CINACALCET SANDOZ 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
16-07-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
16-07-2018
Aktiivinen ainesosa:
Cinacalcetum hydrochloridum
Saatavilla:
Sandoz A/S Sandoz A/S
ATC-koodi:
H05BX01
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Cinacalcetum hydrochloridum
Annos:
30 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
sinakalseetti
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa peruuntunut
Myyntiluvan numero:
32802
Valtuutus päivämäärä:
2015-12-18

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Cinacalcet Sandoz 30 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cinacalcet Sandoz 60 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cinacalcet Sandoz 90 mg kalvopäällysteiset tabletit

sinakalseetti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heillä olisikin

samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Cinacalcet Sandoz on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cinacalcet Sandoz -valmistetta

Miten Cinacalcet Sandoz -valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Cinacalcet Sandoz -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Cinacalcet Sandoz on ja mihin sitä käytetään

Cinacalcet Sandoz säätelee lisäkilpirauhashormonin

eli parathormonin (PTH), kalsiumin ja fosforin

pitoisuutta elimistössäsi. Sillä hoidetaan lisäkilpirauhasten sairauksia ja toimintahäiriöitä.

Lisäkilpirauhasiksi

kutsutaan neljää pientä rauhasta, jotka sijaitsevat kilpirauhasen lähellä kaulassa ja

tuottavat lisäkilpirauhashormonia eli parathormonia (PTH).

Cinacalcet Sandoz on tarkoitettu aikuisille:

sekundaarisen hyperparatyreoosin hoitoon vakavaa munuaistautia sairastaville aikuisille potilaille,

jotka tarvitsevat dialyysihoitoa kuona-aineiden poistamiseksi verestä

lisäkilpirauhasen syöpää sairastavien aikuisten potilaiden veren suuren kalsiumpitoisuuden

(hyperkalsemia) pienentämiseen

primaarista hyperparatyreoosia sairastavien aikuisten potilaiden veren suuren kalsiumpitoisuuden

(hyperkalsemian) pienentämiseen jos lisäkilpirauhasen poisto ole mahdollinen.

Cinacalcet Sandoz on tarkoitettu vähintään 3-vuotiaille mutta alle 18-vuotiaille lapsille:

sekundaarisen hyperparatyreoosin hoitoon vakavaa munuaistautia sairastaville potilaille, jotka

tarvitsevat dialyysihoitoa

kuona-aineiden poistamiseksi verestä ja joiden oireita ei saada hallintaan

muilla hoidoilla.

Primaarisessa ja sekundaarisessa hyperparatyreoosissa lisäkilpirauhaset tuottavat liikaa

lisäkilpirauhashormonia. "Primaarinen" tarkoittaa tässä sitä, ettei hyperparatyreoosi johdu mistään

muusta sairaudesta, ja "sekundaarinen" tarkoittaa, että hyperparatyreoosin on aiheuttanut jokin muu

sairaus, esimerkiksi munuaistauti. Sekä primaarinen että sekundaarinen hyperparatyreoosi voivat

johtaa luuston kalsiumin vähenemiseen, mikä voi aiheuttaa luukipuja ja luunmurtumia, sydän- ja

verisuonisairauksia, munuaiskivien muodostumista, psyykkisiä oireita ja tajuttomuutta.

Sinakalseetti, jota Cinacalcet Sandoz sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cinacalcet Sandoz -valmistetta

Älä ota Cinacalcet Sandoz -valmistetta

jos olet allerginen sinakalseetille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa

Älä ota Cinacalcet Sandozia, jos veresi kalsiumpitoisuus

on liian pieni. Lääkäri seuraa veresi

kalsiumpitoisuutta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Cinacalcet

Sandoz-valmistetta.

Ennen kuin aloitat Cinacalcet Sandoz -valmisteen käytön, kerro lääkärillesi, jos sinulla on tai on ollut:

kouristuskohtauksia (epileptisiä kohtauksia). Kouristuskohtausten vaara on suurempi, jos sinulla

on ollut aikaisemmin vastaavanlaisia kohtauksia.

maksaongelmia

sydämen vajaatoimintaa.

Cinacalcet Sandoz pienentää veren kalsiumpitoisuutta.

Sinakalseettihoitoa saaneilla aikuisilla ja lapsilla on esiintynyt veren pieneen kalsiumpitoisuuteen

(hypokalsemiaan) liittyneitä hengenvaarallisia ja kuolemaan johtaneita tapahtumia.

Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu seuraavia oireita, jotka voivat olla merkki liian pienestä

kalsiumpitoisuudesta:

lihaskouristuksia, lihasnykäyksiä tai suonenvetoa tai puutumista tai pistelyä

sormissa, varpaissa tai suun ympärillä tai kouristuskohtauksia, sekavuutta tai tajuttomuutta Cinacalcet

Sandoz-hoidon aikana.

Veren pieni kalsiumpitoisuus voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. Kun käytät Cinacalcet Sandoz -

valmistetta, kerro lääkärille, jos sydämesi tuntuu sykkivän poikkeuksellisen nopeasti tai voimakkaasti,

jos sinulla on sydämen rytmihäiriöitä tai jos käytät lääkkeitä, joiden tiedetään aiheuttavan

rytmihäiriöitä.

Ks. lisätietoja kohdasta 4.

Kerro lääkärille, jos Cinacalcet Sandoz -hoidon aikana:

aloitat tai lopetat tupakoinnin, sillä se voi vaikuttaa Cinacalcet Sandoz -valmisteen tehoon.

Lapset ja nuoret

Alle 18-vuotiaat lapset, joilla on lisäkilpirauhasen syöpä tai primaarinen hyperparatyreoosi, eivät saa

käyttää Cinacalcet Sandoz -valmistetta.

Jos saat hoitoa sekundaariseen hyperparatyreoosiin, lääkärin on seurattava kalsiumarvojasi ennen

Cinacalcet Sandoz-hoidon aloittamista ja Cinacalcet Sandoz-hoidon aikana. Kerro lääkärille, jos

sinulla on edellä kuvattuja oireita, jotka voivat olla merkki liian pienestä kalsiumpitoisuudesta.

On tärkeää, että otat Cinacalcet Sandoz-annoksesi juuri niin kuin lääkäri on määrännyt.

Muut lääkevalmisteet ja Cinacalcet Sandoz

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä, varsinkin etelkalsetidiä tai muita lääkkeitä, jotka pienentävät veren

kalsiumpitoisuutta.

Sinulle ei saa määrätä Cinacelcet Sandozia yhtaikaa etelkalsetidin kanssa.

Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

Seuraavanlaiset lääkkeet voivat vaikuttaa Cinacalcet Sandoz -valmisteen tehoon:

iho- ja sieni-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (ketokonatsoli, itrakonatsoli ja

vorikonatsoli)

bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (telitromysiini,

rifampisiini ja siprofloksasiini)

HIV-infektion ja AIDSin hoitoon käytettävä lääke (ritonaviiri)

masennuksen hoitoon käytettävä lääke (fluvoksamiini).

Cinacalcet Sandoz voi vaikuttaa seuraavanlaisten lääkkeiden tehoon:

masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet (amitriptyliini,

desipramiini, nortriptyliini

klomipramiini)

yskänlääke (dekstrometorfaani)

sydämen rytmihäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet (flekainidi ja propafenoni)

verenpainelääke (metoprololi).

Cinacalcet Sandoz ruoan ja juoman kanssa

Cinacalcet Sandoz otetaan ruoan kanssa tai heti ruoan jälkeen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Sinakalseetin käyttöä ei ole tutkittu raskauden aikana. Lääkäri voi päättää muuttaa hoitoasi, jos tulet

raskaaksi, sillä Cinacalcet Sandoz saattaa vahingoittaa syntymätöntä lasta.

Ei tiedetä, erittyykö sinakalseetti äidinmaitoon. Lääkäri keskustelee kanssasi siitä, pitäisikö joko

imettäminen tai Cinacalcet Sandoz -hoito lopettaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Cinacalcet Sandoz –valmistetta käyttävillä potilailla on esiintynyt huimausta ja kouristuskohtauksia.

Älä aja äläkä käytä koneita, jos sinulla on tällaisia oireita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3.

Miten Cinacalcet Sandoz -valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri kertoo, kuinka paljon Cinacalcet Sandoz -

valmistetta sinun on otettava.

Cinacalcet Sandoz otetaan suun kautta ruoan kanssa tai heti ruoan jälkeen. Tabletit on nieltävä

kokonaisina. Niitä ei saa pureskella, murskata eikä jakaa.

Sinakalseettia on saatavana myös rakeina avattavissa kapseleissa. Lapsille, jotka tarvitsevat pienempiä

kuin 30 mg:n annoksia tai jotka eivät pysty nielemään tabletteja, on annettava sinakalseettirakeita.

Lääkäri seuraa hoidon aikana terveydentilaasi säännöllisesti verikokeiden avulla ja muuttaa annostasi

tarvittaessa.

Jos saat hoitoa sekundaariseen hyperparatyreoosiin

Cinacalcet Sandoz -valmisteen tavanomainen aloitusannos on 30 mg (yksi tabletti) kerran

vuorokaudessa.

Cinacalcet Sandoz -valmisteen tavanomainen aloitusannos vähintään 3-vuotiaille

mutta alle 18-

vuotiaille lapsille on enintään 0,20 mg/kg (painokiloa kohti) vuorokaudessa.

Jos saat hoitoa lisäkilpirauhasen syöpään tai primaariseen hyperparatyreoosiin

Cinacalcet Sandoz -valmisteen tavanomainen aloitusannos aikuisille on 30 mg (yksi tabletti) kaksi

kertaa vuorokaudessa.

Jos otat enemmän Cinacalcet Sandoz -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Mahdollisia yliannoksen oireita ovat puutuminen tai pistely suun ympärillä, lihassäryt tai suonenvedot

ja kouristuskohtaukset.

Jos unohdat ottaa Cinacalcet Sandoz -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos olet unohtanut ottaa Cinacalcet Sandoz -annoksesi, ota seuraava annos normaaliin tapaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin,apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro heti lääkärille:

Jos havaitset puutumista tai pistelyä suun ympärillä, lihassärkyä tai suonenvetoa ja

kouristuskohtauksia. Nämä oireet voivat viitata liian pieneen veren

kalsiumpitoisuuteen

(hypokalsemiaan).

Jos sinulle ilmaantuu kasvojen, huulien, suun, kielen tai kurkun turpoamista, joka voi vaikeuttaa

nielemistä tai hengittämistä (angioedeemaa).

Hyvin yleiset: voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä

pahoinvointi

ja oksentelu. Nämä ovat yleensä suhteellisen lieviä ja menevät nopeasti ohi.

Yleiset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä

huimaus

puutumisen tai pistelyn tuntemukset (parestesia)

ruokahaluttomuus tai heikentynyt ruokahalu

lihaskipu

heikkous (voimattomuus)

ihottuma

testosteronipitoisuuden pieneneminen

veren suuri kaliumpitoisuus

(hyperkalemia)

allergiset reaktiot (yliherkkyys)

päänsärky

kouristuskohtaukset

alhainen verenpaine (hypotensio)

ylähengitysteiden infektio

hengitysvaikeudet (hengenahdistus)

yskä

ruoansulatusvaivat (dyspepsia)

ripuli

vatsakipu, ylävatsakipu

ummetus

lihaskouristukset

veren pieni kalsiumpitoisuus (hypokalsemia)

selkäkipu.

Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

nokkosihottuma (urtikaria)

kasvojen, huulien, suun, kielen tai kurkun turpoaminen, joka voi aiheuttaa nielemis- tai

hengitysvaikeuksia (angioedeema)

poikkeuksellisen nopea tai voimakas sydämen syke, joka voi johtua veren liian pienestä

kalsiumpitoisuudesta (hypokalsemian aiheuttama QT-ajan piteneminen ja kammioperäiset

rytmihäiriöt).

Sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on todettu hyvin harvoin vajaatoiminnan pahenemista

ja/tai alhainen verenpaine (hypotensio) Cinacalcet Sandoz -valmisteen oton jälkeen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5.

Cinacalcet Sandoz -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainolevyissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(Käyt.viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cinacalcet Sandoz sisältää

Vaikuttava aine on sinakalseetti.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää sinakalseettihydrokloridia

vastaten 30 mg, 60 mg tai 90

mg sinakalseettia.

Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: Osittain esigelatinoitu maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, povidoni K29/32,

krospovidoni tyyppi A, krospovidoni tyyppi B, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen

piidioksidi.

Tabletin päällyste: Polyvinyylialkoholi

-osittain hydrolysoitu, titaanidioksidi

(E171), makrogoli

4000, talkki, indigokarmiini

(E132), keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Cinacalcet Sandoz 30 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat vihreitä, soikeita ja kaksoiskuperia (mitat: 4,5

x 7 mm) ja niissä on toisella puolella merkintä ”C9CC” ja toisella puolella ”30”.

Cinacalcet Sandoz 60 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat vihreitä, soikeita ja kaksoiskuperia (mitat: 5,5

x 9 mm) ja niissä on toisella puolella merkintä ”C9CC” ja toisella puolella ”60”.

Cinacalcet Sandoz 90 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat vihreitä, soikeita ja kaksoiskuperia (mitat: 6,5

x 10,5 mm) ja niissä on toisella puolella merkintä ”C9CC” ja toisella puolella ”90”.

Cinacalcet Sandoz on saatavana PVC/PE/PVDC/Alu läpipainopakkauksissa: 14, 28 tai 84 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska

Valmistaja:

Synthon Hispania, S.L., Castelló no.1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat 08830, Espanja

Synthon, s.r.o., Brněnská 32/čp. 597, Blansko, 678 01, Tshekki

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.07.2018

Bipacksedel: Information till användaren

Cinacalcet Sandoz 30 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Sandoz 60 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Sandoz 90 mg filmdragerade tabletter

cinacalcet

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cinacalcet Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Cinacalcet Sandoz

Hur du tar Cinacalcet Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Cinacalcet Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cinacalcet Sandoz är och vad det används för

Cinacalcet Sandoz används för att kontrollera nivåerna av parathormon (PTH), kalcium och fosfor i

kroppen. Det används för att behandla problem i det organ som heter bisköldkörteln. Bisköldkörteln

består av fyra små körtlar i halsen nära sköldkörteln och producerar parathormon (PTH).

Cinacalcet Sandoz används hos vuxna för att:

behandla sekundär hyperparatyreoidism hos vuxna patienter med allvarlig njursjukdom som

behöver dialys för att rena blodet från avfallsprodukter

minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos vuxna patienter med cancer i

bisköldkörteln

minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos vuxna patienter med primär

hyperparatyreoidism om körteln inte kan tas bort.

Cinacalcet Sandoz används hos barn från 3 år upp till 18 år för att:

behandla sekundär hyperparatyreoidism hos patienter med allvarlig njursjukdom som behöver

dialys för att rena blodet från avfallsprodukter och vars sjukdom inte kan hållas under kontroll

med andra behandlingar.

Vid primär och sekundär hyperparatyreoidism tillverkas för mycket PTH av bisköldkörteln. ”Primär”

betyder att hyperparatyreoidismen inte orsakas av en annan sjukdom och ”sekundär” betyder att

hyperparatyreoidismen orsakas av en annan sjukdom, t.ex. njursjukdom. Både primär och sekundär

hyperparatyreoidism kan ge en minskning av kalcium i skelettet, vilket kan leda till skelettsmärta och

frakturer, problem med hjärta och blodkärl, njursten, psykisk sjukdom och koma.

Cinacalcet som finns i Cinacalcet Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Cinacalcet Sandoz

Ta inte Cinacalcet Sandoz:

om du är allergisk mot cinacalcet eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Ta inte Cinacalcet Sandoz om du har låga kalciumnivåer i blodet. Läkaren kommer att göra

kontroller av kalciumhalterna i blodet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Cinacalcet Sandoz.

Innan du börjar ta Cinacalcet Sandoz ska du tala om för läkaren om du har eller någon gång har haft:

krampanfall (attacker eller konvulsioner). Risken för krampanfall är större om du har haft sådana

tidigare.

leverproblem

hjärtsvikt.

Cinacalcet Sandoz sänker kalciumnivåerna i blodet.

Livshotande händelser och död på grund av låga kalciumnivåer (hypokalcemi) har rapporterats hos

vuxna och barn som behandlats med cinacalcet.

Tala om för läkaren om du upplever något av följande symtom, vilka kan vara tecken på låga

kalciumnivåer: spasmer, ryckningar eller kramper i musklerna, domningar eller stickningar i fingrarna,

tårna eller runt munnen, eller krampanfall, förvirring eller medvetandeförlust under tiden som du

behandlas med Cinacalcet Sandoz.

Låga kalciumhalter kan påverka hjärtrytmen. Tala om för läkaren om du drabbas av ovanligt snabba

eller bankande hjärtslag, om du har hjärtrytmproblem, eller om du använder läkemedel som man vet

kan orsaka hjärtrytmproblem, under tiden som du behandlas med Cinacalcet Sandoz.

Mer information finns i avsnitt 4.

Vid behandling med Cinacalcet Sandoz ska du tala om för läkaren:

om du börjar eller slutar röka, eftersom det kan påverka hur Cinacalcet Sandoz fungerar.

Barn och ungdomar

Barn under 18 år med cancer i bisköldkörteln

eller primär hyperparatyreoidism får inte ta Cinacalcet

Sandoz.

Om du behandlas för sekundär hyperparatyreoidism ska läkaren kontrollera dina kalciumnivåer innan

du påbörjar behandlingen med Cinacalcet Sandoz samt regelbundet under behandlingen med

Cinacalcet Sandoz. Berätta för läkaren om du drabbas av något av de tecken på låga kalciumnivåer

som beskrivs ovan.

Det är viktigt att du tar Cinacalcet Sandoz-dosen i enlighet med läkarens anvisningar.

Andra läkemedel och Cinacalcet Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, det gäller särskilt etelkalcetid eller andra läkemedel som sänker kalciumnivåerna i blodet.

Du ska inte använda Cinacalcet Sandoz tillsammans med etelkalcetid.

Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:

Läkemedel som dessa kan påverka hur Cinacalcet Sandoz fungerar:

läkemedel som används för att behandla hud- och svampinfektioner (ketokonazol, itrakonazol

och vorikonazol)

läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner (telitromycin, rifampicin och

ciprofloxacin)

ett läkemedel som används för att behandla HIV-infektioner och AIDS (ritonavir)

ett läkemedel som används för att behandla depression (fluvoxamin).

Cinacalcet Sandoz kan påverka hur läkemedel som följande fungerar:

läkemedel som används för att behandla depression (amitriptylin, desipramin, nortriptylin

klomipramin)

ett läkemedel som används för att lindra hosta (dextrometorfan)

läkemedel som används för att behandla förändringar av hjärtfrekvens (flekainid och

propafenon)

ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck (metoprolol).

Cinacalcet Sandoz med mat och dryck

Cinacalcet Sandoz ska tas i samband med eller strax efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Cinacalcet har inte prövats på gravida kvinnor. Om du blir gravid kan din läkare välja att ändra din

medicinering eftersom Cinacalcet Sandoz kan skada det ofödda barnet.

Det är inte känt om cinacalcet utsöndras i modersmjölken. Du och din läkare kommer att diskutera om

du ska avbryta antingen amningen eller behandlingen med Cinacalcet Sandoz.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och krampanfall har rapporterats hos patienter som tar Cinacalcet Sandoz. Om du drabbas av

dessa biverkningar ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Cinacalcet Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Din läkare kommer att tala om för dig hur mycket Cinacalcet

Sandoz du ska ta.

Cinacalcet Sandoz ska tas via munnen, i samband med eller strax efter måltid. Tabletterna ska sväljas

hela och får inte tuggas, krossas eller delas.

Cinacalcet finns också som granulat i kapslar avsedda att öppnas. Barn som behöver lägre doser än 30

mg eller som inte kan svälja tabletter bör få cinacalcet-granulat.

Din läkare kommer regelbundet att ta blodprov för att kontrollera din sjukdomsutveckling

och kommer

vid behov att justera dosen.

Om du behandlas för sekundär hyperparatyreoidism

Vanlig startdos av Cinacalcet Sandoz är 30 mg (en tablett) en gång dagligen.

Vanlig startdos av Cinacalcet Sandoz för barn från 3 år upp till 18 år är högst 0,20 mg/kg/dag.

Om du behandlas för tumör i bisköldkörteln eller primär hyperparatyreoidism

Vanlig startdos av Cinacalcet Sandoz för vuxna är 30 mg (en tablett) två gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Cinacalcet Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Eventuella tecken på överdosering är domningar och stickningar runt munnen, muskelvärk eller kramp

och krampanfall.

Om du har glömt att ta Cinacalcet Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Även om du glömt att ta en dos Cinacalcet Sandoz ska du ta nästa dos i vanlig ordning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta läkare omedelbart om du:

börjar känna av domningar och stickningar runt munnen, muskelvärk eller kramp och krampanfall.

Dessa kan vara tecken på att dina kalciumnivåer är för låga (hypokalcemi).

svullnar i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller svalget, vilka kan orsaka svälj- och

andningssvårigheter (angioödem).

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

illamående och kräkningar. Dessa biverkningar är ofta relativt lindriga och varar inte länge.

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

yrsel

domningar och stickningar (parestesi)

förlust av (anorexi) eller nedsatt aptit

muskelsmärta (myalgi)

svaghet (asteni)

hudutslag

minskade testosteronnivåer

hög kaliumnivå i blodet (hyperkalemi)

allergiska reaktioner (överkänslighet)

huvudvärk

krampanfall

lågt blodtryck (hypotension)

övre luftvägsinfektion

andningssvårigheter (dyspné)

hosta

matsmältningsbesvär (dyspepsi)

diarré

buksmärta, smärta i övre delen av buken

förstoppning

muskelspasmer

låg kalciumnivå i blodet (hypokalcemi)

ryggsmärta.

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

nässelutslag (urtikaria)

svullnad i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller halsen, som kan orsaka svårigheter att svälja

eller andas (angioödem)

ovanligt snabba eller bankande hjärtslag, som kan bero på låga kalciumhalter i blodet (QT-

förlängning och ventrikulär arytmi, sekundär till hypokalcemi).

Efter intag av Cinacalcet Sandoz har ett mycket litet antal patienter med hjärtsvikt drabbats av

förvärring av sitt tillstånd och/eller lågt blodtryck (hypotension).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedlets säkerhet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret PB55, FI-00034

Fimea. Webbplats: www.fimea.fi.

5.

Hur Cinacalcet Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter Utg.dat./EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver ingen speciell förvaring.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är cinacalcet.

Varje filmdragerad tablett innehåller 30 mg, 60 mg eller 90 mg cinacalcet (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Delvis pregelatiniserad majsstärkelse, mikrokristallin

cellulosa, povidon K29/332,

krospovidon typ A, krospovidon typ B, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Tabletterna är överdragna med: Delvis hydrolyserad polyvinylalkohol, titandioxid (E171),

makrogol 4000, talk, indigokarmin

(E132), gul järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cinacalcet Sandoz 30 mg filmdragerade tabletter är gröna, ovala, bikonvexa (dimensioner: 4,5 x 7

mm) och är märkta ”C9CC” på ena sidan och ”30” på den andra.

Cinacalcet Sandoz 60 mg filmdragerade tabletter är gröna, ovala, bikonvexa (dimensioner: 5,5 x 9

mm) och är märkta ”C9CC” på ena sidan och ”60” på den andra.

Cinacalcet Sandoz 90 mg filmdragerade tabletter är gröna, ovala, bikonvexa (dimensioner: 6,5 x 10,5

mm) och är märkta ”C9CC” på ena sidan och ”90” på den andra.

Cinacalcet Sandoz finns i PVC/PE/PVDC/Alu blisterförpackningar med 14, 28 eller 84 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare:

Synthon Hispania, S.L., Castelló no.1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat 08830, Spanien

eller

Synthon, s.r.o., Brněnská 32/čp. 597, Blansko, 678 01, Tjeckien

Denna bipacksedel ändrades senast 16.07.2018

Lue koko asiakirja

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Cinacalcet Sandoz 30 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cinacalcet Sandoz 60 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cinacalcet Sandoz 90 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi tabletti sisältää sinakalseettihydrokloridia vastaten 30 mg sinakalseettia.

Yksi tabletti sisältää sinakalseettihydrokloridia vastaten 60 mg sinakalseettia.

Yksi tabletti sisältää sinakalseettihydrokloridia vastaten 90 mg sinakalseettia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kalvopäällysteinen tabletti.

Cinacalcet Sandoz 30 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat vihreitä, soikeita ja kaksoiskuperia (mitat:

4,5 x 7 mm) ja niissä on toisella puolella merkintä ”C9CC” ja toisella puolella ”30”.

Cinacalcet Sandoz 60 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat vihreitä, soikeita ja kaksoiskuperia (mitat:

5,5 x 9 mm) ja niissä on toisella puolella merkintä ”C9CC” ja toisella puolella ”60”.

Cinacalcet Sandoz 90 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat vihreitä, soikeita ja kaksoiskuperia (mitat:

6,5 x 10,5 mm) ja niissä on toisella puolella merkintä ”C9CC” ja toisella puolella ”90”.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Sekundaarinen hyperparatyreoosi

Aikuiset

Loppuvaiheen

munuaistautiin liittyvän sekundaarisen hyperparatyreoosin

(HPT) hoitoon aikuisille

dialyysipotilaille.

Pediatriset potilaat

Sekundaarisen hyperparatyreoosin (HPT) hoitoon yli 3-vuotiaille dialyysihoidossa oleville

loppuvaiheen munuaistautia sairastaville lapsille, joiden sekundaarinen hyperparatyreoosi ei pysy

riittävän hyvin tasapainossa tavanomaisella hoidolla (ks. kohta 4.4).

Cinacalcet Sandoz -valmistetta voidaan käyttää osana kokonaishoitoa, johon

tarpeen mukaan sisältyy

fosfaatinsitojia ja/tai D-vitamiinivalmisteita (ks. kohta 5.1).

Lisäkilpirauhasen syöpä ja primaarinen hyperparatyreoosi aikuisilla

Hyperkalsemian vähentämiseen aikuisille potilaille, joilla on:

lisäkilpirauhasen syöpä.

primaarinen hyperparatyreoosi ja joilla lisäkilpirauhasen poisto olisi aiheellinen seerumin

kalsiumarvojen perusteella (voimassa olevien hoitosuositusten mukaan) mutta poistoleikkaus ei

ole kliinisesti tarkoituksenmukainen tai se on vasta-aiheinen.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Sekundaarinen hyperparatyreoosi

Aikuiset ja iäkkäät (> 65-vuotiaat) potilaat

Aikuisten suositeltu aloitusannos on 30 mg kerran vuorokaudessa. Sinakalseettiannos titrataan 2–4

viikon välein enintään annokseen 180 mg kerran vuorokaudessa, kunnes saavutetaan

lisäkilpirauhashormonin (PTH) tavoitetaso, joka on dialyysipotilailla 150–300 pg/ml (15,9–31,8

pmol/l) intaktin PTH:n (iPTH) määritystä käytettäessä. PTH on määritettävä aikaisintaan 12 tunnin

kuluttua sinakalseettiannoksesta. Tämänhetkisiin hoitosuosituksiin

olisi perehdyttävä.

PTH on määritettävä 1–4 viikon kuluttua sinakalseetti -hoidon aloittamisesta tai annoksen

säätämisestä. Ylläpitohoidon aikana PTH on tarkistettava noin 1–3 kuukauden välein. PTH-määritys

voi perustua joko intaktin PTH:n tai biointaktin PTH:n mittaukseen. Sinakalseetti ei muuta intaktin ja

biointaktin PTH:n välistä suhdetta.

Annoksen säätäminen seerumin kalsiumarvojen perusteella

Korjattu seerumin kalsiumarvo on määritettävä ja sitä on seurattava. Sen on oltava viitealueen

alarajalla tai sen yläpuolella ennen ensimmäisen Cinacalcet Sanoz-annoksen antamista (ks. kohta 4.4).

Kalsiumin viitearvot voivat vaihdella paikallisen laboratorion käyttämistä menetelmistä riippuen.

Annosta titrattaessa seerumin kalsiumpitoisuus

on tarkistettava usein, ja aina 1 viikon kuluessa

Cinacalcet Sandoz -hoidon aloittamisesta tai annoksen säätämisestä. Seerumin kalsiumpitoisuus on

tarkistettava noin kerran kuukaudessa, kun ylläpitoannos on määritetty. Jos korjattu seerumin

kalsiumpitoisuus laskee arvon 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) alapuolelle ja/tai potilaalla on hypokalsemian

oireita, suositellaan seuraavia toimenpiteitä:

Seerumin kalsiumarvo tai hypokalsemian

kliinisiä oireita

Suositukset

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) ja > 7,5 mg/dl (1,9

mmol/l) tai potilaalla on hypokalsemian kliinisiä

oireita

Seerumin kalsiumpitoisuutta voidaan suurentaa

kliinisen harkinnan mukaan joko antamalla

kalsiumia sisältäviä fosfaatinsitojia tai D-

vitamiinivalmisteita ja/tai muuttamalla

dialyysinesteen kalsiumpitoisuutta.

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) ja > 7,5 mg/dl (1,9

mmol/l) tai hypokalsemian oireet jatkuvat,

vaikka seerumin kalsiumpitoisuutta on yritetty

suurentaa

Sinakalseettiannosta pienennetään tai hoito

keskeytetään.

≤ 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) tai hypokalsemian

oireet jatkuvat eikä D-vitamiiniannosta voida

suurentaa

Sinakalseettihoito keskeytetään, kunnes

seerumin kalsiumarvo on noussut tasolle 8,0

mg/dl (2,0 mmol/l) ja/tai hypokalsemian oireet

ovat hävinneet.

Sinakalseettihoito on aloitettava uudelleen

seuraavaksi pienemmällä annoksella.

Pediatriset potilaat

Korjatun seerumin kalsiumarvon on oltava ikäspesifisen viitealueen ylemmällä alueella tai sen

yläpuolella ennen ensimmäisen Cinacalcet Sandoz-annoksen antamista, ja sitä on seurattava tarkoin

(ks. kohta 4.4). Kalsiumin viitearvot vaihtelevat paikallisen laboratorion käyttämistä menetelmistä ja

lapsen/potilaan iästä riippuen.

Suositeltu aloitusannos ≥ 3 - < 18-vuotiaille lapsille on ≤ 0,20 mg/kg kerran vuorokaudessa potilaan

kuivapainon mukaan (ks. taulukko 1).

Annosta voidaan suurentaa iPTH:n halutun tavoitetason saavuttamiseksi. Annosta nostetaan

käytettävissä olevia peräkkäisiä annostasoja noudattaen (ks. taulukko 1) 4 viikon välein tai

harvemmin. Annos voidaan nostaa enintään tasolle 2,5 mg/kg/vrk, kuitenkin enintään 180 mg:n

vuorokausiannokseen.

Taulukko 1. Cinacalcet Sandozin vuorokausiannos lapsipotilaille

Potilaan kuivapaino (kg)

Aloitusannos (mg)

Käytettävissä olevat

peräkkäiset annostasot (mg)

10 - < 12,5

1; 2,5; 5; 7,5; 10 ja 15

≥ 12,5 - < 25

2,5; 5; 7,5; 10; 15 ja 30

≥ 25 - < 36

≥ 36 - < 50

5, 10, 15, 30 ja 60

5, 10, 15, 30, 60 ja 90

≥ 50 - < 75

10, 15, 30, 60, 90 ja 120

≥ 75

15, 30, 60, 90, 120 ja 180

Annoksen säätäminen PTH-arvojen perusteella

PTH-arvot on määritettävä vähintään 12 tuntia Cinacalcet Sandoz-annoksen jälkeen, ja iPTH on

määritettävä 1–4 viikon kuluttua Cinacalcet Sandoz-hoidon aloittamisesta tai annoksen säätämisestä.

Annosta on säädettävä iPTH-arvojen perusteella seuraavasti:

Jos iPTH on < 150 pg/ml (15,9 pmol/l) ja ≥ 100 pg/ml (10,6 pmol/l), Cinacalcet Sandoz-annos

lasketaan seuraavaan pienempään annokseen.

Jos iPTH on < 100 pg/ml (10,6 pmol/l), Cinacalcet Sandoz-hoito keskeytetään, ja kun iPTH on >

150 pg/ml (15,9 pmol/l), Cinacalcet Sandoz aloitetaan uudelleen yhtä annostasoa pienemmällä

annoksella. Jos Cinacalcet Sandoz-hoito on ollut keskeytettynä yli 14 vuorokautta, se on

aloitettava uudelleen suositeltua aloitusannosta käyttäen.

Annoksen säätäminen seerumin kalsiumarvojen perusteella

Seerumin kalsiumpitoisuus on määritettävä 1 viikon kuluessa Cinacalcet Sandoz-hoidon aloittamisesta

tai annoksen säätämisestä.

Seerumin kalsiumpitoisuus tulisi tarkistaa kerran viikossa, kun ylläpitoannos on määritetty.

Lapsipotilaiden seerumin kalsiumarvojen on pysyttävä viitealueella. Jos seerumin kalsiumpitoisuus

laskee viitealueen alapuolelle tai jos ilmaantuu hypokalsemian oireita, annosta on säädettävä

asianmukaisesti taulukossa 2 kuvattuja vaiheita noudattaen:

Taulukko 2: Annoksen säätäminen ≥ 3 - < 18-vuotiaille lapsipotilaille

Korjattu seerumin kalsiumarvo tai

hypokalsemian kliinisiä oireita

Suositukset

Korjattu seerumin kalsium on iänmukaisen

viitealueen alarajalla tai sen alapuolella

jos esiintyy hypokalsemian oireita,

kalsiumarvosta riippumatta.

Cinacalcet Sandoz-hoito lopetetaan.*

Annetaan kalsiumvalmisteita,

kalsiumia sisältäviä

fosfaatinsitojia ja/tai D-vitamiinivalmisteita kliinisen

tarpeen mukaan.

Seerumin korjattu kokonaiskalsiumarvo on

iänmukaisen viitealueen alarajan

yläpuolella ja

hypokalsemian oireet ovat hävinneet.

Aloitetaan hoito uudelleen seuraavalla pienemmällä

annoksella. Jos Cinacalcet Sandoz-hoito on ollut

keskeytettynä yli 14 vuorokautta, se on aloitettava

uudelleen suositeltua aloitusannosta käyttäen.

Jos potilas on saanut pienintä annosta (1 mg/vrk) ennen

hoidon keskeyttämistä, hoito aloitetaan uudelleen

samalla annoksella (1 mg/vrk).

* Jos hoito on lopetettu, korjattu seerumin kalsium on määritettävä 5–7 vuorokauden kuluessa

Sinakalseetin turvallisuutta ja tehoa alle 3-vuotiaiden lasten sekundaarisen hyperparatyreoosin

hoidossa ei ole varmistettu. Tiedot ovat riittämättömät.

Lisäkilpirauhasen syöpä ja primaarinen hyperparatyreoosi

Aikuiset ja iäkkäät (> 65-vuotiaat) potilaat

Sinakalseetin suositeltu aloitusannos aikuisille on 30 mg kahdesti vuorokaudessa. Annos titrataan 2–4

viikon välein seuraavaa järjestystä noudattaen: 30 mg kahdesti vuorokaudessa, 60 mg kahdesti

vuorokaudessa, 90 mg kahdesti vuorokaudessa ja 90 mg 3–4 kertaa vuorokaudessa tarpeen mukaan,

kunnes seerumin kalsiumpitoisuus

laskee viitealueen ylärajalle tai sen alapuolelle. Kliinisissä

tutkimuksissa käytetty enimmäisannostus oli 90 mg neljästi vuorokaudessa.

Seerumin kalsiumpitoisuus on määritettävä 1 viikon kuluessa sinakalseettihoidon aloittamisesta tai

annoksen säätämisestä. Seerumin kalsiumpitoisuus

on tarkistettava 2–3 kuukauden välein, kun

ylläpitoannos on määritetty. Kun sinakalseettiannos on titrattu enimmäisannokseen, seerumin

kalsiumpitoisuutta on seurattava säännöllisesti. Sinakalseettihoidon lopettamista on harkittava, ellei

seerumin kalsiumpitoisuuden lasku pysy kliinisesti

merkittävällä tasolla (ks. kohta 5.1).

Pediatriset potilaat

Sinakalseetin turvallisuutta ja tehoa lasten lisäkilpirauhasen syövän ja primaarisen hyperparatyreoosin

hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Maksan vajaatoiminta

Aloitusannoksen säätö ei ole tarpeen. Sinakalseetin käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos

potilaalla on kohtalainen tai vaikea maksan vajaatoiminta, ja hoitoa on seurattava tarkoin annosta

titrattaessa ja hoidon jatkuessa (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Antotapa

Suun kautta.

Tabletit on nieltävä kokonaisina. Niitä ei saa pureskella, murskata eikä jakaa.

On suositeltavaa ottaa sinakalseetti ruoan kanssa tai heti aterian jälkeen, sillä tutkimukset ovat

osoittaneet, että sinakalseetin hyötyosuus suurenee, kun se otetaan ruoan kanssa (ks. kohta 5.2).

Sinakalseettia on saatavana myös lapsipotilaille tarkoitettuina rakeina. Lapsille, jotka tarvitsevat

pienempiä kuin 30 mg:n annoksia tai jotka eivät pysty nielemään tabletteja, on annettava

sinakalseettirakeita.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Hypokalsemia (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Seerumin ka lsium

Sinakalseettihoitoa saaneilla aikuis-ja lapsipotilailla on raportoitu hypokalsemiaan liittyneitä

hengenvaarallisia ja kuolemaan johtaneita haittatapahtumia. Hypokalsemian oireita voivat olla

parestesiat, lihaskipu, lihaskrampit, tetania ja kouristukset. Seerumin kalsiumpitoisuuden

pieneneminen voi myös pidentää QT-aikaa, mikä voi altistaa hypokalsemiasta johtuville

kammioperäisille

rytmihäiriöille. QT-ajan pitenemistä ja kammioperäisiä rytmihäiriöitä

on raportoitu

sinakalseettihoitoa saaneilla potilailla (ks. kohta 4.8). Varovaisuutta on syytä noudattaa, jos potilaalla

on muita QT-aikaa pidentäviä riskitekijöitä,

kuten tiedossa oleva synnynnäinen pitkä QT -oireyhtymä,

tai jos potilas käyttää lääkkeitä, joiden tiedetään pidentävän QT-aikaa.

Koska sinakalseetti pienentää seerumin kalsiumpitoisuutta, potilaita on seurattava tarkoin

hypokalsemian ilmaantumisen varalta (ks. kohta 4.2). Seerumin kalsiumpitoisuus on määritettävä 1

viikon kuluessa sinakalseettihoidon aloittamisesta tai annoksen säätämisestä.

Aikuiset

Cinacalcet Sandoz-hoitoa ei pidä aloittaa, jos potilaan seerumin (albumiinikorjattu) kalsiumpitoisuus

on viitealueen alapuolella.

Kun sinakalseettia annettiin kroonista munuaistautia sairastaville dialyysipotila ille, noin 30 prosentilla

potilaista seerumin kalsiumpitoisuus laski vähintään kerran arvon 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) alapuolelle.

Pediatriset potilaat

Cinacalcet Sandoz-hoitoa voidaan antaa sekundaarisen hyperparatyreoosin hoitoon vain ≥ 3-vuotiaille

dialyysihoidossa oleville loppuvaiheen munuaistautia sairastaville lapsille, joiden sekundaarinen

hyperparatyreoosi ei pysy riittävän hyvin tasapainossa tavanomaisella hoidolla ja joiden seerumin

kalsiumpitoisuus on ikäspesifisen viitealueen ylemmällä alueella tai sen yläpuolella.

Seerumin kalsiumpitoisuutta (ks. kohta 4.2) ja potilaan hoitomyöntyvyyttä on seurattava tarkoin

sinakalseettihoidon aikana. Sinakalseettihoitoa ei saa aloittaa eikä annosta saa suurentaa, jos

hoitomyöntyvyyden

epäillään olevan huono.

Ennen sinakalseettihoidon aloittamista ja hoidon aikana on punnittava hoidon riskejä ja hyötyjä ja

arvioitava potilaan kykyä noudattaa hypokalsemiariskin seurantaa ja hallintaa koskevia suosituksia.

Lapsipotilaille ja/tai heistä huolehtiville henkilöille

on kerrottava hypokalsemian oireista ja selitettävä,

että on hyvin tärkeää noudattaa ohjeita, jotka koskevat seerumin kalsiumarvojen seurantaa, lääkkeen

annostusta ja antotapaa.

Kroonista munuaistautia sairastavat potilaat, jotka eivät ole dialyysihoidossa

Sinakalseettia ei ole tarkoitettu kroonista munuaistautia sairastaville potilaille,

jotka eivät ole

dialyysihoidossa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sinakalseettia saavista kroonista munuaistautia

sairastavista potilaista niillä, jotka eivät ole dialyysihoidossa, on suurempi hypokalsemian (seerumin

kalsiumpitoisuus < 8,4 mg/dl [2,1 mmol/l]) vaara kuin niillä, jotka ovat dialyysihoidossa,

mikä voi

johtua alhaisemmista kalsiumin lähtöarvoista ja/tai jäljellä olevasta munuaistoiminnasta.

Kouristuskohtaukset

Sinakalseettihoitoa saavilla potilailla

on todettu kouristuskohtauksia (ks. kohta 4.8). Merkittävä

seerumin kalsiumpitoisuuden lasku lisää kouristusalttiutta. Siksi Cinacalcet Sandoz-hoitoa saavien

potilaiden seerumin kalsiumpitoisuuksia on seurattava tarkoin, varsinkin jos potilaalla on aikaisemmin

ollut kouristelutaipumusta.

Hypotensio ja/tai sydämen vajaatoiminnan paheneminen

Verenpaineen laskua ja/tai sydämen vajaatoiminnan pahenemista on raportoitu potilailla,

joiden

sydämen toiminta on heikentynyt. Näiden tapausten syy-yhteyttä sinakalseettiin ei voitu täysin sulkea

pois, ja ne voivat liittyä seerumin kalsiumpitoisuuden

pienenemiseen (ks. kohta 4.8).

Yhteiskäyttö muiden lääkevalmisteiden kanssa

Cinacalcet Sandozin käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilas saa jotakin muuta lääkettä,

jonka tiedetään pienentävän seerumin kalsiumpitoisuutta. Seerumin kalsiumarvoja on seurattava

tarkoin (ks. kohta 4.5).

Cinacalcet Sandoz-hoitoa saaville potilaille ei saa antaa etelkalsetidiä. Näiden lääkeaineiden

samanaikainen käyttö voi johtaa vaikeaan hypokalsemiaan.

Yleiset

Potilaalle saattaa kehittyä adynaaminen luutauti, jos PTH-pitoisuus on jatkuvasti pienempi kuin noin

1,5-kertainen viitealueen ylärajaan verrattuna intaktin PTH:n määrityksessä. Jos sinakalseettihoitoa

saavien potilaiden PTH-arvo laskee suositellun tavoitealueen alapuolelle, sinakalseetin ja/tai D-

vitamiinivalmist

iden annosta on pienennettävä tai hoito on lopetettava.

Testosteronipitoisuus

Loppuvaiheen munuaistautia sairastavien potilaiden testosteronipitoisuus on usein viitealueen

alapuolella. Kliinisessä tutkimuksessa, jossa oli loppuvaiheen munuaistautia sairastavia aikuisia

dialyysipotilaita,

sinakalseettihoitoa saaneiden potilaiden vapaan testosteronin pitoisuuden laskun

mediaani oli 31,3 % ja lumevalmistetta saaneiden potilaiden 16,3 % kuuden hoitokuukauden aikana.

Tämän tutkimuksen avoimessa jatkotutkimuksessa sinakalseettihoitoa saaneiden potilaiden vapaan

testosteronin pitoisuuden ja testosteronin kokonaispitoisuuden

lasku ei enää lisääntynyt 3 vuoden

jakson aikana. Seerumin testosteronipitoisuuden laskun kliinistä merkitystä ei tunneta.

Maksan va jaatoiminta

Sinakalseetin pitoisuus plasmassa saattaa olla 2–4 kertaa suurempi kohtalaisen tai vaikean maksan

vajaatoiminnan (Child-Pughin luokitus) yhteydessä, joten sinakalseetin käytössä on noudatettava

varovaisuutta näitä potilaita hoidettaessa ja hoitoa on seurattava tarkoin (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Lääkevalmisteet, joiden tiedetään pienentävän seerumin kalsiumpitoisuutta

Jos Cinacalcet Sandozin kanssa käytetään muita lääkevalmisteita, joiden tiedetään pienentävän

seerumin kalsiumpitoisuutta, hypokalsemian vaara saattaa suurentua (ks. kohta 4.4). Cinacalcet

Sandoz-hoitoa saaville potilaille ei saa antaa etelkalsetidiä (ks. kohta 4.4).

Muiden lääkkeiden vaikutus sinakalseettiin

Sinakalseetti metaboloituu osittain CYP3A4-entsyymin välityksellä. Käytettäessä samanaikaisesti

voimakasta CYP3A4-estäjää, ketokonatsolia (200 mg kahdesti vuorokaudessa), sinakalseetin pitoisuus

nousi noin kaksinkertaiseksi. Sinakalseettiannoksen säätö voi olla tarpeen, jos sinakalseettia saava

potilas aloittaa tai lopettaa sellaisten lääkkeiden käytön, jotka ovat tämän entsyymin voimakkaita

estäjiä (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli, telitromysiini,

vorikonatsoli, ritonaviiri)

tai indusoijia (esim.

rifampisiini).

In vitro -tutkimukset osoittavat, että sinakalseetti metaboloituu osittain CYP1A2:n välityksellä.

Tupakointi indusoi CYP1A2-entsyymiä: sinakalseetin puhdistuman havaittiin olevan 36–38 %

suurempi tupakoitsijoilla kuin tupakoimattomilla. CYP1A2-estäjien (esim. fluvoksamiinin,

siprofloksasiinin) vaikutusta sinakalseetin pitoisuuteen plasmassa ei ole tutkittu. Annoksen säätö voi

olla tarpeen, jos potilas aloittaa tai lopettaa tupakoinnin tai jos samanaikainen hoito voimakkaalla

CYP1A2:n estäjällä aloitetaan tai lopetetaan.

Kalsiumkarbonaatti: Kalsiumkarbonaatin (1500 mg kerta-annoksena) samanaikainen käyttö ei

muuttanut sinakalseetin farmakokinetiikkaa.

Sevelameeri: Sevelameerin (2400 mg kolmesti vuorokaudessa) samanaikainen käyttö ei muuttanut

sinakalseetin farmakokinetiikkaa.

Pantopratsoli: Pantopratsolin (80 mg kerran vuorokaudessa) samanaikainen käyttö ei muuttanut

sinakalseetin farmakokinetiikkaa.

Sinakalseetin vaikutus muihin lääkkeisiin

Sytokromi P450 2D6 -entsyymin (CYP2D6) välityksellä metaboloituvat lääkkeet: Sinakalseetti on

voimakas CYP2D6:n estäjä. Samanaikaisesti annettavien lääkkeiden annostusta voi olla tarpeen

säätää, jos sinakalseettia annetaan yhdessä sellaisten yksilöllisesti

titrattavien lääkeaineiden kanssa,

joiden terapeuttinen indeksi on kapea ja jotka metaboloituvat pääasiassa CYP2D6-entsyymin

välityksellä (esim. flekainidi,

propafenoni, metoprololi,

desipramiini,

nortriptyliini,

klomipramiini).

Desipramiini: Pääasiassa CYP2D6:n välityksellä metaboloituvan trisyklisen masennuslääkkeen

desipramiinin pitoisuus suureni merkitsevästi, 3,6-kertaiseksi (90 %:n luottamusväli 3,0–4,4)

normaaleilla CYP2D6-metaboloijilla,

kun sinakalseettia (90 mg kerran vuorokaudessa) annettiin

samanaikaisesti desipramiinin (50 mg kerran vuorokaudessa) kanssa.

Dekstrometorfaani: Toistuvina 50 mg:n annoksina annettu sinakalseetti suurensi 30 mg:n annoksena

annetun (pääasiassa CYP2D6:n välityksellä metaboloituvan) dekstrometorfaanin AUC-arvon 11-

kertaiseksi nopeilla CYP2D6-metaboloijilla.

Varfariini: Sinakalseetin toistuvat oraaliset annokset eivät vaikuttaneet varfariinin

farmakokinetiikkaan eivätkä farmakodynamiikkaan (tromboplastiiniajan ja hyytymistekijä VII:n

perusteella mitattuna).

Sinakalseetti ei vaikuta R- eikä S-varfariinin farmakokinetiikkaan, eikä sen toistuva annostelu

potilaille aiheuta autoinduktiota, mikä osoittaa, ettei sinakalseetti indusoi ihmisen CYP3A4-,

CYP1A2- eikä CYP2C9-entsyymiä.

Midatsolaami: Sinakalseetin (90 mg) samanaikainen käyttö suun kautta annetun CYP3A4:n ja

CYP3A5:n substraatin midatsolaamin (2 mg) kanssa ei muuttanut midatsolaamin farmakokinetiikkaa.

Nämä tiedot viittaavat siihen, ettei sinakalseetti vaikuttaisi niiden lääkkeiden farmakokinetiikkaan,

jotka metaboloituvat CYP3A4:n ja CYP3A5:n välityksellä, kuten tietyt immunosuppressorit,

siklosporiini

ja takrolimuusi mukaan luettuina.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Sinakalseetin raskaudenaikaisesta käytöstä ei ole kliinisiä tutkimustuloksia. Eläinkokeissa ei ole

havaittu viitteitä välittömistä haitallisista vaikutuksista tiineyteen, synnytykseen eikä postnataaliseen

kehitykseen. Tiineiden rottien ja kaniinien tutkimuksissa ei havaittu alkio-/sikiötoksisuutta

, lukuun

ottamatta rotilla havaittua sikiöiden painon laskua annostasoilla, jotka aiheuttivat toksisia vaikutuksia

emoille (ks. kohta 5.3.). Sinakalseettia voidaan antaa raskauden aikana vain, jos hoidon mahdollinen

hyöty oikeuttaa sikiölle mahdollisesti aiheutuvan vaaran.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö sinakalseetti äidinmaitoon. Sinakalseetti erittyy imettävien rottien maitoon, ja

maidon ja plasman lääkeainepitoisuuden suhde on suuri. Kun hyödyt ja haitat on arvioitu huolellisesti,

joko imettäminen tai sinakalseettihoito on lopetettava.

Hedelmällisyys

Sinakalseetin vaikutuksista hedelmällisyyteen ei ole kliinistä tutkimustietoa. Eläinkokeissa ei ole

havaittu hedelmällisyyteen kohdistuvia vaikutuksia.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Sinakalseettihoitoa saavilla potilailla

on raportoitu huimausta ja kouristuskohtauksia, jotka voivat

vaikuttaa huomattavasti ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita (ks. kohta 4.4).

4.8

Haittavaikutukset

Tiivistelmä turvallisuustiedoista

Sekundaarinen hyperparatyreoosi, lisäkilpirauhasen syöpä ja primaarinen hyperparatyreoosi

Lumekontrolloiduista tutkimuksista ja yhden hoitohaaran tutkimuksista saatujen tietojen perusteella

sinakalseettia saaneiden potilaiden yleisimmin raportoidut haittavaikutukset olivat pahoinvointi

oksentelu. Pahoinvointi ja oksentelu olivat useimmilla potilailla lieviä tai kohtalaisia ja ohimeneviä.

Pääasialliset hoidon keskeyttämiseen johtaneet haittavaikutukset olivat pahoinvointi

ja oksentelu.

Haittavaikutustaulukko

Alla luetellaan lumekontrolloiduissa tutkimuksissa ja yhden hoitohaaran tutkimuksissa esiintyneet

haittavaikutukset, joiden syy-yhteyden sinakalseettihoitoon arvioitiin näytön perusteella olevan

vähintään mahdollinen. Luokituksessa noudatetaan seuraavaa käytäntöä: hyvin yleinen (≥1/10),

yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000),

hyvin harvinainen (<1/10 000).

Haittavaikutusten

ilmaantuvuus kontrolloiduissa kliinis issä tutkimuksissa ja valmisteen markkinoille

tulon jälkeen:

Elinjärjeste lmä (MedDRA)

Ilmaantuvuus

Haittavaikutus

Immuunijärjestelmä

Yleinen

Yliherkkyysreaktiot

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Yleinen

Ruokahaluttomuus

Heikentynyt ruokahalu

Hermosto

Yleinen

Kouristuskohtaukset

Heitehuimaus

Parestesiat

Päänsärky

Sydän

Tuntematon

Sydämen vajaatoiminnan

paheneminen

QT-ajan piteneminen

kammioperäiset

rytmihäiriöt

hypokalsemian seurauksena

Verisuonisto

Yleinen

Hypotensio

Hengityselimet, rintakehä ja

välikarsina

Yleinen

Ylähengitysteiden infektio

Hengenahdistus

Yskä

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Pahoinvointi

Oksentelu

Yleinen

Dyspepsia

Ripuli

Vatsakipu

Ylävatsakipu

Ummetus

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Ihottuma

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen

Lihaskipu

Lihaskouristukset

Selkäkipu

Yleisoireet ja antopaikassa

todettavat haitat

Yleinen

Voimattomuus

Tutkimukset

Yleinen

Hypokalsemia

Hyperkalemia

Pienentynyt

testosteronipitoisuus

ks. kohta 4.4

*ks. kohta c

Tärkeimpien haittavaikutusten kuvaus

Yliherkkyysreaktiot

Sinakalseetin markkinoille

tulon jälkeen on havaittu yliherkkyysreaktioita,

kuten angioedeemaa ja

nokkosihottumaa. Yksittäisten suositeltujen termien, kuten angioedeeman ja nokkosihottuman,

yleisyyttä ei pystytä arvioimaan käytettävissä olevista tiedoista.

Hypotensio ja/tai sydämen vajaatoiminnan paheneminen

Markkinoille tulon jälkeen turvallisuusseurannassa on raportoitu idiosynkraattista verenpaineen

laskua ja/tai sydämen vajaatoiminnan pahenemista sinakalseettia saaneilla potilailla

, joiden sydämen

toiminta on heikentynyt. Näiden tapausten yleisyyttä ei pystytä arvioimaan käytettävissä olevista

tiedoista.

Hypokalsemian aiheuttama QT-ajan piteneminen ja kammioperäiset rytmihäiriöt

Sinakalseetin markkinoille

tulon jälkeen on todettu hypokalsemian aiheuttamaa QT-ajan pitenemistä ja

kammioperäisiä rytmihäiriöitä. Näiden yleisyyttä ei pystytä arvioimaan käytettävissä olevista tiedoista

(ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Sinakalseetin turvallisuutta arvioitiin loppuvaiheen munuaistautia sairastavien dialyysihoidossa

olevien lapsipotilaiden

sekundaarisen hyperparatyreoosin hoidossa kahdessa satunnaistetussa

vertailututkimuksessa ja yhdessä yhden hoitohaaran tutkimuksessa (ks. kohta 5.1). Kaikista

lapsipotilaista,

jotka saivat sinakalseettia kliinisissä tutkimuksissa, 19:llä (24,1 %; 64,5/100

potilasvuotta) todettiin hypokalsemia haittatapahtumana vähintään kerran. Kliinisessä tutkimuksessa

raportoitiin vaikeaan hypokalsemiaan liittynyt lapsipotilaan kuolemantapaus (ks. kohta 4.4).

Cinacalcet Sandozia voidaan antaa lapsipotilaille vain, jos mahdollinen hyöty oikeuttaa lapselle

mahdollisesti aiheutuvan vaaran.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

4.9

Yliannostus

Aikuisille

dialyysipotilaille on annettu turvallisesti annoksia, jotka on titrattu tasolle 300 mg kerran

vuorokaudessa, eikä haittavaikutuksia ole esiintynyt. Kliinisessä tutkimuksessa dialyysihoidossa

olevalle lapsipotilaalle annettiin vuorokausiannoksena 3,9 mg/kg, joka aiheutti potilaalle lievää

mahakipua, pahoinvointia ja oksentelua.

Sinakalseetin yliannos voi johtaa hypokalsemiaan. Yliannostapauksissa on seurattava hypokalsemiaan

viittaavia oireita ja löydöksiä, ja hoidon on oltava oireenmukaista ja elintoimintoja tukevaa. Koska

sinakalseetti sitoutuu voimakkaasti proteiineihin, hemodialyysi ei ole tehokas hoito

yliannostapauksissa.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Kalsiumtasapainoon vaikuttavat valmisteet, lisäkilpirauhasen toimintaa

estävät lääkeaineet.

ATC-koodi: H05BX01.

Vaikutusmekanismi

Lisäkilpirauhasen pääsolun pinnalla oleva kalsiumia aistiva reseptori on tärkein PTH:n eritystä

säätelevä tekijä. Sinakalseetti on kalsimimeettinen aine, joka pienentää suoraan PTH-pitoisuutta

lisäämällä kalsiumia aistivan reseptorin herkkyyttä solunulkoiselle kalsiumille. PTH:n vähenemiseen

liittyy samanaikainen seerumin kalsiumpitoisuuden

pieneneminen.

PTH:n väheneminen on sidoksissa sinakalseetin pitoisuuteen.

Kun vakaa tila on saavutettu, seerumin kalsiumpitoisuus pysyy samana koko annosvälin ajan.

Sekundaarinen hyperparatyreoosi

Aikuiset

Kolmessa 6 kuukauden kliinisessä lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa oli mukana

loppuvaiheen munuaistautia sairastavia dialyysipotilaita,

joilla oli hallitsematon sekundaarinen

hyperparatyreoosi (n = 1136). Demografiset ja muut ominaisuudet lähtötilanteessa olivat verrattavissa

sekundaarista hyperparatyreoosia sairastavien dialyysipotila iden populaation vastaaviin

ominaisuuksiin. Intaktin PTH:n lähtöarvojen

keskiarvo oli näiden kolmen tutkimuksen

sinakalseettiryhmissä 733 pg/ml (77,8 pmol/l) ja lumeryhmissä 683 pg/ml (72,4 pmol/l). Tutkimukseen

otettaessa 66 % potilaista sai D-vitamiinivalmisteita

ja > 90 % sai fosfaatinsitojia. Intaktin PTH:n

pitoisuus, seerumin kalsium-fosforitulo (Ca x P) sekä kalsium- ja fosforipitoisuus pienenivät

merkitsevästi sinakalseettia saaneilla potilailla verrattuna lumevalmistetta saaneisiin potilaisiin,

jotka

saivat tavanomaista hoitoa. Tulokset olivat

yhtäpitävät kaikissa kolmessa tutkimuksessa. Primaarisen

päätetapahtuman (niiden potilaiden osuus, joilla intakti

PTH oli ≤ 250 pg/ml (

26,5 pmol/l)), saavutti

näissä kolmessa tutkimuksessa

41 %, 46 % ja 35 % sinakalseettia

saaneista potilaista ja 4 %, 7 % ja 6

% lumevalmistetta saaneista potilaista. Intaktin PTH:n pitoisuus

laski

30 % noin 60 prosentilla

sinakalseettia saaneista potilaista, ja tämä vaikutus oli johdonmukainen

intaktin PTH:n lähtöarvosta

riippumatta. Seerumin Ca x P -tulo laski keskimäärin 14 %, kalsiumarvo

keskimäärin

7 % ja

fosforiarvo keskimäärin

8 %.

Intaktin PTH:n ja Ca x P -tulon lasku säilyi ainakin 12 hoitokuukauden ajan. Sinakalseetti pienensi

intaktin PTH:n pitoisuutta, Ca x P -tuloa sekä kalsiumin ja fosforin pitoisuutta intaktin PTH:n tai Ca x

P -tulon lähtöarvosta, dialyysityypistä (PD tai HD), dialyysin kestosta ja D-vitamiinivalmisteiden

käytöstä riippumatta.

PTH-pitoisuuden pienenemiseen liittyi luun aineenvaihdunnan mittareiden (luuspesifinen alkalinen

fosfataasi, N-telopeptidi, luun vaihdunta ja luufibroosi) ei-merkitsevä lasku. Kuusi ja 12 kuukautta

kestäneiden kliinisten tutkimusten yhdistetyistä tuloksista tehtyjen post hoc -analyysien mukaan

luunmurtumien ja lisäkilpirauhasen poiston Kaplan–Meier-estimaatit olivat pienemmät sinakalseettia

saaneessa ryhmässä kuin vertailuryhmässä.

Tutkimukset osoittivat, että kun sinakalseettia annettiin potilaille,

joilla oli krooninen munuaistauti ja

sekundaarinen hyperparatyreoosi mutta jotka eivät olleet dialyysihoidossa,

PTH-arvot laskivat

samassa määrin kuin dialyysipotilailla,

joilla oli loppuvaiheen munuaistauti ja sekundaarinen

hyperparatyreoosi. Hoidon tehoa, turvallisuutta, optimaalisia annoksia ja hoitotavoitteita ei kuitenkaan

ole vahvistettu niiden munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa, jotka eivät vielä ole

dialyysihoidossa. Nämä tutkimukset osoittavat, että hypokalsemian vaara on suurempi niillä

sinakalseettia saavilla kroonista munuaistautia sairastavilla potilailla,

jotka eivät ole dialyysihoidossa,

kuin sinakalseettia saavilla loppuvaiheen munuaistautia sairastavilla dialyysipotilailla, mikä voi johtua

alhaisemmista kalsiumin lähtöarvoista ja/tai jäljellä olevasta munuaistoiminnasta.

EVOLVE-tutkimus (EValuation Of Cinacalcet HCl Therapy to Lower CardioVascular Events) oli

satunnaistettu kliininen kaksoissokkotutkimus,

jossa sinakalseettihydrokloridin

vaikutusta

kokonaiskuolleisuuteen (kaikki kuolinsyyt) ja sydän- ja verisuonitapahtumien riskiin verrattiin

lumevalmisteeseen. Tutkimuksessa oli mukana 3883 potilasta, joilla oli sekundaarinen

hyperparatyreoosi ja dialyysihoitoa

vaativa krooninen munuaistauti. Tutkimus ei saavuttanut

ensisijaista tavoitettaan eli kokonaiskuolleisuuden tai sydän- ja verisuonitapahtumien (joihin kuuluivat

sydäninfarkti, sairaalahoitoa vaativa epästabiili angina pectoris, sydämen vajaatoiminta tai

perifeerinen verisuonitapahtuma) riskin vähenemistä ei pystytty osoittamaan (vaarasuhde (HR) 0,93,

95 %:n luottamusväli 0,85–1,02, p = 0,112). Toissijaisessa analyysissä, jossa otettiin huomioon

potilaiden ominaisuudet lähtötilanteessa, vaarasuhde ensisijaisen yhdistetyn päätetapahtuman osalta

oli 0,88 ja 95 %:n luottamusväli 0,79–0,97.

Pediatriset potilaat

Sinakalseetin tehoa ja turvallisuutta arvioitiin loppuvaiheen munuaistautia sairastavien

dialyysihoidossa olevien lapsipotilaiden sekundaarisen hyperparatyreoosin hoidossa kahdessa

satunnaistetussa vertailututkimuksessa ja yhdessä yhden hoitohaaran tutkimuksessa.

Tutkimus 1 oli lumekontrolloitu kasoissokkotutkimus,

jossa 43 potilaalle (ikäjakauma 6 - < 18 vuotta)

annettiin satunnaistetusti joko sinakalseettia (n = 22) tai lumevalmistetta (n = 21). Tutkimukseen

kuului 24 viikon annoksenmääritysjakso ja sen jälkeen 6 viikon tehonarviointivaihe sekä 30 viikon

avoin jatkovaihe. Potilaiden keski-ikä lähtötilanteessa oli 13 vuotta (vaihteluväli 6–18 vuotta). Suurin

osa potilaista (91 %) käytti D-vitamiinivalmisteita lähtötilanteessa. Intaktin PTH:n pitoisuuksien

keskiarvo (SD) oli lähtötilanteessa sinakalseettiryhmässä 757,1 (440,1) pg/ml ja lumeryhmässä 795,8

(537,9) pg/ml. Seerumin korjattujen kokonaiskalsiumpitoisuuksien

keskiarvo (SD) oli lähtötilanteessa

sinakalseettiryhmässä 9,9 (0,5) mg/dl ja lumeryhmässä 9,9 (0,6) mg/dl. Sinakalseetin suurimpien

vuorokausiannosten keskiarvo oli 1,0 mg/kg/vrk.

Niiden potilaiden osuus, jotka saavuttivat ensisijaisen päätetapahtuman (plasman iPTH-arvojen

keskiarvon lasku ≥ 30 % lähtötasosta tehonarviointivaiheen aikana, viikoilla 25–30), oli

sinakalseettiryhmässä 55 % ja lumeryhmässä 19,0 % (p = 0,02). Seerumin kalsiumpitoisuuksien

keskiarvot olivat tehonarviointivaiheen aikana viitealueella sinakalseettiryhmässä. Tämä tutkimus

lopetettiin ennenaikaisesti vaikean hypokalsemian aiheuttaman kuolemantapauksen vuoksi

sinakalseettiryhmässä (ks. kohta 4.8).

Tutkimus 2 oli avoin tutkimus, jossa 55 potilaalle (ikäjakauma 6 - < 18 vuotta; keski-ikä 13 vuotta)

annettiin satunnaistetusti sinakalseettia tavanomaisen hoidon lisäksi (n = 27) tai pelkkää tavanomaista

hoitoa (n = 28). Suurin osa potilaista (75 %) käytti D-vitamiinivalmisteita lähtötilanteessa. Intaktin

PTH:n pitoisuuksien keskiarvo (SD) oli lähtötilanteessa sinakalseettia ja tavanomaista hoitoa

saaneessa ryhmässä 946 (635) pg/ml ja pelkkää tavanomaista hoitoa saaneessa ryhmässä 1228 (732)

pg/ml. Seerumin korjattujen kokonaiskalsiumpitoisuuksien keskiarvo (SD) oli lähtötilanteessa

sinakalseettia ja tavanomaista hoitoa saaneessa ryhmässä 9,8 (0,6) mg/dl ja pelkkää tavanomaista

hoitoa saaneessa ryhmässä 9,8 (0,6) mg/dl. Yhteensä 25 potilasta sai vähintään yhden annoksen

sinakalseettia, ja sinakalseetin suurimpien vuorokausiannosten keskiarvo oli 0,55 mg/kg/vrk. Tutkimus

ei saavuttanut ensisijaista päätetapahtumaansa (plasman iPTH-arvojen keskiarvon lasku ≥ 30 %

lähtötasosta tehonarviointivaiheen aikana, viikoilla 17–20). Plasman iPTH-arvojen keskiarvo laski ≥

30% lähtötasosta tehonarviointijakson

aikana 22 prosentilla potilaista sinakalseettia ja tavanomaista

hoitoa saaneessa ryhmässä ja 32 prosentilla potilaista pelkkää tavanomaista hoitoa saaneessa

ryhmässä.

Tutkimus 3 oli 26 viikon avoin, yhden hoitohaaran turvallisuustutkimus, jossa potilaiden ikäjakauma

oli 8 kuukautta - < 6 vuotta (keski-ikä 3 vuotta). Tutkimuksesta suljettiin pois potilaat, jotka saivat

samanaikaisesti lääkkeitä, joiden tiedetään pidentävän korjattua QT-aikaa. Potilaiden kuivapainon

keskiarvo lähtötilanteessa oli 12 kg. Sinakalseetin aloitusannos oli 0,20 mg/kg. Suurin osa potilaista

(89 %) käytti D-vitamiinivalmisteita

lähtötilanteessa.

Yhteensä 17 potilasta sai vähintään yhden annoksen sinakalseettia, ja 11 potilasta sai hoitoa vähintään

12 viikon ajan. Yhdenkään potilaan korjattu seerumin kalsium ei ollut < 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) 2–5-

vuotiaiden ikäryhmässä. Intaktin PTH:n pitoisuudet laskivat ≥ 30 % lähtötasosta 71 prosentilla (12/17)

tutkimukseen osallistuneista potilaista.

Lisäkilpirauhasen syöpä ja primaarinen hyperparatyreoosi

Yhdessä tutkimuksessa sinakalseettia annettiin 46 aikuiselle potilaalle (29:llä oli lisäkilpirauhasen

syöpä ja 17:llä primaarinen hyperparatyreoosi ja vaikea hyperkalsemia ja lisäkilpirauhasen poisto oli

epäonnistunut tai se oli vasta-aiheinen) enintään 3 vuoden ajan (lisäkilpirauhasen syöpää sairastaville

potilaille keskimäärin 328 vuorokautta ja primaarista hyperparatyreoosia sairastaville keskimäärin 347

vuorokautta). Sinakalseetin annostus oli vähintään 30 mg kahdesti vuorokaudessa ja enintään 90 mg

neljästi vuorokaudessa. Tutkimuksen primaarinen päätetapahtuma oli seerumin kalsiumarvon lasku ≥

1 mg/dl (> 0,25 mmol/l). Potilailla, joilla oli lisäkilpirauhasen syöpä, seerumin kalsiumipitoisuuden

keskiarvo laski arvosta 14,1 mg/dl (3,5 mmol/l) arvoon 12,4 mg/dl (3,1 mmol/l), ja primaarista

hyperparatyreoosia sairastavien potilaiden seerumin kalsium laski arvosta 12,7 mg/dl (3,2 mmol/l)

arvoon 10,4 mg/dl (2,6 mmol/l). Lisäkilpirauhasen syöpää sairastaneista 29 potilaasta 18:lla (62 %) ja

primaarista hyperparatyreoosia sairastaneista 17 potilaasta 15:llä (88 %) seerumin kalsium laski ≥ 1

mg/dl (≥ 0,25 mmol/l).

28 viikon lumevertailututkimukseen otettiin mukaan 67 primaarista hyperparatyreoosia sairastavaa

aikuista potilasta, jotka täyttivät lisäkilpirauhasen poiston kriteerit seerumin korjatun

kokonaiskalsiumpitoisuuden

perusteella (> 11,3 mg/dl (2,82 mmol/l) mutta ≤ 12,5 mg/dl

(3,12 mmol/l)) mutta joille ei voitu tehdä poistoleikkausta. Sinakalseetin aloitusannos oli 30 mg kaksi

kertaa vuorokaudessa, ja annos titrattiin tasolle, joka piti seerumin korjatun

kokonaiskalsiumpitoisuuden

viitealueella. Merkitsevästi suurempi osa sinakalseettia (75,8 %) kuin

lumevalmistetta (0 %) saaneista potilaista saavutti seerumin korjatun kokonaiskalsiumpitoisuuden

keskiarvon ≤ 10,3 mg/dl (2,57 mmol/l), ja merkitsevästi suuremmalla osalla sinakalseettia (84,8 %)

kuin lumevalmistetta (5,9 %) saaneista potilaista seerumin korjatun kokonaiskalsiumpitoisuuden

keskiarvo laski lähtötasosta ≥ 1 mg/dl (0,25 mmol/l).

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Sinakalseetin maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan noin 2–6 tunnissa oraalisen annoksen jälkeen.

Tutkimusten välisten vertailujen perusteella tyhjään mahaan otetun sinakalseetin arvioitu

absoluuttinen hyötyosuus on noin 20–25 %. Jos sinakalseetti otetaan ruoan kanssa, sinakalseetin

hyötyosuus suurenee noin 50–80 %. Plasman sinakalseettipitoisuuden suureneminen on riippumaton

ruoan rasvapitoisuudesta.

Jos annos oli suurempi kuin 200 mg, imeytyminen saturoitui, mikä johtui todennäköisesti huonosta

liukoisuudesta.

Jakautuminen

Jakautumistilavuus on suuri (noin 1000 litraa), mikä viittaa voimakkaaseen jakautumiseen.

Sinakalseetti sitoutuu noin 97-prosenttisesti plasman proteiineihin ja jakautuu vain hyvin vähäisessä

määrin punasoluihin.

Imeytymisen jälkeen sinakalseettipitoisuudet

pienenevät kaksivaiheisesti. Alkuvaiheen

puoliintumisaika on noin 6 tuntia ja loppuvaiheen puoliintumisaika 30–40 tuntia. Vakaan tilan

sinakalseettipitoisuus saavutetaan 7 vuorokauden kuluessa, ja kumuloituminen on vähäistä.

Sinakalseetin farmakokinetiikka ei muutu ajan myötä.

Biotransformaatio

Sinakalseetti metaboloituu useiden entsyymien välityksellä. Näistä tärkeimmät ovat CYP3A4 ja

CYP1A2 (CYP1A2:n osuutta ei ole selvitetty tarkemmin kliinisesti). Merkittävimmät verenkierrossa

tavattavat metaboliitit ovat inaktiivisia.

In vitro -tutkimusten perusteella sinakalseetti on voimakas CYP2D6:n estäjä, mutta kliinisinä

pitoisuuksina se ei estä muiden CYP-entsyymien, kuten CYP1A2:n, CYP2C8:n, CYP2C9:n,

CYP2C19:n tai CYP3A4:n, toimintaa eikä myöskään indusoi CYP1A2:n, CYP2C19:n eikä CYP3A4:n

toimintaa.

Eliminaatio

Terveille tutkittaville annettu radioaktiivisesti merkitty 75 mg:n sinakalseettiannos metaboloitui

nopeasti ja tehokkaasti ensin hapettumalla ja sen jälkeen konjugoitumalla. Metaboliittien erittyminen

munuaisten kautta oli radioaktiivisen annoksen tärkein eliminaatiotie. Noin 80 % annoksesta erittyi

virtsaan ja 15 % ulosteeseen.

Lineaarisuus/epälineaarisuus

Sinakalseetin AUC- ja C

-arvot suurenevat lähes lineaarisesti annosalueella 30–180 mg kerran

vuorokaudessa.

Farmakokineettiset/farmakodynaamiset suhteet

PTH-pitoisuus alkaa pienentyä pian annoksen ottamisen jälkeen ja saavuttaa pohjalukeman 2–6 tunnin

kuluttua annoksesta, eli samaan aikaan kun sinakalseetin C

-arvo saavutetaan. Kun sinakalseetin

pitoisuus alkaa jälleen pienentyä, PTH-arvo nousee, kunnes annoksen ottamisesta on kulunut 12

tuntia, minkä jälkeen PTH:n suppressio pysyy jokseenkin vakaana vuorokauden pituisen annosvälin

loppuun asti. Sinakalseetilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa PTH-pitoisuus mitattiin annosvälin

lopussa.

Iäkkäät: Sinakalseetin farmakokinetiikassa ei ole havaittu potilaan ikään liittyviä kliinisesti

merkittäviä muutoksia.

Munuaisten vajaatoiminta: Sinakalseetin farmakokineettinen profiili on lievää, kohtalaista ja vaikeaa

munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ja hemodialyysi- ja peritoneaalidialyys ipotilailla

samanlainen kuin terveillä koehenkilöillä.

Maksan vajaatoiminta: Lievä maksan vajaatoiminta ei vaikuttanut mainittavasti sinakalseetin

farmakokinetiikkaan. Sinakalseetin keskimääräinen AUC-arvo oli kohtalaista maksan vajaatoimintaa

sairastavilla potilailla

noin 2 kertaa suurempi ja vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla noin 4

kertaa suurempi kuin koehenkilöillä,

joiden maksan toiminta on normaali. Sinakalseetin

puoliintumisajan keskiarvo pitenee kohtalaisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä 33 % ja vaikean

vajaatoiminnan yhteydessä 70 %. Maksan toiminnan heikkeneminen ei vaikuta sinakalseetin

sitoutumiseen plasman proteiineihin. Koska jokaisen potilaan annos titrataan turvallisuutta ja tehoa

mittaavien parametrien perusteella, annostusta ei tarvitse erikseen muuttaa maksan vajaatoiminnan

perusteella (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Sukupuoli: Sinakalseetin puhdistuma saattaa olla pienempi naisilla kuin miehillä. Koska annokset

titrataan jokaiselle potilaalle yksilöllisesti, annostusta ei tarvitse erikseen muuttaa sukupuolen

perusteella.

Pediatriset potilaat:

Sinakalseetin farmakokinetiikkaa tutkittiin loppuvaiheen munuaistautia

sairastavilla dialyysihoidossa olevilla 3–17-vuotiailla lapsipotilailla. Kun sinakalseettia annettiin suun

kautta kerta-annoksena ja toistuvina annoksina kerran vuorokaudessa, plasman sinakalseettipitoisuudet

(annoksen ja painon mukaan normalisoidut C

- AUC-arvot) olivat samalla tasolla kuin aikuisilla

potilailla todetut pitoisuudet.

Populaatiofarmakokineettisessä analyysissä arvioitiin

demografisten ominaisuuksien vaikutuksia. Tässä analyysissä iällä, sukupuolella, etnisellä

taustalla, kehon pinta-alalla ja painolla ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta sinakalseetin

farmakokinetiikkaan.

Tupak ointi: Sinakalseetin puhdistuma on tupakoitsijoilla suurempi kuin tupakoimattomilla , mikä

johtuu todennäköisesti

CYP1A2-välitteisen metabolian

induktiosta. Jos potilas aloittaa tai lopettaa

tupakoinnin, sinakalseetin

pitoisuus plasmassa saattaa muuttua ja annoksen säätö voi olla tarpeen.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Sinakalseetti ei ollut teratogeeninen kaniineille annoksena, joka oli AUC-arvon perusteella 0,4-

kertainen ihmisen sekundaarisen hyperparatyreoosin hoidossa käytettävään enimmäisannokseen (180

mg/vrk) verrattuna. Rottien ei-teratogeeninen annos oli AUC-arvon perusteella 4,4-kertainen

sekundaarisen hyperparatyreoosin hoidossa käytettävään enimmäisannokseen verrattuna. Vaikutuksia

urosten tai naaraiden fertiliteettiin ei havaittu, kun altistus oli 4-kertainen verrattuna ihmisille

suositeltuun annokseen 180 mg/vrk (pienessä potilaspopulaatiossa,

joka sai kliinistä

enimmäisannostusta 360 mg/vrk, turvallisuusmarginaalit

olisivat noin puolet edellä ilmoitetuista).

Tiineiden rottien paino laski hieman ja ruoan kulutus väheni suurimmilla annostasoilla. Sikiöiden

paino laski, kun rotille annettiin annoksia, jotka aiheuttivat emoille vaikeaa hypokalsemiaa.

Sinakalseetin on havaittu läpäisevän kaniinien istukan.

Sinakalseetilla ei ole havaittu genotoksisuuteen tai karsinogeenisuuteen viittaavia vaikutuksia.

Toksisuustutkimuksiin perustuvat turvallisuusmarginaalit

ovat pieniä eläinkoemalleissa havaitun

annosta rajoittavan hypokalsemian vuoksi. Jyrsijöillä esiintyi kaihia ja mykiönsamentumaa toistuvien

annosten toksisuus- ja karsinogeenisuustutkimuksissa, mutta vastaavaa vaikutusta ei havaittu koirilla

eikä apinoilla eikä myöskään kliinisissä tutkimuksissa, joissa kaihin kehittymistä seurattiin.

Hypokalsemian tiedetään aiheuttavan kaihia jyrsijöille.

In vitro -tutkimuksissa serotoniinin kuljettajan IC

-arvo todettiin 7 kertaa suuremmaksi ja K

kanavien IC

-arvo 12 kertaa suuremmaksi kuin kalsiumia aistivan reseptorin EC

-arvo, joka oli saatu

samoissa kokeellisissa olosuhteissa. Havainnon kliinistä merkitystä ei tunneta. Sinakalseetin

mahdollista vaikutusta näihin sekundaarisiin kohteisiin ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois.

Nuorilla koirilla tehdyissä toksisuustutkimuksissa havaittiin vapinaa seerumin kalsiumpitoisuuden

pienenemisen yhteydessä, oksentelua, painon laskua ja painonnousun hidastumista, punasolumassan

vähenemistä, luuntiheysmittauksen tulosten vähäistä heikkenemistä, korjautuvaa pitkien luiden

kasvulevyjen laajenemista ja histologiassa lymfoidisia muutoksia (rajoittuivat rintaonteloon ja niiden

katsottiin liittyvän pitkään jatkuneeseen oksenteluun). Kaikkia näitä vaikutuksia esiintyi, kun

systeeminen altistus oli AUC-arvon perusteella suunnilleen sama kuin sekundaarisen

hyperparatyreoosin hoidossa käytettävää enimmäisannosta saavien potilaiden altistus.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Tabletin ydin

Osittain esigelatinoitu maissitärkkelys

Mikrokiteinen selluloosa

Povidoni K29/32

Krospovidoni tyyppi A

Krospovidoni tyyppi B

Magnesiumstearaatti

Vedetön kolloidinen

piidioksidi

Tabletin päällyste

Polyvinyylialkoholi osittain hydrolysoitu

Titaanidioksidi

(E171)

Makrogoli 4000

Talkki

Indigokarmiini

(E132)

Keltainen rautaoksidi (E172)

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

30 kuukautta

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

PVC/PE/PVDC/Al -läpipainopakkaus.

Pakkauskoot: 14, 28 ja 84 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Kööpenhamina S

Tanska

8.

MYYNTILUVAN NUMEROT

30 mg: 32802

60 mg: 32803

90 mg: 32804

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

18.12.2015

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

16.07.2018

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot