin

kumuloitumisen

aste

puoliintumisajan

(noin

tuntia)

kerran

päivässä

tapahtuvan

annon

mukainen. Desloratadiinin

hyötyosuus on suoraan verrannollinen annokseen annosalueella 5–20 mg.

Farmakokineettisten ja kliinisten tutkimusten sarjassa 6%:lla potilaista todettiin tavallista korkeampi

desloratadiinipitoisuus. Desloratadiinia hitaasti metaboloivien henkilöiden yleisyys oli sama aikuisten

(6%)

2–11-vuotiaiden

lasten

(6%)

joukossa

ilmaantuvuus

suurempi mustaihoisilla (18%

aikuisilla,

16% lapsilla) kuin valkoihoisilla (2% aikuisilla, 3% lapsilla) henkilöillä.

Farmakokineettisessä

moniannostutkimuksessa,

joka

tehtiin

tablettimuodolla

terveille,

aikuisille

koehenkilöille,

havaittiin

desloratadiinin

metaboloituvan

hitaasti

neljän

koehenkilön

elimistössä.

Näiden

koehenkilöiden

veressä

Cmax

-pitoisuus

keskimäärin

kolminkertainen

verrattuna

normaaliin

tunnin

kuluttua

annoksen

ottamisesta,

loppuvaiheen

puoliintumisaika

noin

tuntia.

Samanlaisia

farmakokineettisiä

muuttujia

havaittiin

farmakokineettisessä

moniannostutkimuksessa,

joka tehtiin desloratadiinia sisältävällä siirapilla 2–11-vuotiaille, hitaasti desloratadiinia metaboloiville

lapsille,

joilla

diagnosoitu

allerginen

nuha.

Altistuminen

(AUC)

desloratadiinille

noin

kuusi

kertaa

suurempi ja Cmax-pitoisuudet noin 3–4 kertaa normaalia suuremmat 3–6 tuntia annoksen

ottamisesta.

Loppuvaiheen

puoliintumisaika

noin

tuntia.

Altistuminen

yhtä

suurta

desloratadiinia hitaasti metaboloivilla aikuisilla ja lapsilla, kun käytettiin ikään suhteutettuja annoksia.

Näiden

hitaasti

lääkettä

metaboloivien

potilaiden

elimistössä

lääkeaineen

turvallisuusprofiili

kuitenkin

sama

kuin

väestössä

yleensä.

Desloratadiinin

vaikutuksia

alle

2-vuotiaiden

hitaasti

desloratadiinia metaboloivien lasten elimistössä ei ole tutkittu.

Erillisissä

kerta-annostutkimuksissa

suositelluilla

annoksilla

lapsipotilaista

todetut

desloratadiinin

AUC ja C

-arvot olivat verrannollisia arvoihin, jotka saatiin annettaessa aikuisille 5 mg:n annos

desloratadiinisiirappia.

Jakautuminen

Desloratadiini

sitoutuu

kohtalaisesti

(83%

87%)

plasman

proteiineihin.

Kliinisesti

merkitsevää

lääkeaineen kumuloitumista ei havaittu aikuisissa eikä nuorissa, kun desloratadiinia annettiin kerran

päivässä (5 - 20 mg) 14 vuorokauden ajan.

Desloratadiinilla

tehdyssä

vaihtovuoroisessa

kerta-annostutkimuksessa

tabletti-

siirappivalmistemuodot

todettiin

keskenään

bioekvivalenteiksi.

Koska

desloratadiinia

sisältävä

oraaliliuos

sisältää

saman

pitoisuuden

desloratadiinia

kuin

tutkimuksessa

käytetty

siirappi, erillistä

bioekvivalenssitutkimusta

tarvita,

vaan

oraaliliuoksen oletetaan olevan bioekvivalentti siirapin ja

tabletin kanssa.

Biotransformaatio

Vielä

tunnistettu

sitä

entsyymiä,

joka

aikaan

desloratadiinin

metaboloitumisen.

Siksi

yhteisvaikutusten mahdollisuutta muiden lääkeaineiden kanssa ei voida sulkea pois. Desloratadiini ei

salpaa CYP3A4-isoentsyymiä in vivo, ja in vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että lääkeaine ei salpaa

CYP2D6-isoentsyymiä ja ettei se ole P-glykoproteiinin

substraatti tai estäjä.

Eliminaatio

Ateria (runsaasti rasvaa ja energiaa sisältävä aamiainen) ei vaikuttanut desloratadiinin jakautumiseen

kerta-annostutkimuksessa,

jossa

desloratadiiniannos

Toisessa

tutkimuksessa

greippimehulla ei ollut vaikutusta desloratadiinin farmakokinetiikkaan.

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta

Desloratadiinin

farmakokinetiikkaa

verrattiin

kroonista

munuaisten

vajaatoimintaa

sairastavilla

terveillä koehenkilöillä yhdessä kerta-annostutkimuksessa ja yhdessä moniannostutkimuksessa. Kerta-

annostutkimuksessa desloratadiinialtistus oli noin 2 kertaa suurempi lievää tai keskivaikeaa kroonista

munuaisten

vajaatoimintaa

sairastavilla

kuin

terveillä

koehenkilöillä

noin

2,5 kertaa

suurempi

vaikeaa

kroonista

munuaisten

vajaatoimintaa

sairastavilla

kuin

terveillä

koehenkilöillä.

Moniannostutkimuksessa

vakaa

tila

saavutettiin

11. päivän

jälkeen.

Terveisiin

koehenkilöihin

verrattuna

desloratadiinialtistus

oli noin 1,5-kertainen lievää tai keskivaikeaa kroonista munuaisten

pitkäaikaista

vajaatoimintaa

sairastavilla

noin

2,5-kertainen

vaikeaa

kroonista

munuaisten

vajaatoimintaa

sairastavilla.

Kummassakaan

tutkimuksessa

muutokset

desloratadiini-

3-hydroksidesloratadiinialtistuksessa (AUC ja C

) eivät olleet kliinisesti

merkittäviä.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Desloratadiini

loratadiinin

primaarinen

aktiivinen

metaboliitti.

Desloratadiinilla

loratadiinilla

suoritetut prekliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, ettei näiden kahden aineen toksisuusprofiileissa ole

merkittäviä määrällisiä eikä laadullisia eroja, kun loratadiinialtistus

vastaa desloratadiinialtistusta.

Farmakologista

turvallisuutta,

toistuvan

altistuksen

aiheuttamaa

toksisuutta,

genotoksisuutta

sekä

lisääntymistoksisuutta

koskevien

konventionaalisten

tutkimusten

tulokset

eivät

viittaa

erityiseen

vaaraan ihmisille. Desloratadiinilla ja loratadiinilla tehdyissä tutkimuksissa on todettu, ettei kyseessä

ole karsinogeeninen aine.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

nestemäinen kiteytymätön sorbitoli (E 420)

propyleeniglykoli

(E1520)

sukraloosi (E 955)

hypromelloosi 2910 (15 m Pa.s)

natriumsitraattidihydraatti,

hapankirsikka-aromi

(D-limoneeni,

bentsaldehydi,

alfa-terpineoli,

2-fenyylietanoli,

triasetiini,

propyleeniglykoli)

sitruunahappomonohydraatti

dinatriumedetaatti

puhdistettu vesi

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

2 vuotta.

Käytettävä 3 kuukauden kuluessa ensimmäisestä avaamisesta.

6.4

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

120 ml Desloratadine Sopharma – oraaliliuos on saatavana 125 ml:n tummanruskeassa lasipullossa

(tyyppi

III)

PET-pulloissa.

Pulloissa

lapsiturvallinen

kierrekorkki,

jossa on sinettirengas ja

LDPE-tiiviste. Kaikissa pakkauksissa on lääkemitta (johon on merkitty on annokset 2,5 ml, 5 ml, 10

ml, 15 ml, ja 20 ml tai 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml, 12,5 ml, 15 ml ja 20 ml) sekä mittaruisku

(johon on merkitty annokset 0,5 ml, 1ml, 1,5 ml, 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 3,5 ml, 4 ml, 4, 5 ml ja 5 ml).

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle

Ei erityisvaatimuksia.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Sopharma AD

16 Iliensko Shosse Str.

1220 Sofia

Bulgaria

8.

MYYNTILUVAN NUMERO

32430

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 02.07.2015

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

12.03.2020

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot