DARUNAVIR ACCORD 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

28-01-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

21-01-2020

Aktiivinen ainesosa:
Darunaviri propylenglycolas
Saatavilla:
Accord Healthcare B.V. Accord Healthcare B.V.
ATC-koodi:
J05AE10
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Darunaviri propylenglycolas
Annos:
400 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
darunaviiri
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Hoidon saa aloittaa HIV-infektion hoitoon perehtynyt lääkäri.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
36226
Valtuutus päivämäärä:
2019-06-27

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Darunavir Accord 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

Darunavir Accord 800 mg kalvopäällysteiset tabletit

darunaviiri

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan

tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Darunavir Accord on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Darunavir Accordia

Miten Darunavir Accordia otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Darunavir Accordin säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Darunavir Accord on ja mihin sitä käytetään

Mitä Darunavir Accord on?

Darunavir Accord sisältää vaikuttavana aineena darunaviiria. Darunavir Accord on antiretroviruslääke,

jota käytetään immuunikatoa aiheuttavan HI-virusinfektion eli HIV-infektion hoitoon. Se kuuluu

proteaasinestäjien lääkeryhmään. Lääke vaikuttaa vähentämällä HI-viruksen määrää elimistössä. Tämä

parantaa immuunijärjestelmän

toimintaa ja pienentää HIV-infektioon liittyvien

sairauksien riskiä.

Mihin sitä käytetään?

Darunavir Accord 400 , 800 mg tabletteja käytetään HIV-infektion hoitoon aikuisilla ja (vähintään 3-

vuotiailla ja vähintään 40 kg:n painoisilla) lapsilla,

joita ei ole aiemmin hoidettu antiretroviruslääkkeillä

tietyillä potilailla,

jotka ovat aiemmin käyttäneet antiretroviruslääkkeitä (lääkärisi tarkistaa tämän

kohdallasi).

Darunavir Accordia on käytettävä yhdessä pieniannoksisen kobisistaatin tai ritonaviirin

ja muiden

HIV-lääkkeiden kanssa. Lääkärisi keskustelee kanssasi sinulle sopivimmasta lääkeyhdistelmästä.

Darunaviiria, jota Darunavir Accord sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Darunavir Accordia

Älä käytä Darunavir Accordia

jos olet allerginen darunaviirille, tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

tai kobisistaatille

tai ritonaviirille.

jos sinulla on vaikea maksasairaus. Kysy asiaa lääkäriltäsi, jos et tiedä, miten vaikea

maksasairautesi on. Lisätutkimukset voivat olla tarpeen.

Älä käytä Darunavir Accordia yhdessä seuraavien lääkkeiden kanssa

Jos käytät jotakin näistä valmisteista, pyydä lääkäriäsi vaihtamaan se johonkin toiseen lääkkeeseen.

Lääke

Käyttöaihe

Avanafiili

erektiohäiriöiden hoito

Astemitsoli tai terfenadiini

allergioiden hoito

Triatsolaami ja suun kautta otettava

midatsolaami

unilääkkeenä ja/tai ahdistuneisuuden hoitoon

Sisapridi

tiettyjen vatsavaivojen hoito

Kolkisiini (jos sinulla on munuaisten ja/tai

maksan toimintahäiriöitä)

kihdin tai perinnöllisen Välimeren kuumeen hoito

Lurasidoni, pimotsidi, ketiapiini tai sertindoli

psyykenlääkkeitä

Torajyväalkaloidit kuten ergotamiini,

dihydroergotamiini, ergometriini ja

metyyliergometriini

migreenipäänsäryn hoito

Amiodaroni, bepridiili, dronedaroni, ivabradiini,

kinidiini, ranolatsiini

tiettyjen sydänhäiriöiden kuten rytmihäiriöiden

hoito

Lovastatiini, simvastatiini ja lomitapidi

kolesterolia alentavia lääkkeitä

Rifampisiini

tiettyjen infektioiden kuten tuberkuloosin hoito

Lopinaviiria/ritonaviiria sisältävä

yhdistelmävalmiste

tämä HIV-lääke kuuluu Darunavir Accordin

kanssa samaan lääkeryhmään

Elbasviiri/gratsopreviiri

hepatiitti C -infektion hoito

Alfutsosiini

eturauhasen liikakasvun hoito

Sildenafiili

korkean keuhkoverenpaineen hoito

Dabigatraani, tikagrelori

verihiutaleiden toisiinsa takertumista estävä lääke

potilaille, joilla on aiemmin ollut sydäninfarkti

Naloksegoli

opioideista aiheutuvan ummetuksen hoito

Dapoksetiini

ennenaikaisen siemensyöksyn hoito

Domperidoni

pahoinvoinnin ja oksentelun hoito

Älä käytä Darunavir Accordia yhdessä mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävien valmisteiden

kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Darunavir

Accordia.

Darunavir Accord ei paranna HIV-infektiota. Voit edelleen tartuttaa HIV:n muihin, vaikka käytät tätä

lääkettä. Tehokas retroviruslääkitys kuitenkin pienentää tartunnan todennäköisyyttä. Keskustele

lääkärin kanssa muiden tartuttamisen ehkäisemiseksi tarvittavista varotoimenpiteistä.

Darunavir Accordia käyttäville henkilöille

voi edelleen kehittyä infektioita tai muita HIV-infektioon

liittyviä sairauksia. Pidä säännöllisesti yhteyttä lääkäriisi.

Darunavir Accordia käyttävillä henkilöillä

voi ilmetä ihottumaa. Joskus ihottuma voi muuttua

vaikeaksi tai mahdollisesti hengenvaaralliseksi. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle kehittyy ihottumaa.

Darunavir Accordia ja raltegraviiria (HIV-infektion hoitoon) käyttävillä potilailla

saattaa esiintyä

(yleensä lievää tai kohtalaista) ihottumaa yleisemmin kuin vain toista näistä lääkkeistä käyttävillä

potilailla.

Asioita, joista on kerrottava lääkärille ENNEN hoidon aloittamista ja hoidon AIKANA

Lue huolellisesti

seuraavat kohdat ja kerro lääkärillesi, jos jokin niistä koskee sinua.

Kerro lääkärillesi, jos sinulla on ollut aiemmin jokin maksasairaus, kuten hepatiitti B tai C -

infektio. Lääkärisi saattaa arvioida maksasairautesi vaikeusasteen ennen päätöstä Darunavir

Accordin käytöstä.

Kerro lääkärillesi, jos sinulla on diabetes. Darunavir Accord saattaa suurentaa

verensokeriarvoja.

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos havaitset mitään infektion merkkejä (esimerkiksi

suurentuneet imusolmukkeet tai kuume). Joillekin potilaille,

joilla on pitkälle edennyt HIV-

infektio ja joilla on aiemmin esiintynyt opportunistisia infektioita, voi kehittyä aiempien

infektioiden merkkejä ja oireita pian HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen. Näiden oireiden

uskotaan johtuvan elimistön immuunivasteen paranemisesta, jolloin elimistö pystyy torjumaan

infektioita, joita sinulla on saattanut olla ilman selviä oireita.

Opportunististen infektioiden lisäksi HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen voi ilmaantua myös

autoimmuunisairauksia

(tila, joka ilmaantuu, kun immuunijärjestelmä hyökkää kehon tervettä

kudosta vastaan). Autoimmuunisairauksia voi ilmaantua useiden kuukausien kuluttua lääkkeen

käytön aloittamisen jälkeen. Jos huomaat mitä tahansa infektion merkkejä tai muita oireita kuten

lihasheikkoutta, heikkoutta, joka alkaa käsistä ja jaloista ja leviää kohti vartaloa,

sydämentykytystä, vapinaa tai yliaktiivisuutta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin saadaksesi

asianmukaista hoitoa.

Kerro lääkärillesi, jos sinulla on hemofilia (verenvuototauti). Darunavir Accord saattaa lisätä

verenvuotoriskiä.

Kerro lääkärillesi, jos olet allerginen sulfonamideille (käytetään esim. tiettyjen infektioiden

hoitoon).

Kerro lääkärillesi, jos havaitset mitään lihaksiin tai luustoon liittyviä ongelmia. Joillekin

antiretroviraalista yhdistelmähoitoa saaville potilaille voi ilmaantua osteonekroosiksi kutsuttu

luustosairaus (luukudoksen kuolema luun verenkierron heikentyessä). Sairauden kehittymiselle

voi olla useita riskitekijöitä. Tällaisia voivat olla mm. antiretroviraalisen yhdistelmähoidon

kesto, kortikosteroidihoito, alkoholin käyttö, vaikea immuunivasteen heikentyminen ja korkea

painoindeksi. Osteonekroosin oireita ovat niveljäykkyys,

nivelsärky ja nivelkivut (erityisesti

lonkan, polven ja olkapään alueella) ja liikkumisvaikeudet. Jos huomaat jonkun näistä oireista,

ota yhteys lääkäriin.

Iäkkäät

Darunaviiria on käytetty vain pienellä joukolla vähintään 65-vuotiaita potilaita. Jos kuulut tähän

ikäryhmään, keskustele lääkärisi kanssa siitä, voitko käyttää Darunavir Accordia.

Lapset

Darunavir Accord 400 mg, 800 mg tabletteja ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiaiden eikä alle 40 kg:n

painoisten lasten käyttöön.

Muut lääkevalmisteet ja Darunavir Accord

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita

lääkkeitä.

Tiettyjä lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti Darunavir Accordin kanssa. Nämä luetellaan

kohdassa ”Älä käytä Darunavir Accordia yhdessä seuraavien lääkkeiden kanssa”.

Darunavir Accordia voidaan useimmiten käyttää yhdessä muihin ryhmiin kuuluvien HIV-lääkkeiden

kanssa [koskee esim. käänteiskopioijaentsyymin

estäjiä (sekä nukleosidirakenteisia että muita), CCR5-

estäjiä ja fuusionestäjiä]. Darunaviirin ja kobisistaatin tai ritonaviirin

yhdistelmän käyttöä kaikkien

proteaasinestäjien kanssa ei ole tutkittu eikä sitä saa käyttää yhdessä muiden HIV-proteaasin estäjien

kanssa. Joissakin tapauksissa muiden lääkkeiden annostusta voidaan joutua muuttamaan. Kerro siis

aina lääkärillesi muista käyttämistäsi HIV-lääkkeistä ja noudata huolellisesti lääkärisi ohjeita

lääkkeiden yhteiskäytöstä.

Darunavir Accordin vaikutukset voivat heikentyä, jos käytät jotakin seuraavista valmisteista. Kerro

lääkärillesi, jos käytät

fenobarbitaalia, fenytoiinia (kouristuskohtauksia estäviä lääkkeitä)

deksametasonia (kortikosteroidi)

efavirentsia (HIV-infektion hoitoon käytettävä lääke)

bosepreviiria (hepatiitti C -infektion hoitoon käytettäviä lääkkeitä)

rifapentiinia, rifabutiinia (joidenkin infektioiden, kuten tuberkuloosin, hoitoon käytettäviä

lääkkeitä)

sakinaviiria (HIV-infektion hoitoon käytettävä lääke).

Darunavir Accord saattaa vaikuttaa muiden lääkkeiden vaikutuksiin.

Kerro lääkärillesi, jos käytät

amlodipiinia, diltiatseemia, disopyramidia, karvedilolia, felodipiinia, flekainidia, lidokaiinia,

metoprololia, meksiletiiniä, nifedipiiniä, nikardipiinia, propafenonia, timololia, verapamiilia

(sydänlääkkeitä), sillä näiden lääkkeiden hoitovaikutus tai haittavaikutukset saattavat voimistua.

apiksabaania, edoksabaania, rivaroksabaania, varfariinia (veren hyytymistä heikentäviä

lääkkeitä), sillä niiden hoitovaikutus tai haittavaikutukset saattavat muuttua; lääkärin tulee ehkä

ottaa verikoe.

estrogeenipohjaista hormonaalista ehkäisyä tai hormonikorvaushoitoa.

Darunavir Accord saattaa

heikentää näiden lääkitysten tehoa. Jos käytät ehkäisyvalmisteita raskauden ehkäisyyn, muun

kuin hormonaalisen ehkäisymenetelmän käyttöä suositellaan.

etinyyliestradiolia ja drospirenonia sisältävää yhdistelmävalmistetta. Darunavir Accord saattaa

lisätä drospirenoniin liittyvää kohonneen kaliumpitoisuuden

riskiä.

atorvastatiinia, pravastatiinia, rosuvastatiinia (kolesterolilääkkeitä). Lihasvaurioiden riski

saattaa suurentua. Lääkärisi päättää, mikä kolesterolilääkitys sopii parhaiten juuri sinulle.

klaritromysiiniä (antibiootti)

siklosporiinia, everolimuusia, takrolimuusia, sirolimuusia (immuunijärjestelmän

vaimentamiseen tarkoitettuja lääkkeitä), sillä niiden hoitovaikutus tai haittavaikutukset saattavat

voimistua. Lääkärisi tekee ehkä lisätutkimuksia.

kortikosteroideja, mukaan lukien beetametasoni, budesonidi, flutikasoni, mometasoni,

prednisoni, triamsinoloni. Näitä lääkkeitä käytetään allergioiden, astman, tulehduksellisten

suolistosairauksien, silmien, nivelten ja lihasten tulehdustilojen

sekä muiden tulehduksellisten

sairauksien hoitoon. Jos muita vaihtoehtoja ei voi käyttää, näitä lääkkeitä tulee käyttää vasta

lääkärin arvion jälkeen, ja lääkärisi on seurattava tilaasi huolellisesti kortikosteroidien

haittavaikutusten varalta.

buprenorfiinia/naloksonia (opioidiriippuvuuden hoitoon käytettäviä lääkkeitä)

salmeterolia (astman hoitoon)

artemeetteriä/lumefantriinia (malarian hoitoon käytettävä yhdistelmävalmiste)

dasatinibia, everolimuusia, irinotekaania, nilotinibia, vinblastiinia, vinkristiiniä (syövän

hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä)

sildenafiilia, tadalafiilia, vardenafiilia (erektiohäiriöiden tai keuhkoverenpainetaudiksi kutsutun

sydän- ja keuhkosairauden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä)

glekapreviiria/pibrentasviiria, simepreviiriä (hepatiitti C -infektion hoitoon).

fentanyyliä, oksikodonia, tramadolia (kivun hoitoon)

fesoterodiini, solifenasiini (urologisten häiriöiden hoitoon).

Joidenkin lääkkeiden annostusta tulee ehkä muuttaa, sillä niiden samanaikainen käyttö Darunavir

Accordin kanssa saattaa vaikuttaa niiden tai Darunavir Accordin hoitovaikutukseen tai

haittavaikutuksiin.

Kerro lääkärillesi, jos käytät

alfentaniilia (injektioina käytettävä voimakas, lyhytvaikutteinen

kipulääke, jota käytetään

kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä)

digoksiinia (tiettyihin sydänvaivoihin

käytettävä sydänlääke)

klaritromysiiniä (antibiootti)

itrakonatsolia, isavukonatsolia, flukonatsolia, posakonatsolia, klotrimatsolia (sieni-infektioiden

hoitoon käytettäviä lääkkeitä). Vorikonatsolia tulee käyttää vain lääkärin arvion jälkeen.

rifabutiinia (antibiootti)

sildenafiilia, vardenafiilia, tadalafiilia (erektiohäiriöiden tai korkean keuhkoverenpaineen

hoitoon)

amitriptyliiniä, desipramiinia, imipramiinia, nortriptyliiniä, paroksetiinia, sertraliinia,

tratsodonia (masennus- ja ahdistuneisuuslääkkeitä)

maravirokia (HIV-infektion hoitoon käytettävä lääke)

metadonia (opioidiriippuvuuden

hoitoon)

karbamatsepiinia, klonatsepaamia (kouristuskohtauksia estävä ja tietyntyyppisten hermokipujen

hoitoon käytettävä lääke)

kolkisiinia (kihdin tai perinnöllisen Välimeren kuumeen hoitoon)

bosentaania (korkean keuhkoverenpaineen hoitoon)

buspironia, kloratsepaattia, diatsepaamia, estatsolaamia, fluratsepaamia, injektioina

annettavaa midatsolaamia, tsolpideemia (rauhoittavia lääkeaineita)

perfenatsiinia, risperidonia, tioridatsiinia (psykiatristen sairauksien hoitoon)

metformiinia (tyypin 2 diabeteksen hoitoon).

Tämä ei ole täydellinen lista lääkkeistä. Kerro terveydenhuollon ammattilaiselle kaikista käyttämistäsi

lääkkeistä.

Darunavir Accord ruuan ja juoman kanssa

Ks. kohta 3 ”Miten Darunavir Accordia otetaan”.

Raskaus ja imetys

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos olet raskaana, suunnittelet lapsen hankkimista tai imetät. Raskaana

olevien tai imettävien äitien ei pidä käyttää Darunavir Accord –valmistetta ritonaviirin kanssa, ellei

lääkäri ole nimenomaan kehottanut heitä tekemään niin. Raskaana olevat ja imettävät äidit eivät saa

käyttää Darunavir Accordia kobistaatin kanssa.

Äidit, joilla on HIV-infektio, eivät saa imettää, sillä lapsi voi saada HIV-tartunnan rintamaidon kautta

eikä lääkkeen vaikutuksia imeväisikäisiin

tunneta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja autoa äläkä käytä koneita, jos sinua huimaa Darunavir Accordin käytön jälkeen.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Darunavir Accord 400 mg sisältää paraoranssia (E110), joka saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

Darunavir Accord 400 mg sisältää laktoosia.

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen

tämän lääkevalmisteen ottamista.

Darunavir Accord 400 mg sisältää propyleeniglykolia (E1520).

Tämä lääkevalmiste sisältää 55,55 mg propyleeniglykolia (E1520). per kalvopäällysteinen tabletti. Jos

lapsesi on alle 4 viikon ikäinen, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän

lääkkeen antoa, erityisesti jos lapselle annetaan muita propyleeniglykolia tai alkoholia sisältäviä

lääkkeitä.

Darunavir Accord 800 mg sisältää laktoosia.

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen

tämän lääkevalmisteen ottamista.

Darunavir Accord 800 mg sisältää propyleeniglykolia (E1520).

Tämä lääkevalmiste sisältää 111,1 mg propyleeniglykolia (E1520) per kalvopäällysteinen tabletti. Jos

lapsesi on alle 4 viikon ikäinen, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän

lääkkeen antoa, erityisesti jos lapselle annetaan muita propyleeniglykolia tai alkoholia sisältäviä

lääkkeitä.

3.

Miten Darunavir Accordia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on

neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Älä lopeta Darunavir Accordin ja kobisistaatin tai ritonaviirin

käyttöä keskustelematta siitä ensin

lääkärin kanssa, vaikka vointisi olisikin

parempi.

Kun hoito on aloitettu, annosta tai lääkemuotoa ei saa muuttaa eikä hoitoa lopettaa ilman lääkärin tästä

antamaa ohjetta.

Darunavir Accord 400 mg:n tabletit on tarkoitettu vain kerran päivässä otettavan 800 milligramman

annoksen muodostamiseen.

Darunavir Accord 800 mg:n tabletit on tarkoitettu otettavaksi vain kerran päivässä.

Vähintään 3-vuotiaiden ja vähintään 40 kg:n painoisten lasten annos, kun lapsi ei ole aie mmin

saanut hoitoa antiretroviruslääkkeillä (lapsen lääkäri selvittää tämän)

Tavanomainen Darunavir Accord -annos on 800 milligrammaa (kaksi 400 milligramman

Darunavir Accord -tablettia tai yksi 800 milligramman

Darunavir Accord -tabletti) kerran päivässä

yhdessä 100 milligramman

ritonaviiriannoksen kanssa.

Vähintään 3-vuotiaiden ja vähintään 40 kg:n painoisten lasten annos, kun lapsi on aiemmin

saanut hoitoa antiretroviruslääkkeillä (lapsen lääkäri selvittää tämän)

Annos on joko:

800 milligrammaa Darunavir Accordia (kaksi 400 milligramman Darunavir Accord -tablettia tai

yksi 800 milligramman

Darunavir Accord -tabletti) yhdessä 100 milligramman

ritonaviiriannoksen kanssa kerran päivässä.

600 milligrammaa daurnaviiria yhdessä 100 milligramman

ritonaviiriannoksen

kanssa kahdesti

päivässä.

Kysy lapsen lääkäriltä, mikä on oikea annos lapsellesi.

Ohjeet vähintään 3-vuotiaille ja vähintään 40 kg:n painoisille lapsille

Ota 800 milligrammaa Darunavir Accordia (kaksi 400 milligramman Darunavir Accord -tablettia

tai yksi 800 milligramman

Darunavir Accord -tabletti) kerran päivässä joka päivä samaan aikaan

päivästä.

Ota Darunavir Accord aina yhdessä 100 milligramman

ritonaviiriannoksen kanssa.

Ota Darunavir Accord ruoan kanssa.

Niele tabletit nesteen, kuten veden tai maidon, kanssa.

Ota muut Darunavir Accordin ja ritonaviirin

kanssa yhdistelmänä käytettävät HIV-lääkkeesi

lääkärin antaman ohjeen mukaan.

Annos aikuisille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet antiretroviruslääkkeitä (lääkärisi tarkistaa

tämän kohdallasi)

Tavanomainen Darunavir Accord -annos on 800 milligrammaa (kaksi 400 milligramman

Darunavir

Accord -tablettia tai yksi 800 milligramman

Darunavir Accord -tabletti) kerran vuorokaudessa.

Sinun täytyy ottaa Darunavir Accord joka päivä ja aina yhdessä 150 milligramman

kobisistaattiannoksen tai 100 milligramman

ritonaviiriannoksen

kanssa ruokailun yhteydessä.

Darunavir Accord ei vaikuta kunnolla ilman kobisistaattia tai ritonaviiria ja ruokaa. Syö ateria tai

välipala korkeintaan 30 minuuttia ennen kuin otat Darunavir Accord- ja kobisistaatti- tai

ritonaviiriannoksesi. Kaikenlaiset ruoat käyvät yhtä hyvin. Älä lopeta Darunavir Accordin ja

kobisistaatin tai ritonaviirin

käyttöä keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa, vaikka vointisi olisikin

parempi.

Annos aikuisille, jotka ovat aiemmin käyttäneet antiretroviruslääkkeitä (lääkärisi tarkistaa

tämän kohdallasi)

Annos on joko:

800 milligrammaa Darunavir Accordia (kaksi 400 milligramman Darunavir Accord -tablettia tai

yksi 800 milligramman

Darunavir Accord -tabletti) yhdessä 150 milligramman

kobisistaattiannoksen tai 100 milligramman

ritonaviiriannoksen

kanssa kerran vuorokaudessa.

600 milligrammaa darunaviiria yhdessä 100 milligramman

ritonaviiriannoksen

kanssa kahdesti

vuorokaudessa.

Kysy lääkäriltä, mikä on oikea annos sinulle.

Ohjeet aikuisille

Ota kaksi 400 milligramman

tablettia samanaikaisesti tai yksi 800 milligramman

tabletti kerran

päivässä, joka päivä, samaan aikaan päivästä.

Ota Darunavir Accordin kanssa aina 150 milligrammaa kobisistaattia tai 100 milligrammaa

ritonaviiria.

Ota Darunavir Accord ruoan kanssa.

Nielaise tabletit jonkin nesteen kuten veden tai maidon kera.

Ota muut samanaikaisesti Darunavir Accordin ja kobisistaatin tai ritonaviirin

kanssa käyttämäsi

HIV-lääkkeet lääkärin ohjeen mukaan.

Darunaviirioraalisuspensiota on mahdollisesti saatavilla lapsille, mutta sitä voidaan joissakin

tapauksissa käyttää myös aikuisten hoitoon.

Lapsiturvallisen korkin avaaminen

Muovipurkin korkki on lapsiturvallinen ja avataan seuraavasti:

Paina muovista kierrekorkkia alaspäin ja kierrä sitä

samalla vastapäivään.

Poista irti kierretty korkki.

Jos otat enemmän Darunavir Accordia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 [Suomessa, 112

Ruotsissa]) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Darunavir Accordia

Jos huomaat asian 12 tunnin kuluessa, ota tabletit heti. Ota lääke aina kobisistaatin tai ritonaviirin

ruoan kanssa. Jos huomaat asian yli 12 tunnin kuluttua, jätä annos väliin ja ota seuraavat annokset

tavalliseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Älä lopeta Darunavir Accordin ottamista keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanss a

HIV-lääkitys voi parantaa vointiasi. Älä lopeta Darunavir Accordin käyttöä, vaikka vointisi olisikin

parempi. Keskustele asiasta ensin lääkärisi kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

HIV-hoidon aikana paino ja veren rasva- ja sokeriarvot saattavat nousta. Tämä liittyy osittain

terveydentilan kohenemiseen ja elämäntapaan, ja veren rasva-arvojen kohdalla joskus myös itse HIV-

lääkkeisiin. Lääkäri määrää kokeita näiden muutosten havaitsemiseksi.

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista.

Maksaongelmia, jotka voivat toisinaan olla vaikeita, on raportoitu. Lääkärin pitää teettää verikokeita

ennen kuin voit aloittaa Darunavir Accordin käytön. Jos sinulla on krooninen B- tai C-

hepatiittiinfektio,

lääkärin pitää teettää verikokeita useammin, koska maksaongelmien kehittymisen

mahdollisuus on kohdallasi tavallista suurempi. Kerro lääkärillesi, jos havaitset maksavaivojen oireita

tai merkkejä, joihin kuuluvat ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus, tumma (teen värinen) virtsa, vaaleat

ulosteet, pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus tai oikealla puolella kylkiluiden

alla tuntuva kipu,

särky tai kipu ja epämukavat tuntemukset.

Ihottuma (ilmaantuu useammin, jos samanaikaisesti käytetään raltegraviiria), kutina. Ihottuma on

yleensä lievää tai kohtalaista. Ihottuma saattaa olla erään harvinaisen mutta vaikean tilan oire. On

tärkeää ottaa yhteys lääkäriin, jos sinulle kehittyy ihottumaa. Lääkärisi kertoo sinulle, miten oireita

voidaan hoitaa ja tuleeko sinun lopettaa Darunavir Accord -hoito.

Muita vaikeita haittavaikutuksia olivat diabetes (yleinen) ja haimatulehdus (melko harvinainen).

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla kymmenestä)

ripuli.

Yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla kymmenestä)

oksentelu, pahoinvointi,

vatsakipu tai vatsan pingottuneisuus,

ruoansulatushäiriö, ilmavaivat

päänsärky, väsymys, huimaus, uneliaisuus, käsien tai jalkojen puutuminen, kihelmöinti

tai kipu,

voimien heikkeneminen, nukahtamisvaikeus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla sadasta)

rintakipu, muutokset EKG:ssa, nopea sydämensyke

heikentynyt tai poikkeava ihon tuntoherkkyys, pistely, tarkkaavaisuushäiriö, muistin

huononeminen, tasapainovaikeudet

hengitysvaikeudet, yskä, nenäverenvuoto, kurkun ärsytys

maha- tai suutulehdus, närästys, yökkääminen, suun kuivuminen,

vatsavaivat, ummetus,

röyhtäily

munuaisten vajaatoiminta, munuaiskivet, virtsaamisvaikeudet, tiheä- tai runsasvirtsaisuus,

joskus öisin

nokkosihottuma, vaikea-asteinen ihon ja muiden kudosten (useimmiten huulten tai silmien)

turvotus, ekseema, voimakas hikoilu,

yöhikoilu,

hiustenlähtö, akne, hilseilevä iho, kynsien

värjääntyminen

lihaskipu, lihaskramppi tai -heikkous, raajakipu, osteoporoosi kilpirauhasen toiminnan

hidastuminen, joka voidaan havaita verikokeessa

korkea verenpaine, punoitus

punoittavat tai kuivat silmät

kuume, alaraajojen turvotus nesteen kertymisen vuoksi, huonovointisuus, ärtyneisyys, kipu

infektio-oireet, herpes simplex

erektiohäiriöt, rintojen suureneminen

unihäiriöt, uneliaisuus, masennus, ahdistuneisuus, poikkeavat unet, heikentynyt seksuaalinen

halukkuus.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla tuhannesta)

reaktio, josta käytetään nimitystä DRESS [vaikea ihottuma, johon voi liittyä kuumetta,

väsymystä, kasvojen tai imusolmukkeiden turvotusta, eosinofiilien (eräiden valkosolujen)

määrän lisääntymistä tai maksa-, munuais- tai keuhkovaikutuksia]

sydänkohtaus, hidas sydämensyke, sydämentykytys

näköhäiriö

vilunväristykset, poikkeava vointi

sekavuustila tai ajan ja paikan tajun heikkeneminen, mielialan muutokset, levottomuus

pyörtyminen, epileptinen kohtaus, makuaistin muuttuminen tai häviäminen

suun haavaumat, verenoksennus, huulitulehdus,

huulien kuivuminen, katekieli

nuha

ihovauriot, kuiva iho

lihasten tai nivelien jäykkyys, tulehduksellinen

tai ei-tulehduksellinen nivelkipu

tiettyjen verisoluarvojen tai veren kemiallisten arvojen muutokset, jotka näkyvät veri- ja/tai

virtsakokeissa. Lääkärisi selittää asian sinulle. Mahdollinen muutos on esimerkiksi joidenkin

veren valkosolujen määrän suureneminen.

Jotkin haittavaikutukset ovat tyypillisiä Darunavir Accordin lääkeryhmään kuuluville HIV-lääkkeille.

Näitä ovat

lihaskipu, lihasten arkuus tai heikkous. Harvinaisissa tapauksissa nämä lihashäiriöt ovat olleet

vakavia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. Yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden

haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Darunavir Accordin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Darunavir Accord sisältää

Vaikuttava aine on darunaviiri.

Yksi kalvopäällysteinen Darunavir Accord 400 mg -tabletti sisältää 400 milligrammaa

darunaviiria (propyleeniglykolaattina).

Yksi kalvopäällysteinen Darunavir Accord 800 mg -tabletti sisältää 800 milligrammaa

darunaviiria (propyleeniglykolaattina).

Muut aineet ovat:

Sisäkerros: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, povidoni K30, krospovidoni,

vedetön kolloidinen

piidioksidi

Ulkokerros: magnesiumstearaatti

Darunavir Accord 400 mg

Päällyste (oranssi): polyvinyylialkoholi,

titaanidioksidi

(E171), makrogolit, talkki (E553b),

paraoranssi (E110)

Darunavir Accord 800 mg

Päällyste (punainen): polyvinyylialkoholi, makrogolit, punainen rautaoksidi (E172), talkki

(E553b), titaanidioksidi

(E171)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Darunavir Accord 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaaleanoranssi, soikea tabletti, jossa painatus ”400” toisella puolella; mitat: pituus 18,2 ± 0,2 mm,

leveys 9,2 ± 0,2 mm ja paksuus 5,7 ± 0,4 mm.

Darunavir Accord 800 mg kalvopäällysteiset tabletit

Tummanpunainen, soikea tabletti, jossa painatus ”800” toisella puolella; mitat: pituus 21,4 ± 0,2 mm,

leveys 10,8 ± 0,2 mm ja paksuus 8,0 ± 0,4 mm.

Darunavir Accord -tabletit on pakattu pahvirasiaan, jossa on valkoinen, läpinäkymätön HDPE-purkki,

jossa on polypropeenista (PP) valmistettu lapsiturvallinen kierrekorkki ja induktiosinetti. Pahvirasiassa

on myös pakkausseloste.

Pakkauskoot:

Darunavir Accord 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi purkki, jossa on 60 tablettia.

Darunavir Accord 800 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi tai kolme purkkia, joissa kussakin on 30 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Alankomaat

Valmistaja

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi

69300, Kreikka

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion street,

Pallini Attiki, 153 51

Kreikka

Pharmadox Healthcare Ltd

KW20A Kordin Industrial Park, Paola

PLA 3000, Malta

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.01.2020

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Darunavir Accord 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

Darunavir Accord 800 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Darunavir Accord 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 400 mg darunaviiria (propyleeniglykolaattina).

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 0,2496 mg paraoranssia (E110).

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 75,94 mg laktoosimonohydraattia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 55,55 mg propyleeniglykolia (E1520).

Darunavir Accord 800 mg kalvopäällysteinen tabletti

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 800 mg darunaviiria (propyleeniglykolaattina).

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 151,88 mg laktoosimonohydraattia.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 111,1 mg propyleeniglykolia (E1520).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kalvopäällysteinen tabletti.

Darunavir Accord 400 mg

Vaaleanoranssi, soikea tabletti, jossa kaiverrus ”400” toisella puolella. Mitat: pituus 18,2 ± 0,2 mm,

leveys 9,2 ± 0,2 mm ja paksuus 5,7 ± 0,4 mm.

Darunavir Accord 800 mg

Tummanpunainen, soikea tabletti, jossa kaiverrus ”800” toisella puolella. Mitat: pituus 21,4 ± 0,2 mm,

leveys 10,8 ± 0,2 mm ja paksuus 8,0 ± 0,4 mm.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Darunavir Accord -valmisteen ja pieniannoksisen ritonaviirin yhdistelmä on tarkoitettu käytettäväksi

yhdessä muiden antiretroviruslääkevalmisteiden kanssa ihmisen immuunikatovirusinfektiopotilaiden

(HIV-1) hoitoon.

Darunavir Accord -valmisteen ja kobisistaatin yhdistelmä on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä muiden

antiretroviruslääkevalmisteiden

kanssa aikuispotilaiden

immuunikatovirusinfektion

(HIV-1) hoitoon

(ks. kohta 4.2).

Darunavir Accord 400 mg / 800 mg -tabletteja voidaan käyttää sopivan annoksen muodostamiseen

HIV-1-infektion hoitoon aikuisille ja vähintään 3-vuotiaille ja vähintään 40 kg:n painoisille

pediatrisille potilaille.

jotka eivät ole aiemmin saaneet antiretroviruslääkitystä (ks. kohta 4.2)

jotka ovat saaneet aiemmin antiretroviruslääkitystä ja joilla ei ole darunaviiriresistenssiin

liittyviä mutaatioita (DRV-RAMeja) ja plasman HIV-1 RNA -määrä on < 100 000 kopiota/ml

jaCD4+-solumäärä on ≥ 100 solua x 10

/l. Kun tällaiselle antiretroviruslääkitystä saaneelle

potilaalle harkitaan darunaviirihoidon aloittamista, genotyyppitestauksen on ohjattava

Darunavir Accordin käyttöä (ks. kohdat 4.2, 4.3, 4.4 ja 5.1).

4.2

Annostus ja antotapa

Hoito aloitetaan HIV-infektion hoitoon perehtyneen terveydenhuollon ammattilaisen toimesta. Kun

Darunavir Accord -hoito on aloitettu, potilasta on neuvottava olemaan muuttamatta annosta,

lääkemuotoa tai keskeyttämättä hoitoa keskustelematta asiasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Darunaviirin yhteisvaikutusprofiili

riippuu siitä, käytetäänkö darunaviirin farmakokinetiikkaa

tehostavana valmisteena ritonaviiria vai kobisistaattia. Darunaviirin käyttöä koskevat vasta-aiheet ja

samanaikaisesti käytettäviä lääkityksiä koskevat suositukset riippuvat siitä, tehostetaanko hoitoa

ritonaviirilla vai kobisistaatilla (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 4.5).

Annostus

Darunavir Accord otetaan aina suun kautta kobisistaatin tai pieniannoksisen ritonaviirin

(farmakokinetiikan tehostajia) kanssa. Yhdistelmää käytetään aina yhdessä muiden

antiretroviruslääkkeiden kanssa. Tästä syystä kobisistaatin tai ritonaviirin valmisteyhteenvetoon tulee

tarvittaessa tutustua ennen Darunavir Accord -hoidon aloittamista. Kobisistaatti ei ole tarkoitettu

hoito-ohjelmiin,

joissa lääkitystä otetaan kaksi kertaa vuorokaudessa, eikä pediatristen potilaiden

hoitoon.

Darunaviiria voi olla saatavana myös oraalisuspensiona potilaille,

jotka eivät kykene nielemään

darunaviiritabletteja.

Aikuiset potilaat, jotka eivät ole aiemmin saaneet antiretroviraalista hoitoa

Suositusannos on 800 mg kerran vuorokaudessa yhdistelmänä kerran vuorokaudessa otettavan

150 mg:n kobisistaattiannoksen tai kerran vuorokaudessa otettavan 100 mg:n ritonaviiriannoksen

kanssa ruokailun yhteydessä. Darunavir Accord 400 mg:n ja 800 mg:n tabletteja voidaan käyttää

kerran päivässä otettavan 800 mg:n annoksen muodostamiseen.

Aiemmin antiretroviraalista hoitoa saaneet aikuiset potilaat

Suositusannokset ovat:

potilaille, jotka ovat aiemmin saaneet antiretroviruslääkitystä ja joilla ei ole

darunaviiriresistenssiin

liittyviä mutaatioita (DRV-RAM)* ja joiden plasman HIV-1 RNA -määrä

on < 100 000 kopiota/ml ja CD4

-solumäärä on ≥ 100 solua x 10

/l (ks. kohta 4.1), 800 mg:n

annos kerran vuorokaudessa yhdistelmänä kerran vuorokaudessa otettavan 150 mg:n

kobisistaattiannoksen tai kerran vuorokaudessa otettavan 100 mg:n ritonaviiriannoksen kanssa

ruokailun yhteydessä. Darunavir Accord 400 mg:n ja 800 mg:n tabletteja voidaan käyttää kerran

päivässä otettavan 800 mg:n annoksen muodostamiseen.

muille potilaille,

jotka ovat aiemmin saaneet antiretroviruslääkitystä tai joiden osalta HIV-1-

genotyypin testausta ei ole saatavissa, suositusannos on 600 mg kahdesti vuorokaudessa

yhdistelmänä kahdesti vuorokaudessa otettavan 100 mg:n ritonaviiriannoksen kanssa ruokailun

yhteydessä. Ks. 75 mg, 150 mg, 300 mg ja 600 mg darunaviiritablettien

valmisteyhteenveto.

* DRV-RAM:

V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V,

I84V ja L89V

Pediatriset (3-17-vuotiaat ja vähintään 40 kg:n painoiset) potilaat, jotka eivät ole aiemmin saaneet

antiretroviraalista hoitoa

Suositusannos on 800 mg kerran vuorokaudessa yhdistelmänä kerran vuorokaudessa otettavan

100 mg:n ritonaviiriannoksen kanssa ruokailun yhteydessä. Darunaviirin kanssa alle 18-vuotiaille

lapsille annettavaa kobisistaattiannosta ei ole varmistettu.

Pediatriset (3-17-vuotiaat ja vähintään 40 kg:n painoiset) potilaat, jotka ovat aiemmin saaneet

antiretroviraalista hoitoa

Darunaviirin kanssa alle 18-vuotiaille lapsille annettavaa kobisistaattiannosta ei ole varmistettu.

Suositusannokset ovat:

potilaille, jotka ovat aiemmin saaneet antiretroviruslääkitystä ja joilla ei ole

darunaviiriresistenssiin

liittyviä mutaatioita (DRV-RAM)* ja joiden plasman HIV-1 RNA -

määrä on < 100 000 kopiota/ml ja CD4+-solumäärä on ≥ 100 solua x 10

/l (ks. kohta 4.1),

voidaan käyttää 800 mg:n annosta kerran vuorokaudessa yhdistelmänä kerran vuorokaudessa

otettavan 100 mg:n ritonaviiriannoksen kanssa ruokailun yhteydessä. Darunavir Accord

400 mg:n ja 800 mg:n tabletteja voidaan käyttää kerran vuorokaudessa otettavan 800 mg:n

annoksen muodostamiseen.

muille potilaille,

jotka ovat aiemmin saaneet antiretroviruslääkitystä tai joiden osalta HIV-1-

genotyypin testausta ei ole saatavissa, käytetään 75 mg, 150 mg, 300 mg ja 600 mg:n

darunaviiritablettien

valmisteyhteenvedossa kuvattua suositusannosta.

* DRV-RAM: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V, ja L89V

Ohjeet, jos annos unohtuu

Jos kerran päivässä otettava darunaviirin ja/tai kobisistaatin tai ritonaviirin yhdistelmäannos

myöhästyy alle 12 tuntia tavanomaisesta ottamisajankohdasta, potilasta tulee kehottaa ottamaan

hänelle määrätty darunaviiri- ja kobisistaatti- tai ritonaviiriannos

mahdollisimman

pian ruoan kanssa.

Jos annos myöhästyy yli 12 tuntia tavanomaisesta ottamisajankohdasta, unohtunut annos tulee jättää

väliin ja potilaan tulee jatkaa tavanomaisen annostusaikataulun noudattamista.

Nämä ohjeet perustuvat darunaviirin puoliintumisaikaan (kobisistaatin tai ritonaviirin yhteydessä) ja

suositeltuun annosväliin (noin 24 tuntia).

Erityiset potilasryhmät

Iäkkäät potilaat

Tästä potilasryhmästä on vain rajallisesti tietoa, ja siksi darunaviiria pitää antaa varoen näille potilaille

(ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Maksan vajaatoiminta

Darunaviiri metaboloituu maksan kautta. Annoksen muuttamista ei suositella, mutta darunaviiria tulee

antaa varoen potilaille,

joilla on lievä (Child–Pugh-luokka A) tai keskivaikea (Child–Pugh-luokka B)

maksan vajaatoiminta. Farmakokineettisiä tietoja ei ole saatavilla potilaista, joilla on vaikea maksan

vajaatoiminta. Vaikea maksan vajaatoiminta voi lisätä darunaviirialtistusta ja heikentää lääkkeen

turvallisuusprofiilia. Siksi darunaviiria ei saa antaa lainkaan potilaille,

joilla on vaikea maksan

vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka C) (ks. kohdat 4.3, 4.4 ja 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Darunaviirin ja ritonaviirin

yhdistelmän annosta ei tarvitse muuttaa, jos potilaalla on munuaisten

vajaatoiminta (ks. kohdat 4.4 ja 5.2). Kobisistaattia ei ole tutkittu dialyysihoitoa saavilla potilailla,

joten darunaviirin ja kobisistaatin yhdistelmän käytöstä tälle potilasryhmälle ei voida antaa

suosituksia.

Kobisistaatti estää kreatiniinin tubulaarista erittymistä ja saattaa suurentaa hieman seerumin

kreatiniinipitoisuutta ja pienentää hieman kreatiniinipuhdistumaa. Kreatiniinipuhdistuman

käyttö

munuaisten eliminaatiokapasiteetin

arvioimiseen saattaa näin ollen johtaa harhaan. Kobisistaatin

käyttöä darunaviirin farmakokinetiikan tehostajaksi ei saa siksi aloittaa potilaalle, jonka

kreatiniinipuhdistuma on alle 70 ml/min, jos jonkin samanaikaisesti käytettävän lääkeaineen annosta

pitää muuttaa kreatiniinipuhdistuman

perusteella. Tällaisia lääkeaineita ovat mm. emtrisitabiini,

lamivudiini,

tenofoviiridisoproksiili

esim. fumaraattina, fosfaattina tai suksinaattina) ja

adefoviiridipivoksiili.

Ks. tietoja kobisistaatista kobisistaatin valmisteyhteenvedosta.

Pediatriset potilaat

Darunavir Accordia ei saa käyttää alle 3-vuotiaille tai alle 15 kg:a painaville pediatrisille potilaille (ks.

kohdat 4.4 ja 5.3).

Pediatriset (3-17-vuotiaat ja vähintään 40 kg:n painoiset) potilaat, jotka eivät ole aiemmin saaneet

antiretroviraalista hoitoa

Suositeltu annos on 800 mg kerran vuorokaudessa yhdessä 100 mg:n ritonaviiriannoksen kanssa

kerran vuorokaudessa ruokailun yhteydessä.

Pediatriset (3–17-vuotiaat ja vähintään 40 kg:n painoiset) potilaat, jotka ovat aiemmin saaneet

antiretroviraalista hoitoa

Antiretroviraalista hoitoa aiemmin saaneille potilaille,

joilla ei ole darunaviiriresistenssiin

liittyviä

mutaatioita (DRV-RAMeja)* ja joiden HIV-1 RNA -määrä on < 100 000 kopiota/ml ja CD4+-

solumäärä on ≥ 100 solua x 10

/l, voidaan käyttää annosta 800 mg kerran vuorokaudessa yhdessä

100 mg:n ritonaviiriannoksen kanssa kerran vuorokaudessa ruokailun yhteydessä.*DRV-RAMt: V11I,

V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V ja L89V.

Katso lasten annossuositukset 75 mg:n, 150 mg:n, 300 mg:n tai 600 mg:n darunaviiritablettien

valmisteyhteenvedosta.

Tälle potilasryhmälle ei ole varmistettu darunaviirin kanssa käytettävää kobisistaattiannosta.Raskaus

ja synnytyksen jälkeinen aika

Darunaviirin ja ritonaviirin

yhdistelmän annosta ei tarvitse muuttaa raskauden aikana eikä synnytyksen

jälkeen. Darunaviiria/ritonaviiria saa käyttää raskauden aikana vain, jos hoidon mahdolliset hyödyt

ovat sen mahdollisia riskejä suuremmat (ks. kohdat 4.4, 4.6 ja 5.2).

Darunaviirin ja kobisistaatin yhdistelmän (800 mg/150 mg) raskauden aikaisessa käytössä altistus

darunaviirille on pieni (ks. kohdat 4.4 ja 5.2). Siksi hoitoa darunaviirin ja kobisistaatin yhdistelmällä ei

pidä aloittaa raskauden aikana, ja jos nainen tulee raskaaksi darunaviirin ja kobisistaatin yhdistelmän

käytön aikana, pitää siirtyä vaihtoehtoiseen hoitoon (ks. kohdat 4.4 ja 4.6). Vaihtoehtona voidaan

harkita darunaviirin ja ritonaviirin

yhdistelmää.

Antotapa

Potilasta on neuvottava ottamaan Darunavir Accord -valmiste ja kobisistaatti tai pieniannoksinen

ritonaviiri 30 minuutin kuluessa ruokailun päättymisestä. Ruoan tyyppi ei vaikuta

darunaviirialtistukseen (ks. kohdat 4.4, 4.5 ja 5.2).

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Vaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokkaC).

Samanaikainen hoito seuraavilla lääkevalmisteilla,

koska darunaviirin, ritonaviirin

ja kobisistaatin

pitoisuudet plasmassa oletettavasti pienenevät, ja terapeuttinen vaikutus saattaa hävitä (ks. kohdat 4.4

ja 4.5).

Ritonaviirilla tai kobisistaatilla tehostettu darunaviiri:

lopinaviiria ja ritonaviiria sisältävä yhdistelmävalmiste (ks. kohta 4.5)

voimakas CYP3A:n indusori rifampisiini ja mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät

rohdosvalmisteet. Samanaikaisen käytön oletetaan pienentävän darunaviirin, ritonaviirin

kobisistaatin pitoisuuksia plasmassa, mikä voi johtaa terapeuttisen vaikutuksen häviämiseen ja

resistenssin mahdolliseen kehittymiseen (ks. kohdat 4.4 ja 4.5).

Kobisistaatilla tehostettu darunaviiri, mutta ei ritonaviirilla tehostettu darunaviiri:

kobisistaatilla tehostettu darunaviiri on herkempi CYP3A:n induktiolle kuin ritonaviirilla

tehostettu darunaviiri. Samanaikainen käyttö voimakkaiden CYP3A:n indusorien kanssa on vasta-

aiheista, koska ne saattavat vähentää altistusta kobisistaatille ja darunaviirille,

mikä johtaa

terapeuttisen vaikutuksen häviämiseen. Voimakkaita CYP3A:n indusoreja ovat mm.

karbamatsepiini, fenobarbitaali ja fenytoiini (ks. kohdat 4.4 ja 4.5).

Ritonaviirilla tai kobisistaatilla tehostettu darunaviiri estää sellaisten vaikutavien aineiden

eliminaatiota, joiden puhdistuma riippuu suuressa määrin CYP3A-entsyymeistä, jolloin

altistus

samanaikaisesti annetulle lääkevalmisteelle suurenee. Samanaikainen hoito sellaisilla

lääkevalmisteilla,

joiden pitoisuuksien nousuun plasmassa liittyy vakavien ja/tai hengenvaarallisten

haittavaikutusten riski, on siksi vasta-aiheista (koskee joko ritonaviirilla tai kobisistaatilla tehostettua

darunaviiria). Näitä vaikuttavia aineita ovat mm.:

alfutsosiini

amiodaroni, bepridiili, dronedaroni, ivabradiini, kinidiini,

ranolatsiini

astemitsoli, terfenadiini

kolkisiini,

jos sitä käytetään munuaisten ja/tai maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden

hoitoon (ks. kohta 4.5)

torajyväjohdokset (esim. dihydroergotamiini, ergometriini, ergotamiini, metyyliergonoviini)

elbasviiri/gratsopreviiri

sisapridi

dapoksetiini

domperidoni

naloksegoli

lurasidoni, pimotsidi,

ketiapiini,

sertindoli (ks. kohta 4.5)

triatsolaami, suun kautta otettava midatsolaami (parenteraalisesti annettavan midatsolaamin

yhteydessä noudatettava varovaisuutta, ks. kohta 4.5)

sildenafiili pulmonaalihypertension

hoitoon käytettynä, avanafiili

simvastatiini, lovastatiini lomitapidi (ks. kohta 4.5)

dabigatraani tikagrelori (ks. kohta 4.5).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Tehokkaan retroviruslääkityksen on osoitettu olennaisesti vähentävän sukupuoliteitse tapahtuvan

tartunnan riskiä. Silti tartunnan riskiä ei voida täysin sulkea pois. Kansallisten suositusten mukaisista

varotoimenpiteistä on huolehdittava tartuntojen ehkäisemiseksi.

Virologinen vaste suositellaan arvioimaan säännöllisesti. Resistenssi on testattava, jos virologisen

vasteen puuttumisesta on viitteitä.

Darunaviiri 400 mg, 800 mg pitää aina ottaa suun kautta yhdessä sen farmakokinetiikkaa tehostavan

kobisistaatin tai pieniannoksisen ritonaviirin

kanssa ja yhdistelmänä muiden antiretroviruslääkkeiden

kanssa (ks. kohta 5.2). Siksi on syytä tutustua kobisistaatin tai ritonaviirin

valmisteyhteenvetoon ennen

Darunavir Accord -hoidon aloittamista.

Ritonaviiriannoksen

suurentamisella kohdassa 4.2 mainittuja suosituksia suuremmaksi ei ollut

merkitsevää vaikutusta darunaviiripitoisuuksiin. Kobisistaatin tai ritonaviirin annoksen muuttamista ei

suositella.

Darunaviiri sitoutuu ensisijaisesti happamaan α1-glykoproteiiniin. Tähän proteiiniin

sitoutuminen

riippuu lääkeaineen pitoisuudesta, mikä viittaa sitoutumisen saturoitumiseen. Tästä syystä ei voida

sulkea pois sitä mahdollisuutta,

että darunaviiri syrjäyttäisi proteiineista happamaan α1-

glykoproteiiniin voimakkaasti sitoutuvia lääkeaineita (ks. kohta 4.5).

Antiretroviraalista hoitoa aiemmin saaneet potilaat – lääkkeenanto kerran vuorokaudessa

Kerran vuorokaudessa otettavaa darunaviirin ja kobisistaatin tai pieniannoksisen ritonaviirin

yhdistelmää ei saa käyttää antiretroviraalista hoitoa aiemmin saaneiden potilaiden hoitoon, jos

potilaalla on yksi tai useampi darunaviiriresistenssiin liittyvä mutaatio (DRV-RAM) tai HIV-1 RNA -

määrä on ≥ 100 000 kopiota/ml tai CD4

-solumäärä on < 100 solua x 10

/l (ks. kohta 4.2). Tässä

potilasjoukossa ei ole tutkittu muita yhdistelmähoitoja optimoidun peruslääkityksen (OBR) kanssa

kuin vähintään kahdesta käänteiskopioijaentsyymin estäjälääkityksestä (NRTI-lääkkeestä) koostuvaa

hoitoa. Potilaista, joilla on muu HIV-1-alatyyppi kuin B, on vähän tietoa (ks. kohta 5.1).

Pediatriset potilaat

Darunavir Accord -valmisteen käyttöä alle 3-vuotiaille tai alle 15 kg:n painoisille pediatrisille

potilaille ei suositella (ks. kohdat 4.2 ja 5.3).

Raskaus

Darunaviiria/ritonaviiria saa käyttää raskauden aikana vain, jos hoidon mahdolliset hyödyt ovat sen

mahdollisia riskejä suuremmat. Raskaana olevien naisten pitää olla muiden lääkkeiden

samanaikaisessa käytössä varovainen, jos ne saattavat entisestään pienentää darunaviirialtistusta (ks.

kohdat 4.5 ja 5.2).

Darunaviirin ja kobisistaatin yhdistelmän (800 mg/150 mg kerran vuorokaudessa) käytössä toisen ja

kolmannen raskauskolmanneksen aikana on osoitettu, että altistus darunaviirille on pieni, sillä C

min -

arvon on todettu pienentyneen noin 90 % (ks. kohta 5.2). Kobisistaattipitoisuus

pienenee eikä

välttämättä tehosta hoitoa riittävästi. Darunaviirialtistuksen huomattava pieneneminen saattaa johtaa

hoidon virologiseen epäonnistumiseen ja lisätä riskiä, että HIV-infektio siirtyy äidistä lapseen.

Darunaviirin ja kobisistaatin yhdistelmähoitoa ei siksi pidä aloittaa raskauden aikana, ja jos nainen

tulee raskaaksi käyttäessään darunaviirin ja kobisistaatin yhdistelmää, pitää siirtyä vaihtoehtoiseen

hoitoon (ks. kohdat 4.2 ja 4.6). Vaihtoehtona voidaan harkita darunaviirin ja pieniannoksisen

ritonaviirin

yhdistelmää.

Iäkkäät potilaat

Vähintään 65-vuotiaiden potilaiden darunaviirihoidosta on vain vähän tietoa, joten sitä tulee antaa

varoen iäkkäille potilaille, sillä maksan vajaatoiminta, muut samanaikaiset sairaudet ja lääkkeet ovat

näillä potilailla yleisempiä (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Vaikeat ihoreaktiot

Darunaviirin ja ritonaviirin

yhdistelmähoidon kliinisen

kehitysvaiheen (N = 3 063) aikana 0,4 %:lla

potilaista raportoitiin vaikeita ihoreaktioita, joihin saattoi liittyä kuumetta ja/tai kohonneita

transaminaasiarvoja. Lääkeaineihottumaa, johon liittyy eosinofiliaa ja systeemioireita (Drug Rash with

Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS), ja Stevens–Johnsonin oireyhtymää raportoitiin

harvoin (< 0,1 %), ja markkinoille tulon jälkeen on raportoitu toksista epidermaalista nekrolyysiä ja

akuuttia yleistynyttä eksantematoottista pustuloosia. Jos potilaalle ilmaantuu vaikeaan ihoreaktioon

viittaavia oireita tai löydöksiä, darunaviirihoito on keskeytettävä välittömästi. Oireita voivat olla,

näihin kuitenkaan rajoittumatta, vaikea-asteinen ihottuma tai ihottuma, johon liittyy kuumetta, yleistä

huonovointisuutta, väsymystä, lihas- tai nivelsärkyä, rakkuloita, suun haavaumia, sidekalvotulehdusta,

hepatiittia ja/tai eosinofiliaa.

Ihottumaa ilmaantui yleisemmin aiempaa hoitoa saaneille darunaviirin/ritonaviirin

sekä raltegraviirin

yhdistelmää sisältävää hoitoa saaville potilaille verrattuna potilaisiin,

jotka saivat

darunaviirin/ritonaviirin yhdistelmää ilman raltegraviiria tai raltegraviiria ilman darunaviiria

(ks.kohta 4.8).

Darunaviirissa on sulfonamidiosa. Darunavir Accord -valmistetta tulee antaa varoen potilaille, joiden

tiedetään olevan allergisia sulfonamideille.

Maksatoksisuus

Darunaviirin käytön yhteydessä on raportoitu lääkehoitoon liittyvää hepatiittia (esim. akuutti hepatiitti,

sytolyyttinen hepatiitti). Darunaviirin ja ritonaviirin yhdistelmähoidon

kliinisen kehitysvaiheen

(N = 3063) aikana hepatiittia raportoitiin 0,5 %:lla potilaista, jotka saivat antiretroviraalista

yhdistelmähoitoa darunaviirin/ritonaviirin yhdistelmällä. Poikkeavuudet maksan toiminnassa, kuten

vaikea ja mahdollisesti kuolemaan johtava maksahaittavaikutus, ovat yleisempiä potilailla,

joilla on

ennestään jokin maksan toimintahäiriö, kuten krooninen, aktiivisessa vaiheessa oleva hepatiitti B tai C.

Jos potilas saa samanaikaisesti viruslääkitystä hepatiitti B:n tai C:n hoitoon, ks. näiden lääkkeiden

asianmukaiset tuotetiedot.

Potilaalle on tehtävä asianmukaiset laboratoriokokeet ennen hoidon aloittamista darunaviirin ja

kobisistaatin tai pieniannoksisen ritonaviirin

yhdistelmällä, ja potilaan tilaa on seurattava hoidon

aikana. Kohonneiden ASAT-/ALAT-arvojen seurantaa on harkittava, etenkin ensimmäisten

hoitokuukausien aikana darunaviirin ja kobisistaatin tai pieniannoksisen ritonaviirin yhdistelmällä,

potilaalla on perussairautena krooninen hepatiitti, kirroosi tai jos potilaan transaminaasiarvot ovat

koholla ennen hoitoa.

Jos darunaviirin ja kobisistaatin tai pieniannoksisen ritonaviirin

yhdistelmällä hoitoa saavalle potilaalle

ilmaantuu viitteitä uudesta maksan toimintahäiriöstä tai maksan toimintahäiriön

pahenemisesta (kuten

kliinisesti

merkityksellistä maksaentsyymipitoisuuden

suurenemista ja/tai oireita, esim. väsymystä,

ruokahaluttomuutta, pahoinvointia, ikterusta, virtsan muuttumista tummaksi, maksan arkuutta, maksan

suurentumaa), hoidon keskeyttämistä tai lopettamista on heti harkittava.

Potilaat, joilla on muita samanaikaisia sairauksia

Maksan vajaatoiminta

Darunaviirin turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu potilailla,

joilla on jokin vaikea maksasairaus. Tästä

syystä Darunavir Accord -valmisteen käyttö on vasta-aiheista vaikeaa maksan vajaatoimintaa

sairastavilla potilailla. Sitoutumattoman darunaviirin pitoisuuden kohoamisen vuoksi darunaviiria

tulee antaa varoen potilaille,

joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohdat 4.2, 4.3 ja

5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Erityiset varotoimet tai darunaviirin ja ritonaviirin yhdistelmän annosmuutokset eivät ole tarpeen, jos

potilaalla on munuaisten vajaatoiminta. Sekä darunaviiri että ritonaviiri

sitoutuvat voimakkaasti

plasman proteiineihin,

joten ne eivät todennäköisesti poistu elimistöstä merkitsevässä määrin

hemodialyysissä tai peritoneaalidialyysissä. Tästä syystä erityiset varotoimet tai annosmuutokset eivät

ole tarpeen näiden potilaiden kohdalla (ks. kohdat 4.2 ja 5.2). Kobisistaattia ei ole tutkittu

dialyysihoitoa saavilla potilailla,

joten darunaviirin ja kobisistaatin yhdistelmän käytöstä tälle

potilasryhmälle ei voida antaa suosituksia (ks. kohta 4.2).

Kobisistaatti pienentää arvioitua kreatiniinipuhdistumaa estämällä kreatiniinin tubulaarista eritystä.

Tämä pitää ottaa huomioon, jos darunaviirin ja kobisistaatin yhdistelmää annetaan potilaalle, jonka

samanaikaisesti käyttämien lääkevalmisteiden annosta pitää säätää laskennallisen

kreatiniinipuhdistuman

perusteella (ks. kohta 4.2 ja kobisistaatin valmisteyhteenveto).

Tällä hetkellä ei ole riittävästi tietoa siitä, liittyykö tenofoviiridisoproksiilifumaraatin

ja kobisistaatin

yhdistelmäkäyttöön suurempi munuaisiin kohdistuvien haittavaikutusten riski kuin hoito-ohjelmiin,

joissa tenofoviiridisoproksiilifumaraattia käytetään ilman kobisistaattia.

Hemofiliapotilaat

Proteaasin estäjähoitoa saaneilla tyypin A tai B hemofiliapotilailla on raportoitu verenvuotojen

lisääntymistä, mm. spontaaneja ihohematoomia ja hemartrooseja. Osalle potilaista annettiin

ylimääräistä hyytymistekijä VIII:aa. Yli puolessa raportoiduista tapauksista proteaasin estäjähoitoa

voitiin jatkaa tai keskeytetty hoito voitiin aloittaa uudelleen. Syy-yhteydestä on viitteitä, vaikka

vaikutusmekanismia ei olekaan selvitetty. Siksi hemofiliapotilaille tulee kertoa verenvuotojen

lisääntymisen mahdollisuudesta.

Paino ja metaboliset parametrit

Antiretroviraalisen hoidon aikana saattaa ilmetä painon nousua sekä veren lipidi- ja glukoosiarvojen

nousua. Tällaiset muutokset saattavat osittain liittyä hoitotasapainoon ja elämäntapaan. Lipidien

kohdalla on joissain tapauksissa näyttöä siitä, että syynä on lääkehoito, kun taas vahvaa näyttöä

minkään tietyn hoidon vaikutuksesta painon nousuun ei ole. Veren lipidi- ja glukoosiarvojen

seurannan osalta viitataan HIV-infektion hoitosuosituksiin. Rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä on

hoidettava kliinisen käytännön mukaisesti.

Osteonekroosi

Osteonekroositapauksia on esiintynyt erityisesti pitkälle edenneen HIV-infektion ja/tai pitkäaikaisen

antiretroviraalisen yhdistelmähoidon (CART) yhteydessä, vaikkakin muita mahdollisia syitä

tapauksille on ollut useita (mukaan lukien kortikosteroidihoito, alkoholin käyttö, vaikea

immuunisuppressio, korkea painoindeksi). Potilaita tulee neuvoa ottamaan yhteyttä lääkäriin, jos heillä

esiintyy nivelsärkyä ja -kipua, nivelten jäykkyyttä tai liikkumisvaikeuksia.

Elpyvän immuniteetin tulehdusoireyhtymä (immuunireaktivaatio-oireyhtymä)

Sellaisille

HIV-potilaille, joilla on vaikea-asteinen immuunivaje antiretroviraalista yhdistelmähoitoa

aloitettaessa, saattaa kehittyä tulehduksellinen reaktio oireettomia tai latentteja

opportunistipatogeeneja kohtaan. Tämä reaktio voi aiheuttaa vakavia kliinisiä oireita tai pahentaa

aikaisempia oireita. Tällaisia oireita on todettu etenkin yhdistelmähoidon ensimmäisinä viikkoina tai

kuukausina. Esimerkkejä näistä reaktioista ovat sytomegaloviruksen aiheuttama retiniitti, yleistynyt

ja/tai paikallinen mykobakteeri-infektio ja Pneumocystis jiroveciin (tunnettiin aiemmin nimellä

Pneumocystis carinii) aiheuttama keuhkokuume. Kaikki tulehdusoireet tulee arvioida ja tarvittaessa

aloittaa hoito. Kliinisissä tutkimuksissa, joissa käytettiin darunaviirin ja pieniannoksisen ritonaviirin

yhdistelmää, on todettu myös herpes simplex- ja herpes zoster -infektioiden uudelleenaktivoitumista.

Elpyvän immuniteetin yhteydessä on raportoitu myös autoimmuunisairauksia (kuten Basedowin tautia

ja autoimmuunihepatiittia). Taudin puhkeamiseen kuluvan ajan on raportoitu kuitenkin olevan

vaihteleva, ja näitä tapahtumia voi ilmaantua useita kuukausia hoidon aloittamisen jälkeen (ks.

kohta 4.8).

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa

Monet yhteisvaikutustutkimuksista on tehty suositeltua pienemmillä darunaviiriannoksilla.

Samanaikaisesti käytettyjen lääkevalmisteiden vaikutukset saatetaan siten arvioida todellista

vähäisemmiksi, joten hoidon turvallisuuden kliininen seuranta saattaa olla aiheellista. Täydelliset

tiedot yhteisvaikutuksista muiden lääkevalmisteiden kanssa, ks. kohta 4.5.

Farmakokinetiikan tehostaja ja samanaikaisesti käytettävät lääkkeet

Darunaviirin yhteisvaikutusprofiili

on erilainen sen mukaan, tehostetaanko sen vaikutusta ritonaviirilla

vai kobisistaatilla:

Kobisistaatilla tehostettu darunaviiri on herkempi CYP3A:n induktiolle:

darunaviirin ja

kobisistaatin yhdistelmän samanaikainen käyttö voimakkaiden CYP3A:n indusorien kanssa on

siksi vasta-aiheista (ks. kohta 4.3), ja samanaikaista käyttöä heikkojen tai kohtalaisten

CYP3A:n indusorien kanssa ei suositella (ks. kohta 4.5). Darunaviirin ja ritonaviirin

yhdistelmän sekä darunaviirin ja kobisistaatin yhdistelmän samanaikainen käyttö lopinaviirin

ja ritonaviirin

yhdistelmän, rifampisiinin ja mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävien

rohdosvalmisteiden kanssa on vasta-aiheista (ks. kohta 4.5).

Kobisistaatilla ei ritonaviirista poiketen ole entsyymejä tai kuljettajaproteiineja indusoivia

vaikutuksia (ks. kohta 4.5). Jos farmakokinetiikan tehostajana käytetty ritonaviiri vaihdetaan

kobisistaattiin,

darunaviirin ja kobisistaatin yhdistelmäkäytössä pitää olla kahden ensimmäisen

hoitoviikon ajan varovainen, etenkin jos jonkin samanaikaisesti käytettävän lääkevalmisteen

annosta on titrattu tai säädetty sinä aikana, kun farmakokinetiikan tehostajana oli käytössä

ritonaviiri. Samanaikaisesti käytettävän lääkkeen annosta saattaa olla tällöin tarpeen pienentää.

Efavirentsin käyttö yhdessä kerran vuorokaudessa annettavan darunaviiri hoidon kanssa saattaa johtaa

optimaalista pienempään darunaviirin alimpaan pitoisuuteen (C

). Jos efavirentsin käyttö

yhdistelmänä darunaviirin kanssa on välttämätöntä, on käytettävä kahdesti vuorokaudessa otettavaa

600 mg:n Darunavir Accord -annoksen ja 100 mg:n ritonaviiriannoksen yhdistelmää. Ks. 75 mg,

150 mg, 300 mg ja 600 mg darunaviiritablettien

valmisteyhteenveto (ks. kohta 4.5).

Darunavir Accord 400 mg -tabletit sisältävät paraoranssia (E110), joka voi aiheuttaa allergisia

reaktioita.

Darunavir Accord 400 mg, 800 mg -tabletit sisältävät laktoosimonohydraattia. Potilaiden, joilla on

harvinainen perinnöllinen

galaktoosi-intoleranssi,

täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosigalaktoosi-

imeytymishäiriö,

ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Darunavir Accord 400 mg, 800 mg -tabletit sisältävät propyleeniglykolia (E 1520).

Darunavir Accord 400 mg -tabletit sisältävät 55,55 mg propyleeniglykolia (E 1520) yhdessä

kalvopäällysteisessä tabletissa. Yhtäaikainen anto alkoholidehydrogenaasin

substraatin kuten etanolin

kanssa saattaa aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia vastasyntyneille.

Darunavir Accord 800 mg -tabletit sisältävät 111,1 mg propyleeniglykolia (E1520) yhdessä

kalvopäällysteisessä tabletissa. Yhtäaikainen anto alkoholidehydrogenaasin

substraatin kuten etanolin

kanssa saattaa aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia vastasyntyneille.

Kolkisiinia ja voimakkaita CYP3A:n ja P-glykoproteiinin (P-gp) estäjiä saaneilla potilailla on

raportoitu hengenvaarallisia ja kuolemaan johtaneita yhteisvaikutuksia (ks. kohdat 4.3 ja 4.5).

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Darunaviirin yhteisvaikutusprofiili

saattaa olla erilainen sen mukaan, tehostetaanko sen

farmakokinetiikkaa ritonaviirilla vai kobisistaatilla. Suositukset darunaviirin ja muiden

lääkevalmisteiden samanaikaisesta käytöstä saattavat siksi olla erilaiset sen mukaan, tehostetaanko

darunaviirin farmakokinetiikkaa ritonaviirilla vai kobisistaatilla (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). Jos

farmakokinetiikkaa tehostava lääkevalmiste vaihdetaan ritonaviirista kobisistaattiin,

ensimmäisellä

hoitokerralla on aiheellista noudattaa varovaisuutta (ks. kohta 4.4).

Darunaviirialtistukseen vaikuttavat lääkevalmisteet (ritonaviiri farmakokinetiikan tehostajana)

Darunaviiri ja ritonaviiri metaboloituvat CYP3A-entsyymin välityksellä. CYP3A:n aktiivisuutta

indusoivien lääkevalmisteiden voidaan olettaa lisäävän darunaviirin ja ritonaviirin

puhdistumaa,

jolloin

näiden yhdisteiden pitoisuudet plasmassa pienenevät. Tällä tavoin pienentynyt plasman

darunaviiripitoisuus johtaa terapeuttisen vaikutuksen häviämiseen ja mahdollisesti resistenssin

kehittymiseen (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). Vasta-aiheisia CYP3A:n indusoreja ovat mm. rifampisiini,

mäkikuisma ja lopinaviiri.

Darunaviirin ja ritonaviirin

samanaikainen käyttö muiden CYP3A:ta estävien lääkevalmisteiden

kanssa saattaa vähentää darunaviirin ja ritonaviirin

puhdistumaa, jolloin

darunaviirin ja ritonaviirin

pitoisuudet plasmassa saattavat suurentua. Voimakkaiden CYP3A4-estäjien samanaikaista käyttöä ei

suositella ja varovaisuutta on syytä noudattaa. Yhteisvaikutukset tällaisten valmisteiden kanssa

kuvataan yhteisvaikutustaulukossa jäljempänä (esim. indinaviiri, atsoliryhmään kuuluvat

sienilääkkeet, klotrimatsoli).

Darunaviirialtistukseen vaikuttavat lääkevalmisteet (kobisistaatti farmakokinetiikan

tehostajana)

Darunaviiri ja kobisistaatti metaboloituvat CYP3A-entsyymin välityksellä, joten CYP3A:n indusorien

samanaikainen käyttö saattaa johtaa terapeuttista altistusta pienempään darunaviirialtistukseen

plasmassa. Kobisistaatilla tehostettu darunaviiri on herkempi CYP3A-induktiolle kuin ritonaviirilla

tehostettu darunaviiri: darunaviirin ja kobisistaatin yhdistelmän samanaikainen käyttö voimakkaiden

CYP3A:n indusorien (esim. mäkikuisman, rifampisiinin,

karbamatsepiinin, fenobarbitaalin ja

fenytoiinin) kanssa on vasta-aiheista (ks. kohta 4.3). Darunaviirin ja kobisistaatin yhdistelmän

samanaikaista käyttöä heikkojen tai kohtalaisten CYP3A:n indusorien (esim. efavirentsin, etraviriinin,

nevirapiinin, bosepreviirin, flutikasonin ja bosentaanin) kanssa ei suositella (ks.

yhteisvaikutustaulukko

jäljempänä).

Samat suositukset koskevat voimakkaiden CYP3A4-estäjien samanaikaista käyttöä riippumatta siitä,

käytetäänkö darunaviirin tehostajana ritonaviiria vai kobisistaattia (ks. edellä).

Lääkevalmisteet, joihin ritonaviirilla tehostettu darunaviiri saattaa vaikuttaa

Darunaviiri ja ritonaviiri ovat CYP3A- ja CYP2D6-isoentsyymien sekä P-gp:n estäjiä. Jos darunaviiria

ja ritonaviiria käytetään samanaikaisesti sellaisten lääkeaineiden kanssa, jotka metaboloituvat

pääasiassa CYP3A:n ja/tai CYP2D6:n vaikutuksesta tai joiden kuljettajana P-gp toimii, näiden

lääkeaineiden pitoisuudet plasmassa saattavat suurentua, mikä saattaa voimistaa tai pidentää niiden

terapeuttista vaikutusta ja haittavaikutuksia.

Darunaviirin ja pieniannoksisen ritonaviirin

yhdistelmää ei saa käyttää samanaikaisesti sellaisten

lääkevalmisteiden kanssa, joiden puhdistuma riippuu suuressa määrin CYP3A-entsyymistä ja joiden

pitoisuuksien nousuun liittyy vakavien ja/tai hengenvaarallisten haittatapahtumien riski (kapea

terapeuttinen indeksi) (ks. kohta 4.3).

Ritonaviiri tehosti darunaviirin farmakokinetiikkaa suurentamalla systeemisen darunaviirialtistuksen

noin 14-kertaiseksi, kun darunaviiri (kerta-annos 600 mg) annettiin suun kautta yhdessä ritonaviirin

(100 mg kahdesti vuorokaudessa) kanssa. Siksi darunaviirin kanssa pitää aina käyttää jotakin sen

farmakokinetiikkaa tehostavaa valmistetta (ks. kohta 4,4 ja 5.2).

Kliininen tutkimus, jossa käytettiin useita sytokromi CYP2C9:n, CYP2C19:n ja CYP2D6:n kautta

metaboloituvia lääkkeitä osoitti, että darunaviirin ja ritonaviirin

yhdistelmän käyttö lisäsi CYP2C9:n ja

CYP2C19:n toimintaa ja esti CYP2D6:n toimintaa, mikä saattaa johtua pieniannoksisesta

ritonaviirista. Darunaviirin ja ritonaviirin

samanaikainen käyttö pääasiassa CYP2D6:n kautta

metaboloituvien lääkkeiden (kuten flekainidin, propafenonin, metoprololin) kanssa voi suurentaa

näiden lääkeaineiden pitoisuutta plasmassa, mikä saattaa voimistaa tai pidentää niiden terapeuttista

vaikutusta ja haittavaikutuksia. Darunaviirin ja ritonaviirin samanaikainen käyttö pääasiassa

CYP2C9:n kautta metaboloituvien lääkeaineiden (kuten varfariinin) ja CYP2C19:n kautta

metaboloituvien lääkeaineiden (kuten metadonin) kanssa voi johtaa näiden lääkeaineiden systeemisen

altistuksen pienenemiseen, mikä saattaa heikentää tai lyhentää niiden terapeuttista vaikutusta.

Vaikka vaikutusta CYP2C8:n toimintaan on tutkittu vain in vitro, darunaviirin ja ritonaviirin

samanaikainen käyttö pääasiassa CYP2C8:n kautta metaboloituvien lääkeaineiden (kuten

paklitakselin, rosiglitatsonin,

repaglinidin) kanssa voi johtaa näiden lääkeaineiden systeemisen

altistuksen pienenemiseen, mikä saattaa heikentää tai lyhentää niiden terapeuttista vaikutusta.

Ritonaviiri estää kuljettajaproteiineja (P-glykoproteiini,

OATP1B1 ja OATP1B3), joten ritonaviirin

samanaikainen käyttö näiden kuljettajaproteiinien

substraattien kanssa voi johtaa näiden yhdisteiden

(esim. dabigatraanieteksilaatti, digoksiini, statiinit ja bosentaani, ks. yhteisvaikutustaulukko

jäljempänä) suurentuneisiin pitoisuuksiin

plasmassa.

Lääkevalmisteet, joihin kobisistaatilla tehostettu darunaviiri saattaa vaikuttaa

Ritonaviirilla tehostetun darunaviirin osalta annetut CYP3A4:n, CYP2D6:n, P-glykoproteiinin,

OATP1B1:n ja OATP1B3:n substraatteja koskevat suositukset ovat riittäviä myös kobisistaatilla

tehostetun darunaviirin osalta (ks. vasta-aiheet ja edellisessä kohdassa esitetyt suositukset). 150 mg:n

kobisistaattiannos yhdessä 800 mg:n darunaviiriannoksen kanssa kerran päivässä tehostaa darunaviirin

farmakokineettisiä parametreja ritonaviiriin

verrannollisesti (ks. kohta 5.2).

Kobisistaatti ei ritonaviirista poiketen indusoi entsyymejä CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19 ja UGT1A1. Ks. lisätietoja kobisistaatista kobisistaatin valmisteyhteenvedosta.

Yhteisvaikutustaulukko

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot