BORTEZOMIB SANDOZ 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

25-02-2021

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

25-02-2021

Aktiivinen ainesosa:
Bortezomibum
Saatavilla:
Sandoz A/S Sandoz A/S
ATC-koodi:
L01XG01
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Bortezomibum
Annos:
3.5 mg
Lääkemuoto:
injektiokuiva-aine, liuosta varten
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
bortetsomibi
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Hoidon tulee tapahtua solunsalpaajahoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
35647
Valtuutus päivämäärä:
2018-11-26

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Bortezomib Sandoz 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

bortetsomibi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Bortezomib Sandoz on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bortezomib Sandoz -valmistetta

Miten Bortezomib Sandoz -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Bortezomib Sandoz -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Bortezomib Sandoz on ja mihin sitä käytetään

Bortezomib Sandoz -valmisteen vaikuttava aine on bortetsomibi, joka on ns. proteasomin estäjä.

Proteasomeilla on keskeinen tehtävä solun toiminnan ja kasvun säätelyssä. Bortetsomibi vaikuttaa

solun toimintaan ja voi siten tuhota syöpäsoluja.

Bortezomib Sandoz -valmistetta käytetään multippelin myelooman (luuydinkasvaimen) hoitoon yli

18-vuotiaille potilaille

ainoana lääkkeenä tai yhdistettynä doksorubisiiniin pegyloidussa liposomaalisessa muodossa tai

deksametasoniin potilaille, joiden sairaus on pahentunut (etenee) sen jälkeen, kun he saivat

vähintään yhtä aiempaa hoitoa ja joilla kantasolusiirto epäonnistui tai joille se ei sovellu

yhdessä melfalaanin ja prednisonin kanssa potilaille, joiden tautia ei ole aiemmin hoidettu ja

joille suuriannoksinen solunsalpaajahoito tuettuna kantasolusiirrolla ei sovellu

yhdistelmänä deksametasonin kanssa tai deksametasonin ja talidomidin kanssa potilaille, joiden

tautia ei ole aiemmin hoidettu, ennen kantasolusiirrolla tuetun suuriannoksisen

solunsalpaajahoidon antoa (induktiohoito).

Bortezomib Sandoz -valmistetta käytetään yhdessä rituksimabin, syklofosfamidin, doksorubisiinin ja

prednisonin kanssa manttelisolulymfooman (erääntyyppisen imusolmukesyövän) hoitoon vähintään

18-vuotiaille potilaille, joiden tautia ei ole aiemmin hoidettu ja joille kantasolusiirto ei sovellu.

Bortetsomibia, jota Bortezomib Sandoz sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Bortezomib Sandoz -valmistetta

Älä käytä Bortezomib Sandoz -valmistetta

jos olet allerginen bortetsomibille, boorille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6)

jos sinulla on tietty vakava keuhko- tai sydänsairaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Bortezomib Sandoz

-valmistetta, jos sinulla on jokin seuraavista:

matala puna- ja/tai valkosoluarvo

verenvuotohäiriö tai matala verihiutalearvo

ripulia, ummetusta, pahoinvointia tai oksentelua

pyörtymistä, huimausta tai pyörrytystä aiemmin

munuaisvaivoja

keskivaikea tai vaikea maksan toimintahäiriö

käsien tai jalkojen puutumisesta, kihelmöinnistä tai kivusta aiheutuneita ongelmia (neuropatia)

aiemmin

sydänvaivoja tai ongelmia verenpaineen kanssa

hengenahdistusta tai yskää

kouristuskohtauksia

vyöruusu (paikallinen, mukaan lukien silmien ympärillä, tai koko keholle levinneenä)

tuumorinhajoamisoireyhtymän oireita, kuten lihaskramppeja, lihasheikkoutta, sekavuutta,

näkökyvyn menetys tai näköhäiriöitä ja hengenahdistusta

muistamattomuutta, ajatusvaikeuksia, kävelyvaikeuksia tai näön menetys. Nämä saattavat olla

vakavan aivojen infektion oireita, ja lääkäri saattaa ehdottaa lisätutkimuksia ja seurantaa.

Sinulle tehdään säännöllisesti verikokeita ennen Bortezomib Sandoz -hoidon aloittamista ja sen

aikana, jotta veriarvosi voidaan tarkistaa säännöllisesti.

Jos sinulla on manttelisolulymfooma ja saat Bortezomib Sandoz -hoidon kanssa rituksimabi-nimistä

lääkettä, sinun pitää kertoa lääkärille:

jos epäilet, että sinulla on nyt tai on aiemmin ollut hepatiitti-infektio. Joillekin B-hepatiittia

sairastaneille potilaille on saattanut ilmaantua toistuvasti hepatiitti, mikä saattaa johtaa

kuolemaan. Jos sinulla on aiemmin ollut B-hepatiitti-infektio, lääkäri tutkii sinulta tarkoin

aktiiviseen B-hepatiittiin viittaavat oireet.

Sinun on luettava ennen Bortezomib Sandoz -hoidon aloittamista kaikkien Bortezomib Sandoz

-hoidon kanssa yhdistelmänä käyttämiesi lääkevalmisteiden pakkausselosteet, jotta saat näitä lääkkeitä

koskevat tiedot. Jos talidomidia käytetään, raskaustestejä ja raskauden ehkäisyä koskeviin

vaatimuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota (ks. Raskaus ja imetys).

Lapset ja nuoret

Bortezomib Sandoz -valmistetta ei pidä käyttää lapsille ja nuorille, koska ei tiedetä, miten tämä lääke

vaikuttaa heihin.

Muut lääkevalmisteet ja Bortezomib Sandoz

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai

saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Kerro lääkärille erityisesti, jos käytät lääkkeitä, joiden vaikuttava aine on jokin seuraavista:

ketokonatsoli, jota käytetään sieni-infektioiden hoitoon

ritonaviiri, jota käytetään HIV-infektion hoitoon

rifampisiini, joka on bakteeri-infektioiden hoitoon käytettävä antibiootti

karbamatsepiini, fenytoiini tai fenobarbitaali, joita käytetään epilepsian hoitoon

mäkikuisma (Hypericum perforatum), jota käytetään masennuksen tai muiden sairauksien

hoitoon

suun kautta otettavat diabeteslääkkeet.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Bortezomib Sandoz -valmistetta, jos olet raskaana, ellei käyttö ole selvästi välttämätöntä.

Sekä miesten että naisten on huolehdittava tehokkaasta raskauden ehkäisystä Bortezomib Sandoz

-hoidon aikana ja 3 kuukautta hoidon päättymisen jälkeen. Jos raskaus alkaa ehkäisystä huolimatta,

kerro siitä välittömästi lääkärille.

Älä imetä Bortezomib Sandoz -hoidon aikana. Neuvottele lääkärin kanssa turvallisesta imetyksen

aloittamisajankohdasta hoidon päättymisen jälkeen.

Talidomidi aiheuttaa epämuodostumia ja sikiökuolemia. Kun Bortezomib Sandoz -valmistetta

käytetään yhdistelmänä talidomidin kanssa, sinun on noudatettava talidomidin

raskaudenehkäisyohjelmaa (ks. talidomidin pakkausseloste).

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bortezomib Sandoz voi aiheuttaa väsymystä, huimausta, pyörtymistä tai näön hämärtymistä. Älä aja

autoa äläkä käytä työkaluja tai koneita, jos sinulla esiintyy tällaisia haittavaikutuksia. Vaikka sinulla ei

olisikaan tällaisia vaikutuksia, sinun on silti syytä olla varovainen.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3.

Miten Bortezomib Sandoz -valmistetta käytetään

Lääkäri määrittää sinulle sopivan Bortezomib Sandoz -annoksen pituutesi ja painosi (kehon pinta-

alan) perusteella. Bortezomib Sandoz -hoidon tavallinen aloitusannos on 1,3 mg/m

kehon pinta-alaa

kohti kaksi kertaa viikossa. Lääkäri voi muuttaa annosta ja hoitojaksojen kokonaismäärää sen

perusteella, miten hoito tehoaa, ilmeneekö sinulla tiettyjä haittavaikutuksia ja mitä perussairauksia

sinulla on (esim. maksan toimintahäiriöt).

Etenevä multippeli myelooma

Kun Bortezomib Sandoz -valmistetta annetaan ainoana lääkkeenä, sinulle annetaan 4 Bortezomib

Sandoz -annosta laskimoon tai ihon alle päivinä 1, 4, 8 ja 11, minkä jälkeen pidetään 10 päivän

”lepotauko”, jonka aikana et saa Bortezomib Sandoz -hoitoa. Tämä 21 vuorokauden (3 viikon) jakso

on yksi hoitosykli. Saat enintään 8 hoitosykliä (24 viikkoa).

Bortezomib Sandoz saatetaan antaa sinulle yhdistettynä doksorubisiiniin pegyloidussa

liposomaalisessa muodossa tai deksametasoniin.

Kun Bortezomib Sandoz annetaan yhdistettynä doksorubisiiniin pegyloidussa liposomaalisessa

muodossa, Bortezomib Sandoz annetaan sinulle laskimoon tai ihon alle 21 vuorokauden pituisena

hoitosyklinä ja doksorubisiinia pegyloidussa liposomaalisessa muodossa annetaan 30 mg/m

infuusiona laskimoon 21 vuorokauden pituisen Bortezomib Sandoz -hoitosyklin päivänä 4 annettavan

Bortezomib Sandoz -injektion jälkeen.

Sinulle saatetaan antaa enintään 8 hoitosykliä (24 viikkoa).

Kun Bortezomib Sandoz annetaan yhdessä deksametasonin kanssa, Bortezomib Sandoz annetaan

sinulle laskimoon tai ihon alle 21 vuorokauden pituisena hoitosyklinä ja deksametasonia annetaan

20 mg suun kautta 21 vuorokauden pituisen Bortezomib Sandoz -hoitosyklin päivinä 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11

ja 12.

Sinulle saatetaan antaa enintään 8 hoitosykliä (24 viikkoa).

Aiemmin hoitamaton multippeli myelooma

Jos multippelia myeloomaa ei ole aiemmin hoidettu eikä kantasolusiirto sovi sinulle, sinulle annetaan

Bortezomib Sandoz -valmistetta laskimoon yhdessä kahden muun lääkkeen, melfalaanin ja

prednisonin, kanssa.

Hoitosyklin pituus on tällöin 42 vuorokautta (6 viikkoa). Saat 9 hoitosykliä (54 viikkoa).

Hoitojaksojen 1–4 aikana Bortezomib Sandoz -valmistetta annetaan kahdesti viikossa päivinä 1,

4, 8, 11, 22, 25, 29 ja 32.

Hoitojaksojen 5–9 aikana Bortezomib Sandoz -valmistetta annetaan kerran viikossa päivinä 1,

8, 22 ja 29.

Melfalaania (9 mg/m

) ja prednisonia (60 mg/m

) otetaan suun kautta jokaisen hoitojakson

ensimmäisen hoitoviikon päivinä 1, 2, 3 ja 4.

Jos multippelia myeloomaa ei ole aiemmin hoidettu ja sovellut kantasolusiirtoon, sinulle annetaan

induktiohoitona Bortezomib Sandoz -valmistetta laskimoon tai ihon alle yhdessä joko deksametasonin

kanssa tai deksametasonin ja talidomidin kanssa.

Kun Bortezomib Sandoz annetaan yhdessä deksametasonin kanssa, Bortezomib Sandoz annetaan

sinulle laskimoon tai ihon alle 21 vuorokauden pituisena hoitosyklinä ja deksametasonia annetaan

40 mg suun kautta 21 vuorokauden pituisen Bortezomib Sandoz -hoitosyklin päivinä 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10

ja 11.

Sinulle annetaan 4 hoitosykliä (12 viikkoa).

Kun Bortezomib Sandoz annetaan yhdessä talidomidin ja deksametasonin kanssa, hoitosyklin pituus

on 28 vuorokautta (4 viikkoa).

Deksametasonia annetaan 40 mg suun kautta 28 vuorokauden pituisen Bortezomib Sandoz

-hoitosyklin päivinä 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ja 11 ja talidomidia annetaan ensimmäisessä hoitosyklissä

50 mg päivässä suun kautta päivään 14 saakka, ja jos siedät hoidon, talidomidiannos suurennetaan

100 mg:aan päiviksi 15–28 ja saatetaan suurentaa edelleen 200 mg:aan päivässä toisesta hoitosyklistä

eteenpäin.

Sinulle annetaan enintään 6 hoitosykliä (24 viikkoa).

Aiemmin hoitamaton manttelisolulymfooma

Jos et ole aiemmin saanut hoitoa manttelisolulymfoomaan, sinulle annetaan Bortezomib Sandoz

-valmistetta laskimoon tai ihon alle yhdessä rituksimabin, syklofosfamidin, doksorubisiinin ja

prednisonin kanssa.

Bortezomib Sandoz annetaan laskimoon tai ihon alle päivinä 1, 4, 8 ja 11, mitä seuraa hoitotauko,

jolloin hoitoa ei anneta. Hoitosyklin pituus on 21 vuorokautta (3 viikkoa). Sinulle saatetaan antaa

enintään 8 hoitosykliä (24 viikkoa).

Jokaisen 21 vuorokauden pituisen Bortezomib Sandoz -hoitosyklin päivänä 1 annetaan seuraavia

lääkevalmisteita infuusioina laskimoon:

rituksimabia annoksena 375 mg/m

, syklofosfamidia annoksena 750 mg/m

ja doksorubisiinia

annoksena 50 mg/m

Prednisonia annetaan suun kautta annoksina 100 mg/m

Bortezomib Sandoz -hoitosyklin päivinä 1, 2,

3, 4 ja 5.

Miten Bortezomib Sandoz -valmistetta annetaan

Tämä lääke on tarkoitettu annettavaksi ainoastaan laskimoon tai ihon alle. Bortezomib Sandoz -hoidon

antaa sytotoksisten lääkkeiden käyttöön perehtynyt terveydenhuoltohenkilökunta.

Bortezomib Sandoz -jauhe täytyy liuottaa ennen antoa. Hoitohenkilökunta valmistelee lääkkeen, ja

liuos annetaan injektiona joko suoneen tai ihon alle. Injektio suoneen on nopea, kestoltaan 3–

5 sekuntia. Injektio ihon alle annetaan joko reiteen tai vatsaan.

Jos saat enemmän Bortezomib Sandoz -valmistetta kuin sinun pitäisi

Koska lääkäri tai sairaanhoitaja antaa tämän lääkkeen sinulle, on epätodennäköistä, että saisit sitä

liikaa. Jos kuitenkin saat yliannoksen, lääkäri seuraa haittavaikutusten ilmaantumista.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut näistä vaikutuksista voivat olla vakavia.

Jos saat Bortezomib Sandoz -hoitoa multippelin myelooman tai manttelisolulymfooman hoitoon, kerro

lääkärille heti, jos huomaat jonkin seuraavista oireista:

lihaskramppeja, lihasheikkoutta

sekavuutta, näkökyvyn menetys tai näköhäiriöitä, sokeutuminen, kouristuskohtauksia,

päänsärkyä

hengenahdistusta, jalkaterien turpoamista tai muutoksia sydämen sykkeessä, korkeaa

verenpainetta, väsymystä, pyörtymisiä

yskää ja hengitysvaikeuksia tai puristuksen tunnetta rintakehässä.

Bortezomib Sandoz -hoitoon voi hyvin yleisesti liittyä veren puna- tai valkosolujen ja verihiutaleiden

määrän vähenemistä. Siksi sinulle tehdään säännöllisesti verikokeita ennen Bortezomib Sandoz

-hoidon aloittamista ja sen aikana, jotta veriarvosi voidaan tarkistaa säännöllisesti. Sinulla voi ilmetä

muutoksia, kuten

verihiutaleiden määrän väheneminen ja saatat olla alttiimpi mustelmille tai verenvuodoille

ilman selvää vauriota (esim. suoliston, mahan, suun ja ikenien verenvuoto tai aivoverenvuoto tai

maksan verenvuoto)

veren punasolujen määrän väheneminen, mikä voi johtaa anemiaan, jonka oireita ovat väsymys

ja kalpeus

veren valkosolujen määrän väheneminen, mikä altistaa sinut herkemmin infektioille tai

flunssankaltaisille oireille.

Jos saat Bortezomib Sandoz -valmistetta multippelin myelooman hoitoon, sinulle mahdollisesti

ilmaantuvat haittavaikutukset luetellaan seuraavassa:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä)

hermovauriosta johtuva ihon tuntoherkkyys, puutuminen, kihelmöinti tai kuumotus tai käsien tai

jalkojen kipu

puna- ja/tai valkosolujen määrän väheneminen (katso yllä)

kuume

pahoinvointi ja oksentelu, ruokahalun väheneminen

ummetus, johon saattaa liittyä turvotusta (voi olla vakavaa)

ripuli. Jos tätä esiintyy, sinun on tärkeää juoda vettä tavallista enemmän. Voit saada lääkäriltäsi

ripulin hoitoon muuta lääkettä.

väsymys (uupumus), heikotuksen tunne

lihaskipu, luukipu.

Yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

matala verenpaine, verenpaineen äkillinen lasku seistessä, mikä voi johtaa pyörtymiseen

korkea verenpaine

heikentynyt munuaisten toiminta

päänsärky

yleinen huonovointisuus, kipu, kiertohuimaus, pyörrytys, heikkouden tunne tai tajunnanmenetys

vilunväristykset

infektiot, kuten keuhkokuume, hengitystieinfektiot, keuhkoputkitulehdus, sieni-infektiot, yskä,

johon liittyy limaneritystä, flunssankaltainen sairaus

vyöruusu (paikallinen, myös silmien ympärille tai kaikkialle kehoon levinnyt)

rintakipu tai hengenahdistus liikunnan yhteydessä

erilaiset ihottumat

ihon kutina, kyhmyt iholla tai ihon kuivuminen

kasvojen punoitus tai hiusverisuonten katkeilu

ihon punoitus

kuivuminen

närästys, turvotus, röyhtäily, ilmavaivat, mahakipu, verenvuoto suolistosta tai mahasta

maksan toiminnan muutokset

suun tai huulten arkuus, suun kuivuminen, suun haavaumat tai kurkkukipu

painon lasku, makuaistin menetys

lihaskouristukset, lihasspasmit, lihasheikkous, raajakivut

näön hämärtyminen

silmän uloimman kerroksen ja silmäluomen sisäpinnan infektio (sidekalvotulehdus)

nenäverenvuoto

univaikeudet tai -häiriöt, hikoilu, ahdistuneisuus, mielialan vaihtelut, alakuloisuus, levottomuus

tai kiihtyneisyys, mielentilan muutokset, ajan ja paikan tajun häviäminen

kehon turpoaminen, silmien ympärystän ja muiden kehon osien turpoaminen mukaan lukien.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

sydämen vajaatoiminta, sydänkohtaus, rintakipu, tuntemukset rinnassa, sydämen sykkeen

hidastuminen tai tihentyminen

munuaisten toimintahäiriö

verisuonitulehdus, veritulppa laskimoissa ja keuhkoissa

veren hyytymishäiriöt

riittämätön verenkierto

sydäntä ympäröivän kalvon tulehdus tai nestettä sydämen ympärillä

infektiot, kuten virtsatieinfektiot, flunssa, herpesvirusinfektiot, korvatulehdus ja selluliitti

veriset ulosteet tai limakalvojen verenvuoto esim. suussa, emättimessä

aivoverenkierron häiriöt

halvaantuminen, kouristukset, kaatumiset, liikehäiriöt, aistien (tunto-, kuulo-, maku-, hajuaistin)

poikkeavuudet, muutokset tai heikkeneminen, keskittymishäiriöt, vapina, nykiminen

niveltulehdus, mukaan lukien sormien, varpaiden ja leukojen niveltulehdus

keuhkojen häiriöt, jolloin elimistö ei saa riittävästi happea. Tällaisia häiriötä ovat mm.

hengitysvaikeudet, hengästyneisyys, hengästyminen ilman rasitusta, pinnalliseksi muuttunut,

vaikeutunut tai katkonainen hengitys, hengityksen vinkuminen

hikka, puheen häiriöt

lisääntynyt tai vähentynyt virtsanmuodostus (munuaisvauriosta johtuva), virtsaamiskivut,

veren/proteiinien esiintyminen virtsassa, nesteen kertyminen elimistöön

muuttunut tajunnantaso, sekavuus, muistin heikkeneminen tai muistinmenetys

yliherkkyys

kuulon heikkeneminen, kuurous tai korvien soiminen, epämiellyttävät tuntemukset korvassa

hormonihäiriö, joka saattaa vaikuttaa suolojen ja veden imeytymiseen

kilpirauhasen liikatoiminta

kyvyttömyys tuottaa riittävästi insuliinia tai tavanomaisten insuliinipitoisuuksien heikentynyt

vaikutus

silmä-ärsytys tai -tulehdus, hyvin vetistävät silmät, silmien arkuus, kuivat silmät, silmäinfektiot,

silmäluomen kyhmy (luomirakkula), silmäluomien punoitus ja turpoaminen, silmien

rähmiminen, epänormaali näkökyky, silmien verenvuoto

imusolmukkeiden turvotus

nivelten tai lihasten jäykkyys, painon tunne, nivuskipu

hiustenlähtö ja hiusten rakenteen poikkeavuudet

allergiset reaktiot

pistoskohdan punoitus tai kipu

suun kipu

suun infektiot tai tulehdus, suun haavaumat, ruokatorven, mahan ja suoliston haavaumat, joihin

liittyy toisinaan kipua tai verenvuotoa, suoliston liikkeiden hidastuminen (suolitukos mukaan

lukien), epämiellyttävät tuntemukset vatsassa tai ruokatorvessa, nielemisvaikeus,

verioksennukset

ihoinfektiot

bakteeri- ja virustulehdus

hammasinfektio

haimatulehdus, sappitietukos

sukupuolielinten kipu, erektiovaikeudet

painon nousu

jano

maksatulehdus

pistoskohtaan tai injektion antolaitteeseen liittyvät häiriöt

ihoreaktiot ja ihon häiriöt (jotka saattavat olla vaikea-asteisia ja hengenvaarallisia), ihon haavat

mustelmat, kaatumiset ja vammat

verisuonitulehdus tai -verenvuoto, joka voi ilmetä pieninä punaisina tai purppuranvärisinä

pisteinä (tavallisesti jaloissa) tai isoina, mustelman kaltaisina laikkuina ihon tai kudoksen alla

hyvänlaatuiset kystat

vaikea-asteinen korjautuva aivosairaus, johon liittyy kouristuskohtauksia, korkea verenpaine,

päänsärkyä, väsymystä, sekavuutta, sokeus tai muita näköhäiriöitä.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

sydämen häiriöt, kuten sydänkohtaus, rasitusrintakipu (angina pectoris)

kasvojen ja kaulan punoitus

verisuonen värinmuutos

selkäydinhermotulehdus

korviin liittyvät ongelmat, verenvuoto korvasta

kilpirauhasen vajaatoiminta

Budd–Chiarin oireyhtymä (maksalaskimon tukkeutumisesta aiheutuvia kliinisiä oireita)

suolen toiminnan muutokset tai poikkeavuudet

aivoverenvuoto

silmien ja ihon muuttuminen keltaiseksi (ikterus)

vakavat allergiset reaktiot (anafylaktinen sokki), jonka oireita saattavat olla hengitysvaikeudet,

rintakipu tai puristuksen tunne rinnassa ja/tai huimauksen/heikotuksen tunne, voimakas ihon

kutina tai ihosta koholla olevat paukamat, kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen,

mikä saattaa aiheuttaa nielemisvaikeuksia, tajunnanmenetys

rintarauhasten häiriöt

ulkosynnytinten haavaumat

sukupuolielinten turpoaminen

alkoholin sietokyvyttömyys

kuihtuminen tai ruumiin massan häviäminen

lisääntynyt ruokahalu

fistelit

nivelen nestepurkautuma

kystat nivelten pinnalla (synoviaalikystat)

murtumat

lihaskudoksen hajoaminen, mikä johtaa muihin komplikaatioihin

maksan turpoaminen, maksan verenvuoto

munuaissyöpä

psoriaasin kaltainen ihosairaus

ihosyöpä

ihon kalpeus

verihiutaleiden tai plasmasolujen (erääntyyppisten veren valkosolujen) lisääntyminen veressä

poikkeava reaktio verensiirtoon

osittainen tai täydellinen näön menetys

sukupuolivietin heikkeneminen

kuolaaminen

silmien ulospullistuminen

valoherkkyys

tiheä hengitys

peräsuolikipu

sappikivet

tyrä

vammat

hauraat tai heikot kynnet

poikkeavat valkuaisainekertymät elintärkeissä elimissä

kooma

suoliston haavat

monen elimen toimintahäiriö

kuolema

pienten verisuonten tukos (tromboottinen mikroangiopatia)

vakava hermotulehdus, josta voi aiheutua halvaus ja hengitysvaikeuksia (Guillain-Barrén

oireyhtymä).

Jos saat Bortezomib Sandoz -valmistetta yhdessä muiden lääkkeiden kanssa manttelisolulymfooman

hoitoon, sinulle mahdollisesti ilmaantuvat haittavaikutukset luetellaan seuraavassa:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä)

keuhkokuume

ruokahalun väheneminen

hermovauriosta johtuva ihon tuntoherkkyys, puutuminen, kihelmöinti tai kuumotus tai käsien tai

jalkojen kipu

pahoinvointi ja oksentelu

ripuli

suun haavaumat

ummetus

lihaskipu, luukipu

hiustenlähtö ja hiusten rakenteen poikkeavuudet

väsymys, heikotuksen tunne

kuume.

Yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

vyöruusu (paikallinen, myös silmien ympärille tai kaikkialle kehoon levinnyt)

herpesvirusinfektiot

bakteeri- ja virustulehdus

hengitystieinfektiot, keuhkoputkitulehdus, yskä, johon liittyy limaneritystä, flunssankaltainen

sairaus

sieni-infektiot

yliherkkyys (allergiset reaktiot)

kyvyttömyys tuottaa riittävästi insuliinia tai tavanomaisten insuliinipitoisuuksien heikentynyt

vaikutus

nesteen kertyminen elimistöön

univaikeudet tai -häiriöt

tajunnanmenetys

tajunnantason muutokset, sekavuus

huimauksen tunne

tihentynyt sydämen syke, korkea verenpaine, hikoilu

epänormaali näkökyky, näön hämärtyminen

sydämen vajaatoiminta, sydänkohtaus, rintakipu, tuntemukset rinnassa, sydämen sykkeen

hidastuminen tai tihentyminen

korkea tai matala verenpaine

verenpaineen äkillinen lasku seistessä, mikä voi johtaa pyörtymiseen

hengenahdistus liikunnan yhteydessä

yskä

hikka

korvien soiminen, epämiellyttävät tuntemukset korvassa

verenvuoto suolistosta tai mahasta

närästys

mahakipu, turvotus

nielemisvaikeudet

mahan ja suoliston infektio tai tulehdus

mahakipu

suun tai huulten arkuus, kurkkukipu

maksan toiminnan muutokset

ihon kutina

ihon punoitus

ihottuma

lihasspasmit

virtsatieinfektio

raajakipu

kehon turpoaminen, silmien ympärystän ja muiden kehon osien turpoaminen mukaan lukien

vilunväristykset

pistoskohdan punoitus tai kipu

yleinen huonovointisuus

painon lasku

painon nousu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

maksatulehdus

vakavat allergiset reaktiot (anafylaktinen sokki), jonka oireita saattavat olla hengitysvaikeudet,

rintakipu tai puristuksen tunne rinnassa ja/tai huimauksen/heikotuksen tunne, voimakas ihon

kutina tai ihosta koholla olevat paukamat, kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen,

mikä saattaa aiheuttaa nielemisvaikeuksia, tajunnanmenetys

liikehäiriöt, halvaantuminen, nykiminen

kiertohuimaus

kuulon heikkeneminen, kuurous

keuhkojen häiriöt, jolloin elimistö ei saa riittävästi happea. Tällaisia häiriötä ovat mm.

hengitysvaikeudet, hengästyneisyys, hengästyminen ilman rasitusta, pinnalliseksi muuttunut,

vaikeutunut tai katkonainen hengitys, hengityksen vinkuminen

veritulppa keuhkoissa

silmien ja ihon muuttuminen keltaiseksi (ikterus)

silmäluomen kyhmy (luomirakkula), silmäluomien punoitus ja turpoaminen.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 1000:sta)

pienten verisuonten tukos (tromboottinen mikroangiopatia).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Bortezomib Sandoz -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä injektiopullossa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt.viim.

tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Käyttökuntoon saatettu liuos

Käytönaikaiseksi kemialliseksi ja fysikaaliseksi säilyvyydeksi on osoitettu 8 päivää +25 °C:n

lämpötilassa / 60 % suhteellisessa ilmankosteudessa tai 15 päivää +5±3 °C:n lämpötilassa valolta

suojattuna injektiopullossa ja polypropeeniruiskussa.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää välittömästi, ellei käyttöönvalmistus-/laimennustapa

eliminoi mikrobikontaminaation riskiä. Jos liuosta ei käytetä välittömästi, käytönaikaiset säilytysajat ja

-olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla.

Bortezomib Sandoz on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on

hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bortezomib Sandoz sisältää

Vaikuttava aine on bortetsomibi. Yksi injektiopullo sisältää 3,5 mg bortetsomibia

(mannitoliboronihappoesterinä).

Muu aine on mannitoli (E421).

Käyttökuntoon saattaminen laskimoon tapahtuvaa antoa varten:

Käyttökuntoon saatettuna 1 ml injektionestettä sisältää 1 mg:n bortetsomibia.

Käyttökuntoon saattaminen ihon alle tapahtuvaa antoa varten:

Käyttökuntoon saatettuna 1 ml injektionestettä sisältää 2,5 mg bortetsomibia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Bortezomib Sandoz injektiokuiva-aine, liuosta varten, on valkoinen tai melkein valkoinen kakku tai

jauhe.

Bortezomib Sandoz 3,5 mg on pakattu lasiseen injektiopulloon, jossa on kumitulppa ja sininen

repäisykorkki.

Yksi pakkaus sisältää 1 kertakäyttöisen injektiopullon.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Kööpenhamina S

Tanska

Valmistaja

Synthon Hispania SL

Lue koko asiakirja

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bortezomib Sandoz 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi injektiopullo sisältää 3,5 mg bortetsomibia (mannitoliboronihappoesterinä).

Käyttökuntoon saatettuna 1 ml ihon alle annettavaa injektionestettä sisältää 2,5 mg bortetsomibia.

Käyttökuntoon saatettuna 1 ml laskimoon annettavaa injektionestettä sisältää 1 mg bortetsomibia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Injektiokuiva-aine, liuosta varten.

Valkoinen tai melkein valkoinen kakku tai jauhe.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Bortezomib Sandoz monoterapiana tai yhdistettynä doksorubisiiniin pegyloidussa liposomaalisessa

muodossa tai deksametasoniin on tarkoitettu etenevää multippelia myeloomaa sairastaville

aikuispotilaille, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa ja joille on jo tehty

hematopoieettinen kantasolusiirto tai joille se ei sovellu.

Bortezomib Sandoz yhdessä melfalaanin ja prednisonin kanssa on tarkoitettu aikuispotilaille, jotka

sairastavat aiemmin hoitamatonta multippelia myeloomaa ja joille suuriannoksinen solunsalpaajahoito

tuettuna hematopoieettisella kantasolusiirrolla ei sovellu.

Bortezomib Sandoz yhdessä deksametasonin tai deksametasonin ja talidomidin kanssa on tarkoitettu

induktiohoitoon aikuispotilaille, jotka sairastavat aiemmin hoitamatonta multippelia myeloomaa ja

joille suuriannoksinen solunsalpaajahoito tuettuna hematopoieettisella kantasolusiirrolla soveltuu.

Bortezomib Sandoz yhdessä rituksimabin, syklofosfamidin, doksorubisiinin ja prednisonin kanssa on

tarkoitettu aikuispotilaille, jotka sairastavat aiemmin hoitamatonta manttelisolulymfoomaa ja joille

hematopoieettinen kantasolusiirto ei sovellu.

4.2

Annostus ja antotapa

Bortezomib Sandoz -hoito on aloitettava syöpäpotilaiden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa,

mutta Bortezomib Sandoz -valmisteen voi antaa terveydenhuollon ammattilainen, jolla on kokemusta

solunsalpaajien käytöstä. Terveydenhuollon ammattilaisen on saatettava Bortezomib Sandoz

käyttökuntoon (ks. kohta 6.6).

Annostus etenevän multippelin myelooman hoidossa (potilaat, jotka ovat saaneet vähintään yhtä

aiempaa hoitoa)

Monoterapia

Bortezomib Sandoz injektiokuiva-aine, liuosta varten, annetaan injektiona laskimoon tai ihon alle

suositeltuna annoksena 1,3 mg/m

kehon pinta-alaa kohden kahdesti viikossa kahden viikon ajan

21 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivinä 1, 4, 8 ja 11. Tämä yhteensä 3 viikon jakso on yksi

hoitosykli. Potilaille suositellaan antamaan kaksi Bortezomib Sandoz -hoitosykliä täydellisen

hoitovasteen varmistumisen jälkeen. Hoitoon vastaaville potilaille, jotka eivät saavuta täydellistä

remissiota, suositellaan yhteensä 8 Bortezomib Sandoz -hoitosykliä. Peräkkäisten Bortezomib Sandoz

-annosten välillä tulee pitää vähintään 72 tunnin tauko.

Annoksen muuttaminen hoidon aikana ja monoterapiaa toistettaessa

Bortezomib Sandoz -hoito tulee keskeyttää, jos ilmenee mikä tahansa 3. asteen ei-hematologinen tai

4. asteen hematologinen haittavaikutus lukuun ottamatta alla mainittua neuropatiaa (ks. myös

kohta 4.4). Haittavaikutusoireiden hävittyä voidaan Bortezomib Sandoz -hoito aloittaa uudelleen 25 %

pienemmällä annoksella (1,3 mg/m

pienennetty tasolle 1,0 mg/m

; 1,0 mg/m

pienennetty tasolle

0,7 mg/m

). Jos haittavaikutus ei häviä tai toistuu pienintä annosta käytettäessä, tulee Bortezomib

Sandoz -hoidon keskeyttämistä harkita, ellei hoidosta saatava hyöty ole selkeästi vaaroja suurempi.

Neuropaattinen kipu ja/tai perifeerinen neuropatia

Potilaita, joilla esiintyy bortetsomibihoitoon liittyvää neuropatiakipua ja/tai perifeeristä neuropatiaa,

tulee hoitaa taulukossa 1 kuvatulla tavalla (ks. kohta 4.4). Potilaita, joilla on ennestään vaikea

neuropatia, voidaan hoitaa Bortezomib Sandoz -valmisteella vain huolellisen haitta/hyötyarvioinnin

jälkeen.

Taulukko 1: Annostuksen muuttamista koskevat suositukset* bortetsomibihoitoon liittyvässä

neuropatiassa.

Neuropatian vaikeusaste

Annostuksen muuttaminen

Aste 1 (oireeton, syvien jännerefleksien häviäminen

tai parestesiat), ei kipua tai toimintakyvyn menetystä

Ei muutosta.

Aste 1 ja kipua, tai aste 2 (keskivaikeita oireita,

rajoittavat IADL-toimintoja**)

Bortezomib Sandoz -annos pienennetään tasolle

1,0 mg/m

Siirry Bortezomib Sandoz -hoito-ohjelmaan 1,3 mg/m

kerran viikossa

Aste 2 ja kipua, tai aste 3 (vaikeita oireita, rajoittavat

itsestä huolehtimiseen liittyviä ADL-toimintoja***)

Bortezomib Sandoz -hoito keskeytetään, kunnes

haittavaikutus on hävinnyt. Haittavaikutusten hävitessä

Bortezomib Sandoz -hoito aloitetaan uudelleen ja annos

pienennetään tasolle 0,7 mg/m

kerran viikossa.

Aste 4 (henkeä uhkaavat seuraukset: kiireelliset

toimenpiteet aiheellisia) ja/tai vaikea autonominen

neuropatia

Bortezomib Sandoz -hoito lopetetaan

Perustuu annostuksen muutoksiin vaiheen II ja III multippelin myelooman tutkimuksissa ja myyntiluvan saamisen

jälkeiseen käyttökokemukseen. Asteikko perustuu NCI:n yleisiin toksisuuskriteereihin (NCI Common Toxicity

Criteria CTCAE v 4.0)

IADL-toiminnot: viittaavat päivittäisiä toimintoja mutkikkaampiin toimintoihin, kuten ruoanlaittoon, ruoka- tai

vaateostoksiin, puhelimen käyttöön, rahan käsittelyyn jne. (instrumental activities of daily life)

Itsestä huolehtimiseen liittyvät ADL-toiminnot: viittaavat päivittäin toistuviin toimintoihin, kuten peseytymiseen,

pukeutumiseen ja riisuutumiseen, syömiseen, WC:ssä käyntiin, lääkkeiden ottamiseen ja liikuntakykyyn (activities of

daily life)

Yhdistelmähoito yhdistettynä doksorubisiiniin pegyloidussa liposomaalisessa muodossa

Bortezomib Sandoz 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, annetaan injektiona laskimoon tai ihon

alle suositeltuna annoksena 1,3 mg/m

kehon pinta-alaa kohden kahdesti viikossa kahden viikon ajan

21 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivinä 1, 4, 8 ja 11. Tämä yhteensä 3 viikon jakso on yksi

hoitosykli. Peräkkäisten Bortezomib Sandoz -annosten välin on oltava vähintään 72 tuntia.

Doksorubisiinia pegyloidussa liposomaalisessa muodossa annetaan Bortezomib Sandoz -hoitosyklin

päivänä 4 annetun Bortezomib Sandoz -injektion jälkeen annoksena 30 mg/m² 1 tunnin kestoisena

infuusiona laskimoon.

Tätä yhdistelmähoitoa voidaan antaa enintään 8 hoitosykliä, jos potilaan tauti ei etene ja hän sietää

hoidon. Jos potilas saa täydellisen vasteen, hoitoa voidaan jatkaa vielä ainakin 2 hoitosykliä sen

jälkeen, kun ensimmäinen osoitus täydellisestä vasteesta on saatu, vaikka tämä edellyttäisi useamman

kuin 8 hoitosyklin antamista. Jos potilaan paraproteiinipitoisuudet pienenevät edelleen 8 hoitosyklin

jälkeen, hoitoa voidaan myös tällöin jatkaa niin pitkään kuin potilas sietää hoidon ja vaste säilyy.

Ks. lisätietoja doksorubisiinia pegyloidussa liposomaalisessa muodossa koskevasta

valmisteyhteenvedosta.

Yhdistelmähoito deksametasonin kanssa

Bortezomib Sandoz 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, annetaan injektiona laskimoon tai ihon

alle suositeltuna annoksena 1,3 mg/m

kehon pinta-alaa kohden kahdesti viikossa kahden viikon ajan

21 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivinä 1, 4, 8 ja 11. Tämä yhteensä 3 viikon jakso on yksi

hoitosykli. Peräkkäisten Bortezomib Sandoz -annosten välin on oltava vähintään 72 tuntia.

Deksametasonia annetaan 20 mg suun kautta Bortezomib Sandoz -hoitosyklin päivinä 1, 2, 4, 5, 8, 9,

11 ja 12.

Jos potilas saa vasteen tai tauti on vakaa tällä yhdistelmähoidolla annettujen 4 hoitosyklin jälkeen,

hoitoa voidaan jatkaa samalla yhdistelmällä vielä enintään 4 hoitosyklin ajan.

Ks. lisätietoja deksametasonin valmisteyhteenvedosta.

Annosmuutokset etenevää multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden yhdistelmähoidossa

Yhdistelmähoidossa tehtävissä Bortezomib Sandoz -valmisteen annosmuutoksissa noudatetaan edellä

annettuja ohjeita monoterapian annosmuutoksista.

Annostus aiemmin hoitamatonta multippelia myeloomaa sairastaville potilaille, joille

hematopoieettinen kantasolusiirto ei sovellu

Hoito melfalaanin ja prednisonin yhdistelmällä

Bortezomib Sandoz 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, annetaan injektiona laskimoon tai ihon

alle yhdessä suun kautta otettavan melfalaanin ja prednisonin kanssa taulukon 2 mukaisesti. Hoitosykli

on 6 viikon pituinen jakso. Hoitosyklien 1–4 aikana Bortezomib Sandoz annetaan kahdesti viikossa

päivinä 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 ja 32. Hoitosyklien 5–9 aikana Bortezomib Sandoz annetaan kerran

viikossa päivinä 1, 8, 22 ja 29. Peräkkäisten Bortezomib Sandoz -annosten välin on oltava vähintään

72 tuntia.

Melfalaani ja prednisoni annetaan suun kautta kunkin Bortezomib Sandoz -hoitosyklin ensimmäisellä

viikolla päivinä 1, 2, 3 ja 4. Tätä yhdistelmähoitoa annetaan yhdeksän hoitosykliä.

Taulukko 2: Bortetsomibin annostussuositukset yhdistelmähoidossa melfalaanin ja prednisonin kanssa

Bortetsomibi kahdesti viikossa (hoitosyklit 14)

Viikko

1

2

3

4

5

6

(1,3 mg/

Päi-

vä 1

Päi-

vä 4

Päivä

Päivä

Tauko

Päivä2

Päivä

Päivä 29 Päivä 32 Tauko

M (9 mg/

P (60 mg/

Päi-

vä 1

Päi-

vä 2

Päi-

vä 3

Päi-

vä 4

-- --

Tauko

-- --

-- --

Tauko

Bortetsomibi kerran viikossa (hoitosyklit 59)

Viikko

1

2

3

4

5

6

(1,3 mg/

Päi-

vä 1-

Päivä 8

Tauko

Päivä 22

Päivä 29

Tauko

M (9 mg/

P (60 mg/

Päi-

vä 1

Päi-

vä 2

Päi-

vä 3

Päi-

vä 4

Tauko

Tauko

B = bortetsomibi; M = melfalaani; P = prednisoni

Melfalaanilla ja prednisonilla toteutettavan yhdistelmähoidon annoksen muuttaminen hoidon aikana

ja hoidon toistaminen

Ennen uuden hoitosyklin aloitusta:

Trombosyyttimäärän tulee olla ≥ 70 x 10

/l ja neutrofiilien absoluuttisen määrän (ANC) tulee

olla ≥ 1,0 x 10

Ei-hematologisten haittavaikutusoireiden tulee lieventyä vaikeusasteelle 1 tai lähtötilanteen

tasolle.

Taulukko 3: Annostuksen muuttaminen seuraavien Bortezomib Sandoz -hoitosyklien aikana

yhdistelmähoidossa melfalaanin ja prednisonin kanssa

Haittavaikutus

Annostuksen muuttaminen tai siirtäminen

Hematologiset haittavaikutukset hoitosyklin aikana

Jos potilaalla havaitaan edellisen hoitosyklin

aikana pitkittynyt 4. asteen neutropenia tai

trombosytopenia tai trombosytopenia, johon

liittyy verenvuotoa

Harkitaan melfalaaniannoksen pienentämistä 25 %:lla

seuraavan hoitosyklin aikana.

Jos trombosyyttimäärä on ≤ 30 x 10

/l tai

neutrofiilien absoluuttinen määrä (ANC) on

≤ 0,75 x 10

/l Bortezomib Sandoz -valmisteen

antopäivänä (muu kuin päivä 1)

Bortezomib Sandoz -hoito tulee keskeyttää.

Jos useita Bortezomib Sandoz -annoksia jätetään

väliin yhden hoitosyklin aikana (≥ 3 annosta

kahdesti viikossa annostelun aikana tai

≥ 2 annosta kerran viikossa annostelun aikana)

Bortezomib Sandoz -annosta tulee pienentää yhdellä

annostasolla (1,3 mg/m

pienennetään tasolle

1,0 mg/m

; 1,0 mg/m

pienennetään tasolle 0,7 mg/m

Ei-hematologisten haittavaikutusoireiden vaikeusaste

3

Bortezomib Sandoz -hoito tulee keskeyttää, kunnes

haittavaikutusoireet ovat lieventyneet asteelle 1 tai

lähtötilanteen tasolle. Tämän jälkeen Bortezomib

Sandoz -hoito voidaan aloittaa uudelleen yhtä

annostasoa pienemmällä annoksella (1,3 mg/m

pienennetty tasolle 1,0 mg/m

; 1,0 mg/m

pienennetty

tasolle 0,7 mg/m

). Potilailla, joilla on Bortezomib

Sandoz -hoitoon liittyvää neuropaattista kipua ja/tai

perifeeristä neuropatiaa, Bortezomib Sandoz -hoito

keskeytetään tai annosta muutetaan taulukon 1

mukaisesti.

Lisätietoa melfalaanista ja prednisonista löytyy niiden valmisteyhteenvedosta.

Annostus aiemmin hoitamatonta multippelia myeloomaa sairastaville potilaille, joille

hematopoieettinen kantasolusiirto soveltuu (induktiohoito)

Yhdistelmähoito deksametasonin kanssa

Bortezomib Sandoz 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, annetaan injektiona laskimoon tai ihon

alle suositusannoksena 1,3 mg/m

kehon pinta-alan perusteella kahdesti viikossa kahden viikon ajan

21 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivinä 1, 4, 8 ja 11. Tämä kolmen viikon pituinen jakso on yksi

hoitosykli. Peräkkäisten Bortezomib Sandoz -annosten välillä on pidettävä vähintään 72 tunnin tauko.

Deksametasonia annetaan 40 mg suun kautta Bortezomib Sandoz -hoitosyklin päivinä 1, 2, 3, 4, 8, 9,

10 ja 11.

Tätä yhdistelmähoitoa annetaan neljä hoitosykliä.

Yhdistelmähoito deksametasonin ja talidomidin kanssa

Bortezomib Sandoz 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, annetaan injektiona laskimoon tai ihon

alle suositusannoksena 1,3 mg/m

kehon pinta-alan perusteella kahdesti viikossa kahden viikon ajan

28 vuorokauden pituisen hoitosyklin päivinä 1, 4, 8 ja 11. Tämä neljän viikon pituinen jakso on yksi

hoitosykli. Peräkkäisten Bortezomib Sandoz -annosten välillä on pidettävä vähintään 72 tunnin tauko.

Deksametasonia annetaan 40 mg suun kautta Bortezomib Sandoz -hoitosyklin päivinä 1, 2, 3, 4, 8, 9,

10 ja 11.

Talidomidia annetaan 50 mg vuorokaudessa suun kautta päivinä 1–14, ja jos potilas tänä aikana sietää

hoidon, annos suurennetaan 100 mg:aan päivinä 15–28, ja annos voidaan tämän jälkeen suurentaa

edelleen hoitosyklistä 2 lähtien 200 mg:aan vuorokaudessa (ks. taulukko 4).

Tätä yhdistelmähoitoa annetaan neljä hoitosykliä. Jos potilas saa vähintään osittaisen vasteen, hoitoa

suositellaan antamaan vielä 2 hoitosykliä.

Taulukko 4: Annostus bortetsomibiyhdistelmähoidossa potilaille, joilla on aiemmin hoitamaton

multippeli myelooma ja joille hematopoieettinen kantasolusiirto soveltuu

B+Dx

Hoitosyklit 1

4

Viikko

1

2

3

B (1,3 mg/m

Päivät 1, 4

Päivät 8, 11

Hoitotauko

Dx 40 mg

Päivät 1, 2, 3, 4

Päivät 8, 9, 10, 11

B+Dx+T

Hoitosykli 1

Viikko

1

2

3

4

B (1,3 mg/m

Päivät 1, 4

Päivät 8, 11

Hoitotauko

Hoitotauko

T 50 mg

Joka päivä

Joka päivä

T 100 mg

Joka päivä

Joka päivä

Dx 40 mg

Päivät 1, 2, 3,

Päivät 8, 9, 10,

Hoitosyklit 2

4

b

B (1,3 mg/m

Päivät 1, 4

Päivät 8, 11

Hoitotauko

Hoitotauko

T 200 mg

Joka päivä

Joka päivä

Joka päivä

Joka päivä

Dx 40 mg

Päivät 1, 2, 3,

Päivät 8, 9, 10,

B = bortetsomibi; Dx = deksametasoni; T = talidomidi

Talidomidiannos suurennetaan 100 mg:aan hoitosyklin 1 viikosta 3 lähtien vain, jos potilas sietää annoksen 50 mg, ja

200 mg:aan hoitosyklistä 2 lähtien, jos potilas sietää annoksen 100 mg.

Jos potilas saa 4 hoitosyklin jälkeen vähintään osittaisen vasteen, enimmillään voidaan antaa 6 hoitosykliä.

Annostuksen muuttaminen potilaille, joille kantasolusiirto soveltuu

Bortezomib Sandoz -annostuksen muuttamisessa pitää noudattaa monoterapiaa koskevia ohjeita

annosmuutoksista.

Lisäksi, jos Bortezomib Sandoz annetaan yhdistelmänä muiden solunsalpaajavalmisteiden kanssa ja

potilaalle ilmaantuu toksisuutta, näiden muiden valmisteiden annoksen pienentämistä asianmukaisesti

valmisteyhteenvedossa annettujen suositusten mukaisesti on harkittava.

Annostus potilaille, joilla on aiemmin hoitamaton manttelisolulymfooma (MCL)

Yhdistelmähoito rituksimabin, syklofosfamidin, doksorubisiinin ja prednisonin kanssa (BR-CAP)

Bortezomib Sandoz 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, annetaan injektiona laskimoon tai ihon

alle suositusannoksena 1,3 mg/m

kehon pinta-alan perusteella kahdesti viikossa kahden viikon ajan

päivinä 1, 4, 8 ja 11. Tämän jälkeen pidetään 10 päivän hoitotauko päivinä 12–21. Tämä kolmen

viikon pituinen jakso on yksi hoitosykli. Bortezomib Sandoz -hoitoa suositellaan antamaan kuusi

hoitosykliä, mutta jos potilaalla todetaan vaste vasta hoitosyklissä 6, voidaan antaa vielä kaksi

Bortezomib Sandoz -hoitosykliä. Peräkkäisten Bortezomib Sandoz -annosten välillä on pidettävä

vähintään 72 tunnin tauko.

Jokaisen kolmen viikon Bortezomib Sandoz -hoitosyklin päivänä 1 annetaan seuraavia

lääkevalmisteita infuusioina laskimoon: rituksimabia annoksena 375 mg/m

, syklofosfamidia

annoksena 750 mg/m

ja doksorubisiinia annoksena 50 mg/m

Prednisonia annetaan suun kautta annoksina 100 mg/m

kunkin Bortezomib Sandoz -hoitosyklin

päivinä 1, 2, 3, 4 ja 5.

Aiemmin hoitamatonta manttelisolulymfoomaa sairastavien potilaiden annoksen muuttaminen hoidon

aikana

Ennen uuden hoitosyklin aloitusta:

trombosyyttimäärän tulee olla ≥ 100 x 10

/l ja neutrofiilien absoluuttisen määrän (ANC) tulee

olla ≥ 1,5 x 10

trombosyyttimäärän tulee olla ≥ 75 x 10

/l, jos potilaalla on luuydininfiltraatio tai pernan

sekvestraatio

hemoglobiinipitoisuus ≥ 80 g/l

ei-hematologisten haittavaikutusoireiden tulee lieventyä vaikeusasteelle 1 tai lähtötilanteen

tasolle.

Bortezomib Sandoz -hoito on keskeytettävä, jos potilaalle ilmaantuu jokin Bortezomib Sandoz

-hoitoon liittyvä ≥ 3. asteen ei-hematologinen haittavaikutus (neuropatiaa lukuun ottamatta) tai

≥ 3. asteen hematologinen haittavaikutus (ks. myös kohta 4.4). Annosmuutokset, ks. taulukko 5.

Hematologisiin haittavaikutuksiin voidaan antaa granulosyyttiryhmiä stimuloivia kasvutekijöitä

paikallisen hoitokäytännön mukaisesti. Estohoitoa granulosyyttiryhmiä stimuloivilla kasvutekijöillä

pitää harkita, jos hoitosyklin antamista siirretään toistuvasti myöhempään ajankohtaan.

Trombosyyttisiirtoa pitää harkita trombosytopenian hoitoon, jos se on kliinisesti tarkoituksenmukaista.

Taulukko 5: Aiemmin hoitamatonta manttelisolulymfoomaa sairastavien potilaiden annoksen

muuttaminen hoidon aikana

Haittavaikutus

Annostuksen muuttaminen tai siirtäminen

Hematologiset haittavaikutukset

≥ 3. asteen neutropenia, johon liittyy kuumetta,

yli 7 päivää kestävä 4. asteen neutropenia,

trombosyyttimäärä < 10 x 10

Bortezomib Sandoz -hoito pitää keskeyttää enintään

2 viikoksi, kunnes potilaan ANC on ≥ 0,75 x 10

/l ja

trombosyyttimäärä on ≥ 25 x 10

Jos haittavaikutus ei häviä Bortezomib Sandoz

-hoidon keskeyttämisen jälkeen edellä kuvatusti,

Bortezomib Sandoz -hoito on lopetettava.

Jos haittavaikutus häviää eli potilaan ANC on

≥ 0,75 x 10

/l ja trombosyyttimäärä on

≥ 25 x 10

/l, Bortezomib Sandoz -hoito voidaan

aloittaa uudelleen yhtä annostasoa pienemmällä

annoksella (1,3 mg/m

pienennetty tasolle

1 mg/m

; 1 mg/m

pienennetty tasolle

0,7 mg/m

Jos trombosyyttimäärä on < 25 x 10

/l tai ANC

< 0,75 x 10

/l Bortezomib Sandoz -valmisteen

antopäivänä (muu kuin hoitosyklin päivä 1)

Bortezomib Sandoz -hoito pitää keskeyttää.

Bortezomib Sandoz -hoitoon liittyviksi katsottujen ei-

hematologisten haittavaikutusoireiden vaikeusaste

3

Bortezomib Sandoz -hoito pitää keskeyttää, kunnes

haittavaikutusoireet ovat lieventyneet asteelle 2 tai

lievemmäksi. Tämän jälkeen Bortezomib Sandoz

-hoito voidaan aloittaa uudelleen yhtä annostasoa

pienemmällä annoksella (1,3 mg/m

pienennetty

tasolle 1 mg/m

; 1 mg/m

pienennetty tasolle

0,7 mg/m

). Potilailla, joilla on Bortezomib Sandoz

-hoitoon liittyvää neuropaattista kipua ja/tai

perifeeristä neuropatiaa, Bortezomib Sandoz -hoito

keskeytetään ja/tai annosta muutetaan taulukon 1

mukaisesti.

Lisäksi jos potilaalle ilmaantuu haittavaikutuksia käytettäessä Bortezomib Sandoz -valmistetta

yhdistelmänä muiden kemoterapeuttisten lääkevalmisteiden kanssa, näiden lääkevalmisteiden

annoksen pienentämistä tarkoituksenmukaisesti pitää harkita kyseisen valmisteen

valmisteyhteenvedossa annettujen suositusten mukaisesti.

Erityispotilasryhmät

Iäkkäät potilaat

Annoksen säätötarpeesta yli 65-vuotiaille multippelia myeloomaa tai manttelisolulymfoomaa

sairastaville potilaille ei ole näyttöä.

Bortetsomibihoitoa iäkkäille, aiemmin hoitamatonta multippelia myeloomaa sairastaville potilaille,

joille suuriannoksinen solunsalpaajahoito tuettuna hematopoieettisella kantasolusiirrolla soveltuu, ei

ole tutkittu. Tälle potilasryhmälle ei siksi voida antaa annossuosituksia.

Aiemmin hoitamatonta manttelisolulymfoomaa sairastavilla potilailla tehdyssä tutkimuksessa

bortetsomibihoitoa saaneista potilaista 42,9 % oli 65–74-vuotiaita ja 10,4 % oli ≥ 75-vuotiaita. Iältään

≥ 75-vuotiaat potilaat sietivät sekä BR-CAP- että R-CHOP-hoidon huonommin (ks. kohta 4.8).

Maksan vajaatoiminta

Lievää maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa, vaan heidän

hoitoonsa käytetään suositeltuja annoksia. Keskivaikeaa tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa

sairastavien potilaiden Bortezomib Sandoz -hoito on aloitettava pienemmällä annoksella 0,7 mg/m

injektiota kohti ensimmäisen hoitosyklin aikana, minkä jälkeen annoksen suurentamista tasolle

1,0 mg/m

tai pienentämistä tasolle 0,5 mg/m

voidaan harkita potilaan sietokyvyn mukaan (ks.

taulukko 6 ja kohdat 4.4 ja 5.2).

Taulukko 6: Maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden Bortezomib Sandoz -hoidon

aloitusannoksen muutossuositukset

Maksan

vajaatoiminnan

vaikeusaste*

Bilirubiinipitoisu

us

SGOT (ASAT)

-tasot

Aloitusannoksen muutos

Lievä

≤ 1,0 x ULN

> ULN

Ei muutosta

> 1,0 x –

1,5 x ULN

Kaikki

Ei muutosta

Keskivaikea

> 1,5 x – 3 x ULN

Kaikki

Pienennä Bortezomib Sandoz -annos tasolle

0,7 mg/m

ensimmäisessä hoitosyklissä. Harkitse

annoksen suurentamista tasolle 1,0 mg/m

annoksen pienentämistä edelleen tasolle 0,5 mg/m

seuraavien hoitosyklien aikana potilaan sietokyvyn

mukaan.

Vaikea

> 3 x ULN

Kaikki

Lyhenteet: SGOT = seerumin transaminaasi, ASAT = aspartaattiaminotransferaasi, ULN = viitevälin yläraja (upper limit of

the normal range)

* Perustuu maksan vajaatoiminnan vaikeusasteen NCI Organ Dysfunction Working Group -luokitukseen (lievä, keskivaikea,

vaikea).

Munuaisten vajaatoiminta

Lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma [CrCL] > 20 ml/min/1,73 m

ei vaikuta bortetsomibin farmakokinetiikkaan. Tämän vuoksi annosta ei tarvitse muuttaa näillä

potilailla. Ei tiedetä, vaikuttaako vaikea munuaisten vajaatoiminta (CrCL < 20 ml/min/1,73 m

bortetsomibin farmakokinetiikkaan potilailla, jotka eivät saa dialyysihoitoa. Koska dialyysi saattaa

alentaa bortetsomibin pitoisuuksia, Bortezomib Sandoz -valmiste annetaan dialyysihoidon jälkeen (ks.

kohta 5.2).

Pediatriset potilaat

Bortezomib Sandoz -valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole

varmistettu (ks. kohdat 5.1 ja 5.2). Saatavissa olevan tiedon perusteella, joka on kuvattu kohdassa 5.1,

ei voida antaa suosituksia annostuksesta.

Antotapa

Bortezomib Sandoz 3,5 mg injektiokuiva-ainetta, liuosta varten, on saatavana annettavaksi laskimoon

tai ihon alle.

Bortezomib Sandoz -valmistetta ei saa antaa minkään muun antoreitin kautta. Intratekaalinen anto on

johtanut potilaan kuolemaan.

Injektiona laskimoon

Käyttövalmiiksi saatettu liuos annetaan 3–5 sekunnin bolusinjektiona perifeerisen laskimokatetrin tai

keskuslaskimokatetrin kautta, minkä jälkeen huuhtelu 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-

injektionesteellä. Peräkkäisten Bortezomib Sandoz -annosten välin on oltava vähintään 72 tuntia.

Injektiona ihon alle

Käyttövalmiiksi saatettu Bortezomib Sandoz 3,5 mg liuos annetaan (oikean tai vasemman) reiden tai

vatsan (oikean tai vasemman puolen) ihon alle. Liuos injisoidaan ihon alle 45–90 asteen kulmassa.

Peräkkäisten pistosten pistoskohtaa on vaihdeltava.

Jos ihon alle annetun Bortezomib Sandoz -injektion jälkeen ilmaantuu paikallinen pistoskohdan

reaktio, ihon alle suositellaan antamaan laimeampaa Bortezomib Sandoz -liuosta (Bortezomib Sandoz

3,5 mg laimennetaan pitoisuuden 2,5 mg/ml sijasta pitoisuuteen 1 mg/ml) tai voidaan siirtyä injektiona

laskimoon tapahtuvaan antoon.

Kun Bortezomib Sandoz annetaan yhdistelmänä muiden lääkevalmisteiden kanssa, ks. näiden muiden

valmisteiden antoon liittyvät ohjeet kyseisen valmisteen valmisteyhteenvedosta.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, boorille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Akuutti diffuusi keuhkoinfiltraatio tai perikardiaalinen sairaus.

Kun Bortezomib Sandoz annetaan yhdistelmänä muiden lääkevalmisteiden kanssa, ks. muut vasta-

aiheet kyseisten valmisteiden valmisteyhteenvedoista.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jos Bortezomib Sandoz annetaan yhdistelmänä muiden lääkevalmisteiden kanssa, näiden muiden

lääkevalmisteiden valmisteyhteenvetoihin on tutustuttava ennen Bortezomib Sandoz -hoidon

aloittamista. Talidomidin käytössä on kiinnitettävä erityistä huomiota raskaustestejä ja raskauden

ehkäisyä koskeviin vaatimuksiin (ks. kohta 4.6).

Intratekaalinen anto

Bortetsomibin tahaton anto intratekaalisesti on johtanut kuolemaan. Bortezomib Sandoz 3,5 mg

injektiokuiva-aine, liuosta varten on tarkoitettu annettavaksi laskimoon tai ihon alle. Bortezomib

Sandoz -valmistetta ei saa antaa intratekaalisesti.

Ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haittavaikutukset

Ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haittavaikutukset, kuten pahoinvointi, ripuli, oksentelu ja

ummetus, ovat hyvin yleistä bortetsomibihoidon aikana. Melko harvinaisina haittavaikutuksina on

ilmoitettu ileustapauksia (ks. kohta 4.8), minkä vuoksi ummetuksesta kärsiviä potilaita tulee tarkkailla

huolellisesti.

Hematologiset haittavaikutukset

Bortetsomibihoitoon liittyy hyvin yleisesti hematologisia haittavaikutuksia (trombosytopenia,

neutropenia ja anemia). Yksi yleisimmistä hematologisista haittavaikutuksista tutkimuksissa, joissa oli

mukana relapsoitunutta multippelia myeloomaa sairastavia bortetsomibia saaneita potilaita sekä

aiemmin hoitamatonta manttelisolulymfoomaa sairastavia bortetsomibia yhdistelmänä rituksimabin,

syklofosfamidin, doksorubisiinin ja prednisonin kanssa (BR-CAP) saaneita potilaita, oli ohimenevä

trombosytopenia. Trombosyyttimäärät olivat pienimmillään kunkin bortetsomibihoitosyklin

päivänä 11, ja ne korjautuivat lähtötilanteeseen tyypillisesti seuraavaan hoitosykliin mennessä.

Kumulatiivisesta trombosytopeniasta ei ollut näyttöä. Trombosyyttimäärän pienin arvo multippelin

myelooman hoitoon annettua monoterapiaa koskeneissa tutkimuksissa oli keskimäärin noin 40 %

lähtötilanteen arvosta ja manttelisolulymfoomaa koskeneissa tutkimuksissa noin 50 % lähtötilanteen

arvosta. Pitkälle edennyttä myeloomaa sairastavilla potilailla trombosytopenian vaikeusaste oli

yhteydessä hoitoa edeltäneeseen trombosyyttimäärään: trombosyyttimäärän ollessa < 75 000/μl

lähtötilanteessa 21 potilaasta 90 prosentilla trombosyyttimäärä oli tutkimuksen aikana ≤ 25 000/μl ja

14 prosentilla se oli < 10 000/μl; sitä vastoin trombosyyttimäärän ollessa > 75 000/μl lähtötilanteessa

309 potilaasta vain 14 prosentilla trombosyyttimäärä oli tutkimuksen aikana ≤ 25 000/μl.

Trombosytopenian (≥ 3. aste) ilmaantuvuus oli manttelisolulymfoomaa sairastavilla potilailla

(tutkimus LYM-3002) bortetsomibihoitoryhmässä (BR-CAP) suurempi (56,7 % versus 5,8 %)

verrattuna muuta kuin bortetsomibia saaneeseen ryhmään (rituksimabi, syklofosfamidi, doksorubisiini,

vinkristiini ja prednisoni [R-CHOP]). Verenvuototapahtumien kaikkien vaikeusasteiden

kokonaisilmaantuvuus oli kummassakin hoitoryhmässä samankaltainen (BR-CAP-ryhmässä 6,3 % ja

R-CHOP-ryhmässä 5,0 %) samoin kuin 3. asteen ja vaikeampiasteisten verenvuototapahtumien

ilmaantuvuus (BR-CAP: 4 potilasta [1,7 %]; R-CHOP: 3 potilasta [1,2 %]). Trombosyyttisiirron sai

BR-CAP-ryhmässä 22,5 % potilaista verrattuna 2,9 %:iin R-CHOP-ryhmän potilaista.

Bortetsomibihoidon yhteydessä on raportoitu maha-suolikanavan ja aivojensisäisiä verenvuotoja.

Trombosyyttimäärää on siksi seurattava aina ennen jokaista Bortezomib Sandoz -annosta. Bortezomib

Sandoz -hoito on keskeytettävä, jos trombosyyttimäärä on < 25 000/μl, samoin kuin annettaessa

Bortezomib Sandoz -hoitoa yhdessä melfalaanin ja prednisonin kanssa, jos trombosyyttimäärä on

≤ 30 000/μl (ks. kohta 4.2). Hoidosta mahdollisesti saatavaa hyötyä on punnittava huolellisesti riskien

suhteen, erityisesti keskivaikean tai vaikean trombosytopenian ja verenvuodon riskitekijöiden

yhteydessä.

Täydellinen verenkuva (TVK), erittelylaskenta ja trombosyyttiarvot mukaan lukien, tulee siis

määrittää usein Bortezomib Sandoz -hoidon aikana. Trombosyyttisiirtoa pitää harkita, kun se on

kliinisesti aiheellista (ks. kohta 4.2).

Manttelisolulymfoomaa sairastavilla potilailla havaittiin hoitosyklien välillä korjautuvaa ohimenevää

neutropeniaa, mutta kumulatiivisesta neutropeniasta ei ollut näyttöä. Neutrofiilimäärät olivat

pienimmillään kunkin bortetsomibihoitosyklin päivänä 11, ja ne korjautuivat lähtötasolle tyypillisesti

seuraavaan hoitosykliin mennessä. Tutkimuksessa LYM-3002 annettiin kantasoluryhmiä stimuloivia

kasvutekijöitä 78 %:lle BR-CAP-ryhmän potilaista ja 61 %:lle R-CHOP-ryhmän potilaista. Koska

potilaan neutropeniaan liittyy suurentunut infektioriski, potilasta pitää seurata infektion oireiden ja

löydösten havaitsemiseksi ja ne on hoidettava viipymättä. Hematologisten haittavaikutusten hoitoon

voidaan antaa granulosyyttiryhmiä stimuloivia kasvutekijöitä paikallisen hoitokäytännön mukaisesti.

Estohoitoa granulosyyttiryhmiä stimuloivilla kasvutekijöillä pitää harkita, jos hoitosyklin antamista

siirretään toistuvasti myöhempään ajankohtaan (ks. kohta 4.2).

Herpes zoster -viruksen aktivoituminen uudelleen

Bortezomib Sandoz -hoitoa saaville potilaille suositellaan antiviraalisen estohoidon antamista. Vaiheen

III tutkimuksessa, jossa mukana olleet potilaat sairastivat aiemmin hoitamatonta multippelia

myeloomaa, herpes zoster -viruksen uudelleenaktivoituminen oli kaikkiaan yleisempää bortetsomibin,

melfalaanin ja prednisonin yhdistelmää (14 %) saaneilla potilailla verrattuna melfalaanin ja

prednisonin yhdistelmää (4 %) saaneisiin potilaisiin.

Herpes zoster -infektion ilmaantuvuus oli manttelisolulymfoomaa sairastavilla potilailla (tutkimus

LYM-3002) BR-CAP-ryhmässä 6,7 % ja R-CHOP-ryhmässä 1,2 % (ks. kohta 4.8).

Hepatiitti B -viruksen (HBV) uudelleenaktivoituminen ja HBV-infektio

Kun rituksimabia käytetään yhdistelmänä Bortezomib Sandoz -valmisteen kanssa, potilaalle on aina

tehtävä ennen hoidon aloittamista HBV-seulonta, jos hänellä on HBV-infektion riski. B-hepatiitin

kantajia ja potilaita, jotka ovat aiemmin sairastaneet B-hepatiittia, pitää seurata tarkoin rituksimabin ja

Bortezomib Sandoz -valmisteen yhdistelmähoidon aikana ja sen jälkeen aktiiviseen HBV-infektioon

viittaavien kliinisten ja laboratoriolöydösten havaitsemiseksi. Antiviraalista estohoitoa pitää harkita.

Ks. lisätietoja rituksimabin valmisteyhteenvedosta.

Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML)

Bortetsomibihoitoa saaneilla potilailla on raportoitu hyvin harvinaisina tapauksina PML:ään ja

kuolemaan johtaneita John Cunningham (JC) -virusinfektioita. Syy-yhteyttä ei tiedetä. Potilaat, joilla

PML todettiin, olivat saaneet aiemmin tai saivat samaan aikaan immunosuppressiivista hoitoa.

Useimmat PML-tapaukset todettiin 12 kuukauden kuluessa ensimmäisen potilaalle annetun

bortetsomibiannoksen jälkeen. Potilasta on osana keskushermoston häiriöiden erotusdiagnosointia

seurattava säännöllisin väliajoin, jotta voidaan havaita uudet tai pahenevat PML:ään viittaavat

neurologiset oireet tai löydökset. Jos PML:ää epäillään, potilas on lähetettävä PML:ään erikoistuneen

lääkärin tutkittavaksi ja asianmukaiset PML:n diagnostiset toimenpiteet on käynnistettävä. Jos PML

todetaan, Bortezomib Sandoz -hoito on lopetettava.

Perifeerinen neuropatia

Bortetsomibihoitoon liittyy hyvin yleisesti perifeeristä neuropatiaa, joka on pääasiallisesti sensorista.

Vaikeaa motorista neuropatiaa, johon on toisinaan liittynyt sensorista perifeeristä neuropatiaa, on

kuitenkin ilmoitettu. Perifeerisen neuropatian ilmaantuvuus lisääntyy hoidon alkuvaiheessa, ja sen on

todettu olevan suurimmillaan 5. hoitosyklin aikana.

Suositus on, että potilaita seurataan huolella neuropatiaoireiden varalta (mm. kuumotus, hyperestesia,

hypestesia, parestesia, epämiellyttävät tuntemukset, neuropaattinen kipu tai heikkous).

Vaiheen III tutkimuksessa, jossa verrattiin bortetsomibin antamista laskimoon ja ihon alle, ≥ 2. asteen

perifeerisen neuropatian ilmaantuvuus oli 24 % ihon alle injektioita saaneessa ryhmässä ja 41 %

laskimoon injektioita saaneessa ryhmässä (p = 0,0124). ≥ 3. asteen perifeeristä neuropatiaa esiintyi

6 %:lla potilaista ihon alle injektioita saaneessa ryhmässä verrattuna 16 %:iin valmisteen laskimoon

saaneessa ryhmässä (p = 0,0264). Perifeerisen neuropatian kaikkien asteiden ilmaantuvuus laskimoon

annetun bortetsomibihoidon yhteydessä oli vähäisempää aiemmissa laskimoon annettavalla

bortetsomibilla tehdyissä tutkimuksissa kuin tutkimuksessa MMY-3021.

Potilaiden, joilla ilmenee perifeeristä neuropatiaa ensimmäistä kertaa tai joilla olemassa oleva

perifeerinen neuropatia pahenee, tulisi käydä neurologisessa arvioinnissa, ja heidän Bortezomib

Sandoz -annostaan tai antoaikatauluaan voidaan joutua muuttamaan tai valmiste voidaan joutua

antamaan ihon alle (ks. kohta 4.2). Neuropatian hoidossa on käytetty elintoimintoja tukevaa hoitoa ja

muunlaisia hoitoja.

Kun Bortezomib Sandoz -hoitoa käytetään yhdessä sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, joihin

tiedetään liittyvän neuropatiaa (esim. talidomidi), on hoidosta aiheutuvan neuropatian oireiden

varhaista ja säännöllistä seurantaa neurologisin tutkimuksin, asianmukaista annoksen pienentämistä tai

hoidon lopettamista harkittava kyseisille potilaille.

Perifeerisen neuropatian lisäksi myös autonominen neuropatia voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten

posturaalista hypotensiota ja vaikeaa ummetusta, johon liittyy ileus. Autonomisesta neuropatiasta ja

sen osuudesta näiden haittavaikutusten syntyyn on vain niukasti tietoa.

Kouristuskohtaukset

Kouristuskohtauksia on ilmoitettu melko harvinaisina tapauksina potilailla, joilla ei aiemmin ole

esiintynyt kouristuskohtauksia tai epilepsiaa. Erityistä huolellisuutta edellytetään hoidettaessa potilaita,

joilla on kouristuskohtausten riskitekijöitä.

Hypotensio

Bortetsomibihoitoon liittyy yleisesti ortostaattista/posturaalista hypotensiota. Useimmiten nämä

haittavaikutukset ovat luonteeltaan lieviä tai kohtalaisia ja ne esiintyvät läpi koko hoidon. Potilailla,

joille ilmaantui bortetsomibihoidon (injektiona laskimoon) aikana ortostaattista hypotensiota, ei ollut

esiintynyt ortostaattista hypotensiota ennen bortetsomibihoidon aloittamista. Useimmat potilaat

tarvitsivat ortostaattisen hypotension hoitoa. Pienellä osalla ortostaattisesta hypotensiosta kärsivistä

potilaista esiintyi pyörtymisiä. Ortostaattinen/posturaalinen hypotensio ei liittynyt välittömästi

bortetsomibin bolusinjektioihin. Tämän tapahtuman mekanismia ei tunneta, vaikkakin osasyynä voi

olla autonominen neuropatia. Autonominen neuropatia voi liittyä bortetsomibiin tai bortetsomibi voi

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot