DASATINIB STADA 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
10-10-2019
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
20-05-2021
Aktiivinen ainesosa:
Dasatinibum
Saatavilla:
STADA Arzneimittel AG STADA Arzneimittel AG
ATC-koodi:
L01EA02
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Dasatinibum
Annos:
20 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
dasatinibi
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Hoidon saa aloittaa leukemian diagnosointiin ja hoitoon perehtynyt lääkäri.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
35045
Valtuutus päivämäärä:
2019-01-21

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Dasatinib STADA 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

Dasatinib STADA 50 mg kalvopäällysteiset tabletit

Dasatinib STADA 70 mg kalvopäällysteiset tabletit

Dasatinib STADA 80 mg kalvopäällysteiset tabletit

Dasatinib STADA 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

Dasatinib STADA 140 mg kalvopäällysteiset tabletit

dasatinibi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Dasatinib Stada on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dasatinib Stadaa

Miten Dasatinib Stadaa otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Dasatinib Stadan säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Dasatinib Stada on ja mihin sitä käytetään

Dasatinib Stadan vaikuttava aine on dasatinibi. Dasatinib Stadaa käytetään Philadelphia-

kromosomipositiivisen (Ph+) akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) hoitoon aikuisille,

joille

aikaisempi hoito ei ole tehonnut sekä nuorille ja vähintään 1-vuotiaille lapsille. Leukemia on

valkoisten verisolujen syöpä. Valkosolut auttavat yleensä kehoa taistelemaan infektioita vastaan.

Akuuttia lymfaattista leukemiaa sairastavilla henkilöillä lymfosyytti-nimiset valkosolut jakaantuvat

liian tiheästi ja elävät liian kauan. Dasatinib Stada estää näiden leukemiasolujen kasvua.

Jos sinulla on kysymyksiä siitä, miten Dasatinib Stada vaikuttaa tai miksi sinulle on määrätty tätä

lääkettä, keskustele lääkärisi kanssa.

Dasatinibia, jota Dasatinib Stada sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dasatinib Stadaa

Älä ota Dasatinib Stadaa

jos olet allerginen dasatinibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

Jos saatat olla allerginen, kysy lääkäriltäsi neuvoa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin otat Dasatinib Stadaa

jos käytät lääkkeitä, jotka ohentavat verta tai estävät verihyytymien muodostusta (ks.

”Muut lääkevalmisteet ja Dasatinib Stada”)

jos sinulla on tai on ollut maksa- tai sydänsairaus

jos saat hengitysvaikeuksia, kipua rintakehässä tai yskää, kun otat Dasatinib Stadaa. Tämä

voi olla merkki nesteen kertymisestä keuhkoihin tai keuhkopussiin (mikä voi olla yleisempää

65-vuotiailla

ja sitä vanhemmilla potilailla) tai johtua keuhkoverisuonten muutoksista

jos sinulla on joskus ollut tai sinulla saattaa olla hepatiitti B -infektio. Dasatinib Stada voi

aktivoida hepatiitti B:n uudelleen, mikä voi johtaa joissakin tapauksissa kuolemaan. Lääkäri

tutkii potilaan huolellisesti tämän infektion oireiden varalta ennen hoidon aloittamista

jos sinulla esiintyy mustelmia, verenvuotoa, kuumetta, väsymystä ja sekavuutta Dasatinib

Stada -hoidon aikana, ota yhteys lääkäriin. Tämä voi olla merkki verisuonten vaurioitumisesta,

joka tunnetaan nimellä tromboottinen mikroangiopatia (TMA).

Lääkärisi tarkkailee tilaasi säännöllisesti tarkastaakseen, onko Dasatinib Stadalla sinuun haluttu

vaikutus. Sinulta otetaan myös säännöllisesti verikokeita Dasatinib Stada -hoidon aikana.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkevalmistetta alle vuoden ikäisille lapsille. Kokemukset dasatinibin käytöstä tässä

ikäryhmässä ovat rajalliset. Dasatinib Stadaa saavien lasten luiden kasvua ja luuston kehitystä

seurataan tarkoin.

Muut lääkevalmisteet ja Dasatinib Stada

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Dasatinib Stada hajoaa elimistössä pääasiassa maksan vaikutuksesta. Tietyillä lääkevalmisteilla voi

olla vaikutusta Dasatinib Stadan tehoon samanaikaisesti käytettynä.

Näitä lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti Dasatinib Stadan kanssa:

ketokonatsoli, itrakonatsoli – sienilääkkeitä

erytromysiini, klaritromysiini,

telitromysiini

antibiootteja

ritonaviiri – viruslääke

fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali – epilepsialääkkeitä

rifampisiini

tuberkuloosilääke

famotidiini,

omepratsoli – vatsahappojen eritystä vähentäviä lääkkeitä

mäkikuisma – ilman reseptiä saatava kasvirohdosvalmiste, jota käytetään lievän

masennuksen ja ahdistuneisuuden hoitoon (tunnetaan myös nimellä Hypericum perforatum)

Älä ota vatsahappoja neutraloivia lääkkeitä (antasideja, kuten alumiinihydroksidia tai

magnesiumhydroksidia) 2 tuntiin ennen Dasatinib Stadan ottamista tai 2 tuntiin Dasatinib Stadan

ottamisen jälkeen.

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät verta ohentavia tai verihyytymien muodostusta ehkäiseviä

lääkkeitä.

Dasatinib Stada ruuan ja juoman kanssa

Älä käytä Dasatinib Stada -hoidon aikana greippiä hedelmänä tai mehuna.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, kerro lääkärillesi välittömästi. Dasatinib Stadaa ei

saa käyttää raskauden aikana, ellei se ole selkeästi välttämätöntä. Lääkärisi keskustelee kanssasi

dasatinibin raskaudenaikaiseen käyttöön liittyvistä mahdollisista riskeistä.

Sekä miehiä että naisia neuvotaan käyttämään tehokasta ehkäisyä hoidon aikana.

Jos imetät, kerro lääkärillesi. Sinun on lopetettava imetys Dasatinib Stadan käytön ajaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ole erityisen varovainen ajaessasi tai käyttäessäsi koneita, jos sinulla ilmenee haittavaikutuksena

huimausta tai näön sumentumista.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Dasatinib Stada sisältää:

Laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen

tämän lääkevalmisteen ottamista.

Natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

3.

Miten Dasatinib Stadaa otetaan

Dasatinib Stadaa voi määrätä ainoastaan lääkäri, jolla on kokemusta leukemian hoidosta. Ota tätä

lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma. Dasatinib Stada on tarkoitettu aikuisille ja vähintään vuoden ikäisille lapsille.

Suositeltu aloitusannos aikuispotilaille, joilla on Ph+ ALL, on 140 mg kerran vuorokaudessa.

Lasten, joilla on Ph+ ALL, annos määräytyy kehonpainon perusteella. Dasatinibia sisältävää

lääkettä otetaan kerran vuorokaudessa suun kautta joko tabletteina tai oraalisuspensiona. Dasatinib

Stada -tabletteja ei suositella potilaille, jotka painavat alle 10 kg. Alle 10 kg painaville potilaille ja

potilaille, jotka eivät pysty nielemään tabletteja, on käytettävä oraalisuspensiota. Annos voi muuttua,

kun vaihdetaan lääkemuodosta (esim. tabletit ja jauhe oraalisuspensiota varten) toiseen. Älä vaihda

lääkemuotoa.

Lääkäri määrittelee sopivan lääkemuodon ja annoksen painosi, mahdollisten haittavaikutusten ja

hoitovasteen perusteella. Lasten Dasatinib Stada -aloitusannos lasketaan kehonpainon perusteella

seuraavasti:

Kehonpaino (kg)

a

Vuorokausiannos (mg)

10 – alle 20 kg

40 mg

20 – alle 30 kg

60 mg

30 – alle 45 kg

70 mg

vähintään 45 kg

100 mg

Tablettia ei suositella potilaille, jotka painavat alle 10 kg. Näille potilaille on käytettävä jauhetta

oraalisuspensiota varten.

Alle 1-vuotiaille ei ole Dasatinib Stada -annossuositusta.

Riippuen siitä, kuinka hoito vaikuttaa sinuun, lääkärisi saattaa ehdottaa suurempaa tai pienempää

annosta tai jopa hoidon keskeyttämistä vähäksi aikaa. Jos annosta pienennetään tai suurennetaan, voit

joutua ottamaan eri vahvuisten tablettien yhdistelmiä.

Kuinka Dasatinib Stadaa otetaan

Ota tabletit joka päivä samaan aikaan. Niele tabletit kokonaisina. Älä murskaa, jaa tai pureskele

niitä. Älä ota hajotettuja tabletteja. Et voi tietää, saatko oikean annoksen lääkettä, jos tabletit

murskataan, jaetaan, pureskellaan tai hajotetaan. Dasatinib Stada -tabletit voidaan ottaa aterian

yhteydessä tai ilman ateriaa.

Erityisohjeita Dasatinib Stadan käyttöön

Tablettien rikkoutuminen on epätodennäköistä. Jos tabletit kuitenkin rikkoutuvat, muiden kuin lääkettä

käyttävien potilaiden tulisi käyttää suojakäsineitä Dasatinib Stada -tabletteja käsitellessään.

Kuinka kauan sinun tulee ottaa Dasatinib Stadaa

Ota Dasatinib Stadaa joka päivä, kunnes lääkärisi kertoo, että voit lopettaa hoidon. Varmista, että otat

Dasatinib Stadaa niin kauan kuin se on määrätty sinulle käytettäväksi.

Jos otat enemmän Dasatinib Stadaa kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Dasatinib Stadaa

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Ota seuraavana vuorossa oleva

annos normaaliin tapaan sille tarkoitettuna ajankohtana.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Nämä kaikki voivat olla merkkejä vakavista haittavaikutuksista:

jos sinulla on kipua rintakehässä, hengitysvaikeuksia, yskää tai pyörtyilet

jos sinulla esiintyy yllättävää verenvuotoa tai mustelmia ilman tapaturmaa

jos oksennuksessasi, ulosteissasi tai virtsassasi on verta tai jos ulosteesi ovat mustia

jos sinulla ilmenee infektion merkkejä, kuten kuumetta tai voimakkaita vilunväristyksiä

jos sinulla on kuumetta, kipeä suu tai kurkku, ihon ja/tai limakalvojen

pinnan rakkuloitumista

tai kuoriutumista.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos huomaat jonkin edellä mainituista oireista.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä)

Infektiot (sekä bakteeri-, virus- että sienitulehdukset)

Sydän ja keuhkot: hengästyneisyys

Ruoansulatusvaivat: ripuli, pahanolon tunne tai paha olo (pahoinvointi, oksentelu).

Iho, hiukset, silmät, yleisoireet: ihottuma; kuume; kasvojen, käsien ja jalkojen turvotus;

päänsärky; väsymyksen tai heikkouden tunne; verenvuoto.

Kipu: lihaskipu (hoidon aikana tai sen lopettamisen jälkeen), mahakipu (vatsan alueen kipu).

Tutkimuksissa saattaa ilmetä: verihiutaleiden määrän vähäisyyttä, valkoisten verisolujen

määrän vähäisyyttä (neutropenia), anemiaa, nestettä keuhkojen ympärillä.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

Infektiot: keuhkokuume, herpesvirusinfektio (mukaan lukien sytomegalovirus (CMV)),

ylähengitysteiden infektio, vakava veri- tai kudosinfektio (mukaan lukien melko harvinaiset

tapaukset, jotka voivat johtaa kuolemaan).

Sydän ja keuhkot: sydämentykytys, epäsäännölliset sydämenlyönnit, ahtauttava sydämen

vajaatoiminta, sydänlihaksen heikkous, korkea verenpaine, keuhkoverenpaineen kohoaminen,

yskä.

Ruoansulatusongelmat: ruokahalun häiriöt, makuhäiriöt, laajentunut tai pullistunut maha

(vatsa), paksusuolen tulehdus, ummetus, närästys, suun haavauma, painonnousu, painonlasku,

gastriitti.

Iho, hiukset, silmät, yleisoireet: ihon pistely, kutina, kuiva iho, akne, ihotulehdus,

itsepintainen häiritsevä ääni korvassa, hiustenlähtö, liikahikoilu, näköhäiriöt (näön

sumentuminen ja näkökyvyn heikkeneminen), silmien kuivuus, verenpurkaumat, masennus,

unettomuus, punastelu, huimaus, ruhjeet (mustelmat), ruokahaluttomuus, uneliaisuus, yleinen

turvotus.

Kipu: nivelkipu, lihasheikkous, kipu rintakehässä, käsien ja jalkojen alueen kipu,

vilunväristykset, lihas- ja niveljäykkyys, lihaskramppi.

Tutkimuksissa saattaa ilmetä: nestettä sydämen ympärillä, nestettä keuhkoissa,

rytmihäiriöitä,

kuumeista neutropeniaa, ruoansulatuskanavan verenvuotoa, veren suuri

virtsahappopitoisuus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

Sydän ja keuhkot: sydänkohtaus (voi johtaa kuolemaan), sydänpussin (sydäntä ympäröivä

sidekudospussi) tulehdus; rytmihäiriöt; sydämen riittämättömästä hapensaannista johtuva

rintakipu (angina pectoris); liian matala verenpaine; ilmateiden ahtautuminen, joka voi

aiheuttaa hengitysvaikeuksia, astma, keuhkovaltimoiden

(verisuonten) verenpaineen

kohoaminen.

Ruoansulatusongelmat: haimatulehdus, mahahaava, ruokatorvitulehdus, mahan (vatsan)

turvotus, peräaukkokanavan ihorepeämä, nielemisvaikeus, sappirakkotulehdus, sappitietukos,

ruokatorven refluksitauti (jossa mahahappoa ja muuta mahansisältöä nousee takaisin

ruokatorveen).

Iho, hiukset, silmät, yleisoireet: allerginen reaktio, mukaan lukien aristavat, punoittavat

ihokyhmyt (erythema nodosum); ahdistuneisuus; sekavuus; mielialanvaihtelut; sukupuolihalun

heikkeneminen; pyörtyminen; vapina; punoittava tai kivulias silmätulehdus; ihotauti, jossa

esiintyy tyypillisesti aristavia, punoittavia, tarkkarajaisia läiskiä ja johon liittyy äkillinen

kuume ja valkosolumäärän suureneminen (neutrofiilinen dermatoosi); kuulonmenetys;

valoyliherkkyys; näön heikentyminen; kyynelvuodon lisääntyminen; pigmenttihäiriö;

ihonalaisen rasvakerroksen tulehdus; ihohaavauma; ihon rakkulointi; kynsihäiriö; hiushäiriö;

käsi-jalkaoireyhtymä; munuaisten vajaatoiminta; tiheä virtsaamistarve; rintojen suureneminen

miehillä; kuukautishäiriö; yleinen heikkous ja huonovointisuus; kilpirauhasen toiminnan

heikkeneminen; tasapainon menetys kävellessä; luukuolio (luuston verensaannin väheneminen

voi aiheuttaa luukatoa ja luukuolion);

niveltulehdus; ihoturvotus missä tahansa vartalolla.

Kipu: laskimotulehdus,

joka voi aiheuttaa punoitusta, aristusta ja turvotusta, jännetulehdus.

Aivot: muistinmenetys.

Tutkimuksissa saattaa ilmetä: epänormaalit verikoetulokset ja munuaistoiminnan

mahdollinen heikkeneminen, joka johtuu tuhoutuvan kasvaimen kuona-aineista

(tuumorilyysioireyhtymä); veren pieni albumiinipitoisuus;

veren pieni lymfosyyttipitoisuus

(valkosolutyyppi);

veren suuri kolesterolipitoisuus; imusolmukkeiden

turvotus;

aivoverenvuoto; epäsäännöllinen sydämen sähköinen toiminta; sydänlihaksen

suurentuneisuus; maksatulehdus; valkuaisvirtsaisuus; kreatiinikinaasin (pääasiassa sydämessä,

aivoissa ja luustolihaksissa esiintyvä entsyymi) pitoisuuden suureneminen; troponiinin

(pääasiassa sydämessä ja luustolihaksissa esiintyvä entsyymi) pitoisuuden suureneminen;

glutamyylitransferaasin (pääasiassa maksassa esiintyvä entsyymi) pitoisuuden suureneminen.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

Sydän ja keuhkot: oikean sydänkammion laajeneminen, sydänlihastulehdus, erilaiset

sydänlihaksen verenkiertohäiriöstä johtuvat tilat (sepelvaltimotautikohtaukset),

sydämenpysähdys (sydämen verensaannin loppuminen),

(sydämen) sepelvaltimotauti,

sydämen ja keuhkojen pintakudoksen tulehdus, veritulpat, keuhkoveritulpat.

Ruoansulatusongelmat: elintärkeiden ravintoaineiden (kuten valkuaisaineen) kato

ruoansulatuskanavasta, suolentukkeuma, peräaukon fisteli (epänormaali aukko peräaukon ja

sitä ympäröivän ihon välillä), munuaistoiminnan heikkeneminen, diabetes.

Iho, hiukset, silmät, yleisoireet: kouristuskohtaus; näköhermotulehdus, joka voi aiheuttaa

täydellisen tai osittaisen näönmenetyksen; sinikirjava iho (sinikalpeus); kilpirauhasen

liikatoiminta;

kilpirauhastulehdus; ataksia (sairaus, johon liittyy lihasten yhteistoimintahäiriö),

kävelyvaikeus, keskenmeno, ihoverisuonten tulehdus, ihon sidekudostuminen.

Aivot: aivohalvaus, ohimenevän verenkiertohäiriökohtauksen aiheuttama hermoston

toimintahäiriö, kasvohermon halvaus, dementia.

Immuunijärjestelmä: vaikea allerginen reaktio.

Luusto, lihakset ja sidekudos: luutumisen hidastuminen luiden pyöreissä päissä (epifyysit);

kasvun hidastuminen tai viivästyminen.

Muut raportoidut haittavaikutukset (yleisyys on tuntematon):

Keuhkotulehdus

Henkeä uhkaava mahalaukun tai suoliston verenvuoto

Hepatiitti B -infektion uudelleen aktivoituminen,

kun potilaalla on ollut aiemmin hepatiitti B

(maksatulehdus)

Kuumeen nostava reaktio, iholla olevat rakkulat ja limakalvojen haavaumat

Munuaissairaus, jonka oireita ovat esimerkiksi turvotus ja poikkeavat laboratoriotestien

tulokset, kuten virtsan proteiinipitoisuus tai veren matala proteiinipitoisuus

Verisuonten vaurioituminen, joka tunnetaan nimellä tromboottinen mikroangiopatia (TMA) ja

johon liittyy esimerkiksi punasolujen määrän vähenemistä, verihiutaleiden määrän

vähenemistä ja veritulppien muodostumista.

Lääkärisi tarkkailee joidenkin näiden haittavaikutusten ilmaantumista hoitosi aikana.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Dasatinib Stadan säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä, läpipainopakkauksessa tai ulkopakkauksessa mainitun viimeisen

käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä

päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dasatinib Stada sisältää

Vaikuttava aine on dasatinibi. Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg, 50 mg,

70 mg, 80 mg, 100 mg tai 140 mg dasatinibia.

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa (E460), laktoosimonohydraatti

(ks. kohta 2 "Mitä

sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dasatinib Stadaa"); kroskarmelloosinatrium,

hydroksipropyyliselluloosa (E463), magnesiumstearaatti (E470b)

Kalvopäällyste: polyvinyylialkoholi (E1203), titaanidioksidi (E171), talkki (E553b),

glyseryylimonostearaatti (E471), natriumlauryylisulfaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Dasatinib Stada 20 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, pyöreä kalvopäällysteinen

tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ”20” ja toinen puoli sileä. Halkaisijaltaan 6,1 mm.

Dasatinib Stada 50 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, soikea kalvopäällysteinen

tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ”50” ja toinen puoli sileä. Kooltaan 10,9 mm x 5,8 mm.

Dasatinib Stada 70 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, pyöreä kalvopäällysteinen

tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ”70” ja toinen puoli sileä. Halkaisijaltaan 8,9 mm.

Dasatinib Stada 80 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, kolmionmuotoinen

kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ”80” ja toinen puoli sileä. Kooltaan

10,3 mm x 10,0 mm.

Dasatinib Stada 100 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen,

kaksoiskupera, soikea kalvopäällysteinen

tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ”100” ja toinen puoli sileä. Kooltaan 14,8 mm x 7,2 mm.

Dasatinib Stada 140 mg: valkoinen tai luonnonvalkoinen,

kaksoiskupera, pyöreä kalvopäällysteinen

tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ”140” ja toinen puoli sileä. Halkaisijaltaan 11,8 mm.

Dasatinib Stada 20 mg, 50 mg, 70 mg kalvopäällysteiset tabletit

Alumiini-OPA/Alu/PVC läpipainopakkaukset (perforoidut yksittäispakatut läpipainopakkaukset).

HDPE-purkki (polyeteeni), jossa polypropyleeninen turvasuljin ja sisällä silikageeliä sisältävä

muovinen HDPE-kapseli.

Pahvipakkaus, jossa 60 x 1 tai 100 x 1 kalvopäällysteistä tablettia perforoiduissa yksittäispakatuissa

läpipainopakkauksissa.

Pahvipakkaus, jossa 60 kalvopäällysteistä tablettia sisältävä purkki.

Dasatinib Stada 80 mg, 100 mg, 140 mg kalvopäällysteiset tabletit

Alumiini-OPA/Alu/PVC läpipainopakkaukset (perforoidut yksittäispakatut läpipainopakkaukset).

HDPE-purkki (polyeteeni), jossa polypropyleeninen turvasuljin ja sisällä silikageeliä sisältävä

muovinen HDPE-kapseli.

Pahvipakkaus, jossa 30 x 1, 60 x 1 tai 100 x 1 kalvopäällysteistä tablettia perforoiduissa

yksittäispakatuissa läpipainopakkauksissa.

Pahvipakkaus, jossa 30 kalvopäällysteistä tablettia sisältävä purkki.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksa

Muut valmistajat

Remedica Ltd.

Aharnon Street, Limassol Industrial Estate

3056 Limassol

Kypros

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Hollanti

STADAPHARM GmbH

Feodor-Lynen-Strasse 35

30625 Hannover

Saksa

Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike

PL 1310

00101 Helsinki

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.10.2019

Bipacksedel: Information till användaren

Dasatinib STADA 20 mg filmdragerade tabletter

Dasatinib STADA 50 mg filmdragerade tabletter

Dasatinib STADA 70 mg filmdragerade tabletter

Dasatinib STADA 80 mg filmdragerade tabletter

Dasatinib STADA 100 mg filmdragerade tabletter

Dasatinib STADA 140 mg filmdragerade tabletter

dasatinib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Dasatinib Stada är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Dasatinib Stada

Hur du tar Dasatinib Stada

Eventuella biverkningar

Hur Dasatinib Stada ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Dasatinib Stada är och vad det används för

Dasatinib Stada innehåller den aktiva substansen dasatinib. Dasatinib Stada används för att

behandla Philadelphiakromosompositiv (Ph+) akut lymfatisk leukemi (ALL) hos vuxna som

inte svarat på tidigare behandling och hos ungdomar och barn äldre än 1 år. Leukemi är en

cancersjukdom i de vita blodkropparna. De vita blodkropparna hjälper i vanliga fall kroppen

att bekämpa infektioner. ALL är en form av leukemi där de vita blodkroppar som kallas

lymfocyter bildas för fort och lever för länge. Dasatinib Stada hämmar tillväxten av dessa

leukemiska celler.

Fråga din läkare om du undrar hur Dasatinib Stada verkar eller varför detta läkemedel har

skrivits ut till dig.

Dasatinib som finns i Dasatinib Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Dasatinib Stada

Ta inte Dasatinib Stada:

om du är allergisk mot dasatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Om du tror att du kan vara allergisk, fråga din läkare om råd.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Dasatinib Stada.

om du behandlas med läkemedel som är blodförtunnande eller förhindrar blodproppar

(se "Andra läkemedel och Dasatinib Stada ")

om du har en lever- eller hjärtsjukdom, eller om du haft en sådan

om du får andningssvårigheter, bröstsmärtor eller hosta när du tar Dasatinib Stada.

Det kan vara tecken på vätskeansamling i lungorna eller bröstkorgen (vilket kan inträffa

oftare för patienter som är 65 år eller äldre), eller bero på förändringar i blodkärlen som

försörjer lungorna

om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att

Dasatinib Stada kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara

dödligt. Patienter kommer att kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på

denna infektion innan behandlingen påbörjas.

kontakta din läkare om du får blåmärken, blödning,

feber, upplever trötthet och

förvirring, när du tar Dasatinib Stada. Detta kan vara tecken på skador på blodkärl, så

kallad trombotisk mikroangiopati (TMA).

Du kommer att kontrolleras regelbundet av din läkare för att avgöra om Dasatinib Stada har

önskad effekt. Du kommer också att regelbundet lämna blodprov när du tar Dasatinib Stada.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn yngre än 1 år. Erfarenheten av behandling med dasatinib i denna

åldersgrupp är begränsad. Tillväxt och utveckling av skelettbenen kommer att övervakas hos barn som

behandlas med Dasatinib Stada.

Andra läkemedel och Dasatinib Stada

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Dasatinib Stada bearbetas huvudsakligen i levern. Vissa läkemedel kan påverka effekten av

Dasatinib Stada när de används samtidigt.

Följande läkemedel ska inte användas samtidigt med Dasatinib Stada:

ketokonazol, itrakonazol - dessa är läkemedel mot svampsjukdomar

erytromycin, klaritromycin, telitromycin - dessa är antibiotika

ritonavir - detta är ett läkemedel mot virussjukdomar

fenytoin, karbamazepin, fenobarbital - dessa är för behandling av epilepsi

rifampicin - detta är för behandling av tuberkulos

famotidin, omeprazol - dessa är läkemedel som hämmar magsyraproduktion

Johannesört - ett receptfritt naturläkemedel som används för behandling av lätt nedstämdhet och

lindrig oro (även känt som Hypericum perforatum).

Använd inte läkemedel som neutraliserar magsyra (antacida som t.ex. aluminiumhydroxid

eller magnesiumhydroxid) från 2 timmar före till 2 timmar efter intag av Dasatinib

Stada.

Tala om för läkare om du tar läkemedel som är blodförtunnande eller förhindrar

blodproppar.

Dasatinib Stada med mat och dryck

Ta inte Dasatinib Stada tillsammans med grapefrukt eller grapefruktjuice.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, tala omedelbart om det för din läkare.

Dasatinib Stada ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Din läkare kommer att diskutera eventuella risker med att ta dasatinib under graviditet.

Både kvinnor och män kommer att rekommenderas att använda effektiv preventivmetod

under behandlingen.

Berätta för din läkare om du ammar. Amningen bör avbrytas om du behandlas med

Dasatinib Stada.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du får biverkningar som yrsel och dimsyn, var särskilt försiktig vid bilkörning eller

användning av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dasatinib Stada innehåller:

Laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Dasatinib Stada

Dasatinib Stada kommer bara att ordineras till dig av läkare med erfarenhet av behandling av

leukemi. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Dasatinib Stada ordineras till vuxna och barn över 1 år.

Den rekommenderade startdosen för vuxna patienter med Ph+ ALL är 140 mg en gång

dagligen.

Doseringen för barn med Ph+ ALL är baserad på kroppsvikt.

Läkemedel innehållande dasatinib tas via munnen en gång per dag antingen som tabletter

eller som pulver till oral suspension. Dasatinib Stada tabletter rekommenderas inte till

patienter som väger mindre än 10 kg. Pulver till oral suspension ska användas till patienter

som väger mindre än 10 kg och till patienter som inte kan svälja tabletter. En dosändring kan

behövas vid byte mellan formuleringarna (tabletter respektive pulver till oral suspension), så

byt inte från en formulering till en annan.

Din läkare bestämmer rätt dos baserat på din vikt, eventuella biverkningar och ditt svar på

behandlingen. Startdosen av Dasatinib Stada för barn beräknas utifrån kroppsvikt enligt

nedan:

Kroppsvikt (kg)

a

Daglig dos (mg)

10 – under 20 kg

40 mg

20 – under 30 kg

60 mg

30 – under 45 kg

70 mg

45 kg och över

100 mg

Tabletter rekommenderas inte till patienter som väger mindre än 10 kg; pulver till oral

suspension ska användas till dessa patienter.

Det finns ingen rekommenderad dos av Dasatinib Stada för barn yngre än 1 år.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan din läkare rekommendera en högre eller

lägre dos. Behandlingen kan även tillfälligt

avbrytas. För högre eller lägre dosering kan det

bli nödvändigt att kombinera tabletter av olika styrka.

Hur du tar Dasatinib Stada

Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. Svälj tabletterna hela. Krossa, dela eller

tugga dem inte. Slamma inte upp tabletterna. Du kan inte vara säker på att du kommer att få

rätt dos om du krossar, delar, tuggar eller slammar upp tabletterna. Dasatinib Stada kan tas

med eller utan mat.

Särskilda instruktioner vid hantering av Dasatinib Stada

Det är osannolikt att Dasatinib Stada -tabletterna går sönder. Om detta ändå skulle inträffa,

ska andra personer än patienten använda handskar vid hanteringen av Dasatinib Stada.

Hur länge man ska ta Dasatinib Stada

Ta Dasatinib Stada varje dag tills din läkare säger åt dig att sluta. Se till att du tar Dasatinib

Stada så länge som det ordinerats.

Om du har tagit för stor mängd av Dasatinib Stada

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.

0800 147 111 i Finland, 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan

behöva medicinsk vård.

Om du har glömt att ta Dasatinib Stada

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt enligt

ordinationen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Följande kan vara tecken på allvarliga biverkningar:

om du har bröstsmärta, svårigheter att andas, hosta, svimningsanfall

om du får oväntade blödningar eller blåmärken utan att ha skadat dig

om du märker blod i uppkastningar, avföring eller urin, eller om avföringen är svartfärgad

om du får tecken på infektion, t.ex. feber eller svår frossa

om du får feber, ont i munnen eller halsen, blåsor eller fjällning

av hud och/eller slemhinnor.

Kontakta omedelbart din läkare om du märker något av ovanstående.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

infektioner (inklusive infektioner orsakade av bakterier, virus och svampar)

hjärta och lungor: andfåddhet

problem med matsmältning: diarré, illamående, kräkningar

hud, hår, ögon, allmänna symptom: hudutslag, feber, svullnad i ansiktet, händer och fötter,

huvudvärk, trötthet eller svaghet, blödningar

smärta: muskelvärk (under eller efter avslutad behandling), ont i magen (buken)

tester kan visa: lågt antal blodplättar, lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), blodbrist, vätska

runt lungorna.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

infektioner: lunginflammation,

herpesvirusinfektion (inklusive cytomegalovirus (CMV)), övre

luftvägsinfektion,

allvarlig infektion i blod eller vävnader (inklusive sällsynta fall med dödlig

utgång)

hjärta och lungor: hjärtklappning,

oregelbundna hjärtslag, hjärtsvikt, störd hjärtfunktion, högt

blodtryck, förhöjt blodtryck i lungorna, hosta

matsmältningsbesvär: aptitstörningar, smakstörningar, väderspänning eller utspänd buk,

inflammation i tjocktarmen, förstoppning, halsbränna, munsår, viktökning,

viktminskning,

magsäcksinflammation

hud, hår, ögon, allmänt: stickningar i huden, klåda, torr hud, akne, inflammation i huden,

bestående oljud i öronen, håravfall, överdriven svettning, synproblem (inklusive dimsyn och

synförändring), ögontorrhet, blåmärken, depression, sömnlöshet, blodvallning, yrsel, blåmärken,

anorexi (aptitlöshet), sömnighet, generaliserat ödem

smärta: ledvärk, muskelsvaghet, smärtor i bröstkorgen, värk runt händer och fötter, frossa, stelhet

i muskler och leder, muskelkramper

tester kan visa: vätska runt hjärtat, vätska i lungorna, oregelbunden hjärtrytm, febril neutropeni,

blödning i magtarmkanalen, höga halter av urinsyra i blodet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Hjärta och lungor: hjärtinfarkt (ibland med dödlig utgång), inflammation i hjärtsäcken,

oregelbundna hjärtslag, bröstsmärta på grund av minskad blodförsörjning

av hjärtat (kärlkramp),

lågt blodtryck, sammandragning av luftvägarna vilket kan orsaka andningssvårigheter, astma, ökat

blodtryck i lungornas artärer (blodkärl)

matsmältningsbesvär: inflammation i bukspottkörteln, magsår, inflammation i matstrupen,

svullen mage (buk), sår i ändtarmens slemhinna, sväljsvårigheter, inflammation i gallblåsan,

blockering av gallgångarna, gastroesofageal reflux (ett tillstånd där syra och annat maginnehåll

kommer tillbaka upp i halsen)

hud, hår, ögon, allmänt: allergisk reaktion inklusive ömhet, knölig hudrodnad (knölros), ängslan,

förvirring, humörsvängningar, minskad sexualdrift, svimning, skakningar, inflammation i ögat

som kan ge rödhet och smärta, en hudsjukdom karakteriserad av ömmande, röda, skarpt

avgränsade och upphöjda hudfläckar med hastig uppkomst av feber och förhöjda värden av vita

blodkroppar (neutrofil dermatos), hörselnedsättning, ljuskänslighet, synnedsättning, ökat tårflöde,

förändrad hudfärg, inflammation i hudens fettvävnad, sår på huden, blåsbildning på huden,

nagelproblem, hårrubbningar, hand-fot-syndrom, njursvikt, påverkad urineringsfrekevens,

bröstförstoring hos män, menstruationsrubbningar, generell svaghet och obehagskänsla, låg

sköldkörtelfunktion,

balansproblem vid gång, osteonekros (ett tillstånd där skelettben dör och

kollapsar på grund av försämrad blodförsörjning),

ledinflammation, hudsvullnad var som helst på

kroppen

smärta: inflammation i blodkärlen som kan orska rödhet, ömhet och svullnad, seninflammation

(tendit)

hjärna: minnesförlust

tester kan visa: onormala blodvärden och möjligvis försämrad njurfunktion orsakad av

restprodukter av den sönderfallande tumören (tumörlyssyndrom), låga värden av albumin i blodet,

låga nivåer av lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) i blodet, höga kolesterolvärden, svullna

lymfkörtlar, blödningar i hjärnan, oregelbundenhet i de elektriska impulserna till hjärtat, förstorat

hjärta, inflammation i levern, protein i urinen, förhöjda värden av kreatininfosfokinas (ett enzym

som huvusakligen återfinns i hjärtat, hjärnan och skelettmuskulaturen), förhöjda värden av

troponin (ett enzym som huvudsakligen finns i hjärt- och skelettmusklerna), förhöjt gamma-

glutamyltransferas (ett enzym som huvudsakligen finns i levern).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

hjärta och lungor: förstorad högre hjärtkammare, hjärtmuskelinflammation,

den sammanlagda

effekten av olika tillstånd som blockerar hjärtats blodtillförsel

(akut hjärtsyndrom), hjärtstillestånd

(stopp av blodflödet från hjärtat), kranskärlssjukdom, inflammation i vävnaden som täcker hjärtat

och lungorna, blodproppar, blodproppar i lungorna

matsmältningsbesvär: minskat upptag av viktiga näringsämnen, såsom proteiner, från

magtarmkanalen, tarmvred, analfistel (en onormal öppning från anus till huden runt anus), nedsatt

njurfunktion,

diabetes

hud, hår, ögon, allmänt: kramper, inflammation i synnerven vilket kan orsaka fullständig eller

partiellt synbortfall, blå-violetta fläckar på huden, onormalt hög sköldkörtelfunktion, inflammation

i sköldkörteln, ataxi (ett tillstånd förknippat med bristande muskulär koordination),

gångsvårigheter, missfall, inflammation i hudens blodkärl, hudfibros

hjärna: stroke, tillfälliga händelser av störd funktion i nervsystemet orsakad av minskat blodflöde,

ansiktsförlamning, demens

Immunsystemet: allvarlig allergisk reaktion

Muskler, skelett och bindväv: fördröjd sammanlänkning av de benändar som bildar leder

(epifyser); långsammare eller fördröjd tillväxt.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

inflammatoriska förändringar i lungorna

blödning i mage eller tarm som kan leda till döden

återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion)

en reaktion med feber, blåsor på huden och sår på slemhinnorna

njursjukdomar med symtom inkluderande ödem och onormala laboratorietestresultat såsom

protein i urinen och låg proteinhalt i blodet

skador på blodkärl, så kallad trombotisk mikroangiopati

(TMA), innefattande minskat antal röda

blodkroppar, minskat antal blodplättar och blodproppsbildning.

Din läkare kommer att undersöka om du har några av dessa biverkningar under din behandling.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

I Finland:

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

I Sverige:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Dasatinib Stada ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten, blistret eller kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dasatinib. Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg, 50 mg, 70 mg,

80 mg, 100 mg eller 140 mg dasatinib.

Övriga) innehållsämnen är

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E460), laktosmonohydrat (se avsnitt 2 "Vad

du behöver veta innan du tar Dasatinib Stada"), kroskarmellosnatrium,

hydroxipropylcellulosa (E463, magnesiumstearat (E470b)

Filmdragering: poly (vinylalkohol)

(E1203), titandioxid (E171), talk (E553b),

glycerylmonostearat (E471), natrium laurilsulfat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dasatinib Stada 20 mg: vit till benvitt, bikonvex, rund filmdragerad tablett med "20"

präglat på den ena sidan och slät på den andra sidan, med en diameter på 6,1 mm.

Dasatinib Stada 50 mg: vit till benvitt, bikonvex, oval filmdragerad tablett med "50"

präglat på den ena sidan och slät på den andra sidan, med dimensioner 10,9 mm x 5,8 mm.

Dasatinib Stada 70 mg: vit till benvitt, bikonvex, rund filmdragerad tablett med "70"

präglat på den ena sidan och slät på den andra sidan, med en diameter på 8,9 mm.

Dasatinib Stada 80 mg: vit till benvitt, bikonvex, triangulär filmdragerad tablett med "80"

präglat på den ena sidan och slät på den andra sidan, med dimensioner 10,3 mm x

10,0 mm.

Dasatinib Stada 100 mg: vit till benvitt, bikonvex, oval filmdragerad tablett med "100"

präglat på den ena sidan och slät på den andra sidan, med dimensioner 14,8 mm x 7,2 mm.

Dasatinib Stada 140 mg: vit till benvitt, bikonvex, rund filmdragerad tablett med "140"

präglat på den ena sidan och slät på den andra sidan, med en diameter på 11,8 mm.

Dasatinib Stada 20 mg, 50 mg, 70 mg filmdragerade tabletter

Aluminium-OPA/ Alu/ PVC-blister (perforerade endosblister).

HDPE-burk med med barnskyddande polypropenförslutning

och en plast (HDPE) kapsel innehållande

silikagel.

Kartong innehållande 60x1 eller 100x1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister.

Kartong innehållande en burk med 60 filmdragerade tabletter.

Dasatinib Stada 80 mg, 100 mg, 140 mg filmdragerade tabletter

Aluminium-OPA/ Alu/ PVC-blister (perforerade endosblister).

HDPE-burk med med barnskyddande polypropenförslutning

och en plast (HDPE) kapsel innehållande

silikagel.

Kartong innehållande 30x1, 60x1 eller 100x1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister.

Kartong innehållande en flaska med 30 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

Remedica Ltd.

Aharnon Street, Limassol Industrial Estate

3056 Limassol

Cypern

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederländerna

STADAPHARM GmbH

Feodor-Lynen-Strasse 35

30625 Hannover

Tyskland

Lokal företrädare

i Finland:

STADA Nordic Aps, filial i Finland

PB 1310

00101 Helsingfors

i Sverige:

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

i Finland: 10.10.2019

i Sverige:

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Dasatinib Stada 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

Dasatinib Stada 50 mg kalvopäällysteiset tabletit

Dasatinib Stada 70 mg kalvopäällysteiset tabletit

Dasatinib Stada 80 mg kalvopäällysteiset tabletit

Dasatinib Stada 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

Dasatinib Stada 140 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Dasatinib Stada 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg dasatinibia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 28 mg laktoosimonohydraattia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 mg natriumia.

Dasatinib Stada 50 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 50 mg dasatinibia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 69 mg laktoosimonohydraattia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 2 mg natriumia.

Dasatinib Stada 70 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 70 mg dasatinibia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 97 mg laktoosimonohydraattia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 3 mg natriumia.

Dasatinib Stada 80 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 80 mg dasatinibia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 110 mg laktoosimonohydraattia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 4 mg natriumia.

Dasatinib Stada 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 100 mg dasatinibia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 138 mg laktoosimonohydraattia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg natriumia.

Dasatinib Stada 140 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 140 mg dasatinibia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 193 mg laktoosimonohydraattia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 6 mg natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti).

Dasatinib Stada 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, pyöreä kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle

puolelle on painettu ”20” ja toinen puoli sileä. Halkaisijaltaan 6,1 mm.

Dasatinib Stada 50 mg kalvopäällysteiset tabletit

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle

puolelle on painettu ”50” ja toinen puoli sileä. Kooltaan 10,9 mm x 5,8 mm.

Dasatinib Stada 70 mg kalvopäällysteiset tabletit

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, pyöreä kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle

puolelle on painettu ”70” ja toinen puoli sileä. Halkaisijaltaan 8,9 mm.

Dasatinib Stada 80 mg kalvopäällysteiset tabletit

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, kolmionmuotoinen kalvopäällysteinen tabletti, jonka

toiselle puolelle on painettu ”80” ja toinen puoli sileä. Kooltaan 10,3 mm x 10,0 mm.

Dasatinib Stada 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle

puolelle on painettu ”100” ja toinen puoli sileä. Kooltaan 14,8 mm x 7,2 mm.

Dasatinib Stada 140 mg kalvopäällysteiset tabletit

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, pyöreä kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle

puolelle on painettu ”140” ja toinen puoli sileä. Halkaisijaltaan 11,8 mm.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Dasatinib Stada on tarkoitettu aikuisille potilaille:

Ph+ akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) hoitoon, kun aikaisempi hoito ei ole tuottanut

tulosta tai potilas ei ole sietänyt sitä.

Dasatinib Stada on tarkoitettu pediatrisille potilaille:

vastadiagnosoidun Ph+ ALL:n hoitoon yhdessä kemoterapian kanssa.

4.2

Annostus ja antotapa

Hoidon saa aloittaa leukemian diagnosointiin ja hoitoon perehtynyt lääkäri.

Annostus

Aikuiset

Suositeltu aloitusannos Ph+ ALL:n hoidossa on 140 mg kerran vuorokaudessa (ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat (Ph+ ALL)

Lasten ja nuorten annos määräytyy kehonpainon perusteella (ks. taulukko 1). Dasatinibia otetaan

kerran vuorokaudessa suun kautta joko kalvopäällysteisinä dasatinibitabletteina tai dasatinibijauheena

oraalisuspensiota varten (ks. dasatinibijauheen oraalisuspensiota varten valmisteyhteenveto). Painossa

tapahtuvien muutosten vuoksi annos on laskettava uudelleen kolmen kuukauden välein tai tarvittaessa

useammin. Tabletteja ei suositella potilaille,

jotka painavat alle 10 kg. Näille potilaille on käytettävä

jauhetta oraalisuspensiota varten. Annoksen suurentamista tai pienentämistä suositellaan yksilöllisen

hoitovasteen ja potilaan sietokyvyn mukaan. Alle 1-vuotiaiden lasten hoidosta dasatinibilla ei ole

kokemusta.

Dasatinibitabletit ja dasatinibijauhe oraalisuspensiota varten eivät ole bioekvivalentteja. Potilaat, jotka

pystyvät nielemään tabletteja ja jotka haluavat vaihtaa dasatinibijauheen oraalisuspensiota varten

dasatinibitabletteihin

ja potilaat, jotka eivät pysty nielemään tabletteja ja haluavat vaihtaa tableteista

oraalisuspensioon, voivat vaihtaa lääkemuotoa edellyttäen, että lääkemuodon annostussuosituksia

noudatetaan.

Pediatrisille potilaille

suositeltava vuorokausittainen Dasatinib Stada -tablettien aloitusannos on

esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1: Dasatinib Stada -tablettien annostus pediatrisille potilaille, joilla on Ph+ ALL

Kehonpaino (kg)

a

Vuorokausiannos (mg)

10 – alle 20 kg

40 mg

20 – alle 30 kg

60 mg

30 – alle 45 kg

70 mg

vähintään 45 kg

100 mg

Tablettia ei suositella potilaille, jotka painavat alle 10 kg. Näille potilaille on käytettävä jauhetta

oraalisuspensiota varten.

Hoidon kesto

Kliinisissä tutkimuksissa aikuisten, joilla oli Ph+ ALL, dasatinibihoitoa jatkettiin taudin etenemiseen

saakka tai siihen saakka, kunnes potilas ei enää sietänyt sitä. Ei ole tutkittu, miten hoidon lopettaminen

vaikuttaa pitkän aikavälin hoitotulokseen sen jälkeen, kun on ensin saavutettu sytogeneettinen tai

molekulaarinen vaste (mukaan lukien täydellinen sytogeneettinen vaste [CCyR], merkittävä

molekulaarinen vaste [MMR] ja molekulaarisen vasteen 4,5 login alenema [MR4,5]).

Kliinisissä tutkimuksissa pediatrisille potilaille, joilla oli Ph+ ALL, annettiin dasatinibihoitoa

jatkuvana hoitona lisättynä peräkkäisiin kemoterapiahoito-ohjelman

jaksoihin enintään kahden vuoden

ajan. Niille potilaille, jotka saavat myöhemmin kantasolujen siirron, dasatinibihoitoa voidaan antaa

vielä vuoden ajan kantasolujen siirron jälkeen.

Dasatinib Stada -tabletit ovat saatavilla 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg ja 140 mg vahvuuksina

suositellun annostuksen mahdollistamiseksi. Annoksen suurentamista tai pienentämistä suositellaan

hoitovasteen ja potilaan sietokyvyn mukaan.

Annoksen suurentaminen

Aikuisilla

Ph+ ALL -potilailla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa annoksen suurentaminen 180 mg:aan

kerran vuorokaudessa sallittiin

potilailla, jotka eivät saavuttaneet hematologista tai sytogeneettistä

vastetta suositeltua aloitusannostusta käytettäessä.

Annoksen suurentamista ei suositella pediatrisille potilaille,

joilla on Ph+ ALL, sillä dasatinibihoitoa

annetaan näille potilaille yhdessä kemoterapian kanssa.

Annoksen muuttaminen haittavaikutusten takia

Myelosuppressio

Kliinisissä tutkimuksissa hoito keskeytettiin, annosta pienennettiin tai tutkimushoito lopetettiin

myelosuppression hoitamiseksi. Trombosyyttien ja punasolujen siirto suoritettiin tarvittaessa.

Hematopoieettista kasvutekijää on käytetty potilailla, joilla oli resistentti myelosuppressio.

Ohjeet annoksen muuttamiseen aikuisille on esitetty taulukossa 2. Ohjeet pediatrisille

Ph+ ALL -potilaille,

joita hoidetaan yhdistelmähoidolla

kemoterapian kanssa, ovat erillisessä

kappaleessa taulukon jälkeen.

Taulukko 2:

Aikuisten annoksen muuttaminen neutropeniassa ja trombosytopeniassa

Ph+ ALL

(aloitusannos 140 mg

kerran vuorokaudessa)

ANC < 0,5 x 10

ja/tai

verihiutaleita

< 10 x 10

1. Varmista, liittyykö sytopenia leukemiaan

(luuydinaspiraatio tai -biopsia).

2. Jos sytopenia ei liity leukemiaan, keskeytä hoito,

kunnes ANC ≥ 1,0 x 10

/l ja verihiutaleita

≥ 20 x 10

/l ja jatka alkuperäisellä aloitusannoksella.

3. Jos sytopenia ilmenee uudelleen, toista kohta 1. ja

jatka hoitoa pienennetyllä annoksella: 100 mg kerran

vuorokaudessa (toinen jakso) tai 80 mg kerran

vuorokaudessa (kolmas jakso).

4. Jos sytopenia liittyy leukemiaan, harkitse

annoksen suurentamista 180 mg:aan kerran

vuorokaudessa.

ANC: absoluuttinen neutrofiilien määrä

Annoksen muuttamista ei suositella pediatrisille potilaille, joilla on Ph+ ALL, jos hoitoon liittyy

hematologista 1.–4. asteen toksisuutta. Jos neutropenian ja/tai trombosytopenian takia seuraava

hoitojakso viivästyy yli 14 päivää, dasatinibihoito on keskeytettävä, ja sitä jatketaan samalla

annoksella, kun seuraava hoitojakso aloitetaan. Jos neutropenia ja/tai trombosytopenia jatkuvat ja

seuraava hoitojakso viivästyy vielä ylimääräiset 7 päivää, luuydin on arvioitava, jotta voidaan arvioida

solukkuutta ja blastien prosenttiosuutta. Jos luuytimen solukkuus on < 10 %, dasatinibihoito

keskeytettävä, kunnes ANC > 500/mikrol (0,5 x 10

/l), jolloin

hoitoa voidaan jatkaa täydellä

annoksella. Jos luuytimen solukkuus on > 10 %, dasatinibihoidon

jatkamista voidaan harkita.

Ei-hematologiset haittavaikutukset

Jos keskivaikeita 2. asteen ei-hematologisia haittavaikutuksia ilmenee dasatinibihoidon aikana, hoito

tulee keskeyttää, kunnes haittavaikutus on poistunut tai on palattu lähtötilanteeseen. Hoito tulee

aloittaa uudelleen samalla annoksella, jos haittavaikutus esiintyi ensimmäistä kertaa ja pienennetyllä

annoksella haittavaikutuksen uusiutuessa. Jos dasatinibihoidon yhteydessä kehittyy vaikeita 3. tai

4. asteen ei-hematologisia haittavaikutuksia, hoito täytyy keskeyttää, kunnes haittavaikutus on

poistunut. Sen jälkeen hoitoa voidaan jatkaa pienennetyllä annoksella ottaen huomioon, kuinka vaikea

haittavaikutus alun perin oli. Ph+ ALL:n hoidossa potilaille,

joiden annos oli 140 mg kerran

vuorokaudessa, suositellaan annoksen pienentämistä 100 mg:aan kerran vuorokaudessa ja tarvittaessa

annoksen pienentämistä edelleen 100 mg:sta kerran vuorokaudessa 50 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Pediatristen potilaiden, joilla on Ph+ ALL ja joilla on ilmennyt ei-hematologisia haittavaikutuksia,

annosta pienennetään tarvittaessa yhdellä annostasolla noudattaen yllä kuvattuja hematologisia

haittavaikutuksia koskevia annoksen pienentämiseen liittyviä suosituksia.

Pleuraeffuusio

Jos pleuraeffuusio diagnosoidaan, tulee dasatinibihoito

keskeyttää, kunnes potilas on oireeton tai on

palattu lähtötilanteeseen. Jos pleuraeffuusio ei häviä noin viikon kuluessa, on harkittava diureetti- tai

kortikosteroidikuuria

tai molempia samanaikaisesti (ks. kohdat 4.4 ja 4.8). Ensimmäisellä kerralla

oireiden häviämisen jälkeen dasatinibihoidon

uudelleen aloittamista samalla annoksella tulee harkita.

Sitä seuraavilla kerroilla (oireiden häviämisen jälkeen) dasatinibihoito

tulee aloittaa uudelleen

pienennetyllä annoksella (seuraava annostaso). Vakavien (3. tai 4. asteen) haittavaikutusten

korjaannuttua hoito voidaan aloittaa uudelleen pienennetyllä annoksella ottaen huomioon, kuinka

vaikea haittavaikutus alun perin oli.

Annoksen pienentäminen voimakkaiden CYP3A4:n estäjien samanaikaisen käytön takia

Voimakkaan CYP3A4:n estäjän ja greippimehun samanaikaista käyttöä dasatinibin kanssa on

vältettävä (ks. kohta 4.5). Mahdollisuuksien

mukaan on valittava jokin muu vaihtoehtoinen

samanaikainen lääkitys, joka ei estä entsyymin toimintaa tai estää sitä mahdollisimman vähän. Jos

dasatinibia on annettava voimakkaan CYP3A4:n estäjän kanssa, annoksen pienentämistä on harkittava

seuraavasti:

40 mg:aan päivittäin potilaille,

jotka ottavat 140 mg dasatinibitabletin päivittäin

20 mg:aan päivittäin potilaille,

jotka ottavat 100 mg dasatinibitabletin päivittäin

20 mg:aan päivittäin potilaille,

jotka ottavat 70 mg dasatinibitabletin

päivittäin.

Jos potilas käyttää dasatinibiannosta 60 mg tai 40 mg päivittäin, on harkittava dasatinibiannoksen

keskeyttämistä, kunnes hoito CYP3A4:n estäjällä lopetetaan, tai vaihtamista pienempään annokseen

käyttämällä lääkemuotoa jauhe oraalisuspensiota varten (ks. dasatinibijauheen oraalisuspensiota varten

valmisteyhteenveto). CYP3A4:n estäjän lopettamisen jälkeen on pidettävä noin 1 viikon lääkityskatko,

kunnes dasatinibihoitoa

jatketaan.

Näiden pienennettyjen dasatinibiannosten odotetaan muuttavan käyrän alla olevaa pinta-alaa (AUC)

tasolle, joka on havaittavissa ilman CYP3A4:n estäjiä; kliinisiä

tietoja ei ole kuitenkaan saatavilla

näistä annosmuutoksista niiden potilaiden osalta, jotka saavat voimakkaita CYP3A4:n estäjiä. Jos

potilas ei siedä dasatinibihoitoa annoksen pienentämisen jälkeen, on joko hoito voimakkaalla

CYP3A4:n estäjällä lopetettava tai dasatinibihoito

keskeytettävä, kunnes hoito CYP3A4:n estäjällä

lopetetaan. CYP3A4:n estäjän lopettamisen jälkeen on pidettävä noin 1 viikon lääkityskatko, kunnes

dasatinibiannosta nostetaan.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Kliinisesti merkittäviä ikään liittyviä farmakokineettisiä eroavaisuuksia ei ole havaittu tässä

potilasryhmässä. Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen iäkkäillä potilailla.

Maksan vajaatoiminta

Lievää, keskivaikeaa tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille

voidaan antaa suositeltu

aloitusannos. Dasatinibia tulee kuitenkin käyttää varoen maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla

(ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Kliinisiä tutkimuksia dasatinibin käytöstä ei ole tehty potilailla,

joiden munuaisten toiminta on

heikentynyt. Koska dasatinibin ja sen metaboliittien munuaispuhdistuma on < 4 %, ei

kokonaispuhdistuman odoteta pienenevän munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Antotapa

Dasatinib Stada annostellaan suun kautta.

Kalvopäällysteisiä tabletteja ei saa murskata tai jakaa, vaan ne tulee ihokosketuksen välttämiseksi

niellä kokonaisina. Kalvopäällysteisiä tabletteja ei saa hajottaa, sillä hajotettuja tabletteja ottavilla

potilailla altistus on pienempi kuin niillä,

jotka nielevät tabletin kokonaisena. Dasatinibia on saatavilla

myös oraalisuspensiona pediatrisille potilaille,

joilla on Ph+ ALL, jotka eivät pysty nielemään

tabletteja.

Dasatinib Stada -tabletit voidaan ottaa joko aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan, ja tabletit tulee

ottaa johdonmukaisesti joko aamulla tai illalla. Dasatinib Stada -tabletteja ei saa ottaa greipin tai

greippimehun kanssa (ks. kohta 4.5).

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kliinisesti merkittävät interaktiot

Dasatinibi on sytokromi P450 (CYP) 3A4:n substraatti ja inhibiittori. Siksi yhteisvaikutukset toisten

samanaikaisesti annettavien, pääasiassa CYP3A4:n avulla metaboloituvien tai CYP3A4:n

aktiivisuuteen vaikuttavien lääkevalmisteiden kanssa ovat mahdollista (ks. kohta 4.5).

Dasatinibin samanaikainen käyttö voimakkaiden CYP3A4-entsyymiä inhiboivien

lääkevalmisteiden

tai aineiden kanssa (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli, erytromysiini, klaritromysiini, ritonaviiri,

telitromysiini, greippimehu) saattaa lisätä dasatinibialtistusta. Sen vuoksi voimakkaan CYP3A4:n

inhibiittorin

antoa dasatinibia saaville potilaille ei suositella (ks. kohta 4.5).

Dasatinibin samanaikainen käyttö CYP3A4-entsyymiä indusoivien lääkevalmisteiden kanssa (esim.

deksametasoni, fenytoiini, karbamatsepiini, rifampisiini,

fenobarbitaali tai kasvirohdosvalmisteet,

jotka sisältävät Hypericum perforatumia eli mäkikuismaa) saattaa vähentää dasatinibialtistusta

huomattavasti ja mahdollisesti lisätä hoidon epäonnistumisen riskiä. Sen vuoksi dasatinibia saavia

potilaita tulee hoitaa vaihtoehtoisilla, vähemmän CYP3A4-entsyymiä indusoivilla lääkevalmisteilla

(ks. kohta 4.5).

Samanaikainen dasatinibin ja CYP3A4:n substraatin käyttö saattaa lisätä altistusta CYP3A4:n

substraatille. Sen vuoksi varovaisuutta tulee noudattaa annettaessa dasatinibia samanaikaisesti

sellaisten CYP3A4:n substraattien kanssa, joilla on kapea terapeuttinen alue, kuten astemitsoli,

terfenadiini, sisapridi, pimotsidi,

kinidiini,

bepridiili tai ergotalkaloidit (ergotamiini,

dihydroergotamiini)

(ks. kohta 4.5).

Dasatinibin ja histamiini-2 (H

) -antagonistien (esim. famotidiini),

protonipumpun estäjien (esim.

omepratsoli) tai alumiinihydroksidin/magnesiumhydroksidin

samanaikainen käyttö saattaa vähentää

dasatinibialtistusta. Siksi H

-antagonisteja ja protonipumpun estäjiä ei suositella ja

alumiinihydroksidi/magnesiumhydroksidi-valmisteet tulisi antaa vähintään 2 tuntia ennen dasatinibin

antamista tai 2 tuntia dasatinibin antamisen jälkeen (ks. kohta 4.5).

Erityisryhmät

Kerta-annoksella tehdyn farmakokineettisen tutkimuksen tulosten perusteella lievää, keskivaikeaa tai

vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille

voidaan antaa suositeltu aloitusannos (ks.

kohdat 4.2 ja 5.2). Tässä kliinisessä tutkimuksessa olevien puutteiden vuoksi suositellaan

varovaisuutta, kun dasatinibia annetaan maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille (ks. kohta 4.2).

Tärkeät haittavaikutukset

Myelosuppressio

Dasatinibihoitoon

voi liittyä anemiaa, neutropeniaa ja trombosytopeniaa. Jos aikuispotilaalla,

jota

hoidetaan dasatinibi-monoterapialla,

on Ph+ ALL, täydellinen verenkuva tulee ottaa viikoittain

kahden

ensimmäisen kuukauden ajan ja sen jälkeen kuukausittain tai kliinisen tarpeen mukaan.

Myelosuppressio on yleensä palautuva, ja tavallisesti se hoidetaan keskeyttämällä dasatinibihoito

väliaikaisesti tai vähentämällä annosta. Pediatrisilta potilailta,

joiden Ph+ ALL:aa hoidetaan

dasatanibilla yhdessä kemoterapian kanssa, on otettava TVK ennen jokaisen kemoterapiajakson

aloittamista ja kliinisen

tarpeen mukaan. Kemoterapian konsolidaatiojaksojen

aikana TVK on otettava

joka toinen päivä veriarvojen palautumiseen asti (ks. kohdat 4.2 ja 4.8).

Verenvuoto

Potilaista, joilla oli diagnosoitu eräs toinen hematologinen sairaus (n = 548), viidellä dasatinibihoitoa

saaneella (1 %) ilmeni 3. tai 4. asteen verenvuoto. Kliinisissä tutkimuksissa potilailla,

joilla oli tämä

toinen sairaus ja jotka saivat suositeltua dasatinibiannosta (n = 304), ilmeni vaikeaa keskushermoston

verenvuotoa 1 %:lla. Yksi potilas kuoli, ja tapaukseen liittyi

yleisten toksisuuskriteerien (Common

Toxicity Criteria, CTC) mukainen 4. asteen trombosytopenia. Asteen 3 tai 4 ruoansulatuskanavan

verenvuotoa ilmeni 6 %:lla potilaista, joilla oli tämä toinen sairaus, ja se yleensä vaati lääkehoidon

keskeyttämisen ja verensiirron. Muuta 3. ja 4. asteen verenvuotoa esiintyi 2 %:lla potilaista, joilla oli

tämä sairaus. Useimpiin verenvuotoon liittyvistä haittavaikutuksista, joita potilailla havaittiin, liittyi

tyypillisesti

3. ja 4. asteen trombosytopenia (ks. kohta 4.8). Lisäksi in vitro ja in vivo -tutkimuksissa

tehty verihiutaleiden määrittäminen viittaa siihen, että dasatinibihoidon

vaikutus verihiutaleiden

aktivaatioon on palautuva.

Varovaisuutta tulee noudattaa, jos potilaat käyttävät verihiutaleiden toimintaa estäviä lääkevalmisteita

tai antikoagulantteja.

Nesteretentio

Dasatinibin käyttöön liittyy nesteen kertymistä. Faasin III kliinisissä tutkimuksissa potilailla,

joilla oli

vastadiagnosoitu eräs toinen hematologinen sairaus, raportoitiin 3. tai 4. asteen nesteretentiota

13 potilaalla (5 %) dasatinibiryhmässä ja 2 potilaalla (1 %) imatinibiryhmässä, kun seuranta oli

kestänyt vähintään 60 kuukautta (ks. kohta 4.8). Kaikista dasatinibihoitoa saaneista potilaista, joilla oli

tämä sairaus, vaikeaa nesteretentiota ilmeni 32 potilaalla (6 %), jotka saivat dasatinibin

suositusannosta (n = 548). Kliinisissä tutkimuksissa dasatinibin suositusannosta saaneista potilaista,

joilla oli tämä sairaus (n = 304), raportoitiin 3. ja 4. asteen nesteretentiota 8 %:lla, ja 7 %:lla

nesteretentioon liittyi

myös 3. ja 4. asteen pleuraeffuusio ja 1 %:lla 3. ja 4. asteen perikardiaalinen

effuusio. Näillä potilailla raportoitiin sekä 3. tai 4. asteen keuhkoedeemaa ja keuhkoverenpainetautia

kumpaakin 1 %:lla.

Potilaille, jotka saavat pleuraeffuusioon viittaavia oireita, kuten dyspneaa tai kuivaa yskää, tulee

suorittaa keuhkojen röntgenkuvaus. Asteen 3 tai 4 pleuraeffuusio saattaa vaatia pleurapunktiota ja

happihoitoa. Nesteretentioon liittyviä

haittavaikutuksia hoidettiin tyypillisesti tukihoitotoimenpiteillä,

diureetti- ja lyhytkestoinen steroidihoito mukaan lukien (ks. kohdat 4.2 ja 4.8). Vähintään 65-vuotiailla

potilailla esiintyy nuorempia potilaita todennäköisemmin pleuraeffuusiota, dyspneaa, yskää,

perikardiaalista effuusiota ja kongestiivista sydämen vajaatoimintaa, ja heitä tulee seurata tarkasti.

Keuhkovaltimoiden verenpainetauti (pulmonaaliarteriahypertensio, PAH)

Dasatinibihoidon

yhteydessä on ilmoitettu haittavaikutuksena keuhkovaltimoiden

verenpainetautia

(prekapillaarista pulmonaaliarteriahypertensiota,

joka on vahvistettu sydämen oikean puolen

katetrisaatiolla, ks. kohta 4.8). Ilmoitusten mukaan PAH on ilmennyt dasatinibihoidon aloittamisen

jälkeen, yli vuodenkin hoidon jälkeen.

Dasatinibihoito tulisi aloittaa vasta kun on selvitetty, ettei potilaalla ole sydämeen ja keuhkoihin

liittyvän sairauden merkkejä ja oireita. Sydämen kaikututkimus on tehtävä hoitoa aloitettaessa

jokaiselle potilaalle, jolla on sydänsairauden oireita, ja sen tekemistä on harkittava sellaiselle

potilaalle, jolla on sydän- tai keuhkosairauden riskitekijöitä. Jos potilaalla ilmenee dasatinibihoidon

aloittamisen jälkeen hengenahdistusta ja väsymystä, näiden oireiden tavalliset aiheuttajat (mm.

pleuraeffuusio, keuhkoedeema, anemia, keuhkoinfiltraatti)

on poissuljettava. Tutkimusten ajaksi on

joko dasatinibihoito

keskeytettävä tai dasatinibiannosta pienennettävä ei-hematologisten

haittavaikutusten hoidosta annettujen suositusten mukaisesti (ks. kohta 4.2). Jos oireille ei löydy

selitystä tai hoidon keskeyttäminen tai annoksen pienentäminen ei kohenna potilaan tilaa, PAH:n

mahdollisuus on tutkittava. PAH tulee diagnosoida tavanomaisen käytännön mukaisesti. Jos potilaalla

vahvistetaan PAH, dasatinibihoito

on lopetettava pysyvästi. Potilasta on seurattava tavanomaisen

käytännön mukaisesti. Kun dasatinibihoito

on lopetettu, hemodynaamisten ja kliinisten

tutkimusten

tulokset ovat joillakin

dasatinibihoitoa saaneilla PAH-potilailla parantuneet.

QT-ajan piteneminen

In vitro -kokeista saadut tiedot viittaavat siihen, että dasatinibi voi pidentää sydämen kammioiden

repolarisaatiota (QT-aika) (ks. kohta 5.3). Vaiheen II kliinisissä tutkimuksissa leukemiaa sairastavilla,

dasatinibilla hoidetuilla 865 potilailla keskimääräiset QTc-ajan muutokset lähtötasosta Friderician

menetelmällä (QTcF) olivat 4–6 millisekuntia;

ylempi 95 %:n luottamusväli kaikille lähtötason

keskimääräisille muutoksille oli < 7 millisekuntia (ks. kohta 4.8).

Kliinisissä tutkimuksissa 2 182 potilaalla, joilla aikaisempi hoito imatinibi mukaan lukien ei tuottanut

tulosta tai potilaat eivät sietäneet sitä ja jotka saivat dasatinibia, 15 (1 %) QTc-ajan pitenemistapausta

raportoitiin haittavaikutukseksi. Kahdellakymmenelläyhdellä

näistä potilaista (1 %) esiintyi

> 500 millisekunnin

QTcF.

Dasatinibia tulee antaa varoen potilaille, joilla QTc on pidentynyt tai se saattaa pidentyä. Näihin

kuuluvat potilaat, joilla on hypokalemiaa tai hypomagnesemiaa, potilaat, joilla on synnynnäinen pitkä

QT-aika sekä rytmihäiriölääkkeitä tai muita QT-ajan pidentymistä aiheuttavia lääkevalmisteita ja

kumulatiivista suuriannoksista antrasykliinihoitoa saavat potilaat. Hypokalemia tai hypomagnesemia

tulee korjata ennen dasatinibin antoa.

Sydämeen liittyvät haittavaikutukset

Dasatinibia tutkittiin

satunnaistetussa kliinisessä tutkimuksessa 519 potilaalla, mukaan lukien potilaat,

joilla oli aikaisempi sydänsairaus. Dasatinibihoitoa saaneilla potilailla raportoitiin seuraavia sydämeen

liittyviä haittavaikutuksia: sydämen vajaatoiminta/sydämen toimintahäiriö, perikardiaalinen effuusio,

sydämen rytmihäiriöt, sydämentykytys, QT-ajan pidentyminen ja sydäninfarkti (myös kuolemaan

johtaneet tapaukset). Sydämeen liittyviä haittavaikutuksia esiintyi useammin potilailla, joilla oli

riskitekijöitä tai aikaisemmin esiintynyt sydänsairaus. Potilaita, joilla on riskitekijöitä (esim.

hypertensio, hyperlipidemia,

diabetes) tai aikaisempi sydänsairaushistoria (esim. sepelvaltimon

perkutaaninen toimenpide, osoitettu sepelvaltimotauti),

on huolellisesti

seurattava sydämen

toimintahäiriöön liittyvien kliinisten merkkien tai oireiden, kuten rintakipu, hengenahdistus tai hikoilu,

varalta.

Jos näitä kliinisiä

merkkejä tai oireita kehittyy, lääkärin on keskeytettävä dasatinibin antaminen.

Oireiden häviämisen jälkeen on kliinisesti

arvioitava dasatinibihoidon uudelleen aloitus.

Dasatinibihoitoa voidaan jatkaa alkuperäisellä annoksella lievien/keskivaikeiden

haittavaikutusten

(< 2. asteen) jälkeen ja annostasolla pienennetyllä annoksella vakavien (> 3. asteen) haittavaikutusten

jälkeen (ks. kohta 4.2). Hoitoa jatkavia potilaita on seurattava säännöllisin väliajoin.

Kliinisissä tutkimuksissa ei ollut mukana potilaita, joilla oli hoitamaton tai merkittävä

kardiovaskulaarisairaus.

Tromboottinen mikroangiopatia

BCR-ABL-tyrosiinikinaasin estäjien käyttöön on liittynyt tromboottista mikroangiopatiaa (TMA), ja

yksittäisiä tapauksia on ilmoitettu myös dasatinibin käytön yhteydessä (ks. kohta 4.8). Jos dasatinibia

saavalla potilaalla havaitaan TMA:han liittyviä laboratoriolöydöksiä tai kliinisiä löydöksiä,

dasatinibihoito

on keskeytettävä ja TMA:n mahdollisuus on arvioitava huolellisesti,

mukaan lukien

ADAMTS13-aktiivisuus ja anti-ADAMTS13-vasta-ainemääritys. Jos anti-ADAMTS13-vasta-aineet

ovat koholla ja ADAMTS13-aktiivisuus on vähäistä, dasatinibihoitoa ei pidä aloittaa uudelleen.

Hepatiitti B:n uudelleen aktivoituminen

Hepatiitti B:n uudelleen aktivoitumista on tapahtunut kyseisen viruksen pysyvillä kantajilla sen

jälkeen, kun potilas on saanut BCR-ABL-tyrosiinikinaasin estäjiä. Tämä aiheutti joissakin tapauksissa

maksan vajaatoimintaa tai fulminanttia hepatiittia, joka johti maksansiirtoon tai kuolemaan. Potilaat on

testattava hepatiitti B -viruksen varalta ennen dasatinibihoidon aloittamista. Maksasairauksien ja

hepatiitti B:n hoitoon perehtyneitä asiantuntijoita on kuultava ennen hoidon aloittamista, jos potilaan

hepatiitti B -serologia on positiivinen

(mukaan lukien potilaat, joilla sairaus on aktiivinen) ja jos

potilas saa positiivisen hepatiitti B -testituloksen hoidon aikana. Hepatiitti B-viruksen kantajia, jotka

tarvitsevat dasatinibihoitoa,

on seurattava tarkasti aktiivisen hepatiitti B -virusinfektion oireiden

varalta koko hoidon ajan ja useita kuukausia hoidon jälkeen (ks. kohta 4.8).

Vaikutukset pediatristen potilaiden kasvuun ja kehitykseen

Tutkimuksissa, joissa tutkittiin dasatinibia yhdessä kemoterapian kanssa ja joihin osallistui

vastadiagnosoituja pediatrisia Ph+ ALL -potilaita, 1:llä (0,6 %) potilaalla ilmoitettiin enintään kahden

vuoden hoidon jälkeen hoidosta johtuvia luiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä haittavaikutuksia.

Kyseessä oli 1. asteen osteopenia.

Laktoosi

Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosimonohydraattia.

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen

galaktoosi-intoleranssi,

täydellinen laktaasinpuutos tai

glukoosigalaktoosi- imeytymishäiriö,

ei tule käyttää tätä lääkevalmistetta.

Natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Lääkeaineet, jotka saattavat lisätä dasatinibin pitoisuuksia plasmassa

In vitro -tutkimukset osoittavat, että dasatinibi on CYP3A4:n substraatti. Dasatinibin ja voimakkaiden

CYP3A4-entsyymiä inhiboivien lääkevalmisteiden tai aineiden (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli,

erytromysiini, klaritromysiini,

ritonaviiri,

telitromysiini, greippimehu) käyttö samanaikaisesti saattaa

lisätä dasatinibialtistusta. Siksi voimakkaan CYP3A4-inhibiittorin

systeemistä antoa dasatinibia

saaville potilaille ei suositella.

In vitro -tutkimusten perusteella dasatinibi sitoutuu noin 96-prosenttisesti plasman proteiineihin

kliinisesti

merkityksellisinä pitoisuuksina. Dasatinibin yhteisvaikutuksia muiden proteiineihin

sitoutuvien lääkevalmisteiden kanssa ei ole tutkittu. Syrjäytymisen mahdollisuutta ja sen kliinistä

merkitystä ei tunneta.

Lääkeaineet, jotka saattavat pienentää dasatinibin pitoisuuksia plasmassa

Kun dasatinibia annettiin sen jälkeen, kun rifampisiinia,

voimakasta CYP3A4-induktoria, oli annettu

600 mg iltaisin 8 päivän ajan, dasatinibin AUC pieneni 82 %. Muut CYP3A4-aktiivisuutta lisäävät

lääkevalmisteet (esim. deksametasoni, fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali tai

kasvirohdosvalmisteet, jotka sisältävät Hypericum perforatumia eli mäkikuismaa) saattavat lisätä

dasatinibin metaboliaa ja pienentää sen pitoisuutta plasmassa. Sen vuoksi voimakkaiden CYP3A4-

induktorien ja dasatinibin samanaikaista käyttöä ei suositella. Potilaiden, joille rifampisiini tai muu

CYP3A4-induktori on indisoitu, tulee käyttää vaihtoehtoisia, heikommin entsyymejä indusoivia

lääkevalmisteita. Deksametasonin, heikon CYP3A4:n induktorin,

samanaikainen käyttö dasatinibin

kanssa sallitaan; dasatinibin AUC:n odotetaan pienenevän noin 25 % deksametasonin samanaikaisen

käytön takia, mikä ei todennäköisesti ole kliinisesti

merkitsevää.

H

2

-reseptorinsalpaajat ja protonipumpun estäjät

Pitkäaikainen vatsahappojen erityksen estäminen H

-salpaajilla tai protonipumpun

estäjillä (esim.

famotidiini

ja omepratsoli) vähentää todennäköisesti dasatinibialtistusta. Kerta-annostutkimuksessa

terveillä koehenkilöillä famotidiinin

anto 10 tuntia ennen dasatinibin kerta-annosta pienensi

dasatinibialtistusta 61 %. Tutkimuksessa, jossa 14 terveelle koehenkilölle annettiin dasatinibia 100 mg

kerta-annos 22 tuntia sen jälkeen, kun koehenkilöille oli saavutettu neljän päivän 40 mg:n

omepratsoliannoksen jälkeen vakaa tila, dasatinibin AUC-arvo pieneni 43 % ja C

-arvo 42 %.

Dasatinibihoitoa saaville potilaille tulisi harkita antasidien antoa H

-salpaajien ja protonipumpun

estäjien sijaan (ks. kohta 4.4).

Antasidit

Ei-kliiniset tiedot osoittavat, että dasatinibin liukoisuus riippuu pH:sta. Kun terveille koehenkilöille

annettiin samanaikaisesti alumiinihydroksidi/magnesiumhydroksidi-antasideja ja kerta-annos

dasatinibia, pieneni dasatinibin AUC 55 % ja C

58 %. Kun antasidit annettiin 2 tuntia ennen

dasatinibin kerta-annosta, ei havaittu oleellisia dasatinibin pitoisuuden tai altistuksen muutoksia. Siten

antasideja voidaan antaa vähintään 2 tuntia ennen dasatinibia tai 2 tuntia dasatinibin jälkeen (ks.

kohta 4.4).

Lääkeaineet, joiden pitoisuutta plasmassa dasatinibi saattaa muuttaa

Dasatinibin ja CYP3A4:n substraatin samanaikainen käyttö saattaa lisätä altistusta CYP3A4-

substraatille. Terveillä koehenkilöillä tehdyssä tutkimuksessa dasatinibin 100 mg:n kerta-annos

suurensi simvastatiinin, tunnetun CYP3A4-substraatin, AUC-arvoa 20 % ja C

-arvoa 37 %.

Vaikutus voi olla suurempi toistuvien dasatinibiannosten jälkeen. Siksi CYP3A4-substraatteja, joilla

on kapea terapeuttinen alue (esim. astemitsoli, terfenadiini, sisapridi, pimotsidi, kinidiini, bepridiili

ergotalkaloidit [ergotamiini, dihydroergotamiini])

tulee antaa varoen potilaille,

jotka saavat dasatinibia

(ks. kohta 4.4).

In vitro -tutkimusten perusteella interaktiot CYP2C8-substraattien, kuten glitatsonien, kanssa ovat

mahdollisia.

Pediatriset potilaat

Yhteisvaikutustutkimuksia on tehty ainoastaan aikuisille.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi / ehkäisy miehille ja naisille

Seksuaalisesti aktiivisten miesten ja hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee käyttää tehokasta

ehkäisyä hoidon aikana.

Raskaus

Ihmisissä havaittuihin vaikutuksiin perustuen dasatinibin epäillään aiheuttavan synnynnäisiä

epämuodostumia, mukaan lukien hermostoputken sulkeutumishäiriöitä ja sikiöön kohdistuvia

farmakologisia haittavaikutuksia, jos sitä käytetään raskauden aikana. Eläinkokeissa on havaittu

lisääntymistoksisuutta (ks. kohta 5.3).

Dasatinib Stadaa ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei raskaana olevan potilaan kliininen tilanne

edellytä hoitoa dasatinibilla. Jos Dasatinib Stadaa käytetään raskauden aikana, potilaalle tulee kertoa

mahdollisesta sikiöön kohdistuvasta riskistä.

Imetys

Tiedot dasatinibin erittymisestä ihmisen tai eläimen maitoon ovat riittämättömät/rajalliset.

Fysikaaliskemialliset ja saatavilla olevat farmakodynaamiset/toksikologiset tiedot dasatinibista

viittaavat siihen, että dasatinibi erittyy rintamaitoon eikä riskiä imeväiselle voida poissulkea.

Imetys on lopetettava Dasatinib Stada -hoidon ajaksi.

Hedelmällisyys

Eläinkokeissa dasatinibihoidolla ei todettu vaikutusta uros- tai naarasrottien hedelmällisyyteen (ks.

kohta 5.3). Lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten on kerrottava soveltuvan ikäisille

miehille dasatinibin mahdollisista vaikutuksista hedelmällisyyteen ja siemennesteen tallettamisen

mahdollisuudesta.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Dasatinibilla on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Potilaille tulee kertoa, että

heillä saattaa ilmetä haittavaikutuksia, kuten huimausta tai näön sumenemista, dasatinibihoidon

aikana. Sen takia varovaisuutta suositellaan noudatettavaksi ajettaessa autoa tai käytettäessä koneita.

4.8

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Alla esitetyt tiedot koskevat kaikkia dasatinibiannoksia yksilääkehoitoina, joita on testattu kliinisissä

tutkimuksissa (N = 2 900), mukaan lukien 2 712 aikuispotilasta sekä 188 pediatrista potilasta.

Niillä aikuispotilailla,

joilla oli Ph+ ALL, hoidon keston mediaani oli 19,2 kuukautta (vaihteluväli 0–

93,2 kuukautta). Niillä aikuispotilailla,

joilla oli Ph+ ALL, hoidon keston mediaani oli 6,2 kuukautta

(vaihteluväli 0-93,2 kk). Pediatrisissa tutkimuksissa 188 potilaalla hoidon keston mediaani oli

26,3 kuukautta (vaihteluväli 0–99,6 kk).

Suurin osa dasatinibilla hoidetuista potilaista sai haittavaikutuksia jossain vaiheessa. Dasatinibia

saaneista yhteensä 2 712 potilaasta 520:lla (19 %) ilmeni hoidon lopettamiseen johtaneita

haittavaikutuksia.

Taulukko haittavaikutuksista

Seuraavat haittavaikutukset, lukuun ottamatta laboratoriotestipoikkeavuuksia,

raportoitiin potilailla

dasatinibin kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeen (taulukko 3).

Haittavaikutukset on esitetty elinjärjestelmittäin ja esiintyvyyden mukaan. Esiintyvyydet on luokiteltu

seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100);

harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), tuntematon (koska saatavilla oleva markkinoille tulon jälkeinen

tieto ei riitä arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan

alenevassa järjestyksessä.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot