CINACALCET ORION 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

18-12-2018

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

18-09-2019

Aktiivinen ainesosa:
Cinacalcetum hydrochloridum
Saatavilla:
Orion Corporation
ATC-koodi:
H05BX01
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Cinacalcetum hydrochloridum
Annos:
90 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
sinakalseetti
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
35772
Valtuutus päivämäärä:
2019-01-11

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Cinacalcet Orion 30 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cinacalcet Orion 60 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cinacalcet Orion 90 mg kalvopäällysteiset tabletit

sinakalseetti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Cinacalcet Orion on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cinacalcet Orion -valmistetta

Miten Cinacalcet Orion -valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Cinacalcet Orion -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Cinacalcet Orion on ja mihin sitä käytetään

Cinacalcet Orion säätelee lisäkilpirauhashormonin eli parathormonin (PTH), kalsiumin ja fosforin

pitoisuutta elimistössäsi. Sillä hoidetaan lisäkilpirauhasten sairauksia ja toimintahäiriöitä.

Lisäkilpirauhasiksi kutsutaan neljää pientä rauhasta, jotka sijaitsevat kilpirauhasen lähellä kaulassa ja

tuottavat lisäkilpirauhashormonia eli parathormonia (PTH).

Cinacalcet Orion on tarkoitettu aikuisille:

sekundaarisen hyperparatyreoosin hoitoon vakavaa munuaistautia sairastaville aikuisille potilaille,

jotka tarvitsevat dialyysihoitoa kuona-aineiden poistamiseksi verestä.

lisäkilpirauhasen syöpää sairastavien aikuisten potilaiden veren suuren kalsiumpitoisuuden

(hyperkalsemia) pienentämiseen.

primaarista hyperparatyreoosia sairastavien aikuisten potilaiden veren suuren kalsiumpitoisuuden

(hyperkalsemian) pienentämiseen, kun lisäkilpirauhasen poisto ei ole mahdollinen.

Sinakalseetti on tarkoitettu vähintään 3-vuotiaille mutta alle 18-vuotiaille lapsille:

sekundaarisen hyperparatyreoosin hoitoon vakavaa munuaistautia sairastaville potilaille, jotka

tarvitsevat dialyysihoitoa kuona-aineiden poistamiseksi verestä ja joiden oireita ei saada hallintaan

muilla hoidoilla.

Primaarisessa ja sekundaarisessa hyperparatyreoosissa lisäkilpirauhaset tuottavat liikaa

lisäkilpirauhashormonia. ”Primaarinen” tarkoittaa tässä sitä, ettei hyperparatyreoosi johdu mistään

muusta sairaudesta, ja ”sekundaarinen” tarkoittaa, että hyperparatyreoosin on aiheuttanut jokin muu

sairaus, esimerkiksi munuaistauti. Sekä primaarinen että sekundaarinen hyperparatyreoosi voivat johtaa

luuston kalsiumin vähenemiseen, mikä voi aiheuttaa luukipuja ja luunmurtumia, sydän- ja

verisuonisairauksia, munuaiskivien muodostumista, mielenterveyshäiriöitä ja kooman.

Sinakalseettia, jota Cinacalcet Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cincacalcet Orion -valmistetta

Älä ota Cinacalcet Orion -valmistetta, jos olet allerginen sinakalseetille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Älä ota Cinacalcet Orion -valmistetta, jos veresi kalsiumpitoisuus on liian pieni. Lääkäri seuraa

veresi kalsiumpitoisuutta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Cinacalcet Orion

-valmistetta.

Ennen kuin aloitat Cinacalcet Orion -valmisteen käytön, kerro lääkärille, jos sinulla on tai on ollut:

kouristuskohtauksia (epileptisiä kohtauksia). Kouristuskohtausten vaara on suurempi, jos

sinulla on ollut aikaisemmin vastaavanlaisia kohtauksia.

maksaongelmia

sydämen vajaatoimintaa.

Cinacalcet Orion pienentää veren kalsiumpitoisuutta. Cinacalcet Orion -hoitoa saaneilla aikuisilla ja

lapsilla on esiintynyt veren pieneen kalsiumpitoisuuteen (hypokalsemiaan) liittyneitä hengenvaarallisia ja

kuolemaan johtaneita tapahtumia.

Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, jotka voivat olla merkki liian pienestä

kalsiumpitoisuudesta: lihaskouristuksia, lihasnykäyksiä tai suonenvetoa tai puutumista tai pistelyä

sormissa, varpaissa tai suun ympärillä tai kouristuskohtauksia, sekavuutta tai tajuttomuutta Cinacalcet

Orion -hoidon aikana.

Veren pieni kalsiumpitoisuus voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. Kun käytät Cinacalcet Orion

-valmistetta, kerro lääkärille, jos sydämesi tuntuu sykkivän poikkeuksellisen nopeasti tai voimakkaasti,

jos sinulla on sydämen rytmihäiriöitä tai jos käytät lääkkeitä, joiden tiedetään aiheuttavan rytmihäiriöitä.

Ks. lisätietoja kohdasta 4.

Kerro lääkärille, jos Cinacalcet Orion -hoidon aikana:

aloitat tai lopetat tupakoinnin, sillä se voi vaikuttaa Cinacalcet Orion -valmisteen tehoon.

Lapset ja nuoret

Alle 18-vuotiaat lapset, joilla on lisäkilpirauhasen syöpä tai primaarinen hyperparatyreoosi, eivät saa

ottaa Cinacalcet Orion -valmistetta.

Jos saat hoitoa sekundaariseen hyperparatyreoosiin, lääkärin on seurattava kalsiumarvojasi ennen

Cinacalcet Orion -hoidon aloittamista ja Cinacalcet Orion -hoidon aikana. Kerro lääkärille, jos sinulla

ilmenee jokin edellä kuvatuista liian pienen kalsiumpitoisuuden merkeistä.

On tärkeää, että otat Cinacalcet Orion -annoksesi juuri niin kuin lääkäri on määrännyt.

Muut lääkevalmisteet ja Cinacalcet Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä, varsinkin etelkalsetidiä tai muita lääkkeitä, jotka pienentävät veren

kalsiumpitoisuutta.

Sinulle ei saa määrätä Cinacalcet Orion -valmistetta yhtaikaa etelkalsetidin kanssa.

Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkkeitä.

Seuraavanlaiset lääkkeet voivat vaikuttaa Cinacalcet Orion -valmisteen tehoon:

sieni-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (itrakonatsoli ja vorikonatsoli)

Cushingin oireyhtymän (elimistön liiallinen kortisolintuotanto) hoitoon käytettävät

ketokonatsolitabletit

bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (telitromysiini, rifampisiini ja siprofloksasiini)

HIV-infektion ja AIDSin hoitoon käytettävä lääke (ritonaviiri)

masennuksen hoitoon käytettävä lääke (fluvoksamiini).

Cinacalcet Orion voi vaikuttaa seuraavanlaisten lääkkeiden tehoon:

masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet (amitriptyliini, desipramiini, nortriptyliini ja

klomipramiini)

yskänlääke (dekstrometorfaani)

sydämen rytmihäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet (flekainidi ja propafenoni)

verenpainelääke (metoprololi).

Cinacalcet Orion ruuan ja juoman kanssa

Cinacalcet Orion otetaan ruoan kanssa tai heti ruoan jälkeen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Cinacalcet Orion -valmisteen käyttöä ei ole tutkittu raskauden aikana. Lääkäri voi päättää muuttaa

hoitoasi, jos tulet raskaaksi, sillä Cinacalcet Orion saattaa vahingoittaa syntymätöntä lasta.

Ei tiedetä, erittyykö Cinacalcet Orion ihmisen rintamaitoon. Lääkäri keskustelee kanssasi siitä, pitäisikö

joko imettäminen tai Cinacalcet Orion -hoito lopettaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Cinacalcet Orion -valmistetta käyttävillä potilailla on esiintynyt huimausta ja kouristuskohtauksia. Älä aja

äläkä käytä koneita, jos sinulla on tällaisia oireita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja

haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele

lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Cinacalcet Orion sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän

lääkevalmisteen ottamista.

3.

Miten Cinacalcet Orion -valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri kertoo, kuinka paljon Cinacalcet Orion

-valmistetta sinun on otettava.

Cinacalcet Orion -tabletit otetaan suun kautta ruoan kanssa tai heti ruoan jälkeen.

Tabletteja ei saa pureskella eikä murskata.

Cinacalcet Orion 30 mg kalvopäällysteiset tabletit on nieltävä kokonaisina, eikä niitä saa pureskella,

murskata eikä jakaa.

Lääkäri seuraa hoidon aikana terveydentilaasi säännöllisesti verikokeiden avulla ja muuttaa annostasi

tarvittaessa.

Jos saat hoitoa sekundaariseen hyperparatyreoosiin

Cinacalcet Orion -valmisteen tavanomainen aloitusannos aikuisille on 30 mg (yksi tabletti) kerran

vuorokaudessa.

Cinacalcet Orion -valmisteen tavanomainen aloitusannos vähintään 3-vuotiaille mutta alle 18-vuotiaille

lapsille on enintään 0,20 mg/kg (painokiloa kohti) vuorokaudessa. Lapsille, jotka tarvitsevat pienempiä

kuin 30 mg:n annoksia tai jotka eivät pysty nielemään tabletteja, on annettava jotakin sopivampaa

lääkemuotoa, esim. sinakalseettirakeita.

Jos saat hoitoa lisäkilpirauhasen syöpään tai primaariseen hyperparatyreoosiin

Cinacalcet Orion -valmisteen tavanomainen aloitusannos aikuisille on 30 mg (yksi tabletti) kaksi kertaa

vuorokaudessa.

Jos otat enemmän Cinacalcet Orion -valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos olet ottanut enemmän Cinacalcet Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi.

Mahdollisia yliannoksen oireita ovat puutuminen tai pistely suun ympärillä, lihassäryt tai suonenvedot ja

kouristuskohtaukset.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Cinacalcet Orion -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos olet unohtanut ottaa Cinacalcet Orion -annoksesi, ota seuraava annos normaaliin tapaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai

sairaanhoitajan puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro heti lääkärille:

Jos havaitset alkavaa puutumista tai pistelyä suun ympärillä, lihassärkyä tai suonenvetoa ja

kouristuskohtauksia. Nämä oireet voivat viitata liian pieneen veren kalsiumpitoisuuteen

(hypokalsemiaan).

Jos sinulle ilmaantuu kasvojen, huulien, suun, kielen tai kurkun turpoamista, joka voi vaikeuttaa

nielemistä tai hengittämistä (angioedeemaa).

Hyvin yleiset: voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä

pahoinvointi ja oksentelu. Nämä ovat yleensä suhteellisen lieviä ja menevät nopeasti ohi.

Yleiset: voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä

huimaus

puutumisen tai pistelyn tuntemukset (parestesia)

ruokahaluttomuus tai heikentynyt ruokahalu

lihaskipu

heikkous (voimattomuus)

ihottuma

testosteronipitoisuuden pieneneminen

veren suuri kaliumpitoisuus (hyperkalemia)

allergiset reaktiot (yliherkkyys)

päänsärky

kouristuskohtaukset

alhainen verenpaine (hypotensio)

ylähengitysteiden infektio

hengitysvaikeudet (hengenahdistus)

yskä

ruoansulatusvaivat (dyspepsia)

ripuli

vatsakipu, ylävatsakipu

ummetus

lihaskouristukset

selkäkipu

veren pieni kalsiumpitoisuus (hypokalsemia).

Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin

nokkosihottuma (urtikaria)

kasvojen, huulien, suun, kielen tai kurkun turpoaminen, joka voi aiheuttaa nielemis- tai

hengitysvaikeuksia (angioedeema)

poikkeuksellisen nopea tai voimakas sydämen syke, joka voi johtua veren liian pienestä

kalsiumpitoisuudesta (hypokalsemian aiheuttama QT-ajan piteneminen ja kammioperäiset

rytmihäiriöt).

Sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on todettu hyvin harvoin vajaatoiminnan pahenemista

ja/tai alhainen verenpaine (hypotensio) Cinacalcet Orion -valmisteen oton jälkeen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista

voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Cinacalcet Orion -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cinacalcet Orion sisältää

Vaikuttava aine on sinakalseetti. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 30 mg, 60 mg tai 90 mg

sinakalseettia (hydrokloridina).

Muut aineet ovat: esigelatinoitu tärkkelys, krospovidoni, mikrokiteinen selluloosa, vedetön

kolloidinen piidioksidi, natriumstearyylifumaraatti, laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, triasetiini,

titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172), indigokarmiinialumiinilakka (E132) ja

makrogolit. Ks. lisätietoa kohdasta 2. Cinacalcet Orion sisältää laktoosia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Cinacalcet Orion 30 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Vaaleanvihreä, soikea (noin 9,9 mm pitkä ja 6,2 mm leveä), kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti,

jonka toisella puolella kaiverrus ”CN” ja toisella puolella ”30”.

Cinacalcet Orion 60 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Vaaleanvihreä, soikea (noin 12,4 mm pitkä ja 7,8 mm leveä), kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti,

jonka toisella puolella on jakouurre ja sen molemmin puolin kaiverrukset ”C” ja ”N” ja toisella puolella

kaiverrus ”60”. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Cinacalcet Orion 90 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Vaaleanvihreä, soikea (noin 14,2 mm pitkä ja 8,9 mm leveä), kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti,

jonka toisella puolella on jakouurre ja sen molemmin puolin kaiverrukset ”C” and ”N” ja toisella puolella

kaiverrus ”90”. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Cinacalcet Orion kalvopäällysteisten tablettien saatavilla olevat pakkaukset:

Läpinäkyvät PVC/PVdC-alumiini-folioläpipainopakkaukset: 14, 28, 30, 56 tai 84 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistajat

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.12.2018

Bipacksedel: Information till patienten

Cinacalcet Orion 30 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Orion 60 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Orion 90 mg filmdragerade tabletter

cinakalcet

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Cinacalcet Orion är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Cinacalcet Orion

Hur du tar Cinacalcet Orion

Eventuella biverkningar

Hur Cinacalcet Orion ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cinacalcet Orion är och vad det används för

Cinacalcet Orion används för att kontrollera nivåerna av parathormon (PTH), kalcium och fosfor i

kroppen. Det används för att behandla problem i det organ som heter bisköldkörteln. Bisköldkörteln

består av fyra små körtlar i halsen nära sköldkörteln och producerar parathormon (PTH).

Cinacalcet Orion används hos vuxna för att:

behandla sekundär hyperparatyreoidism hos vuxna patienter med allvarlig njursjukdom som

behöver dialys för att rena blodet från avfallsprodukter.

minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos vuxna patienter med cancer i

bisköldkörteln.

minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos vuxna patienter med primär

hyperparatyreoidism när körteln inte kan tas bort.

Cinakalcet används hos barn från 3 år upp till 18 år för att:

behandla sekundär hyperparatyreoidism hos patienter med allvarlig njursjukdom som behöver

dialys för att rena blodet från avfallsprodukter och vars sjukdom inte kan hållas under kontroll

med andra behandlingar.

Vid primär och sekundär hyperparatyreoidism tillverkas för mycket PTH av bisköldkörteln. ”Primär”

betyder att hyperparatyreoidismen inte orsakas av en annan sjukdom och ”sekundär” betyder att

hyperparatyreoidismen orsakas av en annan sjukdom, t.ex. njursjukdom. Både primär och sekundär

hyperparatyreoidism kan ge en minskning av kalcium i skelettet, vilket kan leda till skelettsmärta och

frakturer, problem med hjärta och blodkärl, njursten, psykisk sjukdom och koma.

Cinakalcet som finns i Cinacalcet Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Cinacalcet Orion

Ta inte Cinacalcet Orion om du är allergisk mot cinakalcet eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Ta inte Cinacalcet Orion om du har låga kalciumnivåer i blodet. Läkaren kommer att göra kontroller

av kalciumhalterna i blodet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Cinacalcet Orion.

Innan du börjar ta Cinacalcet Orion ska du tala om för läkaren om du har eller någon gång har haft:

krampanfall (attacker eller konvulsioner). Risken för krampanfall är större om du har haft

sådana tidigare.

leverproblem

hjärtsvikt.

Cinacalcet Orion sänker kalciumnivåerna i blodet. Livshotande händelser och död på grund av låga

kalciumnivåer (hypokalcemi) har rapporterats hos vuxna och barn som behandlats med Cinacalcet

Orion.

Tala om för läkaren om du upplever något av följande symtom, vilka kan vara tecken på låga

kalciumnivåer: spasmer, ryckningar eller kramper i musklerna, domningar eller stickningar i fingrarna,

tårna eller runt munnen, eller krampanfall, förvirring eller medvetandeförlust under tiden som du

behandlas med Cinacalcet Orion.

Låga kalciumhalter kan påverka hjärtrytmen. Tala om för läkaren om du drabbas av ovanligt snabba

eller bankande hjärtslag, om du har hjärtrytmproblem, eller om du använder läkemedel som man vet kan

orsaka hjärtrytmproblem, under tiden som du behandlas med Cinacalcet Orion.

Mer information finns i avsnitt 4.

Vid behandling med Cinacalcet Orion ska du tala om för läkaren:

om du bör eller slutar röka, eftersom det kan påverka hur Cinacalcet Orion fungerar.

Barn och ungdomar

Barn under 18 år med cancer i bisköldkörteln eller primär hyperparatyreoidism får inte ta Cinacalcet

Orion.

Om du behandlas för sekundär hyperparatyreoidism ska läkaren kontrollera dina kalciumnivåer innan

du påbörjar behandlingen med Cinacalcet Orion samt regelbundet under behandlingen med Cinacalcet

Orion. Berätta för läkaren om du drabbas av något av de tecken på låga kalciumnivåer som beskrivs

ovan.

Det är viktigt att du tar Cinacalcet Orion-dosen i enlighet med läkarens anvisningar.

Andra läkemedel och Cinacalcet Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel, det gäller särskilt etelkalcetid eller andra läkemedel som sänker kalciumnivåerna i

blodet.

Du ska inte använda Cinacalcet Orion tillsammans med etelkalcetid.

Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel.

Läkemedel som dessa kan påverka hur Cinacalcet Orion fungerar:

läkemedel som används för att behandla svampinfektioner (itrakonazol och vorikonazol)

ketokonazoltabletter som används för att behandla Cushings syndrom (kroppen producerar för

mycket kortisol)

läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner (telitromycin, rifampicin och

ciprofloxacin)

ett läkemedel som används för att behandla HIV-infektioner och AIDS (ritonavir)

ett läkemedel som används för att behandla depression (fluvoxamin).

Cinacalcet Orion kan påverka hur läkemedel som följande fungerar:

läkemedel som används för att behandla depression (amitriptylin, desipramin, nortriptylin och

klomipramin)

ett läkemedel som används för att lindra hosta (dextrometorfan)

läkemedel som används för att behandla förändringar av hjärtfrekvens (flekainid och

propafenon)

läkemedel som används för att behandla högt blodtryck (metoprolol).

Cinacalcet Orion med mat och dryck

Cinacalcet Orion ska tas i samband med eller strax efter måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Cinacalcet Orion har inte prövats på gravida kvinnor. Om du blir gravid kan din läkare välja att ändra

din medicinering eftersom Cinacalcet Orion kan skada det ofödda barnet.

Det är inte känt om Cinacalcet Orion utsöndras i modersmjölk. Din läkare kommer att diskutera med

dig om du ska avbryta antingen amningen eller behandlingen med Cinacalcet Orion.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och krampanfall har rapporterats hos patienter som tar Cinacalcet Orion. Om du drabbas av

dessa biverkningar ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cinacalcet Orion innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Cinacalcet Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Din läkare talar om för dig hur mycket Cinacalcet Orion du ska ta.

Cinacalcet Orion ska tas oralt, i samband med eller strax efter måltid.

Tabletterna får inte tuggas eller krossas.

Cinacalcet Orion 30 mg filmdragerade tabletter ska sväljas hela och får inte tuggas, krossas eller delas.

Din läkare kommer regelbundet att ta blodprov för att kontrollera din sjukdomsutveckling och kommer

vid behov att justera dosen.

Om du behandlas för sekundär hyperparatyreoidism

Vanlig startdos av Cinacalcet Orion för vuxna är 30 mg (en tablett) en gång dagligen.

Vanlig startdos av Cinacalcet Orion för barn från 3 år upp till 18 år är högst 0,20 mg/kg/dag. Barn som

behöver lägre doser än 30 mg eller som inte kan svälja tabletter bör få en lämpligare läkemedelsform,

t.ex. cinakalcetgranulat.

Om du behandlas för cancer i bisköldkörteln eller primär hyperparatyreoidism

Vanlig startdos av Cinacalcet Orion för vuxna är 30 mg (en tablett) två gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Cinacalcet Orion

Kontakta läkaren omedelbart om du har tagit för stor mängd av Cinacalcet Orion. Eventuella tecken på

överdosering är domningar och stickningar runt munnen, muskelvärk eller -kramper och krampanfall.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Cinacalcet Orion

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Även om du glömt att ta en dos Cinacalcet Orion ska du ta nästa dos i vanlig ordning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta läkare omedelbart om du:

börjar känna av domningar och stickningar runt munnen, muskelvärk eller -kramper och

krampanfall. Dessa kan vara tecken på att dina kalciumnivåer är för låga (hypokalcemi).

svullnar i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller svalget, vilka kan orsaka svälj- och

andningssvårigheter (angioödem).

Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

illamående och kräkningar. Dessa biverkningar är ofta relativt lindriga och varar inte länge.

Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

yrsel

domningar och stickningar (parestesi)

förlust av (anorexi) eller nedsatt aptit

muskelsmärta (myalgi)

svaghet (asteni)

hudutslag

minskade testosteronnivåer

hög kaliumnivå i blodet (hyperkalemi)

allergiska reaktioner (överkänslighet)

huvudvärk

krampanfall

lågt blodtryck (hypotension)

övre luftvägsinfektion

andningssvårigheter (dyspné)

hosta

matsmältningsbesvär (dyspepsi)

diarré

buksmärta, buksmärta – övre

förstoppning

muskelspasmer

ryggsmärta

låg kalciumnivå i blodet (hypokalcemi).

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

nässelutslag (urtikaria)

svullnad i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller halsen, som kan orsaka svårigheter att svälja

eller andas (angioödem)

ovanligt snabba eller bankande hjärtslag, som kan bero på låga kalciumhalter i blodet

(QT-förlängning och ventrikulär arytmi, sekundär till hypokalcemi).

Efter intag av cinakalcet har ett mycket litet antal patienter med hjärtsvikt drabbats av förvärring av sitt

tillstånd och/eller lågt blodtryck (hypotension).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Cinacalcet Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är cinakalcet. Varje filmdragerad tablett innehåller 30 mg, 60 mg eller

90 mg cinakalcet (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen är: pregelatiniserad stärkelse, krospovidon, mikrokristallin cellulosa,

kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstearylfumarat, laktosmonohydrat, hypromellos, triacetin,

titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), indigokarmin-aluminiumlack (E132) och makrogoler. Se

avsnitt 2. ”Cinacalcet Orion innehåller laktos” för ytterligare information.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cinacalcet Orion 30 mg filmdragerade tabletter:

Ljusgrön, oval (cirka 9,9 mm lång och 6,2 mm bred), bikonvex, filmdragerad tablett präglad med ”CN”

på ena sidan och ”30” på andra sidan.

Cinacalcet Orion 60 mg filmdragerade tabletter:

Ljusgrön, oval (cirka 12,4 mm lång och 7,8 mm bred), bikonvex, filmdragerad tablett med brytskåra,

präglad med ”C” och ”N” på båda sidorna av skåran på ena sidan och ”60” på andra sidan. Tabletten

kan delas i två lika stora doser.

Cinacalcet Orion 90 mg filmdragerade tabletter:

Ljusgrön, oval (cirka 14,2 mm lång och 8,9 mm bred), bikonvex, filmdragerad tablett med brytskåra,

präglad med ”C” och ”N” på båda sidorna av skåran på ena sidan och ”90” på andra sidan. Tabletten

kan delas i två lika stora doser.

Cinacalcet Orion filmdragerade tabletter finns i:

Genomskinliga PVC/PVdC-aluminiumblister med 14, 28, 30, 56 eller 84 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 18.12.2018

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Cinacalcet Orion 30 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cinacalcet Orion 60 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cinacalcet Orion 90 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Cinacalcet Orion 30 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi tabletti sisältää sinakalseettihydrokloridia määrän, joka vastaa 30 mg:aa sinakalseettia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 3 mg.

Cinacalcet Orion 60 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi tabletti sisältää sinakalseettihydrokloridia määrän, joka vastaa 60 mg:aa sinakalseettia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 6 mg.

Cinacalcet Orion 90 mg kalvopäällysteiset tabletit

Yksi tabletti sisältää sinakalseettihydrokloridia määrän, joka vastaa 90 mg:aa sinakalseettia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 9 mg.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti)

Cinacalcet Orion 30 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Vaaleanvihreä, soikea (noin 9,9 mm pitkä ja 6,2 mm leveä), kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti,

jonka toisella puolella kaiverrus ”CN” ja toisella puolella ”30”.

Cinacalcet Orion 60 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Vaaleanvihreä, soikea (noin 12,4 mm pitkä ja 7,8 mm leveä), kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti,

jonka toisella puolella on jakouurre ja sen molemmin puolin kaiverrukset ”C” ja ”N” ja toisella puolella

kaiverrus ”60”.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Cinacalcet Orion 90 mg kalvopäällysteiset tabletit:

Vaaleanvihreä, soikea (noin 14,2 mm pitkä ja 8,9 mm leveä), kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti,

jonka toisella puolella on jakouurre ja sen molemmin puolin kaiverrukset ”C” and ”N” ja toisella puolella

kaiverrus ”90”.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Sekundaarinen hyperparatyreoosi

Aikuiset

Loppuvaiheen munuaistautiin liittyvän sekundaarisen hyperparatyreoosin (HPT) hoitoon aikuisille

dialyysipotilaille.

Pediatriset potilaat

Sekundaarisen hyperparatyreoosin (HPT) hoitoon vähintään 3-vuotiaille dialyysihoidossa oleville

loppuvaiheen munuaistautia sairastaville lapsille, joiden sekundaarinen hyperparatyreoosi ei pysy

riittävän hyvin tasapainossa tavanomaisella hoidolla (ks. kohta 4.4).

Cinacalcet Orion -valmistetta voidaan käyttää osana kokonaishoitoa, johon tarpeen mukaan sisältyy

fosfaatinsitojia ja/tai D-vitamiinivalmisteita (ks. kohta 5.1).

Lisäkilpirauhasen syöpä ja primaarinen hyperparatyreoosi aikuisilla

Hyperkalsemian vähentämiseen aikuisille potilaille, joilla on:

lisäkilpirauhasen syöpä

primaarinen hyperparatyreoosi ja joilla lisäkilpirauhasen poisto olisi aiheellinen seerumin

kalsiumarvojen perusteella (asiaankuuluvien hoitosuositusten mukaan) mutta poistoleikkaus ei ole

kliinisesti tarkoituksenmukainen tai se on vasta-aiheinen.

4.2

Annostus ja antotapa

Sekundaarinen hyperparatyreoosi

Aikuiset ja iäkkäät (> 65-vuotiaat) potilaat

Aikuisten suositeltu aloitusannos on 30 mg kerran vuorokaudessa. Cinacalcet Orion -annos titrataan 2–

4 viikon välein enintään annokseen 180 mg kerran vuorokaudessa, kunnes saavutetaan

lisäkilpirauhashormonin (PTH) tavoitetaso, joka on dialyysipotilailla 150–300 pg/ml (15,9–31,8 pmol/l)

intaktin PTH:n (iPTH) määritystä käytettäessä. PTH on määritettävä aikaisintaan 12 tunnin kuluttua

Cinacalcet Orion -annoksesta. Tämänhetkisiin hoitosuosituksiin olisi perehdyttävä.

PTH on määritettävä 1–4 viikon kuluttua Cinacalcet Orion -hoidon aloittamisesta tai annoksen

säätämisestä. Ylläpitohoidon aikana PTH on tarkistettava noin 1–3 kuukauden välein. PTH-määritys

voi perustua joko intaktin PTH:n tai biointaktin PTH:n mittaukseen. Cinacalcet Orion ei muuta intaktin

ja biointaktin PTH:n välistä suhdetta.

Annoksen säätäminen seerumin kalsiumarvojen perusteella

Korjattu seerumin kalsiumarvo on määritettävä ja sitä on seurattava. Sen on oltava viitealueen alarajalla

tai sen yläpuolella ennen ensimmäisen Cinacalcet Orion -annoksen antamista (ks. kohta 4.4). Kalsiumin

viitearvot voivat vaihdella paikallisen laboratorion käyttämistä menetelmistä riippuen.

Annosta titrattaessa seerumin kalsiumpitoisuus on tarkistettava usein, ja aina 1 viikon kuluessa

Cinacalcet Orion -hoidon aloittamisesta tai annostuksen säätämisestä. Seerumin kalsiumpitoisuus on

tarkistettava noin kerran kuukaudessa, kun ylläpitoannos on määritetty. Jos korjattu seerumin

kalsiumarvo laskee tason 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) alapuolelle ja/tai potilaalla on hypokalsemian oireita,

suositellaan seuraavia toimenpiteitä:

Korjattu seerumin kalsiumarvo tai

hypokalsemian kliinisiä oireita

Suositukset

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) ja > 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l) tai potilaalla on hypokalsemian

kliinisiä oireita

Seerumin kalsiumpitoisuutta voidaan suurentaa

kliinisen harkinnan mukaan joko antamalla kalsiumia

sisältäviä fosfaatinsitojia tai D-vitamiinivalmisteita

ja/tai muuttamalla dialyysinesteen kalsiumpitoisuutta.

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) ja > 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l) tai hypokalsemian oireet jatkuvat,

vaikka seerumin kalsiumpitoisuutta on yritetty

suurentaa

Cinacalcet Orion -annosta pienennetään tai hoito

keskeytetään.

Korjattu seerumin kalsiumarvo tai

hypokalsemian kliinisiä oireita

Suositukset

≤ 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) tai hypokalsemian

oireet jatkuvat eikä D-vitamiiniannosta voida

suurentaa

Cinacalcet Orion -hoito keskeytetään, kunnes

seerumin kalsiumarvo on noussut tasolle 8,0 mg/dl

(2,0 mmol/l) ja/tai hypokalsemian oireet ovat

hävinneet.

Cinacalcet Orion -hoito aloitetaan uudelleen käyttäen

seuraavaa pienempää annosta.

Pediatriset potilaat

Korjatun seerumin kalsiumarvon on oltava ikäspesifisen viitealueen ylemmällä alueella tai sen

yläpuolella ennen ensimmäisen sinakalseettiannoksen antamista, ja sitä on seurattava tarkoin (ks.

kohta 4.4). Kalsiumin viitearvot vaihtelevat paikallisen laboratorion käyttämistä menetelmistä ja

lapsen/potilaan iästä riippuen.

Suositeltu aloitusannos ≥ 3 – < 18-vuotiaille lapsille on ≤ 0,20 mg/kg kerran vuorokaudessa potilaan

kuivapainon mukaan (ks. taulukko 1). Sinakalseettia voi olla saatavilla rakeina pediatriseen käyttöön.

Lapsille, jotka tarvitsevat pienempiä kuin 30 mg:n annoksia tai jotka eivät pysty nielemään tabletteja, on

annettava sinakalseettia rakeina.

Annosta voidaan suurentaa iPTH:n halutun tavoitetason saavuttamiseksi. Annosta nostetaan

käytettävissä olevia peräkkäisiä annostasoja noudattaen (ks. taulukko 1) 4 viikon välein tai harvemmin.

Annos voidaan nostaa enintään tasolle 2,5 mg/kg/vrk, kuitenkin enintään 180 mg:n

kokonaisvuorokausiannokseen.

Taulukko 1. Sinakalseetin vuorokausiannos lapsipotilaille

Potilaan kuivapaino (kg)

Aloitusannos (mg)

Käytettävissä olevat

peräkkäiset annostasot (mg)

10 – < 12,5

1; 2,5; 5; 7,5; 10 ja 15

≥ 12,5 – < 25

2,5; 5; 7,5; 10; 15 ja 30

≥ 25 – < 36

5, 10, 15, 30 ja 60

≥ 36 – < 50

5, 10, 15, 30, 60 ja 90

≥ 50 – < 75

10, 15, 30, 60, 90 ja 120

≥ 75

15, 30, 60, 90, 120 ja 180

Annoksen säätäminen PTH-arvojen perusteella

PTH-arvot on määritettävä vähintään 12 tuntia sinakalseettiannoksen jälkeen, ja iPTH on määritettävä

1–4 viikon kuluttua sinakalseettihoidon aloittamisesta tai annoksen säätämisestä.

Annosta on säädettävä iPTH-arvojen perusteella seuraavasti:

jos iPTH on < 150 pg/ml (15,9 pmol/l) ja ≥ 100 pg/ml (10,6 pmol/l), sinakalseettiannos lasketaan

seuraavaan pienempään annokseen

Jos iPTH on < 100 pg/ml (10,6 pmol/l), sinakalseettihoito keskeytetään, ja kun iPTH on

> 150 pg/ml (15,9 pmol/l), sinakalseettihoito aloitetaan uudelleen yhtä annostasoa pienemmällä

annoksella. Jos sinakalseettihoito on ollut keskeytettynä yli 14 vuorokautta, se on aloitettava

uudelleen suositeltua aloitusannosta käyttäen.

Annoksen säätäminen seerumin kalsiumarvojen perusteella

Seerumin kalsiumpitoisuus on määritettävä 1 viikon kuluessa sinakalseettihoidon aloittamisesta tai

annoksen säätämisestä.

Seerumin kalsiumpitoisuus tulisi tarkistaa kerran viikossa, kun ylläpitoannos on määritetty.

Lapsipotilaiden seerumin kalsiumarvojen on pysyttävä viitealueella. Jos seerumin kalsiumpitoisuus

laskee viitealueen alapuolelle tai jos ilmaantuu hypokalsemian oireita, annosta on säädettävä

asianmukaisesti taulukossa 2 kuvattuja vaiheita noudattaen:

Taulukko 2: Annoksen säätäminen ≥ 3 – < 18-vuotiaille lapsipotilaille

Korjattu seerumin kalsiumarvo tai

hypokalsemian kliinisiä oireita

Suositukset

Korjattu seerumin kalsium on

iänmukaisen viitealueen alarajalla tai sen

alapuolella

jos esiintyy hypokalsemian oireita,

kalsiumarvosta riippumatta.

Sinakalseettihoito lopetetaan.*

Annetaan kalsiumvalmisteita, kalsiumia sisältäviä

fosfaatinsitojia ja/tai D-vitamiinivalmisteita kliinisen tarpeen

mukaan.

Seerumin korjattu kokonaiskalsiumarvo

on iänmukaisen viitealueen alarajan

yläpuolella ja

hypokalsemian oireet ovat hävinneet.

Aloitetaan hoito uudelleen seuraavalla pienemmällä

annoksella. Jos sinakalseettihoito on ollut keskeytettynä yli

14 vuorokautta, se on aloitettava uudelleen suositeltua

aloitusannosta käyttäen.

Jos potilas on saanut pienintä annosta (1 mg/vrk) ennen

hoidon keskeyttämistä, hoito aloitetaan uudelleen samalla

annoksella (1 mg/vrk).

* Jos hoito on lopetettu, korjattu seerumin kalsium on määritettävä 5–7 vuorokauden kuluessa

Sinakalseetin turvallisuutta ja tehoa alle 3 vuoden ikäisten lasten sekundaarisen hyperparatyreoosin

hoidossa ei ole varmistettu. Tiedot ovat riittämättömät.

Siirtyminen etelkalsetidihoidosta Cinacalcet Orion -hoitoon

Etelkalsetidin vaihtamista sinakalseettihoitoon ja lääkityskatkon riittävää pituutta ei ole tutkittu potilailla.

Cinacalcet Orion -hoitoa ei saa aloittaa potilaille, ennen kuin etelkalsetidihoidon lopettamisen jälkeen on

tehty vähintään kolme hemodialyysia. Tässä vaiheessa on mitattava seerumin kalsium. Varmista ennen

Cinacalcet Orion -valmisteen käytön aloittamista, että seerumin kalsiumpitoisuus on viitealueella (katso

kohdat 4.4 ja 4.8).

Lisäkilpirauhasen syöpä ja primaarinen hyperparatyreoosi

Aikuiset ja iäkkäät (> 65-vuotiaat) potilaat

Cinalcacet Orion -valmisteen suositeltu aloitusannos aikuisille on 30 mg kahdesti vuorokaudessa.

Cinalcalcet Orion -annos titrataan 2–4 viikon välein seuraavaa järjestystä noudattaen: 30 mg kahdesti

vuorokaudessa, 60 mg kahdesti vuorokaudessa, 90 mg kahdesti vuorokaudessa ja 90 mg 3–4 kertaa

vuorokaudessa tarpeen mukaan, kunnes seerumin kalsiumpitoisuus laskee viitealueen ylärajalle tai sen

alapuolelle. Kliinisissä tutkimuksissa käytetty enimmäisannostus oli 90 mg neljästi vuorokaudessa.

Seerumin kalsiumpitoisuus on määritettävä 1 viikon kuluessa Cinacalcet Orion -hoidon aloittamisesta tai

annoksen säätämisestä. Seerumin kalsiumpitoisuus on tarkistettava 2–3 kuukauden välein, kun

ylläpitoannos on määritetty. Kun Cinacalcet Orion -annostus on titrattu enimmäisannokseen, seerumin

kalsiumpitoisuutta on seurattava säännöllisesti. Cinacalcet Orion -hoidon lopettamista on harkittava, ellei

seerumin kalsiumarvon lasku pysy kliinisesti merkittävällä tasolla (ks. kohta 5.1).

Pediatriset potilaat

Sinakalseetin turvallisuutta ja tehoa lasten lisäkilpirauhasen syövän ja primaarisen hyperparatyreoosin

hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Maksan vajaatoiminta

Aloitusannoksen säätö ei ole tarpeen. Cinacalcet Orion -valmisteen käytössä on noudatettava

varovaisuutta, jos potilaalla on kohtalainen tai vaikea maksan vajaatoiminta, ja hoitoa on seurattava

tarkoin annosta titrattaessa ja hoidon jatkuessa (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Antotapa

Suun kautta.

Tabletteja ei saa pureskella eikä murskata.

Cinacalcet Orion 30 mg kalvopäällysteiset tabletit on nieltävä kokonaisina, eikä niitä saa pureskella,

murskata eikä jakaa.

Cinacalcet Orion on suositeltavaa ottaa ruoan kanssa tai heti aterian jälkeen, sillä tutkimukset ovat

osoittaneet, että sinakalseetin hyötyosuus suurenee, kun se otetaan ruoan kanssa (ks. kohta 5.2).

Lapsille, jotka tarvitsevat pienempiä kuin 30 mg:n annoksia tai jotka eivät pysty nielemään tabletteja, on

annettava sinakalseettia rakeina.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Hypokalsemia (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Seerumin kalsium

Sinakalseettihoitoa saaneilla aikuis- ja lapsipotilailla on raportoitu hypokalsemiaan liittyneitä

hengenvaarallisia tapahtumia ja kuolemia. Hypokalsemian oireita voivat olla parestesiat, lihaskipu,

lihaskrampit, tetania ja kouristukset. Seerumin kalsiumpitoisuuden pieneneminen voi myös pidentää

QT-aikaa, mikä voi altistaa hypokalsemiasta johtuville kammioperäisille rytmihäiriöille. QT-ajan

pitenemistä ja kammioperäisiä rytmihäiriöitä on raportoitu sinakalseettihoitoa saaneilla potilailla (ks.

kohta 4.8). Varovaisuutta on syytä noudattaa, jos potilaalla on muita QT-aikaa pidentäviä riskitekijöitä,

kuten tiedossa oleva synnynnäinen pitkä QT -oireyhtymä, tai jos potilas käyttää lääkkeitä, joiden

tiedetään pidentävän QT-aikaa.

Koska sinakalseetti pienentää seerumin kalsiumpitoisuutta, potilaita on seurattava tarkoin

hypokalsemian ilmaantumisen varalta (ks. kohta 4.2). Seerumin kalsiumpitoisuus on määritettävä

1 viikon kuluessa Cinacalcet Orion -hoidon aloittamisesta tai annoksen säätämisestä.

Aikuiset

Cinacalcet Orion -hoitoa ei pidä aloittaa, jos potilaan seerumin (albumiinikorjattu) kalsiumpitoisuus on

viitealueen alapuolella.

Kun sinakalseettia annettiin kroonista munuaistautia sairastaville dialyysipotilaille, noin 30 prosentilla

potilaista seerumin kalsium laski vähintään kerran arvon 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) alapuolelle.

Pediatriset potilaat

Cinacalcet Orion -hoitoa voidaan antaa sekundaarisen hyperparatyreoosin hoitoon vain ≥ 3-vuotiaille

dialyysihoidossa oleville loppuvaiheen munuaistautia sairastaville lapsille, joiden sekundaarinen

hyperparatyreoosi ei pysy riittävän hyvin tasapainossa tavanomaisella hoidolla ja joiden seerumin

kalsiumpitoisuus on ikäspesifisen viitealueen ylemmällä alueella tai sen yläpuolella.

Seerumin kalsiumpitoisuutta (ks. kohta 4.2) ja potilaan hoitomyöntyvyyttä on seurattava tarkoin

sinakalseettihoidon aikana. Sinakalseettihoitoa ei saa aloittaa eikä annosta saa suurentaa, jos

hoitomyöntyvyyden epäillään olevan huono.

Ennen sinakalseettihoidon aloittamista ja hoidon aikana on punnittava hoidon riskejä ja hyötyjä ja

arvioitava potilaan kykyä noudattaa hypokalsemiariskin seurantaa ja hallintaa koskevia suosituksia.

Lapsipotilaille ja/tai heistä huolehtiville henkilöille on kerrottava hypokalsemian oireista ja selitettävä,

että on hyvin tärkeää noudattaa ohjeita, jotka koskevat seerumin kalsiumarvojen seurantaa, lääkkeen

annostusta ja antotapaa.

Kroonista munuaistautia sairastavat potilaat, jotka eivät ole dialyysihoidossa

Sinakalseettia ei ole tarkoitettu kroonista munuaistautia sairastaville potilaille, jotka eivät ole

dialyysihoidossa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sinakalseettia saavista kroonista munuaistautia

sairastavista aikuisista potilaista niillä, jotka eivät ole dialyysihoidossa, on suurempi hypokalsemian

(seerumin kalsium < 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l)) vaara kuin niillä, jotka ovat dialyysihoidossa, mikä voi johtua

alhaisemmista kalsiumin lähtöarvoista ja/tai jäljellä olevasta munuaistoiminnasta.

Kouristuskohtaukset

Sinakalseettihoitoa saavilla potilailla on todettu kouristuskohtauksia (ks. kohta 4.8). Merkittävä seerumin

kalsiumpitoisuuden lasku lisää kouristusalttiutta. Siksi Cinacalcet Orion -hoitoa saavien potilaiden

seerumin kalsiumpitoisuuksia on seurattava tarkoin, varsinkin jos potilaalla on aikaisemmin ollut

kouristeluhäiriöitä.

Hypotensio ja/tai sydämen vajaatoiminnan paheneminen

Verenpaineen laskua ja/tai sydämen vajaatoiminnan pahenemista on raportoitu potilailla, joiden sydämen

toiminta on heikentynyt. Näiden tapausten syy-yhteyttä sinakalseettiin ei voitu täysin sulkea pois, ja ne

voivat liittyä seerumin kalsiumpitoisuuden pienenemiseen (ks. kohta 4.8).

Yhteiskäyttö muiden lääkevalmisteiden kanssa

Cinacalcet Orion -valmisteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilas saa jotakin muuta

lääkettä, jonka tiedetään pienentävän seerumin kalsiumpitoisuutta. Seerumin kalsiumarvoja on

seurattava tarkoin (ks. kohta 4.5).

Cinacalcet Orion -hoitoa saaville potilaille ei saa antaa etelkalsetidiä. Näiden lääkeaineiden

samanaikainen käyttö voi johtaa vaikeaan hypokalsemiaan.

Yleiset

Potilaalle saattaa kehittyä adynaaminen luutauti, jos PTH-pitoisuus on jatkuvasti pienempi kuin noin

1,5-kertainen viitealueen ylärajaan verrattuna intaktin PTH:n määrityksessä. Jos Cinacalcet Orion

-hoitoa saavien potilaiden PTH-arvo laskee suositellun tavoitealueen alapuolelle, Cinacalcet Orion- ja/tai

D-vitamiinivalmisteiden annosta on pienennettävä tai hoito on lopetettava.

Testosteronipitoisuus

Loppuvaiheen munuaistautia sairastavien potilaiden testosteronipitoisuus on usein viitealueen

alapuolella. Kliinisessä tutkimuksessa, jossa oli loppuvaiheen munuaistautia sairastavia aikuisia

dialyysipotilaita, sinakalseettihoitoa saaneiden potilaiden vapaan testosteronin pitoisuuden laskun

mediaani oli 31,3 % ja lumevalmistetta saaneiden potilaiden 16,3 % kuuden hoitokuukauden jälkeen.

Tämän tutkimuksen avoimessa jatkotutkimuksessa sinakalseettihoitoa saaneiden potilaiden vapaan

testosteronin pitoisuuden ja testosteronin kokonaispitoisuuden lasku ei enää lisääntynyt 3 vuoden jakson

aikana. Seerumin testosteronipitoisuuden laskun kliinistä merkitystä ei tunneta.

Maksan vajaatoiminta

Sinakalseetin pitoisuus plasmassa saattaa olla 2–4 kertaa suurempi kohtalaisen tai vaikean maksan

vajaatoiminnan (Child-Pughin luokitus) yhteydessä, joten Cinacalcet Orion -valmisteen käytössä on

noudatettava varovaisuutta näitä potilaita hoidettaessa ja hoitoa on seurattava tarkoin (ks. kohdat 4.2 ja

5.2).

Laktoosi

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai

glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Lääkevalmisteet, joiden tiedetään pienentävän seerumin kalsiumpitoisuutta

Jos Cinacalcet Orion -valmisteen kanssa käytetään samanaikaisesti muita lääkevalmisteita, joiden

tiedetään pienentävän seerumin kalsiumpitoisuutta, hypokalsemian vaara saattaa suurentua (ks.

kohta 4.4). Cinacalcet Orion -hoitoa saaville potilaille ei saa antaa etelkalsetidiä (ks. kohta 4.4).

Muiden lääkkeiden vaikutus sinakalseettiin

Sinakalseetti metaboloituu osittain CYP3A4-entsyymin välityksellä. Käytettäessä samanaikaisesti

voimakasta CYP3A4-estäjää, ketokonatsolia (200 mg kahdesti vuorokaudessa) sinakalseetin pitoisuus

nousi noin kaksinkertaiseksi. Cinacalcet Orion -annostuksen säätö voi olla tarpeen, jos Cinacalcet Orion

-valmistetta saava potilas aloittaa tai lopettaa sellaisten lääkkeiden käytön, jotka ovat tämän entsyymin

voimakkaita estäjiä (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli, telitromysiini, vorikonatsoli, ritonaviiri) tai

indusoijia (esim. rifampisiini).

In vitro -tutkimukset osoittavat, että sinakalseetti metaboloituu osittain CYP1A2:n välityksellä.

Tupakointi indusoi CYP1A2-entsyymiä: sinakalseetin puhdistuman havaittiin olevan 36–38 % suurempi

tupakoitsijoilla kuin tupakoimattomilla. CYP1A2-estäjien (esim. fluvoksamiinin, siprofloksasiinin)

vaikutusta sinakalseetin pitoisuuteen plasmassa ei ole tutkittu. Annoksen säätö voi olla tarpeen, jos

potilas aloittaa tai lopettaa tupakoinnin tai jos samanaikainen hoito voimakkaalla CYP1A2:n estäjällä

aloitetaan tai lopetetaan.

Kalsiumkarbonaatti: Kalsiumkarbonaatin (1 500 mg kerta-annoksena) samanaikainen käyttö ei

muuttanut sinakalseetin farmakokinetiikkaa.

Sevelameeri: Sevelameerin (2 400 mg kolmesti vuorokaudessa) samanaikainen käyttö ei muuttanut

sinakalseetin farmakokinetiikkaa.

Pantopratsoli: Pantopratsolin (80 mg kerran vuorokaudessa) samanaikainen käyttö ei muuttanut

sinakalseetin farmakokinetiikkaa.

Sinakalseetin vaikutus muihin lääkkeisiin

Sytokromi P450 2D6 -entsyymin (CYP2D6) välityksellä metaboloituvat lääkkeet: Sinakalseetti on

voimakas CYP2D6:n estäjä. Samanaikaisesti annettavien lääkkeiden annostusta voi olla tarpeen säätää,

jos Cinacalcet Orion -valmistetta annetaan yhdessä sellaisten yksilöllisesti titrattavien lääkeaineiden

kanssa, joiden terapeuttinen indeksi on kapea ja jotka metaboloituvat pääasiassa CYP2D6-entsyymin

välityksellä (esim. flekainidi, propafenoni, metoprololi, desipramiini, nortriptyliini, klomipramiini).

Desipramiini: Pääasiassa CYP2D6:n välityksellä metaboloituvan trisyklisen masennuslääkkeen

desipramiinin altistus suureni merkitsevästi, 3,6-kertaiseksi (90 %:n luottamusväli 3,0–4,4) nopeilla

CYP2D6-metaboloijilla, kun sinakalseettia (90 mg kerran vuorokaudessa) annettiin samanaikaisesti

desipramiinin (50 mg kerran vuorokaudessa) kanssa.

Dekstrometorfaani: Toistuvina 50 mg:n annoksina annettu sinakalseetti suurensi 30 mg:n annoksena

annetun (pääasiassa CYP2D6:n välityksellä metaboloituvan) dekstrometorfaanin AUC-arvon

11-kertaiseksi nopeilla CYP2D6-metaboloijilla.

Varfariini: Sinakalseetin toistuvat oraaliset annokset eivät vaikuttaneet varfariinin farmakokinetiikkaan

eivätkä farmakodynamiikkaan (tromboplastiiniajan ja hyytymistekijä VII:n perusteella mitattuna).

Sinakalseetti ei vaikuta R- eikä S-varfariinin farmakokinetiikkaan, eikä sen toistuva annostelu potilaille

aiheuta autoinduktiota, mikä osoittaa, ettei sinakalseetti indusoi ihmisen CYP3A4-, CYP1A2- eikä

CYP2C9-entsyymiä.

Midatsolaami: Sinakalseetin (90 mg) samanaikainen käyttö suun kautta annetun CYP3A4:n ja

CYP3A5:n substraatin midatsolaamin (2 mg) kanssa ei muuttanut midatsolaamin farmakokinetiikkaa.

Nämä tiedot viittaavat siihen, ettei sinakalseetti vaikuttaisi niiden lääkkeiden farmakokinetiikkaan, jotka

metaboloituvat CYP3A4:n ja CYP3A5:n välityksellä, kuten tietyt immunosuppressorit, siklosporiini ja

takrolimuusi mukaan luettuina.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa kliinisiä tietoja sinakalseetin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole

havaittu suoria vaikutuksia tiineyteen, synnytykseen eikä postnataaliseen kehitykseen. Tiineiden rottien

ja kaniinien tutkimuksissa ei havaittu alkio-/sikiötoksisuutta, lukuun ottamatta rotilla havaittua sikiöiden

painon laskua annostasoilla, jotka aiheuttivat toksisia vaikutuksia emoille (ks. kohta 5.3). Cinacalcet

Orion -valmistetta voidaan antaa raskauden aikana vain, jos hoidon mahdollinen hyöty oikeuttaa sikiölle

mahdollisesti aiheutuvan vaaran.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö sinakalseetti ihmisen rintamaitoon. Sinakalseetti erittyy imettävien rottien maitoon,

ja maidon ja plasman lääkeainepitoisuuden suhde on suuri. Kun hyödyt ja haitat on arvioitu huolellisesti,

joko imettäminen tai Cinacalcet Orion -hoito on lopetettava.

Hedelmällisyys

Sinakalseetin vaikutuksista hedelmällisyyteen ei ole kliinistä tutkimustietoa. Eläinkokeissa ei ole havaittu

hedelmällisyyteen kohdistuvia vaikutuksia.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Sinakalseettihoitoa saavilla potilailla on raportoitu huimausta ja kouristuskohtauksia, jotka voivat

vaikuttaa huomattavasti ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita (ks. kohta 4.4).

4.8

Haittavaikutukset

Tiivistelmä turvallisuustiedoista

Sekundaarinen hyperparatyreoosi, lisäkilpirauhasen syöpä ja primaarinen hyperparatyreoosi

Lumekontrolloiduista tutkimuksista ja yhden hoitohaaran tutkimuksista saatujen tietojen perusteella

sinakalseettia saaneiden potilaiden yleisimmin raportoidut haittavaikutukset olivat pahoinvointi ja

oksentelu. Pahoinvointi ja oksentelu olivat useimmilla potilailla lieviä tai kohtalaisia ja ohimeneviä.

Pääasialliset hoidon keskeyttämiseen johtaneet haittavaikutukset olivat pahoinvointi ja oksentelu.

Haittavaikutustaulukko

Alla luetellaan lumekontrolloiduissa tutkimuksissa ja yhden hoitohaaran tutkimuksissa esiintyneet

haittavaikutukset, joiden syy-yhteyden sinakalseettihoitoon arvioitiin näytön perusteella olevan vähintään

mahdollinen. Luokituksessa noudatetaan seuraavaa käytäntöä: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100,

< 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen

(< 1/10 000).

Haittavaikutusten ilmaantuvuus kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa ja valmisteen markkinoille tulon

jälkeen:

Elinjärjestelmä (MedDRA)

Ilmaantuvuus

Haittavaikutus

Immuunijärjestelmä

Yleinen

Yliherkkyysreaktiot

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Yleinen

Ruokahaluttomuus

Heikentynyt ruokahalu

Hermosto

Yleinen

Kouristuskohtaukset

Heitehuimaus

Parestesiat

Päänsärky

Sydän

Tuntematon

Sydämen vajaatoiminnan

paheneminen

QT-ajan piteneminen ja

kammioperäiset rytmihäiriöt

hypokalsemian seurauksena

Verisuonisto

Yleinen

Hypotensio

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleinen

Ylähengitysteiden infektio

Hengenahdistus

Yskä

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Pahoinvointi

Oksentelu

Yleinen

Dyspepsia

Ripuli

Vatsakipu

Ylävatsakipu

Ummetus

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Ihottuma

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen

Lihaskipu

Lihaskouristukset

Selkäkipu

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat

haitat

Yleinen

Voimattomuus

Elinjärjestelmä (MedDRA)

Ilmaantuvuus

Haittavaikutus

Tutkimukset

Yleinen

Hypokalsemia

Hyperkalemia

Pienentynyt

testosteronipitoisuus

ks. kohta 4.4

ks. kohta c

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Yliherkkyysreaktiot

Sinakalseetin markkinoille tulon jälkeen on havaittu yliherkkyysreaktioita, kuten angioedeemaa ja

nokkosihottumaa. Yksittäisten suositeltujen termien, kuten angioedeeman ja nokkosihottuman, yleisyyttä

ei pystytä arvioimaan käytettävissä olevista tiedoista.

Hypotensio ja/tai sydämen vajaatoiminnan paheneminen

Markkinoille tulon jälkeen turvallisuusseurannassa on raportoitu idiosynkraattista verenpaineen laskua

ja/tai sydämen vajaatoiminnan pahenemista sinakalseettia saaneilla potilailla, joiden sydämen toiminta on

heikentynyt. Näiden tapausten yleisyyttä ei pystytä arvioimaan käytettävissä olevista tiedoista.

Hypokalsemian aiheuttama QT-ajan piteneminen ja kammioperäiset rytmihäiriöt

Sinakalseetin markkinoille tulon jälkeen on todettu hypokalsemian aiheuttamaa QT-ajan pitenemistä ja

kammioperäisiä rytmihäiriöitä. Näiden yleisyyttä ei pystytä arvioimaan käytettävissä olevista tiedoista

(ks. kohta 4.4).

Pediatriset potilaat

Sinakalseetin turvallisuutta arvioitiin loppuvaiheen munuaistautia sairastavien dialyysihoidossa olevien

lapsipotilaiden sekundaarisen hyperparatyreoosin hoidossa kahdessa satunnaistetussa

vertailututkimuksessa ja yhdessä yhden hoitohaaran tutkimuksessa (ks. kohta 5.1). Kaikista

lapsipotilaista, jotka saivat sinakalseettia kliinisissä tutkimuksissa, yhteensä 19:llä (24,1 %;

64,5/100 henkilövuotta) todettiin hypokalsemia haittatapahtumana vähintään kerran. Pediatrisessa

kliinisessä tutkimuksessa raportoitiin vaikeaan hypokalsemiaan liittynyt lapsipotilaan kuolemantapaus

(ks. kohta 4.4).

Sinakalseettia voidaan antaa lapsipotilaille vain, jos mahdollinen hyöty oikeuttaa lapselle mahdollisesti

aiheutuvan vaaran.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta

tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

4.9

Yliannostus

Aikuisille dialyysipotilaille on annettu annoksia, jotka on titrattu tasolle 300 mg kerran vuorokaudessa,

eikä haittavaikutuksia ole esiintynyt. Kliinisessä tutkimuksessa dialyysihoidossa olevalle lapsipotilaalle

annettiin vuorokausiannoksena 3,9 mg/kg, joka aiheutti potilaalle lievää mahakipua, pahoinvointia ja

oksentelua.

Sinakalseetin yliannos voi johtaa hypokalsemiaan. Yliannostapauksissa on seurattava hypokalsemiaan

viittaavia oireita ja löydöksiä, ja hoidon on oltava oireenmukaista ja elintoimintoja tukevaa. Koska

sinakalseetti sitoutuu voimakkaasti proteiineihin, hemodialyysi ei ole tehokas hoito yliannostapauksissa.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Kalsiumtasapainoon vaikuttavat valmisteet, muut lisäkilpirauhasen

toimintaa estävät lääkeaineet, ATC-koodi: H05BX01

Vaikutusmekanismi

Lisäkilpirauhasen pääsolun pinnalla oleva kalsiumia aistiva reseptori on tärkein PTH:n eritystä säätelevä

tekijä. Sinakalseetti on kalsimimeettinen aine, joka pienentää suoraan PTH-pitoisuutta lisäämällä

kalsiumia aistivan reseptorin herkkyyttä solunulkoiselle kalsiumille. PTH:n vähenemiseen liittyy

samanaikainen seerumin kalsiumpitoisuuden pieneneminen.

PTH:n väheneminen on sidoksissa sinakalseetin pitoisuuteen.

Kun vakaa tila on saavutettu, seerumin kalsiumpitoisuus pysyy samana koko annosvälin ajan.

Sekundaarinen hyperparatyreoosi

Aikuiset

Kolmessa 6 kuukauden kliinisessä lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa oli mukana

loppuvaiheen munuaistautia sairastavia dialyysipotilaita, joilla oli hallitsematon sekundaarinen

hyperparatyreoosi (n = 1 136). Demografiset ja muut ominaisuudet lähtötilanteessa olivat verrattavissa

sekundaarista hyperparatyreoosia sairastavien dialyysipotilaiden populaation vastaaviin ominaisuuksiin.

Intaktin PTH:n lähtöarvojen keskiarvo oli näiden kolmen tutkimuksen sinakalseettiryhmissä 733 pg/ml

(77,8 pmol/l) ja lumeryhmissä 683 pg/ml (72,4 pmol/l). Tutkimukseen otettaessa 66 % potilaista sai

D-vitamiinivalmisteita ja > 90 % sai fosfaatinsitojia. Intaktin PTH:n pitoisuus, seerumin kalsium-

fosforitulo (Ca x P) sekä kalsium- ja fosforipitoisuus pienenivät merkitsevästi sinakalseettia saaneilla

potilailla verrattuna lumevalmistetta saaneisiin potilaisiin, jotka saivat tavanomaista hoitoa. Tulokset

olivat yhtäpitävät kaikissa kolmessa tutkimuksessa. Primaarisen päätetapahtuman (niiden potilaiden

osuus, joilla intakti PTH oli ≤ 250 pg/ml (≤ 26,5 pmol/l)), saavutti näissä kolmessa tutkimuksessa 41 %,

46 % ja 35 % sinakalseettia saaneista potilaista ja 4 %, 7 % ja 6 % lumevalmistetta saaneista potilaista.

Intaktin PTH:n pitoisuus laski ≥ 30 % noin 60 prosentilla sinakalseettia saaneista potilaista, ja tämä

vaikutus oli johdonmukainen intaktin PTH:n lähtöarvosta riippumatta. Seerumin Ca x P -tulo laski

keskimäärin 14 %, kalsiumarvo keskimäärin 7 % ja fosforiarvo keskimäärin 8 %.

Intaktin PTH:n ja Ca x P -tulon lasku säilyi ainakin 12 hoitokuukauden ajan. Sinakalseetti pienensi

intaktin PTH:n pitoisuutta, Ca x P -tuloa sekä kalsiumin ja fosforin pitoisuutta intaktin PTH:n tai Ca x P

-tulon lähtöarvosta, dialyysityypistä (PD tai HD), dialyysin kestosta ja mahdollisesta

D-vitamiinivalmisteiden käytöstä riippumatta.

PTH-pitoisuuden pienenemiseen liittyi luun aineenvaihdunnan merkkiaineiden (luuspesifinen alkalinen

fosfataasi, N-telopeptidi, luun vaihdunta ja luufibroosi) ei-merkitsevä lasku. Kuusi ja 12 kuukautta

kestäneiden kliinisten tutkimusten yhdistetyistä tuloksista tehtyjen post hoc -analyysien mukaan

luunmurtumien ja lisäkilpirauhasen poiston Kaplan-Meier-estimaatit olivat pienemmät sinakalseettia

saaneessa ryhmässä kuin vertailuryhmässä. Tutkimukset osoittivat, että kun sinakalseettia annettiin

potilaille, joilla oli krooninen munuaistauti ja sekundaarinen hyperparatyreoosi mutta jotka eivät olleet

dialyysihoidossa, PTH-arvot laskivat samassa määrin kuin dialyysipotilailla, joilla oli loppuvaiheen

munuaistauti ja sekundaarinen hyperparatyreoosi. Hoidon tehoa, turvallisuutta, optimaalisia annoksia ja

hoitotavoitteita ei kuitenkaan ole vahvistettu niiden munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden

hoidossa, jotka eivät vielä ole dialyysihoidossa. Nämä tutkimukset osoittavat, että hypokalsemian vaara

on suurempi niillä sinakalseettia saavilla kroonista munuaistautia sairastavilla potilailla, jotka eivät ole

dialyysihoidossa, kuin sinakalseettia saavilla loppuvaiheen munuaistautia sairastavilla dialyysipotilailla,

mikä voi johtua alhaisemmista kalsiumin lähtöarvoista ja/tai jäljellä olevasta munuaistoiminnasta.

EVOLVE-tutkimus (EValuation Of Cinacalcet Therapy to Lower CardioVascular Events) oli

satunnaistettu kliininen kaksoissokkotutkimus, jossa sinakalseetin vaikutusta kokonaiskuolleisuuden

(kaikki kuolinsyyt) ja sydän- ja verisuonitapahtumien riskin pienenemiseen verrattiin lumevalmisteeseen.

Tutkimuksessa oli mukana 3883 potilasta, joilla oli sekundaarinen hyperparatyreoosi ja dialyysihoitoa

vaativa krooninen munuaistauti. Tutkimus ei saavuttanut ensisijaista tavoitettaan eli

kokonaiskuolleisuuden tai sydän- ja verisuonitapahtumien (joihin kuuluivat sydäninfarkti, sairaalahoitoa

vaativa epästabiili angina pectoris, sydämen vajaatoiminta tai perifeerinen verisuonitapahtuma) riskin

vähenemistä ei pystytty osoittamaan (vaarasuhde (HR) 0,93, 95 %:n luottamusväli 0,85–1,02,

p = 0,112). Toissijaisessa analyysissä, jossa otettiin huomioon potilaiden ominaisuudet lähtötilanteessa,

vaarasuhde ensisijaisen yhdistetyn päätetapahtuman osalta oli 0,88 ja 95 %:n luottamusväli 0,79–0,97.

Pediatriset potilaat

Sinakalseetin tehoa ja turvallisuutta arvioitiin loppuvaiheen munuaistautia sairastavien dialyysihoidossa

olevien lapsipotilaiden sekundaarisen hyperparatyreoosin hoidossa kahdessa satunnaistetussa

vertailututkimuksessa ja yhdessä yhden hoitohaaran tutkimuksessa.

Tutkimus 1 oli lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, jossa 43 potilaalle (ikäjakauma 6 – < 18 vuotta)

annettiin satunnaistetusti joko sinakalseettia (n = 22) tai lumevalmistetta (n = 21). Tutkimukseen kuului

24 viikon annoksenmääritysjakso ja sen jälkeen 6 viikon tehonarviointivaihe sekä 30 viikon avoin

jatkovaihe. Potilaiden keski-ikä lähtötilanteessa oli 13 vuotta (vaihteluväli 6–18 vuotta). Suurin osa

potilaista (91 %) käytti D-vitamiinivalmisteita lähtötilanteessa. Intaktin PTH:n pitoisuuksien keskiarvo

(SD) oli lähtötilanteessa sinakalseettiryhmässä 757,1 (440,1) pg/ml ja lumeryhmässä

795,8 (537,9) pg/ml. Seerumin korjattujen kokonaiskalsiumpitoisuuksien keskiarvo (SD) oli

lähtötilanteessa sinakalseettiryhmässä 9,9 (0,5) mg/dl ja lumeryhmässä 9,9 (0,6) mg/dl. Sinakalseetin

suurimpien vuorokausiannosten keskiarvo oli 1,0 mg/kg/vrk.

Niiden potilaiden osuus, jotka saavuttivat ensisijaisen päätetapahtuman (plasman iPTH-arvojen

keskiarvon lasku ≥ 30 % lähtötasosta tehonarviointivaiheen aikana, viikoilla 25–30), oli

sinakalseettiryhmässä 55 % ja lumeryhmässä 19,0 % (p = 0,02). Seerumin kalsiumpitoisuuksien

keskiarvot olivat tehonarviointivaiheen aikana viitealueella sinakalseettiryhmässä. Tämä tutkimus

lopetettiin ennenaikaisesti vaikean hypokalsemian aiheuttaman kuolemantapauksen vuoksi

sinakalseettiryhmässä (ks. kohta 4.8).

Tutkimus 2 oli avoin tutkimus, jossa 55 potilaalle (ikäjakauma 6 – < 18 vuotta; keski-ikä 13 vuotta)

annettiin satunnaistetusti sinakalseettia tavanomaisen hoidon lisäksi (n = 27) tai pelkkää tavanomaista

hoitoa (n = 28). Suurin osa potilaista (75 %) käytti D-vitamiinivalmisteita lähtötilanteessa. Intaktin

PTH:n pitoisuuksien keskiarvo (SD) oli lähtötilanteessa sinakalseettia ja tavanomaista hoitoa saaneessa

ryhmässä 946 (635) pg/ml ja pelkkää tavanomaista hoitoa saaneessa ryhmässä 1228 (732) pg/ml.

Seerumin korjattujen kokonaiskalsiumpitoisuuksien keskiarvo (SD) oli lähtötilanteessa sinakalseettia ja

tavanomaista hoitoa saaneessa ryhmässä 9,8 (0,6) mg/dl ja pelkkää tavanomaista hoitoa saaneessa

ryhmässä 9,8 (0,6) mg/dl. Yhteensä 25 potilasta sai vähintään yhden annoksen sinakalseettia, ja

sinakalseetin suurimpien vuorokausiannosten keskiarvo oli 0,55 mg/kg/vrk. Tutkimus ei saavuttanut

ensisijaista päätetapahtumaansa (plasman iPTH-arvojen keskiarvon lasku ≥ 30 % lähtötasosta

tehonarviointivaiheen aikana, viikoilla 17–20). Plasman iPTH-arvojen keskiarvo laski ≥ 30 %

lähtötasosta tehonarviointijakson aikana 22 prosentilla potilaista sinakalseettia ja tavanomaista hoitoa

saaneessa ryhmässä ja 32 prosentilla potilaista pelkkää tavanomaista hoitoa saaneessa ryhmässä.

Tutkimus 3 oli 26 viikon avoin, yhden hoitohaaran turvallisuustutkimus, jossa potilaiden ikäjakauma oli

8 kuukautta – < 6 vuotta (keski-ikä 3 vuotta). Tutkimuksesta suljettiin pois potilaat, jotka saivat

samanaikaisesti lääkkeitä, joiden tiedetään pidentävän korjattua QT-aikaa. Potilaiden kuivapainon

keskiarvo lähtötilanteessa oli 12 kg. Sinakalseetin aloitusannos oli 0,20 mg/kg. Suurin osa potilaista

(89 %) käytti D-vitamiinivalmisteita lähtötilanteessa.

Yhteensä 17 potilasta sai vähintään yhden annoksen sinakalseettia, ja 11 potilasta sai hoitoa vähintään

12 viikon ajan. Yhdenkään potilaan korjattu seerumin kalsium ei ollut < 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) 2–

5-vuotiaiden ikäryhmässä. Intaktin PTH:n pitoisuudet laskivat ≥ 30 % lähtötasosta 71 prosentilla (12/17)

tutkimukseen osallistuneista potilaista.

Lisäkilpirauhasen syöpä ja primaarinen hyperparatyreoosi

Yhdessä tutkimuksessa sinakalseettia annettiin 46 aikuiselle potilaalle (29:llä oli lisäkilpirauhasen syöpä

ja 17:llä primaarinen hyperparatyreoosi ja vaikea hyperkalsemia ja lisäkilpirauhasen poisto oli

epäonnistunut tai se oli vasta-aiheinen) enintään 3 vuoden ajan (lisäkilpirauhasen syöpää sairastaville

potilaille keskimäärin 328 vuorokautta ja primaarista hyperparatyreoosia sairastaville keskimäärin

347 vuorokautta). Sinakalseetin annostus oli vähintään 30 mg kahdesti vuorokaudessa ja enintään 90 mg

neljästi vuorokaudessa. Tutkimuksen primaarinen päätetapahtuma oli seerumin kalsiumarvon lasku

≥ 1 mg/dl (≥ 0,25 mmol/l). Potilailla, joilla oli lisäkilpirauhasen syöpä, seerumin kalsiumin keskiarvo laski

arvosta 14,1 mg/dl (3,5 mmol/l) arvoon 12,4 mg/dl (3,1 mmol/l), ja primaarista hyperparatyreoosia

sairastavien potilaiden seerumin kalsium laski arvosta 12,7 mg/dl (3,2 mmol/l) arvoon 10,4 mg/dl

(2,6 mmol/l). Lisäkilpirauhasen syöpää sairastaneista 29 potilaasta 18:lla (62 %) ja primaarista

hyperparatyreoosia sairastaneista 17 potilaasta 15:llä (88 %) seerumin kalsium laski ≥ 1 mg/dl

(≥ 0,25 mmol/l).

28 viikon lumevertailututkimukseen otettiin mukaan 67 primaarista hyperparatyreoosia sairastavaa

aikuista potilasta, jotka täyttivät lisäkilpirauhasen poiston kriteerit seerumin korjatun

kokonaiskalsiumpitoisuuden perusteella (> 11,3 mg/dl (2,82 mmol/l) mutta ≤ 12,5 mg/dl (3,12 mmol/l))

mutta joille ei voitu tehdä poistoleikkausta. Sinakalseetin aloitusannos oli 30 mg kaksi kertaa

vuorokaudessa, ja annos titrattiin tasolle, joka piti seerumin korjatun kokonaiskalsiumpitoisuuden

viitealueella. Merkitsevästi suurempi osa sinakalseettia (75,8 %) kuin lumevalmistetta (0 %) saaneista

potilaista saavutti seerumin korjatun kokonaiskalsiumpitoisuuden keskiarvon ≤ 10,3 mg/dl (2,57 mmol/l),

ja merkitsevästi suuremmalla osalla sinakalseettia (84,8 %) kuin lumevalmistetta (5,9 %) saaneista

potilaista seerumin korjatun kokonaiskalsiumpitoisuuden keskiarvo laski lähtötasosta ≥ 1 mg/dl

(0,25 mmol/l).

5.2

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Sinakalseetin maksimipitoisuus plasmassa saavutetaan noin 2–6 tunnissa oraalisen sinakalseetti-

annoksen jälkeen. Tutkimusten välisten vertailujen perusteella tyhjään mahaan otetun sinakalseetin

arvioitu absoluuttinen hyötyosuus on noin 20–25 %. Jos sinakalseetti otetaan ruoan kanssa,

sinakalseetin hyötyosuus suurenee noin 50–80 %. Plasman sinakalseettipitoisuuden suureneminen on

riippumaton ruoan rasvapitoisuudesta.

Jos annos oli suurempi kuin 200 mg, imeytyminen saturoitui, mikä johtui todennäköisesti huonosta

liukoisuudesta.

Jakautuminen

Jakautumistilavuus on suuri (noin 1 000 litraa), mikä viittaa voimakkaaseen jakautumiseen. Sinakalseetti

sitoutuu noin 97-prosenttisesti plasman proteiineihin ja jakautuu vain hyvin vähäisessä määrin

punasoluihin.

Imeytymisen jälkeen sinakalseettipitoisuudet pienenevät kaksivaiheisesti. Alkuvaiheen puoliintumisaika

on noin 6 tuntia ja loppuvaiheen puoliintumisaika 30–40 tuntia. Vakaan tilan sinakalseettipitoisuus

saavutetaan 7 vuorokauden kuluessa, ja kumuloituminen on vähäistä. Sinakalseetin farmakokinetiikka ei

muutu ajan myötä.

Biotransformaatio

Sinakalseetti metaboloituu useiden entsyymien välityksellä. Näistä tärkeimmät ovat CYP3A4 ja

CYP1A2 (CYP1A2:n osuutta ei ole selvitetty tarkemmin kliinisesti). Merkittävimmät verenkierrossa

tavattavat metaboliitit ovat inaktiivisia.

In vitro -tutkimusten perusteella sinakalseetti on voimakas CYP2D6:n estäjä, mutta kliinisinä

pitoisuuksina se ei estä muiden CYP-entsyymien, kuten CYP1A2:n, CYP2C8:n, CYP2C9:n,

CYP2C19:n tai CYP3A4:n, toimintaa eikä myöskään indusoi CYP1A2:n, CYP2C19:n eikä CYP3A4:n

toimintaa.

Eliminaatio

Terveille tutkittaville annettu radioaktiivisesti merkitty 75 mg:n sinakalseettiannos metaboloitui nopeasti

ja suuressa määrin ensin hapettumalla ja sen jälkeen konjugoitumalla. Metaboliittien erittyminen

munuaisten kautta oli radioaktiivisen annoksen tärkein eliminaatiotie. Noin 80 % annoksesta erittyi

virtsaan ja 15 % ulosteeseen.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Sinakalseetin AUC- ja C

-arvot suurenevat lähes lineaarisesti annosalueella 30–180 mg kerran

vuorokaudessa.

Farmakokineettiset/farmakodynaamiset suhteet

PTH-pitoisuus alkaa pienentyä pian annoksen ottamisen jälkeen ja saavuttaa pohjalukeman 2–6 tunnin

kuluttua annoksesta, eli samaan aikaan kun sinakalseetin C

-arvo saavutetaan. Kun sinakalseetin

pitoisuus alkaa jälleen pienentyä, PTH-arvo nousee, kunnes annoksen ottamisesta on kulunut 12 tuntia,

minkä jälkeen PTH:n suppressio pysyy jokseenkin vakaana vuorokauden pituisen annosvälin loppuun

asti. Sinakalseetilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa PTH-pitoisuus mitattiin annosvälin lopussa.

Iäkkäät: Sinakalseetin farmakokinetiikassa ei ole havaittu potilaan ikään liittyviä kliinisesti merkittäviä

muutoksia.

Munuaisten vajaatoiminta: Sinakalseetin farmakokineettinen profiili on lievää, kohtalaista ja vaikeaa

munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ja hemodialyysi- ja peritoneaalidialyysipotilailla

samanlainen kuin terveillä koehenkilöillä.

Maksan vajaatoiminta: Lievä maksan vajaatoiminta ei vaikuttanut mainittavasti sinakalseetin

farmakokinetiikkaan. Sinakalseetin keskimääräinen AUC-arvo oli kohtalaista maksan vajaatoimintaa

sairastavilla potilailla noin 2 kertaa suurempi ja vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla noin

4 kertaa suurempi kuin koehenkilöillä, joiden maksan toiminta on normaali. Sinakalseetin

puoliintumisajan keskiarvo pitenee kohtalaisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä 33 % ja vaikean

vajaatoiminnan yhteydessä 70 %. Maksan toiminnan heikkeneminen ei vaikuta sinakalseetin

sitoutumiseen plasman proteiineihin. Koska jokaisen potilaan annos titrataan turvallisuutta ja tehoa

mittaavien parametrien perusteella, annostusta ei tarvitse erikseen muuttaa maksan vajaatoiminnan

perusteella (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Sukupuoli: Sinakalseetin puhdistuma saattaa olla pienempi naisilla kuin miehillä. Koska annokset

titrataan jokaiselle potilaalle yksilöllisesti, annostusta ei tarvitse erikseen muuttaa sukupuolen

perusteella.

Pediatriset potilaat: Sinakalseetin farmakokinetiikkaa tutkittiin loppuvaiheen munuaistautia sairastavilla

dialyysihoidossa olevilla 3–17-vuotiailla lapsipotilailla. Kun sinakalseettia annettiin suun kautta kerta-

annoksena ja toistuvina annoksina kerran vuorokaudessa, plasman sinakalseettipitoisuudet (annoksen ja

painon mukaan normalisoidut C

- AUC-arvot) olivat samalla tasolla kuin aikuisilla potilailla todetut

pitoisuudet.

Populaatiofarmakokineettisessä analyysissä arvioitiin demografisten ominaisuuksien vaikutuksia. Tässä

analyysissä iällä, sukupuolella, etnisellä taustalla, kehon pinta-alalla ja painolla ei havaittu olevan

merkittävää vaikutusta sinakalseetin farmakokinetiikkaan.

Tupakointi: Sinakalseetin puhdistuma on tupakoitsijoilla suurempi kuin tupakoimattomilla, mikä johtuu

todennäköisesti CYP1A2-välitteisen metabolian induktiosta. Jos potilas aloittaa tai lopettaa tupakoinnin,

sinakalseetin pitoisuus plasmassa saattaa muuttua ja annoksen säätö voi olla tarpeen.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Sinakalseetti ei ollut teratogeeninen kaniineille annoksena, joka oli AUC-arvon perusteella 0,4-kertainen

ihmisen sekundaarisen hyperparatyreoosin hoidossa käytettävään enimmäisannokseen (180 mg/vrk)

verrattuna. Rottien ei-teratogeeninen annos oli AUC-arvon perusteella 4,4-kertainen sekundaarisen

hyperparatyreoosin hoidossa käytettävään enimmäisannokseen verrattuna. Vaikutuksia urosten tai

naaraiden fertiliteettiin ei havaittu, kun altistus oli enintään 4-kertainen verrattuna ihmiselle annettavaan

annokseen 180 mg/vrk (pienessä potilaspopulaatiossa, joka sai kliinistä enimmäisannostusta 360 mg/vrk,

turvallisuusmarginaalit olisivat noin puolet edellä ilmoitetuista).

Tiineiden rottien paino laski hieman ja ruoan kulutus väheni suurimmilla annostasoilla. Sikiöiden paino

laski, kun rotille annettiin annoksia, jotka aiheuttivat emoille vaikeaa hypokalsemiaa. Sinakalseetin on

havaittu läpäisevän kaniinien istukan.

Sinakalseetilla ei ole havaittu genotoksisuuteen tai karsinogeenisuuteen viittaavia vaikutuksia.

Toksisuustutkimuksiin perustuvat turvallisuusmarginaalit ovat pieniä eläinkoemalleissa havaitun annosta

rajoittavan hypokalsemian vuoksi. Jyrsijöillä esiintyi kaihia ja mykiönsamentumaa toistuvien annosten

toksisuus- ja karsinogeenisuustutkimuksissa, mutta vastaavaa vaikutusta ei havaittu koirilla eikä apinoilla

eikä myöskään kliinisissä tutkimuksissa, joissa kaihin kehittymistä seurattiin. Hypokalsemian tiedetään

aiheuttavan kaihia jyrsijöille.

In vitro -tutkimuksissa serotoniinin kuljettajan IC50-arvo todettiin 7 kertaa suuremmaksi ja

-kanavien IC50-arvo 12 kertaa suuremmaksi kuin kalsiumia aistivan reseptorin EC50-arvo, joka oli

saatu samoissa kokeellisissa olosuhteissa. Havainnon kliinistä merkitystä ei tunneta. Sinakalseetin

mahdollista vaikutusta näihin sekundaarisiin kohteisiin ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois.

Nuorilla koirilla tehdyissä toksisuustutkimuksissa havaittiin vapinaa seerumin kalsiumpitoisuuden

pienenemisen yhteydessä, oksentelua, painonlaskua ja painonnousun vähenemistä, punasolumassan

vähenemistä, luuntiheysmittauksen tulosten vähäistä heikkenemistä, korjautuvaa pitkien luiden

kasvulevyjen laajenemista ja histologiassa lymfoidisia muutoksia (rajoittuivat rintaonteloon ja niiden

katsottiin liittyvän pitkään jatkuneeseen oksenteluun). Kaikkia näitä vaikutuksia esiintyi, kun

systeeminen altistus oli AUC-arvon perusteella suunnilleen sama kuin sekundaarisen

hyperparatyreoosin hoidossa käytettävää enimmäisannosta saavien potilaiden altistus.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Tabletin ydin

Esigelatinoitu tärkkelys

Krospovidoni

Mikrokiteinen selluloosa

Vedetön kolloidinen piidioksidi

Natriumstearyylifumaraatti

Tabletin päällyste (vihreä)

Laktoosimonohydraatti

Hypromelloosi

Triasetiini

Titaanidioksidi (E171)

Keltainen rautaoksidi (E172)

Indigokarmiinialumiinilakka (E132)

Tabletin päällyste (kirkas)

Hypromelloosi

Makrogolit

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

2 vuotta.

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Läpinäkyvät PVC/PVdC-alumiini-folio-läpipainopakkaukset: 14, 28, 30, 56 tai 84 kalvopäällysteistä

tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

8.

MYYNTILUVAN NUMEROT

30 mg: 35770

60 mg: 35771

90 mg: 35772

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 11.1.2019

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

18.9.2019

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Cinacalcet Orion 30 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Orion 60 mg filmdragerade tabletter

Cinacalcet Orion 90 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Cinacalcet Orion 30 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller cinakalcethydroklorid motsvarande 30 mg cinakalcet.

Hjälpämne med känd effekt: 3 mg laktosmonohydrat.

Cinacalcet Orion 60 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller cinakalcethydroklorid motsvarande 60 mg cinakalcet.

Hjälpämne med känd effekt: 6 mg laktosmonohydrat.

Cinacalcet Orion 90 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller cinakalcethydroklorid motsvarande 90 mg cinakalcet.

Hjälpämne med känd effekt: 9 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Cinacalcet Orion 30 mg filmdragerade tabletter:

Ljusgrön, oval (cirka 9,9 mm lång och 6,2 mm bred), bikonvex filmdragerad tablett, märkt med ”CN”

på ena sidan och ”30” på andra sidan.

Cinacalcet Orion 60 mg filmdragerade tabletter:

Ljusgrön, oval (cirka 12,4 mm lång och 7,8 mm bred), bikonvex filmdragerad tablett, märkt med ”C”

och ”N” på vardera sida om brytskåran på ena sidan och ”60” på andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Cinacalcet Orion 90 mg filmdragerade tabletter:

Ljusgrön, oval (cirka 14,2 mm lång och 8,9 mm bred), bikonvex filmdragerad tablett, märkt med ”C”

och ”N” på vardera sida om brytskåran på ena sidan och ”90” på andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna

Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos vuxna patienter med avancerad

njurinsufficiens (End Stage Renal Disease, ESRD) i kronisk dialysbehandling.

Pediatrisk population

Behandling av sekundär hyperparatyreoidism (HPT) hos barn 3 år och äldre med avancerad

njurinsufficiens (End Stage Renal Disease, ESRD) i kronisk dialysbehandling för vilka

standardbehandling inte ger adekvat kontroll av sekundär HPT (se avsnitt 4.4).

Cinacalcet Orion kan ingå i en behandlingsregim som inkluderar fosfatbindare och/eller

vitamin D-steroler, enligt patientens behov (se avsnitt 5.1).

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism hos vuxna

Reduktion av hyperkalcemi hos vuxna patienter med:

paratyreoideakarcinom

primär HPT för vilka paratyreoidektomi skulle vara indicerad baserat på serumkalciumnivåer

(definierade enligt relevanta behandlingsriktlinjer), men hos vilka paratyreoidektomi inte är

kliniskt lämplig eller är kontraindicerad.

4.2

Dosering och administreringssätt

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna och äldre (> 65 år)

Rekommenderad startdos till vuxna är 30 mg en gång dagligen. Cinacalcet Orion-dosen bör upptitreras

med 2-4 veckors intervall till en maximal dos på 180 mg, given en gång dagligen, för att uppnå ett

målvärde för parathormon (PTH) mellan 150-300 pg/ml (15,9-31,8 pmol/l) hos dialyspatienter, uppmätt

som intakt PTH (iPTH). Prov för bestämning av PTH-nivåerna skall tas minst 12 timmar efter

dosering av Cinacalcet Orion. Aktuella behandlingsriktlinjer bör följas.

PTH-värdet bör mätas 1-4 veckor efter påbörjad behandling med Cinacalcet Orion samt efter

dosjustering. PTH-värdet bör även kontrolleras med cirka 1-3 månaders intervall under

underhållsbehandling. PTH-värdet kan mätas antingen som intakt PTH (iPTH) eller bio-intakt PTH

(biPTH) eftersom behandling med Cinacalcet Orion inte påverkar förhållandet mellan iPTH och

biPTH.

Dosjustering baserad på serumkalciumnivån

Korrigerat serumkalcium bör mätas och monitoreras, och ska ligga på eller över det nedre

normalgränsvärdet innan den första Cinacalcet Orion-dosen administreras (se avsnitt 4.4).

Normalområdet för serumkalcium kan variera i enlighet med de mätmetoder som används vid ditt

lokala laboratorium.

Vid dostitrering bör serumkalciumnivån kontrolleras regelbundet samt inom en vecka efter

behandlingsstart eller efter justering av Cinacalcet Orion-dosen. Efter att underhållsdosen fastställts bör

serumkalcium kontrolleras cirka en gång per månad. I händelse av att serumkalciumnivån sjunker

under 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och/eller att symtom på hypokalcemi uppträder rekommenderas följande

åtgärder:

Korrigerat serumkalciumvärde eller kliniska

symtom på hypokalcemi

Rekommendationer

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och > 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l), eller förekomst av kliniska symtom

på hypokalcemi

Kalciuminnehållande fosfatbindare,

vitamin D-steroler och/eller justering av

kalciumkoncentrationen i dialysvätskan kan

Korrigerat serumkalciumvärde eller kliniska

symtom på hypokalcemi

Rekommendationer

användas för att öka serumkalcium på basis av

klinisk bedömning.

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) och > 7,5 mg/dl

(1,9 mmol/l) eller ihållande symtom på

hypokalcemi trots försök att öka serumkalcium

Reducera eller sätt ut behandling med Cinacalcet

Orion tillfälligt.

≤ 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) eller ihållande symtom på

hypokalcemi och vitamin D inte går att öka

Sätt ut behandling med Cinacalcet Orion tillfälligt

tills nivån av serumkalcium stiger till 8,0 mg/dl

(2,0 mmol/l) och/eller symtomen på hypokalcemi

har försvunnit.

Behandlingen ska återinsättas med nästa lägre

dosnivån av Cinacalcet Orion.

Pediatrisk population

Korrigerat serumkalcium ska ligga i den övre delen av, eller över, det ålderspecificerade

referensområdet innan den första dosen cinakalcet administreras och därefter monitoreras noga (se

avsnitt 4.4). Normalområdet för kalcium kan variera i enlighet med de mätmetoder som används vid ditt

lokala laboratorium samt barnets/patientens ålder.

Rekommenderad startdos till barn ≥ 3 år till < 18 år är ≤ 0,20 mg/kg en gång dagligen baserat på

patientens torrvikt (se tabell 1). Cinakalcet kan även finnas som granulat för användning till barn. Barn

som erfordrar lägre doser än 30 mg eller som inte kan svälja tabletter ska behandlas med

cinacalcet-granulat.

Dosen kan höjas för att nå önskat målvärdesområde för iPTH. Dosen kan höjas stegvis via tillgängliga

dosnivåer (se tabell 1) med minst 4 veckors mellanrum. Dosen kan höjas till en högsta dos på

2,5 mg/kg/dag men får inte överstiga en total dygnsdos på 180 mg.

Tabell 1: Daglig dos cinakalcet hos pediatriska patienter

Patientens torrvikt (kg)

Startdos (mg)

Tillgängliga sekventiella

dosnivåer (mg)

10 till < 12,5

1, 2,5, 5, 7,5, 10 och 15

≥ 12,5 till < 25

2,5, 5, 7,5, 10, 15 och 30

≥ 25 till < 36

5, 10, 15, 30 och 60

≥ 36 till < 50

5, 10, 15, 30, 60 och 90

≥ 50 till < 75

10, 15, 30, 60, 90 och 120

≥ 75

15, 30, 60, 90, 120 och 180

Dosjustering baserad på PTH-nivån

PTH-värdet bör mätas minst 12 timmar efter dosering med cinakalcet och iPTH bör mätas 1-4 veckor

efter påbörjad behandling med cinakalcet samt efter dosjustering av cinakalcet.

Dosen ska justeras baserat på iPTH i enlighet med följande:

om iPTH är < 150 pg/ml (15,9 pmol/l) och ≥ 100 pg/ml (10,6 pmol/l) ska dosen av cinakalcet

sänkas till nästa lägre dosnivå

Om iPTH < 100 pg/ml (10,6 pmol/l) ska behandlingen med cinakalcet avbrytas. Den kan

återupptas vid nästa lägre dosnivå när iPTH är > 150 pg/ml (15,9 pmol/l). Om

behandlingsuppehållet har varat mer än 14 dagar ska behandlingen med cinakalcet återupptas vid

rekommenderad startdos.

Dosjustering baserad på serumkalciumnivån

Serumkalcium bör mätas inom 1 vecka efter påbörjad behandling med cinakalcet samt efter

dosjustering av cinakalcet.

När underhållsdosen har fastställts rekommenderas kontroll av serumkalciumnivån varje vecka.

Serumkalciumnivån hos pediatriska patienter ska hållas inom normalområdet. Om serumkalciumnivån

faller under normalområdet eller om det uppträder symtom på hypokalcemi ska lämplig dosjustering i

enlighet med tabell 2 nedan göras:

Tabell 2: Dosjustering hos pediatriska patienter ≥ 3 till < 18 år

Korrigerat serumkalciumvärde eller kliniska

symtom på hypokalcemi

Dosrekommendationer

Korrigerat serumkalciumvärde är vid eller under

den åldersspecificerade nedre normalgränsen

eller

om symtom på hypokalcemi uppträder, oavsett

kalciumnivån.

Avsluta behandlingen med cinakalcet.*

Ge kalciumtillskott, kalciuminnehållande

fosfatbindare och/eller vitamin D-steroler såsom

det är kliniskt motiverat.

Korrigerat totalserumkalcium är över den

åldersspecificerade nedre normalgränsen, och

symtomen på hypokalcemi har gått tillbaka.

Återuppta behandlingen med nästa lägre dosnivå.

Om behandlingsuppehållet har varat mer än

14 dagar ska behandlingen med cinakalcet

återupptas med rekommenderad startdos.

Om patient fick den lägsta dosen (1 mg/dag) före

behandlingsuppehållet, ska behandlingen

återupptas med samma dos (1 mg/dag).

*Om doseringen har avslutats ska korrigerat serumkalcium mätas inom 5 till 7 dagar

Säkerhet och effekt av cinakalcet för barn yngre än 3 år för behandling av sekundär

hyperparatyroidism har inte fastställts. Det finns inte tillräckligt med data.

Byte från etelkalcetid till Cinacalcet Orion

Byte från etelkalcetid till cinakalcet samt lämpligt tidsintervall mellan senaste dosen etelkalcetid och

första dosen cinakalcet har inte studerats hos patienter. För patienter för vilka etelkalcetid har satts ut

ska Cinacalcet Orion inte sättas in förrän minst tre efterföljande hemodialystillfällen har genomförts.

Vid denna tidpunkt ska serumkalcium mätas. Säkerställ att serumkalciumnivåerna ligger inom

normalområdet innan Cinacalcet Orion sätts in (se avsnitten 4.4 och 4.8).

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism

Vuxna och äldre (> 65 år)

Rekommenderad startdos till vuxna är 30 mg 2 gånger dagligen. Cinacalcet Orion-dosen bör vid behov

upptitreras stegvis med 2-4 veckors intervall med doser på 30 mg 2 gånger dagligen, 60 mg 2 gånger

dagligen, 90 mg 2 gånger dagligen respektive 90 mg 3 eller 4 gånger dagligen tills serumkalciumnivån

minskat till eller understiger den övre normalgränsen. I kliniska prövningar var maxdosen 90 mg fyra

gånger dagligen.

Serumkalcium bör kontrolleras inom en vecka efter behandlingsstart eller efter dosjustering av

Cinacalcet Orion. Efter att underhållsdosen fastställts bör serumkalcium kontrolleras med 2-3 månaders

intervall. Efter titrering av Cinacalcet Orion till maxdos, bör serumkalcium kontrolleras regelbundet. Om

en kliniskt relevant sänkning av serumkalciumnivån inte kan bibehållas, bör man överväga att avbryta

behandlingen med Cinacalcet Orion (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av cinakalcet för barn för behandling av paratyreoideakarcinom och primär

hyperparatyreoidism har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Nedsatt leverfunktion

Det krävs ingen förändring av startdosen. Cinacalcet Orion bör användas med försiktighet till patienter

med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion och behandlingen bör kontrolleras noggrant vid dostitrering

och fortsatt behandling (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Administreringssätt

För oral användning.

Tabletterna får inte tuggas eller krossas.

Cinacalcet Orion 30 mg filmdragerade tabletter ska sväljas hela och får inte tuggas, krossas eller delas.

Det rekommenderas att Cinacalcet Orion tas tillsammans med mat eller strax efter en måltid, eftersom

studier har visat att biotillgängligheten för cinakalcet ökar om det tas tillsammans med mat (se

avsnitt 5.2).

Barn som behöver lägre doser än 30 mg eller som inte kan svälja tabletter bör få cinakalcet som

granulat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Hypokalcemi (se avsnitt 4.2 och 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Serumkalcium

Livshotande händelser och dödsfall associerade med hypokalcemi har rapporterats hos vuxna och

pediatriska patienter som behandlats med cinakalcet. Tecken på hypokalcemi omfattar bl.a. parestesier,

myalgi, krampanfall, tetani och konvulsioner. Sänkta kalciumhalter i serum kan också förlänga

QT-intervallet, vilket kan ge upphov till ventrikulär arytmi sekundär till hypokalcemi. Fall med

QT-förlängning och ventrikulär arytmi har rapporterats hos patienter som behandlats med cinakalcet

(se avsnitt 4.8). Försiktighet rekommenderas för patienter med andra riskfaktorer för QT-förlängning,

såsom patienter med känt, medfött långt QT-syndrom eller patienter som får läkemedel som man vet

orsakar QT-förlängning.

Eftersom cinakalcet sänker kalciumnivån i serum bör patienterna övervakas noggrant med avseende på

tecken på hypokalcemi (se avsnitt 4.2). Serumkalcium ska mätas inom 1 vecka efter behandlingsstart

eller dosjustering av Cinacalcet Orion.

Vuxna

Behandling med Cinacalcet Orion bör inte sättas in hos patienter vars serumkalcium (korrigerat för

albumin) understiger den nedre gränsen för normalområdet.

Hos dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom och samtidig administrering med cinakalcet

hade cirka 30 % av patienterna minst ett serumkalciumvärde som understeg 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l).

Pediatrisk population

Cinacalcet Orion får enbart sättas in för behandling av sekundär HPT hos barn ≥ 3 år med avancerad

njurinsufficiens (ESRD) i kronisk dialysbehandling för vilka standardbehandling inte ger adekvat kontroll

av sekundär HPT, och vars serumkalcium är i den övre delen av, eller över, det ålderspecificerade

referensområdet.

Kontrollera serumkalciumnivåerna (se avsnitt 4.2) och behandlingsföljsamhet noga under behandlingen

med cinakalcet. Sätt inte in cinakalcet eller öka inte dosen om icke-följsamhet kan misstänkas.

Innan behandlingen med cinakalcet påbörjas och under behandlingen ska riskerna och nyttan med

behandlingen övervägas tillsammans med patientens förmåga att följa rekommendationerna att

övervaka och hantera risken för hypokalcemi.

Informera de pediatriska patienterna och/eller deras vårdgivare om vilka symtom som kan ses vid

hypokalcemi och om vikten av att följa rekommendationerna om serumkalciumkontroller, samt dosering

och administreringssätt.

Icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom

Cinakalcet är inte indicerat för icke-dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom. Kliniska

studier har visat att icke-dialysbehandlade vuxna patienter med kronisk njursjukdom som får cinakalcet

löper ökad risk för hypokalcemi (serumkalciumnivåer < 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l)) jämfört med

dialysbehandlade patienter som får cinakalcet, vilket kan bero på lägre kalciumnivåer vid baslinjen

och/eller kvarstående njurfunktion.

Krampanfall

Fall av krampanfall har rapporterats hos patienter som behandlats med cinakalcet (se avsnitt 4.8).

Betydande sänkningar av serumkalciumvärdet sänker tröskelnivån för krampanfall. Serumkalciumnivån

ska därför övervakas noga hos patienter som får Cinacalcet Orion, i synnerhet hos patienter med en

anamnes av krampanfall.

Hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt

Fall av hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt hos patienter med nedsatt hjärtfunktion. Ett

orsakssamband med cinakalcet kan inte uteslutas helt och effekten kan vara medierad av en sänkt

serumkalciumnivå (se avsnitt 4.8).

Samtidig administrering med andra läkemedel

Administrera Cinacalcet Orion med försiktighet till patienter som får något annat läkemedel som är

känt att sänka serumkalciumvärdet. Övervaka serumkalciumvärdet noga (se avsnitt 4.5).

Patienter som får Cinacalcet Orion ska inte ges etelkalcetid. Samtidig administrering kan leda till grav

hypokalcemi.

Allmänt

Om PTH-nivån kontinuerligt undertrycks till nivåer under cirka 1,5 ggr den övre gränsen för

normalvärdet enligt iPTH-testet kan adynamisk bensjukdom utvecklas. Om PTH-nivån understiger det

rekommenderade målområdet hos patienter som behandlas med Cinacalcet Orion bör doseringen av

Cinacalcet Orion och/eller vitamin D-steroler minskas eller behandlingen sättas ut.

Testosteronnivån

Testosteronnivån ligger ofta under normalområdet hos patienter med avancerad njurinsufficiens. I en

klinisk studie på dialysbehandlade vuxna patienter med ESRD minskade fritt testosteron med

medianvärdet 31,3 % i gruppen med patienter behandlade med cinakalcet och med 16,3 % i

patientgruppen som fick placebo, efter 6 månaders behandling. En öppen förlängning av denna studie

visade inga ytterligare sänkta koncentrationer av fritt respektive totalt testosteron hos

cinakalcetbehandlade patienter under en period om 3 år. Den kliniska betydelsen av den minskade

serumtestosteronnivån är okänd.

Nedsatt leverfunktion

På grund av risken för en 2- till 4-faldig ökning av plasmanivån av cinakalcet hos patienter med måttligt

eller gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-klassificering) bör Cinacalcet Orion användas med

försiktighet till dessa patienter och behandlingen bör noga övervakas (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta

detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedel som sänker serumkalciumvärdet

Samtidig administrering av andra läkemedel som sänker serumkalciumnivån och Cinacalcet Orion kan

leda till ökad risk för hypokalcemi (se avsnitt 4.4). Patienter som får Cinacalcet Orion får inte ges

etelkalcetid (se avsnitt 4.4).

Effekten av andra läkemedel på cinakalcet

Cinakalcet metaboliseras delvis av enzymet CYP3A4. Samtidig administrering av 200 mg 2 gånger

dagligen av den potenta CYP3A4-hämmaren ketokonazol gav en cirka 2-faldig ökning av

cinakalcetnivån. Cinacalcet Orion-dosen kan behöva justeras om en patient som står på Cinacalcet

Orion påbörjar eller avslutar behandling med en potent hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol,

telitromycin, vorikonazol, ritonavir) eller inducerare (t.ex. rifampicin) av detta enzym.

In vitro-data visar att cinakalcet delvis metaboliseras av CYP1A2. Rökning inducerar CYP1A2 och

clearance av cinakalcet var 36-38 % högre hos rökare jämfört med icke-rökare. Effekten av

CYP1A2-hämmare (t.ex. fluvoxamin, ciprofloxacin) på plasmanivåerna av cinakalcet har inte

studerats. Dosjustering kan vara nödvändig om en patient börjar eller slutar röka eller om samtidig

behandling med potenta CYP1A2-hämmare påbörjas eller avbryts.

Kalciumkarbonat: samtidig administrering av kalciumkarbonat (engångsdos på 1 500 mg) påverkade

inte farmakokinetiken för cinakalcet.

Sevelamer: samtidig administrering av sevelamer (2 400 mg 3 gånger dagligen) påverkade inte

farmakokinetiken för cinakalcet.

Pantoprazol: samtidig administrering av pantoprazol (80 mg 1 gång dagligen) påverkade inte

farmakokinetiken för cinakalcet.

Effekten av cinakalcet på andra läkemedel

Läkemedel som metaboliseras av enzymet P450 2D6 (CYP2D6): Cinakalcet är en potent

CYP2D6-hämmare. Dosen av samtidigt administrerade läkemedel kan behöva justeras om Cinacalcet

Orion ges samtidigt med individuellt titrerade läkemedel med snävt terapeutiskt fönster som

huvudsakligen metaboliseras av CYP2D6 (t.ex. flekainid, propafenon, metoprolol, desipramin,

nortriptylin, klomipramin).

Desipramin: samtidig administrering av 90 mg cinakalcet en gång dagligen och 50 mg desipramin, ett

tricykliskt antidepressivt medel som primärt metaboliseras av CYP2D6, ökade signifikant exponeringen

för desipramin med cirka 3,6 gånger (90 % KI 3,0; 4,4) hos CYP2D6-extensiva metaboliserare.

Dextrometorfan: multipla doser med 50 mg cinakalcet ökade AUC för 30 mg dextrometorfan

(metaboliseras framför allt av CYP2D6) 11 gånger hos CYP2D6-extensiva metaboliserare.

Warfarin: upprepade orala doser av cinakalcet påverkade inte warfarins farmakokinetik eller

farmakodynamik (genom bestämning av protrombintid och koagulationsfaktor VII).

Avsaknaden av effekt av cinakalcet på farmakokinetiken för R- och S-warfarin samt avsaknaden av

autoinduktion vid upprepade doser till patienter visar att cinakalcet inte inducerar CYP3A4, CYP1A2

eller CYP2C9 hos människa.

Midazolam: samtidig administrering av cinakalcet (90 mg) och oralt administrerat midazolam (2 mg),

ett CYP3A4- och CYP3A5-substrat, förändrade inte farmakokinetiken för midazolam. Dessa data

talar för att cinakalcet inte bör påverka farmakokinetiken för de läkemedelsgrupper som metaboliseras

av CYP3A4 och CYP3A5, t.ex. vissa immunsuppressiva medel, däribland cyklosporin och takrolimus.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Kliniska data angående behandling med cinakalcet saknas från gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte

på direkta skadliga effekter vad gäller graviditet, förlossning eller utveckling efter födsel. Ingen

embryo-/fostertoxicitet noterades vid studier av dräktiga råttor och kaniner med undantag för nedsatt

fostervikt hos råttor vid doser som förknippas med maternell toxicitet (se avsnitt 5.3). Cinacalcet Orion

skall enbart användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för

fostret.

Amning

Det är okänt om cinakalcet utsöndras i modersmjölk. Cinakalcet utsöndras i mjölk från lakterande råttor

med en hög mjölk/plasmakvot. Efter en noggrann bedömning av nytta/risk ska ett beslut fattas att

antingen avbryta amning eller avstå från behandling med Cinacalcet Orion.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data om cinakalcets effekt på fertiliteten. I djurstudier sågs inga effekter på

fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Yrsel och krampanfall, som kan ha påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner, har rapporterats hos patienter som använder Cinacalcet Orion (se avsnitt 4.4).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Sekundär hyperparatyreoidism, paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism

Baserat på tillgängliga data från patienter som fått cinakalcet i placebokontrollerade studier och

enarmade studier var de vanligaste rapporterade biverkningarna illamående och kräkning. Illamående

och kräkning var av mild till måttlig svårighetsgrad och övergående hos de flesta patienterna. Utsättning

av behandlingen till följd av biverkningar berodde främst på illamående och kräkning.

Biverkningar i tabellform

Biverkningar med åtminstone ett möjligt samband med cinakalcetbehandling ansågs föreligga i

placebokontrollerade studier och enarmade studier baserat på bästa bevisbedömning av orsakssamband

listas nedan med användning av följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10);

mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000).

Incidensen av biverkningar från kontrollerade kliniska studier och erfarenhet efter godkännandet för

försäljning är:

MedDRA-databasen om

klassificering av

organsystem

Incidens

Biverkning

Immunsystemet

Vanliga

Överkänslighetsreaktioner

Metabolism och nutrition

Vanliga

Anorexi

Minskad aptit

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Krampanfall

Yrsel

Parestesi

Huvudvärk

Hjärtat

Ingen känd frekvens

Förvärrad hjärtsvikt

QT-förlängning och ventrikulära

arytmier sekundära till

hypokalcemi

Blodkärl

Vanliga

Hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

Övre luftvägsinfektion

Dyspné

Hosta

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående

Kräkning

Vanliga

Dyspepsi

Diarré

Buksmärta

Buksmärta – övre

Förstoppning

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hudutslag

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Vanliga

Myalgi

Muskelspasmer

Ryggsmärta

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Asteni

Undersökningar

Vanliga

Hypokalcemi

Hyperkalemi

Sänkta testosteronnivåer

†se avsnitt 4.4

*se avsnitt c

Beskrivning av valda biverkningar

Överkänslighetsreaktioner

Överkänslighetsreaktioner, inklusive angioödem och urtikaria, har identifierats under användning efter

marknadsföring av cinakalcet. Frekvenserna för de enskilda föredragna termerna, inklusive angioödem

och urtikaria, kan inte beräknas från tillgängliga data.

Hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt

Efter marknadsföring av cinakalcet har det förekommit rapporter om idiosynkrastiska fall av

hypotension och/eller förvärrad hjärtsvikt hos cinakalcetbehandlade patienter med nedsatt hjärtfunktion.

Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data.

QT-förlängning och ventrikulära arytmier sekundära till hypokalcemi

QT-förlängning av ventrikulär arytmi sekundär till hypokalcemi har identifierats under användning efter

marknadsföring av cinakalcet. Frekvenserna kan inte beräknas från tillgängliga data (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerheten av cinakalcet för behandling av sekundär HPT hos barn med avancerad njurinsufficiens

(ESRD) i dialysbehandling utvärderades i två randomiserade, kontrollerade studier och en enarmad

studie (se avsnitt 5.1). Bland de pediatriska patienterna som exponerats för cinakalcet i kliniska studier

har totalt 19 patienter (24,1 %; 64,5 per 100 patientår) drabbats av minst en hypokalcemirelaterad

biverkning. I en klinisk prövning hos en pediatrisk patient med svår hypokalcemi rapporterades ett fall

med dödlig utgång (se avsnitt 4.4).

Cinakalcet ska enbart användas till pediatriska patienter om den potentiella nyttan överväger den

potentiella risken.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via (se detaljer nedan):

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

4.9

Överdosering

Doser som har titrerats upp till 300 mg en gång dagligen har administrerats till dialysbehandlade vuxna

patienter utan att ge biverkningar. En enskild dos på 3,9 mg/kg ordinerades till en pediatrisk patient som

fick dialys i en klinisk studie, vilket gav upphov till lindrig magsmärta, illamående och kräkningar.

Överdosering av cinakalcet kan leda till hypokalcemi. I händelse av överdosering bör patienten

övervakas för tecken och symtom på hypokalcemi och ges symtomatisk och stödjande behandling. På

grund av cinakalcets höga proteinbindningsgrad är hemodialys ingen effektiv behandlingsmetod vid

överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel som reglerar kalciumomsättningen, övriga antiparatyreoidamedel,

ATC-kod: H05BX01

Verkningsmekanism

Sekretionen av PTH regleras främst av kalciumavkännande receptorer på ytan av paratyreoideas

huvudceller. Cinakalcet är ett calcimimetikum som direkt sänker PTH-nivån genom att öka de

kalciumavkännande receptorernas känslighet för extracellulärt kalcium. Den minskade frisättningen av

PTH är förenad med en samtidig sänkning av serumkalciumnivån.

Nedgången i PTH-nivån är avhängig av cinakalcetkoncentrationen.

När steady-state har uppnåtts är serumkalciumkoncentrationen konstant under hela

doseringsintervallet.

Sekundär hyperparatyreoidism

Vuxna

Tre sexmånaders dubbelblinda placebokontrollerade kliniska studier har utförts på dialysbehandlade

patienter med ESRD och obehandlad sekundär HPT (n = 1 136). Demografiska förhållanden och

karakteristika vid baslinjen var representativa för en dialysbehandlad patientpopulation med sekundär

HPT. Medelkoncentrationen av iPTH vid baslinjen i de 3 studierna var 733 och 683 pg/ml (77,8 och

72,4 pmol/l) i cinakalcet- respektive placebogrupperna. Vid studiens början behandlades 66 % av

patienterna med vitamin D-steroler och > 90 % med fosfatbindare. Signifikant minskning av iPTH,

serumkalcium-fosformedlet (Ca x P), kalcium- och fosfornivån iakttogs hos cinakalcetbehandlade

jämfört med placebobehandlade patienter på standardbehandling. Jämförbara resultat erhölls i samtliga

3 studier. I var och en av studierna uppnåddes det primära effektmåttet (andelen patienter med iPTH

≤ 250 pg/ml (≤ 26,5 pmol/l)) hos 41 %, 46 % respektive 35 % av de cinakalcetbehandlade patienterna,

jämfört med 4 %, 7 % respektive 6 % av de placebobehandlade patienterna. Hos cirka 60 % av de

cinakalcetbehandlade patienterna erhölls en nedgång i iPTH-nivån på ≥ 30 %. Denna effekt var

jämförbar över hela det spektrum av iPTH-värden som förelåg vid baslinjen. Den genomsnittliga

nedgången i serum-Ca x P, kalcium och fosfor var 14 %, 7 % respektive 8 %.

Nedgången i iPTH och Ca x P kvarstod under en behandlingsperiod på upp till 12 månader. Med

cinakalcet sågs en minskning av iPTH och Ca x P, kalcium- och fosfornivån oavsett iPTH och Ca x P

vid baslinjen, dialysmetod (PD eller HD), dialysens duration och eventuell behandling med vitamin D-

steroler.

Nedgången i PTH var förenad med icke-signifikant minskning av markörer för benmetabolism

(benspecifikt alkaliskt fosfatas, N-telopeptid, benomsättning och benfibros). Vid post-hoc-analyser av

poolade data från 6 och 12 månaders kliniska studier uppvisade Kaplan-Meier-skattning av

benfrakturer och paratyreoidektomi lägre värden i cinakalcetgruppen än i kontrollgruppen. Hos icke-

dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom och sekundär HPT har data från undersökande

studier visat att cinakalcet minskade PTH-nivåerna i motsvarande grad som hos dialysbehandlade

patienter med ESRD och sekundär HPT. Effekt, säkerhet, optimal dos och behandlingsmål har dock

inte fastställts vid behandling av predialytiska patienter med njursvikt. Dessa studier visar att icke-

dialysbehandlade patienter med kronisk njursjukdom som får cinakalcet löper ökad risk för hypokalcemi

jämfört med dialysbehandlade patienter med ESRD som får cinakalcet. Detta kan bero på lägre

kalciumnivåer vid baslinjen och/eller kvarstående njurfunktion.

EVOLVE (EValuation Of Cinakalcet Therapy to Lower CardioVascular Events) var en randomiserad,

dubbelblind klinisk studie som utvärderade cinakalcet kontra placebo med avseende på minskning av

risken för alla dödorsaker och kardiovaskulära händelser hos 3 883 patienter med sekundär HPT och

kronisk njursjukdom som får dialys. Studien uppfyllde inte sitt primära mål att visa en minskning av

risken för alla dödsorsaker eller kardiovaskulära händelser inklusive hjärtinfarkt, sjukhusinläggning för

instabil angina, hjärtsvikt eller perifer vaskulär händelse (HR 0,93; 95 % KI: 0,85; 1,02; p = 0,112).

Efter justering för karakteristika vid baslinjen i en sekundär analys var HR för det primära

sammansatta effektmåttet 0,88; 95 % KI: 0,79; 0,97.

Pediatrisk population

Effekt och säkerhet av cinakalcet för behandling av sekundär HPT hos pediatriska patienter med

ESRD i dialysbehandling utvärderades i två randomiserade, kontrollerade studier och en enarmad

studie.

Studie 1 var en dubbelblind, placebokontrollerad studie i vilken 43 patienter mellan 6 år och < 18 år

randomiserades till att få antingen cinakalcet (n = 22) eller placebo (n = 21). Studien bestod av

en 24 veckor lång dostitreringsperiod följt av en 6 veckor lång effektutvärderingsfas och en 30 veckor

lång öppen förlängning. Medelåldern vid baslinjen var 13 (intervall 6 till 18) år. Majoriteten av

patienterna (91 %) använde vitamin D-steroler vid baslinjen. Den genomsnittliga (SD)

iPTH-koncentrationen vid baslinjen var 757,1 (440,1) pg/ml för cinakalcetgruppen och

795,8 (537,9) pg/ml för placebogruppen. Den genomsnittliga (SD) korrigerade

totalserumkalciumkoncentrationen vid baslinjen var 9,9 (0,5) mg/dl för cinakalcetgruppen och

9,9 (0,6) mg/dl för placebogruppen. Genomsnittlig högsta dygnsdos av cinakalcet var 1,0 mg/kg/dygn.

Procentuella andelen patienter som uppnådde det primära effektmåttet (≥ 30 % minskning från

baslinjen i genomsnittlig plasma-iPTH under effektutvärderingsfasen, vecka 25 till 30) var 55 % i

cinakalcetgruppen och 19,0 % i placebogruppen (p = 0,02). Den genomsnittliga

serumkalciumnivån under effektutvärderingsfasen var inom normalområdet för gruppen som

behandlades med cinakalcet. Studien avslutades i förtid på grund av ett dödsfall relaterat till svår

hypokalcemi i cinakalcetgruppen (se avsnitt 4.8).

Studie 2 var en öppen studie där 55 patienter mellan 6 och < 18 år (medelålder 13 år) randomiserades

till att få antingen cinakalcet utöver standardbehandling (n = 27) eller enbart standardbehandling

(n = 28). Majoriteten av patienterna (75 %) använde vitamin D-steroler vid baslinjen. Den

genomsnittliga (SD) iPTH-koncentrationen vid baslinjen var 946 (635) pg/ml för gruppen som fick

cinakalcet plus standardbehandling och 1 228 (732) pg/ml för gruppen som fick enbart

standardbehandling. Den genomsnittliga (SD) korrigerade totalserumkalciumkoncentrationen vid

baslinjen var 9,8 (0,6) mg/dl för gruppen som fick cinakalcet plus standardbehandling och

9,8 (0,6) mg/dl för gruppen som fick enbart standardbehandling. 25 patienter fick minst en dos

cinakalcet och den genomsnittliga högsta dygnsdosen cinakalcet var 0,55 mg/kg/dygn. Studien

uppnådde inte det primära effektmåttet (≥ 30 % minskning från baslinjen i genomsnittlig plasma-iPTH

under effektutvärderingsfasen, vecka 17 till 20). En ≥ 30 % minskning från baslinjen i genomsnittlig

plasmaiPTH under effektutvärderingsfasen uppnåddes hos 22 % av patienterna som fick cinakalcet

plus standardbehandling och hos 32 % av patienterna som enbart fick standardbehandling.

Studie 3 var en 26 veckor lång, öppen, enarmad säkerhetsstudie med patienter mellan 8 månader och

< 6 år (medelålder 3 år). Patienterna som samtidigt medicinerades med läkemedel som är kända att

förlänga det korrigerade QT-intervallet fick ej delta i studien. Den genomsnittliga torrvikten vid

baslinjen var 12 kg. Startdosen av cinakalcet var 0,20 mg/kg. Majoriteten av patienterna (89 %)

använde vitamin D-steroler vid baslinjen.

Sjutton patienter fick minst en dos cinakalcet och 11 fullföljde minst 12 veckors behandling. Ingen av

dem hade korrigerat serumkalcium < 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) för åldrarna 2-5 år.

iPTH-koncentrationerna från baslinjen var reducerade med ≥ 30 % hos 71 % (12 av 17) av patienterna

i studien.

Paratyreoideakarcinom och primär hyperparatyreoidism

I en studie behandlades 46 vuxna patienter (29 med paratyreoideakarcinom och 17 med primär HPT

och svår hyperkalcemi, med misslyckad eller kontraindicerad paratyreoidektomi) med cinakalcet i upp

till 3 år (i genomsnitt 328 dagar för patienter med paratyreoideakarcinom och i genomsnitt 347 dagar

för patienter med primär HPT). Den administrerade dosen cinakalcet varierade från 30 mg 2 gånger

dagligen till 90 mg 4 gånger dagligen. Det primära effektmåttet för studien var en minskning av

serumkalcium på ≥ 1 mg/dl (≥ 0,25 mmol/l). Hos patienter med paratyreoideakarcinom minskade de

genomsnittliga serumkalciumnivåerna från 14,1 mg/dl till 12,4 mg/dl (3,5 mmol/l till 3,1 mmol/l), medan

serumkalciumnivåerna hos patienter med primär HPT minskade från 12,7 mg/dl till 10,4 mg/dl

(3,2 mmol/l till 2,6 mmol/l). Hos 18 av 29 patienter (62 %) med paratyreoideakarcinom och 15 av

17 patienter (88 %) med primär HPT minskade serumkalciumnivån ≥ 1 mg/dl (≥ 0,25 mmol/l).

I en 28 veckor lång, placebokontrollerad studie inkluderades 67 vuxna patienter med primär HPT som

baserat på korrigerad kalciumnivå i totalserum uppfyllde kriterierna för paratyreoidektomi > 11,3 mg/dl

(2,82 mmol/l) men ≤ 12,5 mg/dl (3,12 mmol/l), men som inte kunde genomgå ett sådant ingrepp.

Cinakalcet sattes in vid en dos på 30 mg två gånger dagligen och titrerades för att upprätthålla den

korrigerade kalciumkoncentrationen i totalserum inom de normala gränsvärdena. En signifikant högre

procentandel av de cinakalcetbehandlade patienterna nådde korrigerade kalciumkoncentrationer i

totalserum ≤ 10,3 mg/dl (2,57 mmol/l) och en minskning från baslinjen på ≥ 1 mg/dl (0,25 mmol/l) av de

korrigerade genomsnittliga kalciumkoncentrationerna i totalserum jämfört med placebobehandlade

patienter (75,8 % mot 0 % respektive 84,8 % mot 5,9 %).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Vid oral tillförsel uppnås en maximal plasmakoncentration av cinakalcet efter cirka 2-6 timmar. Den

absoluta biotillgängligheten för cinakalcet hos fastande patienter har uppskattats vara cirka 20-25 %,

baserat på jämförelser mellan studier. Intag av cinakalcet i samband med måltid ökar biotillgängligheten

för cinakalcet med cirka 50-80 %. Ökningen i plasmakoncentrationen av cinakalcet är likartad,

oberoende av måltidens fetthalt.

Vid doser över 200 mg mättades absorptionen, troligen på grund av låg löslighet.

Distribution

Distributionsvolymen är stor (cirka 1 000 liter) vilket tyder på omfattande distribution. Cinakalcet är till

cirka 97 % bundet till plasmaproteiner och distribueras i obetydlig utsträckning till röda blodkroppar.

Efter absorption sjunker cinakalcetkoncentrationen bifasiskt med en initial halveringstid på cirka

6 timmar och en terminal halveringstid på 30-40 timmar. Läkemedlets steady-state-nivå uppnås inom

7 dygn med minimal ackumulation. Farmakokinetiken för cinakalcet förändras inte över tid.

Metabolism

Cinakalcet metaboliseras av ett flertal enzymer, huvudsakligen CYP3A4 och CYP1A2 (det är ej

kliniskt klarlagt i vilken utsträckning CYP1A2 bidrar). De huvudsakliga cirkulerande metaboliterna är

inaktiva.

På basis av in vitro-data är cinakalcet en potent hämmare av CYP2D6, men hämmar varken andra

CYP-enzymer, däribland CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 och CYP3A4, eller inducerar

CYP1A2, CYP2C19 och CYP3A4, vid kliniskt uppnådda koncentrationer.

Eliminering

Efter administrering av en radiomärkt dos på 75 mg till friska försökspersoner metaboliserades

cinakalcet snabbt och i stor utsträckning genom oxidering med efterföljande konjugering.

Radioaktiviteten eliminerades huvudsakligen genom utsöndring av metaboliter via njurarna. Cirka 80 %

av dosen återfanns i urinen och 15 % i avföringen.

Linjäritet/icke-linjäritet

AUC och C

för cinakalcet ökar i princip linjärt med dosen inom doseringsområdet 30-180 mg en

gång dagligen.

Farmakokinetiskt (Farmakokinetiska)/farmakodynamiskt (farmakodynamiska) förhållande(n)

Inom kort efter dosering börjar PTH sjunka till ett nadir vid cirka 2-6 timmar efter dosering, vilket

motsvarar C

för cinakalcet. Därefter börjar cinakalcetnivån sjunka och PTH-nivån öka till 12 timmar

efter dosering. Därefter undertrycks PTH ungefär i samma grad till slutet av doseringsintervallet en

gång dagligen. I kliniska prövningar med cinakalcet mättes PTH-nivåerna i slutet av

doseringsintervallet.

Äldre: det förekommer inga kliniskt relevanta åldersrelaterade skillnader i farmakokinetiken för

cinakalcet.

Njursvikt: den farmakokinetiska profilen för cinakalcet hos patienter med lindrig, måttlig respektive

grav njursvikt samt patienter som behandlas med hemodialys eller peritonealdialys är jämförbar med

profilen hos friska försökspersoner.

Leverinsufficiens: lindrig leverinsufficiens hade ingen påtaglig effekt på farmakokinetiken för

cinakalcet. Jämfört med hos personer med normal leverfunktion var det genomsnittliga AUC-värdet för

cinakalcet cirka 2 gånger högre hos patienter med måttlig leverinsufficiens och cirka 4 gånger högre

hos patienter med grav leverinsufficiens. Den genomsnittliga halveringstiden för cinakalcet förlängs

med 33 % och 70 % hos patienter med måttlig, respektive grav leverinsufficiens. Proteinbindningen av

cinakalcet påverkas inte av nedsatt leverfunktion. Eftersom dosen titreras för varje patient på basis av

säkerhets- och effektparametrar krävs ingen ytterligare dosjustering hos patienter med leverinsufficiens

(se avsnitt 4.2 och 4.4).

Kön: clearance av cinakalcet kan vara lägre hos kvinnor än män. Eftersom dosen titreras för varje

patient är ingen ytterligare könsbaserad dosjustering nödvändig.

Pediatrisk population: farmakokinetiken för cinakalcet har studerats hos pediatriska patienter (3 till

17 år) med ESRD i dialysbehandling. Efter en enkeldos och upprepade orala doser en gång dagligen av

cinakalcet, var plasmakoncentrationerna av cinakalcet (värden för C

och AUC efter normalisering

efter dos och vikt) ungefär desamma som de som observerades hos vuxna patienter.

En farmakokinetisk populationsanalys utfördes för att utvärdera effekten av demografiska

karakteristika. I denna analys hade varken ålder, kön, etnicitet, kroppsyta eller kroppsvikt någon

signifikant effekt på cinakalcets farmakokinetik.

Rökning: clearance av cinakalcet är högre hos rökare än icke-rökare. Det beror troligen på induktion

av CYP1A2-medierad metabolism. Om en patient slutar eller börjar röka, kan plasmanivåerna av

cinakalcet förändras och dosjustering vara nödvändig.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Cinakalcet har ej visat sig ha teratogena effekter hos kanin vid doser på 0,4 gånger maxdosen för

människa vid sekundär HPT (180 mg/dygn) på basis av AUC. Den icke-teratogena dosen hos råtta var

4,4 gånger maxdosen vid sekundär HPT på basis av AUC. Inga effekter på fertiliteten har iakttagits

hos hane eller hona vid exponering för upp till 4 gånger humandosen på 180 mg/dygn

(säkerhetsmarginalen i den begränsade patientpopulation som tillförts en maximal klinisk dos på

360 mg/dygn motsvarar ungefär hälften av ovanstående dosering).

Hos dräktiga råttor iakttogs en mindre nedgång i kroppsvikt och födointag vid den högsta doseringen.

Lägre fostervikt iakttogs hos råtta vid doser som framkallade grav hypokalcemi hos det dräktiga djuret.

Cinakalcet har visat sig passera placentabarriären hos kanin.

Cinakalcet har ej visat sig ha genotoxiska eller karcinogena effekter. Säkerhetsmarginalerna i

toxikologiska studier är små pga. den dosbegränsande hypokalcemi som iakttagits i djurförsök. Katarakt

och linsgrumlingar har observerats vid toxicitets- och karcinogenicitetsstudier med upprepad dosering

på gnagare men inte på hundar och apor eller vid kliniska studier där bildandet av katarakt kontrollerats.

Det är känt att katarakt uppträder hos gnagare som en följd av hypokalcemi.

I in vitro-studier var IC

-värdena för serotonintransportör och K

-kanaler 7 respektive 12 gånger

högre än EC

-värdet för den kalciumavkännande receptorn vid likadana försöksbetingelser. Den

kliniska relevansen är okänd, men möjligheten att cinakalcet påverkar dessa sekundära mål kan inte

helt uteslutas.

I toxicitetsstudier på unghundar observerades tremor sekundär till minskat serumkalcium, kräkningar,

minskad kroppsvikt och minskad kroppsviktsökning, minskad massa av röda blodkroppar, mindre

sänkningar i skelettdensitometriparametrar, reversibel vidgning av rörbenens tillväxtplattor samt

histologiska lymfoida förändringar (begränsade till brösthålan och som tillskrivs kroniska kräkningar).

Samtliga effekter observerades vid systemisk exponering, på AUC-basis, som ungefär motsvarar

exponering hos patienter som får den maximala dosen mot sekundär HPT.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettens kärna

Pregelatiniserad majsstärkelse

Krospovidon

Mikrokristallin cellulosa

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Natriumstearylfumarat

Tablettdragering (grön):

Laktosmonohydrat

Hypromellos

Triacetin

Titandioxid (E171)

Gul järnoxid (E172)

Indigokarmin lack (E132)

Tablettdragering (genomskinlig):

Hypromellos

Makrogol

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Genomskinliga PVC/PVdC/Aluminiumblisterförpackningar med 14, 28, 30, 56 eller 84 filmdragerade

tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

30 mg: 35770

60 mg: 35771

90 mg: 35772

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 11.1.2019

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

18.9.2019

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot